บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
 ห้องสอบที่ 1 อาคารเซนต์แอนน์
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายณัฐภัทร  สวัสดี  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 3 2 2 4 0 0 0 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านบุสูง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
6/12/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------