บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
 ห้องสอบที่ 25 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงวรินรำไพ  คาระโก  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 2 1 0 9 1 7 2 4
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------