บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
 ห้องสอบที่ 6 ชั้น2
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  นางสาวสิริยากร  โชติหิรัญสิริ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 6 1 6 1 0 1 5 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3  โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
29/11/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------