ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 601 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
นายกณวรรฎศ์  ฉัตรพัฒนศิริ
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกอร  วรรณศรี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกนต์ธร  เชื่อมกลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกมลชนก  แฉ่งสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไกรพะเนา
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกรนันท์  ปานพิมพ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกรวินท์  กาญจนประพิณ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤต  พัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกฤตภัค  มณียม
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกฤตภาส  มาดีประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
11
นายกฤตภาส  วิมลเศรษฐ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกฤตเมธ  พรหมทา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกฤตเมธ  ริยะจันทร์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกฤตรัฐ  ทิพย์สุนทรศักดิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกฤติน  คิดรอบ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
16
นายกฤติน  ฤาชา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกฤติน  สมานมิตร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกฤษกร  วรรณวงษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกฤษฏิ์  ผาสุขนิตย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกฤษณโชค  หล้านามวงศ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกฤษดา  บูรัมย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
22
นายกวินท์  สินธพสิริพร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกวินธิดา  ตอพล
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
24
นายกวีวิศณ์  ภาณุพินทุ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกษิดิ์เดช  เกรียงวงศ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกษิดิศ  ตันดี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกษิดิศ  เมืองไชย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกษิดิศ  หวังคำ้กลาง
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายก้องภพ  ตั้งประเสริฐศิริ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายก้องภพ  ธรรมาภิมุข
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยมะโน
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อันทะเกษ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหมรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกัญวศา  พิพัฒนสกุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกันต์กวี  ศรีสว่าง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 602 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกันต์ชัย  ตรียารวณิชย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกัลยกร  หาญกิจจานุรักษ์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกาญชน์ชนัตถ์  กิรณะวัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกานต์ธีรา  คินขุนทด
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกานต์รวี  แย้มจะบก
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกานต์สินี  เอื้ออาภรณ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกานน  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายการัณยภาส  อึ้งสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกิตติ  เฝ้าทรัพย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกิตติธร  ไกรปุย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกิตติธัช  หงส์ชู
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกิตติพัศ  ลาล้ำ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกิตติภณ  จรณธรรมกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกิตติภณ  โชตินอก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกิตติภพ  พ่วงจีน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
51
นายกิตติภพ  เรียงจอหอ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกิตติมศักดิ์  เขตกลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายกิตติเมธ  แดนราษี
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกิตติ์รวี  รุ่งรัศมีธนันท์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกิตติวรา  บุญจันทร์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายกิตติวินท์  ศรีระขันธ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกุลกวิน  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
58
นางสาวกุลปริยาภรณ์    ฉัตรสุวรรณสร
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกุลิสรา  อินทร์แพง
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
60
นายเกริกพล  ไกรปุย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายเกรียงไกร  ขวางกระโทก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
62
นายเกียรติวรศักดิ์  แสงเย็น
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงขนิษฐา  วจีสิงห์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงขวัญมนัส  อุตทะปา
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงขวัญรดา  คุรุเสถียร
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายคณาธิป  พลัดเมือง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
67
นายคุณากร  กลายกลาง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายคุณานนท์  รัตน์สูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายคุณานนท์  รุ่งพิมาย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายคุณานนท์  สีหามาตย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 603 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงแคทเธอลีน พลอยล้อมเพชร  สุดวีระเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงจรรย์ยามณ  รักษา
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
73
นายจักรกฤษณ์  โพธิแสง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายจักรภพ  เดชคุณานันต์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายจักรภัทร  พันธุ์มณี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายจักรภัทร  เลิศสิทธิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
77
นายจารุวัฒน์  ลิ้มสุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  เที่ยงสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงจิตติมา  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงจิตภินันท์  พงศ์กิตติพร
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงจิตราวดี  ถนอมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงจินดารัตน์  เลิศคุณลักษณ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
83
นายจินตวัฒน์  สีห์ชัยพัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงจิรฐา  ปิ่นสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายจิรทีปต์  ใกล้โพธิ์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงจิรประภา  พิรารักษ์
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายจิรพัฒน์  สาโรจน์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายจิรภัทร  อุทุมทอง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงจิรวงศ์  ศรีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงจิรัชญา  ธนวิวัฒน์วงศ์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายจิรัถกร  ศรีโญยศ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายจิรันธนิน  ราชติกา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงจิลาวัลย์  ติยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงจีรพร  ต่วนจะโปะ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพงษ์วณิช
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ช่วยเจริญสุข
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายเจตนิพัทธ์  อัครเดชาเกียรติ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงเจตปรียา  สิริประเสริฐศิลป์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายเจษฎา  พิทักษ์วาณิชย์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายเจษฎากร  หาญอาวุธ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายเจษฎาภรณ์  นพสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
102
นายฉัฐณัฐสิต  สีมาเพียงบุญ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายฉัตรชัย  ชัยศรี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายฉัตรพัฒน์  พัฒนพีระเดช
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายฉัทปนัย  ชาวคอนไชย
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 604 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นายเฉียงเหนือ  ขจรโรจนรักษ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายชยุตพันธุ์  เกิดคง
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงชญาดา  เกรียงมงคล
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายชญานนท์  กฤษฎิ์โหรารัตน์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงชติกานต์  ยอดสง่า
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายชนทัต  สุขศรีนาค
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายชนพล  ลิ้มเทียมกุล
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
113
นายชนพัฒน์  ขอใหญ่กลาง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงชนัฐชิดา  ศรีสิริ
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงชนาธินาถ  เรืองวิทยานนท์
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงชนิกานต์  แดงประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงชนิดา  จันทะคาร
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงชนิตร์นันห์  พยอมใหม่
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายชยวัศ  คล่องแคล่ว
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายชยานนท์  ภูสิลิตร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายชยาบดินทร์  ดีปู่
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงชยาภรณ์  ทรรพนันทน์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายชยุต  จุนถิระพงศ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายชยุตพงศ์  อันสีละ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายชยุตม์ธรรม  เอกพิสิษฐ์กร
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายชลณภัทร  พิมพ์เกาะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงชลลดา  ขุนโยธี
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงชลัยรัตน์  อัครวงษ์โอฬาร
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงชลิตา  กิจสำราญ
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายชวนากร  กิจเจริญปัญญา
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายชวนากร  บรรจงจิตร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายชวภณ  ไชยแสน
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายชวภูมิ  ชาญชัย
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายชวานนท์  จันทร์สะอาด
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายชวิศ  เอกเศรษฐการ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงชวิศา  ธนากูลพงศ์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายชอบธรรม  อยู่วนิชชานนท์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายชัชชยุต  บัวสระ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
139
นายชัชชัย  จิตพีระวัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายชัชพงศ์  อู่ผลเจริญ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 605 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายชัชพิมุข  ลือขจร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
142
นางสาวชัญญานุช  วงษ์อามาตย์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงชัญญาภัค  เจียระกุล
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายชัยเชฏฐ์  พานิชยิ่ง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายชัยณัฐ  พัตรภักดิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
146
นายชาญ  เกียรติอำนวย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายชานนท์  ศรีคำเอียง
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงชามา  สารรัตน์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงชาลิสา   สง่าประโคน
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายชิณณวรรธน์  แท้สูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายชิตภูมิ  พิมพ์ปรุ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายชินติสรรค์  โชติจิระอนันต์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายชินพัฒน์  วรสันต์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายชิษณุพงศ์  แสงดา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายชุณห์  สุวิชาเชิดชู
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชมกลาง
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายเชาวรินทร์  ขันติโกมล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
159
นายโชติพงศ์  เอี่ยมสำอางค์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายโชติวัฒน์  บรรจงปรุ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายซีคยอง  คิม
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายญาณกร  กองจันทร์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายญาณพัฒน์  ประเทศ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงญาดา  กิตติธัญกุล
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงญาดา  อัศวพัฒน์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงญาตาวี  โกสินทร์รักษา
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงญานิศา  แก่นเขียว
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
168
นางสาวฐิตานันทร์  ประยูรหาญ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ปิติโสภณ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงฐิตารีย์  กองจันทร์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไหวพริบ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายฐิติรัตน์  อภิโชติศาสตร์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงฐิติวรดา  ธนสิทธิ์บวร
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงฐิติวรรณ  ดินขุนทด
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
175
นายฐิรเมศวร์  อ้อชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 606 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายฐิรศิลป์  หวังดี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สาทกลาง
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงฑิษาภัชร  สันตกิจ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายณชพล  มาลีวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงณญาดา  พัสนันทนากร
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายณฐกร  กุลจิรภัทร์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายณฐนน  ชาประชุม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายณฐพงศ์  แซ่ส่ง
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายณฐพงศ์  วินัยชาติศักดิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายณฐพร  มัสแมน
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายณธน  เบญจกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
187
นายณพล  โรจนชีวาคม
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายณภัทร  งานสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายณภัทร  จ่ามมาตย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายณภัทร  ฟ้าคุ้ม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายณภัทร  วุฒิวรจินดา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายณภัทร  ศรีเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
193
นายณภัทร  โหตกษาปน์กุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงณรฎา  จะชาลี
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายณัชชนน  อโณทัยไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายณัชนันท์  ดอกไม้กุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายณัชพล  น้อมสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายณัชพล  ศรีทองรุ่งทิพย์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
199
นายณัชภัค  จิรปัญจวัฒน์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงณัชมาศ  กันทรสุรพล
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  ส้มจะบก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายณัฏฐ์คณิน  แก้วรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์  อ้นมี
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ไข่กระโทก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายณัฏฐพล  กสิบุตรทวีวัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงณัฏฐพล  ยอดจะบก
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงณัฏฐาฏา  พัดเกาะ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายณัฐกฤต  สุ่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
209
นางสาวณัฐกานต์  อินตรา
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
210
นายณัฐกิจ  หริ่มเพ็ง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 607 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายณัฐกิตติ์  เชี่ยวการ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายณัฐชนน  พรมวันดี
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายณัฐชนน  เอี่ยมสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงณัฐชยทิพ  เสถียรรัมย์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงณัฐชยา  เลิศฤทธิ์ศิริกุล
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายณัฐฐาภูมิ  จันทร์เวียงชัย
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำหล้า
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
218
นางสาวณัฐณิชา  นิลเนตรบุตร
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวิทวัส
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วาสุเทพรักษ์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงณัฐตริกาญจน์  พงษ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายณัฐทักษ์ดนัย  แหยงกระโทก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงณัฐธยาญ์  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
224
นายณัฐธัญพงศ์  ดุลยประพันธ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายณัฐนนท์  ไตรเมธาวี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณัฐนรี  บัญชาพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงณัฐนัย  สีจุ้ย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายณัฐพล  ตะเคียนสก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายณัฐพัชร์  ริมใหม่
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงณัฐพิมล  ปัญญาประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายณัฐภัทร  กระแสโสม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายณัฐภัทร  ชวนานุกูล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
234
นายณัฐภัทร  เถาวัลย์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
235
นายณัฐภัทร  บุญเฟรือง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายณัฐภัทร  พินิจ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงณัฐภัทร  วิจิตรขะจี
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีพรหม
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายณัฐภัทร  สงวนสิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
241
นายณัฐภัทร  อภัยภักดี
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงณัฐมณี  วิปัสสโนภาส
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์เสถียรศักดิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายณัฐวินทร์  แย้มประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงณัฐสิณี  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 608 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
นายณัฐสิทธิ์  ศิลปอนันต์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงณัฐิดา  เกิดลำเจียก
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายณัทโชค  อินทรกำแหง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงณิชา  สีหานาวี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณิชา  อวบสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงณิชาภัทร  ไตรบัญญัติกุล
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงณิชาภา  บุญลอย
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงณิศชญาน์กานต์  สมวงษ์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายดลธีร์  บำรุงไทย
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายดลภัทร  เกียวจันทึก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
256
นายดุริยศิลป์  ปลายสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายเดชาธร  ชำนาญนาค
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายเด่นดนัย  ใจเขียว
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายตรัย  เทพสีหนู
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
260
นายตฤณ  รินไธสง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายตั้งมั่น  สัตยาภานุเดช
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายติณห์  บุญมี
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายเตชิต  ตั้งอดุลย์รัตน์
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
264
นายเตชินฑ์  ผจญแกล้ว
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายเตชินท์  กุกำจัด
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายถวัลย์วงค์  ผิวสา
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายทวีรัช  ชัยเจตนากลาง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายทวีศักดิ์  สีเหลี่อม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงทอไหมทอง  แก่นสงสัย
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงทัชยา  อิ่มลิ้มธาร
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายทัตธน  โพธิ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายทัพพ์โยธิน  วิษณุโยธิน
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงทิฆัมพร  ไชยชิต
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายทิฐินันท์  สอบกิ่ง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงทิพธัญญา  บุณยธรรมกุล
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายทีฆทัศน์  พานทอง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายทีปกร  สิทธิพรรณโยธา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีนัครินทร์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายเทวัญ  รอดจอหอ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 609 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายแทนคุณ  เจียนจอหอ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายแทนใจ  วิลคอกซ์
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายไททัศน์  นนทรีย์ สไตเพค
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายธนกร  จันทรมาศ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายธนกฤต  โค้วพินิจชัย
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายธนกฤต  ชนะรัตน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายธนกฤต  ทองนวน
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายธนกฤต  เทพนอก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายธนกฤต  เนตรชาลีรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายธนกฤต  พลพงษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายธนกฤต  ลิมป์พิทักษ์พงศ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายธนกฤต  แสงพรม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายธนโชติ  จงบวกกลาง
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายธนโชติ  เยี่ยมสระน้อย
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายธนทัต  เอื้อไพโรจน์ถาวร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายธนธรณ์  ทีฆรัตนมงคล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายธนธรณ์  ผายเงิน
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายธนธัส  พุทธพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายธนบดี  มีหอม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายธนบดี  ศิริจานุสรณ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายธนบัตร  สิงห์ทิพย์พันธุ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงธนพร  วันทอง
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายธนพล  เชวงมงคลกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายธนพัทธ์  เทืองสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงธนภรณ์  เลิศล้ำ
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงธนภรณ์  เสมาปรุ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงธนภรณ์  อุดมเดช
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
308
นายธนภัทร  แคะมะดัน
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายธนภัทร  เงินเส็ง
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายธนภัทร  จันทธวัช
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
311
นายธนภัทร  เจริญศิริมณี
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
312
นายธนภัทร  ปรึกกระโทก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายธนภัทร  ศิริวงศ์ศาล
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายธนภูมิ  สมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายธนภูมิ  ฮอหรินทร์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 612 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธนยศ  กรอบพุดซา
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายธนวัฒน์  ยนต์สถิตย์กุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายธนวัฒน์  วงค์คูณ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
319
นายธนวัฒน์  สิทธิพรรณโยธา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายธนเสฏฐ์  ตันจินดาประทีป
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายธนัชย์ธรณ์  กันทรสุรพล
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงธนัญชนก  ทีฆรัตนมงคล
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายธนัตถ์พัฒน์  วงศ์วาณิชกุล
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
324
นายธนัท  พัฒนจันทร์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายธนากฤต  ลักษณะเลขา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายธนาธิป  อามาตย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงธนาภา  คุ้มอิ่ม
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายธนิษฐ์  ยอดสีระวงค์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายธรรณภัทร  บุญประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายธรรณวัฒณ์  ปากดีสี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายธรรมนูญ  สรณาคมน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  ตาลทรัพย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายธวัชชัย  ชินรัมย์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายธวัชชัย  เทพนอก
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
335
นายธัชพล  เชาว์วัฒนาพานิช
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงธัญจิรานนท์  คนรู้
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงธัญชนก  เจนจิตขจร
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงธัญชนก  พอกกลาง
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายธัญญธร  เชาว์วัฒนาพานิช
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงธัญญธร  เรียงแหลม
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
341
นายธัญธร  เตียนพลกรัง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงธัญธร  อริยเจริญวงศ์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงธัญรัศม์  อโณทัยไพบูลย
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงธัญวรัตน์  งอกงาม
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงธันยพร  เลาหะภควัต
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงธันยาภรณ์  สิงห์สีดา
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายธาดา  ตระกูลดนัย
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายธาม  นาคจันทึก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
350
นายธาม  สันติลินนท์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 613 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายธามกร  วงศ์พิกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงธารณ์มัทนี  ถิระธนบุตรศรี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายธิติ  สันติลินนท์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายธิติวุฒิ  ธิติดิลกรัตน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายธิติเวช  เชื้อสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายธีทัต  แสงอยู่
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงธีมา  รัตนศิริมณีเวย์
ม.3
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายธีรกานต์  ลิ้มสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงธีรดา  อุดมเจตจำนง
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายธีรเดช  บำรุง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายธีรธรรม  ฟอกสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
362
นายธีร์ธวัช  หมวกหมื่นไวย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายธีรนันท์  อินฉ่ำ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายธีรพัฒน์  เกี้ยวสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
365
นายธีรภัทร  พึ่งภูมิ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายธีรภัทร์  อุตทะปา
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายธีรเมธ  วงศ์เตชิต
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายธีรัตม์  สันติลินนท์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายนนทพัทธ์  พ่วงรอด
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายนพภาณุ  รักวงศ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายนพรุจ  ด้วงนิล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
372
นายนพรุจ  สอนใหม่
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงนพวรรณ  ตรีวิมลโอภาส
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายนภมณฑล  ธนานุรักษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
375
นางสาวนภสร  ทองไพลิน
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายนภสินธุ์  สุบงกช
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงนภัสกร  ไทยกุล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงนภัสพร  อโณทัยไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายนรภัทร  นินนานนท์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
380
นางสาวนรมน  ทองบุญยัง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายนรากร  วรรณโพธิ์กลาง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายนราวิชญ์  มรกต
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายนราวิชญ์  วรรัตน์โภคา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายนรุตม์  ประสงค์สุธน
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงนฤมล  กิ่งกลาง
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 614 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงนวพร  จันทรวราภร
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงนวพรรษ  จรภักดี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายนวพล  แตมสำราญ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายนวพันธ์  หนูช่างสิงห์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงนวรัตน์  การินทร์รัตน์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงนวินดา  กำจรเวทย์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงนัชชา  กรเกริกเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงนัณน์ปนาฬี  จึงเจริญบุรธัช
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายนัทฐ์เศรษฐ์  นำสว่างรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงนันท์นลิน  พลันสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
396
นายนันทพงศ์  ยะปะภา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงนันทิชา  วรเมธานนท์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายนันธิพัฒน์  นวลประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงนันนภัส  ฉ่ำตะคุ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงนิชา  เจือจันทร์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณชาติ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
402
นายนิติภูมิ  ขวัญมา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายนิธิศ  สุขไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายนิรมิต  กาญจนบรรจง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงเนตรชนกนาถ  ศิลป์สะอาด
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงบงกชปณศร  จินดามณี
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
407
นางสาวบราลี  สุชาติ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายบุญพัฒน์  พัฒนขจร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงบุษกร  พงศ์วิไรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงบุษบง  โจทย์กระโทก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงเบญจภัค  สกุลภักดี
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงปกป้อง  ณ พิกุล
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายปกรณ์  ศักดิ์ศิริมนตรี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงปกิตตา  เกรียงเกษม
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายปฏิพัทธ์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายปฏิภัทร  ราชพลแสน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
417
นายปฏิภาค  เหมประยูร
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายปฐมพงษ์  แสงธรรมรัตน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายปพน  ตู้กลาง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายปพนธีร์  ตุ้มไธสง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 615 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายปภังกร  แก้วใสธัญกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงปภาวี  จิรปัญจวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายปรปัณณ์  ไตรภพกลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงปรมาพร  พงษ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายปรเมศวร์  สินสระน้อย
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายปรเมษฐ์  แสงสารพันธ์
ม.2
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงประพิชญา  บุญเป็ง
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงประภัสสร  เสรี
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายปราชญ์ศิริ  ฐิติผกายแก้ว
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายปราชญาวัฒน์  สินธุ์ไพฑูรย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงปริชญา  ขำโพธิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายปริพรรษ์  จันทร์คุณาภาส
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงปริยากร  ตั้งวิไลเสถียร
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงปริยากร  หล่มเพรช
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงปรีดาพร  มุ่งกระโทก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงปรีดาวรรณ  นกแก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงปรียาภัส  งามฉวีพันธุ์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายปฤณภณ  ปัถยาวิชญ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายปวริศ  ดาวฉาย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงปวัณรัตน์  ทับนนท์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงปวัณรัตน์  ทือเกาะ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายปวีณวัฒน์  สุขร่วม
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงปอณรัตน์  วินทะไชย
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายปัญญวัฒน์  เจริญศักดิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายปัญณวัฒน์  จิตต์เจริญธรรม
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงปัณชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงปัณฑิตา  ขอพึ่งด่านกลาง
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีรัศมี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายปัณณทัต  ม้าทอง
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายปัณณทัต  ลันวงษ์สา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายปัณณธร  ศรีอินทร์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงปัณณภัสร์  ธนะสมบัติรัตน์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายปัณณวัฒน์  สุขสุเดช
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายปัณณวิชญ์  พิมพิค่อ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 616 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
นางสาวปัณนรัตน์  จิวะวิทูรกิจ
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงปัณยตา  นานอก
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงปาณิสรา  เต็งศุภกุล
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
459
นางสาวปาลนา  นิลไร่นา
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงปาลิกา  สนิทโกศัย
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายปิฎก  เจริญผล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
462
นายปิติพล  นวพงษ์พิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงปิติภัทร  เป็นตามวา
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายปิติวัฒน์  มีแสง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายปิยพัทธ์  เย็นรักษา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายปิยพัทธ์  หาญอนุชน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายปีติพันธ์  อิทธิวิศวกุล
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายปุญญพัฒน์  คำรณฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายปุญญพัฒน์  ตองอ่อน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายปุญญวัจน์  พงษ์ดนตรี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายปุญณพัฒน์  วาทโยธา
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายปุญสาร  ชอบอิสระ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายปุณณพัฒน์  เหลืองวิจิตรศรี
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายปุณณวิช  จันทรรวงทอง
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายปุณณัตถ์  มังคะจา
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายปุณมนัส  จีบกระโทก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายปุณยวัจน์  จันทรสมบัติ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายปุณยวีร์  ตั้งอดุลย์รัตน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงปุณยวีร์  เต็มผักแว่น
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายปุณยวีร์  บำรุงเกาะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงปุณยวีร์  พิตติยานันท์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายเป็นเอก  มีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายเปรื่องปราชญ์  ศรีพลัง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายพงศกร  ศิริพานิช
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายพงศ์ณภัทร  เงินสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายพงศ์ปณต  พรหมพันธ์ใจ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายพงษ์วรัตม์  เอ้กระโทก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายพชธกร  ไพพร
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายพชพล  ภิริยารมย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
490
นายพชร  วงษ์มา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 701 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายพชรพล  จิตรโคกกรวด
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายพชรพล  พรหมพิริยะมา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายพชรวิทย์  พรหมวิชัย
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงพนัชกร  บุญประกอบ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
495
นายพรพิพัฒน์  แหขุนทด
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงพรไพลิน  เจตน์พิพัฒน์กูล
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายพรศิวะ  พูนศรี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงพรหมพุทธ  อุตตมะ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
499
นายพฤกษ  ธรรมาภิมุข
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายพฤกษชาติ  สุวรรณปะเถาว์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายพลพล  ศรีบุญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงพลอยศิริ  โกสุมาศ
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายพลาธิป  ตุลาบดี
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงพศิกา  พฤกษ์พนาเวศ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายพศุตม์  จิตต์เป็นธรรม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
506
นายพสิษฐ์  แคพิมาย
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
507
นายพสิษฐ์  นันทคุณาธิป
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายพัชรดนัย  พักตร์จินดา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายพัชรดนัย  รุจิฉาย
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายพัฒนพงศ์  ขวัญมา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายพัฒนพงษ์  พงษ์เสถียรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายพัทธดนย์  พิมพ์โคตร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติรัตน์ตระการ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายพัทธนันท์  ปราณีรัชต์เลิศ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายพันธกานต์  เสนโพธิ์กลาง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายพันธุ์ธัช  แจ้งบรรเจิดวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายพันธุ์พิพัฒน์  จิตรประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
518
นายพัศพงศ์  พิชญะกุลเกียรติ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายพัสกร  อู่กาญจนกิตติ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงพิชชากานต์  ทับทะมาศ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงพิชชาภา  จิวะวิทูรกิจ
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงพิชญาภา  ธนาภรณ์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
523
นายพิณัติศกรณ์  ศรีสมบุญ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายพิทยุตม์  ผลพอตน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายพิทวัส  วงศ์ธนสุข
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 702 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
นางสาวพิม  โชติณภาลัย
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จุฬารี
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังบรรจงพูน
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงพิยะฎา  นักฟ้อน
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงพิริญา  ชัยยะ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายพิสิษฐ์  เตชะพรอนันต์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายพีรพล  พรหมสถิตย์
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
533
นายพีรพัฒน์  ไตรวิทยาคุณ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายพีรพัฒน์  พัชรมนตรี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงพีระดา  ชาญเชี่ยว
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายพีระมิตร  ตัณศุภศิริเวช
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงเพชรชมพู  ศรีบุบผา
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงเพ็ญพโยม  ลีละประสพโชค
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงเพ็ญพิมล  พรชื่นชูวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงแพรพลอย  เกียรติสุขศรี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงภคมน  โรงชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายภคิณ  จงฤกษ์งาม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายภคิน  นิรมิตสีมา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายภณวัจน์  บุญเเครื่อง
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายภณเอก  พรจิรชาติ
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายภพณภัทร  ดูพงษ์ธนัช
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
547
นายภพพีรวัส  ธีรสีหไตร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงภรภัทร  สิริจินดา
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายภรัณยู  เกิดนอก
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายภวัต  หาญสุริย์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
551
นายภัคพล  แซ่โคว้
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายภัคพล  ลมุลพจน์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
553
นายภัคพล  สุวรรณชาติ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงภัคภร  อาจวิชัย
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายภัควัฒ  อินต๊ะขัน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายภัควัฒน์  พันธุ์ตัน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงภัทรญา  นามบุญลา
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญค้ำ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงภัทรพร  โควสุภัทร
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายภัทรพล  บุญเครือบ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 703 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงภัทรลิสสา  ภัททิยมงคลกุล
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
562
นายภาคภูมิ  เกื้อศิริกุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายภาณุพงศ์  ธัญพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายภาณุวิชญ์  วินัยชาติศักดิ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงภาราดา  โพยนอก
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายภีมวัศ  อเบอร์โครมบี้
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายภูดิท  รวมใหม่
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายภูดิท  วงศ์หทัย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายภูธเนศ  งาจันทึก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายภูเบศก์  สงเคราะห์ธรรม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายภูผา  ภูมิภู
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายภูผา  แสงบุญเรืองกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายภูพิพัฒน์  กิติรัตน์ตระการ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
574
นายภูมินทร์  ทบด้าน
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายภูมิพัฒน์  ใหม่สูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายภูมิพิรัชย  พันพินิจ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายภูมิภัส  พรหมพันธ์ใจ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายภูมิรพี  เชาว์วันกลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายภูเมธ  เมธาธิรัตน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายภูริ  โกกะพันธ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายภูริ  จรรยาเจริญ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายภูริ  วริศรางกูล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายภูริ  สุวรรณรงค์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายภูริณัฐ  รุ่งโรจน์กิติยศ
ม.3
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายภูริเดช  ฉัตรไกรเลิศ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายภูริทัต  เทียนชัยแสง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
587
นายภูรินทร์  พิมพ์ทวด
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายภูรินทร์  อาษาพันธ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
589
นายภูรินท์  บัณฑิตยุทธพงศ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายภูริพัฒน์  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายภูริพัฒน์  ตาดไธสง
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายภูวรัตน์  นาคจันทึก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายภูวรินทร์  ไตรจักรปราณี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายภูวรินทร์  นาคจันทึก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายภูวิช  มากชุมแสง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 704 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายภูวิศ  แก้วกลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
597
นายภูวิศ  เมนะรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงมณฑิตา  ทิพวรรณ
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายมนพชร  เกิดโพธิ์คา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงมนัสขวัญ  สวัสดิ์หว่าง
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายมโนปกรณ์  คูหาเรืองรอง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายมโนรัฐ  หอมจะบก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
603
นายมฤคินทร์  สุขสุวรรณไพร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายมัญญิกากรณ์  ปลื้มมะลัง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงมิ่งกมล  ต้นสารี
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงมีน  โชติณภาลัย
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงเมธาวี  พงศ์หล่อพิศิษฏ์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สมรักษ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายเมธิชัย  คูณทะเล
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงเมธิรา  เอื้องคำประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายเมืองไท  ทองนอก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายโมนัย  ยุทธยง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายยศกร  สุนทรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงยศวดี  ปลั่งกลาง
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายยศวิชญ์  งอนสำโรง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
616
นางสาวยศสินี  พรหมทา
ม.3
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายยอดภู  วิบูลเจริญ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายเยี่ยมภพ  ใบโพธิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
619
นายรชนนท์  แสงกระโทก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงรดา  สิริจินดา
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายรตภูมิ  สันตธีระกุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงรติยา  เทียนขุนทด
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายรพีพล  ไตรวัลลภ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายรพีพัฒน์  สาทอง
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายรพีภัทร  กายสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายรังสี  เทียนจอหอ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
627
นางสาวรัชกาล  ทองสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายรัชชานนท์  งามอาการ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายรัชชานนท์  เนรเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
630
นายรัชตะ  รัตนิยะ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 705 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายรัฐธนินท์  อติวัฒน์อังกูร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายรัฐนันท์  ศรีมงคล
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายรัฐวิชญ์  ขำนเรศ
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายรัตนตรัย  สีทอง
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายรัตนพงษ์  คงสุดี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงรินรดา  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงรินลดา  ยอดพุดซา
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงริสา  อัจฉริยไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายรุจิภาส  เพิ่มพรพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
640
นายฤทธิศักดิ์  แจ้งสุข
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงลภัสรดา  แย้มสุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายเล็กซิงตัน ไชยศักดา  กาลาน
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายวงศธร  พรหมมีชัย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายวงศธร  วัฒนานนท์เสถียร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายวงศธร  อินคง
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายวงศ์ปกรณ์  ใจปัญญา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายวงศพัทธ์  เลี่ยมเพ็ชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายวงศ์พัทธ์  คู่ตระกูล
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายวงษ์ปณิธาน  แชจอหอ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายวชิรพงศ์  สิงหาทอง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายวชิรวิทย์  สังขกุลมาลา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายวชิรวิทย์  สืบกระแสร์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายวณิชกร  น้อยบุตร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงวนัชพร  นามตะ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงวรนิษช์ฐา  วรโชตินันโภคิน
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงวรนิษฐาพร  เกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายวรพงศ์  หวังเหนี่ยวกลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายวรพจน์  นาคพงษ์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายวรพล  จงเจริญใจ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายวรภพ  มีวาสนา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงวรภัทรา  สุภัทโรบล
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายวรเมธ  ดีคณา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายวรเมธ  ยางกลาง
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายวรเมธ  สมนา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงวรรณชมพู  พลอยชื่น
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 706 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายวรรณธนพงศ์  ปลอดกระโทก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงวรรณพร  โชคชื่น
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงวรฤทัย  หุตะวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายวรวรรธน์  วรพัฒนรัสมิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงวรวลัญช์  กิตติศิริประพันธ์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
671
นายวรวุฒิ  จุลรัษเฐียร
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงวรัญญา  ใจลักษณ์
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงวรัญญา  ศิริจันทร์เพ็ญ
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายวรัตน์ชัย  ใช่กระโทก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
675
นางสาววรางคณา  วิริยะธรรมไพศาล
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
676
นางสาววราพร  เสริฐกระโทก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงวราภรณ์  เกตุสุข
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
678
นายวราวุฒิ  เหมือนด้วง
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงวริศรา  พรหมวิจารณ์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงวริศรา  วัฒนศิริพงษ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายวศิน  นวลโพธิ์
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายวัชรพร  ยันสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายวัศพล  วงศ์พายัพชัย
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายวิกรม  มั่นพิริยะ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงวิจิตรา  สิงหวรางกูร
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงวิชญาดา  บุญสิน
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายวินธวัช  อุดมประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงวิภากมล  แวววุฒินันท์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายวิริทธิ์พล  ยอดจัตุรัส
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงวิสุดา  สายพวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายวิสุรัส  ลิขิตพัฒนะกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายวีรภัทร  เพชรนอก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายวีรภัทร  เลขานุกิจ
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงวีร์สุดา  เวบสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงวีรินทร์  บรรจงปรุ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงแว่นแก้ว  ก่อสกุล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
697
นายไวกูณฐ์  พันธุ์ตัน
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงศตพร  พร้อมจิตร
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายศตานนท์  คำกอง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายศรัณย์  ยอดมณี
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 707 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายศรัทธา  สุทธิปัญญา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงศศิกานต์  อ่วมวงษ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงศศิธร  สวัสดี
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงศศิประภา  บรรพชาติ
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายศักดินาถ  อายุวงษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายศักศรี  กาญจนะคช
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายศาศวัต  ทีจันทึก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายศาส์นิทัศน์  สรสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายศิรพัศ  โพธิชาญประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายศิรวิชญ์  โพธิ์ทองงาม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
711
นายศิรวิชญ์  แววจะบก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายศิรวิชญ์  ศิลารักษ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
713
นายศิริศักดิ์  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายศิวกร  เกียวจันทึก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายศิวกร  หาปัญนะ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายศิวกรณ์  รอดกลาง
ม.1
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงศิวนาถ  พฤกษ์ศรีรัตน์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายศิษฎา  นาคเลื่อน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงศุจีภรณ์  ดำริสุข
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายศุธีรวัฒน์  เมธาเนติภัทร
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายศุภกร  โสภณปัญญาภรณ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายศุภกร  เอกศาสตร์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายศุภกฤต  สำรวลสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายศุภการ  นงนุกูลชัย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายศุภณัฏฐ์  วัฒนสุนทรสกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายศุภณัฐ  นาคทะเล
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายศุภณัฐ  สิงหา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
728
นายศุภณัฐ  อริยานุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงศุภรดา  จิตแกล้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายศุภวิชญ์  เกษมพงษ์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์เนตร์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
732
นายศุภวิชญ์  พรหมโคตร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายศุภวิชญ์  อุปคุณ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงศุภานัน  จรัสเดชวิริยะ
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรมตะพาน
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 708 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
นายเศรษฐกิจ  เอื้อวรากุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
737
นายสถาปนา  อาจหาญ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายสถาพร  บุญรอด
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายสมโภช  คำเทียนทอง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายสรยุทธ  แนมพลกรัง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายสรวิศ  ก่อกิจกุศล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายสรวิศ  เสรฎฐพงศ์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองนวล
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายสหชาติ  ชาติพรหม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายสหรัถ  เดชสุข
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายสองเอก  สักบุตร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายสาธิก  งานพีรพงศ์
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงสาธิดา  ปาลิโภชน์
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายสิทธา  สอนกลาง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายสิทธิพรรธน์  ตันพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายสิปปกร  วรวัฒนานุกุล
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงสิปปภัทร  บุตรพรม
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายสิปปวิชญ์  ชะนะ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายสิรภพ  พงศ์ประยูร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายสิรภพ  พูนแก้ว
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายสิรภพ  ศาสตร์กลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายสิรวิชญ์  สีห์ชัยพัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงสิริมนต์  เสาระโส
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
759
นายสิริวัฒน์  วัฒนะ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายสิริวิชญ์  วัฒนะ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายสืบสาน  วิเศษรินทอง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงสุกฤตยา  พันธุรัตน์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงสุชานรี  เข็มทอง
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงสุชาวดี  เหลื่อมทองหลาง
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายสุทธิพจน์  ลีลามโนธรรม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  จันทะโสก
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายสุธางค์  สุขเรืองกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงสุธาลักษณ์  ปันทองหลาง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงสุปภาดา  พูนธนางกูร
ม.3
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงสุประวีณ์  เลิศด้วยลาภ
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 709 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงสุพนิดา  ทองพูน
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงสุพิชชา  ทองอินทร์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายสุภรรณธิพงษ์  แจ่มศรี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายสุภวิชญ์  กิตติชัยสาโรจน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงสุภักธิดา  ศรีชนะ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
776
นางสาวสุภัสสร  สุทธิพัฒน์กุล
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีเผ่าเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงสุภาวิตา  กอยากลาง
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงสุภิสรา  บัวหอม
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายสุรเกียรติ  สิงขรอาสน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายสุรขวัญชัย  จุลเกาะ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
782
นายสุรเชษฐ์  อาจหาญ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงสุรดาลักษณ์  กลิ่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายสุรพงษ์  บรรเจิดเวหา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายสุรพิชญ์  วีระพันธ์ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงสุรภา  มั่งศุภกิตติ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายสุรวัฒน์  ม่วมกระโทก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายสุรินทร์  จินตพละ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงสุวพิชชา  ผลพอตน
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงสุวรรณรักษ์  เรืองวิโรจนกุล
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายสุวิจักขณ์  ตันวรรณรักษ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายสุวิจักขณ์  เต็งศิริกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ส้องสะโดม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายโสภณวิชญ์  อุดมพรวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายหลักการ  ลิ้นแก้ว
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายอชิตะ  ทำเลนา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายอชิรวิศ  มหิทธิกร
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
798
นายอชิระ  ใจหวัง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายอณันดา  ถือพุทธ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายอดุลชัย  ประพันธ์พงษ์ชัย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายอธิป  สมิธ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายอธิยุต  วณิชาชีวะ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
803
นายอธิศ  สมุทระเปารยะ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงอนัญญา  ดีงูเหลือม
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายอนันตชิน  เดชขุนทด
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 31

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 712 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  แมวมั่งมี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายอนิวัติ  ภูชาญ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงอนิศ  เล็กบุญญาสิน
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายอนุศิษย์  ปลอดกระโทก
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายอภิวัฒน์  สีหปัญญา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
811
นายอภิสร  ตระการรังสี
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายอภิสิทธิ์  กิตติจิรัฐิติกาล
ม.3
โรงเรียนพิมายวิทยา
คณิต ม.ต้น
813
นายอภิสิทธิ์  พืชทองหลาง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงอรจิรา  นิลศรี
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายอรรถพร  ปรีชาชาญ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายอรรถพล  พุ่มพวงเลิศสกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงอริยภา  อริยานุชิตกุล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงอรุณภัสสร์  พรหมณี
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงอสมา  มณีเนตร
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงอสมาภรณ์  น้อมเมืองปัก
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงอักษราภัค  ทูลไธสง
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
822
นางสาวอักษราภัค  สาเขตรการณ์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายอัครวินท์  คงทอง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายอัครสิชน์  รุจิภาสพรวดี
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายอัชนาวี  หัดสาหมัด
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายอาณกร  หัสดี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงอาทิตยรัตน์  เถาว์ทุมมา
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายอาทิตย์  กรุพิมาย
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงอาภารัตน์  รัตนาวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงอารียา  จัตุรัสตระกูล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงอารียา  อิ่มจันทึก
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงอารีรัตน์  ภุมรินทร์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายอำพัน  เพชรนิลจินดา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายอินทรทัต  ทรัพย์บุญมี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
835
เด็กชายอินทรี  ท้าวเพชร
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงอิสรีย์  เมฆแสงอรุณรุ่ง
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายอุกฤษณ์  คราวจันทึก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงอุไรรักษ์  เธียรพิริยะ
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายเอกพิสิษฐ์  บุญธนะรัตน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายโอบนิธิ  ธีรานุพัฒนา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
841
เด็กชายฮีโร่  ยิ้มเป็นสุข
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น