ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ทองหล่อ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  ศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  พิมพ์พล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกทอง  กินูน
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกนภัส  ปิ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกนภา  ศรีรัตน์สกุล
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกพร  ปานทอง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
นางสาวกนกพร  เอี่ยมสำอาง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
9
นายกนกพล  นนทะสัน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกรักษ์  พัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  คำภา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์เสน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทาชาติ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกนกวรรณ  รักษาชนม์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกมรวรรณ  ชัยชนะ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกมลชนก  โกละกะ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกมลชนก  ตาคำชัย
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกมลพรรณ  รัตนวรุณรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกมลภพ  ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกมลรส  ทองริทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทับฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกมลวรรณ  ตรีสอน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกมลวรรณ  เพชรสุก
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกรกมล  วิชิตนาค
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกรกมล  สุดทองมั่น
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกรชวัล  ชาติชะนะ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ตรัยรัตนเมธี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกรภัทร์  จันทร์แจ้ง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีวิชา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกรรณิการ์  ทายิดา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกรรวี  ภู่กันงาม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกรรวี  อัตตะชีวะ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกรวิชญ์  กมลเสถียร
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกรวีย์  ผินทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกรเอก  พีรปัญญากุล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกฤชอร  หมื่นอภัย
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกฤต  สีคราม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกฤตภาส  บุญปัญญา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกฤตภาส  วัฒนสิงห์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกฤตยา  ศรีคงเมือง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกฤติญา  ยังคลัง
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายกฤติพงษ์  พึ่งศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกฤติมา  บุญเกิด
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกฤติมา  วงษ์ภักดี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกฤติมา  หอมหวล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
47
นายกฤษฎ์  ถนัดพงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกฤษณ  นกมั่น
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกฤษณ์กัลยา  สิงห์เดช
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกฤษณพล  พุทธารัตน์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกฤษณพล  ศรีสวรรค์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกลินท์ ดอน  สวานซิเกอร์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
นายกวิเชษฐ์  ปานพันธุ์โพธิ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกวิน  ศุภสาร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกวินธิดา  สุขโฉม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกวิสรา  โสมาศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
57
นางสาวกษมาภรณ์  กันต์โฉม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกษิดิศ  พวงโต
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกษิดิศ  สายแก้วมา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
60
นายก่อเขต  ภาโส
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกอบกุล  ศรีอบมา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายกอบศักดิ์  ยูงทอง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกัญชพร  จันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกัญชรส  กงยนต์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกัญญพัชร  กองเส็ง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตำปาน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสวน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริสุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หันตุลา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกัญญาพร  คงปรางดี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกัญญาภัค  มีเดช
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เมฆมล
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายกัญญาภัทร  สีมาก
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
74
นางสาวกัญญารัตน์  แก้วเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์ไม้หอม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
76
นางสาวกัญญารัตน์  อินปัญญา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกัญญาวีฐ์  ปรางศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงสโรช
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พนาลิกุล
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายกันต์กวี  ใจชื่น
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายกันต์ธร  กองแกน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายกันตพงษ์  กันหามิ่ง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงกันตภณ  นาคสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงกันติชา  บุตรศิริ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงกันติชา  สังสนา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงกัลยรักษ์  ตรีนันทรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วขาว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสุ้ย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงกัลยรัตน์  มากแก้ว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
นางสาวกัลย์ศรุตา  ด่านรัตนกุล
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงกัลยา  แก้งพวง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวกัลยา  คำน้อย
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เนตรพลับ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายกาญจนศักดิ์  เพ็งพุฒ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงกาญจนา  ช้างอินทร์
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงกาญจนา  ยาแสง
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไหวพรม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
นายกานต์ปณิธิ  เมืองขวา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงกานต์สิริ  มั่นหมาย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงก้านพลู  ดวงมาก
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงการ  จิตรละมัย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายการิน  พิพัฒนพงศ์โสภณ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายกิตติกวิน  ฉิมปรีดา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
104
นายกิตติคุณ  ชูสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายกิตติทัต  ทองจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นายกิตติธัช  คำมั่ง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงกิตตินาถ  ประติโก
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายกิตติพิชญ์  ดวนพล
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
109
นายกิตติพิชญ์  บุญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงกิตติยา  นนทะโคตร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงกิตติวรรณ  สุวัตถี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายกิตติศักดิ์  ปั้นโฉม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายกีรติ  หนูเชื้อ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงกุลณภัทร  ไกรสิทธิรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงกุลณัฐ  ปิ่นเพชร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงกุลธิดา  เพ็ญสูตร
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงกุลธิดา  โสภา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงกุลนันธ์  พงษ์ด้วง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวกุลนิษฐ์  ศรีธรรม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงกุลภรณ์  ไกรเมฆ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงกุลสตรี  รัตนพลแสน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
นางสาวกุลสรา  การกิ่งไพร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงกุศลิน  นกแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงเกวลิน  พรมแก้วต่อ
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงเกวลิน  สอนจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พันธ์ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงเกษศิรินทร์  แสงรัศมีคูณธนา
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายเกียรติยศ  กระบูรณ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายแก้วขวัญ  ศรีขวัญแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายขจรเกียรติ  เริงหิรัญ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายขจรพงศ์  ลิ้มทองไพศาล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
132
นายขจรศักดิ์  กิทำ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงขนิษฐา  มิ่งขวัญตา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายขวัญชัย  แก่นนาคำ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายขวัญเมือง  สอนหลวย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
136
นายเขมรัฐ  แก้วจันทร์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายคณนันท์  วงศ์ปัญญา
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงคณัสนันท์  โปรยเงิน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายคณาธิป  การกิ่งไพร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายคณาพงษ์  ประเสริฐชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายคณาพงษ์  โสมา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงคมชนก  ชัยรัตนศักดิ์
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายคมน์คณิน  ประเสริฐชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงคัคนพรรณ  กีรติวงศา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงคัคนวรรณ  กีรติวงศา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวคัคนางค์  จันทร์ลบ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงคันธมาทน์  จันทร์โท
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายคินณพัฒน์  วัฒนาสาภู
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายคิมหันต์  ศิลกุล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงคุนัญญา  คำอินทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
151
นางสาวจงกลทรัตน์  อ่อนละออ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายจตุพงศ์  ศิลกุล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงจรรยา  หล่อโยธา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงจริยกมล  บุญมา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายจักรภพ  บุญประเทือง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงจัสมิน  โรส เพิร์กส
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงจารวี  หนูน้อย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงจารุวรรณ  วังคีรี
ม.3
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายจารุวัฒน์  ไชยทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงจิณณ์ดารัตน์  มาลา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายจิณณวัตร  แสงอุไร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงจิดาภา  ชูสาย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงจิดาภา  โชคงาม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
164
นางสาวจิตตินันท์  บุญเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายจิตติภณ  จินดา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงจินตนาการ  เกษมวิลาศ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายจิรชนานันธ์  พรหมภักดี
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายจิรณัฐ  มุ่งพานิช
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงจิรดาภา  แอนนา นิโคลสัน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายจิรพัฒน์  เจียมบูรณะกุล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายจิรภัทร  ใบภักดี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายจิรภัทร  สุขเณร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงจิรภิญญา  อบเชย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายจิรภิญญา  ฮาร์ด
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายจิรวัฒน์  เขียวประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายจิรวัฒน์  เจนจบธรรม
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสรณ์กาฬ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายจิรวัฒน์  หัวนอน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมูล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงจิรัชญา  มูลศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงจิรัชยา  พันอุ่น
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
182
นางสาวจิราพร  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายจิรายุ  เนื้อไม้
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายจิรายุทธ  จันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงจีรนันต์  ขันตรีทัน
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
186
นางสาวจีรนันท์  จันทะวงศ์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงจีรพรรณ  แคล้วโยธา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
188
นายจีรพันธ์  จิรชาญชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงจีรภา  เมืองโสม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
190
นางสาวจุฑาพัฒน์  เทพารส
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงจุฑามณี  นาคเพชร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วอัด
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงจุฑามาศ  พึ่งเมือง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงจุฑามาศ  แพระบำ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงจุฑามาศ  ลาคำ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงจุฑามาศ  สาลี
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำพันธุ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วดวง
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายจุฬาฬัฏชฎะ  บัวคำ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายเจตณัฐ  พัฒนากูล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงเจนจิรา  เทอเนอร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายเจษฎากร  มูลจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงโจซาฟิน  เบอร์ค
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายเฉลิมศักดิ์  อ่างแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงชญาณิศา  จุลสายพันธ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงชญานันท์  อาสมาน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงชญานิศ  จอมเพ็ง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงชฎาภรณ์  นิลเนตร
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายชนแดน  ศรีโรจน์ฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายชนะชัย  เงินโฉม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงชนัญชิดา  กาญจนสมบัติ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงชนัญชิดา  หล่อยิ่งยงไพศาล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงชนัญญา  ภักดี
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงชนัดดา  ศรีอรุโณทัย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงชนาพร  ทองมา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงชนาพร  วรรณษา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงชนิดาภา  ทะจะกัน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงชนิภา  คงวราคม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงชมพูนุท  พึ่งตน
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงชมพูพรรณ  ทองคำสุก
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงชยณัฐ  ตันปัน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
222
นายชยธร  ชัยวิชิต
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายชยพล  กัญยะมาสา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายชยุต  ยงยุทธวิชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายชยุตม์  ศรีคำ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายชลกร  กีรติศักดิ์กุล
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงชลชิชา  จันทร์มานะเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายชลภัทร  ทิพย์ศรีบุตร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงชลลดา  เปรมไทยสงค์
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงชลลดา  วันทยกุล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายชลันทร  สุนทรวารี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงชลิดา  ธงชัย
ม.3
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงชวัลพัชร  สมสร้อย
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายชวิศ  จันทพิมพะ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงชวิศา  ชัยเลิศ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงช่อทิพย์  ปวงเหมือง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายชัชนันท์  บุญพา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
238
นางสาวชัญญานุช  แก้วพวง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงชัญญานุช  ผิวงาม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายชัยพฤก  ปริญญานันทการ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายชัยยะ  กางถิ่น
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายชัยวัฒน์  บุญยะใบ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายชัยสิทธิ์  วุฒิยาลัย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงชามาวีร์  วันชัย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงชาลินี  คำมะดา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นสวัสดิพงษ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายชิดชัย  ทองแขม
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายชิติพัทธ์  งามเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายชิติพัทธ์  สินประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายชินวัตร  วรรณชัยชูโชติ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงชินันพร  แดงดี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงชื่นนภา  พรมสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองประดับ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัศมี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อหันตะ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงชุตินันท์  คำมอญ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ทวีชัยไพศาลกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงโชติกา  ขจรเพชร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
259
นางสาวโชษิตา  วรรณบุษราคัม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายฌาณิช  นพสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงญญาดา  วงค์ธิดา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงญาณณิษา  สิงห์คำ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
263
นายญาณาวุฒิ  ภักดีไทย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงญาดา  คงเมือง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงญานิศา  แก้วประกิจ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายฐปนยศ  โนรีเวช
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายฐานกร  ศิริสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงฐานิดา  วันทอง
ม.3
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีษะใบ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายฐิติ  อมรรัตนวาที
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองเเก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงฐิติภัคยาภรณ์  สุขแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงฐิติมา  ล้านศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชินไธสาร
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายณฐนนท  ภักดี
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงณฐพร  จันทร์กลั่น
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายณพวุฒิ  ขันทะเสน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายณภัทร  จันทร์นุช
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายณภัทร  ตั้งธนเมธี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงณภัทร  ปิ่นเมือง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
นายณภัทร  เพชรป้อ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายณภัทร  โยธดล
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
นางสาวณภัทร  เรืองธนาเดช
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายณภัทร  เรืองศิลป์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายณภัทร  หลวงเทพ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงณภัสร์  รัตนเศวตนันท์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
287
นายณยศ  พุทธสิมมา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงณรัฐวรรณ  ชัยรัชนิธิอุดม
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงณวรา  จันทักษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงณหทัย  ใหม่ธรรม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  เกตุพิน
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แก่นจันทร์หอม
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขวัญพร้อม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันทะแสง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคแพง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมบุญ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีมาก
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงณัฏฐพร  ไชยโพธิ์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณัฏฐิกุล  รุ่งสว่าง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงณัฏฐิดา  เชื้อบริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงณัฏทณิชา  พินิจผล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงณัฐกมล  มุ่งมาตร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงณัฐกมล  สร้อยภู่ระย้า
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายณัฐกฤต  เคนยา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงณัฐกานต์  คู่หลวง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงณัฐชญา  ชมภู
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายณัฐชนน  นาคะ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงณัฐชยาน์  แซมสีม่วง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงณัฐชา  ภูมิล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงณัฐชา  สุขแสงนิล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงณัฐชานันท์  หมากสุข
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงณัฐฐนันท์  แป้นโพธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงณัฐฐวดี  คงจีน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันสี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินรักษ์บำรุง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงณัฐณิชา  โชคงาม
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงณัฐณิชา  นอนา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญจรัตนากร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงณัฐณิชา  มะสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยศปัญญา
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายณัฐดนัย  ปู่วงษ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงณัฐตญาภรณ์  คุ้มดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ช่วยบำรุง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แสนธิสา
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายณัฐธัญ  ใจชื่น
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายณัฐธัญ  นิลประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงณัฐธิดา  รังษี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์บุญ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงณัฐธิดา  ออกเจนจบ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
331
นางสาวณัฐธิดา  อินทร์เดช
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงณัฐนันท์  ถิ่นบัวบาน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงณัฐนิชา  ตะใบ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงณัฐนิชา  เสมอ
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
335
นายณัฐพงศ์  คำสา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายณัฐพงศ์  ลาคำ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
337
นายณัฐพนธ์  ไชยปาละ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงณัฐพร  จิตรวงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงณัฐพร  เถื่อนสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงณัฐพร  อึ่งทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงณัฐพรรณพร  ธรนันท์กุลวุฒิ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายณัฐพล  แพไทยสงค์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายณัฐพล  เรือศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงณัฐภัททรพร  ขารอยู่
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายณัฐภัทร  พรหมราช
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
346
นายณัฐภัทร  ศิริปัญญา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายณัฐภัทร  แสงเลื่อม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงณัฐมน  แก้วกึน
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงณัฐริกา  สีขาว
ม.3
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงณัฐวดี  ชาลีชาติ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 551 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงณัฐวดี  ป้านภูมิ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
352
นางสาวณัฐวดี  เรือนขำ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
353
นายณัฐวัฒน์  นาที
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
354
นายณัฐวุฒิ  บุญยืน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายณัฐวุฒิ  ลักษณกุล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายณัฐศรุต  จันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงณัฐสิรี  ฟองจางวาง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงณัฐสุดา  ขำวงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงณัฐสุดา  สินประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายณัณฐกรณ์  อิทรพานิชย์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
361
นางสาวณิชกมล  โปยทอง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงณิชกมล  สมอออน
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงณิชนันทน์  ศรีพิเศษ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงณิชมน  หงษ์มณี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงณิชากร  แก้วนิมิตร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทูลตา
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงณิชาภัทร  ฝั้นสุข
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดโรคา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
369
นางสาวณิชาภัทร  สุขศิริ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงณิชารีย์  ผลบุญ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงณิรัญญา  วรรณพรึก
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงณิศราพรรณ  ภู่ขาว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายดลณฤทธิ์  สายคำบ่
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงดลลภัส  สีทอง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงดวงกมล  กระทู้
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายเดชฤทธิ์  วังคีรี
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงตรีรัตน์  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายตฤณโชติ  แก้วก้อ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายต่อสกุล  ทิพนนท์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายถิรวัฒน์  แจ่มศรี
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายทยุต  พิบูลย์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายทรรศน์พิธาร  ทองอุ่น
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายทฤษฎี  กลั่นเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายทศพล  อะริโน
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงทักษพร  พามา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 552 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงทักษวดี  สีนา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงทัดขวัญ  ขวัญเจริญ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงทัตพิชา  สิทธิลือชัย
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงทัศดาว  จักรพรรดิ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองคำสุก
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองไทย
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายทินกร  แก้วกอนเมือง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายแทนไท  ปวงเหมือง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงธนกมณ  ลิลเยียดอห์ล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายธนกร  พินิจรัมย์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายธนกร  เวียนนอก
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายธนกฤต  มหานาม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายธนกฤต  วรสารสศิริ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
399
นายธนกฤต  เสือดี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
400
นายธนกฤต  อั้นอุดม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายธนกฤต  อินทร์ผึ้ง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
402
นายธนโชติ  จันทร์คะณา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายธนโชติ  ศิริชัยสุทธิกร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายธนดล  นิลพร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายธนเดช  ถาวรศิริเดช
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายธนเดช  ธนเปรมินทร์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายธนบดี  อยู่เสดียง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงธนพร  คล้ายทอง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงธนพร  ชมภู
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงธนพร  พิมพ์เสนา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงธนพร  ยลเมืองแมน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงธนพรรณ  ฉั่วตระกูล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายธนพล  กุนมล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายธนพล  พลซา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายธนพล  มาศมนัส
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายธนพล  ยังคง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงธนภรณ์  ไก่ขัน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงธนภรณ์  จันเกิน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงธนภรณ์  แจ่มคง
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองมา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 553 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมี
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายธนภัทร  คชหิรัญ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายธนภูมิ  ปานันท์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีไพร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
425
นายธนวัฒน์  สีเขียว
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงธนัชชา  อินทิจักร์
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงธนัชญา  คำดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงธนัชญา  นงพา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงธนัชญา  มุ่งวิชา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงธนัชพร  เสนานุช
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายธนัญชัย  ปลัดท้วม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงธนัญญาณ์  วงษ์บัณฑิตย์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายธนัท  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงธนัษฐา  อี่มอรชร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายธนากร  หล้าเมือง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายธนากร  อ่อนแปล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงธนาลักษณ์  ทองมี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงธนิฌา  เนตรอิ่ม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงธนิศา  ทองวิชิต
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายธเนศพล  ยอดเละ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงธพัสมนตร์  ขวัญเขมสรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงธมลวรรณ  ยศปัญญา
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
443
นางสาวธมลวรรณ  สายคำติ่ง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายธรรมศักดิ์  ป้องแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงธราพร  เนตรลาวัลย์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงธราพัชร์  ทิพย์พิทักษ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงธวัลพร  กุลสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ภูมิพัฒน์โภคิน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายธัชนัน  แก้วแท้
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายธัชพล  โสพรหม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงธัญชนก  กมลภัทรกูล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงธัญชนก  ทับทิมเศษ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงธัญชนก  มาขอด
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงธัญชนก  เหล่าหมวด
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงธัญชิษฐา  แจ่มศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 554 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงธัญญากัญญ์  สว่างเมฆ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงธัญญามาศ  เกยูรพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงธัญญาวรัตน์  แก้วย้อย
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายธัญธร  ตรีสอน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
461
นางสาวธัญนันท์  จุ้ยปั่น
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
462
นางสาวธัญพิชชา  บุญปัน
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญขำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธิชาญ
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิพัฒนพงศ์โสภณ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายธัญวัฒน์  เฉลยจิตร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
467
นางสาวธันย์ณิชา  ธันยาปิยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงธันยพร  นาคหรั่ง
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงธันยพร  บุรพพพงษานนท์
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
470
นางสาวธารารัตน์  สำเนียง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงธาวิตา  เพชรไชโย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงธิดารัตน์  คนธรรม์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงธิดารัตน์  สกุลตั้ง
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายธิติ  แสงประทีป
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงธิติสุดา  ประสงค์สุข
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงธิภากร  เกษามูล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงธีรกานต์  สุขแสง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายธีรธร  ธำรงธัญวงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงธีรนาฏ  ธีระภิญโญ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายธีรพันธ์  อุดมวงษ์วราวุฒิ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายธีรภัทร์  คิม กู๊ดแมน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงธีราพร  ธรรมมาศ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงนงนภัส  บุญพิมพ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงนณัฐชา  เกตุกัน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายนนทกร  ใจแสง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายนนทกาญจน์  เสียงไพเราะ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงนนทกานต์  คำมูลศรี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายนนทวัฒน์  พาคำ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายนนท์  ทิพนนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 555 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายนนธวัช  กิตติวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงนนภัทร  จันแป้น
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายนพคุณ  สุทธะ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงนพรัตน์  เจริญชื่น
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายนพรัตน์  ฉิมมา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายนพวิทย์  จันทร์โท
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงนภสร  สง่าวงษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายนภสินธุ์  คงสโรช
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงนภัฏสร  พรมเทศ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
500
นางสาวนภัทร  ภักดีสาร
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทร์พุทธา
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พุ่มเกษร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์งาม
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงนภัสสร  ยิ่งสูง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงนภัสสร  สีทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงนภา  ตั้งธนเมธี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงนรมน  วัชรนุกูลเกียรติ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงนรมน  สีหะวงษ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายนราวิชญ์  สุวรรณชาติ
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงนรินทิรา  คงแท้
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงนรินพร  จันทร์แยง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายนฤปพจน์  สนิมค้ำ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงนลิน  ผุยผง
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงนลินทิพย์  เปล่งเมืองปัก
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงนวพร  บรรณารักษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์วิบูลย์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
517
นางสาวนวรัตน์  ภักดีสอน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงนัชชา  หล้าสุด
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงนัฐฐยา  สักขะกิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงนัทธมน  จันทร์สีดา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายนัทวัชร  ชัยนอก
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญสนอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงนันทนา  จาบทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงนันทวรรณ  บุญโสภิณ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายนันทวัฒน์  จันครุฑ
ม.2
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 556 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงนันทศิริ  กนกโสภณ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงนันท์สินี  มั่นศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
528
นางสาวนันทิชา  แก้วพวง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงนัยนา  กันยาประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายน้ำพิพัฒน์  คงศิริ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
531
นางสาวนิชานันท์  จันทร์กุณี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงนิฌาน์  ปัญญามี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายนิติพงศ์  มารูปหมวก
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายนิติพงษ์  สุขเจริญ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงนิติรพี  จิตรณรงค์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายนิธิกร  ศรีสมร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงนิรชา  นามโพธิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงนิรชา  สมัครเขตกิจ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงนิฤทัย  จันทรเสนา
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงนิศมา  ฤทธิ์เนติกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงนิศารัตน์  คงยาดี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงนุกอันนา  ปานใจนา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงนุชนภา  กันฟอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
544
นางสาวเนตรนภา  สุขโข
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายเนติพัฒน์  พรมแดง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
546
นายเนติพันธ์  ตนะทิพย์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายเนรมิตร  เทียนงาม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงบงกชรัตน์  ไข่มุกข์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายบวรณัฐศักดิ์  ปุสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงบวรลักษณ์  สุขธิติพัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
551
นางสาวบัณฑิตา  แก้วแพง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงบัณฑิตา  งามเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงบัณฑิตา  ภักดีกิจรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงบัณฑิตา  สินธุเดช
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
555
นางสาวบัณฑิตา  เหมือนมุข
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงบัณฑิสาร์  เมฆประยูร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายบัลลังทอง  พรมมาท้าว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงบุญญา  ว่องไวพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
559
นางสาวบุญญาวาส  ศรีจริยา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงบุญธิตา  กาคำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงบุญยิสา  พัสกุล
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงบุณยวีร์  ศรีวังคำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงบุณยาพร  บุญเติม
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายบุลากร  ชนะสงคราม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงบุษบากร  สุภศร
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายบูชพงบษ์  ประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงเบญจมาพร  พูลแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายเบญจมินท์  เทศวิบูลย์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงเบญญภา  ชัชวาลานนท์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
570
นางสาวเบญญาภา  กุนเทียน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์พุทธา
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงป.แก้วสกุลษ์  บัวแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายปกรณ์  เพลงวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายปฏิญญา  ขวัญสิริไทย
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงปฏิญญาภรณ์  ยุงทอง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายปฏิพัทธ์  เจนชัย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายปฏิภาณ  เมืองทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงปทิตตา  อัตตะชีวะ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงปนัดดา  เพิ่มพูลทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงปนัดดา  สะอาด
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงปนัศยา  ศรีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงปพัชญา  มาตา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงปพิชญา  กันธุไร
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงปพิชญา  สีทำมา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายปภณ  สุขแสง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงปภาดา  วลีเรืองรอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงปภาพิศา  บุญฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
589
นางสาวปภาวี  ชุนเกาะ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงปภาศิณี  สายนวลเวช
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงปรมิตตา  นาคนายม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายปรมีส์  บุญเยีย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายปรวัตน์  ชมมัย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงปรวิศา  ทรัพยะเกษตริน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
595
นางสาวประภัสสร  กอกฝั้น
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงประภัสสร  ใจช่วง
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
597
นางสาวประภัสสร  รังวรรณา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
598
นางสาวประภัสสร  หอมจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงประภาพร  มาแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายประวีร์  ล้อสินคำ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายปรัชญา  สั่งแอ๊ด
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายปรัชญา  อยู่เชื้อ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายปรัชญานนท์  ยุงทอง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงปรัชญาพร  วรายุทธ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงปราชญา  มีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
606
นางสาวปริศา  จั่นเทศ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงปรีชญาน์  แสงอุไร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงปรีญาพร  ประวัติ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงปรียากร  ถนอมพลกรัง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงปรียากร  ปิ่นปั่น
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงปรียาพร  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงปวรรณรัตร์  บุญมีมาก
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงปวริศา  บัวบาน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงปวริศา  สีตะระโส
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายปวเรศ  ศิกดิ์เศรณี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
617
นางสาวปวิชญา  จันทร์หม่อน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงปสิตา  สารสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงปสุตา  ลี่
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงปอแก้ว  ปาละนันทร์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงปองกานต์  ทีน้อย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงปัญจรัตน์  สวนสระ
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
623
นางสาวปัณฑิตา  จันทร์หม่อน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงปัณฑิตา  สินธุเดช
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงปัณณทัต  เพชรบ้อ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายปัณณธร  มีเดช
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงปัณณพร  กระจ่างพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงปัณณพร  สนิทแจง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายปัณณพัฒน์  อานไธสง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ฤทธิพิณ
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
นางสาวปันพร  แก้วทอง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงปาณิศา  ไทยรบ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงปาณิศา  ยศเคลื่อน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีณรงค์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงปานรุ้ง  คำสอน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
636
นายปาราเมศ  โพธิ์ชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
637
นางสาวปาริชาติ  มีพวงผล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์ธาดารัตน์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงปาลิตา  อานกแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายปิติพงศ์  บุญกาวิน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงปิยธิดา  กุมภี
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงปิยรัตน์  พรหมลัทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
643
นางสาวปิยะญาดา  แก้วลำยวง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงปิยะธิดา  พลโยธา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงปิยะนันท์  ตุนก
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงปิยะนันท์  ฤกษ์วิชานันท์
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงปิยะพร  ดอกจำปี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายปิยะวัตน์  ศิลาแรง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงปิยะศริ  เอื้อนยศ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายปุญช์กนก  พรมราช
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
651
นางสาวปุญญิศา  อินดีคำ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงปุณณยวีร์  หงษ์หนึ่ง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายปุณยธิษณ์  เกสรทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายปุณยวีร์  หนูแย้ม
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงปุณิกา  ฐีตะพงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงเปมิกา  บางใบ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงเปมิกา  หาญลำใย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงเปรมยุดา  บุญนาค
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงเปรมวดี  แบวงษ์
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงเปรมิกา  มณฑิราช
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงไปปาย  แจ้งการณ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายพงศกร  เพชรพิบูลย์ไทย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายพงศธร  แสนอินทร์
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายพงศนาถ  นากลาง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายพงศ์พล  กันแพงศรี
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายพงศภัค  พรมสวย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายพงศ์รัชภูมิ  สุทธหลวง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายพงษ์นัฐกร  พุ่มฟัก
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายพชร  หาดทราย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายพชรพงษ์  ปั้นถาวร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายพชรพงษ์  เมืองนา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายพชรพล  อินแพง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงพณิชา  ทองทับ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงพนัชกร  มีเดช
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงพรชนก  วงศ์หนองแวง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงพรทิพย์  วัฒนสิงห์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงพรทิภา  พันลึกเดช
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายพรเทพ  หอมเกษร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงพรธิมล  พ่ายผา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงพรประภา  พลคำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงพรปวีณ์  โชติวัฒน์พัฒพงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
682
นางสาวพรพรรณ  ศิลดี
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงพรพัฒน์  ศรีเลศิลป์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
684
นางสาวพรพินิต  นันเขียว
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายพรภวิษย์  ชอบประดิถ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงพรรณทิวา  ห้อยดอกหอม
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงพรรณภัทร์  ผึ่งมา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงพรรณวสา  ยอดแสง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงพรวรดา  มารอด
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงพรสินี  ศรีบัวเผื่อน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงพรสุดา  ไชยราษฎร์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงพรหมภัสสร  ชัยคำ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงพฤติพร  ฉิมพ่วง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงพลอยเพชร  กันเกียว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายพสธร  คำค้อ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายพสิทฐ์  บุญจันดา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายพสิษฐ์  ขวัญเมือง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงพสุธาวรรณ  หัสรังษี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายพัชรพล  แซ่เตีย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายพัชรพล  เด่นนิติรัตน์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายพัชรพล  พรเสน่ห์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายพัชรพล  พูลส้ม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายพัชรพล  มุ่งพานิช
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงพัชรมัย  เสาโกมุท
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงพัชรา  พุ่มพวง
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงพัชรากร  ศิริชื่นวิจิตร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กวยคำ
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงพัชราภา  มีชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงพัชราภา  มีทวี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
710
นางสาวพัชราภา  แสนใจ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงพัชราภา  หนูเชื้อ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงพัชรินทร์  ฉัตรเงิน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงพัชรี  ศิลาเลิศ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงพัชรีพร  คำจำนงค์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงพัฒนวดี  นันตะวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
716
นางสาวพัณณิตา  กิด่วน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทอนแสง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รุจิรานันท์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงพัทธนันท์  วาเสนัง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงพัทนันท์  เกตุยอด
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงพัทรดา  บุญเกิด
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายพันธ์ทรัพย์  ปรัชญาณิชกุล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
724
นางสาวพันธิสา  วงศ์กอบศิลป์
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายพันพิพัฒน์  ชมภูจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงพันรภา  พันธวิทย์
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงพัศญา  อ่อนต่าย
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงพาขวัญ  อินทนนท์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายพายุ  พันธ์วงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงพิชชาพร  โฉมอุปฮาด
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงพิชชาภา  ทองสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงพิชชาภา  สามกองงาม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงพิชชาภา  แสงเรืองเดช
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงพิชญธิดา  พินิจ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงพิชญธิดา  สมภิพงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงพิชญ์ปรียา  สุขสำราญ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงพิชญา  วงค์วร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงพิชญาภา  เลาะสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงพิชญามณช์  ทักคุ้ม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายพิชญุตม์  ภูมี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายพิชานนท์  ธูปหอม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงพิชาภัค  มาหญ้านันท์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงพิชามญขุ์  ช้างน้อย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายพิชิตชัย  ศรีสงคราม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายพิพัฒน์  บุญเพชร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำจีน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองเสี่ยน
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนเทศ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
749
นางสาวพิมพ์นารา  กองสิน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แก้วป้องปก
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงพิมพ์ประภา  จันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงพิมพ์พามณี  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สามารถ
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัชฎาวงษ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงพิมพิศา  สุขโข
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงพิมลพรรณ  เหลืองไทย
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงพิมวรา  ทิพวันต์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
758
นางสาวพิยดา  แก้วยม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายพิษณุพงษ์  เมืองนา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายพิสิษฐ์  หนูใจ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
761
นายพีรณัฐ  กิตติธาราทรัพย์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายพีรณัฐ  คงทนแท้
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายพีรณัฐ  เงินอินต๊ะ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายพีรณัฐ  เพียงก๋า
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายพีรดนย์  บุญยิ่ง
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายพีรพงษ์  เปลี่ยนบ่อมาตร
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายพีรพล  คำสุม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายพีรพล  มนัสสิลา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายพีรพัฒน์  โยธดล
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงพีรภาว์  ศิลพร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายพีรวิชญ์  กันทะกะ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายพีรวิชญ์  ดลราษี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายพีรวิทย์  เตโช
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายพุฒินาท  วรรณแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงเพชรนภา  พรมศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงเพชรรัตน์  เม่นขาว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
777
นายเพชรรัตน์  ศรีสว่างแสง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงเพ็ญพิชชาภา  เมืองสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงเพ็ญพิชา  กิ่งไทร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงแพรวา  แก่นนาค
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงแพรวา  คล้ายใจตรง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงแพรวา  นาคเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงภคพร  แฝงวัด
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงภควดี  อยู่คง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายภควัต  พรหมประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายภควัต  อินทพรโสภิต
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายภรัณยู  บุญสวน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงภริตา  คงเมือง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
789
นางสาวภะฆนัล  ดีล้วน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงภัคจิรา  เหลืองดำรงค์พันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายภัคพล  อุทัยไพศาลวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทับโททับไทย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงภัชภิชา  เปียผ่อง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงภัทรกันย์  ปัญญาดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงภัทรธิดา  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงภัทรธิดา  สงค์เขียว
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงภัทรพร  คุ้มภัย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายภัทรพล  เจนจิตต์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายภัทรพล  สืบกระแสร์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายภัทรภณ  ทองมุข
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงภัทรลภา  เสนสกุล
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงภัทรวดี  ณัฏภานุพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเรืองนาม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงภัทรวดี  หนูทวน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  คำตุ้ม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
นางสาวภัทรสุดา  จันทร์วรพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภิญโญยิ่ง
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายภากร  ชุนประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายภาคภูมิ  บัวชุม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายภาคภูมิ  บุญพรม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายภาคภูมิ  ศิริวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายภาณุวิชญ์  สมสุข
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายภานรินทร์  ชุมช่วย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายภานุพงศ์  แก้วเรือง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายภานุพงศ์  สักพุ่ม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายภานุพงษ์  ราชอาจ
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายภานุวัฒน์  อุดมคำ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงภารตี  ถนัดพงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงภาราดา  เถาว์สิงห์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงภาวดี  สีวระกัน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงภาวินี  ทมเจริญ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงภาวินี  นาคน่วม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงภาสินี  วังสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายภีมพัฒน์  แจ่มศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายภูบดินทร์  ทองดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายภูมิพัฒน์  คุวาจารย์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายภูมิพัฒน์  มีรส
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายภูมิรพี  อาจมา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายภูริช  ปราบพรม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายภูริณัฐ  จารุมูล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายภูริณัฐ  บุญช่วยสุข
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงภูริณี  โชคชัยมงคล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายภูริทัต  สร้อยอินทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายภูริภัทร  ราศรีชัย
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
835
นายภูริภัทร  ฤทธิ์เม้า
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายภูวนัย  แสนคำ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงภูษณิตา  ศรีสอาด
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายมฆวาน  สวัสดิ์พานิช
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
839
นายมงคล  ทองเวียง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายมณธวรรษ  สาวะรักษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงมณนภา  สายบุญเคียง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงมธุรดา  โกษาจันทร์
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงมนทาริน  รามศิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงมนัสนันท์  กับขุนทด
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงมนัสนันท์  โสรวัลย์
ม.3
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายมนัสพงศ์  สุกเมือง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายมนัสวี  ชานพรม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงมนัสสนันท์  วงศ์ลาภพานิช
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงมัณฑนา  ทองเปิ่ง
ม.3
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงมัณฑนา  ปารย์จิตติพัฒน์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงมัณฑนา  สุภาษร
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงมัลลิกา  มหาเดช
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
853
นายมานพ  วันเชียง
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงมาริษา  มูลสี
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงมินตรา  ซากกระโทก
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายเมธวินภัทร์  อธิธนาพรภัคผล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายเมธา  ชลานันต์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงเมธาวี  เชื้อไพบูรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงเมษา  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
860
นายยศกร  บุญลือ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
861
นายยศกร  หันธนู
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายยอดขวัญ  แก้วดู
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงยาลิกา  สอาดเมือง
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงยุวกร  จันทร์แจ่ม
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงยุวดี  โพธิ์หล้า
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงโยษิตา  กุนมล
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงรชฎาพร  ศิริ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
868
เด็กชายรณกร  อ่อนวัน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงรติพร  กองพิม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงรติมา  กลมกลิ้ง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงรติมา  ทองวัน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
872
นางสาวรติมา  ทองอัฐ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายรพีดวิษ  พุฒบุตร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายรพีพัฒน์  พรหมหลำ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายรพีภัทร  บุญยวง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายรพีภัทร  หิมพาน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงรมิตา  สุภาษร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
878
นางสาวรวิฐา  วัฒนกาญจนากร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงรวินท์นิภา  วงศ์พรหมท้าว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
880
นางสาวรวิภา  บุญกิจ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายรวิวรรธน์  พานำมา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงรสนริน  วันทองสังข์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปุ่นประโคน
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายระพีพัฒน์  อุบลจิตต์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายรักชาติ  ชาติมนตรี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงรักษิณา  ธำรงภูวดล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
887
นายรังรักษ์  ทองปิก
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายรัชชานันท์  ไพจิตร
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงรัญชนก  มาจาก
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงรัญชิดา  จันทร์ไทสกุล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงรัญชิดา  พรหมมา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายรัฐภูมิ  โพธิ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายรัฐภูมิ  ร้อยพุทธ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายรัตนพันธ์  บุญเฟื่อง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
895
นางสาวรัตนาพร  วิสัย
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คงควร
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายรัตพล  สุขเข็ม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงรัศมีดาว  เรืองศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
899
นายราเมนทร์  สายคำเลิศ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงรินญาดา  ภูยางตูม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงรินรดา  กวงแหวน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จันทร์เที่ยง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงรุ้งลัดดา  ศรีสว่าง
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงรุ่งวาณิชย์  เศรษฐี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงรุจิรา  ท่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงลภัสรดา  กงเยิน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงลลนา  ผองสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชรจันทร์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงลักษณาพร  กงถัน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงลักษิกา  ดวงพิลา
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กชายลัญฉกร  จักทอน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงลานนา  จันทร์อินทร์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงเลิศลักษณ์  เมืองจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงวกรกมล  ดอกไม้
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายวงศกร  พรมพลอย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายวงศธร  มุกดาเนตร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สารีวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
919
นายวชิรวิทย์  กองเงิน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงวณิชยา  พันธ์อุ่น
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงวธูสิริ  กองแกน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายวนันชัย  กิจพินิจ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงวนิชชา  วารี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงวนิดา  กาเหวา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงวรกฤต  ไกรเพชร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายวรเชษฐ์  ภูเยี่ยมจิต
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงวรดา  อินรอด
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงวรนิษฐา  ปอแก้ว
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายวรพล  ใบภักดี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงวรพิชชา  อยู่สุข
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายวรเมธ  เชี่ยวชาญ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงวรรณณิดา  บุญมาก
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงวรรณนภา  แจ่มจรัส
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงวรรณวิภา  โตไพร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
935
นางสาววรรณิภา  สมบุตร
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงวรรณิสา  ชาติไทย
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
937
นางสาววรรษมล  พรมพลอย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงวรวรรณ  สุขเสถียร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงวรัญญา  ทองคำสุก
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงวรัญญา  น้อยสาคำ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงวรัญญา  พันทำ
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายวรัญญู  รางแรม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงวรัมพร  แสงตะกอน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงวรัษฎาพร  เพชรกันหา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงวรางคณา  ทับแย้ม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงวราภรณ์  ถาวรรุ่งรัตน์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
947
นางสาววราภรณ์  สีหะวงษ์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงวริยา  คำอิม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์มาศ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงวริศรา  พาหา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
951
นางสาววศินี  ปลัดท้วม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
952
นางสาววัชมน  แก้วเบี่ยง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายวัชรดุล  โกฏิกุล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายวัชรพล  พรหมประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงวัชรากร  เชื้อตระกูล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายวัชรากร  โพธิ์กล่ำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายวัชริศ  เบาะโต้ง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายวัณณุวรรธน์  ตรีเศียร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงวันทนา  ทูลตา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงวารุณี  ศรีอภัย
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงวิจิตรา  ทองรักษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงวิชชญาดา  วิชชาชัย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงวิชญาดา  พาจันลา
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
964
นางสาววิชญาพร  กันต์แจ่ม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
965
นางสาววิชิตา  ทองย้อม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
966
เด็กชายวิธิวัสส์  เครือวัลย์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงวิภาดา  เรือนชัชวาล
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
968
นางสาววิภาวี  ลำเพ็ง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงวิมลสิริ  วิเศษหวาน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงวิมลสิริ  หิรัญวัน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงวิมลิน  จันทนา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงวิราการต์  ซัมรัว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงวิรามร  เลิศประวัติ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
974
นางสาววิไลวรรณ  ประเสริฐสุข
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายวิษณุ  พันธุ์เกษตรกรณ์
ม.3
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายวุฒิชัย  ลาภไธสง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงศจี  บุญถือ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงศตกมล  เกษามูล
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายศรราม  ดอกชูรุ่ง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายศรวิษฐ์  กลิ่นพูน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงศรัญญา  แก้วสอน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงศรัญญา  จันตื่น
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายศรัญยู  กฤติกาเมษ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงศรัณยภัทร  วันชัย
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงศรัณยาพร  ทรัพย์หล่ำ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายศรัณยุภัทร  เผือกพ่วง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงศริญา  เกิดกิจ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงศริณธรณ์  กายประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงศรุตา  ปิตสะศรี
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงศรุตา  สายรัศมี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงศวรรยาพร  จงศิริรักษ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายศวัสกร  ศรเพชร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุวรรณวงค์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
994
นางสาวศศิกานต์  มะการ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงศศิธร  รวมจิตร
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
996
นางสาวศศินิภา  แสนคำเรือง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงศศิประภา  มีเมือง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงศศิมาล์  วงศ์ยุทธนาพงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงศศิร์อร  สุริยะอัมพรกุล
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงศศิวิมล  อินมา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงศสิทร  ศรแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายศักดา  สำราญจิตต์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงศิรประภา  ชาญพหล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1005
นางสาวศิรภัสสร  เชนยะวณิช
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงศิริกัญญา  ศรราช
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงศิริจิตร  จันผล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  จันทรมณี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงศิรินทรา  พรมเพชร
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1010
นางสาวศิริภัสสร  พรหมมี
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงศิริยากร  สิทธิอ่วม
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงศิริวรรณ  ปร่งฟ้า
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กชายศิริศักดิ์  สุริยะอัมพรกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กชายศิวกร  ทัดช่อม่วง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กชายศิไวภพ  แพงขะ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงศุภกานต์  ทองสี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงศุภจิรา  แก้วดวงใน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กชายศุภชัย  ปาปะโน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1020
นายศุภณัฎฐ์  ชมภู
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายศุภณัฐ  คำพุฒ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กชายศุภณัฐ  เทพโพธา
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายศุภณัฐ  พลกลาง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กชายศุภณัฐ  เพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวงศ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายศุภเมท  เพชระบูรณิน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กชายศุภรัตน์  เฉลิมทอง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงศุภรัตน์  ปั้นโฉม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายศุภวิชญ์  ไก่แก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กชายศุภวิชญ์  ชุ่มหล้า
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายศุภวิชญ์  ดอกจำปี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายศุภวิชย์  บุญเอก
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กชายศุภวิทย์  บุญมี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงศุภสุดา  อ่าวสมบัติกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงศุภัชญา  แซมสีม่วง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงศุภัสรา  สุวรรณสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายศุภากร  เจียรพงศ์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงศุภารนันท์  ช่างหลา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงศุภารมย์  เสนานุช
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทร์ผ่อง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายเศรษฐพงศ์  กองสี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงสกลภัทร  วันทาภิรมย์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กชายสมรัก  เพชรมี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงสมฤทัย  เขียนแป๊ะ
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายสรธร  โภชนะสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายสรรพวัต  บุณปู่
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีมาดี
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กชายสรวิทย์  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กชายสรศักดิ์  บุญศรี
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กชายสรสิช  เอี่ยมสี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงสร้อยศิริ  ธิกะ
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงสรัลวลี  สิงห์โตทอง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงสริตา  ทองใจสด
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงสลิล  พิมพ์ปรุ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญสระ
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1058
นางสาวสวาฑีลา  จีนด้วง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายสหรัถ  พรหมมายนต์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายสันติสุข  จบเถื่อน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงสายผูกรัก  สะร้องก่า
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงสายไหม  วงจันทา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงสาริน  ปัญญามี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายสาริศ  บัวชุม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงสาริศา  จันทวงค์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงสาวภา  สารีพรม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงสิตาภา  อุปการ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กชายสิทธิโชค  ทองเสม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงสินีนาฏ  ปัญญาอ้าย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงสินีนาฏ  มะลิวัลย์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กชายสิปปกร  อร่ามทิพย์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กชายสิรดนัย  ไกรรอด
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงสิรภัทร  คำมุง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายสิรวิชญ์  จันสี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงสิริกร  คุ้มทองมาก
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงสิริกร  จำนงค์กิจ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงสิริกร  เพิ่มพูน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงสิริญญา  วันอินทร์
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงสิริญา  รวยสิน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงสิรินดา  ด้วงทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงสิรินทร์ยา  ผาผง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กชายสิริพงศ์  อัศวะธรรมวุธ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงสิริมนต์  สารวรรณ
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงสิริยากร  นกแก้ว
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสนคำปัน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 3 ชั้น1 ห้อง 316 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงสิริสกุล  สีวัน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงสุจีพร  มาจาก
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงสุชานันท์  สดใส
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงสุชานาฏ  สายบุญเจียง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงสุชานาถ  คูณแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงสุชาวดี  ปานเกตุ
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงสุณัฎฐา  สีดาพรม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานสารี
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1094
นางสาวสุดารัตน์  พักอยู่
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงสุดารัตร์  ยงโภชน์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงสุทธิดา  วังคีรี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงสุธานี  สีดาพรม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงสุธิตา  พิมพ์สอน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงสุธิมน  หลงรัก
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กชายสุธีกานต์  บึงตระกูล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงสุธีรา  สมศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงสุนิษา  คงเมือง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรภิรมย์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงสุพัชญา  ชาญพหล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงสุพาพร  พึ่งแพ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดกิจ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บรรจงฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปานะโปย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงสุพิชญา  ช่วยเมือง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงสุพิชญา  พงษ์พิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงสุพิชญาฉาย  ขารอยู่
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กชายสุภคม  ห้าวหาญ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กชายสุภชัย  ก่วยคำ
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กชายสุภณัฏฐ์  นิยมศิลป์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กชายสุภัทรพล  คงจริง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงสุภัทรา  ทะสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงสุภัสสร  เชื้อชาติ
ม.3
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงสุภัสสรา  ภาประเวช
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
1119
นางสาวสุภาวดี  อินปาน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงสุภาวรี  รัตนเกื้อ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กชายสุรชาติ  มลวัง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กชายสุรบดินทร์  แสนคำ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายสุรพัฒน์  บุญอยู่
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กชายสุรวุธ  หุ้มไธสง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กชายสุรสิทธิ์  หมวกแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงสุรัมภา  เหมโพธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงสุวพัชญา  จันทวงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงสุวภัทร  ชัชวาลกิจกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กชายสุวรรณภูมิ  สาระดี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1130
นางสาวสุวรรณา  อู่ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมบุญ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กชายเสกสรร  จัทร์แซ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กชายเสฏฐนันท์  สนั่นเมือง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วังคีรีจรัส
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงโสชญา  ถวิลไพร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงโสภิตนภา  ทองมี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงโสภิตนภา  โพธิ์เส็ง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงโสภิตนภา  สักขะกิจ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงวนสิน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงอชิรญา  นาคปานเสือ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงอธิชา  กาญจนสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายอธิป  อินธิศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กชายอธิศ  ยิ่งสูง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงอนันยา  ขาวนวล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กชายอนุชา  ชื่นชม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1146
นายอนุชา  สังข์จีน
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายอนุชิต  ปิดจะดี
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กชายอนุสรณ์  วงษ์ทองดี
ม.2
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงอภิชญา  กะกุลพิมพ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงอภิชญา  ถาวรศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงอภิชญา  ธูปบูชา
ม.2
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กหญิงอภิชา  สุขพุทธ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายอภิเดช  แก้วยม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กชายอภิรักษ์  พัดแก้ว
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายอภิวัฒน์  คงรอด
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กชายอภิวิชญ์  ยาโต
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กชายอภิวิชญ์  หมวดมะหิงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กชายอภิวิชญ์  อยู่สุข
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่วยหาร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงอมลวรรณ  สกุลยา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงอมิตา  กาเรียน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงอรจิรา  ฮองกูล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1163
นางสาวอรพร  วรพล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงอรัชญา  ไกรวารี
ม.3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กชายอริย์ธัช  เบ้าตุ้ม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงอริสรา  กองมงคล
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงอริสรา  จำนงการ
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงอริสา  จันทร์สระแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงอริสา  อินทร์อ้าย
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงอลีนา  สุธงษา
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กชายอักษรศิลป์  บัวแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงอัจจิมา  บุญช่วยสุข
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กชายอัจฉรินทร์  จันทร์เที่ยง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กชายอัจฉริยะ  พิมาลัย
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงอัญชนา  วรรณะ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงอัญชิสา  ทองหล่อ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงอัญชิสา  ลูกจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงอัยยา  จันทร์สระแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กชายอัศวิณ  คงน้อย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กชายอัสชัย  อินทวงษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงอัสรีนา  ศรีกล่อม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กชายอัสสชิ  บัวชุม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กชายอานันทศักดิ์  สุดตา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กหญิงอารัญญา  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงอารียา  เถื่อนไพรวัลย์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กหญิงอารียา  ปานไกร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กหญิงอารียา  ละดาดก
ม.1
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กหญิงอารีย์  บุตรบุญชู
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กหญิงอารีรัตน์  ราษฎร์เจริญ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พัชรวงศ์นิธิ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 40

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1191
เด็กหญิงอินทิรา  บุญตา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กหญิงอินทิรา  เปรมปราคิน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1193
เด็กหญิงอิสราภรณ์  ปัญญา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1194
เด็กชายอุกฤษฎ์  เพชระบูรณิน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1195
เด็กชายอุดมโชชค  แสงนก
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1196
เด็กหญิงอุรชา  มีรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1197
นางสาวอุไรพร  พลยุทธิ์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
1198
เด็กชายเอกภพ  จิโนคำ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1199
เด็กชายเอกลักษณ์  จารุพัฒโนบล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1200
เด็กหญิงเอชิตา  สุขเสถียร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1201
เด็กชายเอนก  ปลั่งกลาง
ม.3
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1202
เด็กหญิงเอสราพร  บัวช้อย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1203
เด็กหญิงไอศิกา  อินทะนนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1204
นายูภูริพัฒน์  จะจง