ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 (อาคารสระเกศ) ห้อง 4201 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกณวรรธน์  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกรกนก  นวะแก้ว
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกฤตภาส  พานทวีป
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกฤตินันท์  จีบโจง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกฤติพงศ์  พิมเสน
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤษณ์รัตม์  ทองดอนคำ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกษมน  กันทะวงค์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกัญญพัชร  ทับทิมหอม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วนิล
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทราช
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีสา
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลำขวัญ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์แพทย์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกันตินันท์  แหงมมา
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิมเสน
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกานต์สุดา  วิรุณพันธ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกิตตน์ปภพ  กุระคาน
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกิตติพันธ์  หิรัญกาญจน์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกิตติศักดิ์  จิรสินเกียรติ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายเกียรติภูมิ  บัวอ่อน
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงขวัญข้าว  ณ ลำพูน
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงขวัญจิรา  จูสิงห์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงขวัญดาว  บุญมาวงศ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายจักรชนก  เครือยา
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายจาตุรนต์  มูลงาม
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงจิณานุช  โพธา
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงจิตติพัฒน์  กรสกุล
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงจินตพร  คำกรเกตุ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายจิรกิตติ์  บรรลือ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายจิรโชติ  อโนทัย
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายจิรพิพัฒน์  สุวรรณถาวรตกุล
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายจิรภัทร  เพชรสุกใส
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงจิรภิญญา  อุปคุต
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงจิรัชกาญจ์  ธีระเชีย
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงจิรัชญา  ต่วนเครือ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 (อาคารสระเกศ) ห้อง 4202 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิโรจน์  ขำกระแสร์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายจีรภัทร  แสงศิริรักษ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายจุฑาภัทร  มานัสฤดี
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงเจนจิรา  ม่วงใหม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายเจษฎากร  ชุ่มใจ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงชญานันท์  นวลสี
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงชญานิศ  อ้นมณี
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงชณุฏพร  ธรรมลังกา
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงชนกนันท์  เสือด้วง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงชนม์ชนก  ดีสลิด
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงชนม์ชนก  นันทวงศ์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองกรณ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายชนาธิป  มีประลาน
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงชนาภา  ทิวงษ์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงชนิกันต์  อินทฉิม
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงชนิดาภา  เหลือบุญนุ่ม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงชลธิชา  สังข์นาค
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงชลลดา  ไขยจันดี
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปุ๊ดสาร
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายชานน  สืบสายอ่อน
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายชิษณุชา  พบคีรี
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตนะ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงชุติรัตน์  ภูทองกลม
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายโชคธิชัย  เมืองน้อย
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายฐปกร  สุริเมือง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงฐัมพิตา  หาระคุณ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงฐานิสา  บัวงาม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงฐิตินันท์  คงพิกุล
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีโพธิ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายณพนัฐ  แสงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายณภัทร  พัฒนาชวนชม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายณภัทร  แสงอรุณ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงณัจยา  นิลสนธิ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงณัชชา  ตันนุกิจ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายณัฏฐกฤต  เฟื่องขจร
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 (อาคารสระเกศ) ห้อง 4205 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ทาจิตต์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายณัฐชนนท์  นิลจันทร์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายณัฐธนน  แซ่แต้
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายณัฐพัชร์  วงษ์ไกรนาค
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงณัฐพิชชาอร  จันทร์จิรโสภญ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงณิชาภัทร  สนเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงดลกลม  อยู่เลิศลบ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายทักข์ทอง  ทองดี
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายทันสิษฐ์  มากชู
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงทิพย์กมล  สุมนพันธุ์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายทีปกร  หอมตลบ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายธนกร  ภู่ชินาพันธุ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายธนโชติ  พลทา
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงธนพร  มีเพ็ง
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายธนพล  สิทธิโชคเหล่าทอง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายธนวันต์  ปานทอง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายธนัชชัย  ขุนพิลึก
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงธนัชชา  ถาวรงามยิ่งสกุล
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงธนิตา  นิมิตล้ำ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายธนิสร  จำปาแดง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายธเนศพล  เกิดแสง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายธรรมศาสตร์  เอี่ยมทุเรียน
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงธัญจิรา  สารสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองโพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงธัญวรัตม์  จอมเมืองมา
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงธันยชนก  จันทมงคล
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงธิดาทิพย์  อินพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองพลับ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายธีม  ปภาวินถิรกุล
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายธีรดา  ศิริ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายธีรภัทร  ประคำ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายธีรวุฒิ  จึงสำเร็จการ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายนพณัฐ  กองฟู
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายนพดล  แซ่หมี
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงนภัสภรณ์  สิรมาศ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 (อาคารสระเกศ) ห้อง 4206 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนภัสสร  แสงเจริญ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายนรภัทร  พลพิชัย
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ปุ่ม
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงนรีรัตน์  ขำเน่า
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายนฤชิต  ทองมี
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายนฤพัทธ์  พิมพ์กลม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายนวพล  สังข์คำ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายนัทธพงศ์  กีเกียง
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงนันท์นภัส  จังพินิจกุล
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงนาถนภา  สิรมาศ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงนิชา  เนติธรรมรัตน์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงนิตย์รดี  ฝ่ายรีย์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายนิติรุจน์  หน่อใหม่
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงนิศารัตน์  เนื่องวัง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงบัณฑิตา  กลิ่นศรีสุข
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงบุญญารักษ์  ราชโสภา
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายบุญฤทธิ์  ดาราน้อย
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงบุณยวีร์  ปานสีดา
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงบุริมนาถ  สุทธหลวง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงปทัตตา  จิ๋วทา
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงปภัสวรรณ  สารยศ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงปภานัน  เพิ่มเพ็ง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายปรเมศวร์  คล้ายคลึง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
นายปรัชญา  พิพัฒน์ศาสตร์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายปรัชญา  แย้มแบน
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงปราณปรียา  เขม้นเขตการ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงปราณฟ้า  จักรสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วโชน
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงปาณิสรา  มะกล่ำ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงปานปราณ  ไชยวงศ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงปานวาด  นาคราช
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายปิติพล  สุวรรณาภรณ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายปิติวัฒน์  กิจสมานมิตร
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงปิ่นนภา  อินจันทร์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงปิ่นปราย  เลาหะรัตน์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 (อาคารสระเกศ) ห้อง 4301 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปิยากร  พวงทอง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายผดุงเดช  ดลสา
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายพงศ์พล  เจริญกุล
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายพงศ์พล  หมอมนต์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายพงษ์พัฒน์  กันธะโน
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายพชรพล  จันทหอม
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงพนัสวรรณ  มูลทองสุข
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงพรนภัส  เริญกาศ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงพรพิมพ์  คงเมือง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงพรรณภัทร  สุขวรรณ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงพรรณราย  รักษาคุณ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงพรลภัส  ศรีสุระ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เถื่อนวร
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงพิชชาภา  สิทธิเสนา
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายพิชญากร  จันทร์ยานนท์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงพิชญาพร  พานทอง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงพิชญาภา  พานทอง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงพิชญาภา  อินทร์ยา
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายพิชญุตม์  พรหมลา
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายพิทยุตม์  ทรัพย์อนันต์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงพิมพ์ปพิชญา  บางโม
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงพิมพิศา  อินทฉิม
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงพิริยาพร  เจนอักษร
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายพีรพัฒน์  เต็มเปี่ยม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายพีรพัฒน์  สัจจโสภิต
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายพุฒิพงศ์  อ่วมทิพย์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงเพลงไพเราะ  สุขสบาย
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ชูเกียรติตกุล
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงภคนันท์  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงภคพร  ทองจาด
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายภวิศ  สุริยะ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงภัทชา  บัวน้อย
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงภัทรธิดา  ยิ้มยวน
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงภัทรนันท์  อินเจือจันทร์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศีลพร
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 (อาคารสระเกศ) ห้อง 4302 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงภัทรวดี  ฟองเอม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายภูชิสส์  พุ่มนวล
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายภูตะวัน  จันทร์บุตร
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายภูมิพัฒน์  ล้นเหลือ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายภูมิรพี  พามี
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงภูษณิศา  กนกลภัสปรีดา
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงเมทิกา  โพธิพรม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายเมธาสิทธิ์  จิตรสิริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงเมระกา  รัตนไพบูลย์วิทย์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายรณกฤต  หาญกิตติมงคล
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงรมิตา  สายสินธ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงรวินท์  เม้ากำเนิด
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงรศนา  ฤทธิ์ลำเจียก
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงรสิตา  เอี่ยมรอด
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายระพีพัฒน์  แก้วทันคำ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายรัชชนนท์  ทิพทามูล
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายรัชชานนท์  เต็มมีศรี
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายรัชชานนท์  ธังดิน
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายรัชชานนท์  บางอิ่ม
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงรัตนชล  เครือสอน
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เทียนพันธ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายโรมรัน  วงศ์พิชัย
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายวงศกร  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายวชิรวิทย์  หลวงมณี
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงวนภรณ์  คีรีต๊ะ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงวรกานต์  ด่านประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายวรวิช  มานุ่ม
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงวราลี  บุญครอบ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงวลัยทิพย์  ศิริวัฒน์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายวสุ  อินทะโย
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายวัฒนพงษ์  บุญเล็ก
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายวิชชากร  ปั้นงาม
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงวิภาพา  คิดศรี
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายศตคุณ  อัมพุนันทน์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงศรัณย์พร  เคยมีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ อาคาร 4 (อาคารสระเกศ) ห้อง 4303 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงศรัณย์พร  พลหาญ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงศรีวลี  สุขนันตพงศ์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายศาสตนันท์  ดวดรักษ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงศิธาริน  เกตกลมเกลา
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายศิรา  วิริยจารี
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  เสากุล
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงศิริวิมล  แจ่มจำรูญ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงศิวพร  อยู่ปาน
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงศีตลา  วิริยจารี
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงศุจีภรณ์  บวรกิจ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงสราญรัตน์  เกิดแก้ว
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงสาริศา  โรจน์พัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงสินินาฏ  แสงกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงสิรดา  ปงหาญ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายสิรภพ  พุ่มเกตุ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงสิริกัลยา  เอื้อฉัตรเพชร
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงสิริพิชชา  บุญยะทิม
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงสุชานันท์  ตุ้ยนะ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงสุชาวดี  อนันตศิริสมบัติ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงสุปวีณ์  มูลรัศมี
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงสุพิชญา  กาวี
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายสุรวิชญ์  บุญครอง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายหัสดินทร์  เอี่ยมละมัย
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายอดิสรณ์  เครือยา
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงอมลวรรณ  พูลเทียน
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายอาชวิน  แสนทอน
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงอารดา  โปร่งสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงอารยา  ภิญญาคง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงอาริตา  พันธ์ุกสิกร
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายอิงคศุรัฐ  ทาปิน
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายอิทธิเดช  เต็มเปี่ยม
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  หมีโชติ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายอุกฤษฎ์  เป็นพนัสสัก
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายโอบนิธิ  คงเจริญ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
นางสาวกนกอร  อินผูก
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
246
นางสาวกมลวรรณ  ทัฬหสิริพงษ์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวกรกนก  เลี่ยมประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายกรวิชญ์  พิมพ์ตะคุ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงกฤตติกา  ใจทิม
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายกฤตภาส  ธงไชย
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายกฤตยชญ์  สีนวล
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายกฤติพงษ์  ดอกจันทร์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายกฤษฎา  ทองอุไร
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายกฤษณ์ธร  โมทิม
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายกษิดิศ  สายเนตร
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายก้องภพ  คชาธาร
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายก้องภพ  จิตรพินิจ
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายก้องภูคุณ  ฉันทวรางค์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงกัญชณิชา  ปานแดง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงกัญญ์พิชชา  อินอยู่
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพโหมด
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายกัณฑ์เอนก  ภักดีบริบาล
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงกัลญาณี  กลิ่นหอม
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายกิจภูธิป  ยาวิลาด
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายกิตติกวิน  คำวงษ์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายกิตติทัต  ด้วงคง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายกิตติวินท์  เขียวขาว
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงกิติยาพร  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงเกวลิน  ศิริโภคา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
นายไกรวิชญ์  ปลาพันธ์ดี
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงเขมนิจ  ทิพย์สังวาลย์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
272
นางสาวคณัสนันท์  น้อยนวล
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายคณาธิป  สุขสว่าง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายจรณพงศ์  ศรีพงศ์ธรพิบูล
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงจารุศิริ  ถนอมทองพันธ์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงจิตตานันท์  เสือภู่
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายจิตติพัฒน์  ถาปาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายจิรัสม์  มะโนทน
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงจิราภา  เมฆพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
280
เด็กหญิงจีรนันท์  ศีลสนิด
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เปล่งปลั่ง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายจุลจักร  คำโต
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงเจนจิรา  สนติ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  เกรแฮม
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายเจนสรร  เพชรทูล
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายฉันทพัฒน์  พูลอ่ำ
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายชญานนท์  งามชัยชูสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงชญานิน  พุ่มห้วยรอบ
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงชนกภัทร์  เฉื่อยฉ่ำ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงชนากานต์  สาคร
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงชนิกา  มายะนันท์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
292
นายชยังกูร  แก้วทุ่ง
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายชโยดมภ์  แก้วทุ่ง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายชัชวัชร  กรรณิกา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายชัยรักษ์  นุ่มนิ่ม
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายชินวัตร  เจริญศิลป์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงญาชิตา  วรากรเจริญ
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายญาณวีร์  เรืองวิชัยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
299
นายฐาปน์กร  ผลวงษ์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงฐิติยา  พึ่งพัก
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายณฐพร  ไพรินทร์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงณฐมน  สนเจียม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายณดนย์  เหลี่ยมไทย
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายณพรรษ  บุญส่ง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายณภัทร  ศรีม่วง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงณัฏฐิรา  เกิดซ้ำ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองรอง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปุญญพันธ์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงณัฐณิชา  เม่นเผือก
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วบังเกิด
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายณัฐนนท์  นมเนย
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายณัฐนนท์  ว่องวิไลรัตน์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนโกศิก
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงณัฐพร  เนียนใจดี
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
315
เด็กชายณัฐพล  แย้มนุช
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์เทศ
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงณัฐลดา  นาคสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายณัฐศิษย์  พ่วงไผ่
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงณิชากร  อินทิพย์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวณิฌาพรรณ  ทองสาด
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายดนัย  กลิ่นขจร
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงดารินทร์  ศรีศิลป์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายดีแลน  ริชาร์ด
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายต้นแบบ  ยืนยงค์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายตฤษนันท์  อินทร์เรือง
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายทยา  คำลือ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายทรงวุฒิ  ขวัญเมือง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงทรรศนีย์  บัวผัน
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายทวีศักดิ์  เอี่ยมมาก
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายธนโชติ  อินทร์ชม
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
331
นายธนภูมิ  หาญกำธร
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายธนวัฒน์  เมฆพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายธนวินทร์  โชติแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายธนสิน  แก้วเกตุ
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายธนัชชัย  ทัฬหสิริเวทย์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายธนัชชา  อ้นเล่ห์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฝั้นมงคล
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายธิษณ์ธาวิน  คงนา
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายธิษณะ  ผกาวิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายธีธัช  เลาบุญเสถียร
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายธีรภัทร  ตามาตา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายธีรภัทร  นิลทวี
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายธีรภัทร์  แก้วทุ่ง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
344
นายธีรเมธ  อินทรโชติ
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงนพรัตน์  ใจดี
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงนภัสรัชฏ์  เหล่าไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายนรบดี  เหลี่ยมไทย
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงนราพร  กลัดแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายนราวิชญ์  ดวงเทียน
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
เด็กหญิงนริศรา  เมืองหลวง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายนฤนาท  ประถมอินท์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายนัทธพงศ์  นิ่มมณี
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายนันทวัฒน์  หมื่นมะโน
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงนันธิชา  เพ็ชรบัวจันทร์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงนิชชาพร  สุขจ่าง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงนิชา  ไกรกิจราษฎร์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายนิติพนธ์  ผ่องแผ้ว
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายนิติศาสตร์  แจ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงนิรัชพร  แก้วทุ่ง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงเนตรทราย  เนียมหอม
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายบุญพันธุ์  หวังมีชัย
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองดี
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงเบญญาภา  คงหมื่นรักษ์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายปกาสิต  เพ็ชรพุดจาด
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายปฏิภาณ  ปานขำ
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงปฐมาพร  บวบมี
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงปนัดดาภรณ์  หมอกมืด
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงปภาวรินท์  มูลดี
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายปรวรรษ  บุญตั้ง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงประภาวรินทร์  รุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงประภาสิริ  เพ็งเปรม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายปริพรรห์  ดีสาร
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญคง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายปัณณธร  พุ่มชา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงปาริชาต  ทำสุนา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงปิยวรรณ  เอี่ยมทอง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายปิยังกูร  แก้วเก่า
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายปุณณกฤต  สุขมา
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายปุณยวัจน์  กระพันเขียว
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงปุณยาพร  ลือโฮ้ง
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายพงศกร  ทองอิ้ม
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายพงศกร  สุขจ้อย
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายพงศ์พิทักษ์  คำสูง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายพชร  แก้วสุข
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
385
เด็กหญิงพชรกร  บูชาวัง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงพรทรัพย์  กลิ่นอำพร
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
387
นางสาวพรไพลิน  สืบคำ
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงพรรณทวรรณ  โกศิริ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงพรหมพร  พรมเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงพัชราพร  ปล้องนาค
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงพัชราภา  ประภาสัย
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายพัทธพล  หงษ์บินโบก
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงพัทธ์ศิกาญจน์  หล่อหลอม
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายพันวุธ  ผูกอ้น
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายพาวิช  ผูกอ้น
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายพิจักษณ์  เสตะพันธ์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายพิทนัณ  อบเชย
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีประทักษ์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
399
นางสาวพิมพ์พลัช  แม้นอินทร์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วทุ่ง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงพิมพ์รภา  นาคปัจฉิมสกุล
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงแพรวา  คชสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายภคนันท์  ทรัพย์แสง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
404
นายภัทรกร  สดใส
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงภัทรปภา  ดิษฐตะคุ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายภาณุพงศ์  ศรทอง
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายภาณุภัทร์  มีแพ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
408
นายภาสกร  ถนอมทองพันธ์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงภิญญดา  เกษมสำราญ
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายภีมพล  พรมประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายภูวดิท  ก่อวุฒิพงศ์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายภูวเนศวร์  อินดี
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
413
นายภูวิชญะ  อุตสาหกิจ
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงมนทกานต์  ชนะโต
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงมนัสนันท์  แตงอ่อน
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงมนัสพร  ทองอุไร
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงเมย์ยานี  เจิมเจริญสุข
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายยศกร  คำศรี
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายรชต  นาคประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
420
เด็กชายรชตะ  ปั้นทิม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายรพีพัชร์  ไล้ทองคำ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงรสิตา  ธรรมภักดิ์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงรักษิณาพร  ยิ้มยวน
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายรัชชานนท์  สุขจ่าง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายรัชตะ  พุดซ้อน
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงรัชนก  ศรีคล้าย
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายรัตติพงศ์  วงศ์ปัทมกุล
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงรัตนากร  จิตรพินิจ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายวชิรวิทย์  โฉมห่วง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายวรปรัชญ์  เขมรุจินนท์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายวรากร  นนท์แก้ว
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงวริศรา  จันทรา
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายวัณณุวรรธน์  สีนวล
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายวายุ  นวลคำ
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงวาเลน  คุ้มคง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
436
นายวาสิน  สายพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงวิชญาพร  ช่วยเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงวิณิชยา  เยนา
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายวิธาน  ครีบผา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงศศิชาติ  พวงเงิน
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายศิรภัทร  หอมหวล
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายศิวกร  ปานชัย
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายศิวกร  หาญกำธร
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายศุภชัย  แก้ววิเชียร
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายศุภวัฒน์  ส้มส้า
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายศุภวิชญ์  กลีบสำโรง
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายศุภวิชญ์  กาวิละบุตร
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่กัน
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายเศรษฐกานต์  ศรศรี
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายสกลวรรธน์  เรืองวิริยานนท์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายสิทธิกร  สุวรรณโรจน์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายสิทธิโชค  เพ็งมา
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายสิทธิศักดิ์  แจ่มทุ่ง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายสิรภพ  นวลใย
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
455
เด็กชายสิรภพ  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงสิรัชชา  กิจเกษมพงศ์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายสิราวรรณ  ปานพรม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายสิริพันธ์  ต่ายมี
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงสิริยากร  เกิดทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงสุปรียา  ทองอยู่
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงสุพรรษา  พระบรรเทา
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  ลัยกิจมงคล
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงสุพัตรา  แสงอรุณ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงสุพิชชา  อำนัคมาตร์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
465
นางสาวสุพิชร์ญา  พรมเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
466
นายสุรพัศ  มะลิซ้อน
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงสุรภา  จิตรสว่าง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายสุรยุทธ  เจือจาน
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายสุรยุทธ  แสงศรี
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
470
นางสาวสุรวิวรรณ  ดีทุ่ง
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงหยกผกา  บวบหอม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายอนุชิต  สุภาพ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงอภิชญา  รักถึง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
474
นางสาวอภิชญา  อรุณแจ้ง
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงอภิญญา  โสคร
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
476
นายอภิรักษ์  แก้วนิล
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายอภิรักษ์  ทับจาก
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายอภิสิทธิ์  สุ่มเกตุ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายอมรธรรมสิริ  สุวรรณวงษ์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
480
นางสาวอรวรรณ  จันทร์ทิม
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
481
นางสาวอริสรา  พึ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายอัครพนธ์  มั่นหมาย
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงอัมภวา  ถึงจันทร์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายอาณกร  อินสอาด
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายอิทธินันท์  บ้านกล้วย
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงอินทวา  พุดซ้อน
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
487
นายเอกรัตน์  อ่อนเชตุ
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายูภูมรินทร์  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
489
เด็กหญิงกฤติมา  จันทราราชัย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พลับพลาสี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงกวิสรา  ตันเจริญ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงกัญจนพร  ทองช่วง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงกัญญาภัค  เม้ากำเหนิด
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองปอนด์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงกาญจนา  ระวะใจ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงแก้วกายเพชร  โพธิ์ทา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายคุณธรรม  เมฆไตรรัตน์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงจิดาภา  ปลูกสร้าง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงจิตรกัญญา  ปานทับทิม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงจิราภา  ก้อนทองมา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงเจริญรัช  สุขนิรันด์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงเจวลิน  ไม้กร่าง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงชญาดา  สวนใต้
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีคล้าย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงชนิกานต์  โมเรือง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงชนิภรณ์  ธูปหอม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงชมพูนุช  ใจแปง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงชลธิชา  สกุลรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงชลธิดา  ศรีกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายชวภณ  สุขวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงชัญญานุช  ทับเนินทอง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงชามาวีร์  เนตรสว่าง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายฌามา  วจนชัย
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงญาณสิริ  เดชะอังกูร
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงญาณิศา  พันบุญ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงญาราภรณ์  บัวมุ้ย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายฐากูร  มีประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงฑาริกา  พรหมปั้น
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงณภัทร  ตั้งกรณ์สกุล
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กหญิงณภัทร  สกุลอ่ำ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงณริญรัตน์  ศรีประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงณัชชา  ดาวกระจาย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงณัชชา  นาคทับทิม
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชำนิ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทิพวารี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หงษ์ยนต์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วแดง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดิษสาย
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงณิชานันท์  จุลบุตร
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายดนุสรณ์  จันทร์เณร
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงดวงกมล  เกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงดุษิตา  โกญจนรุจิ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายตะวัน  หล้าปินตา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงทิติยา  เลิกม๊อก
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงธนพร  แก้วภู
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงธนพร  พรมนิล
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงธนัชชา  นิ่มทอง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงธนัชพร  สุมิตสวรรค์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายธรรมดนย์  ชมชัย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงธัญชนก  ทองสงค์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงธัญชนก  พุฒฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศิริวัลลภ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรมเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงธันยชนก  ศรีมาลัย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายธีธัช  ชัยวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงธีมาพร  แสงมาตร์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงนภัสสร  คงน้อย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงนวภัทร  อ่ำวงศ์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงนวินดา  ลิ่มภูษิตเจริญ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายนิลพัฒน์  แจ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงบัวบูชา  วุฒิสารเจริญ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
553
เด็กหญิงบุญญาพร  สินสะอาด
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงเบญจพร  จีนสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงปณิธาน  ลิ้มสกุล
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายปพนวิช  ศรีพัฒน์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงประภาดา  แสงอบ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงปวริศา  จิตกล้า
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ไกรจันทร์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงปัณฑิตา  เปียจันทร์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงปัณฑิตา  เลิศแตง
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงปางบารมี  เขาค่าย
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงปารวี  บ่ายคล้อย
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายปิยวัสส์  ยืนยงค์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงปุณญิศา  คลี่ใบ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงพรทิพย์  เหลี่ยมไทย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงพรปวีณ์  โสฬส
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงพรปวีณ์  อยูู่คอน
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงพัชรพร  กลิ่นหวล
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงพัชราภา  ปาณะดิษ
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงพัชรินทร์  จันตรี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงพัตรพิมล  กลิ่นทุ่ง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงพิชชญาภรณ์  เลี้ยงไกรลาศ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงพิชามญช์  เกตุดี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงพิชามญช์  ปรารมย์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงพิณทอง  ทิพย์รี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงพิมญาดา  เชื้อทอง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองรอด
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงพิมยดา  เขียวขำ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงพีรยา  เค้าแดง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงภคพร  วัฒนะ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงภักตรา  สรมณาพงศ์
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงภัทรมน  จิตรสมัคร
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  แน่นดี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 38

ณ โรงเรียนอุดมดรุณี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
585
เด็กชายภาณุพงศ์  ชามั่ง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงมณฑิรา  อยู่พุ่ม
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงมลธิดา  ขำทุ่ง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงโยษิตา  โฉมพุ่ม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงรัชชประภา  ศักดิ์เพชร
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงลักษณพร  พ่วงน่วม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายวรพล  ปานเขียว
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงวรางคณา  เป้ก้า
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายวรานนท์  แก้วนัยจิตร
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงวราภรณ์  กุณธิ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงวิชญาพร  พูลอ่ำ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงวิลาสินี  โมเรือง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายวุฒิกร  วุฒิศิริศาสตร์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงศิริกัญญา  พลายงาม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงศิริณัฐ  ศิรินวล
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงศิรินารี  ทัศนา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงสรัลธร  ทิพวัน
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองทิม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงสิริยากร  ยืนยงศิริกุล
ม.2
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงสุชญา  ผ่องใส
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงสุดารัตน์  มั่งจิ๋ว
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ใยดี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงสุรัญชนา  เล็กศิริ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงหนูพลอย  พิมพ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายหัสชัย  รอดมี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายอติวิชญ์  เนียมหอม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายอนุภัทร  ฟักบาง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายอภิวัชร์  เดชฟุ้ง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงอรนิช  ด้วงลอย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงอรรจนา  กอก็ศรี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงอริสา  ศรีใสคำ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงอัจฉรารักษ์  คำชมภู
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น