บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลสงขลา
 ห้องสอบที่ 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2/6
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงกานต์ธิดา  ถือแก้ว  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 4 5 0 0 0 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4  โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/7/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------