บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
 ห้องสอบที่ 2 ชั้น2
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงภัทรมน  มณฑาศวิน  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 6 1 6 1 0 1 4 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4  โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
29/11/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------