บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
 ห้องสอบที่ 5 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ชั้น 2
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายราฆพ  พรมพยัฆ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 8 0 3 7 0 0 1 8
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนวัดนางลือ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------