ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชกร  ขอนขะแจะ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  สาริการินทร์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมเมศร์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกมลเนตร  ชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกรรณชัย  มณีกาศ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกรวรรณ  แสงเอื้อย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกรวิชญ์  อากาศเมฆ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกรวีร์  นิมิตรประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกฤตกานต์  พึ่งสุริยะ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกฤตพล  ศรัทธาธรรม
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกฤตภาส  นันตา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกฤติภัท  ตั้งคงภัทร์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกฤศมน  กาศลังกา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกฤษณชัย  มาอุ่น
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกฤษณะ  จันแปงเงิน
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกฤษณะ  ถิ่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกฤษณ์  ชุติธรรมานันท์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกษิต  ธัญญเสถียร
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกสิวรา  สุขทรัพย์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
20
นายก้องปราบ  สอนบาลี
ม.3
โรงเรียนสองพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายก้องพิภพ  ธุระกิจ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายก้องภพ  ครึ้มกลาง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายก้องหล้า  สุดใจ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
24
นายกอบกล้า  กาทองทุ่ง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันกา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีรักษา
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกัณณวัฒน์  ม่วงหวาน
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกัณต์ธวัช  ทะตั๋น
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกันต์กมล  ชัยวิรัช
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
32
นายกันตพงศ์  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกันตพิชญ์  ปินตากุล
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกันตภูมิ  โครงไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกันติทัต  ปิ่นทอง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกันทรากร  ปุราโส
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
37
นางสาวกัลยรัตน์  กวาวเจริญ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกานต์รวี  วีระศรี
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายการิน  ภิญโญ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกิตติทัช  อุประนันไชยชะนะ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายกิตติธัช  สวิง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกิตติ์วนันต์  วงค์ศิริ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกุลจิรา  ทิราวงศ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
44
นางสาวเกวลิน  ช่างทองเก่ง
ม.3
โรงเรียนสองพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายเกียรติศักดิ์  จุ่มใจเย็น
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงเขมิสรา  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายคธาวุฒิ  สอิ้งแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงคนธรส  แห่งพิษ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงจตุพร  ตรีสุขรัตน์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายจักรพรรดิ  นามวงค์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายจักรพันธ์  พิมสาร
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงจินห์จุฑา  ถิ่นถา
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายจิรกิตติ์  เขียวสลับ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงจิรชยา  จิรากูล
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายจิรวัฒน์  คำน้อย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายจิรวัฒน์  ประภาเวทย์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายจิรวัฒน์  เพื่อนฟูง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายจิรวัฒน์  สมรส
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายจิรัฏฐ์  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายจิรายุ  บุญญานันท์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายจิรายุ  พูลรอด
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงจีราพร  กองโกย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
63
นายจุฑาภัทร  โอ่งหล่าย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงจุฑามาศ  ถาโถม
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายเจษฎา  บุญเลิศ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายฉัตรณรงค์  อดุลสุตกิตติ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายฉัตรดนัย  เฉียงเมือง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายฉันทวัฒน์  แพรศิลป์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายเฉลิมวุฒิ  วุฒิเจริญ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายชนกชล  ชื่อนชอบ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นายชนกันต์  คำศรี
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายชนกันต์  สีดาวเรือง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงชนเตชินี  แพนแลน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายชนพัฒน์  นุขุนทด
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายชนภัทร  ถุงเงิน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายชนภัทร  อุปนันท์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงชนม์นิภา  สุยะ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
78
นายชนะชัย  ใจเคร่ง
ม.3
โรงเรียนสองพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงชนัญชิดา  กาศสกุล
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
80
นางสาวชนัญธิดา  เฮ็งเพ็ง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงชนากานต์  กาญจนะ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงชนากานต์  วาสนะตระกูล
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงชนิดาภา  ปะละใจ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงชนิสรา  หาญรักษ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายชยณัฐ  หงษ์หนึ่ง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงชลธิชา  พรชัยเจริญรัตน์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงชลธิดา  ศรีแก้วเลิศ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายชัชพล  สุกใส
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายชัยภัทร  วิชัยปะ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายชาญฤทธิ์  กำจัด
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายชานนท์  ไชยวงค์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงชาลิสา  กอบกำ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงชิดชนก  ลีลาชัย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายชินวัตร  วันมูล
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายชิษณุพงษ์  ไลจินดา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายเชตุพล  เชื้อวังคำ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายเชาว์วรรณ์  ปรากฎมาก
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายฌานุวัฒน์  สีสด
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายญาณพัฒน์  แป้นนรินทร์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงญาณิศา  ตายะสืบ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงญาณิศา  ทรงกูล
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงญาณิศา  พิกุลทอง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
103
นางสาวญาติกากานต์  คชสถาน
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชอบชิน
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองช่วย
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีรมย์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงฐิติพร  พอจิต
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงฐิติพรรณ  ลือวัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงฐิติมา  สายยนต์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายณฐนนท์  จัตุรภัทร์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
111
นางสาวณฐวรรณ  ธงสิบเก้า
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
112
นางสาวณปภา  พรทิพย์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายณภัทร  คชสินธ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงณภัทร  เสรีรักษ์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงณภาภัช  ประสารยา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายณรงค์  ไหลเตื่อย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายณะพงศ์  วงศ์รัตนธรรม
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
118
นางสาวณัฎฐธิดา  อุตส่าห์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ขอนเคียน
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองปลอด
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายณัฏฐเอก  อินทะ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายณัฐ  สิริเรืองบุญ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เศวตธนกร
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวิศาลทวีวัฒน์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงณัฐญาพร  กอบกำ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงณัฐณิชา  แกล้วกสิวิทย์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมทร
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภัคเลิศ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนเกี๋ยง
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายณัฐดนัย  วังหา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงณัฐธยาน์  กังหัน
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
133
นางสาวณัฐธิดา  โกศลพิศิษฐ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณก้อน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงณัฐธีรา  สัจจะนรพันธ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายณัฐนนท์  วงค์สาย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวณัฐนรี  ขัดมูล
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงณัฐนรี  บุษบงทอง
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายณัฐพงศ์  ต๊ะอุ่น
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายณัฐภัทร  ใจดี
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณัฐภัทร  มหายศ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายณัฐภูมิ  เอิ้นภักดี
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยนวรัตน์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายณัฐวัตร  ภิมาลย์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายณัฐวุฒิ  หมั่นขีด
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงณิชา  วงษ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยวรรณจินดา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงณิชามน  เวียงทอง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงณิภัชญา  นาแหลม
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายดนัยณัฐ  ฐาปนา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายดรัณภพ  มหาเดชาไชย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงดวงฤทัย  จอมพารา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงดารารัตน์  ดอนจักร
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายตรีทเศศ  พุทธวงค์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
155
นายตะวัน  ตาคำ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายตะวัน  อ่ำอำไพ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
157
นายตุลธร  ศรีดอนชัย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายเตชิต  กุลกัลยากรกมล
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
159
นายถิรณัฐ  ก๋ากันมี
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายถิรายุส  อินยาวิเลิศ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายทนุธรรม  แว่นศรีทอง
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายทยุติธร  ยอดอ้อย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายทรงพล  เวียงคำ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงทักษอร  อินทรรุจิกุล
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายทินภัทร  ตันตะโยธิน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายทินภัทร  ปะวะศรี
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
167
นายทินภัทร  สุขทั่วญาติ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงทิพธัญญา  คนธรรพ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  สลักหล่าย
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
170
นางสาวทิพวรรณ  ทวียนต์เนรมิตร
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายเทวินทร์  อนุเวชวรางค์กูล
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายแทนคุณ  ขวัญหวาน
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงธญา  ธิตินิลนิธิ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
174
นายธดากรณ์  ธูปแดง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงธนกมล  พันธ์เกาะเริง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนกร  เครืออยู่
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายธนกร  ช่างเหล็ก
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายธนกร  โพธิ์พันธ์ทูล
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายธนกฤต  กองประดิษฐ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
180
นายธนกฤต  มโนรส
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายธนกฤต  สีสะอาด
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายธนดล  ปัญญายง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายธนบดี  ธนชาติอังกูร
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายธนบดี  มุกุระ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายธนบัตร  คำมูล
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายธนพัฒน์  ฆ้องคำ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายธนพัฒน์  พยัคชาติ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายธนพัฒน์  อุดมภาคสกุล
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงธนภรณ์  ุอุทธวงค์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายธนภัทร  ปราบหงส์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายธนภัทร  รุจิระพงศ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายธนภัทร  วงศ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายธนรัตน์  สนแก้ว
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงธนวรรณ  กลมกลอม
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ดวง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายธนากร  ตักเตือน
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายธนากร  ม้ายอง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายธนากร  หงษ์ใจสี
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายธนาธิป  สุคนธพันธ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายธนาภูพัฒน์  รอดรู้ธนพงศ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายธนาวิชส์  กาอ่วน
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายธนภัทร  คำสวัสดิ์วงศ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายธรรม์ปพน  ธรรมใจ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายธราธิป  ทุเรียนทอง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายธฤติธีร์  อินต์ธะวิชัย
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทพสาธร
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายธัชชัย  คำปวง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงธัญชนก  น้อยม่วง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  สกุลเงินเตชาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญนิธิพันธุ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธัญณธร  สบายสุข
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงธัญพิชชา  มั่งมี
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายธันยธร  เจดีย์ถา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
214
นางสาวธันยพร  สารดี
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
215
นายธายุกร  อุดดี
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายธาริตทัต  ขัดชา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงธิญาดา  กาเดช
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายธีรภัทร  มหาไม้
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายธีร์ธวัช  อักษร
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายธีรภัทร  ทับทิม
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายธีรภัทร  ประทิศ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายธีระ  ธนานุศักดิ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงนงนภัส  พอสม
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายนที  หล่ายชะนะ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงนนท์ธิยา  พรมไชย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายนนทพันธ์  สู่สุขธนานนท์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
227
นายนนทวัธ  อินต๊ะปัญญา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงนพรัตน์  กันหมุด
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
229
นายนพรุจ  สิทธิวงศ์วานิช
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายนพศก  สุริยะ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายนภดล  เดือนเป็ง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายนภัทร  เหล่ากาวี
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายนภัสกร  สระทองอยู่
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายนรภัทร  เป็กทอง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายนราธิป  ตาแปง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายนราวิชญ์  แกล้วกล้า
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงนลินา  นรินทร์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงนวพร  ฟูคำ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายนวพล  เกี๋ยงหนุน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายนวพล  ตันประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงนวรัตน์  กันหมุด
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
242
นางสาวนันท์นภัส  เวียงนิล
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายนาวิน  ม้าห้วย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงนิชดา  สุทธภักติ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
245
นายบดินทร์  อุดขันจริง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายบุญญฤทธิ์  สุนันต๊ะ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงเบญญาภา  เวียงนาค
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงเบญญาภา  อุระวัง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวป.รวีร์  สงวนรัตนเกษ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
250
นายปฏิวัติ  ทรัพย์มามูล
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายปฐมกฤษณ์  อินทรรุจิกุล
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายปณิธาน  ตันตื้อ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายปภังกร  ใจนันท์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายปภังกร  เปาเล้ง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
255
นางสาวปภัสจิรา  ปะวะศรี
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงปภาพินท์  อินทรสัตยพงศ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงปภาวดี  สุวรรณภูมิ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายประกรพงศ์  ม้าทอง
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายประกฤษฏิ์  ปัญญาสว่างจิตร
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายประณต  จันทรานิมิตร
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงประภาศิริ  จันสอง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงปริชญา  อุปนันไชย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงปรีชญาน์  ต๊ะถิ่น
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงปรียาพร  ปิติจะ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงปวรรณริสา  นันทจักร์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงปวันรัตน์  วัลลา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
267
นางสาวปวีณา  กันยะมี
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
268
นางสาวปัญญารัตน์  สืบแสน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงปัญฑารีย์  กอบกำ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิ  สกุลชาลี
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายปัณณทัต  กวางทอง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงปัณณธร  แพงเพ็ง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงปัณณพร  พันธุรัตน์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงปาณิสรา  วีรณรงค์กร
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
275
นางสาวปิยวรา  โสวะนา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
276
นางสาวปิยะธิดา  แก้วพรม
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงปิยาพร  ดอนแดนปิ่น
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายปิลันธกร  เสนาคำ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายปุณญวัฒน์  เชียงน้อย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงปุณญิศา  ชูภักดิ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงปุณณภา  แก้วรัตนอำไพ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
282
นางสาวปุณยวีร์  ทองดี
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงเปสล  บุณยเกียรติ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
284
นางสาวผกาภัทร์  คุ้มญาติ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายแผ่นดิน  เจริญสิริวรดิฐ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายพงศกร  พรมมิ่ง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายพงศกร  เหมืองหม้อ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายพงศกรณ์  ครองศิล
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายพงศภัค  ฝนมณี
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงพจณิชา  มีวรรณสุขกุล
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายพชร  ใจสอาด
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
292
นายพชรพล  สุวรรณกาศ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงพนัชกรณ์  รัตนพันธุ์จักร์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
294
นางสาวพนัชนันท์  ฝึกหัด
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายพนา  ภู่ประภาดิลก
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายพรเทพ  อารมณ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงพรปวีณ์  ขันคำนันต๊ะ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงพรพัฒน์  เมฆแสน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงพรรณพัชร  มั่นหมาย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
300
นางสาวพรหมญาณี  รัตนบุผา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายพฤกษทร  พิกุลทอง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายพลภูมิ  เผ่ากันทะ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายพสธร  เทพปิตุพงศ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงพัชร์ธรา  อินยา
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงพัชรภร  มาศธนวุฒิ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เข็มวิชัย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงพัฒน์นรี  อยู่เจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
309
นางสาวพัตรวิมล  นันทะวงศ?
ม.3
โรงเรียนสองพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายพันธุ์ภูมิ  โสภารัตน์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
311
นางสาวพิชชา  กองลี
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงพิชญธิดา  คำวิชัย
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงพิชญาภา  กาสร้อย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำยวง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ทองอิ่น
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงพิมพ์พจี  จดจำ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงค์ฉายา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
318
นางสาวพิมพิศา  วิมลเกษม
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงพิมพิศา  สวนนันท์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวพิมสราญ  หนองแส
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
321
นายพิรชัช  วิชัยวงศ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
322
นายพิสุทธิ์  แสงสิน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงพีรกานต์  ชุมภูวัง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายพีรณัฐ  สุวรรณศิลป์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
325
นายพีรวิชญ์  สมัย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายพีระพล  วงศ์อินทร์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายพีศกรณ์  ครองศิล
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายเพชรไกรลาศ  เหรา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายเพชรนรินทร์  ปาเมืองมูล
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
330
นางสาวแพรวพรรณ  มั่งมี
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
331
นางสาวภคพร  วิลัย
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายภคภูมิ  แก้วบาง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงภควดี  สังข์พิชัย
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
334
นายภควัต  บุญสิงมา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงภัคอร  แก้วเกตุศรี
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายภัชช์พสิษฐ์  ชัยย์วรรณ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงภัณฑิรา  ฤชาเชวง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงภัทจิรา  สิบน้อย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงภัทรจิตรา  สมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงภัทรธิดา  โอฬาระวัต
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงภัทรวดี  ร่มเย็น
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีคำภา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายภัทรวัต  เอี่ยมเจริญ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
344
นางสาวภัทรานิษฐ์  บุญคง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
345
นางสาวภัทรานิษฐ์  ปันวารี
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงภัทริกา  เรืองศิลป์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายภาคภูมิ  ทองมอญ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายภาณุมาศ  พลอยประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายภานุวัตน์  ดอยลอม
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายภานุสรณ์  พอจิต
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายภาวัต  ปากเกร็ด
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายภาวัต  รัตนาประภาภรณ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายภูชิต  จองเจริญกุลชัย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตต์บุญ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายภูมิพัฒน์  มะโนโฮ้ง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายภูมิเรศ  เหมืองทอง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายภูริ  พนัสจุฑาบูลย์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายภูริณัฐ  จารุเดชา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายภูริณัฐ  วงค์ขันแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายภูริเดช  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายภูริวัจน์  เมฆิน
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายภูวิศ  ขันทะสอน
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงมณิศรา  กาวีวล
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายมรุพร  ชนะจน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายมรุพล  ชนะจน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงเมษณี  ลีพรม
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายยงยศ  นามแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงยศวดี  โด่งดัง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงยศวดี  รักแจ้ง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
370
นายยศศรัญ  ตรีเดช
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายยุทธภูมิ  บุญมากาศ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายรชตะ  คำไหว
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายรณกร  เมืองแก่น
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายรณภูมิ  เฝือชัย
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงรดา  ปราชญ์วีระกุล
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายรัชภูมิ  บางศรี
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
377
นางสาวณัฐฐาพิชญา  ชัยลอม
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายรัฐภูมิ  ทุ่งสิบสาม
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
379
นายราชพฤกษ์  สอิ้งแก้ว
ม.3
โรงเรียนสองพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
380
นายราชัน  ดอกคำ
ม.3
โรงเรียนสองพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงลลิตา  ประยูรศรี
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงลักขณัญญ์  เกลียวกลม
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงลักษณ์ศิณา  กรุงศรี
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายลัทรพล  ทองอ่อน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองนพเก้า
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายวชิรวิทย์  สมนา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายวชิรวิทย์  สุวรรณกาศ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายวรกร  สุกปลั่ง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายวรภาส  หงษ์เจ็ด
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงวรรณรดา  อินทรสัตยพงษ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงวรอนงค์  มัดจิตร
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายวราเมธ  มาอุ่น
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงวราลี  บุญปั๋น
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงวรินรดา  สอนโส
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงวริศรา  ฟองคำ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
396
นางสาววริศรา  สอนหล้า
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายวสุพล  ทวีโล
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายวายุ  พานิชธนาคม
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายวายุภักษ์  วงค์ขันแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายวาริศ  เสียงดัง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายวิชชากรณ์  กิตติสมร
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายวิชัยยุตม์  เกี๋ยงคำ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายวิทวัสรังสี  ปันต๊ะรังษี
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
404
นางสาววิภวานี  นาครัตน์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงวิภาวี  ไชยวงศ์ษา
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงวิรัลพัชร  สะอาด
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายวิโรจน์รัตน์  จรรยาสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายวีรภัฏ  วิญญาวงศ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายวุฒิภัทร  ถิ่นหลวง
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
410
นายศตพร  วงค์พุทธคำ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายศรนเรศ  มีชัยเจริญ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายศรัณย์  สายหยุด
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายศรัณย์  สุขทรัพย์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายศศิเดช  เหล็กกล้า
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงศศิพิชญ์  สมใจ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
416
นางสาวศศิวิมล  จิตมะโน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงศศิวิมล  สาใจ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
418
นายศักดิ์รพี  พุ่มบ้านเช่า
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายศักรพิศิษฏ  ยืนยงค์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายศิรชัช  ไพราพ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายศิรสิทธิ์  แนวพิชิต
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายศิริพัฒน์  ใจวรรณ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงศิริรัตน์  คำชั่ง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงศิริอักษร  เทอดไทย
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายศิวกร  สุคันธมาลา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
426
นายศิวกรณ์  ชูภักดิ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายศุภกฤต  ถิ่นปา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายศุภกฤต  หงษ์โต
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายศุภกฤต  อุ่นกาศ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายศุภณัฐ  กองอยู่
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
431
นายศุภวิชญ์  ตรีสุขรัตน์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายศุภสัณห์  ปารมาลย์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงศุภากร  สายวงศ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายเศกสิทธิ์  เล็กอุทัย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ประทุม
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายโศภณ  สวนโพธิ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงษุเมษา  ฆ้องชัย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายสจพล  บรรเลง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายสรธัญ  ปัญญาเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
440
นายสรวิชญ์  จิตตะประพันธ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
441
นายสรวิชญ์  ช่วงชัย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายสรวิชญ์  รัตนชีวพงศ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายสรวิชญ์  เศรษฐวารี
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงสรัลพร  มีมนต์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  วงศ์แปลง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงสลินดา  กวางเต้น
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายสัจจะ  เพื่อนฝูง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงสัณห์สินี  บัวคำมา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
449
นายสันติภาพ  สะเอียบคง
ม.3
โรงเรียนสองพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
450
นางสาวสาธินี  สวนปาน
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายสิทธิกร  สมวรรณ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายสิทธิพงศ์  สุรวงค์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
453
นายสิทธิพงษ์  ทองพาน
ม.3
โรงเรียนสองพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
454
นายสิทธิภาคย์  เสมอใจ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายสิรดนัย  ยอดบำรุง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายสิรภพ  ขยัก
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายสิรภพ  วงษ์รีย์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายสิรวิชญ์  แสวงหา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
459
นางสาวสิริพร  พลแหลม
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงสิริยากร  สกุลปราโมทย์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงสุชญา  เอกวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงสุชัญญา  วังคะออม
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
463
นางสาวสุชานุช  ปราบริปู
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
464
นางสาวสุฑามาศ  แก้ววิเศษ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงสุธัญญา  คำคม
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  ชัยคำ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงสุปรียา  พันธ์เครือ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายสุพศิน  ขุนชุ่ม
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
469
นางสาวสุภัสสรา  สะการ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงสุภัสสรา  อ่อนน้อม
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
471
นางสาวสุภาพร  ปวงเริ่ม
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงสุภาวิกา  ธัญพัฒน์รวิกุล
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงสุภาสินี  เหล่ารัดเดชา
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
474
นายสุรณรงค์เดช  ชุมภูอินทร์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายสุรดิษ  สมทรา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายสุรพัศ  เดชพรม
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายสุรพิชญ์  แสงทิพย์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงสุริชยา  ถิ่นถา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงสุริษา  สร้อยสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
480
นางสาวสุวิชญา  เสือแซมเสริม
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายเสกสิทธิ์  ล้อวิไล
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กันทะเสน
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สีเทา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อภิชัย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงโสภิดา  นันตา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายหัสกร  แสนทวีสุข
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายเหนือดวง  จิตมะโน
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงอคิราภ์  สาระกุล
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายอชิรญ์  วังทิพย์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายอติรัณณ์  แม่หล่าย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายอธิพลพนา  พัชรลภัสหทัย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายอนรรฆ  ป้องกัน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายอนิวัตติ์  พงศ์พัฒนาวุฒิ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงอภิชญา  คงชุม
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายอภิภู  สง่าแสง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายอภิรัฐ  กันตะนา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายอภิวิชญ์  คณะนัย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายอภิษฎา  กาศคำสุข
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงอมรรัตน์  โพตะเภา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงอมราพร  สรณานุภาพ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายอมลวัทน์  กาวีวงค์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงอรัญชยา  สุวรรณราช
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงอริสรา  ยะนันโต
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงอโรชา  พรมตา
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายอลงกรณ์  เข้มเมือง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงอัญดา  วันแก้ว
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายอัฒฑ์  สายทองคำ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายอัณณา  อุทัศน์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงอัษฎาพร  แก้วลือ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงอาทิตตยา  ณัฐภัทรโสภณ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วมุกดา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงอาทิตยา  ลือโฮ้ง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายอาภาภิวัฒน์  ชุ่มใจ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงอาภิสรา  ถาวรเสน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
515
นายอิทธิเดช  สุขทรัพย์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายอิสรานุวัฒน์  วานิชพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
517
นายอุปกิตติ์  สุภาศรี
ม.3
โรงเรียนสองพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
518
นางสาวอุมาพร  พันแพง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายเอกภูมิ  ม้าเพ็ง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงไอลดา  ผาสิงห์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กหญิงกชกร  น้อยฉิม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายกชเกียรติ์  คำฟู
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงกชพร  ตันเกียง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงกชพร  ฝีปากเพราะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงกชพร  วิจิตรปรางค์กุล
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงกชภัทร  สุเดช
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
527
นางสาวกชมน  สวนสิงห์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงกนกกร  สิทธิวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงกนกพร  นันต๊ะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมืองแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงกนกรดา  วุฒิการณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงกนกรส  ระณะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงกนกรัตน์  ไชยเสน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันทะสอน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันต๊ะสา
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงกนกวรรณ  ใชยา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปันอินทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงกมลฉัตร  อาทะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงกมลชนก  กองคำ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงกมลชนก  รัตนะ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงกมลทิพย์  เกิดไชย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงกมลนัทธ์  เนตรวีระ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงกมลพร  ทิวาราตรีวิทย์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงกมลพร  ปิจดี
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
546
นางสาวกมลพัชร  พีรโยธิน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายกมลภพ  อนุศิริ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงกมลลักษณ์  วุธนู
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงกมลวรรณ  วัชราพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงกรกนก  ยศมาดี
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงกรกนก  ลีปรีชา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงกรกนก  อรุโณ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายกรณ์ดนัย  วุฒิ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายกรณ์  สุริยะรังกา
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงกรภัทร์  ชมนันท์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
556
เด็กชายกรภัทร์  ปนันตา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
557
นายกรภัทร์  หลวงเทพ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงกรยรัตน์  โลหะโชติ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงกรรณรัตน์  ปันทะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงกรรณิการ์  มาอุ่น
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
561
เด็กชายกรวิชญ์  ต๊ะมา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงกฤตญา  ประเพณี
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงกฤตนารี  ธรรมราช
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายกฤตบุญ  ท้าวทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงกฤตพร  สุขสี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
566
นายกฤตเมธ  แปงใจ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายกฤตเมษ  สุเทปิน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายกฤตยชญ์  กองแก้ว
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายกฤตยชญ์  เทพคำราม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงกฤตยา  พิงศ์หาญ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายกฤตานนท์  สุยะนา
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงกฤติยาณี  เทพจันตา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
573
นายกฤษกร  ขุนชุ่ม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายกฤษกร  วัยราช
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายกฤษฎา  ทะนันไชย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายกฤษฎา  อินสอน
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายกฤษณพงศ์  ธิอูป
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายกฤษนัย  สอนยศ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายกวินภพ  นิ่มพยา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงกวิสรา  มาละ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายกวีภูมิ  พรหมอารีย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
582
นายกษิดิ์เดช  เข้มแข็ง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
583
นายกษิดิ์เดช  พุทธวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
584
นายกษิดิ์เดช  เสนนันตา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายกษิดิศ  เสริมศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
586
นายก่อเกียรติ  พอใจ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายก้องภพ  ยศจันทร์สาร
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
588
นางสาวกอปรเพชร  กอบแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำทองสุข
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
591
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญชัย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงกัญญานี  นาถาบำรุง
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดอนพิมไพร
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงกัญทิมา  จันทะวัน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายกันชอภัท  วีระ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
597
นายกันต์ปภพ  สุฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายกันตพงศ์  ศรีวิไชย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายกันตเมธ  ณฝั้น
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงกันติชา  กันแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายกันต์  ปรางค์วัฒนากุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงกัลยกร  สระทองศิริกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เขียวสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทนันชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
605
นางสาวกัลยรัตน์  ใบยา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
606
นางสาวกัลยรัตน์  สุวรรณวงค์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงกัลยากร  กองมงคล
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงกัลยากร  ศรีธิ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
609
นางสาวกานต์ธีรา  ปรารมภ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายกานต์วิชญ์  อะทะวัน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงกานต์สินี  ขัติยะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายกิตติธัช  อุดทังไข
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายกิตตินันท์  นันติยะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงกิตติมา  ตาคำ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงกิตติ์ยาใจ  ชูเถื่อน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายกิตติศักดิ์  วิชัยยา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงกิติยา  มณีวรรณ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงกุลชา  ธิชาญ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วกุลศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงกุลนิดา  บุญแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงกุลปริยา  จินะรักษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงกุลปรียา  ไชยยศ
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงกุลวฤณ  วรวงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงกุศลิน  ธนบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายเกียรติคุณ  ตนาวรรณ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
626
เด็กชายเกื้อกูล  ปันศิริ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงเกื้อกูล  ฝาระมี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
628
นายเกื้อกูล  อินทะเสน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายเกื้อสกุล  ยศอาจ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงขวัญข้าว  เปี่ยมทวีศักดิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุลเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงขวัญหทัย  เคี่ยนคำ
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงขัติยา  วงค์ขัตย์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงขีโรชา  ไกรทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงเขมจิรา  ธะนะกองแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงเขมมิกา  โนฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายเขมราฐ  ขาววงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงเขมิกา  ดอนกาวิน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงเขสรา  ใหม่เทวินทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายคณพศ  เจดีย์วงค์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายคนธรรพ์  คำรังษี
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
643
นายคมชาญ  ชัยวงค์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงคัชภรณ์  โพธิ์เกตุ
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายฆโนทัย  สัตนาโค
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงจตุรพร  คูอาริยะกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายจรณินท์  มาเนตร
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายจักรพรรดิ์  ประสิทธิวุฒิศักดิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายจักรภัทร  ก้อนทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายจักรวาล  ยุทธประยงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงจารินี  ไชยมงคล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายจารุกิตติ์  นาตา
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
653
นายจารุพัฒน์  ยศอาจ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงจารุวรรณ  น้องการ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงจิณณพัต  มาสี
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงจิณณะ  วัยวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงจิดาภา  ปันทะลา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงจิตชญา  พลายสาร
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงจิตติกาญจน์  ศรีประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงจิตรกัญญา  ชัยชนะภัคดี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
661
เด็กหญิงจิตราพร  คชหาญ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายจิรกานต์  นิรันรัตน์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
663
นางสาวจิรชิตา  ศิริรัตน์พิริยะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงจิรฐา  ศิริตังสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงจิรพรรณ  สุกคง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
666
เด็กชายจิรภัทร  ชมนันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายจิรภัทร  ยศอาจ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงจิรภิญญา  ลัมยศ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงจิรภิญญา  สองสีโย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงจิรวรรณ  มินเนตร
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายจิรวรรธ  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายจิรวัฒน์  สุยะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายจิระภัทร  แก้วน้อย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงจิรัชญา  กันยะจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงจิรัชญา  เกียรติไพศาล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงจิรัชญา  จ่าเขียว
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงจิรัชญา  นิลพันธ์ุ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงจิรัชยา  ดีสีใส
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายจิรัฏฐ์คมน์  มั่นกันนาน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายจิรัฐตีนิน  ไชยวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุ่มใจ
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงจิราภา  สุทธิ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายจีรพัฒน์  ศรีจันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงจุฑามาศ  สอนศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชติอนันตระกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายเจฏชนะ  ไชยยศ
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงเจติยา  อิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายเจษฎา  วรกิจ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายเจษฎาพงษ์  ลือเรื่อง
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายฉัตรชาฎา  โนต๊ะยศ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายฉัตรปพน  โพธิ์เจริญ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์  ปั้นชู
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงชญาณิศา  มูลศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุจดา
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงชญานุตม์  พึ่งทอง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
696
เด็กหญิงชฎาพร  กันไชย
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงชฎารัตน์  กันใจแก้ว
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงชฎิลรพี  หมอมูล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
699
นางสาวชนกชนม์  แก้วต๊ะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงชนกนันท์  ธนกวีศิลป์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายชนกนันท์  สีริษา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงชนกเนตร  เลาเหล็ก
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
703
นางสาวชนกภัทร์  ไพศาล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายชนน  ไชยธิ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงชนมน  ชมภูเทศ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายชนสรณ์  หล้าพรม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงชนัญชิดา  บางบ่อ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงชนันชิดา  อินต๊ะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายชนาธิป  ศรีเริญ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายชนาภัทร  นันติอาจ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงชนาภา  บุญอินทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
712
นางสาวชนาภา  เพิ่มสุข
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงชนิกานต์  ตาสุขะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงชนิกานต์  ทานะ
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายชนินวัตร  ทากัน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
716
นางสาวชนินาถ  อุปละ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายชยพัทธ์  เวียงนาคแสนสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายชยางกูร  เตอะอำภา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงชรินรัตน์  หิรัญกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วกาหลง
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงชลธิดา  กาพรม
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงชลิตา  เกษทองมา
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายชวกร  ศรีเริญ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พึ่งทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายชวินทร์  สมบัติปัน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงช่อชมพู  อังผาดผล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงชัชนันท์  กล่ำพลบ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายชัชพงษ์  อุปธิ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงชัญญา  ศิริรักษา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายชัยวัฒน์  ธนันไชย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
731
เด็กชายชาคริต  คำจันทรา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายชานน  พรมรังฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงชาลินี  สายจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
734
นางสาวชาลิสา  แก้วเต็ม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงชาลิสา  ปัญญาแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงชาลิสา  วรรณโยธา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายชินกฤต  เรืองรินทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายชินภัทร  กาบคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายชินวัตร  คันธเนตร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
740
นางสาวชินาภา  รัชตโสตถิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
741
นายชิษณุพงศ์  ตามล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขัติยศ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิริยะสกุลพันธ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายชุติเดช  สุขแปะเง้า
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายชุติเทพ  เสนา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
746
นายชุติพนธ์  ปวนธิ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงชุษณะ  วุฒิการณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายเชาว์วัฒน์  วรวัฒน์วิทยากุล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงโชติรส  ยศสอน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงโชษิตา  ธะนะขันธ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายญาณวิทย์  ปิงนา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงญาณิศา  ดีปาละ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงญาณิศา  เทพเสน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงญาโณทัย  อุดหนุน
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงฐานิสร  ดอนนะไชย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายฐานุพงศ์  ต๊ะชา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงฐิติกา  คำลือมี
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงฐิติชญา  โนเขื่อน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงฐิติรัตน์  วันเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุพร
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อิ่มทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงฐิติวรดา  จิตชุ่ม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงฐิติวรดา  อะทะจา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายฐิติวัลคุ์  วงศ์นันทพร
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
765
นางสาวฑิตฐิตา  อินเบ้า
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
766
เด็กหญิงฒิรางค์กูล  พรหมมา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายณกมล  สุขสด
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงณฐกมล  น้ำผึ้ง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงณฐกร  สายนาค
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายณฐนนท์  เฟยลุง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงณฐิตา  นุเทพสุ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงณปภา  ไทรโรจน์รุ่ง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
773
นายณภัฏพงศ์  ทองสุข
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายณภัทร  พรหมลังกา
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายณภัทร  สารเถื่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงณภัทร์พร  เหล่าอารยะ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงณภัสนันท์  เขียวทิพย์
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายณรงค์ธรรม  เมืองมาหล้า
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงณริศรา  วรรณวัต
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงณหทัย  ไชยมงคล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงณัชชา  เกตุขาว
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงณัชชา  คำดี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงณัชชา  ฆ้องชัย
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาวงศ์
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงณัชชา  วัฒนสุริยานนท์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายณัชพล  แก้วตัน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กิติยศ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายณัฎฐพัชร  คำหมอน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงณัฎฐา  แสนชัย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายณัฏฐชัย  เกษมเกสร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายณัฏฐชัย  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ธัญญะ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายณัฏฐพล  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงณัฐกมล  พลหลัก
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงณัฐกานต์  ขุนวังกรด
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายณัฐจักขณ์  เจดีย์นันต์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงณัฐชนก  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายณัฐชนน  ตันธนวรกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
799
นายณัฐชนน  มหายศนันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงณัฐชยา  คำตัน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
นางสาวณัฐชยา  ตาทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงณัฐชยา  บุญมา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงณัฐชา  วณาลักษ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
804
นางสาวณัฐชา  สิทธิ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงณัฐฌิมา  กำปั่นทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
806
นายณัฐฏกฤษฏิ์  รินทา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงณัฐฐิฐา  พรมมิ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทัยสวรรค์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงณัฐณิชา  อนุมา
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงณัฐธิดา  ช้างสาร
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงณัฐธิดา  นุราช
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิทธิมงคล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุจิตโตสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  วิยะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
815
นายณัฐนนท์  แก้วโมลา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายณัฐนนท์  ปะทิ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายณัฐนนท์  รื่นภาคเพ็ชร์
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงณัฐนันท์  ธีระวาณิชยกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงณัฐนันท์  อิสระ
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
820
นายณัฐพงศ์  ธีระวาณิชยกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายณัฐพล  วรรณดี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
822
นายณัฐพัชร์  วัฒนะกุณพันธ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายณัฐพัฒน์  เย็นฉ่ำ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงณัฐริกา  หมื่นโฮ้ง
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงณัฐรินีย์  หนองกาวี
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงณัฐวรา  คำค่าย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงณัฐวรา  เดชอำนาจธรรม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงณัฐวรา  บุญเกิด
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมสกุลปัญญา
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายณัฐวัณณ์  จันดา
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงณัฐวิกา  เรือนแก้ว
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงณัฐวิภา  เกี๋ยนคำ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินต๊ะแสน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงณัฐสุดา  ญาณกรสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงณัฐากาญน์  มหายศนันท์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
836
เด็กหญิงณิชนันท์  ใยบัว
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงณิชา  แก้วขาว
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงณิชากร  ตุ้ยพรม
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงณิชานันท์  จันคำสม
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์ปัญญา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงณิภัคษิญา  ทะขัติ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
842
นายดนัยวิทธ์  นวลแปง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายดนุพนธ์  ขันทะสอน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงดรัลพร  สุดแดน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงดลลชา  ชมภูมิ่ง
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงดวงกมล  ธรรมราช
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงดุจดาว  คำมาลา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงตรีปิญชาน์  สมแสง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
849
นายติวานนท์  ศรีสว่าง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงแต้มขวัญ  ยศอาลัย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายถิรคุณ  พันธ์ุพืช
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายทรงพล  เหมืองคำ
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายทรงภูมิ  บูรณศรี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายทศพร  กล่อมสกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงทักษิณา  อุ่นตุ้ย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงทักษิณาพร  สุทธไชย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงทัณฑิกา  ช่างเหล็ก
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายทัศน์พล  หน่อตุ่น
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงทิพวรา  สุทธะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงเทพสิริ  พาราศรี
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
861
นางสาวเทวิกา  แก้วไหลมา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายธนกร  โชคคุ้มแก้วถาวร
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
863
นายธนกร  ทองวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายธนกร  มั่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายธนกฤต  สายกู่แก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายธนกฤต  อินต๊ะวิไชย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายธนนนท์  สมจิตต์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
868
นายธนบดี  ไชยนอก
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
869
นายธนพงษ์  นันต๊ะแขม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายธนพนธ์  ภัทรเคหะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
871
เด็กหญิงธนพร  ปิยาปัน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงธนพร  สีต๊ะสาร
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
873
นายธนพล  สมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายธนพัฒน์  จิตใจ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายธนพัฒน์  ธนะสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยตีฆะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงธนภรณ์  สีโสภา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายธนภัทร  จันทิมา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายธนภัทร  ฉลองโภคศิลชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายธนภัทร  ปาฟอง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายธนภัทร  เรืองนาราบ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายธนภัทร  สุทธิ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายธนภัทร  หมวดหมู่
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายธนวัตร  มาดา
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายธนวิชญ์  ใบยา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงธนัชญา  พรหมรักษา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
887
นางสาวธนัชญา  สารกุมาร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงธนัชพร  ซ้อนยนต์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงธนัชพร  ไตรจินดา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงธนัชพร  ถาเมือง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงธนัชพร  พญาพรหม
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงธนัชพร  รินอินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงธนัชพร  อุ่นใจ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงธนัญชนก  แปงมา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงธนัญญา  มาระวัง
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงธนัญรัตน์  ขุนทะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
897
นายธนากร  เงินวงศ์นัย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายธนาธร  อนาวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงธนิกกาน  บุญชูภักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงธนิษฐา  เครือแสง
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายธนิสร  ต๊ะวิภา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงธมนวรรณ  ใจจันทร์
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงธมลรัตน์  ช่างเงิน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงธมลวรรณ  โนทะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงธมลวรรณ  วิมาละ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
906
เด็กหญิงธมลวรรณ  สัมพันทะสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงธมลวรรณ  สุวรรณตระการ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงธมลวรรณ  อรรถอินทรีย์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายธรรมธัช  บุญน้อย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายธราดล  แสงลุน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายธฤต  ขระเขื่อน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขันไชย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เถระสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงธัญชนก  กันทะนะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงธัญชนก  ติลสาร
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงธัญชนก  เตชะนันท์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงธัญชนก  ธนะกองแก้ว
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงธัญชนิต  ธนะกองแก้ว
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงธัญญภัค  โฝดสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงธัญญาพร  คำซาว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงธัญธร  พุ่มทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงธัญพิชชา  สายยศ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประเทือง
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงธัณย์กมล  ธิติกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงธันย์ชนก  ทะโปน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงธันยธรณ์  แก้วสว่าง
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
927
เด็กชายธันยธรณ์  ตนะทิพย์
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายธันยบูรณ์  สุจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายธันยพงศ์  อินผง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
930
เด็กชายธาดา  วิยาภรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงธารารัตน์  ขัติยศ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงธิญาดา  แก้วกันยา
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
933
นางสาวธิดารัตน์  ปาละตา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงธิดารัตน์  รัศมีจันทร์
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายธิติกร  สุเทปิน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายธิติภัทร  รัตนอนันต์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
937
นายธิติวุฒิ  คำร้อย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
938
เด็กชายธิติวุฒิ  นวลคำ
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงธิภาวาดี  กำแพง
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายธีรดนย์  กุณา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
941
นางสาวธีรดา  ดีอาษา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายธีรพงศ์  รอดเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
943
เด็กชายธีรพรรดิ์  โชคธนะประเสิรฐ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายธีรพัฒน์  กาบคำ
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายธีรภัทร  ปันทะอิน
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
946
เด็กชายธีรภัทร  สมภิพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
947
เด็กชายธีรภัทร์  ยวนแห่ว
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
948
นางสาวธีรัชนิศ  คำเขียว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายเธียรขวัญ  สุธรรมวรโรจน์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายเธียรวิทย์  ปายแสง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
951
นายนทีธาร  อุดตา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายนนทกร  ณะไชย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
953
นายนนท์ณภัทร  เกียรติอมรเวช
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายนนทวิชญ์  วิสุทธิธาดา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายนภณัฐ  ศรีสุบัติ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงนภธิดี  ทากัน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
957
นายนภวิชญ์  นันทะน้อย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
958
นายนภวินย์  นันทะน้อย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงนภสร  สินันตา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงนภัสรา  พลพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
961
นางสาวนภัสวรรณ  เมฆวิไล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
962
นางสาวนภัสสร  เขียวประดับ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงนภัสสร  เจริญดี
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงนภัสสร  ภู่ตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงนภิสา  ศรีทุมมา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
966
เด็กชายนรภัทร  งามธุระ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
967
นางสาวนรีกานต์  จันคีรี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงนฤชล  พันเพียรคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายนฤภัทร  พิยะ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงนลินี  ขัตติยะรังสกษฎ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงนวพร  นวสุวรรณกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายนวพล  นาคเสน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
973
นางสาวนัชชา  ทอดทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงนัชชา  วงศ์วาน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
975
นางสาวนัฐฑริการ์  คำด้วง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
976
เด็กหญิงนัฐนิกา  สุทธเขต
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายนัทชลิต  อินสองใจ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  จันต๊ะ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
979
นายนัทธพงค์  ปลอบโยน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายนัทธพงศ์  ทิพวัง
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงนันท์ธนัชพร  งามเจริญสิน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงนันท์นภัส  เชื้อหงษ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยยา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งเที่ยงธรรม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะจักร์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงนันทัชพร  ซุยหาญ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงนันทิชา  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
988
นางสาวนายิกา  หงษ์ยี่สิบสี่
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงนารีรัตน์  โทนิน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
990
นางสาวนารีรัตน์  บุญเตียม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงนิกัลยา  มาหล้า
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงนิชา  เชื้อหมอ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงนิชาภัทร  เชื้อหมอ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงนิตย์รดี  วิชัยยา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายนิธาน  เชื้อสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
996
นายนิธิโชติ  เปี่ยมอริยธน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายนิธิศ  อยู่สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
998
นายนิพิฐพล  จงประสาธน์สุข
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงนิภาภรณ์  รสแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายนิรวิทย์  จงประสาธน์สุข
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายนิรวิทย์  ชนะศิลป์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1002
นางสาวนิลุบล  นนท์ลุ่น
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงนีรานันท์  ไชยสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงนุชนภา  เนตรใส
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1005
นางสาวเนตรชนก  เนตรทิพย์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงเนตรปรียา  อ่อนดี
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายเนติรัฐ  วิชัยยา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงบงกช  พลังฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงบงกชมาศ  บุญก้อน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กชายบรรณวัชร  วงษ์ภูธร
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1011
เด็กชายบรรณวัตน์  ทองเขียว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1012
นายบรรณวิชญ์  พิชัยวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงบัณฑิตา  กลายเพท
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีอุ่น
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงบัณฑิตา  เฟื่องฟู
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงบัณฑิตา  มาสดใส
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงบัณฑิตาพร  พรมมี
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงบัณฑิยา  ใจคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงบัวชมพู  ถุงเสน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงบุญธิดา  คำเฟือย
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงบุญรักษา  มั่งมี
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1023
นางสาวบุณิกา  สมทรง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กชายบุลกิจ  บุญมั่น
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงบุษยารัตน์  จันต๊ะนาเขต
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1026
นางสาวบุษราภรณ์  จินะรักษ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงบุษราภรณ์  ใหม่ธิมา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงบูรณิมา  วิชัยต๊ะ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายบูรพา  เขื่อนเพชร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงเบญจมาศ  บำรุงอ่วม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ศรีษะ
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงเบญญาภา  คฤหัส
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงเบญญาภา  ต๊ะพรหม
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายปญชัย  โกสินทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายปฎิพล  มะรินทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายปฎิพัทธิ์  ศิรพงศ์วรกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงปฏิพร  เขียวประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายปฏิพล  สวาสดีวงค์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายปฏิพัฒน์  สุทธวงค์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1040
นายปฏิพัทธ์  ดีอัมภาภิสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายปฐมพร  เป็งยศ
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงปฐมาวดี  กันไชยคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายปณชัย  อุตยะราช
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงปณพรรษ์  ช่างเอกวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงปณิดา  บุตรศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1046
เด็กหญิงปทิตตา  กติยศ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1047
นางสาวปทิตตา  สุทธจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงปพิชญา  สังข์นาค
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงปพิชญา  แสงนาค
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงปภาดา  จอมพวน
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1051
นางสาวปภาวรินทร์  เรือนสอน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กชายปรวัธน์  ว่องอิสริยวณิช
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงประสิตา  เชื้อหมอ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงปรัชญาบัณ  บุญเอือ
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1055
นายปรัชญาวัฒน์  กันทะชัยวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1056
นายปรัตถกร  ธนามี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1057
นางสาวปรางลดา  อินแสง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงปราญชลี  ภิมาลย์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1059
นายปราณชล  ศศิทัตต์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงปราณปริยา  บุญปัน
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงปราณปริยา  ปันทะลา
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1062
นางสาวปราณปรียา  ไชยสาร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1063
นางสาวปราณปรียา  สุริยะพรม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงปรานต์ปิฎก  ไชยวิโน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงปริญญาธร  เกสโรทยาน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงปริยากร  นิกาญจน์กูล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงปริยาภัทร  สงวนกลาง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงปรีชญาน์  ว่องอิสริยวณิช
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงปรีณาภา  ปิงวงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ท้าวขว้าง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงปรียาภัทร  กันทะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1072
นางสาวปรุงทิพย์  มโนนัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงปวรรัตน์  วงษ์อุ้ย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายปวริศ  จิตอารีย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เมธาเกษร
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงปวีร์อร  นิยม
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงปองกานต์  อ่องดา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายปองพล  ใจจะดี
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1079
นางสาวปัณฑรีย์  ปะทิ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1080
นางสาวปัณฑิตา  ชัยพล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1081
นายปัณณวิชฌ์  จุทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงปัทมพร  สีโสภา
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงปาณิศา  ศรีทิพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงปานชีวา  เมธาเกษร
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงปานฤทัย  ใจอารีย์
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงปารัช  สีหนันทวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงปาริฉัตต์  อิสระ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงปาริฉัตร  อ้นจร
ม.1
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1089
นางสาวปารีรัตน์  เฟืองแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กชายปิยพันธ์  ปางน้อย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงปิยภรณ์  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงปิยวรรณ  สิทธิโน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กชายปิยวัฒน์  วุฒิ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1094
นางสาวปิยะธิดา  นวลดั้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายปิยังกูร  ช่างเงิน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทร์กระจ่าง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายปุญญพัฒน์  ตาคำ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงปุณญานน  นันติ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1099
นางสาวเปรมฤดี  พุฒหมื่น
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1100
นางสาวเปรมสินี  วัฒนะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายเปี่ยมปริณด์  อินนุรักษ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1102
นางสาวเปี่ยมหทัย  จิตตา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1103
นางสาวไปรลดา  อินแสง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงผกามาศ  โลราช
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กชายพงศกร  เรืองรองกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กชายพงศพัศ  กิวัฒนา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กชายพงศพัศ  เขียวแก้ว
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงพนิดา  จุมพลภภักดี
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงพนิตชา  นันท์ไชย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงพรประภา  ซ้งคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงพรปวีณ์  แดนแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงพรปวีณ์  ฝีปากเพราะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1113
นางสาวพรปวีณ์  อุดราช
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงพรภัทรศร  ศรรบศึก
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กชายพรมนัส  ติละสาร
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1116
นางสาวพรรณธร  พลพิชัย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กชายพรหมธาดา  เตโจ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงพรหมพร  ศรีพรหม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงพรหมวดี  ยานะฝั้น
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1120
นางสาวพฤทธิ์ติพร  พิทักษ์สันติ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงพฤษมาส  ราชอุดม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กชายพลพล  คำเขียว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายพลวัฒน์  คำเต็ม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงพลอย  ชาญพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงพลอยกาญจน  ล้อทองคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1126
นางสาวพลอยชมพู  ทองมา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงพลอยชมพู  อินทะ
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงพลอยแพรว  ณ เชียงใหม่
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กชายพลังธรรม  ธรรมศร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กชายพลัช  ศรีบุรี
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1131
นางสาวพลิน  สายปาระ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กชายพศิน  ศิริรัตน์พิริยะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กชายพสุธร  สุรพงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงพอลภัส  ใบยา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1135
นางสาวพัชรกมล  ปัสสา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงพัชรพร  พรมวังขวา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงพัชรมัย  ไชยสุยะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กชายพัชรวัจน์  ศิริรักษา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงพัชรินทร์  ส่องแสง
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กชายพัฒนศักดิ์  แก้วนิ่ม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธรรมชื่น
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงพัทธนันท์  พรมสืบ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงพัทธนันท์  ภักดีสมัย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุปง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงพัทธวรรณ  ภักดีสมัย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กชายพัทรพงค์  ผาแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กหญิงพัทรศยา  กาใจ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กชายพันธกานต์  กลิ่นหวล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายพันธิตร  อุ่นเรือน
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กชายพัศธวศิน  เขื่อนจันธนลาภ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 37

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1151
เด็กหญิงพาขวัญ  วงศ์ปัญโญ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กหญิงพาขวัญ  สิทธิวงค์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายพาโชค  เดียวตระกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภู่ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงพิชญา  เป็งจันตา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1156
นางสาวพิชญานิษฐ์  ปิจดี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงพิชญาภัค  นันทะเสน
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยเสน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงพิชญาภา  สมเงิน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1161
นายพิชญุตม์  สมบัติ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1162
นางสาวพิชามญชุ์  กันทะโฮ้ง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กหญิงพิชามญธุ์  สุเทปิน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงพิชารัตน์  อินต๊ะวิชัย
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำลือ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กชายพิทวัส  ศร๊ตระกูลวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จ้วงสินธุ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทรานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1169
นางสาวพิมพ์ชนก  สีหาบุตร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เนตรใส
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  เรืองขำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปัตต์เปาว์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  กาวินคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1174
นางสาวพิมพ์มาดา  ดวงตา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นันท์ชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โลราช
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  อำไพจิตร
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  มหายศนันท์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ซิ้มเทียม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงพิมลพรรณ  รัตน้ำหิน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1181
นางสาวพิรานันท์  ทะนันแปง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น