ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 41

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกนภา  เลาหพิบูลรัตนา
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีคำ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤชพล  อิ่มทอง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤษณพงศ์  ทนันไชย
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายก้องภพ  กุศลธรรมรัตน์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัญจนพร  โพธิ์แตง
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกันต์กวินตรา  ราหุระ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกันตา  วงษ์สาคร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกันยารัตน์  หะขุนทด
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ขุนภักดี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกิตติภูมิ  สินอนันต์วณิช
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกิรษา  รัตนพิชิต
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายเกียรติภูมิ  อุดมโชตพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายเขมทัศน์  จันเพชร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
นางสาวคัทรียา  ปรางค์ศรี
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายคุณัฏฐ์  วิชาพร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจรัญยา  ศรีมหาโกศล
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจรัสรัตน์  อินปินตา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มเณร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิระประภา  อุ่นยิ่งเจริญ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
นายจิราเจตต์  ประเสริฐพงษ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจีรวัฒน์  ไชยณรงค์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายเจษฎากร  สมิงใหญ่
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงฉัตรฑลี  เที่ยงตรง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชนนิกานต์  อั่วหงวน
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์อ้น
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชนัญพรรณ  งามขำ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชนากานต์  อินทรจักร์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
นางสาวชลธิชา  ขัดแป้น
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
นางสาวชโลธร  เสาแก้ว
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชวัลชา  หล้าจำปา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายชวิศ  วิริยะไกร
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชัญญาภา  ดีใจ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 41

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชัยเดช  จงมีความสุข
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชานนท์  ชะมังชัย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงโชติภา  ทรัพย์พะวงศ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงญาณิศา  หนองหลวง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายฐ​ิ​ติว​ั​สส์​  เปรมปิระสกุล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงฐาปนิตตา  กาญจนตฤณ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายฐิติกานต์  โพธิบัลลังก์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงฐิติรักษ์  ชนะภัย
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงฐิติวรรณ  ร่องมะรุด
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณภัทร  บางพาน
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
นางสาวณัฏฐ์ชญา  โคกทอง
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณัฐ​เศรษฐ​  ปะ​ส​ั​ง​ขา​โย​
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดวงปัญญาสว่าง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณัฐกิตติ์  ผิวเผือก
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัฐชลิตา  เขียวยิ่ง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชรภากร
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายณัฐนนทภัทร์  กันตา
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณัฐนรี  ลือชัยราม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
นางสาวณัฐนรี  วงศ์พูลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
นายณัฐนันท์  มงคลพันธ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายณัฐรวี  บุญศิริมณีโชค
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัฐวดี  นิลฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณิชากร  บุญยืน
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายดริณภพ  สายสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
นายดุจปั้น  ศรีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายตันติกร  บัวอ่อน
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายติณณ์นาวา  ทองงิ้ว
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงถิรดา  ถมนาม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายทรัพย์ศิริ  สมบูรณ์ทรัพย์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงธนกร  มหบุญพาชัย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธนกฤต  กล่ำเจริญ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธนกฤต  ทวีผล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธนโชติ  เมฆี
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธนภัทร  ็พูลเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงธนวรรณธร  บุญสิตาอาชานนท์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 41

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนวรรธน์  พรหมภาสิต
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธนวัฒน์  เมฆวัฒนวาณิช
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธนวัฒน์  วงเวียนคำ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงธนัญชนก  มหบุญพาชัย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายธนากร  มิ่งใย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
นายธรรมลักษณ์  วรรณโชติ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธัญญธร  บุญยืน
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงธัญย์สิตา  ธนากูลวรานนท์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงธัญยาภรณ์  โพธิ์อุไร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธันยพงษ์  ไทยภักดี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายธิติ  สัณฐิติเมธา
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ประยูรวงษ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธีรณัฐ  กลั่นวารี
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธีรพล  ปิ่นจุไร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธีรุตม์  กุลนาพันธ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงนคนันทินี  หลักกอ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงนทีกานต์  วิศาลศักดิ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงนนนรี  ทิมคล้าย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายนภัทร  นาจารย์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงนวินดา  นุชอยู่
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายนัธทวัฒน์  กองวัฒนาสุภา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงนัสชา  ศุภวัฒนมนตรี
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
นายนิติธร  รอดเจริญ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายนิธิศ  เอื้อนจิตญานนท์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงนิพิษฐา  ซ่อนกลิ่น
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขกลิ่น
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
นางสาวบุษกร  เถื่อนสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงปฏิญญา  เหมมะณี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงปฐมาวดี  ลดาวัลย์รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงปทิตตา  ภัทรศิวเวชกุล
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงปนัดดา  จำปาคำ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงปพิชญา  ประหา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงปภาดา  เอี่ยมเอื้อยุทธ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายปรัต​ถ​กร​  อุปการะ​
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 41

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
105
เด็กหญิงปราญชลี  ชมใจ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงปราณปรียา  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงปริญรัช  ฉัตรวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงปริยาภัทร  เลาวหุตานนท์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงปวริสา  เครือโป้
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
นายปัญญพัฒน์  กระสุนรัมย์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัชตรุ่งโรจน์กุล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงปัทมนันท์  หอมรื่น
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงปาณิสรา  โปทา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
นางสาวปิยธิดา  เปียชวด
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงปิยะฎา  มะนูญ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เทศสนธิ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงผิงอัน  ยง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายพงศพัศ  วงศ์บัณฑิต
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายพงศภัค  พิเดช
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายพชรพล  ทักษี
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงพรทิวา  จิรพจนานนท์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงพรไพลิน  พันธุมนันท์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายพรภวิษย์  พิลิคามินทร์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงพรรษฏิกา  มาตอุดม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายพลกฤต  เฮงตระกูลเวนิช
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีเดช
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงพิชญรัศมิ์  ภู่ทอง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายพิชญเศรฐน์  จงมีความสุข
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงพิชญา  กุลกิจวโรภาส
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพงษ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทะวงค์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงพิมเเพทาย  พันธุมาตย์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายพีรวัฒน์  บุญมี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
นายพุฒิพงศ์  เพ็งยิ้ม
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงพุทธิชา  ศรีใจวงศ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายเพชรพงษ์  กันหมุด
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงเพชราวรรณ  นึกรักษ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ปาณาวงษ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงแพรวแพรวา  ขันบุญ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 41

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กหญิงภคพร  เกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายภคิน  มึมุข
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายภสุทร  ขะมันจามร
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงภัครดา  เดชาปฐมหยก
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงภัทรพร  ทองนวล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงภัทราพร  วงศ์มะลิกุล
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายภาคิน  นาคสุก
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงภาคินี  พรมประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงภารวี  ผ่องโอ่ย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภูวิชิต
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายภีรัฐพงศ์  สิมเมือง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายภูชิสสพันธ์  สุขสำราญ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
นายภูเบศร์  เรืองคุ้ม
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายภูมิรักษ์  วัฒนศิริ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายภูริภัทร  เนื่องกันทา
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายภูริวัฒน์  พยอม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงภูษณิศา  อารักษ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายภูอินทัฐญ์  นาคเมฆ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายมงคล  สุขจุ้ย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงมณชญานันท์  ไทพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงมนัสสินี  สุขแก้ว
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายยศนนท์  อิ่มเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงโยษิตา  ลีลาวดี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายรพีพัฒน์  สมบุญโภชน์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
นางสาวรมิตา  เรืองชัยศิวเวท
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงรสิตา  กล่อมเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงระรินทิพย์​  ผสมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงระรินทิพย์  ผสมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายรัชภูมิ  แจ้งเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงรัฐนันท์  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายรัฐภูมิ  แตงทรัพย์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงรัตน์คณา  ใจกล้า
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงลลิภัทร  แพทย์หลักฟ้า
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงลักษิกา  ศรีอาวุธ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายวงศธร  เอี่ยมเอื้อยุทธ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 41

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
นายวชิรวิชย์  ปฐมพรทวีวัฒน์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงวรภัทร  บางพาน
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงวรัทยา  เพ็งลำ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงวรัมพร  แก้วเครือคำ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงวริศรา  จงสมบูรณ์โภคา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงวริศรา  จูแจ่ม
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายวสันต์  ใยบัว
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายวสุ  ทรงปัญญาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงวัชราภา  ทองหล่อ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายวัทธิกร  ศรีสุคันธพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายวาทิตย์  พาพันธ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงวารุณี  ใบทับทิม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยโยธา
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายวิภัฒน์  ทนตะคุ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงวิภาวรรณ  อันยงค์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงศศินา  พานวล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงศิริรัตน์  นาคชื่น
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายศิวัส  อิ่มสุขศรี
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายศุทธวีร์  ไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายศุภกร  ยิ้มเจริญ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายศุภพิชญ์  เฟื่องวาณิชย์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงศุภวรรณ  จิรสินเกียรติ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายศุภวิชญ์  ชูชื่น
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พึ่งเจียม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงศุภิสรา  คำโม
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงศุภิสรา  เนียมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงศุภิสรา  ปิ่นชัยมูล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงสราสิณี  แย้มโกเมนทร์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงสรุทธิดา  คลังวงษ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสัตตกมล  วรภาธร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
นายสิปปกร  ทองงิ้ว
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายสิปปทิพย์  ดีสม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายสิรภัชร์  ทรัพย์ธนาคม
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
นายสิรวิชญ์  นวรัตนารมย์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายสิระพรรศ  ศรีหิรัญญะกุล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 41

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กหญิงสิริกร  ชาญชาครสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายสิริพรชัย  เลิศพัชรานนท์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงสิริยากร  เชียสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายสุกฤษฏิ์​  ทิวา​ร​ั​ตน​อัง​กรู​
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงสุธิฌา  บัวบาง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ถาวร
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเชิญ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงสุภสิริ  ปรีดาฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วัชรภัทร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายหฤษฏ์  เพชรเภรี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงไหมเเก้ว  ปรีชาสิทธิคุณ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงอคริยา  แสนแก้ว
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
นางสาวอชิรญา  วณิชล้อตระกูล
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายอธิภัทร  กาญจนะ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงอนัญญา  อ่ำเพียร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงอภิญญา  บุญโท
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายอภิวิชญ์  กองวัฒนาสุภา
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงรักษ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงอมรรัตน์  สายเปลี่ยน
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงอมลวรรณ  การะภักดี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงอรชพร  มีสุข
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายอรรถชัย  มิ่งใย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงอรวรา  วิชัยศรี
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายอัครวัฒน์  อ่อนสุวรรณากุล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายอัฑฒากร  ท่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงอัณณ์ชญาณ์  มหบุญพาชัย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายอัศวิน  สังข์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงอาทิชา  โฆษิตพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายอิทธิกร  อิทธิฤทธิ์เดช
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายเอกพัฒน์  คำเลิศ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 41

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงกรยา  นัยธนิช
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงกรองกาญจน์  เกรียงไกร
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายกฤช  กฤติยา
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงกันยารัตน์  สุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงกิติยา  ปาวิน
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงกุลิสรา  ส่วนลา
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงเกศกมล  ศรีวงศ์
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงคณิตา  เอี่ยมสอาด
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงจิตราพร  ชูอิทธ์
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงชนัฎา  มะโพงเพ็ง
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายชยพล  แดนสีแก้ว
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายชยพล  หวังวรภิญโญ
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงญาณภัทร  บุญเข็ม
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงญาดา  คงคะชาติ
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายฐิติวิชญ์  ขุนนาถ
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายณภัทร  อภินันทโน
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงณัชชา  ธรรมรังสรรค์
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงณัชชา  สอนริต
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงณัฏฐนรี  แต้มครู
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายณัฐชนน  หงษ์ชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนมี
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงณัฐชารีย์  โคกทอง
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานทิม
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายณัฐวุฒิ  ยศเจริญ
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงณิชกานต์  นิยมไทย
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงณิชา  วิลัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงธนกมล  จงชาญสิทธิโท
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธนภัทร​  พันเขียว
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงธนัชพร​  ไตรโยธี
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธนาวิทย์  พรมศิริเดช
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายธัชกฤช  เขียวอุบล
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงธัญจิรา  คล้ายผูก
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายธีรเมต  ช่วยพยุง
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 41

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
274
เด็กหญิงนภัสกร  ภู่ผะกา
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายนราวิชญ์  คงเมือง
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายนราวิชญ์  ชาญณรงค์
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงนลิน  ชายเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงนาฏภูรี  แสงไชย
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายนิติภูมิ  คำเส็ง
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงบุณยาพร  ชัยชนะวีระกุล
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงปัญญดา  ทองอินทร์
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงปาริชาต  กล่ำทัพ
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงปุณิกา  ตะวันส่องแสง
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายพงศธร  ธำรงปฏิภาณ
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายพงศธร  ศิริจันโท
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงพนุชนาถ  บุญอ้น
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงพัชชา  สีจันทร์
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายพัทธดนย์  ตันติเอมอร
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงพันทิพย์  โตพร
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงพาขวัญ  เพ็ชรพงษ์
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงพิชชานันท์  สิงห์อาจ
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กลัดเจริญ
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายพิพัฒน์  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โกวิทปกรณ์กุล
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปานอิน
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภัทรประดิษฐ
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงพีรยา  ปานศรี
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงภคพร  เกียรติ์อนันต์กุล
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงภวิษย์พร  กองกันภัย
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงภัทรวดี  ปัญญาวิจารณกุล
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายภัสร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายภูริช  ภัทรประดิษฐ
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายภูริณัฐ  ท้ามเทศ
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงมัญฑิตา  ขวัญคง
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงมานิตา  สุดเลิศ
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายรติบดี  ปัญโญแก้ว
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงรินรดา  แท่งทอง
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมสอาด
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 41

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
309
เด็กหญิงวรรณกานต์  ด้วงอิ่ม
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงวรรณภา  ทองยอดอินทร์
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงวิชุดา  ใจงาม
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายวิเศษ  สุขโอสถ
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงศิริญาพร  เดชอุดมชัย
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงศุภกานต์  น้อยนา
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายสัณศณัฐ  อุดแก้ว
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงสาริศา  จำนงค์จีนารักส์
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงสิริรัตน์  อรัญมาลา
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงสุชาวดี  คงด่าน
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงสุตาภัทร  พันธ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายสุทธิภัทร  ฤกษนันทน์
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงสุภัสสรา  พวกน้อย
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงอชิรญา  เอี่ยมต่อม
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายอริย์ธัช  สินธิพงษ์
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงอลินตา  กาญจนะ
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายอัครชัย  พิศอ่อน
ม.1
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์