ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เกิดขวัญ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  ชำนาญพล
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชกร  นามนวด
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
4
นางสาวกณิตา  สายบุญญานนท์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกพร  ตระกูลชัยอนันต์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกพรรณ  ป้องสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกนกพล  คำหาญสุนทร
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกพัชร  ดวงจินดา
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกพิชญ์  โยทองยศ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกภรณ์  สุดชา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกภัณฑ์  น้อยพา
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนกรดา  ไชยศรีหา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
13
นางสาวกนกวดี  ชัยภักดี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกนกวรรณ  แผงสี
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองศรี
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสถิตย์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกนกอร  ทองที
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
นางสาวกนิษฐา  ปัญญามี
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกนิษฐา  พิมพา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกมลชนก  จันทะวงษ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกมลพรรณ  โนนศรีคำ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกมลวรรณ  กันทิบ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกมลวรรณ  ศุภฤกษ์นำชัย
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกรกนก  แก้วสมจันทร์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกรวลัย  แสนสิงห์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกรวิชญ์  พลรักษา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกรวิชญ์  พานิคม
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกรวินท์  วรรณศรี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกริน  นิลคูหา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกฤตพร  ขันทะวงษ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกฤตพร  ทองกอง
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกฤตพร  ประจันตะเคน
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกฤตพร  โพธิหล้า
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกฤตพล  กลางฮวด
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณมาโจ
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกฤตยชญ์  เจริญมี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกฤตยา  ธรรมแสง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกฤติกา  มั่งมา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกฤติธี  จากพิมาย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกฤติยา  ชาติดวงผจญ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกฤติยา  บัวใหญ่รักษา
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกฤติยาณี  พูลทรัพย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกฤติยาพรณ์  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกฤษฎา  มหานาม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกฤษฎ์  สุวรรณไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกฤษฏ์  สมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกฤษณพงษ์  ทองโคตร
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกฤษติญา  วิราศรี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกฤษติยา  กองศรี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกวินทิพย์  อินทนพ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกวินธิดา  สถานเมือง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกวิสรา  กะดิรัตน์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกษัตริยา  ลครขวา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายกษิดิศ  บุญเสนอ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายก้องภพ  มะลิมาศ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายก้องภพ  เริ่มรักษ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายก้องภูรินทร์  มหิทธิโชติ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  ไทยวงศ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกัญญภัส  ราชสุวอ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกัญญรัตน์  ศรีหาญ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองโคตร
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คูณชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยุดกลาง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์เพียง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกัญญาณิษฐ์  มาพระลับ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กากแก้ว
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกัญญารักษ์  ดาทุมมา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
69
นางสาวกัญญารัตน์  เชิดเพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธนรตานนท์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำอุดม
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เฉลียวฉลาด
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายกัณตพงศ์  บึงมุม
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายกันตธร  ศรีหิรัญ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
75
นายกันตนพ  พุทรา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
76
นายกันตพิชญ์  พิมพาภรณ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกันตา  สุวรรณปักษี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
78
นางสาวกันติชา  โพนแพงพา
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกันยารัตน์  ชาญกัน
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายกัปตัน  จันทะบาล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายกัปตัน  สนั่นโสด
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายกัมปนาท  ศรีหาพงษ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงกัลญา  ก่ำกระโทก
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงกัลย์สุดา  นิสสัยพันธุ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงกัลยา  วงษ์ชัยยา
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงกัลยาณี  สุทธิ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงกัลยานี  พระชัย
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
89
นางสาวกัลยารัตน์  สาเกตุ
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงกัลยาวดี  จอดนอก
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
91
นายกาจพน  สมณะ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงกาญจนธัช  ศรัทธาสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
93
นางสาวกาญจนา  วังโปร่ง
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชมภูแสน
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิทักษา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ราชโยธี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงกานต์สินี  แคว้นคอนฉิม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงกาพย์สกุล  กาพย์พิกุล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงกิดาการ  วิเศษขลา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงกิดาการ  สายประกอบ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายกิตตพันธ์  วงษ์ทรงยศ
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ดลโสภณ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายกิตติกูล  มุลมาตย์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายกิตติทัศน์  ดลเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายกิตติพงศ์  สุวรรณราษฎร์
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายกิตติภพ  ศรีเชียงสา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงกิตติมากร  แสงเสน
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงกิตติยาดา  อัตตโน
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  กาญจนาภิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
110
นายกิตติศักดิ์  กาสี
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายกิตติศาสตร์  ปีนะกาตาโพธิ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงกิติวรรณ  อ่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายกีรติ  แก้วโนนตุ่น
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงกีรานา  อารีชินรักษ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์รวีวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงกุลธิดา  คำพะแย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงกุลธิดา  บุดตาสี
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
118
นายกุลนันท์  เนื่องมัจฉา
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวกุลนิษฐ์  เทพราชา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงกุลยา  ศิริสม
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงกุลสตรี  ชุ่มนาเสียว
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงกุลสิรา  นรมาตย์
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงกุสิสรา  อุทยาภมรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงเกวลิน  เกรียงแก้ว
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงเกวลิน  จวงจันทร์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
126
นางสาวเกวลิน  พื้นแสน
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณธรรมมา
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงเกวลิน  เหลาศรี
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงเกวลี  ตันวัฒนาอารีย์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงเกศกนก  คชภักดี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงเกศรา  คำศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงเกศราภรณ์  ลุคำนึง
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงเกสรา  ส่วนเสมอ
ม.1
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงเกสรา  อินทนันต์
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
135
นายเกียรติภูมิ  โพธิ์เหลือง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุตริมา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายเกียรสุรนนท์  ศรีพลไกร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงขนิษฐา  กล้าณรงค์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงขนิษฐา  กิริมิตร
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงขนิษฐา  สุทธิวรรณ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงขวัญกมล  กายจะโป๊ะ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงขวัญข้าว  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงขวัญจิรา  ประเสริฐทรง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงขวัญชนก  ทองโคตร
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงขวัญเนตร  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงขวัญหิรัญ  ท่าหาญ
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายขันติธรรม  สว่างไตร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงเขมจิรา  กองเกิด
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงเขมจิรา  ช่วยศรี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีบุญ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงเขมณิจ  สิมมา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงเขมนรินทร์  ดวงดี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงเขมมิกา  อภิสกุลชาติ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายคงภัทร์  โพธิ์หล้า
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงคณัสภรณ์  อัดโดดดร
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายคณาธิป  สมวงษา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงคณิตา  ทรงรอด
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายคณิศร  เลิศร่วมพัฒนา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายคณิศร  หริตวร
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงครองขวัญ  ซาสร้อย
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายคามิน  ภักดีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงคิรากร  ดีอันกอง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงคีตรภัทร  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายคุณภัทร  ไชยชุน
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงคุณัญญา  ดาทุมมา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายคุณากร  ศรีพลชุม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายเควิส  ยุทธวิชัย อุ่นประชา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายฆฤณ  ลิ้มสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงโฆษิตา  ผาอาจ
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงจณิสตา  จริยไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงจริญญา  สีละพัฒน์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายจักรกฤช  นามจูม
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายจักรกฤษ  วงษ์ภูมี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายจักรกฤษณ์  เหล่าหอม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายจักรพงศ์  ศรีหาโมก
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายจักรภัทร  คะสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายจักรภัทร  พนมวัฒนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายจักรภัทร  พานเพ็ง
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายจักรวาล  เตสุกุล
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายจักรินฑ์  เสนาสุ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
181
นางสาวจันทร์ทิพา  จันทนามศรี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงจันทร์ทิรา  โพธิ์เกตุ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงจันทร์ธิดา  สะตะ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
184
นางสาวจันทิมา  ศรีพิเมือง
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
นายจารุกิตติ์  โตมณีนิลรัตน์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงจารุภัทร  ภูทะวงศ์
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
187
นางสาวจารุวรรณ  เนื่องภักดี
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงจิณณพัต  โมรีย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงจิดาภา  ทิพยธร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีศักดิ์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าวีระโยธิน
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
193
นายจิตกร  สาบุตร
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงจิตตานันท์  พฤทธิพันธุ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
นายจิตติภูมิ  ภูมิประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงจิตประภัสสร  บึงมูล
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายจิตภาณุ  วงศ์กระสันต์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงจิตภินันท์  จันทร์เหลือง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
199
นางสาวจิตรกร  ภูคำสอน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงจิตรกัญญา  คำนาค
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
201
นายจิตรภาณุ  ธ.น.หล้า
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงจิตรลดา  มาป้อม
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงจิตรา  กิจจาวิเศษ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงจิตรานุช  ประทุมวงศ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงจินดาหรา  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
206
นางสาวจินต์จุฑา  แก้วดอนหัน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไกรมะณี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
208
นางสาวจินต์จุฑา  บุราณรักษ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงจิรชญา  โนนทิง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงจิรติ  วันดี
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงจิรนันท์  ดอกตะไกล้
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงจิรนันท์  มั่นยืน
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงจิรนันท์  ยอดเพชร
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายจิรพัฒน์  จิรวิภาพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
215
นายจิรภัทร  พลศักดิ์ซ้าย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายจิรภาส  ลิขนานนทวงศ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายจิรภาส  วศะกุลพฤทธิื
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
218
นางสาวจิรภิญญา  คนรู้
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงจิรภิญญา  วงศ์หาจักร
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงจิรรัตน์  แก้วพงศ์
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงจิรวรรณ  วันวิเศษ
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายจิรวัฒน์  จิรกุลสมโชค
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายจิรสิน  ศรีภา
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายจิรสิน  สีหาบง
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงจิระนันท์  ขันวิเศษ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
226
นางสาวจิระนันท์  อริยฐิติกุล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
227
นางสาวจิรัชญา  ศรีจินดา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงจิรัชญา  สระทองสอน
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงจิรัชยา  จินดาศรี
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงจิราธิป  นามมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงจิราภา  สนทอง
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงจีรพรรณ  คนขยัน
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทะอุทัย
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไชยแก้ว
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์พรม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงจุฑามาศ  เจียมบรรจง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงจุฑามาศ  ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
238
นางสาวจุฑามาศ  พิมพ์จำปา
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
239
นางสาวจุฑามาศ  สุราวรรณ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงจุติภรณ์  ผางโคกสูง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายจุติภัทร  แพงคำ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
242
นางสาวจุฬาลักษณ์  สิทธิจันทร์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายเจตน์บดินทร์  เพียทา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายเจตนิพิฐ  มูลละม่อม
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายเจตนิพิฐ  เอียววิสารทะกุล
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายเจตย์  พิทักษ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงเจนจิรา  ร่วมรัก
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงเจนจิรา  วชิรวัตถานนท์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงเจลวรี  แขนอก
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายเจษฎา  ทาบุราณ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายเจษฎา  ใบลาด
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายเจษฎางค์  แจ่มจำรัส
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายฉกาตภูมิ  อินทร์วิเศษ
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงฉัตรชนก  พุดบุรี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงฉัตรญา  พัฒนะ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงเฉลิมสิริ  จารย์โพธิ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายชงฆวัฒน์  พนันชัย
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงชญาทิศา  ปุ้ยธนาวัฒน์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงชญาน์ณิศวร์  ชาญประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงชญานิน  บึงโบราณ
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงชญานิน  พลนิกาย
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายชญานินท์  จรทะผา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงชญานิศ  จันทะเริง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงชญานิศ  ฉวีวรรณ
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงชญานิศ  ฉายมงคล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงชญาภา  ป้องคำ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงชญาภา  อินสมเชื้อ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงชฏาภรณ์  ศรีพุทธา
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงชณัญญา  บุราณวัตร
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงชณิสา  ซื่อดี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
271
นางสาวชนกนันท์  พุ่มบางป่า
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายชนพัฒน์  บำรุง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงชนมน  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงชนัญชิดา  กรีทอง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงชนัญญา  สาบุตร
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงชนากานต์  วงษ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงชนากานต์  สิทธิ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายชนายุส  สวัสดินา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
280
นางสาวชนิกานต์  เฉิดรัศมี
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 422 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงชนิกานต์  สำราญ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงชนิชญา  สีฮาด
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงชนิตสิรี  หลวงศรี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายชโนดม  มหานิยม
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายชโนตม์  อภิชนต์ตระกูล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายชยางกูร  เหล่าเราวิโรจน์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงชยาภา  แสงกระจาย
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายชลณภัทร์  แพงศรี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงชลธาร  โครตนรินทร์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุกอง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเสนา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงชลธิชา  สะสม
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงชลพร  ไชยรัตน์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงชลลดา  กูดทา
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงชลลดา  เปจะโป๊ะ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงชลลดา  สุทธิ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงชลวรรณ  มีพร้อม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงชลิดา  ลีฬหานาจ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงชลิตา  ขันชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
300
นางสาวชลิตา  ศรีพุทธา
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายชวดล  ลาราษฎ์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายชวโรจน์  ชาติเฉลิมวัฒน์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงชวัลรัตน์  อัครโสภา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงช่อชมพู  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
305
นางสาวช่อผกา  แก้วนา
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงชัชฎากานต์  บุญพร้อม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายชัชพล  รินทรามี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายชัชวาลย์  บัวใหญ่รักษา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
309
นางสาวชัญญา  หล้าปุย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงชัญญานุช  กันหาเล่ห์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์ดา
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงชัญญานุช  บัวหา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงชัญญานุช  วงษ์พัฒน์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงชัญญาพร  หาญรักษ์
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงชัญญาภัค  เพ็ชรทอง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายชัยบดินทร์  พลเขตต์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายชัยภัทร  ศรีคำวงษ์
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายชัยวรรธน์  ติยวรนันท์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายชัยสิทธิ์  ไทยอ่อน
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายชัยสิทธิ์  สุมงคล
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายชาคริต  แสงรูจีย์
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายชาญณภัทร  ขุนน้อย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
323
นายชาญวิทย์  หลานวงศ์
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายชานน  ปัดถา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายชานนท์  อนุภวาลย์
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงชานิสา  วรจิตร
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงชาลิสา  ชนาเทพาพร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายชิตษณุพงศ์  ศิริวิชัย
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงชินณิชา  ยะมามัง
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายชินดนัย  กรไชยา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายชินวัตร  เพียดสิงห์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายชุตษณะ  ทองนิล
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จัรทจร
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยพิเดช
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถิตย์สว่าง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรารักษ์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณสาร
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงชุตินันท์  ภู่ประเสริฐวงศ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
339
นางสาวชุติมา  ดงใหญ่
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงชุติมา  นามโพธิ์ษา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
341
นางสาวชุติสรณ์  จอมคำสิงห์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายชูเกียรติ  คำมณีจันทร์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายเชิงยุทธ์  วัฒนกิติกุล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงญาณพัณธุ์  วงศ์คำจันทร์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงญาณภัทร  ลุนบง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงญาณาธิป  ภูหนองโอง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
347
นางสาวญาณิศา  คุณยงค์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงญาณิศา  ร่มเย็น
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
349
นางสาวญาณิศา  สีดาเกี้ยม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงญาตาวี  ปิยะนันท์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงญาธิดา  ลพพันธ์ทอง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายฐณศิลป์  องอาจ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงฐปนรรต  อินทสุราช
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงฐานิดา  อามาตย์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงฐาปนี  ต้นทอง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงฐิฏานันท์  กู่ชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงฐิตาภา  สิริสุขสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
358
นายฐิติกร  ดวงมาลา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงฐิตินันท์  ลาดบัวน้อย
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายฐิติบูรณื  ศรีมณี
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงฐิติพร  ก้อนกลิ่น
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงฐิติพร  โพธิรุกข์
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงฐิติมา  คำมูล
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงฐิติมา  พงษ์ประภัสร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงฐิติมา  สุคนธ์คันธชาติ
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
366
นายฐิติรัชต์  ภาษี
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พลสัสดี
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงฐิติวรดา  นันทสุทา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงฐิติวรดา  วงเทพา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ซองทอง
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรมราช
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงฑิตฐิตา  เกิดบ้านเป้า
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายณชนก  พูลมาสิน
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายณฐพงศ์  แก้วจุลศรี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายณฐพงศ์  จิระวุฒิพงศ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายณฐพงศ์  บุญพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงณฐมน  พรมภักดี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายณพล  จิงหะนนท์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
379
นายณภัทร  เค้ามาก
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงณภัทร  ธรรมวิเศษ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายณภัทร  ปรุงศรีปัญญา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
382
นายณภัทร  พรมศาสตร์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
383
นางสาวณภัทร  รัตนา
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงณภัทรา  สุภัคชูกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านเรียน ภ.ดี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายณภัส  วิเศษวุฒิ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายณรงค์กร  แก้วจุลศรี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายณรงค์พร  บุตรธัญรุจสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เสมอใจ
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
389
นายณรงค์ศักดิ์  หลาบหนองแสง
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงณัชชา  โชควรกุล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงณัชชา  ทองดอนบม
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงณัชชา  พฤกษะศรี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงณัชชานันท์  ภารวิจิตร
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
394
นางสาวณัชานันท์  วิชาสุ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุตตุมี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ราชาเดช
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงณัฎฐา  พหลทัพ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
398
นางสาวณัฏฐกมล  โพธิลังกา
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอบรู้
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนะโช
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อยู่สูงเนิน
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายณัฏฐ์ธเนศ  ตันติสุวิชวงษ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงณัฏฐนิดา  แก้วบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
404
นางสาวณัฐกมล  นันโมง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายณัฐกมล  บุญสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายณัฐกมล  สุขวงษ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงณัฐกฤตา  นรศาสตร์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงณัฐกัญญา  สีอ่อน
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายณัฐกันต์  อดิศักดิ์สดใส
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงณัฐกานต์  หลวงราชา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงณัฐจิรา  ยุณาครบุรี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายณัฐชญานนท์  คณานันท์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายณัฐชนน  ทองไพร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายณัฐชนนท์  เดชนอก
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงณัฐชยา  ขุ่ยราญหญ้า
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงณัฐชยา  วาตรีบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายณัฐชัย  ชัยฮัง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงณัฐชา  น้อยหว้า
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงณัฐชามณณ์  ศรีคัฐมาน
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงณัฐญา  นามปัญญา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงณัฐณิชา  จ่าเมืองฮาม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจตนา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฐานิตย์สรกุล
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิยะศิลป์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงณัฐณิชา  สารนอก
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายณัฐดนัย  จิวเมือง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงณัฐทิกา  บาอุ้ย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สีนะวัฒน์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
429
นางสาวณัฐธยาน์  สุยอย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงณัฐธิดา  กุสลจีรัง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงณัฐธิดา  จูมจี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนวัน
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายณัฐนนท์  ศิริธรรม
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงณัฐนรี  เกศิสำอาง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงณัฐนรี  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
436
นางสาวณัฐนันท์  จรรยาสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงณัฐนิชา  เนินชัด
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายณัฐพงศ์  ปัฎธรรมวงค์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงณัฐพร  จิรกุลสมโชค
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
441
นายณัฐพล  โม้แซง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายณัฐภพ  วัฒนกูล
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงณัฐภร  พรมน้อย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายณัฐภัทร  โพธิจันทร์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายณัฐภัทร  หมื่นคำ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงณัฐมน  อ่างลี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงณัฐรดี  ธงอาษา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงณัฐริกา  ชนะบูรณ์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงณัฐริญาวรรณ  จันทะรัตน์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงณัฐวรรณ  วรรณเวช
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายณัฐวัตร  ศรีบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงณัฐวิกา  ชินบุตร
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงณัฐวิภา  ธงอาษา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายณัฐวุฒิ  กรองไตร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณสืบ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
นายณัฐศักดิ์  สอนหาจักร์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงณัฐศิกาญจน์  เหล่าพิสัย
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายณัฐเศรษฐ  สีถาพล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
459
นางสาวณัฐสุภา  เลอยุกต์
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงณัณทิยา  ยุ่งพรมมา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงณิชกานต์  จูประพัทธศรี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงณิชกานต์  สุขบิดา
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงณิชกานต์  แหวนประดับ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงณิชณภัทร  อินคะมนต์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงณิชนันทน์  แซ่ลี้
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงณิชนันท์  เขียวสด
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงณิชา  วรรณพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงณิชา  ศรีประทาย
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
469
นางสาวณิชานันทร์  ใสปัน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญทรงกิตติ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงณิชาภา  อุดมสถาผล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงณิชารีย์  จันทมาตย์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงณิชารีย์  พร้อมจิตร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงณิชารีย์  ใหลสุข
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
475
นางสาวณิตนิรันดร์  หวานแก้ว
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายดณุพร  ขอนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงดวงกมล  สุณวรรณ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงดวงชนก  รัตนบุตร
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
479
นางสาวดวงนภา  คลังกลาง
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
480
นางสาวดวงหฤทัย  ไชยโชค
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงดาลัดฌลา  ฝ่ายผลแสน
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงดาวประกาย  บุญช่วย
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงดาวิกา  หอมจันทน์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายดิรณัฐพัชศ์  ทองแขก
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายดิศพงษ์  ชินอ่อน
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงตฏิตา  แนบสนิท
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายตติพล  พลพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายต้นกล้า  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงต้นน้ำ  เชยตระกูล
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายตรัส  วงษ์กมลชุณห์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายตฤณกร  สีขุดฮาด
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงตฤณญาพร  เหิมทะยาน
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายต่อตระกูล  บุญรวม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายต่อตระกูล  พิทักษ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายตะวัน  ศรีวิชา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายทรงชัย  คำสอน
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายทักษพร  ทรงพระ
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายทัฬหพงศ์  พลมาตย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
499
นายทินภัทร  จันทร์พิมพ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายทินราช  เพ็งเภา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงทิพธนา  เฉลิมชาติ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ทองเงิน
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ชาญชัยพิชิต
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
504
นางสาวทิพย์อนงค์  มะพันธุ์
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงทิพยา  ทารักษ์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
506
นางสาวทิยากร  เอกพันธ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงทิวดี  พรหมหาลา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงเทพธิดา  เลิศเกียรติภูมิ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงเทียนวรรณ  จันทะอุทัย
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายธกร  นามวงศ์พิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงธนกมล  ฤทธิ์พรม
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายธนกร  ปฏิมาประกร
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายธนกร  พลโพธิ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
514
นายธนกร  รุ่งราตรี
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
515
นายธนกร  แสนเหลา
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
516
นายธนกฤต  ทีภูเขียว
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายธนกฤต  นางทะราช
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายธนกฤต  ปฏิมาประกน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
519
นายธนกฤต  พูลล้น
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายธนกฤต  สมานทอง
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายธนกฤต  สีมาพุทธ
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายธนดล  สังข์สุทธิ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายธนดล  สายสุด
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายธนดุล  วงศ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
525
นายธนเดช  พลภูงา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายธนทัต  นาถมทอง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
527
นายธนทัต  ผ่องเผือก
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงธนทิพย์  เสาลึก
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายธนธรณ์  บุษราคัม
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายธนธรรพ์  สินเธาว์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายธนบดี  พิมภักดี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายธนบดี  สุริยะฉาย
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายธนพงษ์  ไทธานี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงธนพร  จันทะวงค์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงธนพร  นิลสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงธนพร  มณีมาตร
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงธนพร  เมืองศรี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงธนพร  ศรีกลชาญ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงธนพร  สรรพโส
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
540
นายธนพล  คำเหลา
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายธนพล  จันทร์สมบัติ
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายธนพล  ศิลาอำ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงธนภรณ์  พลล้ำ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรศรีกุล
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายธนภัทร  อินทะรังษี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายธนภัทร์  บึงมุม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
547
นายธนรัชฎ์  นาหนองตูม
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายธนวรรธน์  กรมเมือง
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายธนวัฒน์  ขาวพร
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายธนวัฒน์  จันทวงศ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายธนวัฒน์  ประโสทะนัง
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายธนวุฒิ  หาญเชิงชัย
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงธนัชชา  นาทองห่อ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงธนัชพร  คำแดง
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงธนัชพร  โสวรรณี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงธนัญญา  พลตรี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงธนัญญา  สารสี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
558
นายธนากร  บุญศรี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายธนาธิป  ปฤกษากร
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงธนาพร  วงศ์วาสน์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายธนิก  เลปนะวัฒน์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงธนิดา  อยู่คงแก้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงธนิตา  อดทน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงธนิษฐา  ทองแพทย์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงธมกร  วรวงค์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงธมนวรรณ  ญาณกิตติ์กูร
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
567
นางสาวธมลวรรณ  จวงทอง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายธรรมคุณ  บุญหล้า
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายธรรมธร  พงษ์พริยะเคซะ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงธรรมธิดา  เสงี่ยมณรงค์กุล
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายธรรมรัตน์  วงษ์ชาญศรี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายธราดล  ไชยรัตน์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายธราดล  วิชัย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายธราธร  น้ำทอง
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายธฤต  ชนะภักดี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงธวันรัตน์  แก้วลาดวงษ์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีพรหม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายธวีโรจน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายธัชพล  มงคลศิลป์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงธัญจิรา  แสงรูจี
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงธัญญชล  คำจำปา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงธัญญธร  ซาเหลา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายธัญญธรณ์  โมฬิชาติ
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงธัญญภรณ์  ซื่อตรง
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุดชา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงธัญญาเรศ  วะสาร
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายธัญธร  บุญญฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงธัญภัทร  ศรีชมภู
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
589
นางสาวธัญยพร  วิเศษวุฒิ
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงธัญยรัตน์  ธันยากรวรกุล
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงธัญรดี  รุ่งอยู่ศิริ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วสีนวล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญเชิด
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงธัญวรัตน์  รัตนกิจสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงธันยชนก  ชินชนานุภาพ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
นางสาวธันยพร  แก้วเวียง
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงธันยาพร  อุดพ้วย
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงธารทอง  เพ็งหยวก
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงธาราพร  สขขา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
600
นางสาวธารารัตน์  ผิวผา
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงธิญาดา  รุโจปะการณ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงธิดาเทพ  พลบำรุง
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงธิดารัตน์  ดรซุย
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทาศรีภู
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงธิดาลักษณ์  เมืองแพน
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายธีทัต  ทับปัญญา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายธีมากร  หลักคำ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
608
นางสาวธีมาพร  จังพล
ม.3
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงธีรดา  ประจันตเสน
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงธีรตา  ตระการผล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายธีรนพ  โสภา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายธีรพงษ์  สมประสงค์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายธีรภัทร  บัวพันธ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายธีรภัทร  อัดโดดดร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายธีรภัทร์  แก้วโบราณ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
617
นายธีรภัทร์  เพชรดง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายธีระโชติ  วงศ์กันยา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายธีระภัทร์  ทองเลิศวงษ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงธีริวราพร  พาเบ้า
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายนครินทร  ไชยสอน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงนงนภัส  แข็งขยัน
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
623
นางสาวนงนภัส  ชนไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงนชกมล  เหล่าสพาน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายนนทโชติ  โคตรตาแฮง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
626
นางสาวนนทพร  ยะเปียง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายนนทพัทธ์  ช่างเกวียน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงนนธิชา  วงศ์กระนวน
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงนพรดา  โพยประโคน
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงนพวรรณ  วงค์คำ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 515 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีอภัย
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงนภตวัน  จิรกุลกานต์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงนภสร  กุลเพชร
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงนภัสกร  พระสาร
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงนภัสนันท์  เย็นวัฒนา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงนภัสรา  ไกยวินิจ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงนภัสรา  นิติธรรม
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เมืองวุฒทานนท์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงนภัสสร  พันธ์พานิช
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงนภิสา  ขานทะราชา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
641
นายนรวิชญ์  ภาน้อย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงนรัตยาภรณ์  เต็มจิตต์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงนรินทร  นามพิลา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงนเรศิกาญจน์  ชาลีวรรณ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายนฤต  ยังประภากร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงนฤภรณ์  พันธ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
647
นางสาวนฤมล  มงคลฉัตร
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
648
นางสาวนลินพร  ทองเหลือง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงนลิสนา  ภูมิวงษ์
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงนวพรรฎ  ศรีนาค
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงนวรัตน์  แสงกล้า
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงนวลอัปสร  ภูแช่มโชติ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
653
นายนัครินทร์  อ่อนเงิน
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงนัชชา  รุ่งเพ็ชรวรศ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงนัฐริกา  ชนะเทพา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงนันตชา  หร่องบุตรศรี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงนันทภัค  คำแดง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงนันทวรรณ  ผลวิลัย
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
659
นายนันทะนัช  ศิริขันธ์แสง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงนันทิชา  คำมูล
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงนันทิชา  พิมพดี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงนันทิยา  ปังประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงนันนภัสม์  โสภาบุญ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงนาขวัญ  แดงพิบูลย์สกุล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงนาฏฐิยา  ทะหวัง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 516 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงนาตยา  มาจรูญ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายนานา  ผลมาตย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงน้ำบุษ  คมวิชายั่งยืน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงน้ำเพชร  หาหนองหว้า
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายนิจินนธ์  หิรัญนุเคราะห์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงนิชาภา  พลับนิล
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงนิณาดา  ราชภัณฑ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงนิตติยา  อันหนองกุง
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายนิติภูมิ  นพแก้ว
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงนิธิชา  กิ่งกลาง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงนิธิภรณ์  ชินธุระ
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
677
นายนิธิรัฐ  สารเหล่าโพธิ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายนิปุณ  สิงธพ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
679
นายนิรันดร์  เวียงอินทร์
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงนิฤมล  นันกาษี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงนิลมล  พหลทัพ
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงนิศรา  โพธิ์หล้า
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงนิศากร  บรรจง
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงนิสาชล  แก่นสา
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงนีรนุช  โพยนอก
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงนุชจารี  แสนทวีสุข
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงนุษบา  ไชยเดช
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายเนตรทรดล  ผุยชา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงเนตรนพิศ  สุดทอง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
690
นายเนติธร  ทัพเจริญ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายเนติพงษ์  อยู่ครบ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงเนติพันธ์  สายโยธา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
693
นางสาวเนาวสิริ  แผงนาง
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงบงกช  ชัยดรุณ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงบรรณิศา  พันธุ์​ฟุ้ง​
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายบริรักษ์  อ่วมสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
697
นางสาวบัญจรัตน์  ไชยจันทร์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็ญโคกสูง
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงบัวแก้ว  สุนา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุรีรักษา
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 538 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
นางสาวบุญญาพรรณ  ยิ่งสุขวัฒนา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงบุญญารัตน์  อุดม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงบุญญิศา  วงษ์คำดี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายบุญธวัต  เชงสันติสุข
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงบุญธิชา  นามบุญลือ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงบุญนภา  สีหวัง
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงบุญนิสา  มูลผลึก
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
708
นายบุญยพัฒน์  ล้นเหลือ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงบุญยรัตน์  สร้อยพาน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
710
นางสาวบุญยานุช  หิรัญธเนศ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงบุณฑริกา  งามนิรัตน์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงบุณยอร  วัฒนราช
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงบุณยาพร  ลิละคร
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงบุณยาพร  สีพาติ่ง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
715
นางสาวบุรฑริกา  จันทราเลิศ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายบุริศร์  ป้อมอ่อน
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงบุษราคัม  ผิวเพชร
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงบุษราภรณ์  โชติกวี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงเบญจพร  อินทะเกตุ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงเบญจมาพร  แสงชาลี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายเบญจรินทร์  ถิ่นทัพไทย
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงเบญจวรรณ  น้อยศรี
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
723
นางสาวเบญญทิพย์  โนนทิง
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงเบญญพร  เอกศิริ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงเบญญาภา  กุลปิยรัตน์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงเบญญาภา  โกมุทธพงษ์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
727
นางสาวเบญญาภา  จันทะสอน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงเบญญาภา  ชาญประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงเบญญาภา  ทองลวด
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมโคตร
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายปกรณ์  รอดปรีชา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายปฏิพล  ถิ่นอุดม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายปฏิภาณ  คงสมศรี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงปฐมาวดี  รัตน์ธรรม
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
735
นายปฐวี  ถียัง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
นายปฐวีกานต์  คําป้อง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงปณิดา  ไชยการ
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงปณิตา  อาจมุงคุณ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
739
นางสาวปณิตา  อามาตย์สมบัติ
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายปณิธาน  ลาสุนนท์
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายปณิวัฒน์  อุปถัมภ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงปนัดดา  พลตรี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงปนัดดา  พิลา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงปนิธิยา  ลีกุล
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงปพิชญา  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงปพิชญา  ฝัดวิเศษ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีนนท์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงปภัสรา  เหมาะราษี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงปภัสสรา  ฟองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงปภาดา  เกิดนาค
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูผาลัย
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงปภาวรินท์  สุราสา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายปรภัทร  ศรีวิไล
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายปรเมศร์  รักษาภักดี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายปรเมศว์ เดนนิส โฮค  อาร์ริงตัน
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
756
นายปรเมศวร์  แก้วอาจ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงประชาธิปไตย  ปู่คาน
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงประภัทรวดี  คลังกลาง
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงประภัสสร  จันทาทุม
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
760
นางสาวประภัสสร  พัศดร
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงประภาศิริ  ทิพย์นาง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงประภาศิริ  สุภาพเพชร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
763
นางสาวประภาสิริ  สีหาโคตร
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงปรัชญาธาร  ทองใสย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงปรัชญาวรรณ  ปานนี้
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายปรัตถกร  พรมลี
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายปราการ  จารย์โพธิ์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงปรางนภา  วิบูลย์อัฐพล
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงปราณปริยา  ขุนราช
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงปรานปรียา  อินทโชติ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายปราบดา  พรมเมืองขวา
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
772
นางสาวปรายฟ้า  ดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงปรายฟ้า  พิมแสง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงปรายฟ้า  รัตนะโช
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงปริญดา  โคตะนิวงษ์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
776
นายปริณ  นิลคูหา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงปริม  โชติศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงปรีชญา  ราทะวงค์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงปรียาพร  สีหนองเม็ก
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงปรียารัฐ  พลแสง
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงปลายฟ้า  เสากุดแคน
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายปวรรัตน์  ภารตุ้มเหลา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายปวริศร์  ชาทองยศ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงปวริศา  แก้วเมือง
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงปวริศา  มูลตรีภักดี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงปวริศา  สิงหจันทร์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงปวริศา  สีหานาม
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงปวัณา  พระลับรักษา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีอัดชา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงปวีณ์พร  บัวอร่ามวิไล
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงปวีณา  จันสว่าง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายปัญจพนธ์  ประดาพล
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
793
นายปัญจพล  ครุธแก้ว
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงปัญชญา  บรรเทา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายปัญญากร  แก้วอนันต์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายปัฐวีกรณ์  แซ่อึ้ง
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงปัณชญา  รวีวงศ์อโนทัย
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงปัณฑิกา  โยธาภักดี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจครุฑ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายปัณณธร  ชาทองยศ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
801
นายปัณณธร  สอนโว
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงปัณณพร  ปานสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายปัณณพัทธ์  เร่งมานะวงษ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงกล้า
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชนานาฎ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายปัณณวิชญ์  เเสงสุริยากาศ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
807
นางสาวปัทม  สุทธมา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงปัทมา  วงษ์คำจันทร์
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงปาณัฐฐิตา  ดวงสาพล
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงปาณิศา  จบฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงปาณิสรา  กองแก้ว
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงปาณิสรา  ภูนาสี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงปานจันทร์  คำภูมี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงปานตะวัน  บุตรศิริ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงปานไพริน  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงปานรพี  ปิยะวงษ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงปารมี  พันตาเอก
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
818
นายปารเมษฐ์  งวงช้าง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงปารวีร์  สุปัญญา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงปาริชาต  จำปาทุม
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงปาล์มวดี  แวะศรีภา
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
822
นางสาวปาลิดา  เหมฤดี
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงปาลิตา  พวกพระลับ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงปิณฑิรา  ธรรมโหร
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายปิติพงศ์  ทองภูบาล
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงปิ่นทิพย์  คงดั่น
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงปินิดา  ศรีบุตรราช
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญทิพย์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงปิยฉัตร  อำพันแสง
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
830
นางสาวปิยธิดา  กาบบัวลอย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงปิยพร  ดอนพุทธา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
833
นายปิยวัฒน์  หวังปัญญา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงปิยะณัฐ  เกียงแก้ว
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงปิยะดา  โดดชัย
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
836
นางสาวปิยะดา  ประกิจ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
837
นางสาวปิยะธิดา  นารี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีเรือง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงปิยะพร  เมตรสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
840
นางสาวปิยะรัศมี  สิทธิ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายปิยังกูร  ตรุณทิพากร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงปิยากร  ย่อยไธสง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายปุณณภพ  ชื่อดำรงรักษ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงปุณณมาศ  รอดสุโข
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายปุณณรัตน์  ชัยรูป
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงปุณยนุช  ดอนสถิตย์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์โสม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
848
นางสาวปุณยาพร  ชัยลิ้นฟ้า
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายปุรัสกร  อ้วนพรมมา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงเปมิกา  บุตรดีกุล
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายเปรมโชติ  ช่างศรี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงเปรมธิตา  มีปัทมา
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายเปรมบดินทร์  เถาเบา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายเปรมปรีดี  ไทธานี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงเปรมยุดา  อุ่นจารย์
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงไปรยา  พันธ์คูณ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายพงพัฒน์  ผิวขำ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
858
นายพงศกร  การงาน
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายพงศกร  ตั้งคณาทรัพย์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายพงศกร  วิบุญกุล
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
861
นายพงศกรณ์  บุญโชติ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายพงศพัฒน์  สิงห์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายพงศ์พิทักษ์  พรมโส
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายพงศภร  แสงชารี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายพงษ์พล  พิมพ์พาจันทร์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
866
นายพงษ์พิพัฒน์  โทอินทร์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายพงษ์ภัสสร  คำบงกานต์
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
868
นายพชร  พันธ์คูณ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงพชรพร  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงพชรลดา  เพ็งพันธุ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายพนัส  พิมพ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงพนิตพร  อึ้งปิติมานะ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงพพันวัสสา  พัฒนา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
874
นางสาวพรกนก  งันเกาะ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
875
นางสาวพรชนก  ก๊กวิลัย
ม.3
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงพรชนก  มาตราช
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงพรชิตา  ชำนาญ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงพรทิพย์  ชาหล่อน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงพรทิพา  ดวงพรม
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงพรนัชชา  นะที
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงพรปวีณ์  บัวอร่ามวิไล
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงพรพรรณ  นพคุณ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงพรพิมพรรณ  ผาบสิมมา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
884
นางสาวพรพิมล  บุตรพันธ์
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงพรพิมล  ศรีพลเงิน
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงพรไพลิน  ทองสงคราม
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
887
นางสาวพรไพลิน  เหล่าสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายพรภูมิ  แข็งขัน
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงพรย่า  ตราชู
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงพรรณณัฐชา  ล้วนทองนพคุณ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงพรรณธร  คำลาย
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงพรรณธิพา  เดชปทุม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงพรรณพษา  แก้วอ้วน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
894
นางสาวพรรณภา  กอมาตย์
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงพรรณวษา  เดชชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงพรรณสิทธิ์  สิงห์แสง
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงพรรณโสภา  พันน้อย
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
898
นางสาวพรรนิษา  สาระนัน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงพรรพษา  ศิริพลตั้น
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงพรรวินท์  แก่นศักดิ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงพรรษชล  สีกา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายพรหมธรรม  พรหมทา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายพรหมพัฒน  ศิริภัคกุลวัฒน์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงพราวรวี  อาจบรรจง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงพฤทธิพร  ดีสนิท
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายพลพล  ทองคำมา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายพลวรรธน์  สิริภาคย์โสภณ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงพลอย  พรตระกูลพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงพลอยทับทิม  ชื่นพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
910
นางสาวพลอยรัตน์  ทองทับ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  อาษาภา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงพลอยใส  วงศ์นาค
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงพลาพร  อมรเลิศเรืองศรี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายพศวีร์  บัวอร่ามวิไล
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายพศิน  เดชรัตน์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงพักตร์พิมล  เทพศรี
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงพัชญ์ธีมา  ช่องวารินทร์
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงพัชรธิดา  วิเศษธร
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
919
นายพัชรพงษ์  นามวงษา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงพัชรพร  เถาว์ทิพย์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงพัชรพร  เลิศแหละ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายพัชรพล  คำพิชิต
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงพัชรภรณ์  โคชา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงพัชรฤดี  คำพรมมี
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงพัชราภรณ์  คลังกลาง
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์เทาว์
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
927
นางสาวพัชราภรณ์  ฉิมพาลี
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงพัชราภา  คำโต
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงพัชราภา  ศรีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงพัชริดา  คำมานิตย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
931
นางสาวพัชรินทร์  กงลา
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
932
นางสาวพัชรี  ชำนาญบึงแก
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงพัฒนาภรณ์  ลาดเหลา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายพัทธดนย์  ดงเจริญ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายพัทธดลย์  หอมดวง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นาจำเริญ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพิ่มทอง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงพัทธนนท์  ศิริมาลย์กิจ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทวยคม
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายพัทธนันท์  พันเทศ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงพันณ์ชิตา  ศรีหนองหว้า
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายพัสกร  ลิขิตวงศ์ขจร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงพัสภรณ์  ยับ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงพัสสิวาพร  พิมหานาม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงพาขวัญศรัทธา  สุขเปี่ยม
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญโพน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงพิชญ์นาถ  ศรีระบุตร
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายพิชญพล  ภูศรีฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงพิชญ์สินี  คนซื่อ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์คุ้ม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงพิชญา  พุทธิพรโอภาส
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงพิชญาดา  สิงค์สาย
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงพิชญานิน  จาริชานนท์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แซ่เตียว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงพิชญาภา  มะลาหอม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงพิชญาภา  เหล่าวชิระสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงพิชญาศิณี  พุทธโพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
958
นายพิชัย  ทูลพุทธา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายพิเชษฐ  ศรีมาน
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงพิณลดา  เมืองแก้ว
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ถามุลแสน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงพินตรา  ชมภูโคตร
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงพิมประภาพร  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงพิมพกานต์  คำป้อง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงพิมพกานต์  เหล่ามะลึก
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงพิมพ์นารา  กิตติโพวานนท์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
967
นางสาวพิมพ์พิชชา  กิตติศักดิ์นาวิน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เนื่องแก้ว
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตนุมัธยา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิศิลป์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงพิมพ์รวี  จันสนิท
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
972
นางสาวพิมพ์ลภัส  เฉลากาญจนา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  พุทธเสน
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงพิมพ์ศจี  ตันทะอธิพานิช
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงพิมพิศา  ทนามศรี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงพิมแพรวา  พงษ์พิทักษ์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงพิมมาดา  รักษาเคน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
978
นางสาวพิมมาดา  ศรีฤาชา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
979
นางสาวพิยดา  โพธิเศษ
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงพิยดา  มาตรโพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายพิรพัฒน์  แสนกุล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงพิราภรณ์  คำภีระมี
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายพิริยะ  จาระศรี
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงพิไลลักษณ์  โพธิ์เพชร
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายพิสิษฐ์พงศ์  หลักคำ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายพิสิษฐ์  คำมะวัน
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายพิสิษฐ์  โทรักษา
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายพีรณัฐ  กังวานธรรมกุล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงพีรดา  ลาภบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายพีรพล  น้อยโนนงิ้ว
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายพีรพัฒน์  โตวัฒน์นิมิต
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายพีรพัฒน์  ปู่ชัยเคน
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
993
เด็กชายพีรพัฒน์  เลี้ยววรกุล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายพีรภัทร  เทศน้อย
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายพีรภัทร์  ประโพธิ์พัง
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสุภา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายพีระพัฒน์  แขนอก
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายพีรัช  สุรพล
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายพุฒิพงศ์  อนุภาพ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายพุทธกร  บุญหล้า
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายพุทธิพงศ์  อนุภาพ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงพุ่มไพลิน  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงพูนทรัพย์  บุญเชิด
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงเพชรน้ำทิพย์  ขจิตบุญ
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงเพชรพิชชา  กุลบุตร
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศิริโยธา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาคสี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงเพรชทับทิม  ฤทธิ์รักษา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงเพลงดาว  ชมภูพาน
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1010
นางสาวแพรพลอย  คำนะ
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงแพรวพรรณราย  พงษ์สถิตย์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงแพรวพราว  สมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงแพรวา  บุญชื่น
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงแพรวา  หาจำปา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงแพรสกุล  ขาวจุ้ย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงไพลิน  สุโพธิ์ไข
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายภคพล  พลเขตต์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงภควดี  พงษ์โคกสี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงภควดี  แสนแก้ว
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงภควรรณ  ฉิมสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  รุ้งรามา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กชายภราดร  พหลทัพ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายภวัต  เเพงโสม
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กชายภัคธร  มาตรักษ์
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายภัคพล  โสภา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงภัณฑิรา  วิริยะวานิชศิริกุล
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงภัทธิรา  พาเคน
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายภัทรณัฐ  จิวจินดา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงภัทรธิดา  ประสุนิงค์
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงภัทรธิดา  ระดาพัฒน์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทะนิน
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงภัทรนิดา  เนื่องมัจฉา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายภัทร์นินธร  สุพรธนินวงษ์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เสนาวงศ์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงภัทรพร  เงินไทย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายภัทรพล  จิวจินดา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงภัทรวดี  คำภีระมี
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงภัทรศิริ  วงค์ศรียา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงภัทรสุดา  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศาสตราวาหะ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงภัทราพร  เชื้อสาวะถี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงภัทราพร  ทองวงษ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงภัทราพร  ศรีโยธา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงภัสชญา  โอสถาเลิศ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงภัสริยาพร  ล้วนทองนพคณ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายภาคภูมิ  ทองอุบล
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กชายภาณุกูล  แก้วลอย
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กชายภาณุเมศวร์  งอสอน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กชายภาณุรัตน์  โยชน์รัมย์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กชายภาณุวัตน์  ชัยบุตร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายภาวิต  เกียรติยศ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงภาวินี  อุ่นใจชน
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงภาวิภัทร  พงษ์พูล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กชายภาสกร  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายภาสกร  สุนา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โปธีรพันธ์กุล
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสนเหวิม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายภีมวัจน์  ภูมี
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายภูชิต  แสนเสาร์
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายภูดิศ  โทอินทร์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงภูธนิสา  ภู่ธูป
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายภูธิป  เเช่มพุดซา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กชายภูบดินทร์  มีหอม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงภูพิชญา  สุนีย์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กชายภูมิบดินทร์  กิจเธาว์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กชายภูมิปัญญา  หาญกล้า
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กชายภูมิพัฒน์  คำอินทร์
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กชายภูมิพัฒน์  วัดชุม
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กชายภูมิภัทร  แถมพรมศรี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1072
นางสาวภูมิรัตน์  ฤทธิ์ลือชัย
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายภูริคุณ  ภาวัลย์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงภูริชญา  ซาซุม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายภูริทัตต์  ตาดี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1076
นายภูรินทร์  ครองสำราญ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กชายภูรินทร์  ชาน้อย
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายภูรินท์  ก้องเกียรตินคร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กชายภูริพัฒน์  พังทุย
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายภูวฤทธิ์  อาจผักปัง
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1081
นางสาวมณญาดา  ปักเขมายัง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงมณฑิชา  ดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงมณฑิตา  เจริญหล้า
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงมณิสรา  ประดาพล
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงมณียา  ศรีลากุล
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงมนต์ลดา  วรธเนศ
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงมนฤดี  อ่อนละออ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1088
นางสาวมนัญญา  เชื้อคมตา
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1089
นางสาวมนัสชนก  ภูมิภาค
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงมนัสชนก  วงศ์ภักดี
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายมหัศจรรย์  แสงเชื้อพ่อ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงมัชฌิมาย์  เคนชมภู
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงมัณฑนา  วราพุฒ
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงมัลลิกา  จันทร
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงมัลลิกา  จินะลา
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงมิ่งกมล  วิจารณ์ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงมินตญา  ดาวเรือง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงมินธิตา  พรมสีแก้ว
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงมิลธิตา  แก้งสำราญ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงมุฑิตา  หมู่บ้านท่า
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงยศวดี  ศรีจันทร์ดํา
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กชายยุทธศาสตร์  บุริสตระกูล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงยุภาดา  พิมพ์แมน
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงยุลิตา  มะลิงาม
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงยุวนัดดา  สิงหาพรหม
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงรชฏรรณ  หล้าอภัย
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงรชตวรรณ  โรมจันทร์
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กชายรณยุทธ  กาญจนคช
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงรติรส  ผายพิมพ์
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กชายรพีภัทร  แก้วคุณ
ม.1
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงรมิตา  เตมียชาติ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1112
นางสาวรวีวรรณ  แก้วกองเงิน
ม.3
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1113
นางสาวรสริน  สังวรศิลป์
ม.3
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงรสา  โภคา
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงรสิตา  ทรัพย์สงวนชัย
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงรักตาภา  เชี่ยงหลิว
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงรักษิณา  หาญนอก
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายรัชชานนท์  ธีรพรชัยสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กชายรัชชานนท์  พันธินา
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กชายรัชชานนท์  อินกันหา
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
นางสาวรัชดาภรณ์  จันทรักษ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1122
นายรัชตะ  แก้วฮ่องคำ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1123
นางสาวรัชนก  ผิวขาว
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กชายรัชพงศ์  สิงห์แก้ว
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กชายรัชพล  ดวงคำน้อย
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กชายรัชพล  ภัทรกูลนิยม
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กชายรัชพล  เรืองสวน
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงรัญธิดา  นวลกองแก้ว
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กชายรัฐนันท์  เสนาลา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงรัฐพร  ด่านเก่า
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กชายรัฐภูมิ  พันเทศ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กชายรัฐศาสตร์  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงรัตนา  ชุมหว้า
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงรัตนาวรินทร์  ภูกาบ
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1135
นายราเมศวร์  ก่อแก้ว
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงรินธาร  ชาญศึก
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงรินรชา  สูงนารถ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงรินรดา  หาญปี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เผื่อแผ่
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงรุ่งฤดี  นาคทวง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงรุจิราพรรณ  สุวรรณประเภา
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1142
นางสาวไรวินท์  โฮมหงษ์
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กชายฤทธานน  วงศ์เกตุ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงลภาภัทร  สีเกิ้ง
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงลลนา  กุศลสถิตย์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1146
นางสาวลลิตภัทร  เพ็ญศิริวรรณกุล
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กหญิงลักขณา  แก้วแก่นคูณ
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1148
นางสาวลักษิกา  หนูกลาง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายเลออน  เซ็ค
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กชายวงค์วรัณ  คำพิละ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายวงศ์วิช  แก้วหานาม
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำภาษี
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงวชิรนันท์  ทานะอินทร์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กชายวชิรวิชญ์  สร้อยจรุงณ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวพราย
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหล่าโอชา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงวณัฐลฎา  มีพันธ์
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงวณิชยา  เฉลิมชาติ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงวทันยา  อุดมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงวนิดา  ขันตรีกรม
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงวรกาญจน์  โห้แพ
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1162
นายวรชิต  วรคันทัต
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กชายวรโชติ  โชครุ่ง
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงวรณัน  สีพลเละ
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงวรดา  สุพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงวรดา  โสภัณ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1167
นางสาววรตา  วรนารถ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กชายวรธันย์  ศรีชำนิ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กชายวรยศ  คำภัยวงศ์พิทักษ์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงวรรณรดา  ปัสสา
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงวรรณศิริ  นาหนองหว้า
ม.1
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงวรรณษา  สีดากูด
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1173
นางสาววรรษมน  ดอนบันเทา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงวรลักษณ์  มากึ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กชายวรวุฒิ  ขันทะแพทย์
ม.2
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงวรัญญา  นามปากดี
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงวรัญญา  พลทะจักร์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงวรัญญา  เมฆะวัน
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงวรัญญา  แสนสีมนต์
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงวรัญญา  อาราษฎร์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงวรัตถยา  สิมมา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กหญิงวรันธร  หินเธาว์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กชายวรากร  พาละเอ็น
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กชายวรากร  ลดาวัลย์
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1185
นางสาววรางคณา  ธนเมธีกุล
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กชายวรายุทธ์  คงประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1187
นางสาววราลักษณ์  ทองเชื้อ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กชายวรินทร  อรรคฮาด
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กหญิงวริยา  บุตรแดงน้อย
ม.1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กชายวริศ  ลักษิตานนท์
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 25

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1191
เด็กหญิงวริศรา  ธนะเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กหญิงวริศรา  สนิทนวล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1193
เด็กหญิงวริษรา  หล้าทอง
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1194
เด็กหญิงวริษา  ด้วงนิล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1195
นางสาววริษา  โทวิชา
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1196
เด็กหญิงวริษา  นาคเจือทอง
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1197
เด็กหญิงวสุกิจา  รุจิมัตตัญญุตกุล
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1198
เด็กชายวัชรกิตติ์  แผงไทย
ม.3
โรงเรียนชุมแพศึกษา
คณิต ม.ต้น
1199
นายวัชรพงษ์  พันธุชิน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1200
เด็กชายวัชรพล  ปัจจัยโคถา
ม.2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
คณิต ม.ต้น
1201
เด็กชายวัชรเมธี  สำราญพงษ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1202
เด็กชายวัฒนศักดิ์  คลังแสง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
คณิต ม.ต้น