บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลสงขลา
 ห้องสอบที่ 17 อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/5
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายวัชรินทร์  จันทรโชโต  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 4 5 0 0 2 7
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4  โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/7/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------