ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 241 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ภารไสว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  ภู่เพียร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  สันติวีระการ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปานแก้ว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกนกพล  เปลี่ยนขุนทด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกมลวรรณ  จ้อยสุดใจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
7
นายกรกฎ  ศรีไตรรัตน์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกรภัทร์  ปัญโญใหญ่
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกรมณีคราญ​  จรัสศรี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกรวรรณ  อิงศรีวรกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
11
นายกรวิชญ์  ชูตระกูล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกรวีร์  สุขวิสัยพานิช
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
13
นายกรวุฒิ  อยู่พ่วง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกฤชนนท์  ห่านสกุล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกฤต  พะโยม
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกฤตธี  ปานทอง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
นายกฤตภาส  บุญโยม
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกฤตเมธา  นาคสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกฤติกร  บวรวุฒิธนา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกฤตินา  เครือกนก
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกฤติพงษ์  นาสมวงศ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
นายกฤติพงษ์  สุขนา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกฤติมา  พุ่มชม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกฤศ  สถิตพนาวงษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกฤศกร  สุทธิวุฒิชัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกฤศญารัตน์  รื่นถวิล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกฤษฏา  ลิ้มศรีประพันธ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกฤษติญาวัลย์  สังกัดทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกฤษมงคล  รัตนถาวร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
นายกวิน  สายทอง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกวิสรา  กัณทสังข์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกวิสรา  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกษัชพุฒิ  บางโพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายก้องภพ  เลี่ยมพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกัญญณัฐฎ์  หาสาตร์สิน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 242 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญภัทร  คร้ามศรี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกัญญ์วรา  บางเพ็ญสิริ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกัญญา​พัชร​  คุ้มญาติ​
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
39
นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วกำเหนิด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงบาง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิดก
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อบเชย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
43
นางสาวกัญญาณี  สุขสบาย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
44
นางสาวกัญญาพัชร  คงประโคน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาคบุรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไพสิฐสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกันต์ณุพงศ์  คงเมือง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกันตธีร์  ม่วงทอง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกันตพล  ศรีนาง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกันตภณ  มีมา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกันตา  อิงศรีวรกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกันติชา  ปัญญามา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกันทลัส  จันทร์พร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกันย์นวพร  เพชรนิตย์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกัลยกร  บุญคง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
56
นางสาวกัลยกร  พุกทอง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
57
นางสาวกัลยรัตน์  แตงอ่อน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีสารคาม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ประกอบไวทยกิจ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกานต์กมล  รัตยา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เงินแจ้ง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายกิตติ  แย้มทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกิตติพัทธ์  เจริญชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายกิตติศักดิ์  ชื่นทิม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกิติมา  บุญมี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกิรณา  ฟักเจริญ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
67
นายกีรติ  กรเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
68
นายกีรติ  ด่านสัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายกีรติ  เสือสงวนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกุลจิรา  ไทยเจริญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 243 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อาษา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  บุญชู
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกุลยารัตน์  นุ้ยเย็น
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายเกรียงไกร  จิ๋วน๊อต
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวเกศรา  คำพิลานนท์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงแก้วตา  ทันจันทร์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์ปาน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
78
นางสาวขนิษฐา  โชติชัยสุวัฒน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
79
นางสาวขวัญจิรา  จูมจะนะ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจเที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงขวัญด้าย  จันทร์เปล่ง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงเขมจิรา  สุวรรณทะ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
83
นายคณนาถ  พระสนชุ่ม
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายคณบดี  แปลกอ่อง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
นายคณาธิป  มณธรรมวารี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายคณาธิป  สุขใจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายคณาพัฒน์  เชียรเจริญ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายคมวุฒิร์  จำปาทอง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงจณิสตา  ทองแบบ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายจตุรพิธ  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายจอมจักรพรรดิ  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายจักริน  จูเทศ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงจักรีพร  คำเป๊ก
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงจันทร์ชยาวีร์  นาคสิทธิวงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงจารุจิรัสย์  โยมะบุตร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงจิณณ์กมล  ประกอบไวทยกิจ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงจิดาภา  งูนิ่ม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงจินต์จุฑา  จั่นผ่อง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ช้างศรี
ม.2
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงจินต์จุฑา  รวมญาติ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายจิรภัทร  แสนยศ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
นายจิรภัทร  เหลืองวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงจิรภิญญา  สายคำอิน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายจิรเมธ  ฟักปลั่ง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักยิ้ม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 244 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นางสาวจิราพร  เกษามูล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายจิรายุ  โพธิ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายจีรพัทธ์  สวนทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงจีรภัทร์  ภู่ผะกา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายจุฑาภัทร์  สอนอ่อน
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายจุฑาลักษณ์  ลีฬพงษ์พิมล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงจุฬาธร  ปัญจบูรณปกรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายเจษฏา  ปรีชาวนา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายเจษฏาภรณ์  สหกุลบุญญรักษ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงฉัตราพร  เจียมศรีชัย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายเฉลิมกฤษฎิ์  เจวประเสริฐพันธุ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงชญานันท์  วงศ์จันทรมณี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายชญานิน  ประทิศ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงชณัญชิตา  พัดจันทร์หอม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงชนกนันท์  หุ่นฉัตร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวชนกานต์  เกิดภู่
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงชนนิกานต์  พิมพา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงชนมน  ปาณาวงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายชนะชล  จันทร์โชติ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงชนัษฎา  ตรงต่อกิจ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
126
นางสาวชนากานต์  ทิวงค์ษา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงชนาภัทร  เรือนก้อน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงชนาภา  รุณทโสติ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงชนิดาภา  ชุ่มวารี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงชนิตร์นันท์  สุวรรณกิจ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
131
นางสาวชมชนก  สุพรรณกลาง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายชยพล  บูรณะชนอาภา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายชลธี  สมเผือก
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
นางสาวชลธีชา  พุฒโต
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงชลิตศา  ศรีกอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายชวรัตน์  นิ่มพริก
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วลบ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อันเตวาสิก
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงชัชชา  ชัชยกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่เติ๋น
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 245 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายชาคริต  พัฒนคูหะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
142
นายชานนท์  พานิชเจริญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงชาลิสา  หลวงใจ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
144
นางสาวชิดชนก  ทิพย์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายชิติพัฒน์  ภู่ทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายชินพัฒน์  ฟองจางวาง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
นางสาวชิษณุชา  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงร่ม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงชีวาภร  สุทัศน์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงชุดากานต์  ยาวขันแก้ว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จั่นเจริญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเม่น
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูลหน่าย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัจยุตโภคิน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงชุติรดา  หลวงศรีราษฎร์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายโชติวัฒน์  เทพไทย
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายไชยกร  พันธ์ชัย
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายไชยนันท์  รัตนมณี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงญาณภา  โพธิ์ดง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายญาณวุฒิ  ศรีเบญจโชติ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
161
นางสาวญาณัช  จาดสอน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงญาณิชกานต์  สถาปัตย์สิริ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงญาณิน  สุขสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงญาณิศา  เทียนขาว
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงญาณิศา  ลิ้มศรีประพันธ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงญาดา  เรืองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงญาดา  อินจีน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงญาดาพัฒน์  พัฒนทวีสินสกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายฐปนกุล  สืบจิตต์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงฐานะมาศ  ศรีไชยเจริญวงศ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายฐาปกร  เชื้อคำลือ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อัญชิษฐานนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงฐิตารีย์  พัฒนาพานิชกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายฐิติกร  สุ่มทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงฐิติพร  โปรยรุ่งทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 246 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายฐิติพันธ์  ดีพร้อม
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงฐิติภรณ์​  ร้อยพวง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงฐิติมา  สดุดี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงฐิติมา  แสงสวรรค์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทะคา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายฐิติวัฒน์  มาฉิม
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายฑารัตน์  โตบึงกอก
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองเอม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
184
นายฒภัฒร์  ทิพมาศ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงณชนาถ  รัตนพิเชฐกุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงณญาดา  เหลืองทองนารา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายณฐกร  เสืออ่ำ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายณฐฏ  ผดุงนึก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงณฐพร  มีพาด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
190
นายณภัทร  ดารารักษ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายณภัทร  ทองชาวนา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายณภัทร  นาคสุขมูล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
193
นายณภัทร  พรหมศิริ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายณภัทร  โพธิ์เรือง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายณภัทร  ศรีรพีพัฒน์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
นายณภัทร  สมิทธิกร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายณภัทร  สายทิพย์จันทร์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงณภาภัช  ชัยชนะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ญาณวิจิตร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงณฤดี  ลิ้มคงงาม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายณวัฒน์  วิวัฒน์ยุวะถาวร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงณัชชนก  นิเวศน์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงณัชชา  ส้มลิ้ม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงณัชชา  หาสิตาพันธุ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ยิ่งยง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ทรัพย์สุข
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงณัฎฐา  แถลงกัน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
209
นายณัฏฐกรณ์  จั่นผ่อง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายณัฏฐ์ชนล  ศรีสรรพกิจ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 247 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วพูลศรี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
212
นางสาวณัฏฐณิชา  สุขชัย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายณัฏฐนนท์  อินต๊ะ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
นางสาวณัฏฐนิช  จันทบุรี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงณัฏฐพร  ปาลาศ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายณัฏฐพัฒน์  บุตรสิงห์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
217
นางสาวณัฏฐภัทร  แก้วแย้ม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงณัฏฐวี  นาคำ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไกรพัฒนพงศ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายณัฐกุล  ซุนพุ่ม
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายณัฐชนนท์  จำปาทอง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงณัฐชยา  แดงอาษา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายณัฐฏดนัย  ศรีสาคร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงณัฐณิช  เขตสมัคร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนะวงศ์ธนาสกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์  สิทธิ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายณัฐนนท์  ยกตรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงณัฐนรี  โสสิงห์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงณัฐนันทน์  เตชะสืบ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายณัฐนันท์  เสือมั่น
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวณัฐนิชา  นิเวทนา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมตา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงณัฐพร  ยอดสงค์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
235
นายณัฐพัชร์  นวลบุ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายณัฐภัทร  ครุฑถ้วย
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายณัฐภัทร  คล้ายพงษ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายณัฐภัทร  แสงสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายณัฐภูมิ  ช่างด้วง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
240
นายณัฐภูมิ  ศรีภิรมย์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
241
นางสาวณัฐวรา  สังเกตุ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองงาม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงณัณฐิชา  มุกสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงณัทวดี​  ม่วงศรี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายณ่าณเจ้า  เปรมประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 231 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงณิชา  ศุกลรัตน์มณีกร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงณิชากร  เรืองเที่ยง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
248
นางสาวณิชากร  หลวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  เอี่ยมทิพย์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วหิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลระหัด
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงณิชารีย์  โกวิทยานนท์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงณิฌา  ภักดิ์ประไพ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงด.ญ.ปวริศา  จิวะวิทูรกิจ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงดลพร  ศรีวงษา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงดาริศรา  ปั้นประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธิ์ธารทอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายต่อศักดิ์  โพธิ์คง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายติณณภพ  สิงห์คำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายติณณ์  พุ่มสอาด
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายตุลา  คงอินทร์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายเตชินทร์  ตั้งเกียรติไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายเถลิงศักดิ์  ฉิมสุด
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายทรงสิทธิ์  พันเรือง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายทรัพย์นเรศวร์  เซ้งเครือ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายทักษ์ดนัย  พรหมขจร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายทักษิณ  แก้ววงษา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงทิฆัมพร  โพธิ์หมึก
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงทิฑัมพร  กัลยาณวัตร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายทินภัทร  เปรมประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงทิพฎิญากร  มีไชยโย
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายทิม  มากบุญ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายทีปกร  โกษาจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงเทพรักษ์  รักผกาวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายแทนคุณ  พรหมมา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงแทนใจ  ด่อนน้อยจริง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายไท้ทวารัติ  ภักดีโต
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายธณนนทน์  ธะนะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงธณรรฐชญาฎา  ไชยโคตร์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 232 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงธณศรพรรณ  ลาบุญ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงธนกมล  โคทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายธนกร  ประสิทธิ์ไทย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายธนกฤต  เกิดแพร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายธนกฤต  เปล่งขำ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายธนโชติ  เพาะผล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายธนดล  พูลทวี
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายธนดล  มั่นมาตร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายธนเนตร์  ขาวพรต
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายธนบดินทร์  สายทิพย์จันทร์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงธนพร  บุญจันทร์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงธนพร  สุกากิจ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายธนพล  จันทะคา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายธนพัฒน์  วุ่นดี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงธนภรณ์  เชาว์มงคลชัยยา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงธนภรณ์  ร่วมสุข
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
297
นางสาวธนภรณ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายธนภัทร  คำสวน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
299
นางสาวธนภัทร  จงมีสัตย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
300
นายธนภัทร  ปิยะวงศ์ลาวัลย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายธนภัทร  ริ้วงาม
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายธนภัทร  อิ่มกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายธนภัทร  อุประ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายธนรัตน์  วิตันติวงศ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายธนวัฒน์  ทองพลับ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
306
นายธนวัฒน์  สมพงศ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายธนวินท์  ประหยัดทรัพย์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายธนวินท์  วงศ์ครุฑ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงธนัชชา  เผือกอ่อน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงธนัชพร  สิริจินดาสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงธนัญญา  เลิศนิบุนะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายธนาคาร  มงคล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
313
นางสาวธนาภรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงธมนวรรณ  กระบาย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงธมนวรรณ  เรืองน้อย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 233 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงธมนวรรณ  เอี่ยมสำอาง
ม.2
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายธรรมยุต  อุ่นเมือง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายธราดล  ตันติพลาผล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
319
นายธราเทพ  ทับทองหลาง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายธวัชชัย  คงถาวร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
321
นางสาวธัชญมณ  ประสบวิทยา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายธัชทร  ภัทรศิตานนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายธัชธรรม  หมีเทศ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงธัญชนก  กิตติศรีวรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงธัญญ์ณนิตย์  จรูญศักดิ์ชัย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงธัญธนพร  จันทร์คุ้ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงธัญนันท์  ดาวดึงษ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
328
นางสาวธัญรดา  สกุลคำ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
329
นางสาวธัญลักษณ์  ไชยเอม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงธันยชนก  ศิวสัตตพร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
331
นางสาวธันยพร  อรุณประเสริฐกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายธารินทร์  หวังตระกูลดี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายธิติ  เจริญยิ่ง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงธิรดา  ทองเพชร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงธิษณามดี  วรรณฤกษ์งาม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายธีภพ  ดอนจิ๋วไพร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายธีรดนย์  เทียบดี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายธีรภัทร  จิตต์รำพึง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายธีรภัทร  ทองใบ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายธีรภัทร  มาดหงษา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงนกัญยวรรณ  เลิศจารุอนันต์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงนฐภัทร  รัตโนภาส
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายนนท์ปวิธ  ภักดีโต
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายนนทพัทธ์  สุวรรณโรจน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายนพณัฐ  รัตนปริญญานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายนพวรรธน์  หล่อยิ่งยงไพศาล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายนพสร  ขมินทะกูล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงนภษร  ไชยะโสดา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงนภัทร  เจิญนภารัตน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุวรรณเทพ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 234 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงนภัสสรณ์  อ่องเมือง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายนรภัทร  ลือเรือง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงนฤมล  หาญณรงค์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงนวญณพรร  จุมพรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงนวพรรณ  ดวงศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงนววรรณ  ดวงศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงนัชชา  คำสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงนัชชา  ฮับหลี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายนัฐภพ  คีรีเวช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายนัฐภูมิ  ทรายทอง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงนันท์ทพิน  นันทะแสน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงนันท์ธนาภา  ดีแจ้ง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
363
นางสาวนันท์นภัส  เตือนวีระเดช
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
364
นางสาวนันท์นภัส  พงษ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิทยาสิทธิภาคย์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายนันทพงศ์  พงศ์วรเวชกุล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงนันทัชพร  ครุฑดิลกานันท์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงนันทัชพร  ระดมทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายนันธิ์รัฐ  รักษาบุญ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายนัปการ  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายน่านฟ้า  ขุนทวี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงนารา  ยุบล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงนิชานันท์  กันทา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายนิธิศธร  เยก้อนทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงนิพาดา  เหมือนเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายนิภัทร์  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงนีย์ระนุช  อินทรประสาท
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงบงกชมาศ  ดอนสมไพร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายบรรณศิลป์  เนตรผาบ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงบัณฑิตา  สอนราช
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
381
นางสาวบัณฑิตา  อนุสนธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
382
นางสาวบัณฑิตา  เอี่ยมสำอางค์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายบารมี  คุ้มภัยเพื่อน
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงบุญญาดา  บุญยก
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงบุญณิศา  นิเวทนา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 235 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายบุญเทพพิทักษ์  ดวงทิพย์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงบุษกร  ดีน้อย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงบุษกรณ์  อินกอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
389
นางสาวเบญญาดา  ทรัพย์เจริญ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
390
นางสาวเบญญาภา  ตระการศรีกูล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายปฏิพัทธ์  พึ่งพร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายปฐวี  ตาสี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงปณิตา  อินทอำภา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงปทิตตา  เพ็ชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงปพิชญา  ด่านสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
396
นางสาวปพิชญา  ทรงทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงปพิชญา  ยาสมุทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
398
นางสาวปภาวรินทร์  คำสว่าง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
399
นางสาวปภาวรินท์  รุ่งแจ้ง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงปภาวี  เชื้อปรางค์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ขาวนวล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
402
นายปรเมษฐ  เขียวทาสี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงปรวิศา  เฉยบัว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายปรวีร์  ทองพาน
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายประวันวิทย์  กันภัย
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายปรัชญา  ปลั่งศรี
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายปรัชญาพงษ์  มโนศิลปกร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
408
นางสาวปราญชลี  ทองม่วง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงปราญปรีญา  เม่งมั่งมี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงปราณปรียา  พูลหน่าย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายปรีชานนท์  คุ้มทัศ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
412
นางสาวปลายฟ้า  เจริญภักดี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงปวรพร  นิยมถิ่น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงปวริศา  จิวะวิทูรกิจ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงปวริศา  เพ็ชรแวว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายปวิณ  ปฐมวณิชกะ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงปวีณ์กร  นุชรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รอดพ่าย
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายปวีณวัจน์  คชหิรัญ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงปวีณา  ไชยยอง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 236 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายปัญญาดี  โสภา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงปัญญาพร  หอมสุ่ม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ฟักปลั่ง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงปัณณภัสร์  อริยชัยอัมพร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
425
นายปัณณวัฒน์  ปาระปิน
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
426
นางสาวปาจรีย์  วัฒนกุลชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงปาณิสรา  บุญมีจิว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายปาลณุวัฒน์  ก้อนอินธนานันท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงปาลิดา  คนใหญ่
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงปาลิดา  มีเวชสม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
431
นายปิติกานต์  กาญจนศิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงปิยธิดา  โปตวนิช
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนะทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงปิยะนันท์  ดวงแข
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายปีมงคล  บุญกำเหนิด
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายปุญญพัฒน์  นรถี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงปุญญิศา  ขาวนวล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงปุญญิศา  จันทะคุณ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายปุณญพัฒน์  เศรษฐพิทยากุล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงปุณณภา  สิงห์นนท์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
441
นายปุณณ์  มานะกิจศิริสุทธิ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
442
นางสาวปุณยณีร์  อนุปัญญาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
443
นางสาวปุณยนุช  มิ่งขวัญมา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงปุณยนุช  อัษญคุณ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงปุณยวีร์  อัศยเผ่า
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงเปมิกา  เจริญผล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงไปรยา  ดีไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงไปรยา  วาทะธีระกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
449
นายพงศกร  จันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายพงศกร  ลิ่มผาติ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายพงศภัค  รอดพงษา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายพงศ์ษาณนท์  จันทร์วิลาศ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายพงศ์อมร  จิตตเมตตากุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงพจศณนท  ขันเเก้ว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายพชร  วงศ์สวรรค์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 237 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
นายพชรภูมิ  สมารังคสุต
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงพชรอร  ปั้นศรี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
459
นางสาวพนิชา  มณีสุโข
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงพนิตพร  กลั่นหวาน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายพบธรรม  หมีเทศ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงพรชิตา  บุญมาวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงพรนภัส  ชลายะนนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงพรนิภา  สังข์มีน้อย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงพรปวีณ์  ภคทิพากร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
467
นายพรภวิษย์  เลือกหา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงพรรณนิภา  โรจนนิติ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงพรรณพร  ตรงนิติธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายพลพล  มาตยกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายพลภัทร  เลี่ยมตระกุ,พานิช
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายพลวัต  บ่อสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
473
นางสาวพลอยแกมเพชร  แก้วสายฟ้า
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงพลอยจันท์  ทัพเพ็ง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงพลอยชมพู  สมสุข
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
476
นางสาวพศวีร์  โคกทอง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงพัชรพร  ดวงเพ็ญมาศ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงพัชรพร  หาธรรม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
479
นายพัชรพล  โตขาว
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
480
นางสาวพัชรวรรณ  โรจนนิติ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
481
นางสาวพัชราภา  เนตรจินดา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
482
นางสาวพัชราภา  พัฒนศิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงพัชราภา  เหมบุรุษ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงพัฒน์นรี  หมอนแพร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายพัฒนศักดิ์  หาญกิจพงษ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายพัฒนัสศักดิ์  สุขนรินทร์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายพันธวัสส์  ขันกสิกรรม
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายพิชญ์ชญ  จันทร์ผ่อง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงพิชญธิดา  พากเพียร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงพิชญา  ปัญญาโรจน์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 331 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงพิชญา  พรมฆ้อง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงพิชญาภา  ทัดเที่ยง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงพิชญาภา  สีสังข์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายพิชญุตม์  บูรกิจภาชัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายพิชาพงศ์  ติดเทียน
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
496
นายพิชาภพ  บุญคล้าย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงพิชามญ  สวัสดี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทาคำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายพิทวัฒน์  ตรงสกุล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายพิธภัณฑ์  ปันทวาย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายพิพัฒน์  ไวเชียงค้า
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญโชติ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ้ยสิริพรกุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงพิมพ์นารา  โสดา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  สอดเนื่อง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
506
นางสาวพิมพ์ฟ้า  ไกรยาวุฒิ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์แสง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
508
นางสาวพิมพ์ลภัส  สิริทัศน์โสภณ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
509
นางสาวพิมพ์ลภัส  อัมพรดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงพิมพิศา  สุดสะอาด
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงพิมมุก  มหาชัยพงศ์กุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายพิสิทธิ์ชัย  สวรรค์ผาสุก
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายพีรกานต์  จันทร์เกิดผล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงพีรดา  สุขถาวร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายพีรพล  อรุณประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายพีรวิชญ์  งามเลิศนภาภรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายพุฒิพงศ์  โตพงษ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สิริโชติธนา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงเพชรพฤศา  เหมพิจิตร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
520
นางสาวเพชรรัตน์  สิริโชติธนา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฉันทวรางค์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทรงยุติธรรม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงเพิ่มพร  วงศ์สมบัติ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงเพียงนิล  วัฒนวนาพงษ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
525
นางสาวแพรวจันทรา  กาวิน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 332 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงแพรวา  ห้องมา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงภคพร  ภาคีธรรม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายภคพรต  แสงไชย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายภควัช  ประดุจพงษ์เพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงภรณภัท  เสนาบุญญฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายภรัณยู  อยู่ทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงภวิษย์พร  อินทรา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงภัคจิรา  จตุรทิศ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงภัททสิรินทร์  พัฒนเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงภัทมน  น้อยหัวหาด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายภัทรพล  ทองแย้ม
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
537
นางสาวภัทรวลัญชญ์  เอี่ยมคิด
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
538
นายภัทรวัฒน์  สนองคุณ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จีนหลักร้อย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงภัทราพร  อิ่มอ่อง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
541
นางสาวภัสสร  เหลืองประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายภาคิน  คงคา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
543
นายภาคิน  สาระประเสริฐกุล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายภาณุพงศ์  ไพรวัลย์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายภาณุพงศ์  สุขเสริม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายภาณุพงษ์  สภานนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายภาณุวัฒน์  น้อยหัวหาด
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงภิญญดา  ปานทิม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงภิรฌา  ฟักศรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงภีมพรดา  บุญดา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายภุชรักข์  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายภูดนัย  ยอดบุรี
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายภูมินทร์  ริพล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายภูมิภัทร  หนูทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายภูมิรพี  แสงจันทรา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงภูริชกร  โตงามรักกษ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงภูริชญา  พนมมาศ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
558
นายภูรินทร์  ฟักแฟง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายภูรี  พงษ์มาลา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายภูวเดช  อยู่ม่วง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 333 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายภูวิศ  ฟักแฟง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงภูษณิศา  แสงสร้อย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงภูษณิศา  โสวัณณะ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงภูษณิศา  หงษ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงภูษิตา  ใบไพศาล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงมณี  มณีศรี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายมนต์ธัช  คล้ายแท้
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงมนปิญา  อริยะวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงมนัสนันท์  พุทธวงค์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงมนัสวี  แก้วแจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงมานัทญานันท์  ธาดาประภากร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
572
นายมาวิน  ศรีชาติ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
573
นางสาวมิถุนา  บรรพันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายมุขพล  วิชาโคตร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายเมธัส  ยิ้มกล่ำ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายเมธาวิน  ตุ้มสุข
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
577
นายเมธาสิทธิ์  ฤทธิ์เทพ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายยศกร  โท้ทอง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายยศสรัล  ปานศรีนวล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงยุคลธร  เรืองฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงโยษิตา  ลักษณะวิเชียร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายรชต  มั่นจีระ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายรณกร  บุตรเจริญไพศาล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายรพีภัทร์  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
585
นางสาวรมณีลักษณ์  สุวรรณธเนศ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงรักษ์อักษร  สำเร็จงาน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายรังสิโรจน์  กุลเพชรจิระ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
588
นายรัชพงษ์  ประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายรัชพล  ขันทจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายรัชพล  เขียวขำ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงรัญชนา  เทียมนุช
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายรัฐกานต์  ม่วงสวน
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายรัฐกิตติ์  รัฐศักดิ์นิชากุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงรัฐฐา  คำสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายรัฐภูมิ  เพ็ชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 334 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
นางสาวรัตนากร  ศิริพันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงรัตนาวลี  คำวิเศษ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงริณณพัชร  ขันทอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงรินรดา  สัสดีเดช
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  อรุณรัศมี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ธนวรรณ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงลลนา  จันน้อย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายวชิรพงศ์  บุญญมัติ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายวชิรวิชญ์  จิราภรณ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
605
นายวชิรวิทย์  นาคเจือทอง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงวรกร  โคจรสุขสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายวรณชัย  รักษาล้ำ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายวรเมจฆ์  ทิมจันทร์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายวรเมธ  สุประดิษฐอาภรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายวรเมธ  หาญกิจพงษ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงวรรณกานต์  อยู่หลาย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงวรรณริสา  อ่องสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายวรรธนันท์  เดชมโนไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงวรรัต  ศิริมี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงวรวรรณ  ชามะรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงวรัญญา  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงวรางคณา  รอดสการ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงวราห์รัตน์  สำรวล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายวริศ  ทวีผล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายวริศ  เวชกรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงวริศรา  มาตพร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงวริศรินทร์  โปสพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายวรุตม์  มาศสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายวัชรพล  อยู่ดี
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงวัชราภรณ์  จุรุวรรณ
ม.2
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองทัศน์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายวันเฉลิม  เสตะสวัสดิ์พงษ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงวันพฤกษา  กอบกิจ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
629
นางสาววิชชุลดา  เมาพัด
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
630
นางสาววิชญาดา  รัตนัง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 335 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
นางสาววิชญาพร  ทองจันทร์สาน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงวิราคา  คชนิล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงวิริยา  ปิงเมือง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงวิศรุตา  ชัยเพชร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายวิสโขท์  เจ่าสกุล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายวีรานันท์  เหมรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
637
นางสาวแว่นแก้ว  พิมพ์เสนา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายศรวัสย์  ธนาสิริวงษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงศริญญาพัชร์  จิตรสุวัณเณศวร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงศรีรัตนา  กสินมนุษย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายศรุต  อารีรัตนเวช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
642
นางสาวศศิธร  ศิริอินทราทร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงศศิธร  หงษ์ทองคำ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงศศิประภา  เนตรจินดา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงศิรภัสสร  โฉมทรัพย์เย็น
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริมาก
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงศิรภา  วชิราศรีศิริกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายศิรวิทย์  นรถี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงศิริกัลยา  เลิศธรรมชัย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงศิริขวัญ  มาตาแก้ว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายศิริตฤษนันท์  วังคีรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญกิจวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายศิริวัฒน์  อ่อนจันทร์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงศิริวิมล  มินรินทร์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายศิลปศาสตร์  ดีนิล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายศิวกร  ประกอบสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายศิวกร  สินอุดมไพศาล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงศุชัญญา  อินกองงาม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายศุภกร  ถิ่นพังงา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายศุภกร  อารีรักษ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายศุภกรณ์  แม่งมา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายศุภกฤต  ใต้กิ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายศุภกฤต  แย้มดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายศุภกิจ  จันทะชาติ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายศุภกิจ  พรหมสา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 336 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
นายศุภชัย  นาคเจือทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายศุภณัฐ  อินทรา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายศุภวิชญ์  นวลทิม
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
669
นายศุภวิชญ์  เนียมหอม
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
670
นายศุภวิชญ์  สอนสังข์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายเศรษฐพงศ์  บุญตาแสง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงสตรีรัตน์  ศรีคง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายสถาพร  อ่องสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายสรวิศ  สุขเมือง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายสรศักดิ์  คงเกิด
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงสรัญญา  ชูเชิดรัตนา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
677
นายสรัล  เศรษฐศุภพนา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงสรัลรัตน์  สนสุรัตน์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ขาวทุ่ง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงสวรรณกมล  โตโหมด
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายสหพล  พาดกลาง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายสัณหณัฐ  คุ้มทัศน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายสัณหณัฐ  อ่อนอ่ำ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายสามหมอก  จอปา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงสาริศา  สุรินทรางกูร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงสิตานันท์  ทับจาก
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงสินี  สรรคพงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายสิรดนัย  สุรีรัตนันท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
689
นายสิรภพ  เอี่ยมบางทราย
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงสิริกร  ศรีบรรเทา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงสิรินทรา  แก้วอิน
ม.2
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงสิรินพร  พุ่มทับทิม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงสิริพร  ดิษใจ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงสิริพรรษา  ไพบูลย์วรพิสิฐ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงสิริภา  ไชยา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงสิริวิมล  พนมชัยชยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงสีลัญจา  กลั่นกลิ่น
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงสุกฤตา  เจศรีชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงสุชัญญา  นันทะสิงห์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายสุทธิชัย  ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 337 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายสุทิวัส  เอี่ยมอ่อน
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทิพยาวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
703
นางสาวสุพรรณทิชา  กองสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายสุพศิน  พรหมวิมานรัตน์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงสุพัชญาณ์  แซ่ด่าน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงสุพิชชา  บัวจันทร์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงสุพิชญา  ทาใจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงสุภานันท์  เสือมั่น
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงสุภิญญา  เกตุนิล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายสุรวีร์  สุริยะลังกา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
711
นางสาวสุรางคนา  ไวยกูล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงสุวนิตย์  ศรีพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงสุวภัทร  เชยจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงสุวรรณษา  มากหลาย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
715
นางสาวสุวรินทร์  ศรีวิจารย์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
716
นางสาวสุวิดา  จิตรอมร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จงจิรวงศา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ทรัพย์โฮ้
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
720
นายโสภณวิชญ์  เขียวปั้น
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงหทัยชนก  ยิ้มมา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สนประเทศ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงอชิรญา  ชูหลำ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงอติกานต์  เขียวดี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์เจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายอธิป  กองลาแซ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงอนัญญา  สุชาติธรรม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงอนัญญา  เส็งขำ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงอภิชญา  เตมียบุตร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงอภิชญา  บูรณพงศ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงอภิญญา  ชาญชัยวีระพันธุ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายอภิวิชญ์  บุณยปรีดี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงอภิษฎา  ท้วมพลอย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายอรรถพล  ทองแฟง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงอรรัมภา  ปทุมมาศ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 338 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงอรรัมภา  พรมส้มซ่า
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงอริยา  บัวหลวง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงอริยา  สมทบเจริญกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงอริสา  เหล็กเพชร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงอักษราภัค  เอกวิลัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายอัครชัย  นาคอาจหาญ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายอัครพล  สาทอง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงอังศวีร์  เฉลิมวิสุตม์กุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
744
นางสาวอัญชิสา  ใสสอาด
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
745
นางสาวอัญญาวรรณ  โพธิ์ดง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายอัศม์เดช  อัยรา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายอาณัฐ  พึ่งเพ็ง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายอานนท์  พูลสะดี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายอารดา  จรัญรัตนศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
750
นางสาวอารีญา  ถิ่นพยัคฆ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายอิทธิพัทธ์  กุมภาพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายอินทัช  โพธิ์กระจ่าง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงอินทิรา  ปานกรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงเอมมิกา  บุญธรรมมา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ช้ัน 2 ห้อง 422 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
755
เด็กหญิงกชกร  บุญทา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงกชญดา  จันทรสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงกชนิภา  บูรณะพิมพ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงกชพร  เหล็กคำ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายกนก  เงื่องจันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงกนกกานต์  สมวานิช
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายกนกไผท  กาวี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงกนกพร  ทองเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงกนกพร  ปัทมานุกูล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สวัสดี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงกนกภรณ์  สุวิมล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงกนกวรรณ  วุฒิ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายกนกศักดิ์  ช่วยออก
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงกมลชนก  คงหนู
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงกมลชนก  ดีบุกคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงกมลชนก  อัศวกิติพงษ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
771
นางสาวกมลนัยน์  จันทร์บุตร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
772
นางสาวกมลเนตร  จันทร์บุตร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงกมลพรรณ  ใจเป็ง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงกมลวรรณ  ทุ้ยแป
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงกรทิพย์  พุ่มไสว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงกรัณฑา  ศิริชัยพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
777
นายกฤต  บรรเจิดพงศ์ชัย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายกฤตพล  คำเพราะ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงกฤติมา  จ่าทองคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงกฤติมา  ทองคำเปลว
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงกฤติมา  พุ่มเล็ก
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงกฤติยา  เขี้ยวงา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงกฤติยาพร  กุลให้
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
784
นายกฤษฎากร  เทภิกัน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงกฤษณี  ตะสุข
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงกวิตา  เเดงวิจิตรวรกุล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงกษมา  ปาด้วง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
788
นายกษิดิ์เดช  คำเพ็ง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายกษิดิศ  วิทยอาภา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ช้ัน 2 ห้อง 423 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
790
เด็กชายก้องภพ  เลอศักดิ์ธนากร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายก้องภพ  วันแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีพลากิจ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณภักดี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธ์สำเนียง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
795
นางสาวกัญญาวีร์  พูลสงวน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงกัณฑิมา  สีทา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงกันทิมา  กมลคุณานนท์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายกัปตัน  พึ่งเป็นสุข
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขขำ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงกาญจน์ศิริ  พงษ์พินิจ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงกานจเนศ  ดีนวนพะเนา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงกานตนรี  เสาวภา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงกานต์พิชชา  แตงริด
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พิสัยสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงกานต์มณี  สหัสธรรมรังษี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงกานต์รวี  เกิดคุ้ม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงกานตรัตน์  แก่งอินทร์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายกานต์  ชุ่มเย็น
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงกิตติกานต์  ป๊อกเชื้อ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายกิตตินันท์  ท้าวอาศา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายกิตติพงศ์  เกตุวงศ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายกิตติพัฒน์  ต้องไม้
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายกิตติพัศ  ปั้นจาด
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงกุณธิดา  ไชยะกอน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงกุลนิล  แก้วนาคแนว
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ขนิษฐบุตร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายกูลอมร  ต่ายลำยงค์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
818
นางสาวเกศกนก  แปงขาว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงเกศเพชร  คลังเพชร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงเกศินี  เเก้วทา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายไกรษรสีหะ  กองแสน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงขวัญฉัตร  พลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงขวัญชนก  เชื้อบาง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงขวัญชนก  เทียนสันต์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ช้ัน 2 ห้อง 424 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
825
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีนิลทิน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงขวัญเพียงขวัญ  อาภาศุภวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงเขมจิรา  พุกอินทร์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายคงกระพัน  ดอนท้วม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายคณนาถ  เเก้วมณี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
830
นายคณาธิป  ตวงรักษา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายคณิน  น้อยศิริ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
832
นายคณิศร  พันธุ์ทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงเคตี้  ไอแซค
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
834
นายเคนณภัทร  เกลียวทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงจณิสตา  เถื่อนวงษ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงจรัสลักษณ์  ปั่นจีด
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงจันทกานต์  ทิงาม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงจิณณพัต  เชื้อเดช
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงจิณณพัต  เลิศวรวิทย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงจิณห์นิภา  เจริญเกษมวิทย์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงจินดามณี  พูลมา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงจินดาหรา  ตาสว่าง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายจิรโชติ  เกษร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงจิรดา  ชุมภูกา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงจิรภิญญา  กรีสุข
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงจิรวรรณ  เทียบน้ำอ่าง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายจิรัฏฐ์  หล่อเลิศธรรม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สินาปัน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
849
นายจิราธิป  เพ็งแสงทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
850
เด็กชายจิรายุ  ทองมีมา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงจุฑามาศ  คำพวง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงจุฑามาศ  ปรุใหญ่
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงจุฑามาศ  มีเงิน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
854
นางสาวจุฑามาศ  โม้คำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงจุรีพร  ชัยมงคล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงจุฬาภัคร์  ก้อนทองคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงเจนจิรา  กระจาย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงเจิดรัสดา  มุ่นพุก
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
859
นายฉมาดล  ถีปรี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ช้ัน 2 ห้อง 425 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
860
นายฉัตรชัย  อาจสาลิกราณ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  สุวรรณจัน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงชญาดา  เข็มภู่
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปันคำ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงชญานิน  โม่งเย็น
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงชญานิศ  ใสสีสูบ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วเขียว
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงชญานี  บุญเมือง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงชนกชนม์  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงชนกพรรณ  เพ็งเลีย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายชนธีร์  สีสัน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงชนม์นิภา  รุจนวิศาล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธ์วิชัย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
873
นางสาวชนัญชิดา  สุขสำราญ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงชนัญธิดา  เทพบ้านไร่
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงชนันญภัค  เเสงสาย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงชนาภา  ทองอยู่
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงชนาภา  นุ่มมีชัย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงชนิกานต์  กลิ่นเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงชนิกานต์  ญานประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงชนิกานต์  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายชนิตพล  พรหมชนะ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงชมพูนิกข์  พุ่มนาค
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงชมพูนุท  แปรงทอง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายชยางกูร  เพิ่มพล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายชโยดม  สีสืบวงษ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงชลดา  คำเทพ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงชลธิชา  ทองดุลย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงชลลดา  เธียรเจริญ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงชลิญญา  เต๋จ๊ะ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
890
นายชวิศ  อักษร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายชัชติภูมิ  อุ่นเอมใจ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงชัญญา  ยั่งยืน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
893
นายชัยชนะ  จังติยานนท์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายชัยธวัช  เเก้วกองทรัพย์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ช้ัน 2 ห้อง 426 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
895
นายชานนท์  ญานะวงศ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงชาลิสา  ขาวเมืองน้อย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ชรจอก
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงชาลิสา  อ้นภู
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายชินาธิป  อินฮุย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พ่วงสมจิตร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีเกิดมูล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมภพ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงชุตินารถ  มั่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงโชติกา  ลาภชัยเจริญกิจ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงโชตินภา  อยู่จำรัส
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
906
นายไชยพน  ก้อนเครือ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงฌามรมาศ  แดงกองโค
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงญาณิศา  คงเกตุ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงญาณิศา  พรหมแก้วต่อ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงญาดา  มูลผล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงญาดา  สกุลโพน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงญาดา  อินทรลาวัลย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงฐานิต  เพ็ชรเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงฐาปนีย์  ราญบุตร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงฐิตาภา  ตันติศุภรักษ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงฐิตารีย์  สุวรรณประภา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงฐิติมา  ชูเอียด
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายฑีฆายุ  มูลเมือง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
919
เด็กชายณกฤช  ลิยงค์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงณญาตา  สีหโรจน์ภูวดล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงณฐกร  แก้วกุลศรี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายณธศร  มงคลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายณภัทร  โชติรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงณมินตรา  เนตรใจ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงณฤดี  มาละวงค์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงณัชชา  จารีต
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงณัชชา  จิรภัคโภคิน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงณัชชา  อยู่เจริญ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ช้ัน 2 ห้อง 427 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
930
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  รอดเเป้น
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กายผล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกิดผล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูโชติ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  นุมัติ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายณัฐกร  ศรีโยธา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงณัฐกฤตา  มั่นเจ๊ก
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์สละ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ไชยเมือง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงณัฐจิรา  แปงการิยา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงณัฐชยา  เฉียบแหลม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงณัฐชา  ศรีมุกดา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงณัฐฐากานต์  ไชยสอน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงณัฐฐิญา  พันถา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงณัฐฐิธิดา  ไทยเก่ง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันสาวดี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงณัฐณิชา  มิ่งประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่บ้านคลอง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงณัฐณิชาพร  ภูวธนานนท์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
950
นางสาวณัฐธยาณ์  อุ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงณัฐธิชา  แสงไทย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงณัฐธิดา  ขวัญดำ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงณัฐธิดา  ถาคำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายณัฐนนท์  ม่อมดี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายณัฐนันท์  ธัญญะคุปต์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิสัตย์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงณัฐนันท์  เเก้วทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงณัฐนิชา  พาสพิษณุ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงณัฐพิชญาย์  รักษาพราหมณ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายณัฐภูมิ  กาทองทุ่ง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงณัฐรุจา  เข็มครุฑ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงณัฐวดี  คัณธานันท์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงณัฐวดี  ปรางค์จันทร์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงณัฐวดี  พูลคล้าย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ช้ัน 2 ห้อง 428 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
965
เด็กหญิงณัฐวีร์  อุทัยชิต
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
966
เด็กชายณัฐวุฒิ  สมจิต
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
967
เด็กชายณัฐวุฒิ  สังคารัตน์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงณัฐสุดา  คำฮ้อ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงณิชนันทน์  เอี่ยมประพันธ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงณิชา  บุญแสง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงณิชากร  ทองน่วม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงณิชากร  บรรเลงสวรรค์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
973
นางสาวณิชาพร  ฉ่ำวารี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทาทับ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงด.ญ.ศิลป์ศุภา  ตันคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงดนยา  พ่วงบางโพ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงดวงกมล  รักโถ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงดวงชนก  คำแดง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
979
นางสาวดิษฐ์ญานันท์  พงษ์ดาบเพชร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงดุสิตา  อินสัน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
981
นายแดนไท  ขอร้อง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
982
เด็กชายแดนสยาม  สั่งการ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
983
นายต้นแบบ  จันทะคุณ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
984
นายเตชัส  ยศบุตร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงเต็มสิริ  อโนทัย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงถาวรีย์  ขันใจ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายถิรพุทธิ์  บุญกลัด
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงทรงอัปสร  คำแสน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายทศธรรม  พิญญาพงษ์​
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายทัตต์ดนัย  บุญเอม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  เขื่อนเมือง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงทิพย์วรา  หาญประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงทิพสุดา  มณีเฉลิมวงศ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงแทนขวัญ  หอมเพียร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงธนกมล  แหยมไทย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
996
นายธนกร  ปิ้นสุข
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
997
นายธนกฤต  วอนกล่ำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
998
นายธนกฤต  วัฒนะจีรากร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายธนกฤต  ศรีวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ช้ัน 3 ห้อง 432 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1000
เด็กชายธนกฤต  แสนย่าง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงธนกานต์  อมรรัตนกุล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายธนโชติ  นิลพานิช
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายธนทรัพย์  เอ็บมูล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงธนธรรณ์  ทองศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายธนนันท์  จันทร์ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงธนพร  ทับผดุง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงธนภรณ์  คำแร่
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงธนภรณ์  อ๊อดกัน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงธนภัค  อากาศทิพย์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กชายธนภัทร  ชูถึง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายธนภัทร  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงธนัชชา  พานิชย์วิลัย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงธนัชญา  เหลี่ยมเทศ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงธนัญชรินธรณ์  เมืองมูล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงธนัญญา  จ๋อยคล้าย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงธนัญญา  ทิพย์พรหม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายธนากร  จันทร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงธนาพร  กันภัย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงธนินยา  พุ่มจีน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายธราเทพ  มูลเฉลิม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายธวิวรรต  สอนเณร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงธัญจิรา  หลงเวช
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงธัญชนก  ไชยสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1024
นางสาวธัญชนก  สารเจริญ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงธัญชนิต  ขาวนวล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใยอินทร์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงธัญญาพร  สัมริด
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงธัญธร  พะวัน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงธัญพร  ตันตราจินต์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1030
นางสาวธัญมัย  ขุนวิทยา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงธัญยธรณ์  จ๋อยคล้าย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงธัญรดา  นวลบุญ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิมพ์เถื่อน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงธันย์ชนก  พุ่มอรัญ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ช้ัน 3 ห้อง 433 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1035
เด็กชายธาวิน  เทพสอน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงธิดากิตติ์  มากพันธ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายธิติวุฒิ  เพ็งทา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายธีรพร  เหมืองหม้อ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายธีร์พัฒน์  ก้อนอาทร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1040
นายธีรภัทร  ชำนาญ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1041
นายธีรภัทร  โพธิรัตน์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายธีรภัทร  ภู่ระย้า
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายธีรเมธ  ทองมา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กชายธีระภัทร  เทพทองคำ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงนนทพร  เสียงดัง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงนพวรรณ  สุ่นปุย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงนภพร  บุญมา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงภาคีศิริ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงนภัสววณ  เพียรพัฒนรัฐ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กชายนราวิชญ์  เข้มแข็ง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กชายนราวิชญ์  บุญเกิด
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กชายนราวิชญ์  ศรีเรือง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงนริศรา  เชื้อต่าย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงนฤพร  มีสุข
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงนัชชา  นราพินิจ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงนัณทวรรณ  ดวงสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงนัทธมน  ศักดิ์ศรชัย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงนัทธ์วรินทร์  คันทะเรศร์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงนันท์นภัส  เฟื่องรอด
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงนันทพร  พันแพง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงนันทัชพร  ศิรินำ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงนันทิยา  ดีสี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงนาฏนภา  น้อยคง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงน้ำทิพย์  จินดาทจักร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงน้ำเพชร  จำนงเวช
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงนิชญา  พัฒนะโภไคย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงนิชนันท์  ทองปลิว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงนีรนาถ  ทนันชัยบุตร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กชายนุกูล  คำไท้
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ช้ัน 3 ห้อง 434 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1070
เด็กหญิงนุชวรา  บุญญานันท์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กชายเนติธร  กันทานันท์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงบงกช  ทศเทียน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายบพิตร  อยู่ยืด
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงบัณฑิตา  พูลวิริยะ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงบุญญานันท์  เรือนคำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงบุญญาพร  ปะจิราพัง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงบุญญาภา  ปะจิราพัง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงบุญรดา  ทิทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงบุณณดา  สาดสี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงเบญญาภา  ชินวงษ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงเบญญาภา  ตาดำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงเบญญาภา  ถุงแก้ว
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงเบญญาภา  อินชาญ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กชายปฏิพัทธ์  แสนศรี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงปฏิมากร  ตุ้มขาว
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงปณษร  สีสกุล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1087
นางสาวปณิดา  ประเสริฐศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงปนัดดา  ชินพาด
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงปนัสยา  นาคสนอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กชายปภังกร  นาคสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายปภังกร  อินทร์เมือง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงประภาศิริ  มูลเงิน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงปรัชญวรรณ  คำถาเครือ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงปรางขวัญ  หุ่นลำภู
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงปราณปริยา  บุญพึ่ง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงปราณปรียา  ศรียอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงปราณวรินทร์  วิชัยสุชาติ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงปรานชนก  โกศลดิลกกุล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1099
นายปริญญา  ใบโพธิ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงปรีชญา  อยู่สน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงปรีดาภรณ์  แสงสิน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงปรียานัฏก์  อุปหล้า
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงปรียาภรณ์  บัววังโป่ง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงปวรวรรณ  คำคุ้ม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ช้ัน 3 ห้อง 435 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1105
เด็กหญิงปวริศา  กุลพรม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงปวริศา  ทองไทย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงปวริศา  พิญญาพงษ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงปวีณา  คงถาวร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงปัญญพร  บุญอยู่
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กชายปัญญาณัฏฐ์  พาเขียว
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงปัญยิกา  พูลถาวร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กชายปัณณวัฒน์  ค้ำชู
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงปัทมา  ดีมี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงปาณิศา  ทักหลำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ฉาย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีพยอม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงป่านปฐมา  ข้องหลิม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงปานไพลิน  กิ่งวิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงปาริฉัตร  หอมระรื่น
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงปารียา  จักรนารายณ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1121
นางสาวปาลิดา  มะโนวงศ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงปิ่นนารี  พร้อมมิตร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงปิยะทิตา  มาเนียม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงปิยะธิดา  พรมสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1125
นายปิยะสิรวิชญ์  ประจำทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กชายปุญญาพัฒน์  ตั้งเกษมสำราญ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงปุณยนุช  เอี่ยมประพันธ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1128
นายปุณยวีร์  นาคสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงปุนยวี  แตงเถาว์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงเปมิกา  อ้วนสะอาด
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1131
นายเปศล  กลั่นกลอน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กชายพงศกร  รอดพวง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กชายพงศกร  วงษ์เวียงจันทร์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กชายพงศ์เทพ  นิ่มพญา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กชายพงศธร  ยากองโค
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายพงศ์พิทักษ์  รอดพุฒ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กชายพงศ์วิพัฒน์  เจริญเรือง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กชายพชรกฤต  โกสิยานุภาพ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงพชรพร  นพศิริ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ช้ัน 3 ห้อง 436 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1140
นางสาวพรกนก  ทองเหล็ก
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงพรชนก  ใฝ่ใจ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงพรทิพา  พูลศรี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงพรนัชชา  อำนา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงพรรณพัชร  ขอสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงพรรวษา  ทองกระสัน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงพรรัมภา  จันทร์รุณ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กหญิงพรรัมภา  ประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงพรษุภัฒน์ชา  คำประยูร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงพรหมมาศ  มูลน้ำอ่าง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงพราวนภา  สุขแสน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงพราวนภางค์  กันภัย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายพลกฤต  เคลือบแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงพลอยชมพู  หลงทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงพลอยชมภู  สิทธิแพทย์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทะสา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงพวงชมพู​  อยู่อิ่ม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กชายพศวีร์  ศุภโชคภคปัญญา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงพัชชานันท์  อ่อนชมจันทร์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงพัชณินทร์  พรมโชติ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงพัชรภรณ์  แสงไทย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงพัชราภา  ชำนาญ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงพัทธญา  บุญนิล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กชายพัทธดนย์  เขมนิพัทธ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงพัทธนันท์  เสนีย์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงพันธวดี  ชอบธรรม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กชายพันธวัช  พัดเทพ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แตงอุดม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงพาทินธิดา  วัชระประภากุล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ศรีเพชร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงพิชชาภา  อานุภาพ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงพิชญธิดา  อ้นเถื่อน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญธรรมมา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กชายพิชญะ  รัชผล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
1174
นายพิชิตชัย  เทียนสว่าง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 39

ณ อาคาร 4 ช้ัน 4 ห้อง 441 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1175
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เล็กอุ่น
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมโภชน์