ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 42

ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชมน  กุลถวายพร
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่อมะกอก
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกรกฤต  กองมณี
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
นายกรวิชญ์  คงวราคม
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกรวิชญ์  ชัชชวลิตสกุล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตภาส  กำลังแพทย์
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤติน  เพ็ชร์สุกใส
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกษิพงศ์  ดาวงาม
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญพัชร  กวยรักษา
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริพัฒนาพงษ์
ม.3
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พุกสอน
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
นายกันตพงศ์  วอนเจียม
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกานต์ชนก  มาพัวะ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปุ่นยิ้ม
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกานต์สิรี  ธารทองวงศ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกิตติธัช  สุพรรณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกิตติภพ  แจ่มแสง
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกิติมา  มีแสง
ม.3
โรงเรียนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกิรณา  วิมลลักษณ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกีรติ  เถื่อนปาน
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายขุมทองแท้  สาธุภาพ
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายคชเมฆ  เพชรสว่างดี
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายคณากร  ศุภลิตเดชาธร
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงคุณัญญา  เขตรวิทย์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
นายคุณาพัฒน์  ศรีชมภู
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจรัสประภา  แช่มเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายจัสธิญส์  ฉัตรไพศาลกุล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจิดาภา  กุลฉัตรศิริ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจิรัชญา  วิจิตสุขุม
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจิรัชญา  สุขอร่าม
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจิรายุ  เจียนิวัตต์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
นายเจษฎากร  กางกง
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชญาณี  บางประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
นางสาวชนากานต์  เตชสุนทรกุล
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 42

ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชนาธิป  คุ่ยหอม
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรบุศย์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชนิษฎา  เตชาพิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
นางสาวชนิษฐา  สุระมาตย์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชมพูนุท  โสมภีร์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายชยุตม์  โพธิ์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
นายชวภัทร  ไตรทิพชาติสกุล
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชาลิสา  พันธ์รุ่งจิตติ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรัพย์ประโยชน์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุนการุณวงษ์
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงฐาธิญา  กันธิยะ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายฐิติพงศ์  เดชาเกรียงไกร
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงฐิติพร  อุนการุณวงษ์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตั้งประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
นายณทัต  อันประนิตย์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายณภัทร  เวชปรีชา
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณัชชารีย์  ไชยภัทรเจริญวุฒิ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
นายณัฐนล  พูลคุ้ม
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
นายณัฐนันท์  ปานจิ๋ว
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัฐพิมล  ภาณุรัฐสินธรณ์
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  มาดี
ม.3
โรงเรียนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
นางสาวณัฐวรรณ  สุนทรเลขา
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณิชชาภัทร  คชหิรัญ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณิชาภัทร  อ้นศรี
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณิชาภัทร  อ่อนสอาด
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงดลยา  ศรีพระจันทร์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงดวงใจ  ดิษสละ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายเด่นภูมิ  สอนพร
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
นายทรงโปรด  อ่องศรี
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
นางสาวทักษพร  จูงาม
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงทักษพร  พลหาร
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธนธร  งานสุจริต
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงธนพร  ดาวดึงษ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 42

ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธนภร  โชติกคาม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธนศักดิ์  พินิจธรรม
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธนัชชัย  กาญจโนภาส
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธนาธรณ์  มามีสุข
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายธนายุ  สังข์บุญชู
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงธนิษฐา  ภู่จำรูญ
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
นายธัชชัย  เสาวภาคย์ภูษิต
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงธัญญชนก  วันชะฎา
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงธัญญพรรษ  มะระประเสริฐศักดิ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงธัญญสิริ  รุจิธนพาณิช
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายธีทัต  หมีทอง
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธีร์ธวัช  เสวกงาม
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธีรสิทธิ  บรรทัพ
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธีระนันท์  อัศวสกุลศร
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงธีราพร  ชนไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงนภัส  กาญจนดุษฎี
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงนภัสกร  บุญมึ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงนภิสา  ยุทธนาระวีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายนรภัทร  หวังซื่อกุล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายนวพล  โกมลสวรรค์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงนววรรณ  ฉัตรตรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
นางสาวนัชชา  การะภักดี
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงนัทธมน  แสงสร้อย
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
นางสาวนันตรา  อินทร์น้อย
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงนารา  นามธนาสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายนิพิษฐพล  ิัิัิืัิด้วงกลัด
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงเนตรนภา  เกษไตรย์กุล
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายบัญญวัต  วิไชยวงค์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
นางสาวบัณฑิตา  สีทองอ่อน
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงบุญยวีร์  ตะนรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
นางสาวปณาลี  แก้วมณีวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงประภาสิริ  รัตนบัวพา
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงปริชยา  ศรีสุเทพ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 42

ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายปรินทร์  พงศ์พลไพรวัน
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทวีชาติ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธงน้อย
ม.3
โรงเรียนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายปวริศร์  จันทรังสีวรกุล
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
นางสาวปวีณา  ทับโต
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายปองคุณ  สัณฐิติเมธา
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงปัญญ์  จันทราพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
นายปัณฑกร  ผายวัฒน์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงปัณฑารีย์  โพธิ์เงิน
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายปัณณวัฒน์  หวังวิศิษฎ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
นางสาวปารณีย์  ช่างทอง
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายปารเมศ  อบสิน
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายปิ่นอธิษฐ์  โฆษิตวานิชย์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายปิยะพัสตร์  ไหมทอง
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงปุณณภา  ทองทรงกฤษณ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงปุณณภา  ปั้นสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายปุณณวิชญ์  เดชอินทร์
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงพชรมนฑ์  โป๋ชัน
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงพชรศร  พรหมสูตร์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายพยุหะ  นุสติ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายพฤกษ์  บุญเจริญ
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายพฤฒภณ  จันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายพลชณภัทร  ตระกูลมีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายพสุ  สดายุรัช
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพิชญาภา  เดชศรี
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เกิดทอง
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
นางสาวพิชามญชุ์  จริตงาม
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
นางสาวพีรญาณ์  พรมมัจฉา
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
นายพีรณัฐ  ม่วงไม้
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงภควดี  เกตุแค
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงภวิตรี  ศิริอุยานนท์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
นางสาวภัคจิรา  ฉิมอ่วม
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงภัณฑิรารักษ์  เจนศิริพิกุล
ม.3
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงภัทรกร  ล่องลม
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 42

ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภัทรดนัย  จันทรังษี
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ศุภรวงศ์
ม.3
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงภัทรพร  พุฒอินทนา
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงภัทรมล  ทองลอย
ม.3
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงภัทรลภา  ยิ้มเยื้อน
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายภาสวี  ล้อศรีพัฒน์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงภิญญมาศ  สังสิทธยากร
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายภีมเดช  แก้วจัง
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายภูริณัฐ  เกตุวิริยกรรม
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงมนญพร  สินจีน
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
นางสาวมิริณฑ์  แก้วบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายยศพนธ์  แฝงพงษ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงยุพารัตน์  ผลปราชญ์
ม.3
โรงเรียนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงรวิสรา  สมานกสิกรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
นางสาวรักษิณา  พิริยะศักดิ์จินดา
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายรัชชานนท์  ชูก้าน
ม.3
โรงเรียนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายรัฐรวี  มั่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายรัตนกิตติ์  ทองคำอ้น
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายรัตนโรจน์  ภัทรเมธาสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงริญญาภัทร์  สุขแจ่ม
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงรินลดา  วนพงศ์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายวงศ์วริศ  พงศ์ชัยภัทร
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายวณัฐ  ศรีฟ้า
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงวรรณวิสา  ประสิทธิ์เขตกิจ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงวริญระภัทร์  แช่มเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงวัชรมน  คมวัชรพงศ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงวันเวลา  หล้าแหล่ง
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
นางสาววิภานันท์  ปีพูน
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปั้นสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงวิรัลพัชร์  คำคม
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงศกลวรรณ  ยิ้มเจริญ
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงศตพร  ชัยดี
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
นางสาวศศิกานต์  มณีโชติ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายศิกษก  ปั้นงาม
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงอาทิมา  กิตติกุลเมธี
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายอิทธิกร  ภุมรินทร์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 42

ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
178
เด็กชายศิวัช  เลิศชัยสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายศุภณัฐ  พวงทอง
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
นายศุภสัณห์  อัจฉริยวรพงศ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงศุภิสรา  พึ่งเจียม
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
นายเศรษฐพงศ์  คงไทย
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายสถาพร  ว่องวิกย์การ
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายสนธยา  สังวร
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
นายสพล  ไม้สนธิ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายสรวิชญ์  ด้างถางคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงสาธิกา  วงศ์เวช
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงสาริศา  ฐานะวุฑฒ์
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายสิรภพ  จันทร์เกษมสัตย์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายสิรวิชญ์  อติชาติ
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
นายสิรินทร์  พึ่งกัน
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายสุกฤต  สวรรค์คณากร
ม.3
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงสุชาดา  เขียวปั้น
ม.3
โรงเรียนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงสุนิตรา  สูงปานขาว
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงสุประวีณ์  ตั้งประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงสุประวีณ์  ภู่ระหงษ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงสุพิชญา  พฤกษมาศ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงสุภาทิพย์  ภัสสร
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
นายสุรเดช  วัฒนะธนากร
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงสุรีย์พร  มาสง่า
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงหฤทกานต์  พนมสัย
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
นางสาวอนัญดา  ถนัดไร่
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงอโนมา  อรุณเจริญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงอภิญญา  องค์อานนท์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายอภิวิชญ์  เพ็งหยวก
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงอภิสรา  หวังตระกูลดี
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายอริญชย์  ชวดนุช
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงอัญชิสา  พึ่งจาบ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายอาทิตย์  ตรงต่อมิตร
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
นายอิทธิชัย  กลิ่นสังข์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงอิสรีย์  ศิริทัศนาเวช
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์