ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 722 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
นางสาวกชกร  ตากากูล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  หมูคำ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  ผลมาก
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชพร  วงศ์ใหญ่
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกชพร  สิทธิไพศาล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกชพรรณ  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกพร  ช่างสอ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกนกพล  ช่างทอง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
9
นางสาวกนกพลอย  อยู่เจริญ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกรดา  สายอุปราช
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  เชียงเลย
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
12
นางสาวกนกอร  กมลประภาสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกมลชนก  เถื่อนถ้ำเเก้ว
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกมลชนก  ทัศฯพันธ์เพชร
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกมลทิพย์  เพลา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ศิริปัญญา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
17
นางสาวกมลพร  ปัญญาปรีชาดี
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกมลพร  มงคลเจริญสุข
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
19
นางสาวกมลพัชร  นาคอ่อน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกมลภพ  เณรรอด
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกมลรัตน์  แสงบุญเรฺือง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มาชม
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกรกฏ  ปิ่นฝั้น
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกรกฤต  พรรณกมลกุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกรไชย  แสนไชย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
26
นายกรภพ  เรือนแป้น
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกรภัทร์  เตียรตระกูล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกรวีร์  โกวฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกฤติน  วงชารี
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกฤติพงษ์  อ้นน้อย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกฤติยา  จริงมาก
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกฤติยา  วรรณโวหาร
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤษกร  หมูไหว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกฤษฎาวุธ  โอภาสเสถียร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกฤษฎิ์  ทองจิบ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
36
เด็กชายกฤษฏิ์  โสธนไพศาล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกฤษณาวดี  คงธนภักดีบวร
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกฤษนัย  อินบุญส่ง
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกลวัชร  คำเป็ง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกวิสรา  ช่อไชยกุล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 723 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กชายกษิดิศ  โบสถ์ทอง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายก่อกุศล  ตัณฑ์อำไพ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายก้องภพ  กอไธสง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายก้องภพ  เจริญพันธ์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกัญจน์  ประเสริฐกุล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ใจวงศ์คำ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ฟูชุม
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันทะสร
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เครือจินจ๋อย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณเทพ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นเรือน
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศิริป้อ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยกาล
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หมอมูล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกัญวรา  สัพคง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกัณฐิกา  สุวรรณสุระ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คุณยศยิ่ง
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกันต์ธี  เนตรวิศุทธ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกันตพัฒน์  จริยงามวงค์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกันต์รวี  เมืองสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
61
นางสาวกันต์ฤทัย  เครือดวงคำ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
62
นางสาวกันติชา  ยศบุรุษ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
63
นายกันต์  ตั้งเบญจพล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายกัมปนาท  ยิ่งเสรี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกัลยภรณ์  พนาพันธ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกานต์สิริ  กิจเพิ่มพูลไพศาล
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงการต์สินี  กีรติการกุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายกิจธรรมศิโรรัตน์  ขัดชอนใบ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงภิชญาสิฬห์  สีเหลือง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายกิตติ  ช่อไชยกูล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงกิตติกา  เหลืองตรงกิจ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายกิตตินันท์  ริมคำ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายกิตติภัฎ  เมืองมา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกิตติยา  จำหลัก
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายกิติภัฏ  เสริมสุข
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงกิติยา  อินทะนนท์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกีรติกา  พุทธโชติ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีคำวัง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกุลธิดา  สุภาแสน
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงกุลนัดดา  บุญจู
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 724 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กหญิงกุลนาถ  ปาระมี
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  งามเริง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงกุลภรณ์  คำเขื่อน
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงกุลวดี  อุปกาละ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงกุลวรินทร์  พัฒนวิทย์กิตติ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีกอนติ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
87
นางสาวกุลิสรา  โยทะกา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงเกวลิน  หล้าสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงเกศินี  อุทุมพิรัตน์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงเกสรา  ปิกเกษม
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายเกื้อกิจ  นานทิพ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายไกลกังวล  กันทะยศ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายขจรศักดิ์  สาระสิน
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงขวัญจิรา  วงค์ชมภู
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
95
นางสาวขวัญติยาภรณ์  ภาณุมาศ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงขวัญลักษณ์  ทิพยศุภลักษณ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงเขมจิรา  มาลัย
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายเขมณัณท์  ใจแก้วแดง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงเขมริน  วังหนองโพน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
100
นางสาวเขมิกา  อินทจัก​ร์​
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงเขมิสรา  สอนแก้ว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายคเชนทร์  สุระวัง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงคณิตา  พรมมงคล
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายคณิศร  เสมอวงค์ติ๊บ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายคามิน  ทำว่อง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงคุลิกา  ศรีคำชุม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงจรรยา  อุณทนารัตน์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายจักรภพ  ขัติศรี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายจักรภพ  พลับจั่น
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายจักรภัทร  ตันตระกูล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายจักรภัทร  อิ่มทรัพย์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายจารุกิตติ์  ทองหลิ้ม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
113
นางสาวจารุวรรณ  ลาแปง
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายจารุวัฒน์  พิริยะ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายจิณณธรรม  ไชยลังกา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงจิณณพัต  รัตนประเวศน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงจิณณพัต  อัดแอ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ฝั้นถาวร
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเทพ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงจิดาภา  ไหวพริบ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 731 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงจิตตินันท์  เทียมนุช
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายจิตติพัฒน์  ชนะเจิดจรรย์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงจิตราภา  คงสมบุญ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
124
นางสาวจินดาภา  รื่นเริง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงจิรภัทร  ภู่สำลี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงจิรภิญญา  กฤตมโนรถ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
127
นางสาวจิรภิญญา  ธิสาระ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายจิรวัฒน์  พงศ์สุพัฒน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วจันต๊ะ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงจิรัชญา  เทศศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงจิรัชยา  จันทะสุวันนะ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงจิรัชยา  ยะวงค์แล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงจิรัฏฐยา  ภูมิพันธ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สุวรรณสุระ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายจิรายุ  ภูมิประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายจิราวัฒน์  ปวงญานะ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงจีรนันท์  ณ ลำปาง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงจีรนันท์  แสนคำฟู
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายจีรภัทธ  เขียวปิง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงจีราวรรณ  เล็กศรี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงจุฑาภัทร  อินต๊ะสงค์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงจุฑามณี  กิติสาย
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชุมภูแก้ว
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แลวลิด
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชุมนุมพร้อม
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายเจตพัฒน์  สมเวที
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายเจษฎากร  สัตยากุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สถาพร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
149
นายเจียเซิ่น  กวน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
150
นางสาวฉัฐธยาน์  ตันติชัยศรีกุล
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงฉันท์ชนิต  ภูฆัง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงชญาดา  นิ่มเนตร์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
153
นายชญานนท์  จันทร์ขำ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
154
นายชญานิน  ทักษณาพิมุข
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงชญานิศ  บุญโครต
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงชญานิษฐ์  จิวัฒนาพิทักษ์กุล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงชญาพัฒน์  พนมเกียรติศักดิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงชญาภา  วิภวพรรุจี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงชญาษร  วงค์สิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงชฎาพร  โมทิม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 732 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงชนกนันท์  ตำเเหน่งจีน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวชนกพร  ธิคม
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายชนกันต์  เกิดผล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงชนกานต์  ใจเปี้ย
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายชนธัญ  วังเสมอ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงชนนิกานต์  คำปัญญา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงชนัญชิดา  ถาแก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายชนัสภ์นันท์  สวัสดิพงษ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงชนากานต์  กุลใจ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงชนานันท์  ศีลอุดม
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงชนาภา  ต๊ะนา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงชนิกา  นิลใบ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงชนิกานต์  เดชกำจร
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงชนิกานต์  ตุมมา
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงชนิดาภา  สุวรรณศรี
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงชนิตา  เครือสาร
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
178
นางสาวชนิสรา  จองสุ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงชไมพร  กองวงค์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายชยชนม์  โชควัฒนาทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ไชยอุปละ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงชรินรัตน์  ใจช่วย
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงชรินรัตน์  ยศไธสง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงชลกร  เลปนะวัฒน์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงชลธิกา  ทานุการ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงชลธิชา  ใจเร็ว
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาคำสุข
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงชลพิชา  วรขจรจิตร์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงชลลดา  ขันคำ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงชลลดา  สายเขียว
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
191
นางสาวชลิดา  สุรินทร์วงศ์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงชลิตา  ฝั้นกันทา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายชโลธร  สมณะ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายชวกร  ใจรุ่งรักษ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กาวงศ์อ้าย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายชวิน  จิระธิติกุล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงชวิศา  ตันติทยากร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงชวิศา  หรูปานวงษ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงชัชฎาพร  ธาตุไชย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงชัชฎาพร  มงคลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 733 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงชัญญาภัค  ดำรงค์ศรี
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายชัยทัต  นาคสุข
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายชัยภัทร  ประกอบเสียง
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงชาลิสา  ผัดด้วง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงชิดชนก  อภิรักษ์เกียรติ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายชินพัฒน์  สิงห์หล้า
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายชินภัทร  หน่อแดง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
208
นายชินวัตร  สุวรรณโณ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายชุณหวัต  ชูวัฒนกูล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงชุตารีย์  ฟองสม
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
211
นายเชาวรินทร์  โชคชัยสาร
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงเชีย ฉี  ลี
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายโชตยากร  ดวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายโชติพัฒนพงศ์  เทิดเบญจธร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายไชยพงษ์  ทรัพย์ปัญญาวงค์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงญาณัจฉรา  คีรีวรรณ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงญาณิดา  ธรรมสอน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงญาณิศา  ทะปะละ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงญาณิศา  มยุรา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
220
นางสาวญาณิศา  แยบคาบ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงญาณิศา  อินนันชัย
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงญาดา  พรหมเสน
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงญาดีน  น้อยสกุล
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงญาตาวี  มาชัยวงค์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงญาริศา  แซ่ลี
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงฐณิชญา  ยิ้มอ่อน
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงฐานิภา  สุวรรณโชติ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงฐิณีวัลย์  เทพปินตา
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงฐิตา  กาญจนขันธ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงฐิตาพร  เถ้าจันทร์ต๊ะ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงฐิตาพร  วงศ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวฐิตาภรณ์  ชัยชมภู
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มิ่งเชื้อ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงฐิตาภา  เนื่องศาสน์ศรี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงฐิตารีย์  ธัญญศิรินนท์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงฐิติชญา  จุลพันธ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงฐิติชญา  เทียมถนอม
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขอบทอง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แดงประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงฑิฆัมพร  อินทะใจ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 734 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงณครักษ์  อุทัยไกรรักษ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายณชพล  ศิริชา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายณฐกร  ธรรมลักษมี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายณฐกร  มลิหอม
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายณฐกร  อินลือไชย
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายณฐนนท์  ทิพพระหา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายณฐพร  ไล้เลิศ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
248
นายณฐภัทร  สูงงาม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายณดล  วิไลรัตน์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณธิตา  วรรณสืบ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงณปกร  มังจักร์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายณภัทร  ข่ายกา
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงณภัทร  จันทร์ทิพย์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงณภัทร  สิงห์คำ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายณภัทร์  อินทรวง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
256
นางสาวณรนัน  ฉันกันธะ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงณรัญญา  นุชิต
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายณวัฒน์  แสนใจดี
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงณัชชยานันท์  อุ่นผูก
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงณัชชา  พุทธิมา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงณัชณิชา  เสนาธรรม
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายณัชพงษ์  นวลบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงณัญธิดา  ชัยรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุตุดี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงณัฎณิฌา  วงค์ษา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
266
นางสาวณัฏฐณิชา  สิทธิ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โอฬารจันทโรทัย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
268
นายณัฏฐ์  มณีทิพย์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายณัฐกมล  อรุณรัตน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายณัฐกร  กามะสว่าง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์ทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อกตัน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงณัฐกานต์  ใจฝั้น
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายณัฐกิตต์  กาฝากทอง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงณัฐชญา  ดวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายณัฐชนน  ทาเกษม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงณัฐชยานันท์  ปราศรัย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงณัฐญาดา  จันทรดี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงณัฐญาดา  มูลกันทะ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงณัฐณิชา  โกวฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 735 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงปินตา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองใจ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ชุมภู
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมโพธิ์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมแก่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงณัฐธัญ  จำปาทิพย์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงณัฐธิชา  แจงสว่าง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียบคุณ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงณัฐธิดา  ริมคำ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายณัฐนนท์  ธนสิทธิ์สุนทร
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชัยวิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงณัฐนรี  ช่างคำ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงณัฐนันท์  ธรรมปัญญา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายณัฐนันท์  วงศ์ชนะ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงณัฐนันท์  วังมูล
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงณัฐนิช  เจียรพินิจนันท์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณัฐชนันท์  กุลพญา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายณัฐพงษ์  จอมประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณัฐพร  จุ่งเป็ง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงณัฐพร  ตะวงษา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายณัฐภัทร  ญานิวงค์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
302
นางสาวณัฐริกา  พรรจาศิริ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวณัฐริกา  วงศ์พลกานันท์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงณัฐริการ์  พุทธันบุตร
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำมาก
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายณัฐวัฒน์  เนตรคำยวง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายณัฐวุฒิ  กาตาสาย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายณัฐวุฒิ  นำมา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายณัฐสิทธิ์  พรมนุ่น
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงณัทภัค  โสภะ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงณิชกมล  จอมแก้ว
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
312
นางสาวณิชา  มณีกาญจน์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
313
นางสาวณิชา  ราชาตัน
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
314
นางสาวณิชากร  สายอินต๊ะ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงณิชารัศม์  ภูธนิก
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงณิชารีย์  ไชยลังกา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
317
นางสาวณิธาดา  มาลา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
318
นางสาวณิศา  อุทิศชลานนท์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีกันชัย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงดาริกา  หล้าสมศรี
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 736 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กชายดิลแลน  ชนกันต์ เปเรรา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงดุริยาภรณ์  เด่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายเดชาธร  ศรีบวรปัญญา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงตมิศา  หมายชอบ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายตระกูล  บูรณะโรจน์ตระกูล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายตรัยกร  รักษ์บำรุง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงเต็มสิริิ  เต็มสมุทร
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายถิรวิทย์  ยอดปนันท์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายทนาทิพย์  ฟูเต็มวงค์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
330
นางสาวทยิดา  ขัดชุ่มแสง
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงทรงศิรฺิ  เทือกท้าวพรม
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายทรัพย์เจริญ  ยังวัย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายทศพร  แก้วกันทา
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายทศพล  ฝั้นสืบ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงทศา  อังศุธรรมทิต
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงทักษพร  นะสโต
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงทิฆัมพร  ปันคำ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงทิชาดา  ประกอบกิจ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงทิพกร  วีระน้อย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
340
นางสาวทิพย์เกสร  ทิยาว
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
341
นางสาวทิพย์มณี  คำมณี
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงทิพย์สุดา  รัตนมณีอุดมเดช
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงทิพรดา  ชื่นแสง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายเทวฤทธิ์  ศร๊รัตน์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายธนกร  อนุ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายธนกฤต  แก้วขวัญ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายธนกฤต  สมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายธนดล  สีสุข
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายธนบดี  จันทร์ฉาย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายธนบดี  เเก้วชัย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายธนบูลย์  ธิแก้ว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
352
นายธนพงศ์  สมเวที
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงธนพร  ใจศีลธรรม
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงธนพร  เป็งบุญมา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายธนพล  ไผ่โกวิทกุล
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายธนพล  ไร่สูงเนิน
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วก้อน
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงธนภรณ์  พันธุ์หอม
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
359
นายธนภัทร  สมศรี
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายธนภัทร์  กาตาสาย
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 737 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายธนภูมิ  วงษ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
362
นายธนวัฒน์  จันต๊วงศ์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมสุขี
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
364
นายธนวัฒน์  วรรณารักษ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายธนวัฒน์  หล้าคำเปียง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายธนวิชญ์  ราชไชยา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงธนัชชา  มั่นคง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงธนัชญา  ตื้อยศ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงธนัญชญา  ธรรมชัย
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงธนัญชนก  คำกรอง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงธนัญชนก  เครือใจยา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงธนัญชิกา  กันทวัง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงธนัญธิยา  ก๋าโต่ง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงธนัสพร  จันทร์ศูณฺญธ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายธนากร  สันตกิจ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
376
นายธนาธรณ์  จิตตา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายธนาธิป  อินสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
378
นางสาวธนาพร  มาสูตร
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงธนาภา  ธรณ์ธัรย์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายธนายุทธ  แก้วเมือง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทิพย์แดง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงธมลวรรณ  รัตนาภรณ์ตระกูล
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
383
นายธราดล  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ใหญ่สว่าง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิทาคำ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุนันทชัยกุล
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงธวัลสิรี  ตาตุ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงธวัลหทัย  เเลกันทะ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงธัชวรินทร์  พานทอง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงธัญชนก  ลีลาพงศ์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงธัญชนก  ไวปัญญา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงธัญชนก  อะกะเรือน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงธัญญพิชชา  ต๊ะฟู
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
394
นางสาวธัญญเรศ  ศรีวิชัย
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงธัญดา  ศรีนราธร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงธัญพิชชา  ศิริวงศ์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
397
นางสาวธัญพิชชา  สายสร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงธัญพิฐชา  ยามี
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงธัญภัทชา  สังข์สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงธัญรดา  ลาทิเชื้อ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 738 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงธัญวลัย  วุฒิศิริศาสตร์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงธัญสิริ  ช้างศรี
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงธันย์ชนก  จันต๊ะวงค์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงธันย์ชนก  ชนะกาญจน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงธันย์ชนก  ต๊ะอินทร์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงธันย์ชนก  ปัทมแก้ว
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงธัญวรัตม์  อินทราเครือ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงธัมมจารี  อินญาวิเลิศ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
409
นางสาวธารดา  นันตา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงธาราทิพย์  โสภา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงธาราวดี  กาวีวงศ์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงธารีทิพย์  ชาญวิกย์การ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงธิชากรณ์  คำอ้อย
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงธิญาดา  อาษากุล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงธิดากานต์  ประเสริฐศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงธิดารัตน์  การดี
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำโท๊ะ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงธิดารัตน์  วรรณรังศรี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงธิตาภัทร  แซ่โต๋ว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายธิติธนันต์  กิมวังตะโก
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายธีร์ธวัช  ชุมภู
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
422
นายธีรพัฒน์  เครือใจวัง
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายธีรพันธุ์  แปงทา
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายธีรภัทร์  จิตตวัฒนรัตน์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายธีรวัต  ใจอินทร์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายธีรสิทธิ์  ง้าวกาเขียว
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายธีระพงษ์  สุระวัง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงนงนภัส  สุทธิพรมมณีวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
429
นางสาวนฐนนท์  เติมขจรกิจ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายนนทกร  วังตระกูล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงนนทิยา  มาทา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายนพณัฐ  อินคำเชื้อ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงนพมาศ  เป็งมณี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงนพรัตน์  ใจมา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายนพวิทย์  พุทธันบุตร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงนภนภัส  อินทร์ชัยเทพ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงนภสร  บุญมาสืบ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงนภัสรา  วันอุด
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงนภัสสร  สันอุดร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงนภาวดี  จตุจินดา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 741 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กหญิงนรมน  วัฒนพนม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
442
นางสาวนรวีร์  กีรติการกุล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายนรากร  ฝั้นตาเกี้ยว
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงนริศรา  แซ่จิว
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงนริศรา  ลาภเกิด
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงนฤพรณ์  ศักดิ์ชัย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงนฤมล  ปิงแก้ว
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงนวพร  วารินทร์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงนวพรรณ  วงค์วิชัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงนัจกร  ทั้งสุข
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงนัชชา  กมลรักษ์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงนัทซึมิ  โคยามา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงนัทธมน  นันต๊ะน้อย
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงนัทธมน  เเตงเเก้ว
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงนันท์ณภัทร  เรืองรินทร์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงนันท์นภัทร  วังก๋าใจ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงนันท์นภัส  มะวาร
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยุวศิริกุลชัย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงนันท์นภัส  สายสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายนันทพงศ์  เกียรติกุลภักดี
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายนันทวัฒน์  ชมภูกูล
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงนันทินี  สิทธิกุลนะ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
463
นายนันทิพัฒน์  บุญรัตน์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงนาราภัทร  หน่อแก้ว
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายน้ำเพชร  หรุ่นเเดง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงนิจฉรา  ขันอินผูก
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
467
นายนิชฌาน  ลี้ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงนิชานันท์  มาเอ้ย
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงนิชานาถ  สารชัย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงนิชาภัทร  อินฟู
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงนิตย์รดี  วันใจ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงนิตยาพร  จากีบ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
473
นายนิติภูมิ  เก่งการจับ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายนิติภูมิ  วิเชียร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงนิติรัตน์  ร้อยศรี
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายนิพัทธ์  ธรรมสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายนิพิฐพนธ์  นนท์เต็ม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เรือนใส
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงนิพิฐภัทรา  ศิริชีพชัยยันต์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงนิรัชพร  จอมคำ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 742 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
นางสาวนิศากร  วงศ์แคะหล้า
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงนิศารัตน์  คนทา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงนิษิตา  คำภีระ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
484
นางสาวนุชรินทร์  ใจเสาร์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงเนตรสุนันท์  วาเล็กบุตร
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายเนติพัฒน์  ยะคำ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงเนมิกา  หน่อแก้ว
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายบรรพต  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงบรินทร์ทิพย์  โสดกำปังอุดมสุข
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายบริวัตร์  พิมสาร
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายบวร  วงศ์จุมปู
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายบวรนันท์  สุวงษ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงบัณฑิฏา  โบสถ์ทอง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์พรมมิน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงบัณฑิตา  ตาคำ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงบัณฑิตา  ลือโฮ้ง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายบุญญวัฒน์  บัวพก
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงบุญญานุช  เตัวง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงบุณยานุช  บุญยะเลขา
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงบุณยานุช  มะโนธรรม
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงบุณยานุช  อุ่นม่อน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงบุษกร  รูปงาม
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงบุษบากร  ยิ่งเสรี
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงบุษยมาส  ปิดกันภัย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงบุษยวีย์  รุจิระปรีชากุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงบุษราภรณ์  วงศ์เรือน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงบูรณี  สายโท๊ะ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชมภูเทพา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชัยชมภู
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
510
นางสาวเบญจวรรณ  ปัญโญ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทิพย์เเก้ว
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงเบญญา  บุญธรรม
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงเบญญาภา  ความหมั่น
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงเบญญาภา  เปียกสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายปกป้อง  วีรอาภาชัย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายปกรณ์  พงษ์คุณากร
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายปฏิภาณ  ประเสริฐศิลป์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
518
นายปฐมพงศ์  พงศธรเจริญศรี
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายปฐมพชร  ทองริว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงปณิตา  กาวิชัย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 743 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กหญิงปณิตา  ทองประไพ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
522
นางสาวปธานิน  พลอยสุกใส
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงปนัดดา  ศรีวิชัย
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงปพิชญา  กระเเสร์ภาค
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงปพิชญา  เครืออินต๊ะ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงปพิชญา  ผาดอน
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงปพิชญา  สิบประการ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
528
นางสาวปภานิจ  ศิริบาล
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงปภาพินท์  บุญเตี่ยม
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
530
นางสาวปภาวรินทร์  มณีจันทรา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงปภาวรินท์  ขัตินนท์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงปภาวรินท์  สมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายปภาวิชญ์  ประเสริฐกุล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายปภาวิน  ชิวหรัตน์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงปภินพิทย์  ตันปาสิริพัฒน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายปรวัฒน์  ตันเกียง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงปรวีร์  หน่อแก้วมูล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
538
นางสาวประภัสสร  วงศ์หาญ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงประภาพรรณ  สมแก้ว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงประภาวรินทร์  ตารุสา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายประสบโชค  ตรียกูล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ทิพย์เเก้ว
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงปราชญ์ปรีญา  ตามูล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงปรายฟ้า  วงค์อนัน
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงปรารถนา  แก้วรินมูล
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายปริญ  มิตรเจริญ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงปริมล  ปันโท๊ะ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงปรีณาพรรณ  บุญมีเกิด
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงปรียา  เจริญดี
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงปรียาดา  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงปรียานุช  บุญนัก
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สาระไชย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงปวันรัตน์  ยอดคำ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงปวิตรา  ฝั้นแก้ว
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายปวีณวัช  บุญมา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ป้อสาย
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงปวีณา  ขันสุธรรม
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงปองการ  สิทธกูลนะ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายปองภพ  ประทุมทอง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายปัณณทัต  หน่อแก้ว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 744 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
นางสาวปัณณธร  เต็งศิริวัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงปัทมพร  วงค์ชมภู
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายปาณัท  แก้วลังกา
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
564
นายปาติโมกข์  กาทอง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงปานชนก  สุทธะ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงปานณภา  จันทร์สืบ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงปานหทัย  ใหม่วงค์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงปารชญา  หมื่นตาบุตร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงปารณีย์  บุญเกื้อ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายปารมี  จันทรวิทุร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายปาราเมศ  แก้วสามัคคี
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงปาริชาต  ชัยณรงค์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงปาริชาติ  พรหมพัง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
574
นางสาวปาริชาติ  เมืองวงค์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงปาริชาติ  สิงห์หล้า
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงปิยกานต์  เเหลมคม
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงปิยธิดา  เครือวัลย์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงปิยนันท์  เมฆสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงปิยภรณ์  อินหลี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงปิยวรรณ  คงธนธัญญา
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงปิย์วรา  ทินวัง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงปิย์วรา  ปั้นเทศ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปานเทืิอก
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายปิยะชาติ  ธิวงศ์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงปิยะธิดา  คุ้มสะอาด
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงปิยะพร  ตั๋นเต๋
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงปิยะลดา  ส่างกลาง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงปีย์รดา  ชัยชนะ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงปุณณภา  จารุเหตุ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายปุณณ์  ศุภศรีสรรพ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงปุณยนุช  สายสุข
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงปุณยวีร์  น้อยปลูก
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงปุณยวีร์  ยะอนันต์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายเป็นไท  วงษ์ไทย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายเปรม  ภักศิลป์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายเปรม  ศุภศรีสรรพ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงไปรยา  สุขสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายเผ่าพงษ์พันธ์  ใจบาน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายพงศกร  วงศ์ใหญ่
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายพงศ์กฤต  คชาปัญญา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 745 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายพงศ์กฤต  บุญไทย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายพงศธร  เป็งขวัญ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายพงศพัศ  ฝั้นชุมภู
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงพชรธิดา  ประสิทธิโชค
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายพชรพล  พรินทรากุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายพชรพล  มานะมาก
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายพนธกร  พึ่งอินต๊ะ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงพนิตนันท์  พรมมินทร์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงพรชนก  ริดชิววงศ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงพรนับพัน  พลเมฆ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงพรพนิต  แก้วประภา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงพรพิมล  ทะนันชัย
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงพรไพลิน  เพ็ชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
614
นางสาวพรภรณ์  บุญยู่ฮง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายพรภวิษย์  พวงเรือนแก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงพรรณ์จิรา  ตรีสารศรี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงพรรณธิราพร  อินทะนา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงพรรณภิรา  ปู่ย่า
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงพรรษมน  เสริมสุข
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงพรสวรรค์  เอี่ยมพุก
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงพราวรวี  โยธา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงพริมา  เกตุนามญาติ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายพฤทธ์  เบญจพลาภรณ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายพลกฤศ  วิระยุทธการ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายพลวัฒน์  มังคะวงศ์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงพลอยนภัส  พิิสิฐพิพัฒนา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงพลอยปภัส  สินวัชรไพศาล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงพลอยไพริน  ปินใจ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงพลอยไพลิน  บูรณเครือ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทร์ทูล
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงพลอยวรีย์  แควชล
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายพศวัตร  ฉัตรชัยสถาพร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายพศิน  อาจิริยะ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงพอหทัย  วะนะสุข
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงพักพิงใจ  วรวงศ์ประภา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงพัชนิดา  เรืองจิตต์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงพัชรพร  เชื้อสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงพัชราภา  ชัยเนตร์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงพัชริดา  เชื้อไทยเหนือ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงพัฒน์นรี  จำแน่
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 746 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กหญิงพัณณิดา  ชุ่มตา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงพัตนรินทร์  แย้มยินดี
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เรืองสา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายพัทธพล  เป็งมณี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายพัสกร  เชี่ยววานิช
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงพาขวัญ  ธรรมวงค์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงพาขวัญ  ผันผาย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงพาขวัญ  สุขศิริ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงพาทินธิดา  แต้มคู
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
650
นายพาทิศ  แก้วงาม
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงพิงควดี  ศรีนุธรรม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงพิชชาพรรณ  แสงบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจมาวงค์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงพิชญ์สินี  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ญาณโรจนาการณ์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงพิชญา  ฮาวกันทะ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงพิชญาดา  วงศ์สอน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
658
นางสาวพิชญาภรณ์  ขัดทะเสมา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงพิชยภรณ์  พรมสอน
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  กิตติวรารัตน์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริชีพชัยยันต์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงพิณทุสร  จิตตมล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ประทุมโทน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
664
นายพิมธนกิจ  กันทะตั๋น
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
665
นางสาวพิมพ์ขวัญ  ชัยนาม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ถาจอหอ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงพิมพ์ชาดา  เลี่ยมสุข
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  เครื่องทิพย์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฉัตรชัยสิทธิกุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีคำวัง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงพิมพ์มาตา  พึ่งสำเภา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงพิมพ์รดา  มารินทร์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงพิมพ์รัชฎา  เทียมภัทรเกษม
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์คำเครือ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงศ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงพิมรัตน์  เตชะวิจิตร์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
678
นางสาวพิมลมาศ  ญาณิสราพันธ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงพิริยา  ปอนสืบ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงพิริษา  ยะหลี
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 747 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
นางสาวพิรุณทิพย์  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
682
นายพีรณัฏฐ์  ปินตาสี
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงพีรดา  สายธิ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
684
นางสาวพีรดา  อินพิรุธ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายพีรพล  สุมาทร
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายพีรพัฒน์  ทองดีนอก
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็งพิมพ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
688
นายพีระพงษ์  ต๊ะวงศ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายพีรัช  เหลืองจิรโณทัย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงพุทธรักษา  เตปิน
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
691
นางสาวเพชรลดา  ทนันไชย
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงเพชรลัดดา  ใจช่วย
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงเพชรศิริ  พ่วงขำ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงเพลงฟ้า  สุวรรณวิชิตกุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุขดี
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงแพรดา  มิเซอเรนดิโน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงแพรวณิต  จันตะตื๋อ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงแพรวเพรช  เพ็ชรสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงแพรววนิด  เปาปวง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงแพรวา  กาศสนุก
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงแพรวา  ฉัตรชัยสิทธิกุล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงแพรวา  แผ่นคำ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
703
นายโพธิ์พงศ์  ฝายมูล
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงฟรอนท์  โชติธนกิจ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
705
นายฟ้าคราม  กุลมุ้ง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงภคปภา  ด่านธนานุรักษ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายภคพล  โรจนวิภาค
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายภควัต  ศรจันทร์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายภพธร  อนุสรณ์นรการ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายภูมิทรัพย์อนันต์  เทียมแก้ว
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงภัคจิรา  สันวงศ์ตา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงภัณฑิดา  คำโท๊ะ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงภัทรพร  สุริยา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายภัทรประชา  ช่วงโชติชนาลัย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายภัทรพงศ์  ปกรณ์รัตน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงภัทรพร  สุริยา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายภัทรพล  พรมมินทร์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
718
นางสาวภัทรภร  แรงสิงห์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงภัทรภร  ลาดปาละ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
720
นางสาวภัทรภรณ์  ธัญธราดล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารจิตรภัสสร์ ห้อง 748 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กหญิงภัทรมน  พลติ๊บ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงภัทรวรรณ  บัวบุรุษ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงภัทรศินา  เดชะหลอ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ช่างทำร่อง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงเงางาม
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
726
นางสาวภัทราวดี  เตชะสกุลมาศ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
727
นายภัสกร  ผาสุข
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงภัสพร  บุญเป็ง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายภาคภูมิ  แก้วทิพย์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายภาณุ  เมืองฝั้น
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายภาณุพงษ์  คุณชมภู
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายภาณุวิชญ์  ยาวิละ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายภาธร  สมแสน
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงภานิภัค  โท๊ะนาบุตร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
735
นางสาวภานุมาศ  พุทธิมา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
736
เด็กชายภานุวัฒน์  เเก้วใหญ่
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงภาพิมล  แก้วลือ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงภาวรินทร์  ขัดตระกูล
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงภาวิดา  ปาละจาเร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายภาสกร  อ๊อดทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
741
นางสาวภาสินี  ปุกคำ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายภีม  ลาภพิสูตร
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
743
นางสาวภีรดา  เทียมวงค์หล้า
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายภีศเดช  ฉัตรบริรักษ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงภุมวารี  ไชยอินตา
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายภูบดินทร์  เทพสุภา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
747
นายภูเพชร  แก้วประเทศ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายภูฟ้า  เขียวมั่ง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายภูมินันท์  สมศรี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายภูรัชสะ  สร้อยเงิน
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายภูริช  คำปาเชื้อ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายภูริช  เสนาสังข์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงภูริชญา  ไชยรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงภูริชา  อ๊อดทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายภูริณัฐ  ุมอญเเก้ว
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
756
นายภูริพัฒน์  ผลจันทร์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายภูวดล  การะกัน
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
758
นางสาวภูษณิศา  คำมา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายมณฑล  ศรีมหัทธชัย
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงมณีนนท์  เสือคง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 322 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กหญิงมนัชญา  คำทา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงมนัชญา  สุทธิพจน์สกุล
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงมนัสนันท์  เครือระยา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายมนัสนันท์  จันแปงเงิน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงมนัสนันท์  นันตะคำมา
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงมัชฌิมา  ยักษ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
767
นางสาวมัณยาภา  เยินยุบ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงมัทนา  ไชยชนะ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงมัทนียา  อุ่นเมือง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงมานิตา  เตยะ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงมาริกา  ถาคร
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงมาลินี  ปาระมี
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายเมฑาวัฒน์  ศรีทิญาติ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงเมธปิยา  ทอนโพธิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายเมธัส  อินต๊ะสงค์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงยลรดี  วงศ์เงิน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายยศพร  เถินบุรินทร์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงยุพารัตน์  วันตัน
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงยุวธิดา  สุวรรณจักร
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
780
นางสาวเยาวลักษณ์  สีชมภู
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
781
นางสาวรชตวรรณ  ไชยยานนท์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
782
นายรชนนท์  ปัญญาพี่
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายรพีภัทร  ละออ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
784
นางสาวรลิตา  เครือระยา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงรวิกานต์  โยธา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงรวิชา  เลิศมีนัย
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
787
นายรวิพล  คำฝั้น
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายระพีภัทร  ศิิริไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายระวิพล  ช่างปณีตัง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
790
นายรักษกร  เอี่ยมสำอางค์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายรัชชานนท์  ไชยวงค์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายรัชชานนท์  ด่านอินถา
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงรัชนีกร  วิจิตรจรัสเเสง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงรัชนีกร  สายตุ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงรัชนีภรณ์  จินจำ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายรัชพล  งามจรัส
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายรัฐนนท์  คณะธรรม
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงรัฐพร  ณ ลำปาง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายรัฐภูมิ  หอระดี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงรัตติกาล  วันละยา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 323 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กหญิงรัตน์ติญา  นันไชย
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงรัตนวดี  สวยฉลาด
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
803
นางสาวรัตนา  เครือวัง
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายรายทิพย์  สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงรุ่งณิชา  สุนทร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ต้อนรับ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
807
นางสาวรุ่งทิวา  ลือชา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายฤทธานุภาพ  จินตนากอง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายลภัส  นภาคณากร
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงลิปภา  มิลินทสูต
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายวงศกร  นันตะกูล
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงวชิรญาณ์​  มะโนคำ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วโมลี
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายวชิรพล  คำวงศ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายวชิระ  ข้อทน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชมภูน้ำเงิน
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงวนิยา  สำราญพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายวรชิต  มลอาร์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงวรนุช  มะโนชัย
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายวรปรัชญ์  เชื้อทอง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงวรพรรณ  รัตนเมืองสอง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายวรพล  ฝั้นเต็ม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงวรพิชชา  ดอกสร้อย
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงวรภาพร  วงค์ช่างเงิน
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายวรมันต์  ลาภมาก
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายวรเมธ  ชมเชย
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงวรรณกร  ทะยาหมอ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงวรรณณภัส  อักษร
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณเมือง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงวรรณรดา  ง้าวทาสม
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงวรรธมน  บุญกุณะ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงวรัญญา  กุณะด้วง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงวรัญตรี  พรหมมา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
834
นางสาววรันธร  ศุภมงคล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
835
นางสาววราพรรณ  กันทะวงค์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงวราภรณ์  เตจา
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
837
นางสาววราภรณ์  เทพยุหะ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงวริชา  ลีลาชินาเวศ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงวรินทร์ณิชา  หลักทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
840
นางสาววรินธรณ์  คำมุข
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 324 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงวรินภรณ์  คำเศษ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
842
นางสาววรินรำไพ  หรั่งแร่
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายวริศ  วงศ์วิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
844
นางสาววริศรา  นัยนิตย์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงวริศรา  วงค์ธิดา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงวริศรา  วงศ์ธิดา
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงวริศรา  หอมเเก่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงวริษฐา  ศรีกันใจ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายวศิน  จำเริญขจรสุข
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงวัชรมน  นวลแม่น
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
851
นายวันพิชิต  ธรรมบัวชา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงวาริน  สูงดี
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงวาริศา  เมืองศรี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงวารุณนรี  วงค์เปี้ย
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายวิชชุกร  เป็งกิจ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายวิชญ์พล  จันสด
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงวิชญาพร  ข่ายสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายวิชญ์  ศรฤทธิ์ชิงชัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงวิชุดา  เครือแปง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงวิภาวี  เถียรหนู
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงวิมลสิริ  จันทร์พรหม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงวิรดา  มณีวรรณ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงวิรัญชนา  กัญจา
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงวิรากานต์  สุริวงศ์ใย
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงวิราสินี  คำภิระ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายวิวรรธน์  จะวะนะ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายวิศรุต  อินตาทิพย์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
868
เด็กชายวีรภัทร  ตาเร็ว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายวีรภัทร  ปันตันบุตร
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายวีระกฤษย์  ไข่คำ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายวุฒิกร  นันทหล่อ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
872
นายวุฒิพงษ์  จันเต็ม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายวุฒิภัทร  จันทร์เกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายวุทธิเวฒน์  สหเสริมสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายไวทยา  ด้วงเสน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงศญามล  ดวงศรี
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงศรินทิพย์  จันขัน
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงศรุตา  วงค์สิงห์แก้ว
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงศลิษา  ชัยเกิด
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงศศิกานต์  ศิลประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 325 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
881
เด็กหญิงศศิธร  หมั่นตรอง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงศศิพิมพ์  อินต๊ะสืบ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงศศิภา  วงค์ทอง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงศศิภา  อินเขียวสาย
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงศศิวัณย์  ไพศาลทักษิน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงศศิวิมล  สมณะ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วัชรราดาพงศ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงศาตพร  พวงสำลี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายศิรฉัตร  กลมกลาง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
890
นางสาวศิรดา  พึ่งไทยเจริญ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงศิรันยาธร  พงค์นุช
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงศิริกาญ  แก้วมา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงศิรินทร์  เชื้อสำราญ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงศิรินภา  รินทร์สม
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงศิริพร  ทศทิศรังสรรค์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงศิริยากร  พัฒสนิท
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีไชยชนะ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
898
นางสาวศิโรรัตน์  มูลหล่อ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายศิวโรจน์  อุตุดี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
900
นายศิววิชญ์  คงปํญญา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงศิวาพร  แก้วนันชัย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงศิวารมย์  พรหมศร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงศิศิรา  ลือเดชกังวาลไกล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายศุภกฤต  กุญชรโพธิ์สกุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงศุภพิชญ์  ไชยตาล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงศุภมาศ  กรรมสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายศุภฤกษ์  มโนธิติธัญ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงศุภลักษณ์  เครือวงค์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
909
นายศุภวิชญ์  ขันธิกุล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายศุภวิชญ์  เขียวดี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายศุภวิชญ์  ปวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงศุภัชญา  เตวี
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงศุภากร  เรือนนะการ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์จร
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายศุภิศร  ถาเป็นบุญ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงศุภิสรา  จรัสเรืองแสง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงสกาวรัตน์  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายสถาปนวัฒน์  ใจโต
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
919
เด็กชายสยามรัฐ  รัตนภิรมย์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายสรณัฐ  พรมจักร์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 332 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
921
เด็กชายสรวิศ  เขื่อนควบ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายสรวิศ  หยกเทียมแท้
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายสรสิช  ศรีวิเศษ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายสรัล  ทีรฆวณิช
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงสรัลรัตน์  ตามวงศ์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงสราวลี  มีมานะ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงสริตา  รินทร์เเก้ว
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงสโรชา  พงษ์จักร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิทธิจู
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงสวรส  อมราภรณ์พิสุทธ์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
931
นางสาวสวิชญา  เตชะตันมีนสกุล
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายสันติสุข  จงกล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายสารัฐ  อุตมา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงสาริศา  ถวัลย์วราศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงสาริศา  บัวรวย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายสิทธิกานต์  วงศ์เมืองแก่น
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
937
นายสิทธิชัย  ขจรสิทธิกุล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
938
เด็กชายสิทธิชัย  แสนอินต๊ะ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายสิปปกร  เวียงทอง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงสิปาง  เจียรจินดา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
941
เด็กชายสิรภพ  พลอยแดง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงสิรภัทร  นันทยา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
943
เด็กชายสิรวิชญ์  คตชาคร
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายสิรวิชญ์  ครองตาเนิน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายสิรวิชญ์  ชมนา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงสิริกมล  วงศ์รัตนฉัตร
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงสิริกร  วงศ์กันทะ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงสิริกร  สันเทพ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายสิริชัย  ขจรสิทธิกุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายสิริชัย  ไชยศิริ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงสิริญาดา  แสงศิวาพร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงสิริน  พิบูลสุรการ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงสิริภากร  เจียรสุุวรรณ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงสิริวิมล  คำหุ่น
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายสิริวุฒิ  สุทปา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงสิรีธร  ยะจินะ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงสุกฤตา  ภักดีบุรี
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเป็ง
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงสุชานันท์  รอดพยันต์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงสุดที่รัก  สุริยะวงค์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 333 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
961
เด็กหญิงสุทธดา  ใจตาบุตร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงสุทธิกา  จันเป็งผัด
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงสุทธิดา  ส่วนสมพงษ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงสุทัตดา  วุฒิชาคร
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงสุธารส  เกี๋ยงแก้ว
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงสุธาสินี  ใจสันกลาง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงสุธินี  ฤกษ์สุภา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงสุประวีณ์  สินไชยภัทร
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงสุปรียา  มงคลคลี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงสุปรียา  อานนท์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
971
นางสาวสุปวีณ์  พอชัย
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายสุปวีร์  เมฆรักษาวนิช
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
973
นางสาวสุพรรณษา  ทรายยศ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงสุพรรณษา  ธรรมวงค์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงสุพัชชา  วงศ์ปันติ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงสุพิชชา  ธรรมหมื่นยอง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงสุพิชฌา  บุญชุม
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พันธุ์พัฒน์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงสุพิชญา  กาวงศ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงสุพิชญา  จารุทรรศน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีอรุณ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงสุภาวดี  อินทะปัญโญ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงสุภิชญา  นันทพันธ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
984
เด็กชายสุรชัช  โสภา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงสุริยพร  จันทร์สุริยะ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายสุวิจักขณ์  ชัยพรม
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายเสฏฐพงศ์  ศรีหนุ้น
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงเสาวรส  อำนาจปลูก
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงโสภัทรียา  สงสุทธิ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
990
นางสาวโสภิดา  บุนนาค
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงหทัยชนก  อินทะสืบ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงหทัยรัตน์  เครือสุข
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงหยกผกา  จันทร์แปงเงิน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงหวันยิหวา  แก่นสาร
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงหิรัณยา  ตั้งตรง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงเหมือนฝัน  วาจารัตน์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
997
นางสาวไหล่ฟ้ง  เหลื่อง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
998
นางสาวอธิชา  ชุมภูเขียว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงอธิชา  ปวงทุเลา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงอธิษฐาน  สารพล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 334 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1001
เด็กหญิงอนันตญา  บุญโสภิญ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายอนันตา  ธีรวัฒน์วาที
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายอนุวัฒน์  เด่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงอนุสรา  หาดป่าหยัง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1005
นางสาวอภิชญา  ชมภูจันทร์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงอภิชญา  ชูบาล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงอภิญญา  อองกุลนะ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายอภิพล  สุระเสน
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายอภิรักษ์  กมลประภาสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงอภิฤดี  สีธิคำ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายอภิสิทธิ์  ธุระ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายอมรชัย  เสริมสุข
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายอมรวิชญ์  ชุมภู
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงอรจิรา  ถิ่นหลวง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงอรณิสา  แก้วบุญเป็ง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงอรเทพิน  ศรีระพงษ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงอรนุช  อุดกันทา
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงอรปรียา  ชัยวุฒิ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงอรปรียา  เปี่ยมลือ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงอรวรรณ  เมืองเเก้ว
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1021
นางสาวอรวรรณ  สีธิหนิ้ว
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1022
นางสาวอรษิตา  จารุจินดา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1023
นางสาวอริษา  กันทา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงอริสา  สมเเก้ว
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1025
นางสาวอลิศดา  ดาวแก้ว
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายอัคเรศ  ศรีหาญ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงอังควิภา  หาระคุณ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงอัจฉริยภัทร  ฉัตรสกุลทอง
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายอัจฉริยะ  มิ่งเชื้อ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1030
นางสาวอัจริยา  คะระวาด
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงอัจฉริยา  ไชยเรือง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ใจหงอก
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงอัชฌาพิชญ์  ยศบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1034
นางสาวอัชราพร  พระอังคาร
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงอัญชนก  ชื่นเมือง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เกี๋ยงแก้ว
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงอัญชิสา  เครือคำหล่อ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงอัญชิสา  ทาแก้ว
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1039
นางสาวอัญทกานต์  ปิงไฝ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงอัญวีณ์  ตันติโสภณพัชญ์
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 335 โรงเรียนบฺญวาทย์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1041
เด็กชายอันดา  ยังปากน้ำ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1042
นางสาวอันธิกา  ใจตา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายอัยการ  เบี้ยจรัส
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1044
นายอัลเบิร์ต  วัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายอัศนัย  กูลใจ
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1046
นายอัษฎายุธ  มาใจทัศน์
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายอาชวี  เขียวโสด
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงอาทิตยา  แจ่มใส
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1049
นางสาวอาทิตยา  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงอาทิมา  แก้วจำรัส
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงอาภัสรา  สายวงศ์เปียง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงอารดา  สุทธหลวง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงอิงนภา  ภู่ทอง
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายอิทธิรุ่ง  เทพศิลป์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงอิ่นฉัตร  วงค์ธิดา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงอิ่มอุ่น  ลีวิริยะพันธุ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงอิ่มแอม  ลีวิริยะพันธุ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กชายอิศรา  ขัดสายะ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงอิสริยา  ไชยทอง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงอุมาพร  พรมปอน
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายเอกธนัช  สุขรัตน์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงเอมม่า โรส  ไนแมน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงเอมวิตรา  วงค์บุญตัน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงเอริญา  โชติธนกิจ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินต๊ะวงศ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1066
นางสาวไอยรา  วงค์ธิดา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงฮูดา  อุมา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงเเพรลดา  กันทา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงเเพรวพรรณ  คำปวง
ม.1
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ห้อง 623 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1070
เด็กหญิงกนกภรณ์  โกนสัก
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่บุญ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงกมลวรรณ  อินต๊ะพิงค์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายกรกฤช  ลิตุพานนท์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายกฤตธัช  ลำพูนสัก
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายกฤติน  กรสินกิตติ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงกฤติมา  บุตรเนียม
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1077
นางสาวกฤติยาณี  โพธนาม
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1078
นางสาวกฤติยารัตน์  พยัคฆ์สัก
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กชายกฤษฏิ์ศิวัช  ศรีเทศ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1080
นางสาวกฤษณา  นันตาโจง
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กชายกฤษนัย  น้อยปวง
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงกวินทิพย์  กาโมทย
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1083
นายกษิดิษฐ์  บุตรพรหม
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงกัญจนพร  มาตะพาน
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงกัญชนิกานต์  เหมยกาศ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เตอะสกุล
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงกัณฐมณี  จันทร์คำ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงกัลยลักษณ์  เฉยแสวง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงกัลลฎา  อินตาดวง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1090
นางสาวกานต์พิชชา  นิวรัตน์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1091
นายกำพล  มณีขัติย์
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายกิตติธ้ช  นวลกสิ
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กชายกิรัตติกร  เขียวสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงกุลณัฐ  วงศ์สถาน
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงกุลธิดา  ยี่อินทร์
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงกุลปริยาพร  สินทร
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงกุลสตรี  มหาไม้
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายเกริกกรรชัย  ธรรมหมื่นยอง
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงเกวลิน  มูลศรี
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ปัญโญใหญ่
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงเขมวิกา  ตาแจ่ม
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงเขมิกา  รำแสง
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กชายคิมหันต์  ใจวรรณ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กชายคีตะ  แสนคำวินิจ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงฆีโรชา  โยศรี
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กชายจตุรภัทร์  สายพรรณ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กชายจักริน  สมสาร
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กชายจาย  ลุงออ
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายจิรนน  สมบุญโสด
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ห้อง 624 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1110
เด็กหญิงจิรัชญา  กุมารกาศ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงจิรัชญา  ปันศรีละ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงจิราพัชร  ยานะเรือง
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงจีราวรรณ  กิติเป็ง
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงจีราวรรณ  จันตาสิงห์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงจุฑาทาศ  ปิ๊กต๊ะตอง
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจสูง
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงเจตปรียา  จี้สละ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายเจนณรงค์  จั่นเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กชายเจษฎา  สุทธพรหมพิงค์
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กชายฉัตรภัทร  มูลวงศ์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  ไชยวงศ์ผาบ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงฉันทพิชญา  หลวงนาม
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายชญานนท์  สุวรรณะมา
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงชณัฐชญา  จำปาศักดิ์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงชนนิกานต์  เป็งเส้า
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กชายชนพัฒน์  กิ่งแก้ว
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กชายชนพิพัฒน์  แนวราช
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1128
นางสาวชนิกา  มโนคำ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงชนิดาภา  ปินไชย
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1130
นางสาวชนิสรา  สุภาเวียง
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กชายชยากร  ไชยารักษา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงชยาภรณ์  ไชยอะกะ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงชลธิชา  กาญจนะโบษย์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1134
นางสาวชลธิชา  คำมะยอม
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงชลธิชา  น้อยศักดิ์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงชลธิชา  โยธาฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กชายชาณุกร  หมื่นแจ่ม
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กชายชินพัฒน์  ใจธรรม
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนยศ
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงชุติมา  รัตนโสภณ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงซากีนา  อาแว
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายญาณภัทร  เครือบุญ
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงญาณิศา  ยะเมฆ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงญาติกา  เรือนมูล
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงฐิดารัตน์  โพธา
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กชายฐิติ  จอมคำ
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1147
นายฐิติภัทร์  เดชะบุญ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงณฏฐกมล  อึ้งบริบูรณ์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงณฐกร  ดวงใจสัก
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ห้อง 625 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1150
เด็กชายณฐนน  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายณธรรศ  คาดคำฟู
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายณภัฒณ์  แสงกาศ
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงณภัทร  แดงชม
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กชายณภัทร  สมบุญโสด
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คุ้มมา
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงณรภัทร  หัตถกอง
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1157
นายณัฎฐวัฒน์  สุปิยะ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขัติเรือง
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  วานม่วง
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงณัฐกมล  ดวงใจสัก
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1161
นายณัฐกรณ์  ใจมุข
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงณัฐกานต์  ดารารัตน์
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กหญิงณัฐณิชา  พานิชยิ่ง
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยะกุณะ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงณัฐธิชา  ปัญญาอุด
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1166
นางสาวณัฐธิดา  แสนป้อ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1167
นายณัฐนันท์  ชาติ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงณัฐนันท์  ปาแก้ว
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงณัฐนันท์  หาญสามัคคี
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวสำลี
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กชายณัฐพงศ์  คำใส
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1172
นายณัฐพงศ์  ไหแก้ว
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กชายณัฐพนธ์  คำใส
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1174
นางสาวณัฐพร  รอบคอบ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กชายณัฐพล  วุฒิ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงณัฐพิราภรณ์  ตระกูลตาลาคุณ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1177
นางสาวณัฐภัทร์  จักคำบาง
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงณัฐภา  อ่อนนวน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กชายณัฐวัฒน์  หันพนัส
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กชายณัฐวุฒิ  กันธรรม
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมจักร
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กหญิงณัฐิกา  คำมาเมือง
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กหญิงณัฐิดา  ธนารัต
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กหญิงณิชนันทน์  ดวงวิไล
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงณิชากร  ลานทอง
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ศรีวิจี๋
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชมภูธัญ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กหญิงณิชารีย์  จันตัน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กชายดนัยวิทย์  สุกันทะ
ม.1
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 35

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ห้อง 626 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1190
เด็กหญิงดวงฤทัย  ธรรมใจ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1191
นางสาวดารุณี  ศรีชนะ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กชายต้นข้าว  คำวิชัย
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1193
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  จุ้ยคลัง
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1194
เด็กชายทักษ์พสิษฐ์  มูลังษี
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1195
เด็กหญิงทิฐินันท์  เรือนอินทร์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1196
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ณ เชียงใหม่
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1197
เด็กหญิงทิพานัน  อูปธรรม
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1198
เด็กชายธนกร  วรพล
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1199
เด็กหญิงธนชัญ  คำภีระ
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1200
เด็กหญิงธนพร  กันทะปง
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คณิต ม.ต้น
1201
เด็กหญิงธนพรพรรณ  คำภีระ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
1202
นายธนพัฒน์  พัวศิริ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น