บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
 ห้องสอบที่ 7 อาคารสีชมพู ชั้น 1 ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงขวัญรตา  อุตมาน  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 9 0 8 9 0 1 4 1
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนรักษ์วิทยา
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/7/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------