ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3102 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  พาหะนิชย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
2
นางสาวกณิษฐา  สีลาโล้
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกนกพล  ปึ่งพรม
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกภรณ์  วงศ์ทอง
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  กวีวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  สาระพัฒน์
ม.2
โรงเรียนเสลภูมิ
คณิต ม.ต้น
7
นางสาวกนกอร  พลยาง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกอร  พลละคร
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
นางสาวกนกอร  สุริยะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
10
นางสาวกมลชนก  วรวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกมลญาลักษณ์  ผ่านจังหาร
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรียัง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกรกนก  ทุมะลา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
14
นางสาวกรกนก  ไวจงเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกรรฐ์  เหมือดนอก
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญย้อย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกรรณิการ์  บุระพวง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกรรวี  ศิริขันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
19
นางสาวกฤตยา  ศิริพัฒยางกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกฤติมา  สมภูงา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกฤติยา  บุญศร
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
นางสาวกฤติยาภรณ์  ซุยน้ำเที่ยง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกฤษดา  บุตรแสน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกษมณิชา  ผาลิกา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
25
นางสาวกษมา  นวลรักษา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
26
นางสาวกษมา  ศรีเรือง
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายก้องกีรติ  ก้องอัจฉริยะกุล
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
28
นางสาวกัญจน์กมล  ธรรมสัตย์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
29
นางสาวกัญชลีย์  อภิอริยฐานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรสงวน
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อันทะไชย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
32
นางสาวกัญญารัตน์  จิตราช
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
33
นางสาวกัญญารัตน์  สิทธิศาสตร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
34
นางสาวกัญญารัตน์  อาวรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
35
นายกัมปนาท  เฉวียงวาศ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3103 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัลยณัฐ  ตาแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
37
นางสาวกาญจนา  บุ้งทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกาญจนาพร  ทะวะลี
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกานต์ชนก  ทุมวารีย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกานต์ชนิต  ขามช่วง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกายสิทธิ์  สุทธิรันดร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกิตติโชติ  กุลสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกิตติญา  สิทธิสวนจิก
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกิตติธัช  ภูจริต
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกิตติพงศ์  เกตุสอน
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกิตติพันท์  บุตรวงศ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกิตติมา  กิตติสมสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกิตติรัณญาพร  เชื้อเพาะ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
49
นางสาวกิติญาดา  ลิมเรืองรอง
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
50
นางสาวกุลณัฐ  จันทรประทักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
51
นางสาวกุลณัฐ  รักศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกุลธิดารัตน์  แสงอุ่น
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกุลปรียา  สุขคี้
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกุลภรณ์  ไชยทะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
55
นางสาวกุลภัสสร์  ไชยคำภา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
56
นางสาวเกตนิชา  ดาศรี
ม.3
โรงเรียนเสลภูมิ
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงเกวลิน  ผาริการ
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
58
นางสาวเกวลี  ตันติศิรินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงเกษมณี  เพ็งรอด
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายเกียรติกานต์  ก้านจักร
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงขนิษฐา  แต้มไธสง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงขวัญจิรา  คำพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงขวัญชนก  ซื่อสัตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
64
นางสาวขวัญธิดา  แสนกล้า
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายคมธัช  สุนทรบุญ
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
66
นางสาวคีรีวีร์  อนุชน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายคุณชนิด  ด้วงปลี
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายจตุโกณ  เจริญฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายจตุพร  พาพานต์
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงจริยา  แสงทวีป
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3104 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายจักรนฤทธิ์  สุดาเดช
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายจักรพงษ์  กาฬษร
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
73
นางสาวจันจิรา  วายุแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายจารุกิตติ์  พัดโท
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวจารุวรรณ  กันภูมิ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงจารุวรรณ  ละครราช
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงจิดาภา  เจริญรบ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงจิดาภา  รินทะไชย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
79
นางสาวจิดาภา  หงษ์เวียงจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงจิดาภา  เหรียญสุกาญจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
81
นางสาวจิตประภา  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงจินดาพร  วนวาที
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงจิรนันท์  ประทุมชนกกูล
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
84
นางสาวจิรนันท์  ศิลปักษา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
85
นางสาวจิรภัทร  สิทธิศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
86
นางสาวจิรวดี  ภูทอง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
87
นางสาวจิราภรณ์  ล่ามแขก
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายจิรายุทธ  ศิริโยธา
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
89
นางสาวจุฑาธิป  ยุทธยศ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงจุฑามณี  โยธายุทธ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สิงห์ธวัช
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวจุรีพร  เมืองศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงจุฬาทิพยดา  ดอนปรีชา
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงจุฬานันท์  นวลนุกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
95
นางสาวจุฬารัตน์  หวังแอบกาง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
96
นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์ศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังเขต
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงเจนจิรา  วงพิมล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายเจษฏาพร  อุปเถย์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายเจ้าใจ  เหล่าลุมพุก
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
101
นางสาวใจคำฟ้า  นามบุญมา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงฉัตรการุณย์  สุทธิประภา
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
103
นายฉัตรณรงค์  โพธิ์พรม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
104
นางสาวชญาดา  สอนไตรแก้ว
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
105
นางสาวชญานิศ  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3105 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชฏาธาร  แสนทวีสุข
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
107
นางสาวชนม์นพัส  พินยะพงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายชนมวัต  คูณเมือง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงชนัญญา  ค่ำคูณ
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
110
นางสาวชนัญธิดา  โสภาพล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงชนัญธิิดา  เสี่ยวชอบ
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
นางสาวชนากานต์  จอมคำสิงห์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
113
นางสาวชนากานต์  มนต์ปราณีต
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
114
นางสาวชนาภา  ศรีคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงชนิกานต์  จันมะณีย์
ม.3
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวชนิตทร์นันทน์  นนทะภา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
117
นางสาวชนิตร์นันทน์  นนทะภา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงชนินาถ  ยุทธชนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวชมพูเนตร  ดาชนบท
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
120
นางสาวชไมพร  อรุณา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายชลชัย  กุมภาษี
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงชลฐิชา  โปร่งจิตร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงชลดา  เกิดบุญชม
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงชลธิชา  ชุบศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงชลธิชา  โสภาอุทก
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงชลธิดา  โอฆะพนม
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงชลลดา  จตุเทน
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
128
นางสาวชลิตา  แสงภารา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อำมะเหียะ
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
130
นางสาวชัชฎาภรณ์  จุดจันทึก
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายชัยภัทร  คงเพรช
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายชานน  วรวงศ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงชาลิสา  ภู่พงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทศวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงชุตินันท์  แสนบุดดา
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายธุวานนท์  ธรรมคง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวโชติมณี  วิเศษโวหาร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายโชติวิทย์  เตชาเสถียร
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงญนันทพร  จันทิมา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงญาณิศา  ตรีสอน
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3106 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคลัง
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
142
นางสาวญาณิสา  การสร้าง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงญาดา  โภคะสุนทรางกูล
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงญาดาพร  แสนหลาบคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
145
นางสาวฐาปนี  สีดาบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  เมฆชะอุ้ม
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
147
นางสาวฐิตินันท์  พันธ์โพธิ์คา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายฐิติวุธ  อายุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงฑิตยา  จันทะคัด
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
150
นางสาวฑิตยา  สายยางห้า
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายณภัทร  จันทร์สระคู
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
152
นางสาวณัชชา  มณีฉาย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายณัชพล  ผิวงาม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงณัฏชา  แต้มพรมรินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
155
นางสาวณัฐกานณ์  จันทัง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงณัฐกานต์  เกลี้ยงกลม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
157
นางสาวณัฐฉรียา  ตามรศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
158
นายณัฐชนน  วิณะรัตน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
159
นางสาวณัฐชยา  บัวนิล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
160
นายณัฐชานนท์  สิงหะ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
161
นางสาวณัฐฐา  คณฑา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวณัฐฐาพร  มียา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
163
นางสาวณัฐณิชา  ฉวีจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงณัฐธิชา  โนนทิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวณัฐธิดา  แก้วศรีทัด
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์สว่างจิตร
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
167
นางสาวณัฐธิดา  วงศ์อามาตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
168
นางสาวณัฐธิดา  สุขเลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายณัฐนนท์  ปราบนอก
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงณัฐนันท์  จินดาหนา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมมงคล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงณัฐนิชา  ตรีวงษ์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายณัฐพงศ์  มือทัพไทย
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
174
นางสาวณัฐพร  บัวผัน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงณัฐมน  จันทมงคล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3201 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
นางสาวณัฐยาพัชญ์  อารีเอื้อ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีคำมี
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
178
นางสาวณัฐรุจา  วะทา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
179
นางสาวณัฐฤดี  ภักดีสมัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงณัฐสุดา  ปาระจูม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
181
นางสาวณัฐสุรางค์  คำนัน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
182
นางสาวณิชา  มีคุณ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
183
นางสาวณิชากร  เชื้อแสดง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
184
นางสาวณิชาธร  วรขันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
185
นางสาวณิชาภัทร  รินทา
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
186
นางสาวณิชาภัทร  ศรีจุลฮาต
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงณิชาภา  สุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
188
นางสาวณิษรา  วินทะชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
189
นางสาวดรุณี  เชี่ยวชาญโชติ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงดลนภา  แสนอุ่น
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงดวงกมล  จงใจ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
192
นายดารากร  ประมังตะตา
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
193
นางสาวดาริกา  ตรีสอน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายต้นตระกุล  ประทิน
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงต้นรัก  เลิศพันธ์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
196
นายถกลเกียรติ  อาวรณ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
197
นายถิระ  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงทยิดา  สุขสงค์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายทยุติธร  โสธร
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายทรัพย์จินดา  ลอยบัณดิษฐ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงทอฟ้า  สังฆคาม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายทัตเทพ  ทองรุ่ง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายทินกร  โหประยูร
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงทินันญา  อุปชิต
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
205
นางสาวทิพย์ธิดา  สังฆะมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงทิวาพร  รุจิเวชวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงเทียนหอม  ศิลาแยง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายธนกฤต  พงศ์ธนวรรณกร
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงธนพร  โคตรบรรเทา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
210
นางสาวธนพร  ประเสริฐสังข์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3202 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
นางสาวธนพร  วงษ์วาสน์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายธนพัฒน์  พรมเฟื้อย
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
213
นางสาวธนภร  เมาะราษี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงธนภรณ์  โคตรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
215
นายธนวิชญ์  แสบงบาลเจริญชัย
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
216
นางสาวธนัญญา  สันหนัง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
217
นายธนากร  ยมรัตน์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
218
นายธนาวุฒิ  นิรงบุตร
ม.3
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงธนิดา  พุทธแล่ม
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายธรภัทร  ยางงาม
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
221
นางสาวธราภรณ์  ปวงสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
222
นายธฤต  ทองวันดี
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
223
นางสาวธวัลพร  ศุภกิจ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุริยะวงศ์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
225
นางสาวธัญชนก  จอมคำสิงห์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีโคตา
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงธัญชน์ลภัส  สัจจวาณิชย์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงธัญพิชชา  เครือสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีทะโร
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สอนแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จอมคำสิงห์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวธันยชนก  สำโรงเเสง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงธันยพร  สรวง
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงธันยพรรธ  คำมา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
235
นางสาวธิดารัตน์  น้อยวิบล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
236
นางสาวธิดารัตน์  มนตรีวัน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงธิดารัตน์  อินอุ่นโชติ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายธิปไตย  เสาสมภพ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายธีธัช  สวนเสริมผล
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
240
นางสาวธีรนาฏ  ราชรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายธีรภัทร  ศรีธัญรัตน์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
242
นางสาวธีระดา  โต่นวุธ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวธีระสุดา  ไกรเสน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงธีราภรณ์  ทิศเนตร
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
245
นางสาวธีริศรา  อินทโชติ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3203 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีสองชัย
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวนมิดา  นิตุธร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
248
นายนราธิป  เหมือน
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวนริศรา  ไชยาศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
250
นางสาวนลินทิพย์  ลาดสาวแห
ม.3
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงนลินี  ตั้งนพรัตน์กุล
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงนวนันท์  ขันทัพไทย
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงนวลบุปผา  เครือแสง
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
254
นางสาวนะรินทร์  สัตนาโค
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงนัฐฐาพร  วรรณภูงา
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
256
นางสาวนันทกานต์  สาไชยันต์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงนันท์นภัส  กอวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวนันท์นภัส  ชาญสมร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชาติวงษ์
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงนันทรัตน์  พาระพงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
261
นางสาวนันธิญา  วงษ์ไกรษร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
262
นางสาวน้ำทิพย์  สินโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
263
นางสาวน้ำเพชร  เหมือนม่วง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
264
นางสาวนิภาพร  พันธนู
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงนิรมล  ธงทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงนิลเนตร  จำปานิล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงนิลเนตร  อินพรหมมา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงนิศรารินทร์  จุรีมาศ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงนิสากร  แสนคำ
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงเนตรชนก  ขันธิวตร
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงเนตรชนก  ปะตังพะลัง
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงเนตรนภา  เเก้วขอนเเก่น
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงเนติญา  แมนสืบชาติ
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงบัณฑิตา  นามเขต
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
275
นางสาวบัณฑิตา  ประเสริฐสังข์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงบัวชมพู  อารีเอื้อ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
277
นางสาวบัวชมพู  อุ่นเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงบารมี  บุตรแสน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายบุญชู  ธรรมสูตร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
280
นายบุรชัย  จันธุรัง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3204 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
นางสาวเบญจมาศ  นาคศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
282
นางสาวเบญญทิพย์  ไกรยศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
283
นางสาวเบญญทิพย์  อินอุ่นโชติ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
284
นางสาวปฏิภรณ์  วินทะไชย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
285
นางสาวปฏิมา  เล็บขาว
ม.3
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
286
นางสาวปฏิยากร  อรัญภูมิ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายปฏิวัติ  มูลสระคู
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงปฐมาวดี  พันธุ์ชา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงปฐมาวดี  สมภูงา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวปฐมาวดี  อนุเเก่นทราย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงปณิตา  เจริญคุณ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
292
นางสาวปณิตา  ทาทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
293
นางสาวปนัดดา  ยินดีมาก
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงปนัสยา  ปุ้กหมื่นไวย์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
295
นางสาวปพิชญา  สมปู่
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงปภัสสร  พรมจารีย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิ์สนาม
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
298
นางสาวปภาวรินทร์  อาษาพนม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายปรวัฒน์  วงษา
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายประทีป  อินม่วงไทย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงประพิมพร  ไตรมณี
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงประภาศิริ  รัตนศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวปรัชนียาภรณ์  จำปาทิพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายปรัตถกร  แท่นประยุทธ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
305
นางสาวปราณปรียา  บุศดีวงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
306
นายปราณวัตร  ใจภักดิ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายปริญ  อินทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ศรีส่อง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
309
นางสาวปริยาพร  อินทร์พันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงปรีญาธิดา  บัวระบัติ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
311
นางสาวปวีณ์ธิดา  ลือชาธนานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงปัณชญา  พันมะวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงปัณฑารีย์  หวานใจ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงปัณณกร  สุกใส
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
315
นายปัณณวัฒน์  หนันศรี
ม.3
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3205 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงปางบัว  ฉ่ำมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงปาณิศา  ฮง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงปานดาว  ดาน้ำคำ
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงปานระพี  วิลาศ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงปานฤทัย  หันตุลา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงปาริฉัตร  นามไพร
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงปาริชาติ  ตะนุมาตย์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
323
นางสาวปาริชาติ  นีระพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงปาลิดา  กองมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงปิญชาน์  ศรีจำนงค์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายปิยพล  ผิวขำ
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงปิยวรรณ  แสนทวีสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
328
นางสาวปิยะธิดา  โพนเมืองหล้า
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
329
นางสาวปิยะพร  พิมพ์ชัยศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายปุระชัย  นัดที
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายเผ่าเทพ  สุทธิสนธิ์
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
332
นายพงศกร  คู่กระสังข์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
333
นายพชร  วรรณวานิชกุล
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
334
นางสาวพณิตา  ศรีวิจารย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
335
นางสาวพรกนก  ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงพรทิวา  ไตยะมะณี
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
337
นางสาวพรพรรษา  คงเสนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
338
นางสาวพรพัสนันท์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
339
นางสาวพรรณณัฏฐา  ภูสดแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
340
นางสาวพรรณพษา  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  มะโนรมย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงพรสวรรค์  สุ่มมาตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงพรสุดา  ตานา
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงพรหมพร  อินทรวิชา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงพลอยไพลิน  นระชาญ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงพอชม  วังภูงา
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงนัชชา  ไชยสูข
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงพัชรพร  แก้วพริ้ง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายพัชรพล  บาลศิริ
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เป็นไทย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3206 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงพัชราภา  ศรีนวลใหญ่
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
352
นางสาวพัชรินทร์  พงษ์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
353
นางสาวพัฒนาวดี  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศรษฐากา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
355
นางสาวพันธกานต์  ปะระทัง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
356
นางสาวพันพัชรีพร  สืบเทพ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงพาขวัญ  ฉายแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
358
นางสาวพิชชาธร  ถิ่นน้อย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงพิชชาภา  ศิริบาล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
360
นางสาวพิชญ์อาภา  งามบาง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
361
นางสาวพิมพ์ธนา  น้ำกระจาย
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
362
นางสาวพิมพ์ภัสสร  พิสุทธิเมธา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  บำเรอ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมพ์ชัยศรี
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงพิมลรัตน์  อ่อนสองชั้น
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
366
นางสาวพิยดา  ราชสีเมือง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
367
นางสาวพิยดา  ฤทธิ์ธาพรม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงพิยดา  เอกอมร
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงพิริญาดา  พลท่ากลาง
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
370
นายพิริยะ  ทาวันละ
ม.3
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายพิสิษฐ์  เชื้อกิตติศักดิ์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงพีรพรรณ  แก้วเกิด
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงพีรยา  ทะวะลี
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายพุฒิเมธ  วรวงษ์ไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายเพชร  ปิตุรงคพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
376
นางสาวเพชรปฏิมา  บุญสาร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
377
นางสาวเพ็ชรรดา  เฉลยพจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงเพียงขวัญ  เลิศศุภวงศ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงแพรพลอย  วงศ์พรหม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงแพรวไพลิน  พัฒนาศูร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงแพรวา  ซอน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
382
นางสาวแพรวา  เอ็นดู
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
383
นางสาวภคพร  ราชทะคันที
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายภควัฒ  จรอนันท์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงภรกนก  ทุริดไธสง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3401 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงภวมินตร์  ศิรินนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
387
นางสาวภักวิภา  ใสกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
388
นางสาวภัคจิรา  มัณตชาโต
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
389
นางสาวภัคพร  สำแดงเดช
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ศิริสอน
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงภัชรวรรณ  วิลาจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงภัททิยา  กัลพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีนวลใหญ่
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงภัทรนันท์  ดีผาย
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงภาณุมาศ  เหลือมหล่อ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายภาสกร  จันทรา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายภาสกร  อิฐรัตน์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงภิญญาภัทร  จำปาลี
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายภูมินทร์  ศรีชูนิ่ม
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายภูริณัฐ  วีระพันธ์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงภูริภัทร  มงคลอุทก
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
402
นายภูวรินทร์  บันหันไทยสงค์
ม.3
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงมณีรัตน์  นามโน
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงมธุรดา  สามาลา
ม.3
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
405
นางสาวมนัสนันท์  นันทนะกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุตรวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีกู่กา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงมัทนพร  บุญรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงมิ่งกมล  ครองศรัทธา
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
410
นางสาวมินตรา  ล่อดงบัง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
411
นางสาวมินตรา  วรรณสินธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงมิรินทา  พันหล้อ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
413
นางสาวเมทาวดี  ศรีสุโน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงเมธินดา  อัตถากร
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงเมริษา  ดีแก่นทราย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงยมลภัทร  จีนภักดี
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายยศวัจน์  ตั้งตระกูลวงศ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
418
นางสาวยอแสง  สร้อยเงิน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายยุทธนันท์  เชื้อสระคู
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3402 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายรณกร  ศรีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงรลินดา  อรรคชัย
ม.3
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
423
นางสาวรวิษฎา  สมมุติ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
424
นางสาวรังสิยา  ศรีนุเสน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
425
นางสาวรัดเกล้า  กบรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
426
นางสาวรัตตัญญุตา  ขันคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
427
นางสาวรัตติญาพร  สมจิตร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงรัตติยา  ทิพย์มะณี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงรัตนรัตน์  เลิศวิชากุล
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงรัตนากร  วรวิเศษ
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายรัศมิ์ธวัชร  ศรีใส
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
432
นางสาวรุ่งทรัพย์  สุทธิประภา
ม.3
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
433
นางสาวรุ่งไพลิน  ไตรนาคม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
434
นางสาวรุ่งอรุณ  มาบาง
ม.3
โรงเรียนเสลภูมิ
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงรุจาภา  พันธ์ทอง
ม.2
โรงเรียนเสลภูมิ
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงรุจิรดา  วิเศษวงษา
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงรุจิรา  จันทะไพร
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงลภัสรดา  ฝาดเเสนศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงลภัสรดา  อัญชุลี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงลลินี  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
441
นางสาวลิลลดา  หลักคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายวงศธร  ไพละออ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
443
นางสาววชิราภรณ์  เสาะสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
444
นางสาววณิชยา  ทิพวัลย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงวนัสนันท์  โพธิกะ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
446
นางสาววรกมล  แพวขุนทด
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงวรกานต์  เหลืองสุวาลัย
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายวรภัทร  จงชูวณิชย์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
449
นางสาววรรณณิชา  เอื้อกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงวรรณ์นิษา  เพ็ชรรักษา
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงวรรณลดา  อมรมรกต
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงวรรษมล  ปัตพี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงวรัญญา  จันทรประทักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
454
นายวรานนท์  เบ้านาค
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงวรารัตน์  สิงนิสัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3403 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
นางสาววรินทร  กุลจันทร์ศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
457
นางสาววรินทร์ทิรา  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
458
นางสาววริศรา  บุสพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
459
นางสาววริศรา  รักษาก้านตง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงวริศรา  เหระวัน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงวริสรา  รจพจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พลละคร
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
463
นางสาววไลลักษณ์  จอมไพรศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
464
นางสาววศินี  วิถีเทพ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงวสุธิดา  วรภูมิ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
466
นายวัชรพล  พันธุชา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงวัชราภรณ์  วิเศษการ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
468
นางสาววัชราวลี  พรมลุน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงวัชริดา  วิชพล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงวันทนีย์  ณัฐธนพลลี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายวายุพัฒน์  รู้ตากแดด
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
472
นางสาววิชญาดา  วงศ์คำจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วกาหลง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายวิเชษฐ์  แก้วตา
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
475
นางสาววิภาพรรณ  เวียงสมุทร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงวิรวรรณ  ศรีประจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  เทพพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงวิราศินีย์  ก้านสีรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
479
นางสาววิลาสินี  หลาบหนองแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายศรชนม์  ศรีชูนิ่ม
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงศรัณย์พร  สารบรรณ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จันทร์เพ็ง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงศรารัตน์  เพ็ชรศรีกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
484
นางสาวศราวดี  นีลพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงศศิกานต์  ภาคมฤค
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
486
นางสาวศศิฉาย  ใสสะอาด
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงศศิปรียา  ถวิลมาตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
488
นางสาวศิขรินธาร  ชิตทองกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงศิรประภา  สีทาพุด
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
490
นางสาวศิริญาภา  อ้นศรีวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3404 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงศิริทิพย์  จันทะโคตร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
492
นางสาวศิริประภา  พรมคำพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงศิริพักดิ์  จันทะโคตร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
494
นางสาวศิริลักษณ์  อ่างแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงศุภนิดา  หาสีงาม
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายศุภพิชญ์  อุดม
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงศุภพิชญา  ธารทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
498
นางสาวศุภสุตา  ชะหนู
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงศุภัสรา  ไชยะสุนทร
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงศุภิสรา  เข็มขำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงศุภิสรา  ภักดี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงสรัญญา  ขจรอนันต์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
503
นางสาวสรัลชนา  ปะละโท
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงสโรชรัตน์  รมเพ็ง
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงสโรชา  พรมหนองแสน
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชมเชี่ยวชาญ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงสวรินทร  สุขเลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงสาธิตา  ขันเพีย
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายสาวิตร  อภินันท์มงคล
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงสิตานันท์  จันทะริมา
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายสิทธินนท์  จอมสมสา
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายสิปปกร  ว่องเพชรชัย
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายสิรวิชญ์  ชิณโย
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงสิริกร  จันทัง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
515
นางสาวสิริกร  ทองเหลือง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงสิริยากร  ศรีอำพล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงสิริยากรณ์  เวียงนนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
518
นางสาวสิริลักขณา  มหาจันทวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงสิริวมล  แก้วคุ้ม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงสิริวิภา  สิทธิเสนา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
521
นางสาวสิรีธร  ไชยมาตร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงสุกฤตยา  เฉลิมแสน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
523
นางสาวสุกฤตยา  อินทะชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
524
นางสาวสุกัญญา  จันทะภา
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงสุจิรา  ศิวิแว่น
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3405 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
นางสาวสุจิรา  หอมไกล
ม.3
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงสุชัญญา  ขาวทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
528
นางสาวสุชาดา  จันทะภา
ม.3
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงสุชานาถ  ขวนทองเท้า
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงสุชาวดี  ชอบใหญ่
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
531
นางสาวสุฑาทิพย์  เนตรหาญ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
532
นางสาวสุณิสา  กัลยาบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนพรมรินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงสุดารัตน์  ลุยตัน
ม.3
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงสุธาริณี  ชมภูพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงสุธีมนต์  ใจชนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงสุนทรีย์  โสสองชั้น
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงสุพรรณชาติ  สุวัฑฒนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงสุพิชชา  โพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงสุพิชญา  จันสุระ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงสุพิชญา  จ่าภา
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงสุพิชญา  น้อยบุดดี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์  คำตะพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายสุภวัฒก  รัตนเมกุล
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
546
นางสาวสุภัตรา  เพ็งพิพาท
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
547
นางสาวสุภัทรา  แน่นอุดร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงสุภัสสรา  สิงยะเมือง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
549
นางสาวสุภาพร  ชื่นชม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
550
นางสาวสุภาวิณี  กุลสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
551
นางสาวสุภาวิดา  ใจภักดี
ม.3
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายสุรวร์  กัญญพันธ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงสุวดี  หารอุดร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงสุวรรณี  สาลี
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงสุุธาสิณี  สวาสดิืวงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
556
นางสาวโสภาวรรณ  เกตุวงศ์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วมงคล
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
558
นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีอาภรณ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงอชิรญา  พานิชการ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายอตินันท์  ค่ำคูณ
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 27

ณ อาคาร 3 ห้อง 3406 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงอธิชา  ่อ่อนพฤกษ์ภูมิ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายอนพัทย์  เลิศวิชากุล
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงอนันตญา  จิตไทย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงอภิชญา  นราทร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงอภิชญา  ลาสอน
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
566
นางสาวอภิชา  ชนะพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายอภิวัฒน์  เลขนอก
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายอรรถพล  แก้วภักดี
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
569
นางสาวอรวลัย  คำภักดี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
570
นางสาวอรอรุณ  สงไพรสน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงอริสรา  ศิริคำ
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
572
นางสาวอลิษา  อ่อนประไพ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงอลิสดา  กุลสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงอวัสดา  โสภาชัย
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงอังคณา  ศรีภูงา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
576
นางสาวอัชชาวดี  ปัญจะแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงอาทิตญา  ศรีรัตนพันธ์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนสังข์
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
579
นางสาวอารยา  ล้ำเหลือ
ม.3
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงอารยา  แสงโสภาพรรณ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงอาริสา  พลอาษา
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงอารียา  ทั่งทอง
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงอิศริญากรณ์  คงทะวี
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายเอกพงษ์  พลอาษา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงไอยรินทร์  บุตรทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น