ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 30

ณ อาคาร 4 ห้อง 422 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกนิภา  แคงสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกมนธิดา  แสนท้าว
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกมลพร  นวดโอโล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกมลรัตน์  ตุ้ยภูเวียง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
5
นางสาวกรรณิการ์  สิทธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกรองกาญจน์  รื่นจิต
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤตสนัย  ต่อพล
ม.3
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤติน  ไตรศิวะกุล
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกฤติลักษณ์  บุญเสนา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกฤษกร  ดิเรกศิลป์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกฤษฎา  สามิภักดิ์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกฤษณดล  หมั่นกิจ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายพงศธร  เจริญโภค
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกวินท์  บุราคร
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายก้องภพ  เทศสนั่น
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฝอยวารี
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟุ้งสกุล
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสมทอง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอ็มโอษฐ์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกัญธามาศ  เสาร์เหียะ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกันตพิชญ์  นิมิตรบรรณสาร
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ถาดวิจิตร
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทีน้อย
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกัลย์สุดา  อัปมะโท
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัลยา  โชคเจริญ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกานต์ธีรณัส  ไชยรัตนโชติ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกานต์พิชชา  รวิพรรณไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกิตติพงษ์  ป้องมาตย์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกิตติพล  อรัญพูล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกิตติภูมิ  วาบสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกิตติมา  คชสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกิตติวัฒน์  ปิดตาธานัง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกิติภูมิ  สมณะ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกีรติ  ลาภเงิน
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกุลยา  ยอดไชยเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 30

ณ อาคาร 4 ห้อง 423 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเกวลิน  ฤทธิ์เดช
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายเกียรติภูมิ  บุดดาดวง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  คงยืน
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายขรรค์ชัย  ชนะวาที
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงขวัญจิรา  เฉื่อยกลาง
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงขวัญจิรา  ชนะจอก
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงขวัญชนก  คำภีระ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
43
นางสาวขวัญชนก  ฤาเพียร
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงเขมจิรา  ราษีสวย
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายจตุภูมิ  พรชัย
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายจตุรภัทร  ฐานเจริญ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ไชยรักษ์
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงจิดาภา  สุมา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายจิรวัฒน์  ห้องแซง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงจิรสุตา  ผลานิสงค์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงจิรัชญา  กัดโกนา
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
52
นางสาวจิรัชญา  โชคบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงจิรัชญา  ประพรม
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บุตะเขียว
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงจิราภา  สร้อยจรุง
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายจิรายุ  เตือนสายออ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายจิรายุพงศ์  ตาปราบ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงจิราวรรณ  เพียผิว
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงจีระนันท์  หมื่นจิตร
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  แตงชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงจุฑาทิพ  วงษ์เวช
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พละมาตย์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงเจนจิรา  ขันใกล้
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงชญาณิศา  พิสิฐปภา
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงชญาดา  พรประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงชนะชัย  เทียมแก้ว
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงชนากานต์  บ้านเมือง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงชนาภา  ป้อมสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงชนิดาภา  นามเมือง
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายชยพล  ภู่ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 30

ณ อาคาร 4 ห้อง 424 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชโยฑิต  เสาโกมุท
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
72
นางสาวชลธิชา  เมืองจันทร์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงชลธิชา  สวัสดิ์รักษ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงชลธิชา  สุกาวงศ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงชโลทร  ทองโสม
ม.1
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายชวกร  พงษ์พันธุ์สง่า
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายชวโรจน์  ดลราษี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายชวัลลักษณ์  สุนนท์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงชัญญานุช  หลวงเมือง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงค์ยะลา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์จำปา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงชุติปภา  ชวเดชารัตน์กุล
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายโชติพงษ์  ชาวสวน
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงญาณิกา  สิงห์ลี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงญาณิศา  จินดามาตย์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงญาณิศา  หิรัญคำ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงญาณี  หมู่วรรณ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงญาโณบล  ดีสีแก้ว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายฐานธนินพ์  เหล่าสินชัย
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายฐานิตา  ทองชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงฐาปนี  ปะหุสี
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงฐิตวันต์  บัวตูม
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
93
นางสาวฐิติญานันท์  ถนอมพลกรัง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายฐิติพงศ์  วรเทพนันทกิจ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงณชนก  นันทกุล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงณฐิกา  รื่นจิต
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงณปภา  ธรรมกุล
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายณภัทร  จันทะเสน
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายณภัทร  ชื่นชม
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
100
นางสาวณภัทร  แพรชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทคัต
ม.1
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ต่อศรี
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จิตรพิลัย
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผิวบัว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ลบบำรุง
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 30

ณ อาคาร 4 ห้อง 425 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมศรีแสง
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายณัฐชนน  แคนมี
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
108
นายณัฐชนน  บุเกตุ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญณรงค์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงณัฐชยาพร  แผ่นผา
ม.1
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดาศรี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
112
นางสาวณัฐณิชา  อุ่นเมือง
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายณัฐธัญ  แก้วแก่น
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงณัฐธิชา  ใยสมพงษ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงณัฐนิกา  พวงพันธ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายณัฐพงศ์  บรรจงงาม
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วมูลมุข
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงณัฐพร  สีหะนาม
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวณัฐมล  สุทัน
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงณัฐวดี  ชูสกุล
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุงชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝาชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายณาธาร  ดิเรกชัย
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงณิชา  อิสรากูร ณ อยุธยา
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงดวงรัฐ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
126
นางสาวดาวมยุรี  สิงห์ศรี
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงดุจฤดี  พัชรวรกุลชัย
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงดุลยาภรณ์  ลาภเกิด
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายโดม  ฐานวิเศษ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายต้นรักษ์  ต้นด้วง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายตรีภพ  พรมมาบุญ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายตรีวิทย์  ตั้งธนกฤตกุล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงทยิดา  ริยาพันธ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายทศวุฒิ  ตนินทรางกูร
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายทักษิณ  กลางสาทร
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงทิติภา  โคนาโล
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายทินภัทร  ชาวประทุม
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงทิพรดา  เจริญโภค
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงทิพวัลย์  เวียงดินดำ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายธนกฤต  ชำนาญ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 30

ณ อาคาร 4 ห้อง 426 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธนเกียรติ  กิตตินิธินนท์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายธนดล  ทวีชีพ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายธนเทพ  กิ่งแฝง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายธนบดี  เริ่มรักสกุล
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงธนพร  ตรงประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงธนพร  โล่ห์คำ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายธนภัทร  ชาวกระมุด
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายธนภัทร  สมานชัย
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายธนวัฒน์  บุรีมาต
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านบุตร
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงธนาภา  ภูแสงศรี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงธมนวรรณ  เขตบำรุง
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายธรรมดล  ถนอมพันธุ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายธรรศธรณ์  วรเทพนันทกิจ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายธราเทพ  เอื้อพงศธร
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงธัญชนก  ขวัญศักดิ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ประจงค้า
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คนรู้
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงธัญสุดา  บัวสระ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงธันญานี  ดิเรกศรี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงธันยพร  โสมสิริรักษ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงธันยมัย  ศิลาดำ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงธารธรรม  ถนอมพันธุ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงธาริณี  ทองเปลียง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงธิดารัตน์  พันสนิท
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายธีรภัทร  แดงมาก
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายเธียรวิชญ์  จรูญพันธุ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงนงนภัส  เมฆขุนทด
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายนพกร  อนิลบล
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายนพนันท์  จุลนันท์
ม.2
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงนภชกร  สุขขาม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายนภณัฐ  ทาจันทร์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายนภัทร  พงษ์จตุรา
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายนภัสร์  รัศมีพันธ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงนภัสสร  บุตราช
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 30

ณ อาคาร 4 ห้อง 432 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนภัสสร  มณีวรรณ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายนรภัทร  ชัยวิรัตนะ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายนรวิชญ์  ปูคะธรรม
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายนราวิชญ์  ชำนาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงนริศรา  มีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงนฤมล  เข็มผัด
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
182
นางสาวนวลศิริ  ย่อมสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฐานวิเศษ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงนันทัชพร  สมท่า
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  นันทคำสี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงนิชานันท์  ถนอมชาติ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายนิทัศน์  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายนิธิวัฒน์  นามโพธิ์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงนิภาพร  ตระกูลศรี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงนุตประวีณ์  คุ้มห้างสูง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงนุสรา  จรัสพันธ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงบัญชรีศิริ  ฤทธิ์ประทีป
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ระยัน
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงบุญญาพร  ขวัญทิพย์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงบุญญิตา  จันทร์มาก
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายบุญยกร  ประทุมชาติ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
197
นางสาวบุญยาพร  สุจริต
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงบุณฑริก  คำด้วง
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายบุรินทร์  ไกรสกุล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงเบญจพร  มณีแสง
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงเบญญาภา  บรรจบพุดซา
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายปกรณ์  ธุระธรรม
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายปกรณ์  ประวะเสนัง
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายปฐมวัฒน์  เหลากัน
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงปทิตตา  รักขนาม
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงปภัทธิดา  เฉยชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงปภาดา  จันทนนท์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายปรวัฒน์  บุญรักษา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงประไพรพร  เมืองแสน
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 30

ณ อาคาร 4 ห้อง 433 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงประภาศรี  คุณประทุม
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงประวีณา  บุญค่ำ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายประสิทธิศักดิ์  หิดเมียงสงค์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงปริญญาพร  คำกองแก้ว
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงปริมมาดา  สุพันดี
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงปริยากร  กำไรเงิน
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงปรียาวีณา  พองชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายปวริศ  กุลแก้ว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงปวริศา  นิลโท
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงปัญจพร  กุศลช่วย
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายปัณณวิชญ์  เจริญ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายปัณณ์  ประพรม
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงปาณิศรา  เติมสมบัติ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงปาณิศา  เผือกทอง
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงปาณิสรา  จวงเงิน
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงปารียา  รอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายปิติภัทร  ประจันนวล
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงปิ่นเพชร  ขวกภูเขียว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายปิยศักดิ์  บำรุงชัย
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายปิยะวัตร  ยงดี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงปุญญิศา  อมรชัยกุล
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายปุระชัย  พวกแก้ว
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
233
นางสาวเปลวใจ  สังฆะพรม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายผาเมือง  สาริยา
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายพงศธร  ทรัพย์ศิริ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พงศ์พิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายพงษ์ธนาธร  นามวาสน์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงพจมาน  ประทุมไทย
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงพชรพร  คงโนนกอก
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายพยัญ  เลิศยานนท์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงพรรณกรณ์  ทบหลง
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงพรรณภัทร  บริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงพรรษา  เฝ้าทรัพย์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงพรอนงค์  สีนวน
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงพลอยไพลิน  โพธิ์นาค
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 30

ณ อาคาร 4 ห้อง 434 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพลอยสกุล  ศรีนวลจันทร์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายพสธร  ภักติยานุวรรตน์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายพสิษฐ์  ภู่เนาวรัตน์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงพัชชาภา  ฦาชา
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
250
นายพัชรพล  พวกแก้ว
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายพัชร์  ภัทรพงศ์สินธุ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงพัทธนันท์  ไกรอ่อน
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงพัทราภรณ์  ศิลาสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายพันกร  เขื่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  แควภูเขียว
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงพิชชา  บริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายพิชชากร  อินทร์วงษ ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงพิชชาพร  วงศ์ไพร
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงพิชชาภา  สุภศักดิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงพิชญ์ชา  เพลียซ้าย
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงพิชญธิดา  เพชรหึง
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายพิชญุตม์  หมั่นหาโชค
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายพิทักษ์สันต์  คำมูล
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พรหมเมตตา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงพิมพกานต์  กุดชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูสิลิต
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  สร้อยจรุง
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  รักอาชา
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  โกยทรัพย์มา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  วันธุ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงพิยดา  อิ่มเต็ม
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงพิยะดา  โคจำนงค์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายพิสิษฐ์  พัฒนะพุฒิเลิศ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายพีรดนย์  ทรงศรีชัยนันท์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายพีรพัฒน์  โตตรเงิน
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายพีรพัฒน์  แนวถาวร
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมเมตตา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายพีรภัทร  วิโรจน์ศิรศักดิ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงพีระดา  จิตต์สุภาพรรณ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 30

ณ อาคาร 4 ห้อง 435 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายพุฒิพงศ์  คุณประทุม
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายพุฒิพงศ์  นพคุณ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงพูนเพ็ญ  สมรรถชัย
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรียงสารจอด
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญเกียรติ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทาสิมมา
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทร์วงษ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  เพิ่มปัญญา
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงแพรริสา  บำเหน็จพันธ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงแพรวา  ธีรวนบดี
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
291
นางสาวฟ้าตะวัน  งามผ่อง
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
292
นางสาวฟ้าประทาน  พรแสน
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณโณ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงภคนันท์  ภิญโญศรี
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงภคพร  ชัยมีเขียว
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายภณวัฒ  ชัยวิรัตนะ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงภวรัญชน์  ทิพย์รักษ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายภสกร  ศิริกำเนิด
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงภัคจิรา  สุขสาเกษ
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายภัคพงศ์  โพทะมาตย์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายภัทรดนัย  อนุวุฒิิ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงภัทรดา  คงปรีชา
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงภัทรธิดา  ต่อศรี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงภัทรธิดา  นวชาติ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงภัทรพร  ศรีพันธุ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายภัทรภูมิ  จำเริญสุข
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสุภาพ
ม.3
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงภัทรวรรณ  โชคบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงภัทรศยา  เทพนวน
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงภัทรศยา  โสรัจจ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงภัสสร  หินนาง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายภาณุพงษ์  วรรณศรี
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายภาทัต  สุภบรรเจิด
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
314
นางสาวภาวิไล  ศรีพลกรัง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงภิชาดา  สุธรรม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 30

ณ อาคาร 4 ห้อง 436 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายภูดิศ  แก้ววิไล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายภูดิศ  วงศ์บุศย์รินทร์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายภูตะวัน  แซ่ลี้
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายภูบดินทร์  คันธี
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายภูเบศร์  เสมอโภค
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชุมปลา
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายภูมิภัทร  นวชาติ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายภูมิสิทธิ์  ฦๅชา
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
324
นายภูริ​วัจน์​  นามคูณ​พิพัฒน์​
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายภูรินทร์  สุขทวี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายภูริวัต  แควภูเขียว
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายภูวดล  จิตร์ไมตรี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงภูวเนตร  แนวโอโล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงมนฑาทิพย์  ทองนาค
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงมนต์นภา  โล่ห์เส็ง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันอาษา
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
332
นางสาวมัณฑนา  เขียนภูเขียว
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงมาติกา  ขันทีท้าว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
334
นางสาวมาริสา  อ่อนสกุล
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงมาลิสา  ป้องขันธ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงมุทิตา  แขมภูเขียว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงเมธาวี  เชษฐพันธ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงเมธินี  ศรีวิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายยศนนท์  ดวงไข
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายยศวัฒน์  อภิวัฒน์วณิชกุล
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายยศสรัล  งามชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงยุภาวรรณ์  ขวัญพูล
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สมโสก
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายรพีวิทย์  เผยศิริ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายระพีพัฒน์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงรักชนก  หวังฟังกลาง
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
347
นางสาวรัชนก  เผยศิริ
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงรัชนีพร  ทองนาค
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงรัฐนารินทร์  กุลภัทรพรจิรา
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายรัฐภูมิ  คำมนตรี
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 30

ณ อาคาร 4 ห้อง 442 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายรัฐภูมิ  มณีวรรณ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงรัตนกุล  ดวงชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
353
นางสาวรินดา  โกสีนาม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงรุจิรา  เต่าโคกสูง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงลลิตา  กลิ่นสุต
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงลักษมีกานต์  นำเจริญ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงวณิชชานันทน์  ชนะภู
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงวรกมล  เสี้ยมแหลม
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงวรรณิสา  ประหยัดทรัพย์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงวรสา  เปี่ยมแสง
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงวราภรณ์  หูชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายวรายุทธ์  ศรีสุภาพ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายวรินทร  ชาลีวรรณ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงวริศรา  เหล่าลาภ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงวริษฐา  ศรีนวกุล
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงวัลลภา  เหลืองอ่อน
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงวาณิกา  หาญชนะ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงวิชษาพร  จอสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
369
นางสาววิมลลักษณ์  น้อยดี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงวิยะดา  กล้าสู้
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงวิรากร  วงษ์จันทึก
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
372
นางสาววิราณี  บึงอ้อ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงวิลาสินี  โชคบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
374
นายวิศาล  เอียการนา
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายวีรภัทร  นำเจริญ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงวีร์สุดา  สอนกอง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายวีระเทพ  อินทรักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายเวธน์วริทธิ์  สร้อยเพชร
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงศรัญญา  พรมณี
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายศรัณยพงษ์  เกตุเรือง
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงศรัณยพร  ภิญโญโชค
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายศรัณยู  บุญญาพิจิตร
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เล้า
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายศักดิ์ชัย  พรมเมตตา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนอุทัย
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 30

ณ อาคาร 4 ห้อง 443 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงศิริจรรยา  แนบชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงศิวาพร  แนวโอโล
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
388
นายศุทธวีร์  เสือนอก
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายศุภกร  แซ่ล้อ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายศุภกฤต  ตลับนิล
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายศุภณัฏฐ์  คำขวา
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงศุภากร  ฉิมม่วง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงศุภากร  ศรีวิลัย
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายเศรษฐศิริ  ฦาชา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายสรวิศ  สลิดชัย
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทันเทพ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายสหรัฐ  กุลชนะโรง
ม.3
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายสหรัฐ  ขวัญกุล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายสหรัฐ  ภูสถาน
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
400
นายสิทธิศักดิ์  สุขนาแซง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงสิรภัทร  มีปัญญา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงสิริขจร  พงษ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายสิริภัทร อีแกน  แม็คเคนนา
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ชมนาวัง
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงสิริรัตน์  มีวุฒิ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงสิริลักษณ์  พงษ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงสิริวิมล  ไทยพลกรัง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงสิโรชา  ชำนาญหมู่
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายสุกฤษฏิ์  พิลึก
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงสุกานดา  ดีสม
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงสุจิรา  เพิ่มสนาม
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงสุชญา  ทิพย์มณี
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงสุชานรี  นิสัยกล้า
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ไฝเพชรดี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงสุทธิดา  เกษมวงษ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงสุธีรา  ยองจา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงสุนิภา  แก้วเจ๊ก
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงสุปรียา  แก้วบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงสุพัฒตรา  พรมพื้น
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงสุพัฒตา  ดีสม
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 30

ณ อาคาร 4 ห้อง 444 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงสุพิชชา  พลเสน
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงสุภัทศร  บำรุงราษฎร์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
423
นางสาวสุภาวี  แก้วแก่น
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์  ฤทธิ์สืบกิจ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงสุวิสา  ชนะพาล
ม.3
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
คณิต ม.ต้น
426
นางสาวโสภาพร  ขจรภพ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายหฤษฎ์  เพ็งผ่อง
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายเหมรัฐ  สักลอ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายอดิเทพ  วัฒนาถาวรกุล
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงอติกานต์  เคาภูเขียว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงอทิติยา  ขจัดพาล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายอนิวัฒน์  ช่างเกวียนดี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายอนุชา  ดาภูเขียว
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงอนุตตรีย์  พงศ์ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
435
นางสาวอโนทัย  คุ้มประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงอภิชญา  บุญเพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายอภิชิตพงษ์  ธรรมกุล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายอภิโชค  สิมศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
439
นางสาวอภิญญา  บุญเทพ
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงอภิญญา  สุกใส
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงอภิรดา  จิรเกษมสุข
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายอภิวัฒน์  ญาติสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงอภิษฎา  เหลาทอง
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงอภิสรา  โพธิ์ทองพร
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายอภิสิทธิ์  พินิจศักดิ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงอรกานต์  มณีวงศ์วิจิตร
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงอรจิรา  น้อมสุระ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงอรญา  ภูศรีฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
449
นางสาวอรทัย  ทองภูธรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
450
นางสาวอรทัย  สางห้วยไพ
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงอรวรรยา  อมรชัยกุล
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
453
นางสาวอรอุมา  บริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงอรัญญา  เวียงดินดำ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
455
นางสาวอริศรา  พงษ์สระพัง
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 30

ณ อาคาร 4 ห้อง 445 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงอัจฉราพร  แนวประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
457
นางสาวอัจฉริยา  ศรีโกศล
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงอัมพาพัชร์  พงศ์อภิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงอาจรีย์  หมู่โอโล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
460
นางสาวอาทิตยา  ดีนอก
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายอานุภาพ  เส่งมูล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงอารญา  ปะติเต
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงอารยา  พิมดีด
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
464
นางสาวอารีญาน์  ภูมิมะนาว
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงอารียา  สาทมุณี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงอารียา  โอวาทช้าง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายอิทธิกรณ์  มีธรรม
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงอินทุอร  เสนาฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงอุชุกร  พลรัตน์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายอุดมโชค  ทีดินดำ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงอุษณีย์ญาพร  กิติคุณ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงไอรดา  อุ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น