ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 711 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  พรมสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกกาญจน์  บุญปัญญา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
3
นางสาวกนกวรรณ  ศรบุญทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีคำมุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกรกนก  ศรีสะอาด
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกรกมล  ศรีบริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกรพัชรา  พรหมพิลา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกรรวี  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกฤตณัฐ  ศิริเขต
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกฤติธี  ศรีใสย์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกฤษฎิ์ธีธัชชาติ  ชนะสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกฤษณา  โคษา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกลทัช  สิระรุ่งโรจน์กนก
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกวินทรา  วิเศษวงษา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกวินธิดา  นาคเเก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกวิศรา  พรหมคุณ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกวิสรา  อยู่หนูพะเนาว์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกวีวัธน์  เที่ยงธรรมรุจน์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายก้องกิดากร  อ่อนสุวรรณา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายก้องภพ  โพธิสาร
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายก่อพิสุทธิ์  ชาลี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
24
นางสาวกอหญ้า  อุปครุฑ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
25
นางสาวกัญญ์วรา  พูลทวี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชิณวงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
28
นางสาวกัญญาณัฐ  พานิชย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พานพรหม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
30
นางสาวกัญญาวีร์  พูลทวี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อิ่มเต็ม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกัณฐกะ  ณรงค์การดี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกัณฑ์อเนก  ไวยุกรณ์สุกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกัณตธีร์  ประสาร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกันตภณ  สมทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 712 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
นางสาวกาญจนา  คำโสมศรี
ม.3
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกานต์รวี  คำก้อน
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกำไลทิพย์  ปัญญาใส
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกิตติกร  กิ่งวิชิต
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกิตติธเนศ  ผาติสว่างพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายกิตติธัช  หล้าศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกิตติมา  ศรีอุฬารวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
43
นางสาวกิตติยากร  ติละกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกิตติศักดิ์  สะเดา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกิติเชษฐ์  คำนึง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกิมเล้ง  อุโลก
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกุลฑีรา  ทองใบ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกุลยา  คำแดง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงเกวลิน  หาญสุทธิชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายเกษมสันต์  บุรินทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายเกียรติยศ  นางวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายขจรศักดิ์  ดาวเรือง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงขวัญแก้ว  ไชยสาร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงขวัญแก้ว  สุภาพ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงขวัญจิรา  โชติกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงขวัญมาดา  ทีงาม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงขวัญฤดี  สีสัน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงขวัญสรณ์  สืบสายพรหม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายขุนเขา  มั่งมี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายคชลักษณ์  แก้วสง่า
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงคุณัญชญา  บุญรมย์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายคู่บุญ  แสนเสริม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
63
นางสาวเครือฟ้า  สัมนา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายจรูญโรจน์  อนุพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายจักรกริช  จันสีดา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงจันทมณี  พานพรหม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงจารวีกร  เดชสะท้าน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงจารุชา  จันทมุขตระกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงจารุวรรณ  ทวีเเสง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงจารุววรณ  นวลสาย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 713 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจารุววรณ  เเก้วคำงาม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงจิตรดา  วรรณทวี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงจิตรวิมล  พละศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงจินต์ศุจี  กองสะดี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงจิรชยา  อินทรวงษ์โชติ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
76
นายจิรโชติ  อินทรวงษ์โชติ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายจิรภัทร  ภาคคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายจิรวัฒน์  เสวะนา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงจิรัชญา  เทพเกษตรกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงจิรัชพร  นามธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงจิรัชยา  มณีพันธุ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงจิราพัชร  ฝ่ายสอง
ม.2
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงจิราภา  จินาวัลย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงจีรนันท์  พรรณา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงมาศ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายเจตภัค  พิมณุวงศ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงเจนนิสา  ดวงใจ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายเจษฎา  เอนสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายเจสัน  ชาวสวน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายฉัตรชัย  ทองทับ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
91
นายฉันทพัฒน์  จำปาสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายเฉลิมพงษ์  โตมร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
93
นางสาวชญาณี  ชัยธรรม
ม.3
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงชนกนันท์  ทิพย์มงคล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายชนน  ละออเพชรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายชนะชัย  ธนานุวิทย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญศรีสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงชนัญธิดา  จิตตำนาน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงชนัญธิดา  สิงหวรรณุรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงชนัญธิดา  สุขใหม่
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงชนาภรณ์  ธรรมบุตร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเกิ่ง
ม.2
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงชนิตา  โล่ห์อัจฉริยะกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงชใบแพร  พะประโคน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงชไมพร  ศรีสุรักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 714 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชยานันต์  เสริมศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงชลณิชา  ประจักษ์จิตร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงชลธิชา  อินทรากอง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายชลนาธร  ทองมาก
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายชวนากร  ภิรมย์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ศรีนนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงชวีวรรณ  เปรมาตุน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงชัญญาณี  บัวพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงชัญญารัตน์  เงาศรี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายชัยวัฒณ์  พาเจริญ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายชานนท์  เจษฎารวมผาสุข
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงชาลิสา  ลักษวุธ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงชาลิสา  หมู่ทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
119
นายชิตพล  อนุพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายชิติพัทธ์  มีชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายชินภัทร  อุทัยทวีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายชินวัชร์  แซ่จึง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
123
นายชินวัตร  จันทร์เทพ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงชินันพร  อินทนา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงชิษณุชา  กองพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทริง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายชิษนุพงศ์  วอทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงชุติกาญจน์   เพิ่มทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงชุติญา  มนัส
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงชุติศรณ์  ศรีริสิน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงเชาวลีย์  ธนภูมิพิศาล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
133
นายญาณโชติ  อนุมาตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงญาณวรรณ  รัตนวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชินวงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงญาณิศา  กฤษฎาการภิญโญ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวญาณิศา  ชนะบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงญาณิศา  เนื่องไชยยศ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
139
นางสาวฐิติชญา  ชิณวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงฐิติพร  แก้วมงคล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 715 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายฐิติพันธ์  ชัยศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญศักดิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงฑิฆัมพร  มูลมี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงฑิฑัมพร  ขุมมิน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายณฏฐพล  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงณธีรมาศค์  มะลิพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงณปภาพัชร์  สุพรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายณภัทร  สมาน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงณัชชา  ดวงโชคชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงณัชชา  เปี่ยมรัตนชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงณัชชารีย์  พรมสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงณัชชารีย์  อารยะสิทธินนท์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวณัชนันท์  ช่วงสกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายณัชพล  เพียรพยุห์เขตต์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
155
นางสาวณัชภัทร  คชแพทย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินพานิช
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงณัฏยา  วงษ์สาสัน
ม.3
โรงเรียนละทายวิทยา
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมคุณ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายณัฐชนน  เยี่ยมรัมย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
160
นางสาวณัฐชยา  จันทสนธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงณัฐฐิญา  ฮองต้น
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงณัฐณิชา  จินดาหิรัณย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงณัฐณิชา  อังคสุกลเกรียรฺติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  บุญธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายณัฐดนัย  กันสาย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายณัฐดนัย  โดดเดี่ยว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายณัฐนนท์  ฉิมพินิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
169
นางสาวณัฐนรี  กลางมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
171
นายณัฐนันท์  ศรีลาชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
172
นายณัฐพงษ์  ปราบวงษา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายณัฐพล  พิมสอน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์หนองโพน
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายณัฐภูมิ  ไชยปัญญา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 716 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณัฐภูมิ  ศิลาโชติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายณัฐยศ  หนองหงอก
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงณัฐริกา  บัญญัติ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายณัฐวัฒน์  อินรัสพงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงณัฐวิภา  สิงหนาค
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเลิศ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงณัฐินีย์  พิทักษ์รังสรรค์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
184
นางสาวณิชกานต์  ศรีวิบูลย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
185
นางสาวณิชกานต์  สุดเฉลียว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงณิชมน  พวงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงณิชย์ฐกานต์  เขียวอ่อน
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงณิชา  วัฒนพฤกษชาติ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงณิชานาฏ​  อามาตย์​
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงณีรนุช  วรรณทวี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
191
นางสาวดรัลพร  สุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงดลนภา  ลิมปิจำนงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงดลยา  พวงจำปา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
194
นางสาวดลฤทัย  คุณเลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงดาวผ่องเพ็ญ  ออไธสง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายดุลยาอรรจน์  อิ่มอ้วน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายเด็กชายธนวิชญ์  พวงอก
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายต้นภพ  แก้วกล้า
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
199
นางสาวตรีลดา  โสพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายตะวัน  สุรนารถ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายติณณภพ  กระแสโสม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงติรณา  ออมชมภู
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายเตชินท์  ทามาดาล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงทอรุ้ง  สุภากุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายทักษ์ดนัย  เทียมสิงห์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงทิพมณฑา  ยามไสย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
207
นางสาวทิพย์ประภาพ  ไชยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พงค์พิละ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายทิวัตถ์  อุทัย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายทีปรากอน  อึ้งไชยพร
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 717 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายทีระยุทธ์  คำโสภา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
212
นางสาวเทพธิดา  สระแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายธณาทรัพย์  กาวิน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายธนกร  มีพร้อม
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายธนกร  อุทาธรณ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
216
นายธนกฤต  คำเพราะ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายธนณน  ธรรมอุด
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายธนดฤต  ตระการจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายธนดล  อุ่นญาติ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายธนพนธ์  สอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงธนพร  ภัทรทิวานนท์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงธนพร  หงษ์ศิลา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์อุดม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายธนรัฐ  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายธนวัฒน์  พบลาภ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายธนวัฒน์  วันเรืองโชค
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายธนวัตน์  วงศ์เจริญ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายธนวินท์  สินธุรัตน์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายธนัชกฤศ  ธนินทรวรกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายธนัชวิชญ์  แหลมไธสง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงธนััญพร  บุญสาร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายธนากร  ศรกุพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายธนานันท์  ปัญกาญจน์สกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงธนาพร  ปุริสาย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายธนินท์รัฐ  จิโรชอารยะธนกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายธเนศ  โคกสิมมา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงธภัทร  พัฒนธรรมชัย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายธรประกฤ๋ณ์  ทองพันชั่ง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายธัชนนท์  ศรีภักดี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงธัญชนก  ละมูล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายธัญญธร  เทียบคุณ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงธัญญาดา  นามวิชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ผลจันทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงธัญพร  ชาญทะเล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ฉลาดแย้ม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 718 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีวงษา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงธัญภรณ์  โควสุรัตน์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
248
นางสาวธัญยพร  อุ่นอารมณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงธันย์ชนก  สิงหโยธิน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายธายุกร  ดั่งเกษี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงธารทิพย์  ชมภู
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงธารน้ำ  เทนสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวธิญาดา  เกียรติอนุชิต
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
254
นางสาวธิญาดา  จันสีชา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงธิดารัตน์  สำเภา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงธิติมา  โกกะพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงธิยากรณ์  ศรีคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงธิรดา  แก้วคูณ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
259
นางสาวธีรดา  อาธิบุตร
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงธีร์ธยาน์  น้อยพรหม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายธีร์ธวัช  สิงห์ชมภู
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายธีรพัฒน์  ผงกุลา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายธีรภัทร  นาคนาคา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายธีรรัชวิชญ์  บูญมีวิเศษ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายธีรวัฒน์  ธนทองคำเหลือ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
266
นายธีรัทัศน์  ศิริเวชพันธ์ุ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายธีวสุ  กงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
268
นายนนทวัชร์  เหล่าโคตร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายนพณัฐ  อารีย์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายนพวิทย์  บุดดา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
271
นายนพัฐกรณ์  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายนภทีป์  ขาวสะอาด
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงนภสร  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงนภสิริ  เสนาภูดิทกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงนภัทร  จันทะกรณ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายนภัสกรณ์  นวลสาย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายนรวีร์  วงค์ละคร
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายนราเดช  พระพรหม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายนราวิชญ์  ภูมิสถาน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงนรินทิรา  ยอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 721 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงนริศรา  นวลศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายนฤเบศวร์  นฤเบศวร์อมรโรจน์วรวุฒิ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายนวตพลพงศ์  เกษร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงนวพร  จันล่องคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงนัดฐิกา  ศรีตะวัน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงนัทธมน  นามวงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันล่องคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณัปปสุด
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
289
นางสาวนันท์นิชา  บรรเทิง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงนันท์นิชา  พวงเงิน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงนันทพัทธ์  ตั้งจันทรประภาพ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงนันทภัทร  แก้วสง่า
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
293
นางสาวนันทิกานต์  ไชยบรรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงนิติกมล  รอดช้าง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงนิติตราพร  อสิพงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
296
นายนิติธร  พรหมพิลา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายนิติพัฒน์  อุดมผุย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายนิธิพัฒน์  สันตะวงค์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงนิภาธร  นิตยวัน
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงนิภาพร  บุญสิงห์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วปุม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงนิราภร  เพ็งแจ่ม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงนุชพร  ธิพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงเนตรนภา  จันทะศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงเนตรอัปสร  บัวรอด
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายเนติวิทย์  คำภาษา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายบวร  แก้วหล่อ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงบวรภัค  ประพาฬ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
309
นางสาวบัณฑิชา  คำเครื่อง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงบัณฑิตา  เข็มพงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงบุญฑริกา  สาสังข์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเหลือ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายบุณยกร  อินตะนัย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงบุปผรัตน์  พาลี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงบุษยมาศ  มีบุญ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 722 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงบุษราลักษณ์  โพธิ์ภักดี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
317
นายปฏิพล  โคตพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
318
นายปฐม  กล่อมปัญญา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงปฐมาวดี  สีหะวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายปฐวี  เชื้อโชติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงปทิตตา  เชิงหอม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายปธานิน  ติยวรนันท์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงปนัดดา  พรมใบ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงปนัดดา  พิมทา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีระษา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงปภัชญา  ทองลือ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงปภัสสร  คันศร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงปภานันท์  คำนนท์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงปภาพิสรณ์  สายพินิจ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายปรเมษฐ์  เชื้อทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
331
นายปรเมษฐ์  มากูล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายปรวัฒน์  สอนบุญทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงประกายจันทร์  ทองเสี่ยน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
334
นางสาวประภัสสร  จันทร์พรม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงประภาพร  หันวิเศษ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงประภาศิริ  สุขศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงประภาสินี  เดชหาญ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงปรัชญาวี  ที่อุปมา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
339
นางสาวปราญชลี  นวลศิริ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงปราณปริยา  คำแปล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงปราณี  พิมาน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงปริชญา  มนตรีโพธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงปริตตา  ยนต์ดัน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
344
นางสาวปริม  สมคณ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงปริวศา  คำวงค์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงปรีดี  หารบุรุษ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงปรียากร  ขันคำ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
348
นางสาวปลายฟ้า  โนรินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
349
นางสาวปลายฟ้า  ฮุย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงปวริศา  ผิวงาม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 723 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงปวันรัตน์  จุลพล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงศา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงปวีณอร  แดงเดื่อ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายปัญญพัฒน์  บุดดาวงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงปัณณพัชร  สายสงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองปัญญา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงปัณณาวาสน์  ดวงสิมา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงปัณณิกา  บุญประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงปัณณ์  โยธิคาร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
361
นางสาวปาณิศา  ชินชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงปาณิศา  เตชะสุข
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงปาณิศา  พิมทา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงปานชีวา  เพ็งชัย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงปานปรียา  เพ็งชัย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงปานไพลิน  ชาญชิตร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายปาราเมศ  ศรีชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงปาริฉัตร  จิวสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงปาริฉัตร  บำรุงราษฎร์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายปิยชญานินท์  โทนะพันธ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายปิยชาติ  อุดม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงปิยพัชร์  บุรัสการ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงปิยภรณ์  นนท์พละ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงปิยวรรณ  เงาศรี
ม.3
โรงเรียนละทายวิทยา
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงปิยะธิดา  สุภาพ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงปิยะพร  พิมพ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนละทายวิทยา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงปิยาพร  แดงเดื่อ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวปิยาพัชร  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงปิยาภรณ์  อินทรบุตร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงปุญญิศา  สุเมธิวิทย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
383
นายปุณยวัจน์  จำชาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายปุณยวีร์  แทนคำ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงปุณยาพร  ขันโอ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 724 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงปุณิกา  แซ่ฉั่ว
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงปูริดา  หล้ากุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
388
นางสาวเปมิกา  ธนภัทรรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงไปรยา  คุ้มศรีวัย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงผไทมาศ  บับภาสังข์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
391
นายพงศธร  พลนำ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายพงศธรณ์  ประดับศรี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายพงศ์ระพี  วรสาร
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายพชกร  ภูมีคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงพชรกนก  ขันตี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงพรธีรา  พิมพ์บุตร
ม.3
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงพรไพลิน  พริ้งเพราะ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
398
นางสาวพรรษชล  จิรพัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
399
นายพลพัฒน์  บุญเกิ่ง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
400
นายพลวัฒน์  คำโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
401
นางสาวพลอยพิมณ  จงตระการสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
402
นางสาวพลอยไพลิน  พรรณา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงพลอยมณี  ลุนพงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
404
นางสาวพัชรินทร์  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
405
นางสาวพัชรินทร์  สุคะตะ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
406
นางสาวพัชรี  จันทร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
407
นางสาวพัชรี  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
408
นางสาวพัณณิตา  แสงชัจจ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายพัทธนันท์  จันทร์แจ้ง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
410
นายพัทธพล  รัตนรัก
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงพิชชากร  ชลอวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
412
นางสาวพิชชานันท์  ดอกมะเดื่อ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงพิชญสินี  พันธุ์ดี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงพิชญา  พิลัย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงพิชญาภา  สมาน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงพิชยา  ฉลาดแย้ม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายพิพัฒน์  สามสี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายพิภู  แฝงเพชร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงพิมผกา  โค้วไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สืบเสน
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 725 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
นางสาวพิมพ์นภัส  มีชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อินทร์พิมพ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงพิมพ์ศิรินันต์  ไข่แก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงพิมหฤดา  กิ่งแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายพีรดนย์  สุริยะฉัตร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
426
นางสาวพีร์พัชชา  เทิดกตัญญูพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายพีระพงษ์  พุ่มไม้
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายพุฒิพงศ์  กาศสนุก
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายพุทธภูมิ  เจนประโคน
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
430
นายเพชรกล้า  เพชรินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิทธิสังข์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงเพ็ญพิมล  คำลอย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
433
นายเพียรเฉลิม  ตฤณวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงฟ้าพราว  ศิริประไพ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายภคบดี  บุณอินทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงภคพร  ธรรมธร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงภคพร  บุนนาค
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายภควัต  รัตนโสภา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายภคินธร  บุญมา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงภวินชญาภรณ์  นามวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายภวิศรุจ   วุฒิวีรกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายภัคพล  วรรณภาสนี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงภัชชนก  สืบวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายภัทร  ผ่องศิลป์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายภัทรกร  จันทร์แจ้ง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายภัทรกรณ์  นวลสาย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายภัทรการุณย์  มีชูทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงภัทรนันท์  ขอร่ม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงภัทรวดี  บุตรดีศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงภัทรวดี  วิลา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงภัทรวริญฬ์  กองไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
452
นางสาวภัทรานิษฐ์  โสภณ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงภัทราวดี  สมมุต
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายภาณุพงศ์  ประมวล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
455
นายภานุวิชญ์  บุนนาค
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
456
นางสาวอิสริยาภรณ์  พันธ์กิ่งทิพย์
ม.3
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 726 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
457
นายภานุวิชญ์  วรนุช
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงภุมรินทร์  บุญเสริม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายภูดิศ  ทัดเทียม
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายภูดิส  พลเหมือน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายภูตะวัน  บุุญผุย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยบรรจงวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
463
นายภูมิภัทร  พละกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
464
นายภูริทัต  แดงงาม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายภูรินท์  รังษี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
466
นายภูริภัทร  ท้าวอ่ำ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายภูวสิษฏ์  พงศ์ธารินสิริ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงมณฑกานต์  วงค์นคร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
469
นางสาวมนัสนันท์  จันทร์สนิทศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงมนัสนันท์  วรสุทธิพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงมนัสนันท์  โสมนัสกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงมนิตา  ศรีโพนดวน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงมลฐการ  เสาเวียง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
474
นางสาวมั่นนฤมล  แก้วแสน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
475
นางสาวมินทร์ณุดา  สิมลี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายเมธัส  ศิลาโชติ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงยลลดา  คลธา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
478
นายยศกร  บุญสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
479
นายยศสินทร  พินิจกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายยุทธภัณฑ์  ฤทธิ์เดช
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายรชต  โอษะคลัง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายรชานนท์  พรรณา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายรฐนนท์  จึงมหากิจเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายรหัสชนะ  รุ่งแสง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายรัชตภัทร  สอนพูด
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายรัตนศาสตร์  ปรารถนา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
487
นางสาวรัตนาภรณ์  พิมโคตร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายรามิล  สมัญญา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
489
นางสาวรำไพพรรณ  ชูพุทธพงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
491
นางสาวรุจาภา  รุ่งพัฒนาชัยกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายอุดมศักดิ์  แก่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 727 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
493
เด็กหญิงฤทัยชนก  ทีงาม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงฤทัยภัทร  ศรีอ่อน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงลลิดา  ไพรบึง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายเลิศวิทย์  พละวิชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงเลิศสิญาพร  ทองเย็น
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายวชิรวิชญ์  ทีมา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
499
นางสาววณิชชญา  รภัสกุลวณิช
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายวรกิตติ์  วงษ์สามารถ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงวรนิษฐา  ขันคำ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายวรปรัชญ์  หล้าคํา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงวรรณ์นภา  ตัดสมัย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงวรรณพร  มารเนตร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงวรรณภา  แสงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงวรรณวิษา  บุตรวงค์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายวรวรรธน์  คล้ายประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงวรัญญา  ทองดี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงวราพร  คำศรี
ม.3
โรงเรียนละทายวิทยา
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงวราภรณ์  บุญศรีภูมิ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงวราภรณ์  อรุณเกตุ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงวริยา  วรรณภาสนี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงวริศรา  กุลสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงวริศรา  ติดมา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงวริศรา  ติยวรนันท์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงวริศา  ก้อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายวัชรเกียรติ  แก้งเชียงทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายวัชรเกียรติ  พิทักษา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายวัชรศักย์  ขอร่ม
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงวารีนิธิ  ฐิติสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงวิชญาพร  ทีน้ำคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ทองเบ้า
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงวิชาดา  จันทมุขตระกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงวิภาดา  สุริยา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายวิรุฬห  ขาววงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงวิลาวัลย์  หมวดแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
527
นางสาววิลาวัลย์  อันทะโคตร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงอุทัยวดี  มะลิพา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 728 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
529
นางสาววิลาสิณี  บุญมี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงวิลาสินี  ตุลาดิลก
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายวิศวะ  สองเมือง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงวีรวดี  จงราช
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
533
นายวีระชัย  คำโสภา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายวีระพงศ์  ญาณวารี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงแววตา  ดาบส
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุนนาค
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
537
นางสาวศรัณย์พร  วิเศสังข์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายศวัสกร  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงศศินันท์  วงศ์ประเทศ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงศศิวิมล  ทิพย์สมบัติ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
541
นายศิขรินทร์  รุ้งแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงศิตา  ยาวะโนภาสร์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงศิริกัลยา  อุ่นเรือน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายศิวกร  กาทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายศุภกร  บรรลือทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายศุภกฤต  สายลุน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงศุภกานต์  เพ็งแจ่ม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายศุภโชค  ผาพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
549
นางสาวศุภพิชญ์  รุญเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายศุภสิทธิ์  เอี่ยมสะอาด
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงศุภัชญา  ทองพระพักตร์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ภูมิวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงศุภิสรา  จิริวิภากร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงสมัชญา  คชคีลี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายสรศักดิ์  บัวจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงสรัลรัตน์  ดอกจันกลาง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงสลิญากรณ์  เกตษา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงสวลักษณ์  เชาว์ศิริกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงสหกานต์ธีรา  สังข์ขาว
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
560
นางสาวสหฤทัย  เบ้าทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงสายน้ำ  สมจิตต์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายสาริน  อาจสาลี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
563
นางสาวสาวิตรี  บัวมาศ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายเอกชัย  เลิศจิตรเลขา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 731 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
565
นายสิทธิพล  บุญโสม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงสินีนาถ  ทองแท้
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายสิปปกร  รัตนวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายสิปปันท์  อมรเวชเศวตพร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายสิริชัย  ชุ่มชื่น
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงสิริญาภรณ์  พลภักดี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงสิริญาภา  มหาลวเลิศ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
572
นางสาวสิริภัคณา  วราพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงสิริลักษ์  แย้มเพชร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงสิริวิมล  ริมสหาย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายสิวายุภัค  วราพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายสุชานน  เวียงจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายสุทธิคม  บัวสอนเจริญเลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายสุทธิพงษ์  ปราบวงษา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงสุธิดา  พูนลาภพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงสุธิดา  โสมา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงสุพรรณษา  ปาเส
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงสุพิชชา  พรสกุลชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงสุมณฑา  ก้านเหลือง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
584
นางสาวสุวนันท์  บุญบุตร
ม.3
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงสุวภัทร  ขุนพันธ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายสุวรรณภูมิ  สังขาว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายสุวิจักขณ์  พวงจันทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายแสนปิติ  วงค์ละคร
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายอชิระ  เรืองอมรวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายอฏวี  พิทยาคุณ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายอติเทพ  ค้าโค
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายอติวิชญ์  เพ็งสอน
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายอติวิชญ์  อรัมสัจจากุล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
594
นางสาวอธิสรา  มารยาท
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายอนพัทย์  บูญมา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
596
นางสาวอภิชญา  ทองอินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
598
นายอภิชาติ  บูรณะ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงอภิญญา  ด่านลี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงเอกศุภปวีร์  ลับโกษา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ อาคาร 7 ห้อง 732 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
นางสาวอภิญญา  ทำมา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
602
นายอภินันท์  ชัยศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายอภิศักดิ์  ทิพย์รักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงอภิสรา  บัวหุ่ง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงอภิสรา  รัตนปิติกรณ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
606
นางสาวอภิสรา  หล่อดี
ม.3
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญมาปัด
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงอมาดา  ภานุมนต์วาที
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
609
นางสาวอเมเลีย  บุญมีศรีสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงอรจิรา  ตามบุญ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงอรจิรา  พลรัมย์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงอรนภา  แก้วคำสอน
ม.3
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงอรปรีญา  จันทะสาย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
614
นางสาวอรปรียา  กล่อมปัญญา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงอรปรียา  ปัญญาคม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงอรวี  พันภุวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยนรา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงอรอุมา  อุโมง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงอริยา  แสงรูจี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงอริสา  เทพวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงอรุณี  ศรีบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายอลงกรณ์  ช่างเพชร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงอลิศรา  นิรพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงอสมา  จรรยาสุทธิวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงออมทรัพย์  จวงพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายอัครดนัย  สมสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายอัครเศรษฐ  สมคิด
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายอัครินทร์  ทองไม้
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงอัจฉริยากร  เบ้าทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ศรไชย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายอัฏฐวัฒน์  หงษ์สมบัติ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
632
นายอัษฎา  พละศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายอาณาจักร  แก้วกาฬ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงอาภาพัช  จันสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
635
นางสาวอิสราภรณ์  เชื้อแสดง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
636
นางสาวเอมอร  ทิพสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
637
เด็กหญิงกณิษฐา  บุตรเรือง
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงกนกกาญจน์  แก้วดวงดี
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
639
นางสาวกนกวรรณ  ใหมคำ
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายกมลพิพัฒ  พรมสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงกรรณิกา  ยืนยง
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
642
นายกฤตพชร  พรมโสภา
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงกฤติญาณี  วงศ์อินตา
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงกฤติยา  ทองโกฎิ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายกฤษณพงศ์  ประดับคำ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายกฤษณัฐ  วงษ์ศรีชา
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
647
นางสาวกวิสรา  ยาวะโนภาส
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนวัน
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
649
นางสาวกัญญาภัทร  เชตฐราช
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิเศษแก้ว
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
651
นางสาวกันทิมา  คูหล้า
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงกาญจนภัสฐ์  วงศ์จันทร์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงกิดาการ  ทุมเสน
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
654
นายกิตตินันท์  อัมพร
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายกิตติพงศ์  จารุมี
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายกิตติภพ  ผุดผ่อง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงกิรณา  ชาตวิทยบุตร
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงเกษณณี  สุวรรณโอสถ
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายเกียรติกมล  คล่องการ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงคคนางค์  พูลทวี
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
661
นางสาวครองขวัญ  อินทรวิชัย
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญสนิท
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงจารุพัสตร์  ทองน้อย
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายจารุวัฒน์  ชูรัตน์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงจิดาภา  ผิวทอง
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงจินต์พิมล  ศรีเจริญ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงจิรไปรยา  นากอก
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญทศ
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงจิรัฐิพร  ศรีโชค
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงจิราพร  ไชยสัจ
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
671
นางสาวจิราพร  ศรีมันตะ
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
672
นางสาวจิราพัชร  กุลวงศ์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
673
นางสาวจุฑามาศ  สมบัติตา
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
674
นางสาวจุฑามาส  ผิวบาง
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงฉฎาภัทร  แก้วดวงใหญ่
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงฉัตรตริยาภรณ์  ภักดียุทธ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงฉัตรียา  พิมเสน
ม.3
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงชญานันท์  ชมวงษ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงชนม์นิภา  ตุยาใส
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงชนัญญา  สุทธเศียร
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
681
นางสาวชนิดาภา  ศรีมันตะ
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงชนิปรียา  ใจธรรม
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
683
นางสาวชนิสรา  การินทร์
ม.3
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายชยทัต  ราษอาษา
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงชลิตา  คำลือ
ม.3
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บุญช่วย
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายชัยนรินทร์  บุญฑล
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายชิตพล  รูปไข่
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปลี่ยนสี
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงชุติมา  วงศ์อินตา
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายญาณภัทร  ถาวรศิริภัทร
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงฐาปณี  จันทิบุตร
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงฐิติกานต์  คำผา
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงณัชชนม์  ระวังดี
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
695
นางสาวณัฏช์วรดา  ลำมะนา
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงณัฐกานต์  พันสาย
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงณัฐณิชา  สนิท
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
698
นางสาวณัฐณิชา  โสมเกษตรินทร์
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงณัฐนรี  หมุนสุข
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงณัฐพร  ไตรยวงศ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
701
นางสาวณัฐพร  ลุคำนึง
ม.3
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงณัฐพล  คู่กระสังข์
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายณัฐภัทร  คนหาญ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงณัฐวิกร  ทิทา
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงณิชากร  ระศร
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงณิชานันท์  นุตภิบาล
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
707
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
708
นางสาวณิชาภัทร  โพธิวรรณา
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายถิรวุฒิ  สีวะสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงทัตพิชา  นาโสก
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงทิพย์กมล  แสงภักดี
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงทิพย์ประภา  พันธุนัน
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายธนกฤต  ลีลาด
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายธนดล  ถาวรศิริภัทร
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายธนพงศ์  สุรางค์กุล
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
717
นายธนวรรษ  รัศมีทอง
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายธนวิชญ์  บุญอาจ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายธนวิทย์  ศรีวะสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายธนศักดิ์  แต้ศิริ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายธนาคม  จันทร์ชัย
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงธนิดา  แสงชาติ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายธราเทพ  พูลทวี
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
724
นางสาวธรีรัตน์  ศรีมันตะ
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงธฤตวัน  ทองสถิตย์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงธัญกร  จันทฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงธัญญภัทร  สุนทรา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงธัญธร  วัฒนเรืองโกวิท
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงธัญวลัย  วัยอุดมวุฒิ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงธันยกรณ์  สุวรรณเพชร
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
731
นางสาวธิดารัตน์  อ่อนสนิท
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายธีธนโชติ  นำพา
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายธีรภัทร  ตาทอง
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
734
นายธีระพร  สว่างเพราะ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
735
นายนครินทร์  พวงจำปา
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
736
นางสาวนงนภสร  พระสว่าง
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงนภสร  อักษร
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงนภัสนันท์  นาเมืองรักษ์
ม.3
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายนราธิป  จันทร์โยธา
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
740
นายนฤเบศ  ศรีวะรมย์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงนฤภร  ไชยดิลก
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
742
เด็กหญิงนฤมล  เสนาพรหม
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายนัทธพงศ์  โคตะนนท์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายนัธทวัฒน์  สายสุด
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายนำมงคล  แสงวงค์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
746
นายนิติกร  ละคร
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายนิติพงษ์  เคนโยธา
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
748
นางสาวนิติยากร  ศรีอินทร์
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
749
นางสาวนุชจรินทร์  ป้องโต
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงบุญญิสา  ปัคมา
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายบุริศฐ์  โมระดา
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
752
นางสาวเบญจรัตน์  กาลจักร
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แสงอ่อน
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
754
นายปฐพีภัทร  แก้ววิเศษ
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงปณิตา  สีดาพันธุ์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
756
นางสาวปพัศชา  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายปภังกร  แก้วกวย
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
758
นางสาวปภาดา  ไชยคำ
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
759
นางสาวปภาวรินทร์  ประทุมพล
ม.3
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงประภัสสร  มหาชนะวงษ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงประภาพร  สัตย์ศรี
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงประภาวรินทร์  สมใจ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
763
นางสาวปรารถนา  โพธิ์ผล
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงปริชญา  ปริวัตรชกุลแก้ว
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายปวริศ  คำสุข
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายปวริศ  มุ่งทวีพงษา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงปวิชญา  ไปใกล้
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงปวีณา  ทาดาวุธ
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงปอแก้ว  อุทพันธ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายปัณณวัฒน์  งามอุไร
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงปัศนีย์  วระสาร
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงปาณิสรา  งามวงศ์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงปาริชาติ  ทองโกฏิ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงปิยนุช  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงปิยพร  เรืองสุข
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
776
นางสาวไปรยา  มูลสา
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
777
เด็กชายพงศกร  ไกรยสินธ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายพชรกฤต  พรมโสภา
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายพชรพฤกษ์  พิทักษ์ราฎร์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงพรชนก  เรืองวัณณภา
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงพรทิภา  คำมุงคุล
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  บุญดี
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงพรวดี  เผ่าเพ็ง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายพรหมเพริศฟ้า  ราชอาษา
ม.3
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงพร้อมสุข  ศรีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงพริมาพร  ลครชัย
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายพลวิชช์  สิงหา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายพสธรณ์  ประสมศรี
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงพัชริยาภรณ์  สุขแสน
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
790
นายพัฒนกิจ  เชื้อเจ็ดตน
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายพัทธดนย์  บุตรจันทร์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
792
นางสาวพิชญธิดา  ปราบพล
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  แก้วศิริ
ม.3
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงพิชาพร  อันทะสี
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงพิญาดา  เนาวนิตย์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีวันคำ
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงพิมพ์ดารณี  เสงี่ยมวิบูล
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สีวันคำ
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายพิสิทธิ์  สุวรรณไตร
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายพุทธรินทร์  ถนัดทาง
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงพุธิตา  สุวพานิชย์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพพาทอง
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงแพรวา  โชติบุญ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายภัคพล  ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงภัณฑิรา  ลูกคำ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริดล
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เนตรวงศ์สมบัติ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายภูวดล  นาทัน
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายภูวดล  บุญทศ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงมลชญาทิพย์  แสงภักดี
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงมาริสา  วงศาจารย์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงอาทิตยา  สรรพทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
813
เด็กหญิงมาลินี  ศิริโส
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
814
นายมีนฌานนท์  จันทรสอน
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงมุทิตา  อนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายเมฆมั่น  วงศ์อนันต์
ม.3
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงยลรดี  ภูคงน้ำ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
818
นางสาวรัตนาภรณ์  ป้องศรี
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงรินรดา  เอกศรี
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงรุจิรา  ตาสา
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
821
นางสาววชิรดา  รักประเทศ
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดชาฎา
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
823
นายวรปรัชญ์  อุทสาร
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงวรพิชชา  จวนสาง
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายวรรณศิลป์  ทาศรีเพชร
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงวรรัตน์  ประมูลพงษ์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
827
นางสาววรารัตน์  พ่วงแพร
ม.3
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
828
นางสาววรินทร์ธร  รุจโชติชัยหิรัญ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงวริศรา  สีหาขันธ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายวศินระพี  วิวรรณพงษ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
831
นายวัชรพงศ์  เศิกศิริ
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายวัชรพงษ์  จากผา
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
833
นายวัชรพงษ์  เฉียบแหลม
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงวันวิสาข์  เบื้องบน
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
835
เด็กชายวิทวัส  รัตนโสภา
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงวิลาวัลย์  สมภักดี
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายวิษณุวัฒน์  เหมพันธ์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงวีรดา  ทองชัย
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงศรันย์พัทธ์  พรหมป้อง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงศศิกานต์  นามปัญญา
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงศศิธร  พรทิพย์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ยศเรืองสา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงศิรประภา  โยธานันท์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายศิรวิชญ์  จันทะไพร
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงศิรินธร  ภูคำ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ใด
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงศิริลักษ์  มุกธวัตร
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายเอกพร  สุ่เสน
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 28

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
849
เด็กชายศิวกร  ทองเกษ
ม.3
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงศุกลภัทร  โพธิวรรณา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายศุภกฤต  พลธรรม
ม.3
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
852
นายศุภชัย  บุญมาโค
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โคตรโย
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงสรรเพชุดา  มีโพธิ์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยวิเศษ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงสิริญาดา  มาลัย
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
857
นางสาวสิริญาพร  รสจันทร์
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงสิริรัตน์  กาลจักร
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายสืบศักดิ์  สืบศรี
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายสุชาติ  โคตท่าค้อ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วใส
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงสุชานันท์  ภักดิ์ไสย์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงสุทธิดา  กกเปือย
ม.3
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงสุธิมนต์  จารุสาร
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงสุปราณี  แสวงดี
ม.3
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
867
นางสาวสุพรรษา  กาลจักร
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงสุภิตรา  สารารัตน์
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายสุรพงษ์  โพธิ์น้ำเที่ยง
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายสุรวุฒิ  วันเมืองเก่า
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงสุรัสวดี  รักษาสัตย์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายสุวิศิษฏิ์  ไตรยวงค์
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
873
นายหัฏฐกร  จันทร์สว่าง
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายอดุลวิทย์  คุณะสิทธิ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงอธิชา  ศรีอุบล
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
876
นายอนุรชา  องอาจ
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
877
นายอภิสทธิ์  สาระบาล
ม.3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงอภิสรา  หัสดินทร ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
879
นางสาวอมราพร  ดุสอน
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงอมลวรรณ  พันธ์สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงอรสา  สกุลไทย
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
882
นางสาวอริสรา  ตาซือ
ม.3
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงอัจฉรา  จันทมาศ
ม.2
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงไอรดา  นนทอุตร
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น