ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1221 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  แก้วจินดา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  บัวรัตน์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกณิฐสิรี  ชัยบุญธรรม
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกนาถ  ไชยยามูล
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกพร  สายเกิด
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกนกพัฒนา  พัฒนทรัพย์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกนกพิชญ์  อินต๊ะมูล
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกภรณ์  เจริญพรพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกรดา  มณีสม
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  โกมลเมนะ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  มณีวรรณ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนกวรรณ  มะหาคำ
ม.3
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกนิษฐ์  หะซะนี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกมนนัทธ์  พงษ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกมลฉัตร  พินิจ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกมลชนก  กองแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกมลชนก  วุฒิคุณ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
18
นายกมลภพ  เป็งจาม
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกมลภัคว์  เกิดไทย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกมลภัทร  ทิดี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกมลรัตน์  จะหละ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
22
นางสาวกมลลักษณ์  กอนทสร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขันตี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คณะฝั้น
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใจทา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกรกช  ภีระคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
นางสาวกรกมล  แก้วจันทร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกรกมล  คำอ้วน
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
29
นายกรกวินท์  วดีอินทวงศ์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกรณิศจินต์จุฑา  แสนเต๊าะ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกรปภา  กองใจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกรวรรณ  ศิรินันทา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกริณฑรัตน์  เชื้อสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
34
นายกรินท์กร  ศักดิ์สุริยา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกรินทร์  กุมาร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1222 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกริษฐา  จุ้ยพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกริษฐา  พวงทอง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกฤต  มณีวงศ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกฤตภาส  ราชบัณฑิตย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกฤตภาส  สุพรรณกุล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายกฤตเมธ  ล้นพระพร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกฤตยชญ์  นามวงศ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกฤตยา  วงศ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกฤตวิทย์  สิงห์ใจธนาภัทร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
45
นายกฤตินัย  ใส่แก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกฤติยา  ชาวโคกหม้อ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกฤษฎ์ชัชพงศ์  สุนทรามงคล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกฤษฎ์รัตน์  ศุภกรไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกฤษณพร  มาเป็ง
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกฤษณ์พีรัช  นนพัชรพงศ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
51
นายกฤษณภูมิ  จรีอาภาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกฤษณล  ทองจ่าม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายกฤษณะ  แสนศิริ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกวินท์  กุมาร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกวินธิดา  ช่างเครื่อง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายกษิดิศ  ณ น่าน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายกษิดิศ  อนุวงศ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายก้องกิดากร  อินตายวง
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกัญจน์กุสุมา  นางสูงเนินธนา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกัญจนพร  บุตรดา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  ธนพรวุฒิภัทร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  ธนพรวุฒิภัทร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีสุข
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกัญญ์ศิริ  สุคำปัน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชุ่มคำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์เมธา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณพงค์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หมูแก้ว
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกัญญานัด  พรหมรินทร์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกัญญาภัค  ประทุมศรี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1223 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นางสาวกัญญาภัค  พากระโทก
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กันนาง
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชอมือ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
74
นางสาวกัญญารัตน์  สุขมณี
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงกัญญาวีย์  ศรีแท่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์ภักดี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  กรวิรัตน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายกันต์ดนัย  คิดหงัน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายกันต์ธีร์  ดวงมณี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายกันตพัฒน์  วงศ์เขื่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงกันตา  สัธนรักษาเวศ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
82
นายกัปตัน  หลู่แม
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายกัมปนาท  ชัยมูลฐาน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พอก๊ะ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงกัลยาณี  สปันนา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงกัลยาพรรณ  เรือนโย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงกัลยารัตน์  รอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงกาญจนา  กัณธรรม
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงกาญชนก  ปงธิยา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงกาญดา  ลุงหล้า
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
91
นางสาวกาณต์ธิดา  รัตนา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงกานต์ติมา  คริกเคา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นันทขว้าง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลิศคอนสาร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุภาโพน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุริยะรังษี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายกานต์  กาวงศ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สอนเจริญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายกิตติคุณ  อาศนะ
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายกิตติทัต  ตัดพุดซา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายกิตติพงศ์  แก้วโปธา
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายกิตติพงศ์  มณีวงศ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายกิตติพงศ์  สุพรรณ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายกิตติพล  ทาอิ่นคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1224 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายกิตติพัทธ์  พุทธขันธ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายกิตติพิชญ์  แก้วสมุทร์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
108
นายกิตติพิพัฒน์  ตันเจริญ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายกิตติภพ  อินธิสาร
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายกิตติภัฎ  กนกทิพยกุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วจารนัย
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายกิติภูมิ  หมูเขื่อน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงกิติยา  ปาลี
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ใคร้บุญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงกิรณา  ปฤษณภานุรังษี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงกีรณา  วิริยะ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายกีรติ  พงศ์พัชราพันธุ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงกีรติกาญจน์  สุวรรณพงษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวกีรติพัชร  สุทธหลวง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลพรม
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายกุลธวัช  ดีมูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงกุลธิดา  เสนะเปรม
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงกุลนันท์  มณีขัติย์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงกุลพิมล  ลูกผาย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงกุลวดี  ลุงออ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
126
นางสาวกุลสตรี  กับเป็ง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงกุลิสรา  มีสุข
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายกุศลคำนวณ  ณฐบุญพิศุทธิ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุใจ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
130
นางสาวเกวลิน  วินัยถนอม
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงเกวลิน  สุภาพ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงเกวลี  ดวงนุรัตน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
133
นางสาวเกศวารินทร์  อินทร
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงเกศสิรินทร์  ประทุม
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
135
นางสาวเกสรา  คำสิงห์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
136
นายเกียรติภูมิ  อินสว่าง
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยกยอ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายโกศัลย์  เทิดไพรพนาวัลย์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงขวัญข้าว  เมืองเล็น
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงขวัญข้าว  สุวรรณพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1225 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายขวัญใจ  สุริยา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงขวัญพิชชา  กันธะ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงขัติยาภรณ์  แก้ววรรณา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายเขตต์  ขันตี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงเขมจิรา  เมคพัธน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  สิริพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายเขมรินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงเขมิกา  มณีรัมย์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงเขมินทรา  คีรีพงศ์เผ่า
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงเขมิสรา  ปีเจริญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายคณพศ  วังคำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายครรชิดพงค์  สังข์คำ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายคาซูโนริ  คานาซาวะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงค้ำบุญ  สุระ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายคิดดี  สมทา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายคิมหันต์  สมเวที
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายคีตพล  ฉลอมพงษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายคุณากร  ทวิสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายคุณานนต์  จิ่งต่ามน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงแคสสิดี้  เหลียง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายโคกิ  คุงิมิยะ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายโคทาโร่  คาวาคามิ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงจรรษณี  คะละภู
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
164
นายจรุญ  ยอดคำ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
165
นายจักรพงษ์  เตจ๊ะขอด
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
166
นายจักรพงษ์  หงษ์คำ
ม.3
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายจักรภัทร  ขัติยะ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายจักรรินทร์  สมร
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายจักริน  ธิสกุล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงจันทร์จรัส  แซ่หลอ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงจันทิมันต์  กาบทอง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงจันทิมา  ยะสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงจามรี  จิตตสุภา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายจารุพัฒน์  บุญชุ่มใจ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงจารุพิชยา  หนูไพร
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1226 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงจารุวรรณ  ขะจ๋อม
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงจารุวรรณ  ต๊ะปิงยศ
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงจิญชยา  เครือจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงจิณณ์จุฑา  ราชนวม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงจิณณพัต  ผูกทอง
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายจิณณวัทย์  ทิพยะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงจิดาภา  ปามา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงจิดาภา  มณีวงศ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายจิตติพัฒน์  กันทวงค์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายจิตธิพัฒน์  พงดง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงจิตรกัญญา  ปัญญาชุวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงจิตวรรณ  จองแหลง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงจินดามณี  รัตนรักษ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงจินต์จุฑา  จันทะกี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงจินต์จุฑา  จุลอักษร
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เรือนปัญโญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
192
นางสาวจินตนา  ไฟกาศ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายจิรกิตต์  บุญถึง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายจิรกิตต์  อรรถอิทธิรุจน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงจิรนันย์  ธัญกรพงศ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายจิรพงศ์  สักการะ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงจิรภัทร  อุปนันชัย
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงจิรภิญญา  อภิชัย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงจิรวรรณ  อุทัยคาม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายจิรศักดิ์  บุญสม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายจิระวัฒน์  ศรีรมณ์
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
202
นางสาวจิรัชญา  คำลา
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงจิรัชญา  ถวาย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงจิรัชญา  โนตัน
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงจิรัชญา  ปาละสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงจิรัชญา  มาศิริ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงจิรัชญา  รวยพงษ์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายจิรัชพัท  นันตา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายจิรัฎฐ์  จารีวิษฎ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายจิรัฏฐ์  มอยติละ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1227 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
นางสาวจิราพรรณ  ชัยคำ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงจิราพรรณ  สิงห์แก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงจิราภรณ์  จันธิวงค์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญก้ำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายจิรายุ  วงค์บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงจิราวรรณ  ยะสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงจิลมิกา  อินต๊ะแก้ว
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงจีรภิญญา  ทรัพย์ประชา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายจีรวัฒน์คพันธ์  พิศชวนชม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายจีรายุทร  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงจีราวรรณ  ดวงไทย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดทองเลิศ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ปีมะสาร
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
225
นางสาวจุฑามาศ  ตาคำ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิพย์จักร์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพียรพิเศษ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงจุฬา  อาบู
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังขวลี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายเจนวิทย์  ท้วมวงษ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายเจษฎา  การเกตุ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายเจษฎา  โจมขัน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายเจษฎากร  โพธิบุญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงใจฟ้า  วงศ์กันทา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงใจรดา  พรมเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงฉัตรกมล  ปวงแพร่
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงฉัตรชนก  สุติ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงฉัตรทิพย์  สันติธารารัตน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายฉันทกร  โพธิเย็น
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายฉันทวิชญ์  สะอาดล้วน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงฉันทิศา  วงค์บุญตัน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายเฉลิมชัย  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงชญาณี  วงค์บุญตัน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงชญาดา  เลิศสงคราม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงชญานิศ  รังษี
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1228 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงชฎาพร  วรรณะ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงชฎาพัสณัน  ชุ่มชื่น
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายชณาณล  พึ่งธรรม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงชนกนันท์  คำแสน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงชนกนันท์  ใจกล้า
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงชนกนันท์  โชคสร้างทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงชนกนันท์  แท่นดี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงชนกนันท์  ประสมทอง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงชนกนันท์  เรือนก้อน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายชนกันต์  ธนวงศ์อุดม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงชนกานต์  ประสงค์ทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายชนนันท์  ชัยชนันท์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวชนนิกานต์  วังใจ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงชนม์ชนก  ขันพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายชนะเกียรติ  อะทะไชย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
261
นางสาวชนัญชิญา  ขรรรค์ชัย
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงชนัญชิดา  ประทุม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงชนัญชิดา  ปาลี
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงชนัญชิดา  วงษ์ราช
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์สม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
266
นางสาวชนัญธิดา  ระตา
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงชนัญธิดา  เรือนดี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงชนันธร  เชียงปวน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายชนาธิป  ทำการดี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงชนาพร  จันทรยุทธ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงชนาภา  มั่นธรรม
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงชนารัญช์  แก้วคำมา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงชนิกานต์  ไชโยกาศ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงชนิดาภา  ดวงพันธ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีธิ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงชมพูนุท  ทองประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายชยณัฐ  ขันจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
278
นายชยากร  ไวปัญญา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายชยางกูร  การมันคี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายชยางกูร  ปานสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1232 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงชยุดา  จันทร์สอน
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายชยุตพงศ์  ปัญญาสูง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงชรัลวพัชร  ระฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายชลกร  วรรณวิจิตร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
285
นายชลชาติ  ชัยยะ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงชลธิชา  คำภักดี
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงชลธิชา  มนต์ทอง
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงชลธิชา  ยากรณ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงชลธิศา  ซาซากิ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงชลนิชา  เทพมาลาพันธ์
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงชลพรรณ  ทองงามขำ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงชลลดา  อินสันทราย
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายชลวิทย์  สุริยะ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงชลิตา  ใจยะธรรม
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงชลิตา  ทนันไชย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายชวกร  สะอาดล้วน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงชวัลภร  วิภาพรรณ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงชวัลสิรี  แก้วโต่ง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายชวิน  เทียนทอง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงช่อเอื้อง  ปาลี
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายชัชชัย  อุ่นใหม่
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
302
นางสาวชัชนันท์ญา  ไชยอินทร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายชัชพงศ์  ก๋าเครื่อง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงชัญญานันท์  วางฐาน
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรต๋า
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายชัยชนัตถ์  ตาไฝ
ม.3
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายชัยพงษ์  คำเผ่า
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายชัยวัฒน์  เสือพลี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงชาลิษา  กันทะวงค์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
310
นางสาวชาลิสา  มัจฉาสกุลชัย
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงชาลิสา  วงค์ติ๊บ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงชิดชนก  ธนิกกุล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายชิติสรรค์  แสนเกรียง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
314
นายชินดนัย  ไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายชินบัญชร  พัฒนกุลเกียรติ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1233 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายชินาวุฒิ  บุญนนท์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายชิษณุชา  ใจขันแก้ว
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายชิษณุพงศ์  มณีเกี๋ยง
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายชิษณุพงศ์  วิไลลักษณ์เลิศ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายชิษณุพงศ์  อภิวงศ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายชิษณุพงษ์  พงษ์จันโอ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายชิษณุพงษ์  ลากะสงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงชุณหกาญจน์  แก้วมูล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงชุดา  จองแค้น
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงชุดา  ลุงจาย
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันทวงศ์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชมภู
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ต่ำแก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
นางสาวชุติกาญจน์  บุญสละ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงชุติมา  สิริกันยาธรรม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายเชาว์วัฒน์  เขียววรรณ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายโชคชานนท์  ทูลรัตนไชย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายโชตนา  นาคนคร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงโซเฟีย ณิชา  คาร์ลสัน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงเฌอณัชพร  กุวังคดิลกวงศ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงญาณภัทร  อินชนบท
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
338
นายญาณวรุฒม์  สุวรรณแพร่
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายญาณวุฒิ  ยาวุฒิ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงญาณัจฉรา  รุจนรงศ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงญาณิน  กวางอุเสน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงญาณิศา  คงธนพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงญาณิศา  คำอ้าย
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงญาณิศา  ใจจิตร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวิชัย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงญาณิศา  อุ้ยฟูใจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงญาโณทัย  วรายุ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงญาดา  กรึกโคกสูง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงญาดา  โพธิ์ล่าม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงญาดา  อรรถนิรันดร์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1234 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงญาษิดา  จันสีมุ่ย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายฐนาพันธ์  อินทานุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงฐนิศรา  ธงทอง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงฐานิสร์  ทีปต์จิร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองงาม
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุตรศรี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
357
นายฐิติกร  สุริยะมล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงฐิตินันท์  สมบัติ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายฐิติพงศ์  นามแฮด
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงฐิติมา  มณีอำไพร
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงฐิติมา  มูลมั่ง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจริญสวรรค์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงฐิติวัฒนา  ชูณะวัฒน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงฐิหัทยา  ชนะเดช
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายฑศธรรม  ท้าวยศ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงฑิตยา  คำไชย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายฑีฆวัฒน์  สายกับ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายณชพัฒน์  ปันแสน
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายณฐกร  บุศรากุล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายณฐพัชร์  นรณภัทรเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายณฐพัฒน์  โชคมงคลสกุล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายณธกร  ธัญชัยฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงณธิดา  เทพสืบ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายณพพงค์  อรรฆพฤฒ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายณพล  บุญทอง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายณภษิษข์ เสซ  นิธินันทะกานต์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายณภัทร  ฉายบุตร
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายณภัทร  ตัตวธร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายณภัทร  วรวงศ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายณภัทร  แสงบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
381
นายณภัทร  หอศิลป์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงณภัทรดา  ศิรินาม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงณภิชชา  คำวินิจ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายณวณน  จริงไธสง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงณหทัย  กุลเมืองน้อย
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1235 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงณหทัย  ทาสา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงณัชชา  ขำเนตร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงณัชชา  คำปวง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงณัชชา  จองมูลสุข
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงณัชชา  เเก้วมาลัย
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงณัชนันท์  เสกิละ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
392
นายณัชพล  ธาตุอินจันทร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายณัฎฐชัย  นนทะสร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
394
นางสาวณัฎฐ์นรี  ตาลคำมูล
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  ชัยบุตร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงณัฎฐา  เยาวบุตร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงณัฏฐกมล  ธรรมภักดี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยวุฒิ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสมอใจ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
400
นางสาวณัฏฐธิดา  ดวงตา
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  โชติอินทร์หอม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงณัฏฐนัญญา  นาใต้
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายณัฏฐนันธ์  พุฒพนาทรัพย์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงณัฏฐฤทัย  มีแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
405
นายณัฏฐ์  เข็มเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงณัฐกมล  สิงห์โตเผือก
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายณัฐกร  กิจจานุกิจ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายณัฐกิตติ์  พุงขาว
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายณัฐเกียรติ  ป้อมเป็ง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงณัฐชญา  อุปวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายณัฐชนน  เกลี้ยงแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายณัฐชนน  เดชนิกร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายณัฐชนน  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงณัฐชพันธ์  อยรังสฤษฏ์กูล
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงณัฐชยา  รักแก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
416
นางสาวณัฐชา  เครื่องคำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงณัฐชา  ใจมุข
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงณัฐชา  เปียงใจ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงณัฐชานันท์  จินาเหมย
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงณัฐฐา  ติณตกานนท์
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1236 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายณัฐณัส  อมรศรีวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมมิน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไวว่อง
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงณัฐธยาน์  กัญทรัญ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แย้มหลั่งทรัพย์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงณัฐธิชา  ใจมาธิ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงณัฐธิชา  ศิริ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงณัฐธิณี  คล้ายหอม
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
429
นางสาวณัฐธิดา  ชัยอาม
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
430
นางสาวณัฐธิดา  ซาคาคิดะ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงณัฐธิดา  ณ เชียงใหม่
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงณัฐธิดา  อภิวงค์งาม
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงณัฐธีรกมล  บุญมี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายณัฐธีรุท  ทรายคำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายณัฐนนท์  แสงแย้ม
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงณัฐนพิน  วรินทร์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงณัฐนรี  ทาสี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายณัฐนัน  ไทยหนุ่ม
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงณัฐนันทน์  เกิดสุข
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงณัฐนันท์  แดงเขียว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองสุข
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายณัฐนันท์  เทพวรรณ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญก้ำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงณัฐนันท์  มาลารัตน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายณัฐนันท์  อุปนันท์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายณัฐปคัณต์  ปุยสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายณัฐพงศ์  เก่งการทำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงณัฐพร  สระทองบ้อง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายณัฐพล  ถิระปัญญาธร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายณัฐพัชร์  อุตตโม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วประถม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายณัฐภัทร  วรหาญ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงณัฐรินทร์  อาณัติธนันท์กุล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงณัฐวดี  พิละกัญทา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณศิริวิศาล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1237 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายณัฐวัชต์  เทพวรรณ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วกี
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายณัฐวุฒิ  ตุนมรรยาท
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายณัฐวุฒิ  นุยามัง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวศรี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงณัฐิกา  อินทชัย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงณัฐิดา  วรรณรส
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงณัตฐิกานต์  เมืองโสม
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
464
นางสาวณิชกานต์  ปาณะวงศ์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณกาศ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงณิชชา  ไกรวัฒนาชา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
467
นางสาวณิชา  เลิศสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
468
นางสาวณิชานันท์  จันไกย
ม.3
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงณิชานันท์  ศศิธรวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงณิชาบูล  จันทะมงคล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงณิชาพัชร  วงศ์เทพเตียน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
472
นางสาวณิชารัศม์  พุ่มภัทรชาติ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงณิชารีย์  ว่องกมลชัย
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงณิชาลักษณ์  ทนันชัย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงดนยา  เลาหมี่
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายดนัยระพี  สุทธวาสน์
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายดนุพล  วงค์แสน
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายดรณ์  สุวรรณประเทศ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงดลธิดา  ดวงธิมา
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงดลยา  ดุมเพชร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงดวงกมล  ไชยคำวัง
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงดวงกมล  สุยะใหญ่
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงดวงจันทร์  คชทอง
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงดวงหทัย  ทรายคำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงดารารัตน์  บัวยิ้ม
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงดารินทร์  ลุงเคย
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงดารุณี  อินวงค์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงดาวใจ  คำมงคล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายดุลยวัต  ยุติธรรม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
490
นายเดชาภัทร  เจริญทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1242 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
นายเดชาวัฒน์  อรรถนิรันดร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายต้นฝน  เทวิน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายต้นหนาว  วงศ์คำปัน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายตรัส  ศักดิ์คะทัศน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงตรีทิพพยนิภา  โปธา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  มาก๋า
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายตรีสุวรรณ  เตชะกูล
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายตะวัน  เสถียรไทย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงตาณรีย์  เฮงสกุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายเตชวัน  มากชุมนุม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายเตชินท์  มณีวรรณ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายถนัดกิจ  ตานัง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงถลัชนันท์  ยิ่งสนิท
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายถิรายุธ  คำจีน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายทรงยศ  ฟูจันทร์ใหม่
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายทฤนห์  รวมสุขนิรันดร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายทศพล  ลุงยี่
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงทอฝัน  ชูวงษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงทอฝ้าย  รินทร์คำ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงทอรุ้ง  ลุงกอ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายทักษ์ดนัย  คูณรัตน์
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงทักษยา  รัตโนสถ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
513
นางสาวทักษิณา  อุปละ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายทัตพงษ์  ศรีไว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายทัตพิชัย  ยาวินัง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายทำนุรัฐ  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายทินภัทร  สร้อยเพชร
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
519
นางสาวทิพย์ดารา  ลุงซอ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงทิพย์ธารทอง  จันทะแพง
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายทีฆทัศน์  สมุหทัย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายเทพบดินทร์  ใจอินสม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายเทพฤทธิ์  พูนคำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายเทพศักดิ์สิทธิ์  แพ่งสุภา
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายแทนกานต์  คลังมาเจริญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1243 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายธงรบ  เตปิน
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
527
นายธตรฐ  วงศ์จันทร์ทิพย์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายธนกร  กันอูบ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายธนกร  ปวงสมุทร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายธนกฤต  กันธวรรณา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายธนกฤต  ลังการัตน์
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายธนกฤต  สะอาดเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายธนกฤติ  มะโนกุล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายธนกฤษณ์  ยิ่งยงมหาทรัพย์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงธนฉัตร  พิมมะทา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายธนญชัย  แม่นยำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายธนทัต  ขัตธิ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายธนทัต  ชมภูนุช
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายธนบัตร  วังพุทรง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
540
นายธนพงษ์  สุปินตา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงธนพร  ใจเงิน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงธนพร  แซ่ชื้อ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงธนพร  ตั้งผดุงสุข
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงธนพร  มงคล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงธนพร  วัฒนกสิกิจ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายธนพล  มณีทอง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายธนพัฒน์  ใจกว้าง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายธนพัฒน์  ปันป่า
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายธนพัส  ตื้อแปง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายธนพูน  ดารารัตน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงธนภรณ์  ขุมเงิน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงธนภรณ์  ปันชัย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงธนภรณ์  พิมมหาวัน
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงธนภรณ์  เรือนพันธ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีวิชัย
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายธนภัทร  ลวงระแหง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงธนภา  อมตวณิชกุล
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงธนมน  เล็กศรี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายธนรัฐ  ฟองคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงธนวรรณ  ชื่นกันยารัตน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1244 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายธนวรรธน์  สุวรรธิวงศ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
562
นายธนวัชร์  มานะศิลป์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายธนวัฒน์  ใจยง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงธนัชนันท์  กัญจินะ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงธนัชพร  ศรีทราย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงธนัชพร  สาทร
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงธนัชพร  อุทรา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงธนัญชญา  ยศยิ่ง
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงธนัญชนก  พรหมวนิช
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงธนัญอร  ชวณิชย์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงธนัฏฐา  เขียมสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงธนัยนาถ  ศรีบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายธนากร  เถื่อนถ้ำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายธนากร  นนท์ตา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายธนาธิป  นนท์ตา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงธนาพร  ทาแดง
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงธนิดา  วงษาชม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายธนินโชตน์  โอภาสพีรวิชญ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงธมลวรรณ  ชาวคำเขต
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงธมลวรรณ  ผุยผัน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีนวล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายธรรมพล  ธัญเศรษฐ์กุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายธรรมรัตน์  ลักขธรรม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงธรรมิตาว์  อาบสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายธรรม์  อุสาหะ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
586
นายธราดล  อุดมเดช
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายธฤต  สุขสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ถาธัญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุภาษี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงธวัลหทัย  แก้วรากมุข
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงธัชชา  สุนทรเสถียร
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงธัญกมล  ลังกาเปี้ย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงธัญชนก  จรัสโสภณ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงธัญชนก  ทันดร
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงธัญชนก  บวรธีรภาพ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1245 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงธัญชนก  บุญก๋า
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงธัญชนก  เรย์โนลดส์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงธัญชนก  วงค์ดาว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงธัญชนก  วันทิตย์
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายธัญญภรณ์  นันไชย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีสองเมือง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงธัญญะสุภางค์  รัตนมงคลเกษม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำปวน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงธัญญารัตน์  อิกำเหนิด
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายธัญเทพ  สิงห์แดง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงธัญพร  ทองทิพย์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงธัญพร  บวรธีรภาพ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงธัญพิชชา  สิงหศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กฤตาวรกุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงธัญรดี  ขำชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงธัญรักษ์  ปันศิริ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ก๋าใจยะ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฟักสด
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงธัญลักษณ์  มงคลโสภณเจริญ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เรืองบุญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงธันทิวาณ์  แก้วน้อย
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงธันยชนก  ลายคำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
618
นางสาวธันยพร  ชูชื่น
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงธันยพร  บรรจงการ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายธาดา  ตาวงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  จันทะแพง
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงธารน้ำ  ธนูจันทร์
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีงาม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงธิดาพร  ลีวิรัตน์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรดา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงธิดารัตน์  อินชัย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงธิติมา  ไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายธิติวุฒิ  คำมูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงธิษณา  กิติเรียงลาภ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายธีรดนย์  มาละฟู
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1246 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายธีร์ธวัช  เขียวนิล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายธีรธันย์  ภัทรธันยโรจน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายธีรภัทร  พิราชัย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
634
นายธีรภัทร์  วงศ์เขียว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายธีรเมธ  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายธีรวัฒน์  ลีลาศีลธรรม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายธีรวิทย์  คำฮอม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายธีรวุฒิ  พิดานปัน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายธีรัช  ศรีใจ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงธีรานันทน์  ใจจา
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงธีราภรณ์  เข็มประดับ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงธีราภรณ์  วงศ์สถาน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงธีราภรณ์  ศรีอินทร์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายธีร์  ทองนพรัตน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายธีวากร  เชื้อพูล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงนงนภัส  ศรีสงคราม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายนนทิวากร  กวงแหวน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายนพคุณ  ปานเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายนพฉัตร  คำมงคล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงนพภัสสร  ประกัตฐโกมล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงนภนันท์  วันเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงนภสร  จันทร์ตา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงนภสร  โนรี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงนภสร  เหลาคม
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงนภัส  โกสินทรานนท์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงนภัส  คำบุญสูง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงนภัสกร  ม่วงทอง
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงนภัสกร  อุ่นตา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงนภัสนันท์  มานุษยานนท์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
660
นางสาวนภัสสร  กันทา
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายนรบดินทร์  นุชทรวง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายนรบดี  คล้ายวงศ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายนราธิป  ลูสา
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
664
นายนราพงศ์  สาทริยารัตน์กุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายนราวิชญ์  กัณทาสัก
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารดารารัศมี ห้อง 1247 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
นายนราวิชญ์  เที่ยงประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
667
นายนรินทร  เฮงดี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายนรุตม์  รักษ์คิด
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายนฤดล  เมืองอุดร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายนฤบดินทร์  ปากหวาน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายนฤพน  มาออน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
672
นางสาวนฤพัชร  แสงพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายนลธวัช  ปัณโณ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงนลพรรณ  สุทธาชัย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงนวพร  จองคำอาง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงนวพรรษสร  ใจแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายนวพล  เทพขาว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายนวรัตน์  สุกันทา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายนักบิน  นาคสุขศรี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
680
นางสาวนัชชา  ชลประทิน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงนัชนภัส  พวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายนัฐพงษ์  กวงแหวน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายนัทธวัฒน์  แซ่โง้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
684
นางสาวนัทพร  ก๋ายอด
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงนันท์นภัส  กันทะลา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์หอม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงนันท์นภัส  วัฒนเชษฐ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิภาทิวาภรณ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายนันทพงศ์  ชมมาลา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงนันทพา  อดิเรกธรรมากร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงนันท์ลภัส  พิทยาโรจนกุล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
692
นางสาวนันทิกานต์  ทองคำฟู
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงนันทิชา  เตชะ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงนัยนา  อุ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงนาฏประภา  นรกิจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงนาตาชา  เทมสกี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายนาราวินท์  ปันถลา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงนารีรัตน์  หงษ์อินตา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงน้ำทิทย์  มอยจิละ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงนิชดา  หินธง
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตน์ ห้อง 1031 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงนิชนันท์  มะโนภี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงนิชานันท์  จิโน
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงนิตยา  กฤติยาภิชาตกุล
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายนิติชัย  เตชะแปง
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายนิติธร  ทัศนา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายนิติภูมิ  มหาไม้
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายนิรันดร  ปันมูล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงนิรินธนา  ทาอวน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงนิโลบล  ศรียาบ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
710
นางสาวนิศาชล  บูญทา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงนิศารัตน์  วงศ์ใหญ่
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
712
นางสาวนุชจรี  ชูดวง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
713
นางสาวนุชรวี  อุตตะมา
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงเนรัญชลา  อุปละ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงบงกช  สิงห์มี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงบงกชพร  คำวงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายบดินทร์  วงค์กา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
718
นายบวรลักษณ์  บุญยวง
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงบวรลักษณ์  พุทธวงค์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยแว่นตา
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงบัวชมพู  หลวงยศ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายบุญญพัฒน์  สุธาชัย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงบุญญานันท์  โยธาราษฏร์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายบุญประพัฒน์  ตานัน
ม.3
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายบุญยงศ์  ไชยราช
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายบุณยกร  ชัยสิทธิกุล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงบุณยานุช  ญาณะเปียง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงบุณยาพร  ญาณะเปียง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายบุลากร  เกี๋ยงคำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงบุษกร  กันชัย
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงบุษกร  ขวัญคำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงบุษฏา  คำดา
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงเบญญาภา  กิติกร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงเบญญาภา  ขันเงิน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยลังกา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตน์ ห้อง 1032 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงเบญญาภา  ละอ่อง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงปฏิญญาภรณ์  เงินมา
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายปฏิพัทธ์  คำภิโร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญมี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายปฏิภาณ  ปาลี
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายปฐานันดร์  จันภิรมณ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายปณต  ถานะตาล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงปณพร  เป็งศรี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงปทิตตา  ไชยศรี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงปพิชญา  ชัยคำมูล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงปพิชญา  วิชัยยา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงปพิชญา  สาธร
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
748
นางสาวปพิชญา  หอมจันทร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายปภังกร  กลิ่นดาว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงปภาวดี  นามแก้ว
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
751
นางสาวปภาวรินท์  ไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
752
นางสาวปภาวี  ไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายปรมาจารย์  นาคมีศรี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายปรเมศวร์  สมวรรณ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายปรเมษฐ์  ทาดาริน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงประทุมพร  โพนสีสม
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงประลิตา  เด่นมโนธรรม
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายปรัชญา  เต่าสิงห์แก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
759
นายปรัตถกร  ทิพนี
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายปรัตถกร  นักกรองดี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายปราชญ์  ปรีชม
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายปราณ  ธรรมวิวรณ์กุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงปราณปริยา  ก้อนจำปา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงปราณปริยา  ชัยวรรณา
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงปราณปริยา  ปะวะภูสะโก
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงปราณปริยา  สวนสมัย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายปริชญานนท์  ไชยทา
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงปริชาติ  ปัญโญใหญ่
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายปริญญา  โชติช่วงตระกูล
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงปริญญาภา  เตจะละ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตน์ ห้อง 1034 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงปริยฉัตร  ทานะขันธ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงปริยาภรณ์  กันจ๊ะนา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายปวรปรัชญ์  ยะทอง
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายปวรปรัชญ์  แสนหลี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงปวริฐ์ศา  เยี่ยมเมธากร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
776
นางสาวปวริศ  หรือตระกูล
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงปวีณา  พรมบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายปวีร์  ทัพเสนีย์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงปัญญ์ชลี  วิมล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายปัญญวัฒน์  รุ้งรุจิเมฆ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงปัญญาพร  ฤทธิแผลง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
782
นายปัญญาวุฒิ  เป็งศิริ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงปัญทิตา  อาจสร้อย
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
784
นางสาวปัณฑิตา  พรรณสาร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายปัณณธร  แสนชมภู
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายปัณณพนธ์  สิทธิดำรงค์
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายปัณณวิช  มากชุมนุม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงปัถยา  ชูสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
790
นางสาวป่าง  ดอกแก้ว
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงปาจรีย์  เขื่อนปะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงปาณิสรา  งามมีศรี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยวุฒิ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
794
นางสาวปาณิสรา  นุชคง
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงปานชฎา  สาใจ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงปานชีวา  อิ่นคำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงปาริชาต  ไพรมีค่า
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงปาลิดา  อินเป็ง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงปาลิตา  บุญศิริ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงปิยธิดา  เชตะวัน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงปิยธิดา  ปาลี
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงปิยธิดา  ปิยะเฮงตระกูล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงปิยธิดา  ฟองคำ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายปิยนัตต์ภูมิ  สุทินโน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงปิยนุช  แก้วคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตน์ ห้อง 1035 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงปิยนุช  แดงงาม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงปิยนุช  ย้อยยด
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายปิยวัฒน์  ขัดปิน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงปิยะฉัตร  โพธิ์เอี่ยม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายปุญญพัฒน์  จารุวรรณ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  วังมูล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายปุญญพัฒน์  แสงประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร  นะติกา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงปูชิกา  อะโน
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายเป็นเอก  สิทธิมงคล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงเปมิกา  กำแพงทิพย์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงเปมิกา  อินทะยศ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงไปรยา  ดวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงไปรยา  ปิยะจันทร์
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงแผ่นฟ้า  น้อยวรรณา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายพงศกร  อ้วนเผือ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
822
นายพงศ์ปณต  เมธาเวช
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายพงศภัคร  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายพงศ์ภัค  การะเกตุ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
825
นายพงศ์วิชญ์  สมตา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายพงษ์สถิตย์  บรรลือ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายพชกร  บุญหล้ายิ่ง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายพชร  กันทะเสนา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายพชร  คามเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายพชร  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
831
นายพชรพล  เพชรชื่นสกุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงพชรวรรณ  เด็กยอง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงพนิตนันท์  คำไหว
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงพรกนก  ยืนยงมั่น
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงพรชนก  ใจเเก้ว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงพรชนก  พรโสภิณ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงพรชนัน  เพ็งศรีแสง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
838
นางสาวพรชรินทร์  จุลศิริ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงพรญาณี  คำผิว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงพรณภัทร์  สุขแว่น
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตน์ ห้อง 1036 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงพรทิพย์  ลุงสุข
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงพรธิชา  สมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงพรธีรา  เสนาศรี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงพรนภัส  วงค์คม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงพรนับพัน  โอ่งเคลือบ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
846
นางสาวพรปวีณ  สุวรรณรังษี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงพรปวีณ์  กำจรเวทย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงพรปวีณ์  ชัยณรงค์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงพรพรรณ  ใจยะธรรม
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงพรพัสวีย์  สายเดช
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงพรไพรินทร์  เดชะปราบต์
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายพรรณพนัช  ไชยสาร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงพรรณวิลาส  โซวเจริญสุข
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงพรรัตน์  พรรัตนทวีกุล
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงพรลภัส  นรินทร์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงพรวนัช  โปธิดำ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายพรวิษณุ  สุภา
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
858
นางสาวพรสรวง  เดชบำรุง
ม.3
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายพรหมนัฐ  รานา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงพรหมพร  เรือนวงศ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงพรหมพร  สาริกา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงพร้อม  อภิชัย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายพราหมณ์  พรหมรุ่ง
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงพฤษภาพร  วีระจันทร์
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายพลชล  เขื่อนคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายพลอธิป  อินต๊ะขัติ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงพลอยจินดาเพชร  เสือมาพะเนา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมสอน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงพลอยพรรณ  ตะสิงห์
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
870
นางสาวพลอยพิศุทธิ์  นางเมาะ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงเวียน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงพลอยมณี  แปงแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
873
นางสาวพลอยรดา  ฉวี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
874
นางสาวพลอยระวี  ทิพย์แทนพงษ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงพวงผกา  หล้าคำมูล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตน์ ห้อง 1037 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายพศวัตติ์  จำปาทอง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายพศิณ  แสงภู่วงษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายพศิน  ฟองแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายพศิน  สุริยะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายพสิษฐ์  มูลชัยลังการ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงพัชรดา  กิติสาระกุลชัย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงพัชรธิดา  วงศ์วัฒนดารา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายพัชรพงษ์  เนรวงค์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายพัชรพล  แสงหิรัญ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงพัชรภรณ์  เมฆมากฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงพัชราพร  เปียงใจ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงพัชริดา  หน่อแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงพัชรินทร์  ปินไชย
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงพัชวรรณ  ใสด้วง
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงพัฒระพี  เรือนมา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายพัทธดนย์  สุวรรณวิกุล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
892
นางสาวพันธิตรา  ชมภูศรี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  มณีกาศ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายพาทิศ  สุรเชษฐพงษ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายพายุพัฒน์  เมืองตา
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
896
นางสาวพิกุล  ยะจา
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงพิจิตรา  วงศ์อนุ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงพิชชาพร  กาศสนุก
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วมะลิวงค์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงพิชชาภา  สุทธะนะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
901
นางสาวพิชญ์สินี  สายทอง
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายพิชญะ  จรรยาโชติณรงค์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงพิชญา  ไวภารา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กรรมใจ
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงพิชญาภัค  กระจ่างเนตร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
906
นางสาวพิชญาภัค  สิงห์อูป
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงพิชญาภา  ไทยสมุทร
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลมรกต
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริป้อม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงพิชามญช์  ดวงมณี
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตน์ ห้อง 1038 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
นางสาวพิชามญชุ์  แต้มทอง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีเทา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายพิเชษฐ์  แจ้มา
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงพิณเนตรวลี  ดอนใหญ่
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายพิตรพิบูล  ขจรวิทย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายพิทวัส  ตุ้ยดง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงพิมธาดา  วงเวียน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงพิมพกานต์  ปาลี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปินตาวัน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขสมกิจ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ละไม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุนทรวรเชษฐ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงพิมพ์พจี  วิบุลกิติ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชูเกษร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ไพศาลมรกต
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  มูลเต๋จ๊ะ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงพิมพินันท์  ไคร้สร้อย
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงพิมพิศา  คำวัน
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงพิมลพรรณ  กันธิยะ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปิยธรรมรงค์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงพิราวรรณ  รินคำ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
932
นางสาวพิริยาภรณ์  บุญช่วยชู
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายพีรณัฐ  จันโม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายพีรณัฐ  โลหิตโยธิน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายพีรณัฐ  สอนศาสตร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายพีรณัฐ  สุกใส
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงพีรดา  กันทา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงพีรดา  เหมือนฟู
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายพีรพัฒน์  จูใจหาญ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายพีรพัฒน์  สระวาสรี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
941
เด็กชายพีรภัทร  ดอนมูล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงพีรยา จูเลีย  กาสเซ่นชมิดท์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
943
เด็กชายพีรรพี  จันทร์ชัยศรี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายพีรวิชญ์  ต๊ะปัญญา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายพีระพงษ์  ภาคาบุตร
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตน์ ห้อง 1041 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กชายพุฒิพงศ์  ชุติพงศ์วาณิชย์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
947
เด็กชายพุฒิพงศ์  หาญป่า
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงพุทธชาด  จุถาวร
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายพุทธางกูร  สุนทร
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายพุทธิพงศ์  ชวลิต
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
951
นางสาวเพชรพริ้ง  แก้วประพาฬ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
952
นางสาวเพ็ญพิชชา  วันเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงเพ็ญพิทักษ์  คิดสม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายเพลงเอก  ชายสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงเพียงฟ้า  วงศ์คำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงแพรพิไล  ทองแดง
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงแพรวพราว  ธัญญแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงแพรวา  พงศ์ธนบรรณ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงแพรวา  ยะปะนันท์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงแพรวา  วันเที่ยง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายโพธิกร  สุทธะหลาน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงไพรัลยา  เถานิลมณี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงไพลิน  แสนลี่
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงฟ้าวณิชย์  สกนธ์ภัทรณัฐ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
965
เด็กชายฟ้า  มหามาตร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงภคพร  กันธา
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงภคพร  ขัติยศ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
968
เด็กชายภคพล  ก้อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายภฆัมพร  พึ่งหล้า
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายภพพิพัฒน์  คำปวน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
971
เด็กชายภวัต  วุฒิเทิดสกุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายภวัต  สุภานันต์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงภัคจิรา  กันธิยะ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
974
นางสาวภัคจิรา  เบ้าแบบดี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงภัชธีญา  วงศ์เทพเตียน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงภัณฑิรา  มูลกันทะ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงภัณฑิลา  จรรยาสุภาพ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงภัณฑิลา  จำภูวรรณ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
979
นางสาวภัณพษา  สายบุญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงภัทชามาศ  พันธ์อุโมงค์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตน์ ห้อง 1042 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายภัทรกร  วังพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงภัทรธิดา  ภิไชย
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงภัทรนันท์  เนียมพรมลี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงภัทรนันท์  สิริโชติสกุล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายภัทรพงษ์  วิลาไล
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงภัทรพร  เมืองธรรม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงภัทรพร  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายภัทรพล  บุญยมหา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายภัทรภณ  วงค์ฝาย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
990
นางสาวภัทรภัทร  พึ่งนิ่ม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงภัทรมน  เเปงใจ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงภัทรวดี  ธนเดชพรเลิศ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงภัทรสิรา  ศรีกันยา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยิ่งพัฒนวิทย์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงภัทราภรณ์  เฟืองย้อย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงภัสรา  ปาลี
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงภัสสร  จันทร์ทอง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายภาคภูมิ  ศรีบุญปวน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายภาคิน  มัชฌามาศนนท์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายภาณุพงศ์  สมพงษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายภาณุภพ  ดุมกลาง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงภาณุมาศ  ภีระคำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1003
นายภาณุวัฒน์  ใบบัว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายภาณุวิชญ์  ประทุมรัตน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายภาณุวิชญ์  พนาสันติพงษ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายภาดา  เจริญทรัพย์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายภานุเบศธ์  อินปั๋น
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงภานุศรี  ตัณฑวานิช
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายภาวัต  เปรมเสมานนท์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กชายภาสวิชญ์  ดียิ่ง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงภิชญา  ใจกล้า
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายภีมวัสว์  สุขวราห์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายภีระพัฒน์  บุญนัด
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กชายภู  ยอดใจเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กชายภูดิศ  กองใจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตน์ ห้อง 1044 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
นายภูตะวัน  พรมเป็ง
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงภูตะวัน  ศาสตราคม
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงภูตะวัน  สุริยะคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กชายภูไท  เหมะธุลินทร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายภูบดี  มณียะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายภูพริษฐ์  อินทปันตี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กชายภูพิรัฐ  มางิ้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายภูมิ  เหลี่ยมวานิช
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กชายภูมิพงศ์  กันทนาวินนท์
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศ์นันท์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  กายจะโป๊ะ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายภูมิภัทร  บุตรชัย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายภูมิภัทร์  รัตนพรหม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงภูริชญา  สุทัศนรักษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงภูริชา  กัณฑสิมาธิติ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายภูริณัฐ  ศรีสมบัติ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กชายภูริธัช  หมอยา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายภูรินนท์  เฟยธิก๋า
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายภูริพล  ศรีกา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1036
นายภูริพัฒน์  บัวติ๊บ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายภูริรัช  พงษ์พันธ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายภูริวรรธน์  เหลืองอรุณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายภูรี  ปัญโญใหญ่
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายภูวดล  ไชยมูล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายภูวดล  บุญสูง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายภูวดล  ปาทา
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายภูวเดช  ศรีเที่ยง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กชายภูวิช  คำเต๋จ๊ะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงภูษิตา  โหละสุต
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงภูษิตา  อาจธานี
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงมณ๊รินทร์  สารแห้ง
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1048
นางสาวมณีกาญจ์  ลุงต๊ะ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงมณีนุช  ไชยทองคำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1050
นางสาวมนต์ธกานต์  ปริยาพรณ์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตน์ ห้อง 1045 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงมนต์สิชา  ไชยวงศ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงมนทนีย์  จามรเนียม
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายมนพัทธ์  แก้วลาย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงมนสิการ  อิชยาธรรมกวี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงมนัสนันท์  อนุพงศ์พักตร์
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายมนัสวัฒน์  จันทวงค์
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1058
นางสาวมัลลิกา  จันทร์ใส
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงมานิตา  เฟื่องเพียร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงมาริสา  ธนันชัย
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงมีนา  กันสุยะ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1062
นางสาวเมวิกา  ยืนตระกูล
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงเมศิณี  สุภาวงค์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายเมือง  -
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1065
นางสาวแม็กกี้ กุลยา  คริสเตียน เเฮนเซ่น
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1066
นายยศธรชัย  ทองประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กชายยศภาคย์  ปัญญาเป็ง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กชายยิ่งยงค์  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กชายยุรนันท์  บุญมาก
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงยุวดี  ลุงปุก
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1071
นางสาวโยษิตา  บุญฟู
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงรจนพรรณ  ฉาวเกียรติ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายรชต  กายชาติ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายรชต  พลหาญ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงรชต  ภูษา
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กชายรณกร  ศรีวัย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงรดาพร  แซ่เฉิง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงรติกานต์  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กชายรติพงศ์  บำรุงพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงรพีกาญจน์  พวงเรือนแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงรมิตา  ธูปทอง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงรรรรรรร  สุวรรณชื่น
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงรวินันท์  งามอนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงรวินันท์  ใจแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงรวิพร  พรมปั๋น
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตน์ ห้อง 1046 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กชายรวิภาส  ธัญญเพชร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงรวิสรา  ดวงโปธา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงรวิสรา  ทาแก้ว
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1089
นางสาวรวิสรา  สมูลดี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงร้อยแก้ว  เขื่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายรักชีวิน  คำอั้น
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายรักษาพงษ์  ไชยวงษา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1093
นายรัชชานนท์  จันทร์ขวัญ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายรัชชานนท์  ชัยวาฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายรัชชานนท์  มุขแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กชายรัชธรฐ์  ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงรัชนกพร  วงศ์เขียว
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงรัชนี  ดุ่งมะลี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1099
นางสาวรัชนีกร  ใจคำ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กชายรัชพล  วุฒิรัตน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงรัญชิดา  แก้วนำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงรัญชิดา  ต๊ะหล้า
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงรัฐนันท์  ทองสิริ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กชายรัฐวุฒิ  จุมปา
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กชายรัฐศาสตร์  ตาจันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงรัตติกา  แก้วประชานนท์
ม.3
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงรัตนประภา  สุริยะโชติ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คุณยศยิ่ง
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายราชอาณาจักร  เกิดมีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงรินทร์ลดา  อารี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1111
นางสาวรินรดา  ปาลีตา
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงรุ่งทิวา  เเซ่เฉิง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงรุ่งรวี  อินทนนท์
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงรุ่งฤดี  แซ่เห่อ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1115
นางสาวรุจิรา  จักรบัวคำ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงรุจิรา  น่าชม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงรุจิรา  ยะวัน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1118
นางสาวรุจิรา  อินทจักร์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงรุจิษยา  บุญสุข
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงรุจีรา  แก้วบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตน์ ห้อง 1047 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงเรนะ  โมจิซุกิ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงเรนุกา  มโนภัทรปกรณ์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายเรืองฤทธิ์  วงษ์จริต
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงโรจนรัตน์  วงศ์กระจ่าง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กชายโรจนศักดิ์  ปานเกษม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงไรวินท์  อิสระกำธร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงลฎาภา  เสมอชีพ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงลภัสรดา  ดิษยธนชาติ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงลักษณาพร  ยานะโส
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1130
นางสาวลักษิกา  ปิงบุญ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงลัฏฐิกา  หอมเดช
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงวณิชญา  ทำสอาด
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงวณิชยา  สิงห์แก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กชายวทัญญู  เมืองมูล
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงวนัชญา  จันทร์เที่ยง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายวนัสนันท์  วรรณเขต
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงวรกมล  รอดโพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กชายวรกันต์  วรรณคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กชายวรธน  วรรธนะวาสิน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงวรนิษฐ์  นันทิโชติวัฒน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กชายวรปรัชญ์  โรยพริกไทย
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายวรพนธ์  จันทร์ฉาย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กชายวรภากร  อ่อนเปี่ยม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กชายวรยุทธ  วงค์เกียรติ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กชายวรโยธิน  สุภากาศ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงวรรณวลี  ศรีโชค
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายวรฤทธิ์  ขันพา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กชายวรสิชล  สุทนต์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงวรัชยา  นฤภาคยินดี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงวรัชยา  วสุนันต์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงวรัชยา  ศิวาโมกข์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กหญิงวรัญญา  ไทยหิรัญยุค
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงวรัญญา  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงวรัญญา  วรรณติ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงวรัทยา  มณีศรี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารเพรชรัตน์ ห้อง 1048 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กหญิงวราภรณ์  ขันวิชัย
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงวราภัสร์  กุศลงาม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงวรารี  สิริเสรีภาพ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงวราลักษณ์  ปัญญาวงศื
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงวริณรำไพ  พันธ์ผง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงวรินทร  เฉลียว
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงวรินทร  ผิวงาม
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กหญิงวรินทร  สมณะช้างเผือก
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงวริยา  สุขเสาร์
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงวริศรา  แก้วบุญมา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงวริศรา  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กชายวโรดม  ไชยกุดฉิม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กชายวสวิศว์  ชัมพูนทะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1169
นายวสุ  วิชญาณุพงษ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กชายวสุพล  สันป่าแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กชายวัชรชัย  เลิศสุริยกาญจน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กชายวัชระพงศ์  ทินอุทัย
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กชายวัชระพล  บัวพรวน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงวันวิสาข์  บุญสูง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงวันวิสาข์  ใหม่ทำ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กชายวันวีรพร  ลาสี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กชายวายุภัทร์  ตรีสุข
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงวารีลักษณ์  ทิพย์จักร
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1179
นางสาววารุณี  สายอุ่นเรือน
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงวาเลนไทน์  เชอกอน
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงวาสนา  แดงมูล
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กหญิงวิชญาดา  บุษดี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กหญิงวิชญาดา  สอประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กชายวิชยุตม์  โคตรศรี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กชายวิธธัช  พิไรแสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กหญิงวินิธา  สุริยา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กหญิงวิภาดา  วงศ์ดี
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กหญิงวิภาวี  วิลัย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กหญิงวิรมย์รินทร์  เฮงหวาน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กหญิงวิรัญญา  จังเกตุทอง
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 34

ณ อาคารศรีมรกต ห้อง 731 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1191
เด็กหญิงวิโรษณาธ์  แก้วกุลวงษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเติง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1193
เด็กหญิงวิลาสินี  สันติไชยพรกุล
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1194
เด็กหญิงวิไลวรรณ  เเซ่เห่อ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
1195
เด็กหญิงวิวรรณ  วิชิตสงคราม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1196
เด็กชายวิวิศน์ อบิเชค  กูนิ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1197
เด็กชายวิศววิท  ชาวเชื้อ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1198
เด็กหญิงวิสุทธ์ธิดา  ธิสา
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1199
นายวีรภัทร  จำปาศิริ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
1200
เด็กหญิงวีรศักดิ์  อุตตโม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1201
เด็กหญิงวุฎจิรา  คิดดี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1202
เด็กชายเวชพิสิฐ  จันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1203
เด็กชายศกุนิชญ์  ศุภวงศ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น