บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
 ห้องสอบที่ 11
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงลักษิกา  พิมพ์สุวรรณ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 8 1 7 6 1 5 2 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/7/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------