ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 32

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลฉัตร  พูนมั่น
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
2
นางสาวกมลพัชร  พัชรมนตรี
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกมลลักษณ์  จำปา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกรญาณี  อนุสรหิรัญการ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกรองมาลิน  มหาวงศ์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤตรัฐ  มูลมณี
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤตาคม  บัวเรียน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤติน  เทียมครบุรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกฤติน  ประจญศาสตร์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกฤษฏิ์  โพธิ์เงิน
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกวิสรา  กนกศิลป์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกษิดิศ  บำรุงไทย
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกษิดิศ  เหมือนวาจา
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรสำเร็จ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกัญญามาศ  รุ่งเป้า
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญรอด
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกันตพัฒน์  ติณพันธ์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกันตา  ปาทาน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
19
นางสาวกัลรัตน์  มุลนิล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกานดา  กันชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
21
นายกานต์กวี  ยุทธศักดิ์
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกิตติพิชญ์  ภักติยานุวรรตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกิตติมา  ทัศนพรหม
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงเกศแก้ว  ธรรมรักษา
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายเกษม  ตินตะบุระ
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงแก้วเก้า  ธรรมรักษา
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
นายคชรักษ์  เที่ยงคาม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงคณัสนันท์  ประทุมเงิน
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายคมชาญ  วิเศษนคร
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงคมธมน  อินทปัญญา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงครองขวัญ  สังข์อินทร์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
นางสาวครองขวัญ  สุทธิ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายคุณานนท์  วิชาเกวียน
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงจิญนิจ  ชาติมนตรี
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายจิรัฏฐ์  เขียนนิลศิริ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 32

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
นางสาวจีรนันท์  ช่างสลัก
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงจีรนันท์  ตาบุดดา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
38
นางสาวจุฑาภัทร  พงษ์กลาง
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
39
นายฉัตรเกล้า  นโรปการณ์
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงชญานันท์  แก้วระวัง
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
41
นางสาวชนภัทร  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงชนม์นิภา  เงาะลำดวน
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายชนสิษฎ์  พงศ์พณิช
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงชนิดาภา  โสดี
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายชยธร  นามบำรุง
ม.2
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายชยุตพงศ์  เหมือนพันธ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
47
นางสาวชลธร  เริกไชย
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
นางสาวชลธิชา  สุดประโคน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายชวลิต  จึงอนุวัตร
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงชวิศา  แผ่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
นางสาวชัชชญา  พันธ์นา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายชาครีย์  สุขเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงชิสา  วิโสรัมย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงญนันทนิยา  อมรธรรมวุฒิ
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
55
นายญาณวุฒิ  กุงไธสง
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงญานิตา  ธิเดช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงฎุษฎีพร  ควรคง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงฏิปาสวี  วาลีประโคน
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงฐิตารีย์  ปัญญาอินทร์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงฑิฆัมพร  รักษาศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายณ​ฐพงษ์  ธาราไชย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
62
นางสาวณฐพร  อ่อนศรี
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงณฐเมทินี  โสมกูล
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงณปภัช  สครรัมย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายณพดนัย  ตันจาตุรนต์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายณภัทร  สรรพลชัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงณัชชา  ลำภา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงณัฐกมล  อำนวยศรี
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายณัฐกร  พลบุบผา
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงณัฐชนุตร์  ลานุ้ย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 32

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นางสาวณัฐชยา  หาสุข
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายณัฐชัย  ชัยดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงณัฐชิยา  กระแสโสม
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมบุตร
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวณัฐณิชา  รงค์ทอง
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงณัฐธิดา  บำรุงแคว้น
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงณัฐประพาฬ  ปาคำ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงณัฐพร  นาคนาคา
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงณัฐระพีร์  มูลสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายณัฐวุฒิ  อาภรณ์รัมย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงณัถธภร  ชิดไธสง
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงณิชชาอร  ปัทมวัฒน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคดี
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงตรีรัตน์  พจนพงศ์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายตันติวุฒิ  ตันวุฒิบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายทนุธรรม  หนูสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงทักษพร  ชัยปัญญา
ม.2
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายทัชชกร  วิเศษฤทธิ์์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงทิฆัมพร  ปะจะนัง
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายเทพทัต  ไชยโย
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงเทพธิดา  ซาร่า ฮิวส์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายเทพนิมิต  ชำนิกล้า
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงแทนญ่า  อภิสิทธิ์เกษม
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายธนกร  เจริญพันธ์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายธนชัย  อัปมา
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายธนเดช  แสงเรืองรักษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงธนพรรณ  เสรีสงแสง
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงธนภรณ์  ขอหมั่นกลาง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายธนภัทร  ใหม่กันทะ
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงธนวัน  ชาลีวรรณ
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงธนัชพร  สิงหพีระกุล
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายธนานนท์  งามเลิศ
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายธนิสร  วิโสรัมย์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายธเนตรวิทย์  สินสุพรรณ์
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 32

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงธมนวรรณ  เขมะชิต
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายธัชพล  วงศ์สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงธัญกรกมล  สถานพงศ์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงธัญชนก  ด่านสุนทรวงศ์
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงธัญชนก  เพชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงธัญญรัศม์  ลีลัครานนท์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงธัญณรัตน์  มงคลไชยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงธัญทิพย์  ศิริไชยบูลย์วัฒน์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายธัญยธรณ์  ดุลยปวีณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงธัญยธรณ์  มงคลไชยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงธัญวรัตม์  รุ่งอร่ามศิลป์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
นางสาวธันยพร  ปริวัฒนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงธารทิพย์  อิ่มกระโทก
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายธีทัต  ธรรมารุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายธีรภัทร  มั่นหมาย
ม.2
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงนภกัญญา  เกษมสุขไพศาล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายนภธร  วรคามวิชัย
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงนภสร  จงกลาง
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายนภัสกร  ติยะไทธาดา
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
นางสาวนฤภร  สัตตารัมย์
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายนวพล  แก้วหานาม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงนัชชา  ลาขุมเหล็ก
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
128
นายนัทธพงศ์  ปิ่นประภาภรณ์
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายนันทพงศ์  เรืองสุขศรีวงศ์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
130
นายนันทิพัฒน์  พัดทอง
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
นางสาวนาทหทัย  รบศึก
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงนิตย์รดี  เกษเมธีการุณ
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายนิรวิทย์  โอรสรัมย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงนิศานาถ  ทินกระโทก
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงนิษฐเนตร  อิทธิพรม
ม.2
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงนุษรา  อุภัย
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายบุญปวีณ  เรืองไพศาล
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
138
นางสาวบุตรสตรี  สุทินรัมย์
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
139
นางสาวเบญจวรรณ  ประจันบาล
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงเบญจอิสรีย์  ขอย้ายกลาง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 32

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงเบญญาภา  ชนุดรัมย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีรังกูร
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงเบญญาภา  อุดหนุน
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงปณิดา  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
นางสาวปภาวี  เรืองสุขศรีวงศ์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงปภิญญา  นรัฐกิจ
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงปริยาภัทร  สุเรณรัมย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สัตย์ธรรม
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายปวริศร์  นามบุดดี
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายปัณณธร  คำแสน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงปัณณรัตน์  บารมีไชยวัชร์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายปัณณ์  คำลอย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวปานชนก  แนมขุนทด
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
นางสาวปานชีวา  แนมขุนทด
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายปิติกร  ศิริสุข
ม.2
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายปิยวัฒน์  พัวอุดมเจริญ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
157
นายปิยวิทย์  จูงกลาง
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงเปรมปวีณ์  วิเศษสัตย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองใบศรี
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
160
นางสาวพงศ์พัชรา  บัวถา
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายพงศพัศ  จันทร์พวง
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงพจรัตน์  ตุพิมาย
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
163
นายพณเทพ  ประทุมวัน
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
164
นายพบเอก  สิงห์ใหม่
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงพรทิพย์  ทองภูธร
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงพรประภา  บุญล้อม
ม.2
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงพรประภา  พรมมาปี
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงพรรณพษา  ธีรพงศานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงพลอยชมพู  บุปผามะตะนัง
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงพลอยชมพู  รัตนกุลจีระชัย
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายพสิษฐ์  เจริญยิ่ง
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายพสิษฐ์  ชัยอริยวรวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายพสิษฐ์  วรรณโกษิตย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงพอใจ  อุปมัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงพัชรพร  บุญญาธนพัฒน์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 32

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แซ่คู
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายพันธกานต์  เทพนคร
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงพิชชาพร  บำรุงธรรม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
179
นางสาวพิชชาวีร์  ห่อไธสง
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
นางสาวพิมพ์ณภัทร  เสมอภาค
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สร้างนา
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
นายพิสิษฐ์  อึ้งพัฒนากิจ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายพีรพัฒน์  เตียประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายพีรพันธ์  สินธุพันธ์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายเพชรกล้า  ชุ่มกระโทก
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
186
นางสาวเพชรแท้  ก๋าเร็ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงแพรรดา  ขอนพุดซา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายภคพล  ทองหล่อ
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนสุผล
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
190
นางสาวภานุมาศ  ตรวจมรรคา
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงภาวินี  มหาเดชสุรชัย
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมะยา
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายภูมิรัฐ  ชึดนอก
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายภูริ  เสาร์ทอง
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายภูริช  รัตนเมธาโกศล
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายภูรี  คิมรัมย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
197
นางสาวมณฑกานต์  แสนเจ๊ก
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงมนต์ทิชา  ชูเนตร
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
นายมินธาดา  พวงมินธาดา
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงมีนา  เอียการนา
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายเมฑาสิทธิ์  อุทก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายเมธี  หนอกกระโทก
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงรดา  ลัดดาอาชชวะ
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายรพีวัฒน์  ยุทธศักดิ์
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงรัศมน  เกียรติวิทยะ
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงรัษฎากร​  จันนีย์​
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เกียรติวิทยะ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงรินรดี  เวียงนนท์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงรุจรวี  แก้วกัลยา
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงรุจิรดา  บูชารัมย์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 32

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงไรวินท์  เศษสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายวงศธรณ์  รุ่งรวีพิริยะกิจ
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
นายวชิรวิชญ์  ย่ากลาง
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายวรโชติ  วงศ์สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
215
นางสาววรรณภา  ช่อมะลิ
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงวรรณภา  สีบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงวรรษมน  โล่วรพงศ์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงวรรัตน์  วิเศษนคร
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณปะเก
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงวรัญญา  เงินนอก
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายวรัท  สิริประภากร
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงวราภรณ์  สังวรณ์
ม.2
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงวริศรา  เจ็นประโคน
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายวริษฐ์  บุญใหม่
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายวสันต์  โนวิรัมย์
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
227
นายวสุ  สิริประภากร
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายวัชพล  เป็นครบ
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายวัชรวิศว์  ช่างกลึง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงวาสนา  นาคชลธี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงวาสนา  หมื่นไธสง
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงวิชญาพร  สนั่นงาม
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงวิชญารัตน์  มาลีหวล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงวิชุยา  สอนกระโทก
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
235
นายวินิทร  ภาระยาท
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงวิลาสินี  เลิศไธสง
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายวีรภัทร  ทะยานรัมย์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
238
นางสาววีวตรา  ตรวจมรรคา
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
239
นางสาวศดานันท์  พิศเพลิน
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายศรรวริศ  ศิลา
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงศรีอาภรณ์  วุฒิผล
ม.3
โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองไพศาล
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริบุญ
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงศศินภา  ศรีจันทึก
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
245
นางสาวศศิวรรณ  ชัยสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 32

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายศักดา  เจริญรัมย์
ม.2
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แจ่มใส
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงศิรดา  คิดโสดา
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวศิริประภา  ฉิมจารย์
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงศิริยุภา  มิตรนอก
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงศิริรัตน์  บางประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายศุภผล  จินดาวงศ์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายศุภฤกษ์  สุขดา
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายศุภวิชญ์  ศักดิ์เทวินทร์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยเยชน์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พานนนท์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
257
นางสาวโศธิดา  กองทรัพย์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงสตกมล  โคตรประทุม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงสรัลชนา  คิดถูก
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
260
นายสหรัฐ  อาสาคติ
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายสาริศ  บุญเฟรือง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณกัญญา
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
263
นางสาวสาริศา  อร่าม
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงสิริวรรรณ  เกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงสิวพร  แสนจันทร์
ม.2
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงสุกัญญา  เก่งไพร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงสุชานาถ  ชำนาญดี
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
268
นางสาวสุณัฐชา  ธรรมวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
269
นางสาวสุดารัตน์  พรหมเกตุ
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงสุนิสา  บุญปัญญา
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงสุพรรษา  ไร่ปัดชา
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
272
นางสาวสุพิชญา  ไทยยารัมย์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
273
นายสุภกิจ  จอสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงสุภาพร  วิศิษฎ์ศิลป์
ม.2
โรงเรียนพุทไธสง
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงสุภาภรณ์  สิริการ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
นางสาวสุรัสวดี  ทาซ้าย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงสุวภัทร  ตาประโคน
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายเสริมศักดิ์  แก้งคำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงอชิรญา  คงรวย
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงอชิรญา  คูณพิทักษ์สกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 32

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
นางสาวอธิชา  การกระสัง
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายอธิษฐ์  คงลี
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงอนันตพร  อินทรามะ
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
284
นางสาวอนันตยา  หฤทัยถาวร
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงอภิชญา  คุยสุงเนิน
ม.2
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงอรชพร  พัชร์จิระเสฐ
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
287
นางสาวอรทัย  หงษ์ขาว
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงอัจฉรียา  จงกล
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงอารียา  มิสา
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวอุษณีย์  แก้วนอก
ม.3
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงิพิรญาณ์  ศรีโคตร
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น