บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลยโสธร
 ห้องสอบที่ 11
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชาดดา  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 6 1 1 7 0 4 6 7
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------