บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลสงขลา
 ห้องสอบที่ 21 อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายอรรถพล  อินทศรี  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 4 5 1 6 5 3
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนอนุบาลสงขลา
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1




...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/7/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------