ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  มานุพันธ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  อยู่เย็น
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกชรัตน์  สันตะพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกพร  ผลทวี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกภรณ์  พงษ์เสือ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
7
นางสาวกนกวรรณ  โยธิพันธ์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
8
นางสาวกนกวรรณ  สายสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงงาม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกอร  บุญอำนวย
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนิษฐ์พิชญ์  ภาวศุทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกมลฉัตร  ชาสุรีย์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกมลพร  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกมลรัตน์  นุพันธ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
15
นางสาวกมลรัตน์  เบ้าทอง
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สำเภา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
17
นางสาวกรกนก  เชื้อสิงห์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกรกนก  วรพิมพ์รัตน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกรณ์  สุรพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกรภัทร์  สายเจียง
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกรรณธิดา  นามประภา
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกรรภิรมย์  ประเสริฐศรี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกรวิทย์  ทารักษ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
24
นายกฤตภัค  แสนเสาร์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกฤตภาส  แก้วไทรเลิศ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกฤตภาส  รื่นนุสาน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกฤตเมธ  จิตรมั่น
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกฤติมา  พัฒพันธุ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกฤติยานี  ทองเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกฤษฏิ์  บานแย้ม
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกฤษณา  กิตติภาพงษ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกฤษณา  วงศ์พินิจ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤษดากร  จันทรถ
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกวินท์  ไชยสัตย์
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
35
นางสาวกวินธิดา  การ่อแก้ว
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุตะภักดิ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกษิดิ์เดช  ส่วนบุญ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ปัญจเวทีกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญยู้
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พระใหญ่
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังฆมณี
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสภาพิมพ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุจันทร์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แถมกิง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญถูก
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีพันธ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกัณฑ์  ก้อนคำดี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกันต์กมล  แสนทวีสุข
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกันตพงศ์  ทองโสม
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกันตพงศ์  มณีโชติ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกันตพงศ์  วัฒนราษฎร์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกัลยา  พิลาทอง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกาญจนพงษ์  พันธ์ดี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกานต์ติมา  ธานีรัตน์
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจนศิริศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เต็มดวง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกานต์ภินันท์  ประมูลพงษ์
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
59
นางสาวกานต์สิรี  บุญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายกายชิสส์  สุวรรณเนตร
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายกิฎชภูมิ  สายเมฆ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายกิตติ  ชุมภูแสน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกิตติธร  เหมางกรู
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายกิตติธัช  ขจัดมลทิน
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกิตติภรณ์  ทองประสาร
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกิตติยาพร  ลำทอง
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกิตติยาพร  หมายสิน
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์โห
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกิตติสุข  จันดาวรรณ์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายกิติธรรม  ไปเวช
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกิลปิยา  ศรีสรรณ
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกุลฉัตร  โควสุรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายกุลธวัช  ขำคม
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกุลนันท์  นุชประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงกุลนิดา  ทางาม
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงกุสุมา  สาลิกา
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงเกตสิริยา  วรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายเก็บตะวัน  พลับลัดโพธิ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายเกริกเกียรติ  แก้วสง่า
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายเกียรติขจร  โอทาตะวงศ์
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายเกียรติภูมิ  พร้อมพรม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงแก้วกัลยา  สือศิริธำรงค์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายแก้วเพ็ชรัตน์  สีสันต์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายไกรวิชญ์  สอนอาจ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายขจรวิทย์  บุญเอื้อ
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
87
นางสาวขวัญชนก  มัฐผา
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายขวัญชัย  จูมพระบุตร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงข้าวฟ่าง  เพิ่มศรี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงไขขวัญ  สุทธัง
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายคณนาถ  ยาวะโนภาสน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายคณาธิป  ทาบาล
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงคติยา  ศิริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายคมชาญ  ใจผ่อง
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงคริมา  ชัยราช
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
96
นางสาวคริษฐาภรณ์  แย้มงามจิตต์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายคิมหันต์  วิเศษรัตน์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายคุณานนต์  หาคำ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงงามพิศ  ศรีธัญ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงงามสิริ  ภูษา
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงจฑาทิพย์  หินไชยศรี
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงจรรยาพร  ธรรมษา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายจริวัฒน์  เจ้าแก่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายจักรพันธ์  เสมสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายจักรภัทร  พันธ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงจันทราทิพย์  สิงหราช
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
107
นางสาวจามจุรี  ป้อมหิน
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
108
นางสาวจิณณ์จุฑามาศภ์  จันทมงคล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงจิณณพัต  อุทธสิงห์
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงจิดาภา  เกษอรุณศรี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงจิดาภา  โพธิจักร
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงจิดาภา  โพธิสาร
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
113
นางสาวจิดาภา  ม่วงแก้ว
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงจิดาภา  โลแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
115
นางสาวจิดาภา  สืบสิน
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงจิตติกานต์  เย็นแย้ม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงจิตรวรรณ  ตันติปัญจพร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงจิตรวรรณ  อรกูล
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงจิตสุภา  พงษ์พุฒ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปริปุรณะ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายจิรทีปต์  แซ่จึง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายจิรพนธ์  อำนาจบุดดี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายจิรพล  พงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายจิรเมธ  สาระบูรณ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงจิรัชฌา  ธีรจางคพิชัย
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงจิรัชญา  ทีฆายุโก
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงจิรัชญา  สวัสดิ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณกูฏ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงจิรัชยา  แสนทวีสุข
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงจิราภร  ศรีบูรณ์
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงจิรายุ  ธรรมรักษ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายจิรายุ  นภาลัย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงจิราวรรณ  นันทบุตร
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงจิราวรรณ  อาจเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงจีรณา  อนุพันธ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงจีระนุช  สองศรี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เดชบุญ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญทน
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปุยฝ้าย
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายจุมพล  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ก้อนทอง
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัพขวา
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงเจตปรียา  ศรีละวรรณ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงเจนจิรา  บุญมั่น
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายเจษฎา  ชาตาสุข
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายเจษฎาบดินทร์  ธรรมสัตย์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
147
นายเจษฎาภร  บุตรคุณ
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายเจษฏา  พรมลี
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงแจ่มจันทร์  จันทะโสม
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงฉัฏฐ  ศรีธัญรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
152
นายฉัตรชัย  ลุสมบัติ
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงชญาณ๊  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงชฎารัตน์  วัฒนสุข
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายชนกชนม์  เมืองเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายชนกนันท์  เมืองเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงชนกนาถ  ภูมิยิ่ง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงชนกานต์  ครองยุทธ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงชนนิกานต์  ฤาชาบุตร
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงชนม์นิภา  ปัททุม
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงชนัญชิดา  ธนศักดิ์มนตรี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงชนัดดา  กาฬจันทร์
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายชนาภัทร  ประเสริฐศรี
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงชนาภา  อุ่นใจ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงชนิกานต์  สกุลพูลกิตติ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายชยณัฐ  เทพสาง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายชยธร  กมลภากรณ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงชยสร  ฤทธิทิศ
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายชยากร  มงคล
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายชยุต  สุภสร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายชลชาติ  คำโฮม
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงชลดา  พละไกร
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงชลดา  อ่วมสี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายชลทาน  อุระวงษ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงชลธิชา  ถีระพันธ์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงชลธิชา  นะวะทิตย์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีคำประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงชลลดา  สมดี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงชลิดา  ทับทิมไสย์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงชลิตา  ทางาม
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายชวิน  ชาสุรีย์
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงช่อชมพู  วีสเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงช่อผกา  มุธุสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายชัชนันท์  มิ่งขวัญ
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงชัญญากาญจน์  ตรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายชัยภัทร  สารบูรณ์
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงชาคริมา  นครพันธ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
188
นายชาญเดช  วิเศษวงษา
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายชาตรี  ครองยุทธ
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงชิดชนก  โสมรักษ์
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายชิตพิเชฐ  จันทป
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายชิษณุชา  จารุวงศ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเป็ง
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงชุติมา  จันทุมา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายชุติวัต  พัฒนจักร
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายโชคชนก  โสมรักษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงโชตินันท์  ช่วงโชติ
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงโชติมณี  ปานบำรุง
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงโชติรัตน์  สิงคิบุตร
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายโชติวัตร  บุญยอ
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายไชยวัฒน์  ครองยุติ
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุตรมาศ
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงญาณิศา  โกมลวิชญ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงญาณิศา  เจริญพร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงญาณิศา  บุ้งทอง
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงญานิชศา  พิพัฒน์โรจนกมล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงญาสุมินทร์  บำรุง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงฐปานีย์  บุญกอ
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายฐานิฏฐ์  ก้องสมุทร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงฐานิดา  พื้นทอง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายฐิตธรรม  วีระกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงฐิติกานต์  ธีวันดา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายฐิติโชติ  ถาวงษ์
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงฐิตินันท์  รัตนภักดี
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงฐิติพร  รัตนวงศ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงฐิติมา  สารบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญจเวทีกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงฐิติวรดา  นามษร
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงฑิฆัมพร  กะมณี
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายฑีรมินทร์  สิทธิพันธ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงณชนก  ไชยรักษ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงณชนก  สายสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายณฐกร  พานิชกุล
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงณฐณิชา  สุนทรา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงณดา  สร้างสุข
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายณธัช  ทัพถาวร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายณพล  สร้อยสนธิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายณภัทร  ไชยสัตย์
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายณภัทร  ปะถะมา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายณภัทร  รักไทย
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายณภัทร  ลีนาราช
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายณรงค์ชัย  ภารการ
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประไพชาติ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายณราธร  เหมือนเหลา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงณริตา  โสพลสุข
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงณลฎา  แก้วลี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงณัชชา  ไกรโสดา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงณัชชา  คำทา
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณัชชา  บุบผาวงค์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายณัชพล  ทองสลับ
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายณัฎฐกฤต  คูณค้ำ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายณัฏชนน  ไกรษี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
245
นายณัฏฐชัย  อุทคำกอง
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ศิลปรายะ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วกลึงกลม
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นามรัตน์ศรี
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงณัฏฐทิชา  จันทสิงห์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วกลึงกลม
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พุฒพิมพ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายณัฏฐพงศ์  วีระทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงณัฏฐาวรางค์  วงศ์คำ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงณัฏฐิมา  ชัยพงษ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงณัฐกานต์  ดอกบัว
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงณัฐกานต์  สิมาพันธ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายณัฐกิตติ์  เคลือศิริ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายณัฐกิตติ์  สาธุภาค
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีธเนษฐ์กุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงณัฐชยา  เผ่าพันธ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณวัฒน์สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงณัฐฑิตา  บุญจริง
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองยุติ
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญถ่าน
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญนูน
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผุดผ่อง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณกูฏ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายณัฐดนัย  เกียรติอรุณ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายณัฐดนัย  บุญกัณฑ์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงณัฐติยาพร  ไชยศรี
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายณัฐทกร  สุคนนท์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงณัฐธิดา  อุ่นจิตร
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงณัฐธิดา  อูอ่อน
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมบุญมา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายณัฐพงศ์  โพธิ
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงณัฐพร  พันลำ
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
278
นางสาวณัฐพร  พึ่งหนู
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงณัฐพร  เรียงดี
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายณัฐพล  สายแสง
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 638 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงณัฐภรณ์  เกตุพุฒ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายณัฐภัทร  ทองบ่อ
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายณัฐภาส  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายณัฐภูมิ  มาสขาว
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงณัฐริกา  เสนาชัย
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงณัฐริณี  สำราญสุข
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริพานทอง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีมาคำ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงณัฐวดี  โสมรักษ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงณัฐวรา  สาศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
291
นางสาวณัฐวรา  หมุนคำ
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สุทธสิงห์
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายณัฐวัฒน์  อุดไชยา
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
294
นางสาวณัฐศนันท์  โพธารินทร์
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายณัฐศักดิ์  มาทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายณัทพงศ์  แสนอุบล
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณิชกานต์  เสาเวียง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงณิชาดา  เสาหิน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณิชาภัทร  จารุสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงณิชาภัทร  นาจาน
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมวงค์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงณิชาภา  ป้องโสม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงณิชารัตน์  สารีที
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงณุชฎารัตน์  พามา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายดรันภพ  ศรีภักดี
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงดลยา  ปานวิเชียร
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงดลอักษร  พรมเรือง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงดวงฤทัย  อัปกาญจน์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงดารารัตน์  เกษรพุฒ
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงดารารัตน์  จันดีปุน
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายดีดี  ประดิษฐกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงเดือนกัญญา  สุรินทร์ประทีป
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายต่อตระกูล  นาคใหญ่
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายตั้งศิริ  วันโมลา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายติณณภพ  บุราญรมย์
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงติณณา  สันตินัย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายเตชพัฒน์  พรมรัตน์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายเตชภณ  จันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายเตชาธร  ธานิสพงศ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายเตชิต  บำรุง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายเตชินท์  สมงาม
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายทรงเกียรติ์  ยิ่งนอก
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายทศพร  นิยมสุข
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงทอฝัน  พรสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงทักษกร  กุแก้ว
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงทักษพร  สานนท์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
327
นางสาวทับทิม  เทียมทัศน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายทัพพ์  ชัยราช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายทัศน์ภูมิ  บุญมั่น
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงทิพย์ประภา  พงษ์สุภาธนานนท์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงทิพย์ปิยะดา  ใจดี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ศรีเนตร
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงทิพาพร  บุญจริง
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงทิพาวดี  โภคทรัพย์เขียวขำ
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายธนกร  จันทร์เติบ
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายธนกร  ต้นบุญ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายธนกร  โอษฐิเวช
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายธนกฤต  เจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายธนกฤต  ชลธี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายธนกฤต  ดวงศรี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายธนกฤต  ทางทอง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายธนกฤต  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายธนโชติ  บุญศรี
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายธนดล  แก่นอาสา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
345
นายธนดล  ไชยมาตย์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายธนดล  ทองประดิษฐโชติ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
347
นายธนนันท์  สุนันท์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายธนบดี  กำลังงาม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายธนบดี  ไชยคำภา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายธนบดี  ทุมนันท์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงธนปวัน  วะสุรีย์
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงธนพร  มงคุณคง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงธนพร  วีระกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายธนพล  พาชิยานุกูล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายธนพัฒน์  บุญเสนอ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีชมภู
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
357
นางสาวธนภรณ์  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายธนภัทร  ธนาภากร
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายธนภัทร  สุขเสริม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายธนภูมิ  ร่วมสุข
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายธนลภย์  อุบลสัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงธนวรรณชนก  สินสำอางค์
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายธนวัฒน์  ปิยภิญโญภาพ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายธนวัฒน์  พรมสูงยาง
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายธนวัฒน์  วราห์คำ
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายธนวันต์  ครองยุติ
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงธนัชพร  จันดี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงธนัญชภรณ์  บัวงาม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายธนัท  พระศรี
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายธนา  อนันตโชติ
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
371
นายธนากร  ผ่านสำแดง
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายธนากร  วงชารี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายธนากร  หนูมี
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายธนากฤต  นุ่มนวล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายธนาดุล  นิตอินทร์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายธนาธิป  พุทธิภาพ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีเนตร
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายธเนศพล  ช้างสอน
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงธมลวันต์  สายเบาะ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายธรภัทร  ครองยุติ
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงธฤดี  สาระคุณ
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายธวิน  วจีเกษม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายธัชชัย  คำแพง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายธัชพล  บุญหล้า
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงธัญชนก  โนนตูม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงธัญชนก  พิริยะธนาพงศ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงธัญชนก  เห็มเคน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงธัญญทรัพย์  อินยาศรี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงธัญญาทิพ  แก้วจันดี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงธัญญานุช  เคนสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงธัญญาพร  ขันชลี
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงธัญธิตา  เพชรมาก
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
395
นางสาวธัญพร  พทาเพชร
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองอุ่น
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุขขันธ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรเพชร
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีรักษา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงธัณย์นิชา  พิมพ์พรหมมา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายธาดาพงศ์  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตามสีวัน
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงธิดารัตน์  สิมมา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงธิติมา  นนพละ
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายธีทัต  สิงหพัศ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายธีธัช  แก่นเผือก
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายธีธัช  อุทธา
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงธีรดาธนันท์  รฐาโชคหิรัญผล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายธีร์ธวัช  โกพัตรา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงธีรภรณ์  คำอาจ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายธีรภัทร  สำเภานนท์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายธีรวุฒิ  พลอยจินดามณี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายธีระเทพ  สีมา
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
414
นายธีระธาดา  ทองเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายธีรัตน์  นะมะหุต
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายโธรัยห์  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายนนทพรรษ  คลังทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายนนทวัชร์  มากดี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงนพสร  บุญราศรี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงนภพรรณ  ทองมั่น
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงนภัสกร  บุญเมือง
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงนภัสนันท์  ปรือทอง
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีสังข์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายนภัสรพี  พาหา
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงนภาพรรณ  ชินทวัน
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายนรวีร์  พัตรา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายนรเศรษฐ์  บุญเสริม
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
428
นายนราธิป  จันทร์มาลา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงนริศรา  ชิณวงศ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงนริศรา  มงคลเสริม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายนฤบดินทร์  ทองมั่น
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงนลินทิพย์  ประทุมชาติ
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายนวพล  อยู่คง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายนวัติกร  เติมใจ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงนวินดา  การ่อแก้ว
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงนวินดา  โชติธนประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงนัฐชา  คูณทัน
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงนัฐธิดา  วิถี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
439
นางสาวนัทธมน  กุลบุญญา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายนันทกาล  บุญประภาร
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงนันทชพร  สุรำไพ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  ญาณะรมย์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
443
นางสาวนันท์นภัช  ศิริโชคไพศาลกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้ววงษา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยฑวังกูล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงนันท์นภัส  เภสัชชา
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีล้วน
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงนันทพร  จิตปัญญา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายนันทภพ  ยืนยิ่ง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงนันทยา  สาริบุตร
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงนันทิกานต์  สุขใจ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงนัยดา  สายโรจน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงน่านฟ้า  สายสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงน้ำทิพย์  สืบสี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงน้ำเพชร  คณาชอบ
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 647 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายนิติธรรม  นารถน้ำพอง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายนิติภูมิ  โฉมเฉลา
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายนิธินันท์  ทองไทย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายนิธิศ  เทศธรรม
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายนิธิศ  พลเขต
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงนิพิชฌาน์  จันจำปา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงนิรชา  ผิวชัย
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายนิรวิทย์  การินทร์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงนีรชา  สุดดี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
465
นายเนติธร  วัฒนะ
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
466
นางสาวบงกช  ทำทอง
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
467
นางสาวบรรฑิตา  พรมเสนา
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายบรรณวิชญ์  สร้อยจักร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงบัณฑิตา  น่าบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงบัณฑิตา  ภานุมนต์วาที
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายชัยวสัญช์  ตันสุ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายบุญชัย  จินาพร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายบุญอนันท์  นันทบุตร
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงบุณยธร  ธามณี
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงบุณยนุช  บุญเลิศ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงบุณยานุช  ก้อนด้วง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
477
นางสาวบุณรดา  โคตรอาษา
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงบูรณิน  หมื่นสี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงเบญจพร  เทียนทอง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงเบญชญา  วิชัยวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณราช
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงปกิตตา  หมุนสิงห์
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายปฏิภาณ  คุณบุตร
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
484
นางสาวปฐมาภรณ์  พรมกสิกร
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงปฐมาวดี  พื้นผา
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายปฐวี  โรจนวรเกียรติ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายปณต  อุ่นอุดม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงปนัดดา  ฝากาทอง
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงปนิดดา  สิงห์สองคอน
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงปนิลญวรรณ  คำทา
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 648 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงปพิชญา  ทองคำพิมพ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงปพิชญา  บุญใช้
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงปภัสรา  เดชเสน
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงปภัสสร  ทองงาม
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มุทิตาสกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โหตระไวศยะ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงปภาวรินท์  ระจินดา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายปยุต  พิลาทอง
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงปรชญา  บุบุ่น
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงประนัดดา  สัตย์ธรรม
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงประพิชญา  ยอดมงคล
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงประภาดา  โพธิ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงประวีณ์นุช  โคตรมงคล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงปรัชญา  ปรือทอง
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายปรัชญา  ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงปรัญญา  อัครราช
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงปริณดา  ประสงค์ทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงปริณดา  แสงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงปริยากร  พรมลี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงปริยาภัทร  บุญปก
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีโลห้อ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงปริสรา  สายราช
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงปรีดารา  คำไพรินทร์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงปรียาดา  พรมนิล
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงปรียาภาพร  มีปัญญา
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงปวรา  เครือวงษา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงปวริศา  ปิยะพันธ์
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายปวเรศ  วัฒนเศรษฐานันท์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายปวิช  ชัยมงคล
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงปวีณรัตน์  บุญทรง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงปองกานต์  ปรุโปร่ง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายปองพล  ไชยพันธ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
523
นายปัญญาวุฒิ  โคตรมงคุณ
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงปัฐมภร  ภูพวก
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงปัณฑิตา  สิมมา
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายปัณณทัต  บุพตา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้งกิจศิริโรจน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงปัทมนันท์  มายสกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อุทะวงศ์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงปาณิศา  นาดูน
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งกิจศิริโรจน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีเทศ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงปาณิสรา  สุระชาติ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงปาณิสรา  อุไรรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงปาณิสา  จริยทวีสิน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงปานตะวัน  ธิษาไชย
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงปานไพลิน  วิริยะกุล
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงปานเลขา  ยืนยิ่ง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญพงศ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงปาริชาติ  มานัตถุ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
541
นางสาวปารีญา  แก้วพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงปารีณา  วงษ์คำ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงปาลิตา  แก่นภูเลิศ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงปิยธิดา  ธนาพรพาณิชย์กุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงปิยพร  ฝอยทอง
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายปิยพัทธ์  ทองโส
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงปิยะฉัตร  พวงศรี
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายปิยะณัฐ  ไตรพิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายปิยะพงษ์  คำภาทู
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายปิยะพงษ์  เชาวรรณะ
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายปิยะพัทธ์  แก่นพุฒ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
552
นายปิยะศักดิ์  พาชอบ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายปิยะอังกูร  บุตราช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงปิยาภัสร์  สิงคเสลิต
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายปุญญพัฒน์  เขื่อนสีอ่อน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายปุญญพัฒน์  ผิวขำ
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงปุณญภรณ์  เทพมุสิก
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายปุณยพจน์  นักรู้กำพลพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงปุณยวีร์  หินขาว
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงปุณยาพร  ล้อมทอง
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงเปมิกา  สีลามน
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงเปรมฤดี  วิลาวัลย์
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงเปรมฤทัย  ไชยโอชะ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงเปรมสิณี  ช่วยคูณ
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงไปรยา  จันทมงคล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
566
นายแผ่นดิน  จันทร์เต็ม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายพงศกร  ทองตาม
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
568
นายพงศกร  พิมพ์หาร
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายพงศกร  สูงขาว
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายพงศ์ดนัย  แดนดี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายพงศ์ธนา  ตันทะรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ปุรินัย
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายพงศ์เพชร  ค่ำโพธิ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายพงศ์ภัค  เต็งพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายพงศภัศ  ทองเกตุ
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายพงศานุวัฒน์  สีหาขันธ์
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายพงษ์ศพัทธ์  อุ่นเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายพจน์พงศ์  พันศิริ
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายพชร  สิงห์ทอง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงพรพิมล  แก้วบุตรดี
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงพรพิรุณ  แก้วสิงห์
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงพรไพลิน  บวรสกุลเจริญ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงพรรณภัทร  คำด้วง
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงพรรษกร  อดกลั้น
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงพรรษชล  วิสุตกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงพรลภัส  วราหรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายพรสวัสดิ์  เตชะรุ่งไพศาล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงพราวรวี  เจริญวงศ์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายพฤทธิ์  วันทา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายพลชนะวัฒน์  วุฒิฉันท์
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายพลพล  อุ่นจรัส
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงพลอยชมพู  ตียาพันธ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงพลอยชมพู  ถุระพัฒน์
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงพลอยพรรษา  บุญศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
595
นางสาวพลอยไพลิน  บุญประชม
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายพลากร  เคนสาลี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
597
นายพลาธิป  เลรุ่งรดิศ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายพสิษฐ์  กลิ่นหอม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงพอเพียง  สาระเสน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงพัชรนันท์  พงศ์เดชธนันชัย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงพัชรภา  พิเคราะห์จิตร
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
602
นางสาวพัชราภรณ์  สีทอง
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงพัชรี  พิมพ์วัน
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงพัชรี  อุ่นจิตร
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายพัฒนศิลป์  รัตนโสภา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แก่นอาสา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงพัณณภัทร  สุขเสริม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
608
นางสาวพัณณิตา  กุลสิงห์
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พลศรี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงพัทธนันท์  ขันแก้ว
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงพันธ์วิรา  กุมพันธ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงพันวสา  ธะดานิล
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงพาทินธิดา  ขนันไทย
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงพิชชาพร  สุวรรณกูฏ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงพิชชาภา  สุยอย
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงพิชญ์สินี  มาลา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
617
นางสาวพิชญา  ดาลัย
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
618
นางสาวพิชญานันท์  สุวรรณกูฏ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงพิชญาภัค  ผลสุข
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายพิทวัส  บุญสวน
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แสงศรี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายพิทักษ์วุฒ  สันพนวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงพินิจนันท์  ยาวะระ
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กะชา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำบุญศรี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินาพร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
628
นางสาวพิมพ์ชนก  บุตรโท
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองจำรัส
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เอียมวิจารย์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงพิมพ์พัทธ์  สุรินทร์ประทีป
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชิณพันธ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ชัยหิรัญกิตติ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สำราญสุข
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พุ่มเมือง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงพิมภัทร  ทำทอง
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
637
นางสาวพิมวรีย์  พิมพชัย
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงพิยดา  สมมาตย์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายพิรภพ  น้อยวรรณะ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงพิริยากร  พรมลาย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายพิศุทธิ์  กมลรัตน์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายพิสิษฐ์  ชาติเจริญเกียรติ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงพีรดา  สมมาตย์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายพีรพัฒน์  เหนือเกาะหวาย
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายพีรวัชร  สุทธสิงห์
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสาคร
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายพุฒิพงศ์  โพนทัน
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายพุฒิเมธ  นิยกิจ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายพุทธคุณ  พิทักษา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายพุทธินันท์  วันชม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายพุทธิพงษ์  อุดมธนะธีระ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงพุทิตา  ยางงาม
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงพุธิตา  สุทธิวงศ์
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงเพชรพันธิตรา  สุระเกษ
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุมแก้ว
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จุลพล
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปุรินันท์
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงแพทอง  ทองจำรัส
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงแพรพันทอง  จริยาวัฒนชัยกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงแพรภัทร  จินตนะกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงแพรวลดา  บุญพันธ์
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงแพรวา  อินลุเพท
ม.2
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายไพศิษฐ์  จำปารัตน์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กรีเมฆ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงฟ้าใหม่  บรรสุทธี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงฟ้าใหม่  วงศ์กฤษณ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงภคพร  ผิวผ่อง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงภคพร  พจนรักษ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงภคพร  ศรีจำปา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายภคว  แซ่โค้ว
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายภควัน  ชนะนิล
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายภณวรรชน์  โขงเขตต์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงภวิกา  ไตรนทีพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงภัคจิรา  โชปัญญา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงภัคจิรา  เรืองบุตร
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายภัครพงศ์  พื้นชมภู
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงภัครมัย  อาจเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายภัครัศมิ์  บุตตะ
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงภัชฎาพร  อุตมาตย์
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงภัณฑิรา  จัทรคาต
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงภัททิยา  ปฐมชาติ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงภัททิยา  อุทธา
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงภัทรจิตรา  เนียมหอม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายภัทรดนัย  พิมพ์วงศ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายภัทรพงศ์  ฤทธิรงศ์
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายภัทรพล  นามประภา
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงภัทรรินทร์  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงภัทรวดี  ภูนะยา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงภัทรวิภา  ทาทอง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายภัทรศักดิ์  สารการ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงภัทราพร  หอมบุญมา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงภัทราวรินทร์  น้อยผล
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงภัทรียาภร  เภสัชชา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายภาคิน  วิลามาศ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายภานุมาศ  สายธนู
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมบุตร
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายภาพย์  นิลสกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายภาราดร  แก้วอนันต์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงภาสินี  อุ่นจิตร
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญยศ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายภีมเดชา  หมื่นสา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายภูชิสส์  เรืองมัจฉา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายภูโช  ไชยชนะ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายภูตะวัน  ทองกลม
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายภูตะวัน  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายภูตะวัน  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายภูตานนท์  ทั่งกระโทก
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายภูธเนศวร์  คำดวง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายภูมรพี  แสนท้าว
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายภูมิ  คลังทอง
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายภูมิ  ทองประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายภูมินันท์  จรสาย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายภูมิรพี  ปัญญาคม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงภูริชญา  โมรา
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายภูริณัฐ  หลักคำ
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายภูรินท์  แซ่อึ้ง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายภูริภัทร์  เจริญเมือง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายภูวดล  แสนร่มเย็น
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายภูวนนท์  หัตถวงษ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายมงคล  ทองดี
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายมนพัทธ์  กัลยา
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงมนฤทัย  พูลเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงมลิวัลย์  จันทร์กระจ่าง
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงมัฏฐกานต์  พิพัฒน์กุลศิริ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงมัณฑณา  บุญจอง
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงมัลลิกา  สารคะณา
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงมานิตา  สืบสิงห์
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
729
นายเมธัส  พิมพ์หาร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายยงศิลป์  ทาระบุตร
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายยศกร  แก้วทอง
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายยศวัฒน์  เรืองฐานุศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงโยษิตา  บุญส่ง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายรชต  วงใหญ่
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงรดา  สุระมณี
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงรตนชนก  ตังคโณบล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายรพีพัฒน์  อรอินทร์
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงรมณ  แซ่อึ้ง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายร่มฟ้า  เกียรติกวินพงศ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงรวิสรา  มณีพงษ์
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงรสิตา  กุลประฑีปัญญา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายรักเกียรติ  ยิ่งนอก
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงรักษ์ชนก  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงรักษิณา  อุทัยศรี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงรัชชฎา  จูมศรี
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายรัชชานนท์  แก้วบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงรัชวลัญช์  อุณเวทย์วานิช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงรัญชนา  บุญราศรี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงรัญชิดา  จันทวารา
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงรัญชิดา  มากมาย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงรัตนวดี  ดวงสี
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงรัตนาวลี  ไชยชนะ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายราเมศวร์  แก่นนาคำ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงริญญารัตน์  พิมพ์พรหมมา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงรินรชา  บุญเสียน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กุบแก้ว
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  พันธุระ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงรุจิรดา  บุญราศรี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงรุจิราภรณ์  พันธ์จร
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายเรืองศักดิ์  บุญสวาสดิ์
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
761
นางสาวลดา  ลิ้มสกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงลภัสรดา  บุญณพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงลลิตา  ทองไทย
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงลลิตา  วรรณโคตร
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงลักษิกา  ศรีโนนยาง
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงลัลน์ลลิล  วิสุตกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายวงศพัทธ์  เม่นสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศิลาพล
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงวทันยา  จันแก้ว
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
770
นางสาววนัสนันท์  จันทร์สาม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายวรกร  สมพงษ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายวรเมท  ดอกบัว
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงวรรณเกสร  แซ่ตั๊น
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงวรรณธร  หลักคำ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  คำภา
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงวรรณภา  ชูเนตร
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงวรรณวิษา  หิรัญนวกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  วิเวก
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายวรวิช  มารมย์
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงวรัชยา  กำจัดศัตรูพ่าย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายวรัท  สารรัตน์
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงวรัทยา  พรมน้อย
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายวรากร  แก้วมาคูณ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายวรากร  ดำริห์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายวรากร  นาคะวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงวราภรณ์  กุคำผาย
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงวราภรณ์  ใจตรง
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงวราภรณ์  ดาทะวี
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายวราเมธ  หมายมั่น
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายวราวุฒิ  ทาสะอาด
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงวรินทร  บุญชารี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงวริศรา  ดอกพุฒ
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงวริศรา  ทองมาลี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงวริศรา  มากมูล
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงวริศรา  ศรีใส
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงวริษฐากร  แย้มกลีบ
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงวริษา  บุตรราช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายวัชรวีร์  จรัสดำรงนิตย์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายวัชรศักย์  โพธิ์แดง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงวัชราภา  ผึงมา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงวัณฑิกา  กุจะพันธ์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายวันฉัตร  บุบผาพวง
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายวันชัย  เอี่ยมสำอาง
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายวานิช  วงศ์สะอาด
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงวาศิณี  กางทอง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงวาสินี  โคตรวัน
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายวิชชา  เจตบุตร
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายวิชชากร  สร้อยสิงห์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายวิชชากร  อังกูรพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายวิชญ์พล  นนท์ศิริ
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายวิชญ์ภาส  นนท์ศิริ
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายวิชญ์ภาส  โอบอ้วน
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงวิชญาภรณ  ดารา
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  พันธ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงวิชดาพรรณ  ทนยิ่ง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงวิชิตา  ชาชุมพร
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
817
นายวิทิต  ง้าวทอง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงวิภาดา  คุณลุน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายวิภู  หมทอง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงวิรุวี  บุญอุ้ม
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
821
นางสาววิลัยลักษ์  นามทอง
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงวิลาสินี  พระศรี
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงวิไล  สาคร
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงวิไลภรณ์  บุญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงวิไลวรรณ  พิณทอง
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายวีรภัทร  แต้มทา
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายวุฒิชัย  สืบสิงห์
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายวุฒิพงศ์  ชนะมี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายวุฒิพงษ์  สีทาเลิศ
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายศดานนท์  จันทร์เพ็ญ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงศตพร  พละศักดิ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงศรัญพร  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงศรัญย์ภรณ์  หอมหวล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายศรัณย์วิธ  ปัตพรรณา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
835
เด็กชายศรัณย์  พาชิยานุกูล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายศรีภูมิ  องค์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงศรุตา  การุณรัตน์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงศลิษา  สาลีพงค์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงศศิธร  วิลัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงศศิธร  ศิลาเกษ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงศศินันท์  หมื่นหาวงค์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
842
นางสาวศศินา  สีวะจูม
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงศศินา  อรัมสัจจากูล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงศศิประภา  นักเทศน์
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงศศิพิมพ์  โกมลศาสตร์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงศศิรดา  ชาววัง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงศิรดา  ทองสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงศิรดา  สุวรรณะ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงศิรภัสสร  คำลอย
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงศิรภัสสร  ลาภสาร
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
851
นายศิรวิชญ์  ศรีคราม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงศิริประภา  ยอดทอง
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงศิริประภา  สินทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาลปลูก
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงศิริวรรณ  แวดระเว
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงศิริอักษร  พวงจันทร์
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงศิโรธร  มีผล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงศิวารักษ์  โด่งวิริยะกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
859
นางสาวศิศิรา  ธรรมรักษ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายศุธนานิกร  อินอ่อน
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายศุภกริช  พันธะยุง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงศุภจิรา  เจริญนาวี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงศุภชยา  พรหมลา
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงศุภนิดา  ดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงศุภนิตา  ฉัตรดำรงสกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายศุภวงศ์  สายประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายศุภวิชญ์  ตรงดี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
868
นายศุภวิชญ์  บุญคุณ
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายศุภวิชญ์  ศิลาเกษ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ตีระสิทธิพล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงศุภิสรา  กุลบุตร
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
872
นางสาวศุภิสรา  ตีระสิทธิพล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงศุภิสรา  ธรรมโรจน์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงศุภิสรา  บุญอารีย์
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายเศรษฐกรณ์  ศุภศร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
นางสาวษิตาพร  ดวงศรี
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงสกฤตยา  ผดาศรี
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายสมคิด  การุณยรัต
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายสรรชัย  ภูมิทา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายสรรศิริ  คำด้วง
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายสรวิศ  สาวิไสย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
883
นางสาวสรัลรัตน์  ทองธรรมชาติ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
884
นายสราวุธ  อดุลย์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายสหภาพ  อนันต์เรือง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
886
นายสหรัฐ  จูมดอก
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายสัญญพงศ์  พัชรทวีพันธ์ุ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
888
นางสาวสายน้ำผึ้ง  เอกวิทยาเวชนุกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงสายป่าน  มีโชติ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงสินีนภัสร  ศรีอุดร
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายสิปปกร  อยู่สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
893
นายสิรวิชญ์  พรมกสิกร
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงสิรินภา  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงสิรินันท์  สุขพันธ์
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงสิริมาตา  เมืองเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงสิริยากร  อภิรัตน์แสงศรี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงสิริวัณ  ทองไทย
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
900
นายสิริศักดิ์  หมาดทิ้ง
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงสุคณธร  ทองประสาร
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงสุชานันท์  ไวยวรรณ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงสุชานาถ  ราชอุ่น
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
904
นางสาวสุชานาถ  ลาภสาร
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
905
นางสาวสุชานาถ  อาจนิยม
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงสุชาวดี  ทองสง่า
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงสุชาวดี  บุญสุข
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงสุณัฐฏา  สมสิน
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงสุดาทิพย์  สีบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงสุดารัตน์  หวังสุข
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กชายสุทธิกานต์  กริชจนรัช
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายสุทธิพจน์  โพธาราม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายสุทธิลักษณ์  คำตังหน้า
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงสุธาวดี  ศิริอุเทน
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงสุธาสินี  สายสี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงสุนิจนาฏ  เดชขุนทด
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงสุนิสา  ตาทิพย์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงสุนิสา  บัวลา
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงสุปรียานันท์  ตั้งนิพนธ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงสุปัญชยา  ฐานุตตมานนท์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงสุพิชชา  โสภาค
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ภูจอมขำ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงสุพิชญ์ชา  ศรีวะกุล
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงสุพิชญา  ขุนจิตรงาม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงสุพิชญา  ภูทัศน์
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
926
นางสาวสุพิชญา  โมขศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงสุพิชญา  อุตส่าห์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายสุภวัฒน์  บังศรี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงสุภารัตน์  ช่วงชัย
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
930
เด็กชายสุรสิทธิ์  ดงทอง
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงสุรีพร  ชาลีพันธ์
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
932
นางสาวสุวนันท์  พึ่งหนู
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
933
นายสุวรรณเกียรติ  คับพวง
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายสุวรรณภูมิ  สินโคกสูง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายสุวัฒน์ชัย  อินทรชาติ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงสุวิจิตรา  ขวัญดี
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อินอร่าม
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงหทัยชนก  พลโยธา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงหทัยรัตน์  กาลพันธา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงหัตถยา  ลั่นอารัญ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงอคิราภ์  แสงงาม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงอชิรญา  กิ่งบู
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงอชิรญา  ศิริชัย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายอชิรวิชญ์  กัณหา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายอชิระ  แฉ่งใจ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กชายอชิระ  เวชกามา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
947
เด็กชายอดิศักดิ์  ก้อนภูธร
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงอทิตยา  พูลศรี
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สมคิด
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายอนันตสิน  รักการ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายอนันต์  ชัยปัญญา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงอนิสา  ทำนุ
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายอนุชา  พันธ์กลับ
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงอนุตราพร  ดอกไม้
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายอนุพัธ์  จารุวงค์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงอภิชญา  กัญญวิมล
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายอภิชาติ  อารีภู
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายอภินันท์  สาระบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงอภิรักษ์  ธีวีระปัญญา
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายอภิรักษ์  สุริยะศรี
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงอภิลาภา  พูลศรี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายอภิวัฒน์  กิจแสวง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายอภิวิชญ์  คูสิริ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงอมรารัตน์  เถาว์โท
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงอรจิรัสมิ์  ครองยุทธ
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงอรฎา  จิตวรวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
967
นางสาวอรณิชา  พาเชื้อ
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงอรนิชา  สุขพลับพลา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงอรปรียา  กุลาสืบ
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงอรปรียา  คำมาโฮม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์แดง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงอรยา  พรมลี
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
973
เด็กชายอรรถกฤต  ฝอดสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงอรัญญา  บ่อแก้ว
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายอริญชย์  เอกวัฒนโชติกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงอริยาภรณ์  ไชยะโพธิ์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงอริศรา  บัวชงัก
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงอรุณรัศมี  สัตนาโค
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายอัครวินท์  ไชยจิตร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
980
นางสาวอังศุธร  กงใจ
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 29

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงอัญชนากานต์  พันธ์ดวง
ม.3
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงอัญชลี  ศิริชนะ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงอัญชิสา  พลไธสง
ม.1
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงอัญญาณี  สายยืน
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายอัมรินทร์  สุทธิสา
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงอัยรดา  อุทุม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายอัษฎาพงษ์  อธิลา
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายอาติวิชญ์  อินทา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงอาทิตยา  กายชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
990
นางสาวอารดา  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงอารยา  เครือคุณ
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงอารยา  พรมสูงยาง
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงอารียา  ทาระ
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงอารียา  ฤาเดช
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงอารีรัตน์  สุระมุล
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายอิงควัต  ยิ่งยืน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงอิงมาดา  พงษ์เกษ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายอิทธิกร  เมธาสิงห์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงอินทิราภรณ์  ดวงจันทร์
ม.2
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายอิษฎา  เกิดมี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
1001
นายอุดมศักดิ์  โพธิ์ทรัพย์
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงอุมาพร  จริตรัมย์
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงอุไรพร  บุญสมญา
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงอุษามณี  ทาราศรี
ม.1
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายเอกราช  ทองกล่ำ
ม.1
โรงเรียนปทุมราชวงศา
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงเอมิตรา  สอดศรี
ม.2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายเอื้ออังกูร  โอบอ้อมกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น