ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 5 ห้อง 511 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
นางสาวกชกร  ทารินทร
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  กาวิละ
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  สุวรรณผูก
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชพรรณ  เตชะมาเรือน
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
5
นางสาวกชวรรณ  แสงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกพร  พรมรักษ์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
7
นางสาวกนกพร  เสวะกะ
ม.3
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกรัตน์  เตจ๊ะ
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชมภูอินทร์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  จักไม้
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรเสนา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
12
นางสาวกนกวรรณ  บุรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกนกวรรณ  หวันแก้ว
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกบิลเศรษฐ์  วงค์ฝั้น
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสอาด
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกมลชนก  ศักดิ์สิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกมลชนก  ศิริณัฐกุลสมบัติ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกมลทิพย์  อุ่นนันกาศ
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชัยจักร์
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มารศรี
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกรกนก  พรมรักษ์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
22
นางสาวกรชนก  โล่ห์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองมูล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมจีน
ม.1
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกรวรรณ  ปันติคำ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกรวิชญ์  เเซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกรวินท์  วิภูสันติ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
นางสาวกรองทิพย์  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
นายกฤต  อักษรนฤนาท
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกฤตพณ  วุฒิสาร
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกฤตพร  ศรีวิชัย
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกฤตภัทร์  สมฤทธิื
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤตภาส  ทับทิมดี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกฤตเมธ  ดอนชัย
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกฤตยชญ์  รัตนชมภู
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 5 ห้อง 512 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
นางสาวกฤตยา  ภิราษร
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกฤติเดช  เสาร์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกฤติเดชา  โชติทิพานัน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกฤติธี  อุ่ยสันติวงศ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกฤติน  จี๋คำวัน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
41
นายกฤติน  ลีวณิฃย์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกฤติภูมิ  สิทธิพรม
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกฤติยาณี  ยาสมุทร
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
44
นายกฤษกร  สิทธิอาษา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
นายกฤษกร  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกฤษฎา  ชัยมะณี
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกฤษฎา  ศรีสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกฤษฎา  สีเขียว
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกฤษฎาภา  รุ่งธนาเจริญ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกฤษณะ  ขันคำนันต๊ะ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกฤษณ์  วงศ์ราษฎร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกวินวลัย  นวะมะวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกษิดิ์เดฃ  เล้าตระกูล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายก้องตะวัน  สงวนวงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายก้องภพ  กองเกียรติเจริญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายก้องภพ  คนการ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายก้องภพ  ใจมณี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกัญจน์  เรืองนภารัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกัญชริกา  ตะวันแสง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกี๋ยงเกษม
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพียรลุประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีธรรม
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลวัง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลากุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีผาย
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกัญญาภัค  ลือตาล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
นางสาวกัญญารัตน์  พรมโมคัก
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 5 ห้อง 513 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นางสาวกัญญารัตน์  หมื่อแลกู่
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
นางสาวกัญญาวีร์  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
73
นางสาวกัณฐิกา  เทพสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วงค์แสง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวกันต์กนิษฐ์  เหลี่ยววิริยกิจ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
นายกันตพัฒน์  สุวรรณเหมย
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายกันต์รพี  เลิศหิรัญสุรกิจ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายกันต์ศิกานท์  ธรรมศิริ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกันติชา  ตุ้ยปาละ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงกันติยา  ฉายา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายกันต์  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงกัลยกร  ไชยเจริญ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงกัลยกร  ดาษถนิม
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงกัลยา  ใจเวียง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงกัลยา  ยาวิราช
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงกัลยา  วงษ์ปาน
ม.1
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงกัลยาณิน  คำมาเร็ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เมฆสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีธาราธิคุณ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงกานต์รวี  ลือชา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงกานติศา  อินทจักร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงกาสะลอง  ปัญญาทิพย์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายกิตติชัย  ธะปาน
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายกิตติวรา  ประสพสงค์
ม.1
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงกิติญาดา  แก้ววันดี
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายกีรกฤษฏ์  กิ่งแก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
97
นายกีรติ  วิกุล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงกีรติกร  พัทธยากร
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงกีรติกา  ตั้งตระการพงษ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงกีรติกุลย์  ดลกวีศิลป์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงกุลกาญจน์  ประยูรคำ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงกุลจิรา  คำโพนงาม
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
นางสาวกุลนัทชา  ชุมภู
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงกุลปริยา  ชูไว
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  โพธิคำ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 5 ห้อง 514 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นายกุลภัสสร์  กันทาสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทาปัญญา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
นางสาวเกศกนก  อะโน
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงเกสร  จิปุริ
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายเกียรติยศ  อนุวรชิกา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงไกลกังวล  การพนักงาน
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงขนิษฐี  สิงห์กุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงขวัญจิรา  เเก้วแปง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนประภาไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงเขมจิรา  อินใจยา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายเขมรัฐ  ปรโลกานนท์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงเขมิกา  บุดดี
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงเขมิกา  รัตนอุบล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงเขมิสรา  จันทาพูน
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงเฃมิกา  รัตนอุบล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงคชญาพร  กุมหาชัย
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายคณพัฒน์  ใจสุข
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายคริษฐ  คีรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
124
นางสาวคีตภัทร  ทนันชัย
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงคีตภัทร  หาญนาม
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายคุณนิธิ  แก้วประการ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายคุ้มเกล้า  กนกสิงห์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายจอห์น  ศรีมกุฏ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายจักรภัทร  ปงมะจักร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงจัสมิน  กุลคีรีรัตนา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงจาริยาภรณ์  สามอินต๊ะ
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงจารุกัญญ์  สมยาราช
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายจารุกิตติ์  กอบแก้ว
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายจารุกิตติ์  สันธิ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
135
นางสาวจารุวรรณ  จันทร์ยวง
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
นางสาวจารุวรรณ  วงศ์ดวง
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายจารุวัฒน์  ยะถา
ม.1
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงจิดาภา  อาซอ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายจิตติพัฒน์  เขียนจัตุรัส
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงจิตร์ฤทัย  โกว
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 5 ห้อง 515 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงจิตรลดา  บัวเทศ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงจิตรลดา  ศิริยะราช
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงจินต์จุฑา  กันทา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงจินต์จุฑา  โปร่งใจ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
นางสาวจินต์ศุจี  ศรีประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงจิรกัลยา  นามหนวด
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงจิรนันท์  ปัญญานุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
นายจิรพัทธ์  พลรัฐ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายจิรภัทร  ดาวเลิศ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายจิรภัทร  สิงห์ใจ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงจิรภัทร  หินใหญ่
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายจิรภัทร  เหล็กราช
ม.1
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายจิรภาส  ทรัพย์ประกิต
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงจิรภิญญา  ภิญโญ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
155
นางสาวจิรวดี  สิงห์ตระหง่าน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงจิรวรรณ  อินต๊ะมา
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายจิรวัฒน์  ชัยวงค์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงจิรัชญา  ปรีดีพจน์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงจิรัชญา  แสนเรือง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงจิราดิฐอร  มณีจันทร์สุข
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงจิราพร  หัสยะสุ
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายจิราพัชร์  รัตนชัยจรัสพร
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงจิรารัตน์  เสียงโต
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงจีราภา  จีระยา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายจุฑาภัทร  โชติจิรกุล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงจุฑามาศ  ตุ้มเอ้ย
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนพิศ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
168
นางสาวจุตรภัทร  ธรรมปัญโญ
ม.2
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงเจตสุภา  แก้วกันทา
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
170
นางสาวเจนจิรา  สิงขรชัยรัตน์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงเจนธิชา  ยศวงศ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงเจนิสตา  ชินรักษ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
173
นายเจษฎากร  ปากองวัน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปากหวาน
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
นางสาวแจ่มใส  ชุ่มเย็น
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 5 ห้อง 516 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายฉมา  ไชยเนตร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายฉัตรดนัย  กันทะวงศ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ธนเจริญโชค
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
179
นางสาวชญานิจ  วงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงชญานิศ  เทพจักร์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงชญานิศ  สมประสงค์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
นางสาวชญาพร  สมประสงค์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
นางสาวชญาภา  แรกข้าว
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงชฎาพร  เสตะรุจิ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงชนกนันท์  สาริวาส
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายชนกฤษฎ์  วงศ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงชนม์ณัฐชา  หมื่นสิทธิแพร่
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายชนม์พัทธ์  คล้ายท่าโรง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
นางสาวชนวร  บุญต่าย
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงชนัญชิดา  เด่นวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงชนัญชิดา  มโนจิตต์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายชนัฏฐ์พล  ครินชัย
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงชนากานต์  บุญหนัก
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
นางสาวชนากานต์  พลิพล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
นางสาวชนากานต์  วงค์แก้ว
ม.3
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายชนาภัทร  สุดถนอม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงชนิกานต์  ขัติธิ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงชนิกานต์  ดวงมะลัย
ม.1
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงชนิสรา  เรือนสอน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีหมอก
ม.1
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
201
นายชยางกูร  วงศ์บุรินทร์พาน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
202
นางสาวชยุดา  พาเนตร
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายชรินธร  คุณาสถิตย์ชัย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงชลธิชา  จันแก้ว
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงชลธิชา  บัวถา
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
นางสาวชลธิชา  แสนใส
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายชลากร  ฟ้าอมรเลิศ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายชวนากร  พงศ์บรรดิ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ลังกากาศ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หาญกล้า
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 5 ห้อง 531 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงชัชชฎา  พรมสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายชัฐราวิชญ์  สมอาจ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายชัยพัทธ์  กันทาสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายชัยวัฒน์  เจริญศักดิ์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายชัยศิริ  คำแก่น
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายชาญรวี  อินปัน
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
นางสาวชายิกา  สุรินตา
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงชาริสา  สุธรรมแปง
ม.1
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงชาลิสา  ตาสาย
ม.1
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงชาวิพาฬ์  วิศิษฏ์ลานนท์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
นางสาวชิดชนก  เวียนรอบ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงชิดชนก  สิงห์มณี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงชิตยาภรณ์  โลมะวิสัย
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายชิน  สุวรรณสิงห์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายชินกฤต  เดชมนต์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
226
นายชินกฤต  ภูติโส
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายชินดนัย  สุทธิแสน
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายชินนพัฒน์  บุญตัน
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายชินภัทร์  เรืองจิต
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายชิษณุพงศ์  ด้วงกระยอม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายชิษณุพงศ์  โปธา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วลาดวงษ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงศ์ศิริวาญิชย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
234
นางสาวชุติกาญจน์  ยอดมหาวรรณ
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
235
นางสาวชุติการณ์  ไชยสลี
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปันโปธา
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุยะเพี้ยง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงชุติมน  สวัสดี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงชุติรดา  กันทาธรรม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายโชคเจริญชัย  จันทะขิน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายโชคเฉลิมชัย  แสนสหโชค
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายโชคชัย  ยากยืน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
243
นายโชติก  วงค์ยวง
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงโชติมา  อัครสุขกุล
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายเซิงอวี่  ผู่
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 5 ห้อง 532 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายเซี้ยธนโชติ  ธารวรกุลศิลป์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงฌานิกา  จันทาพูน
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงเฌอมาศ  เจิมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงญัฐชา  พุฒตรง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงญาณาธิป  ตุ่นหนิ้ว
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
251
นางสาวญาณิศา  ตุ้ยน้อย
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงญาณิศา  เนตตกุล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวญาณิศา  พีระชัยสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงญาณิศา  เเสงเงินชัย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงฐาปนีย์  ปรโลกานนท์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
256
นางสาวฐิตวันต์  ประเทศรัตน์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายฐิติ  อินทะยศ
ม.2
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงฐิตินันท์  ใจการ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงฐิตินาฎ  ตันมาละ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายฐิติพงษ์  วงศ์วาร
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
261
นางสาวฐิติมา  ปิงเมือง
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
262
นางสาวฐิติวรดา  จันทร์ตัน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปัญญา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงฑิตยา  นาคปลอด
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงณ​ ดลพร  สันธิ
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายณฐกร  ข่มอาวุธ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงณฐพร  กิณเสน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
268
นางสาวณฐพร  อิ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายณฐพร  อินทจักร์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
นายณปพน  วงค์คม
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงณพัชร  สุทธิแสน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายณฟ้า  กาญจน์กิจเจริญ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายณภัทร  ชุ่มมงคล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงณภัทร  เตียมตา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายณภัทร  วนเวชกุล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายณภัทร  สุยะใจ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
277
นางสาวณรดา  สุภายศ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายณัช  กอตระกูลสิน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
279
นางสาวณัชชา  ชัยประหลาด
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงณัชชา  ต่อบวรรัตน์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 5 ห้อง 533 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงณัชชา  สันกว๊าน
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงณัชชา  อินทรีย์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงณัชณิชา  สิทธิอาษา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คัสเกตุ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  รัชตพิสิฐกร
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปันแปง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศศานนท์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุประการ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ใจยา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายณัฏฐนันท์  แก้วแสงอินทร์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงณัฏฐนิช  เชื้อเจ็ดตน
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายณัฏฐเมธี  สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายณัฏฐ์สรชัช  เหมืองหม้อ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
294
นายณัฏฐ์  ชวนคิด
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภาชนะ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีชัยอินทร์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณัฐกานต์  ดอนชัย
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
298
นางสาวณัฐกานต์  หินแรง
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญขำ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
300
นางสาวณัฐชยา  แสงมะณี
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงณัฐชา  ขันสุธรรม
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
302
นางสาวณัฐชา  คําฟู
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงณัฐชา  นรินทรกุล ณ อยุทธยา
ม.1
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์ชมภู
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงณัฐชา  สิริรักษ์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงณัฐญาดา  ศรีคำ
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  แก้วพชรพิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำปันแปง
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์แสนตอ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายณัฐดนัย  พันธุลา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงณัฐธดา  ชุติวรานนท์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจพรม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองทิพย์
ม.2
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงณัฐธิดา  รัชชามานนท์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์ศรี
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 5 ห้อง 534 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  กันจีนะ
ม.1
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยลิ้นฟ้า
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายณัฐนันท์  ขวัญวงค์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายณัฐนันท์  สุขเทศ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงณัฐนิชา  พจนสุนทร
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายณัฐปคัลภ์  กันจินะ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ทาคำฟู
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงณัฐพร  จันทาพูน
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงณัฐพร  อังคณาวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชื่นจิตกุลถาวร
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงณัฐภร  ศรีสมิต
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายณัฐภัท  หงส์โรจนภาคย์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาวิชัย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายณัฐภัทร  วันไชยธนวงศ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
330
นายณัฐภัทร  เเสนใจยา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายณัฐภูมิ  รัตนบุญโชติ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงณัฐรัตน์  จันทร์ตุ้ย
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงณัฐริกา  จิ๋วสาคร
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงณัฐริกา  ทักษิณเจนกิจ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงณัฐริดา  สะกล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายณัฐวัฒน์  นรินทรกุล ณ อยุทธยา
ม.1
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายณัฐวัตร  ปฏิเสน
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญมี
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เลิศอนันต์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงณิชกมล  จันคำ
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงณิชกานต์  เนตตกุล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
342
นางสาวณิชกานต์  สุริยสาร
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงณิชชกุล  เริงใจ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงณิชา  กุลคีรีรัตนา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
345
นางสาวณิชา  อัศวโสภี
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงณิชาภัทร  อินศรี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงณิชาภา  โอตรวรรณะ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงณิชารัตน์  สิทธินนท์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงเณศรา  ดาพะโย
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงด.ญ.ชุติกาญจน์  ใจนนท์ถีย์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 5 ห้อง 535 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงด.ญ.พิชญ์ญาดา  จันทร์คำ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงดาราวดี  พรมรัตน์
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
353
นางสาวดารินทร์  แสนลี่
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายเดชาวัต  จักรบุตร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายเดโชพล  ติ๊บโคตร
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายตรีเพชร  จันทร์ตุ่น
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายติณห์ปราณนต์  ศรีวรพรกุล
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงติณา  วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายเตชิด  ยุวรังสิกุล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายไตรยตะวัน  สุวรรณสิงห์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายถิรวิทย์  เเซ่พ่าน
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายเถาลัง  แซ่เฉิน
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายทรงศักดิ์  ต๊ะบุญ
ม.1
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงทรายทองธาร  กันทาทอง
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
365
นายทวีทรัพย์  ประสาขา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายทวีวัฒน์  ผ่านวิริยะชัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายทศพร  ทำจริงจัง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงทสพร  อารีย์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายทอง  นามใส่
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายทักษดา  เขียวชุ่ม
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
371
นายทักษิณ  สุวรรณการ
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
372
นายทักษ์  ทองเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายทัชชกร  ใจหลัก
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
374
นางสาวทัศนีย์  นิโรจน์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงทาริกา  พรมขัดดุก
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายทินกฤต  แต้ตระกูล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงทิพย์ญาดา  คลังจันทร์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายทิวัตถ์  ทาจุมปู
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงที่รัก  เงินคง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายเทวชนนท์  เกตุเทียน
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายเทวฤทธิ์  แก้วใหม่
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงแทนขวัญ  ธิโนชัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายไททัญณ  วิชาชัย
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายธ๊ธัช  แสงบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายธนกร  จันทร์ต๊ะนาเขต
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 5 ห้อง 536 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายธนกร  รักษาวงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายธนกร  สุปง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายธนกร  อินต๊ะมอย
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายธนกฤต  แก้วเทพ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายธนกฤต  เร่งเร็ว
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายธนชาติ  คำภีระ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
392
นายธนดล  หมื่นมโน
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายธนพงษ์ธร  เผ่ากา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงธนพร  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงธนพร  ยาโหละ
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายธนภพ  แสงบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายธนภูมิ  คำสมุทร
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายธนภูมิ  สายวงศ์อินทร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายธนวัฒน์  เขื่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายธนวิชญ์  อินต๊ะวงค์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงธนัชญา  กันคำ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงธนัชญา  สุปง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงธนัชภร  ธะนะหมอก
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงธนัยนันท์  ธีร์ตินแท่น
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายธนัสดนัย  ไชยศิริวงค์สุข
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายธนัสร  วรรณสม
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายธนากร  ธรรมวงค์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
408
นายธนากร  ธะนะหมอก
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
409
นายธนากร  อภิโชคกุล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายธนาธิป  เดือนขาว
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายธนาธิป  เตชะนันท์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายธนานันท์  ชุมคำลือ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงธนาภรณ์  จันทเลิศ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงธนาภรณ์  ปะดุกา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงธนาภา  เชิดชลชวกิจ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงธนารีย์  สินเปียง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงธนิกานต์  ศรีวุฒิ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายธภัทร  ศิริมงคล
ม.3
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงธมนพรรณ  ปุณโณฑก
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงธรชญาน์  กรกฏกำจร
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 911 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายธรรมนิตย์  สิทธิกัน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายธรรมโรจน์  ด้วงนคร
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายธรรศ  พุฒจร
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายธราเทพ  พรมสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
425
นางสาวธวัลรัตน์  ยะฝั้น
ม.3
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงธัญชนก  ก้างยาง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงธัญชนก  จินดา
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ปัญญาศรี
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงธัญชนก  รอดอินทร์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงธัญชนก  อนุ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงธัญชนิตย์  ชะนก
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
432
นางสาวธัญญารัตน์  ใจเปี้ย
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงธัญญาเรศ  สารีกร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
434
นางสาวธัญญาศิริ  ใจน้อย
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายธัญเทพ  เทวะรัตน์
ม.1
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงธัญพร  นางแล
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ณ คำ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงธัญภรณ์  เครือวงค์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงธัญภัทร  อภิวัฒน์วุฒิกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงธันยพร  ตุงคบุรี
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงธันยพร  นรรัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงธารารัตน์  เชื้อเจ็ดตน
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงธิชาณันท์  ยันณี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
444
นางสาวธิดาทิพย์  สารคาม
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
445
นางสาวธิดารัตน์  ปิ่นคำ
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงธิดารัตน์  อิสรานุเริญกุล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงธิตยา  คำพินิจ
ม.2
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
448
นางสาวธิระดาภร  ปัญญาบุญ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายธีธัช  ปริปุณณากร
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายธีรพล  ฟุ้งพงศธร
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงธีรภรณ์  สมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายธีรภัทร  เกียรติวัฒนเจริญ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
453
นายธีรภัทร  ลัมวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์มณีโรจน์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายธีรเมธ  ทรายคำ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 912 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
นางสาวธีราภรณ์  ยางนอก
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงธีริศรา  เครือวงค์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงธีริศรา  สันดอนทอง
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงธีริศรา  สารอุดม
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายเธียรนริศ  ภราดรภิบาล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายนครินทร์  สุขัง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
462
นางสาวนงนภัส  คำอ้าย
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายนน  สุพะเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายนนท์ปวิธ  จันทะรส
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายนพกร  วงศ์หวั่น
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงนพมล  เตชะมาเรือน
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
467
นางสาวนพวรรณ  ธรรมชาติ
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงนภัศ  มุ่งการ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงนภัสสร  พรพินินวรกิจ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
470
นางสาวนภัสสร  ยอดระบำ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
471
นางสาวนภัสสร  เสาร์เปา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
472
นายนรภัทร  ขันคำ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายนรภัทร  เรือนงาม
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายนรวิชญ์  ศรีสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงนราทิพย์  กันติ๊บ
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
476
นางสาวนรารัตน์  คำภีระ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายนราวิชญ์  คำภีระ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงนริศรา  นุกูล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงนริศรา  อุปรัตน์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงนรีกานต์  สุขสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายนฤนาท  สุรินเปา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงนฤภร  ภัครนิธินันต์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงนฤภร  เรือนคำ
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
484
นางสาวนฤมล  ไชยมาศ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงนลินรัตน์  กันทะรา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงนวพร  สาแก้ว
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงนวพรรษ  แสนงาย
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายนวมินทร์  พิทักษ์อำพรรณ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงนักฉัตร  จอมใจหาญ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายนัควัต  มีศรี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 913 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายนัฏฐภูมิ  วรจักร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
492
นางสาวนัฐธิดา  จี้อาทิตย์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายนัฐภูมิ  ไววาทย์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
494
นางสาวนัทธกาญน์  ปิดศูนย์แสง
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงนัทธมน  ไชยวงค์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงนัทธิดา  จรรยา
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงนัธทนันท์  หน่อจันทร์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงนันทฉัตร  จอมใจหาญ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงนันท์นภรณ์  จะปูน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงนันท์นภัส  คะอูป
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงนันท์นภัส  จะปูน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงนันท์นภัส  สกุลวงศ์ธนา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงนันท์นภัส  สาครเจริญ
ม.2
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
504
นางสาวนันท์นภัส  อภิจิรานุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงนันทนัช  ทองอินต๊ะ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงนันทนา  ท่อนคำ
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายนันทพงศ์  ภิวงศ์
ม.2
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายนันทรกร  กัลวงษ์ยา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายนันทวัฒน์  ศิริสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงนันทิชา  นันตา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์วันนา
ม.2
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
512
นางสาวนันทิญา  เตชะเอื้อย
ม.3
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงนันทิรัตน์  ตุ่นไธสง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงนาครีญา  ปิลอง
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงนาซึมิ  ทาคากิ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงนาถสิตา  คฤหานนท์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงนารากร  สามัคคีนิชย์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงนารี  แจ้คำ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฟองตระกูล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
520
นางสาวน้ำทิพย์  มูลใจทราย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงนิชดา  อริยานุกิจจา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
522
นางสาวนิชาภรณ์  หลวงนัน
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
523
นางสาวนิธดา  ยศจนา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายนิธิวิทย์  มนต์รักตระกูล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายนิธิศ  ตันภิบาล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 914 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
นายนิพพิชฌน์  ไชยรักษา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายนิพิฐพนธ์  คีลาวงค์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงนิภาธร  เเสนศรี
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงนีรชา  กังวานใจ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
530
นางสาวนุตประวีณ์  กาวี
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงบัณฑิฌา  นิลเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
532
นางสาวบัณฑิตา  แก้ววรรณา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
533
นางสาวบัณฑิตา  คงเจริญ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงบัวชมพู  ฤกษ์สุทธิรัตน์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงบัวสุวรรณ  พานแก้ว
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายบารมี  พินิจ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงบุญฑริกา  ก๋าวิล
ม.2
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงบุญทริกา  สมสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
539
นางสาวบุษยมาศ  สุริยา
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
540
นางสาวบูชู  มาเยอะ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายบูรพา  แสนวัน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายเบญจกูล  พวงมะลิ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
543
นางสาวเบญจพร  ธิติมาธนภณ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ชุ่มมงคล
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
545
นางสาวเบญญาภา  ชอบจิต
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายปกป้อง  ร่มศรี
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
547
นายปกป้อง  อินทจักร์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายปกรณ์  เนียมปุก
ม.2
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
549
นางสาวปฏิมาภรณ์  มะลิวัน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายปฐมพงศ์  กมลภพ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงปณัสนันท์  เชื้อเมืองพาน
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงปณิธินันท์  ชัยภูวนารถ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงปทมศรณ์  กล้าจริง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงปทิตตา  สินไสวผล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
555
นายปนพ  ใจกว้าง
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงปพิชญา  เชื้อเมืองพาน
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงปพิชญา  ทิพย์แดง
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงปพิชญา  รัตนไพบูลย์เจริญ
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
559
นางสาวปภัสรา  ผาแก้ว
ม.3
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
560
นางสาวปภาณิน  ดีวิเศษ
ม.3
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 915 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงปภาพินท์  อินเปล่ง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายปภาวิชญ์  สำเนียงเย็น
ม.2
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายปรมัตถ์  ปนยะ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
564
นางสาวประกายดาว  ธรรมจักร์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงประพิมพร  แก้วเทพ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายประภวิษณ์  วงศ์ใหญ่
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงประภาพร  หม้อศรีชัย
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงประภาวรินทร์  เพชรใจศักดิ์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
569
นางสาวประภาศิริ  ชัยแก้ว
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายปรัชพงศ์  ส่องสว่าง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายปรัญชัย  แก้วคำปา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
572
นางสาวปรัธนา  พรมแก้ว
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงปราณชนนี  สุทธศิลป์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงปรายฝน  เครือวงค์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
575
นายปรายเมฆ  โควิ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงปริชญา  เจียมจันทร์เล่ห์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
577
นางสาวปริชมน  นาใจ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงปริชาติ  มาละจันทร์
ม.2
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงปริญสิริ  ไชยรัตน์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงปริณดา  วังอินทร์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
581
นายปรินทร  แห้วสันตติ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงปริยฉัตร  สมยาราช
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงปริยากร  บุญแถม
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงปรีชญาพร  ใจเกิด
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
585
นางสาวปรีณาภา  ยาสมุทร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงปวรรัตน์  แซ่ไป๋
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายปวริศ  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงปวริศา  ละทะโล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายปวรุตน์  ศรีวิสัย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
590
นางสาวปวีณ์ธิดา  มณีคำ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ตื้อยศ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงปวีรดา  พรหมเผ่า
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงปัณณธร  วรปัญญาสกุลชัย
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงปัทมพร  โตโส
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
595
นางสาวปัทมาภรณ์  ภิญโญ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 916 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายปัสธิกรณ์  เเซ่ตั้ง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงปาณิศา  ขานฤทธี
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
598
นางสาวปาณิสรา  หมื่นเถสกุล
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงปานชีวา  ยะมา
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
600
นายปานปั้น  อินทจักร์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
601
นางสาวปานไพลิน  กันทะคำ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงปานระพี  อารีย์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงปาริฉัตร  สมควร
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายปิติฉัตร  เมืองมา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงปิ่นนรา  ศรีสมุทร
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงปิ่นมนัส  กิจธุระ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงปิยฉัตร  วิชัยหิน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
608
นางสาวปิยธิดา  จรรยาพงษ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงปิยธิดา  ใจผาวัง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
610
นายปิยพัทธ์  สุวรรณเจริญ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายปิยภัทร  หงส์โรจนภาคย์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายปิยมินทร์  ศรีนาราช
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองทา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงปิยะธิดา  บัวถา
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงปิยะพร  อภิวงค์งาม
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงปิยะภัทร  ธิมาไชย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  แก้ววงค์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงปิยาพัชร  ใหม่อารินทร์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุวรรณคำ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
620
นางสาวปุณยวีร์  เหลี่ยมวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายปุนยวีร์  จงจินตานนท์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงเปมิกา  มูลคำหล้า
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงเปรมปรีดา  คำมา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงเปรมมิกา  สุทธวงค์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงเปรมสิริ  มะโนรา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงเปียโน  บุญเต็ม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
627
นายผาสูง  ปันมูลศิลป์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายเผ่าพล  เผ่าคำ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงฝนทิพย์  ศรีอ้วน
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายพงศกร  ไชยาศิรินทร์โรจน์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 917 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายพงศ์พิชญ์  สิทธิยศ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายพงศภัค  ต๊ะต้องใจ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายพงศภัค  ทานันท์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายพงศ์รพี  ชุ่มพงษ์พันธ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายพงศวัฒน์  วีรโชติสกุล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายพงษ์พาดา  อะโนมา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายพชร  กาติ๊บ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
638
นางสาวพชรพร  แสนแสง
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายพชรพล  สมณะ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายพชรพล  หมื่นเกี๋ยง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงพณณกร  ผลดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายพนธกร  หงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงพนัชกร  กันหา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงพนิตพร  ใจก้อน
ม.2
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงพนิตพิชา  อินนะใจ
ม.1
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายพยัคฆ์กฤษณ์  ร้องขันเเก้ว
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
647
นางสาวพร  วงค์ษา
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงพรชนิตว์  คำโป่ง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงพรนภัส  ปาละสกุล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
650
นางสาวพรนภา  สิงห์แก้ว
ม.3
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงพรปวีณ์  อจลพงศ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
652
นางสาวพรพรหม  อ้วนสุชาติ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงพรพรหมพิริยา  มโนชมภูใบ
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
654
นายพรพิพัฒน์  จุมปา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงพรไพลิน  ปัทมาลัย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
656
นายพรภวิษย์  สุขสัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงพรภัคนันท์  นาสุริวงศ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
658
นายพรรณกวี  ราวกลาง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงพรรณธร  ปัญญาวงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงพรรณ์พิรีย์  ปินตาดวง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงพรลภัส  ปูนันท์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายพร้อมภวัต  ใหม่ชมภู
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
663
นางสาวพริมา  แข็งสาริกิจ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายพฤกษ์ฒนนท์  ใจผาวัง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
665
นางสาวพลอย  ตาสาม
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 921 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทร์มา
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงพลอยชมพู  เที่ยงมงคลชัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงพลอยลดา  คำคณา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายพศวัต  อัศวสุคนธ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงพอหทัย  เพชรอาวุธ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
671
นางสาวพัชราภรณ์ป  ปิงนาหนุน
ม.3
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ต่างใจ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทจักร
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
674
นางสาวพัชรีพร  อิ่นคำ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงพัชรียา  วิยะกาศ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายพัฒธนิต  บัวติ๊บ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงพัฒน์นรี  พัชรพิมล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงพัณณิตา  ตรีนารัตน์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
679
นางสาวพัณณิตา  นักหล่อ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สีดา
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปินใจ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายพัทธนันท์  รัตนเจริญชัย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงพันธ์วิรา  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
684
นางสาวพันธุ์พฤกษา  ไกลถิ่น
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
685
นางสาวพาณิชา  ดิลกจันทร
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
686
นางสาวพิชชากร  แก้วเทศ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงพิชชาพร  พงษ์คำ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงพิชญ์ชรัตน์  เชิดธีระกุุล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตามวงค์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงพิชญ์หทัย  ยอดสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงพิชญา  เขียนจัตุรัส
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงพิชญา  ชาตรีนันท์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงพิชญา  วงศ์ชารี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงพิชญาดา  สุขประภาภรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงพิชญาพร  บุญสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
696
นางสาวพิชญาภา  บัวอินทร์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงพิชญาภา  บุญนะ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ไชยปัญญา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงพินัทดา  ทองเนตร์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายพิภพ  จะหยี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 922 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงพิมพกานต์  สุภาวงค์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิยม
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผักก่าเขียว
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษชัยพงศ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  จันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงพิมพ์ธารา  ภิรบรรณ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงพิมพ์พัชร์  บุณโยทยาน
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทวีสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงพิมพ์เพชร  แก้วประภา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงพิมพ์ภู  แก้วหน่อ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไชยคันธา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปาคำ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กาบแก้ว
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์อิฐ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
716
นางสาวพิมพ์ลภัส  ประมวน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงพิมพ์วรา  แย้มมีศรี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อภิจิรานุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ผาบใชย
ม.3
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงพิมพิศา  ธรรมปัญญา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายพิรพัฒน์  โรจน์บดินทร์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงพิรานันท์  หมอเก่ง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายพิสิษฐ์ปรีชา  ศิริชื่นวิจิตร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
724
นายพิสิษฐ์  โกว
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงพีรชฎา  ถาวร
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายพีรณัฐ  รัศมีนนทกุล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
727
นายพีรณัฐ  สายธรรม
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
728
นางสาวพีรดา  คำมาปัน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
729
นางสาวพีรดา  ทาบุญสม
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงพีรดา  ภู่ประคำ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายพีรพัฒน์  พรมเรือน
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายพีรเศรษฐ์  โชคสุภนัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงพีระนันธ์  วรรณราช
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
734
นายพีรัชพงษ์  ทองบำเรอ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายพุฒิพงศ์  แก้วใหม่
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 923 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงพุทธินันท์  ตันกูล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายพูนพิสิษฐ์  จับใจนาย
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
738
นายเพชร  พรวิสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงเพชรไพลิน  ใจโผก
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
740
นางสาวเพชรา  คงอาษา
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขัดเป็ง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
742
นางสาวเพ็ญพิชชา  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  สุเรียมมา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงแพรวรีญา  รุ้งตวงรัตน์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายโพธิพงศ์  เมืองก้อน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายโพธิวัตร  แต้เต็มวงค์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
747
นายไพบูลย์  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงไพลินลักษมี  งามจิตต์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงฟ้าแพงเมือง  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงฟ้ามุ่ย  นรรัตนื
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงฟ้าใส  ปิ่นศรีทอง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายเฟื่องลาภ  ศรีกอน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
753
นางสาวภคนันท์  ศรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงภคภรณ์  จินดารัชตทิพย์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
755
นายภรภัทร  รู้ทำนอง
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
756
นางสาวภัคจิราพร  โอกาดะ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงภัคธีมา  เป็นมงคล
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงภัคนันท์  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
759
นายภัคพล  อินทะรังษี
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
760
นางสาวภัควลัญชญ์  เทียนทอง
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายภัควี  แสวงกิจ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
762
นายภัชรพงศ์  อินทรีย์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายภัณฑบดี  สว่างเต้ม
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีภูธร
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงภัทร์ชฎาภรณ์  สุรินทร์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงภัทร์ชฎาภรณ์  ์สุรินทร์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงภัทร์ชฎาภรณ์  ืสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงภัทรนันท์  มหาวรรณ์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณโน
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายภัทรพล  ศรีสมบัติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 924 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงภัทรภร  กาวิชัย
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นพคุณ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
773
นายภากร  ตันติวัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายภาณิน  เชื้อนันตา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายภานุวัฒน์  ต๊ะใส
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
776
นางสาวภาพิมล  วงค์แก้ว
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงภารดี  ชูศรีโฉม
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายภาสกร  ปัญญาบุญ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายภูคิม  ตระการกุลชร
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายภูชิสสะ  เลิศเกษม
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายภูตะวัน  กาญจนากาศ
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายภูตะวัน  จันทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายภูบดินทร์  วงศ์ชัย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายภูมิณัช  วังมณี
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
785
นายภูมิภัทร  สุภาวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงภูมิวรินทร์  พรมรังกา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายภูริณัฐ  ธุวะคำ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายภูริณัฐ  สงบ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายภูรินทร์  มูลเมืองคำ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายภูรินท์  อินทจักร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
791
นายภูวดล  ตาหล้า
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายภูวิชญ์  วงศ์มณีโรจน์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงภูษิตา  สัปรุณรังษี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงมณฑิตา  เขียวแสนสี
ม.1
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงมณฑิตา  สมกาวิ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงมณณภร  นิมมานวรดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงมณธิดา​  ศรีสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงมนศิลา  อินสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงมนัสนันต์  ปัญญาจิตกร
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลจะคำ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงมนัสนันท์  ลีวณิชย์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
802
นางสาวมนิษา  สลีสองสม
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงมลฑิตา  หารป่า
ม.1
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงมัณฑนา  พิชัยรัตน์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายมาตุภูมิ  ธรรมเดช
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 925 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงมาย  คิโดะ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงมินทร์รักษา  ถูกจิตร
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายเมธัส  แสงประชุม
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายเมธาวิน  มีมาก
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
810
นายเมธาสิทธิ์  สิทธิมงคล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายเมธาสิทธิ์  หมื่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายยศวริศ  บั้งเงิน
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงยศวิมล  วงศ์บุรินทร์พาน
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงยูธิกา  บุพพัณหกุล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงเยาวเรศ  พุ่มกุมาร
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงโยนก  วิจิตรปฐมกุล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงโยษิตา  นิลคูหา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงโยษิตา  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายรชต  หล้าบุญมา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายรชตะ  กาวิละ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายรชตะ  คำมี
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายรตชวิน  ข่ายสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงรติพร  บุณล้วนวรุณพร
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงรติยาภัทร์  พุทธจันทร์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายรพีพงศ์  สุทา
ม.1
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายรพีพัฒน์  พรวนิชาพงศ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
827
นางสาวรมย์รุจี  รักษาดี
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงรมิดา  ท้าวแก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
829
นางสาวรมิตา  ปองดอง
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
830
นางสาวรมิตา  ลีวณิชย์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงรมิตา  อรรคฮาต
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงรวิสรา  บุญปลื้ม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
833
นางสาวรักชนก  วงศ์สาระ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายรักษ์ภูมิไทย  ใจทน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงรังสิมา  ปินตาวงศ์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงรัชนี  สมเพชร
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายรัชพล  แก้วอุย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงรัฐนนท์  นิลหุต
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายรัฐรวี  วงค์ไชย
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงรัตนปรียา  ศรีหาคลัง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 926 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายรัตนสิน  ประเทศรัตน์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงรัตนาพร  จรรยา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
843
นางสาวรัตนาภรณ์  จำป๋า
ม.3
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญทา
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยังมาก
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
846
นางสาวรัตนาวดี  เพียรการ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
847
นายราเมศวร์  ปินตาคำ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงรินรดา  ช่วยเกิด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงรินรดา  ไชยชมภู
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงรินรดา  บรรพจน์พิทักษ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงริษฎาพร  พรรคนา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงรุ่งพร  ไข่ทา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายรุ่งรวิน  ริมทอง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงรุจิรดา  ตันใจเพชร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงเรวดี  แสนคำลือ
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงเรืองพลอยวรีย์  แก้วก้อ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายฤทธิพร  พรหมวะนา
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงฤทัยสุข  สุขทัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงลดาณี  ลือคำหาร
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วประสงค์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงลลิตภัทร  ตั๋นเต็ม
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
862
นางสาวลลิภัทร  แสนแทน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงลักษณารีย์  ใจหนัก
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงลัคนาวดี  เตชะหทัยวัตร
ม.3
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงลินลาวดี  ปานกลาง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
866
นางสาวเลอาร์  วิโซน่า
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายเลิศนรา  มีโสภา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
868
นายวงศกร  คำใส
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
869
นายวชิรวิชญ์  ธาดาเสถียร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีวิชัย
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายวชิรากร  จี้ปัน
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปัญโยแก้ว
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงวทันยา  พรมมาลี
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
874
นางสาววนัสบดี  หมื่นไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
875
นายวรพงศ์  วงศ์เรียน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 927 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงวรรณกานต์  คำมูล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
877
นางสาววรรณวิษา  มณีจันทร์สุข
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายวรวัฒน์  มาสบ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายวรวิทย์  กาญจนา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายวรเวช  รัตน์มงคลดี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงวรัชยา  สายสืบ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงวรัชยา  หงษ์หิน
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
883
นางสาววรัญญา  ชินะข่าย
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายวรัญญู  กันธนะ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
885
นางสาววราลักษณ์  เนมหาวรรณ
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงวราลี  ฟูเจริญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงวริณญา  ไชยวุฒิ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายวริทธิ์  ศรีรัตนพงษ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
889
นางสาววรินทิรา  จงประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงวริศรา  ใจคำ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงวสุนทรินทร์  ศรีสุขกาญจน์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายวัชรากร  วันไชยธนวงศ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงวัฒน์ธิดา  วงศ์เทพเตียน
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงวันวิสา  ซางซื่อมูล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
895
นางสาววันวิสา  หล่ายนาสาร
ม.3
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
896
เด็กชายวิชชากร  มาทา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงวิชญาดา  ละมัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงวิชญาพร  สิงห์แดง
ม.3
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงวิชญาภร  ฝายศักดิ์
ม.1
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายวิทยา  คำเงิน
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายวิธวิทย์  โชติธนานุรักษ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายวิธวินท์  ซ้อนกลิ่นสกุล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายวินย์ภาส  เตชไตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงวิภาพร  ธนาภัทรกิตต์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงวิภาวี  เรียวสงวนวงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงวิมล  มาเยอะ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงวิมลสิริ  กาวี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงวิรชา  กันทสอน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงวิลาสินี  พรมสี
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายวีรกิตติ์  พรสิทธางกูร
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงอินทุภา  เทียนประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 928 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
912
เด็กชายวีรวิชญ์  สานุมิตร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายวุฒิกร  จันทมาศ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
914
นายวุฒิไกร  ตุ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายไวทิน  ใจรัตน์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายไวยพฤกษ์  ทองอินทร์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงศตพร  ไขทา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายศตพล  ไชยเจริญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงศมนกนก  พรหมปลัด
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
920
นางสาวศรสวรรค์  สังข์ศิริพงษ์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
921
นางสาวศรัณย์รัตน์  ตรีสัตยาเวทย์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
922
นายศรัณย์  คำไทย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงศรุตยา  พรหมโคตร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงศรุตา  ปัญสมคิด
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
925
นางสาวศรุตา  สมยาราช
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายศวฤทธิ์  สานใจ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
927
เด็กชายศวัสกร  เดชวงค์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงศศิกาญจน์  สว่างเต็ม
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงศศิธร  จันทาพูน
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงศศินันท์  แก้วเทพ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงศศินิภา  ทานันท์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงศศิประภา  ก๋าใจ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายศสิฎ  สุตะวงค์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
934
นายศักดิ์สิทธิ์  ชุนหชัย
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
935
นางสาวศันสพร  เกตุเจริญ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงศิรดา  แซ่อุย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงศิรดา  รักเดช
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงศิรภัสสร  อิ่นคำ
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
939
นางสาวศิรินภา  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
940
นางสาวศิริพร  แสนหูม
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
941
เด็กชายศิริวัตติ์  เเสนสล่า
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายศิริศักดิ์  งามเอกอุดมพงศ์
ม.1
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
943
เด็กชายศิวกร  ขอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายศิวกร  สิทธิมงคล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายศิวัช  โชติช่วง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงศิวาพร  ธุวงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงอิสรียา  ศรีนวลวงค์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 931 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
948
เด็กชายศุภกร  กองคำมูล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายศุภกร  จันทร์วรรณ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายศุภกร  อินทรีย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายศุภกรชัย  นันตา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายศุภกาญจน์  แจ่มจรัส
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายศุภกานต์  ชัยสุข
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายศุภชัย  อรุณปรีย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายศุภโชค  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายศุภนัฐ  ปัญญาปิน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงศุภมาส  อ้ายบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงศุภรัตน์  กองร้อยอยู่
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ไลไธสง
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายศุภฤกษ์  ธารทองไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายศุภวิชญ์  ชพานนท์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยรัตน์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายศุภวิชญ์  มารยาท
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มารสาร
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุยะแก้ว
ม.3
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใจพรม
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงศุภิกา  ปงธิยา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงศุภิษรา  สลีสองสม
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
969
นางสาวศุภิสรา  กันทาเดช
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงศุภิสรา  แจ้งแย้ม
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
971
นางสาวศุภิสรา  อายุปัน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
972
นายเศรษฐพงศ์  จันดา
ม.3
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
973
เด็กชายเศรษฐพงศ์  รัตนมณี
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายสงกรานต์  สมเพชร
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายสพลดนัย  ศรีวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายสมัณตชัย  สมมะนะ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงสแมนธ่า  พล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายสรภูมิ  ไชยรังษี
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
979
นายสรวิชญ์  วิตตางกูล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงสริยาภรณ์  นเรนทรเสนี
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
981
นายสันติภาพ  พรอิทธิกิจ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงสารินธิดา  เรือนแก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงอิสรีย์  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 932 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
984
เด็กหญิงสาวินี  รังขัด
ม.1
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายสิทธิภาคย์  ราชสมบัติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายสิรภพ  กันธิยะ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายสิรภพ  ดีอิทธิกุล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
988
นายสิรภัทร  กันหา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายสิรวิชญ์  เดชปักษ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงสิริกัญญา  เจียรศิริ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงสิริกัลยา  สีเขียว
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงสิริประภา  ติ๊บโคตร
ม.2
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงสิริมา  สุยาละ
ม.1
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงสิริยากร  สัจถา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงสิริวัฒนา  โลหะกิจ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงสิริวิมล  พรมสมศรี
ม.2
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
997
นางสาวสิริสกุลพร  ศิริคุณ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
998
นางสาวสุกัญญา  จะงะ
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงสุกัญญา  นิลสวิท
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1000
นางสาวสุกัญญา  เเสนตา
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงสุจิรา  ศรีพรม
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงสุจิวรรณ  สุขทั่วญาติ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1003
นางสาวสุจีรา  ศรีนิล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงสุชัญญา  การคนซื่อ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงสุชัญญา  บุญกมล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงสุชัญญา  วิเศษสุวรรณภูมิ
ม.2
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณเสน
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงสุชาดา  วรภู
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงสุชานันท์  คำหม้อ
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงสุชานันท์  ฟุ้งพงศธร
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงสุณิสา  สิบหมื่นอาด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1012
นายสุดเขต  เทพสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงสุทธาศิณี  สุรินแก้วภัทร
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงสุทธิกานต์  บริหาร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงสุธรรมกัลยา  ฟูเจริญกัลยา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงสุธัญญวัลย์  ทองอินทร์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายสุธินันท์  วุฒิชัย
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงสุธีธิดา  ตันหนิม
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กชายเอกสกุล  ชุติวรานนท์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 933 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1020
เด็กหญิงสุนิศา  มีเสรี
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงสุพรรญวดี  มณีศุภชาติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กชายสุพัฒน์  คำคี
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงสุพัดชา  สมควร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงสุพิชชา  ดะระศิริ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์ชื่น
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1027
นางสาวสุพิชญา  ชัยมินทร์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงสุพิชญา  รู้กอง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1029
นางสาวสุพิชญา  อินประสงค์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กชายสุพีรวิชญ์  สิทธิยศ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายสุภัทรชัย  ใจจุมปา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงสุภัสสรา  ใจจุมปา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1033
นางสาวสุภาภรณ์  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์มา
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายสุรเชษฐ์  ลิ้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงสุรดา  วารี
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1037
นายสุรพิชญ์  แสนติยศ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงสุรัญชนา  เครือชุมภู
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงสุวนันท์  เบเยกู่
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายสุวรรณชาด  สุวรรณจิตต์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายสุวรรณภูมิ  กิจสอาด
ม.1
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงสุวิชญา  สุรีย์
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงสุวิชญา  แสงศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1044
นายเสฎฐวุฒิ  ชัยโชค
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สารศรี
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงเสาวคนธ์  สติหทัย
ม.1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงโสภิตนภา  ตามสงค์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงหทัยชนก  สุนันท์สมบัติ
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงหนึ่งพระพร  หมื่นกันฑ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1050
นางสาวหนึ่งฤทัย  พุ่มเกตุเเก้ว
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ยอดคำวัง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงหยาดสุดา  คงสิน
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงหฤทัย  ธินันชัย
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงหัทยา  สติหทัย
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กชายเอ็มเมอริก  สุภาสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 934 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1056
เด็กหญิงหัสญา  บัวอินทร์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงเหมือนฝัน  อินต๊ะอ้าย
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงไหมแพรวา  ไชนามล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงอคิราภ์  พุ้ยน้อย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายอคิราภ์  สมนา
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายอชิรวิชร์  ประสม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายอดิสรณ์  ปะระมะ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายอติชาต  กันทะคำ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายอติชาติ  พิทักษ์ยอด
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงอทิตยา  ภักนิล
ม.1
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กชายอธิช  กวีกิจอุดม
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กชายอธิปไตย  ใจยา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงอธิพร  ดงปาลี
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงอธิษฐาน  ลีกิตติภพ
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงอนรรฆ  ผลจันทร์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงอนัญญา  สุดชารี
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงอภิชญา  ไชยสุข
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงอภิชญา  พูลโภคา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงอภิชญา  ลาเอ็ด
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงอภิชญา  แสนศิริ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กชายอภิชาติ  พิทักษ์ยอด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงอภิญญา  คำตุ้ย
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงอภิญญา  ทาสม
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงอภิณห์พร  แสนสุข
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายอภิเดช  อินต๊ะจา
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กชายอภิรวัฒณ์  ศรีรัตนพงษ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กชายอภิรักษ์  เขื่อนคำ
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายอภิวิชญ์  วิริยพัฒนากูล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กชายอภิวิชญ์  สุขเจริญไกรศรี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กชายอภิศักดิ์  อุประ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงอภิษฎา  แสนคำมา
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงอภิสรา  กาวิกุล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงอภิสรา  แสนคำมา
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงอมรทิพย์  ก้างออนตา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1090
นางสาวอมรประภา  อภิวงค์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงเอื้อการย์  นรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 9 ห้อง 935 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1092
เด็กหญิงอมรพันธุ์  เปียงผาตั้ง
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงอรชพร  แก้วประสม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงอรทัน  สายปิง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงอรนลิน  วัชรโกมลพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1096
นายอรรคพล  ราชคม
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายอรรถกร  คำสร้อย
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายอรรถศาสตร์  อินปั๋น
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงอรวรรณ  พระสิงห์
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงอรวรา  กุลธรรมานุสรณ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงอริสรา  เรือนมูล
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงอริสรา  ใสสม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงอริสา  เอี่ยมอำไพ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงอลิสา  คำสมุทร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงอักษราภัค  คุ้มชาติ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กชายอัครเดช  แสนพิศ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กชายอัครพล  ุกุมหาชัย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1108
นายอังกูร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงอัจฉรา  จันตา
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1110
นางสาวอัจฉราวรรณ  อินสอน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงอัจฉริยา  ชุมคำลือ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงอัญชลี  ใจอินทร์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กชายอัตรคุปต์  ตราชู
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงอัมพาพัชญ์  เขียวแก้ว
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กชายอัศวบดินทร์  จันทร์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1116
นายอัศวิน  ปิมปา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กชายอัสกร  ทะสร้อย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงอากิ  โอกุระ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงอาทิตยา  คำวัง
ม.3
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1120
นางสาวอาทิตยา  จันทาพูน
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กชายอานันทชัย  ทรายคำ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงอาภารัตน์  สิทธิวิชัย
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1123
นางสาวอาริยา  ทิพพิลา
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงอารีญา  ปงลังกา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1125
นางสาวอารียา  โนราช
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงอินทิรา  ธนัพประภัศร์
ม.2
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงไอยรา  จันทร์จารุพงศ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 5 ห้อง 513 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1128
นางสาวกชกร  ภักตรา
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ฮ่วง
ม.1
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ชรชนะ
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงกมลทิพย์  คำเพียร
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กชายกมลศักดิ์  มณีวงค์
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กชายกฤษนัย  จงตรอง
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงกวิศรา  ตุงคะบุรี
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1135
นายก๋อง  กันใจ
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายกอบุญ  มูลงาม
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคนวล
ม.1
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงกัญญารัตน์  หน่อแก้ว
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1139
นางสาวกัญญาวีร์  ปัญญารส
ม.3
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีวิชัย
ม.1
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1141
นางสาวกัลยา  แซ่อู๋
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงกัลยากร  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงกัลยากร  สิงห์คำ
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1144
นางสาวกัลยาลักษณ์  สุทธวงค์
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1145
นางสาวกาญจน์เกล้า  ลำมา
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1146
นางสาวกาญจนา  ปฏิเสน
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายกิตติเดช  เจริญยิ่ง
ม.1
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1148
นายกิตติพงศ์  มหาเฮง
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายกิตติภณ  ชมวิจิตร
ม.1
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1150
นางสาวกิตติมา  ปูนันท์
ม.3
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงกุลชญา  ชัยวงค์
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1152
นางสาวกุลธิดา  ชัยนิสงค์
ม.3
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงกุลนันท์  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงกุลภรณ์  ปัญญาโชติ
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงกุสุมา  กุสุหรัต
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงเกตน์นิภา  คำเงิน
ม.1
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1157
นางสาวเกวลิน  แซ่ลี่
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1158
นายเกียรติศักดิ์  คักกันหา
ม.3
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กชายเกียรติศักดิ์  คีลาวงษ์
ม.1
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงขวัญจิรา  ลาภวนารักษ์
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1161
นางสาวเขมิกา  จำปาทราย
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงไข่มุก  คำแสง
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 36

ณ อาคาร 5 ห้อง 514 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1163
เด็กชายครรธารักษ์  มงคลใหม่
ม.2
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1164
นางสาวคำติ๊บ  สายดำรงค์
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงคำมี  อุ่นเดือน
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1166
นายคุณาสิน  ธุระวร
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กชายจตุรพัฒน์  ปาเจริญ
ม.2
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงจอย  มีลาภ
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กชายจักรพงษ์  ศรสุกอง
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กชายจักรินทร์  นามยี่
ม.1
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1171
นางสาวจันทกาญจน์  เชอหมื่อ
ม.3
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อุ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กหญิงจันธิดา  วงค์หล้า
ม.1
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1174
นางสาวจั๋ย  จะนะ
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1175
นางสาวจำพิญ  มาเยอะ
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ศรีวาณิชย์กุล
ม.1
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงจิณห์วรา  บุญนาค
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงจิณห์วรา  ศรีวาณิชย์กุล
ม.1
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงจิดาภา  วระวิจิตร
ม.2
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงจิดาภา  หม่อโปกู่
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กชายจิตตพัฒน์  หลักฐาน
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กหญิงจิตรวิมล  ยอดเชียงคำ
ม.1
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กหญิงจินตนา  นามแก้ว
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กหญิงจินตนา  ปาระกา
ม.2
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กชายจิรภัทร  สุริยะโชติ
ม.3
โรงเรียนแม่สายประสิทธ