ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  บุญเจือ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  ภักดี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชกร  ยุบลพาส
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชพร  วันเพราพริ้ง
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกชพร  สินธุเสน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
6
นางสาวกชมล  ไชยสถิตย์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกตัญญู  ยะวร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกติกา  โคตะวินนท์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกกรณ์  ศรีวิพันธุ์
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกพร  ภูละมุล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
11
นางสาวกนกพร  อยู่หนูพะเนาว์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนกพิชญ์นภา  เมืองโคตร
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันนี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์รส
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูผานิล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกนกวรรณ  เห็มสนาน
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
17
นางสาวกนกวรรรณ  ภูพันเดียว
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกนกอร  วันจรูญ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกนิกษา  ลาภบุยเรือง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกมนชนก  ชาตา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกมนวรรณ  ชาตา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
22
นางสาวกมลชนก  บาลศรี
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีโยธี
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
24
นางสาวกมลพร  เนตยากร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
25
นางสาวกมลพรรณ  แกมนิล
ม.3
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
26
นางสาวกมลพรรณ  หิรัญเขต
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกรกมล  ภูเงินงาม
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกรกมล  ภูบัวจ้อย
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกรดล  แสนยโยธิน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกรนภา  แสนวัง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกรพินธุ์  ตะติยรัตน์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกรมิษฐ์  ประทีปทอง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
33
นางสาวกรรณิกา  สายาพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกรวิชญ์  ฆารไชย์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกรวิชญ์  พรหมเจดีย์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกรวีร์  คุณพรม
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
37
นายกรุณพล  กระโจมค้า
ม.3
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกฤตติยาพร  นาแถมทอง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกฤตภัค  ภูดอกไม้
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
40
นายกฤตเมธ  โพคาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
41
นางสาวกฤตยา  ศรีสุพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกฤษฎา  เพาะนาไร่
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายกฤษฎา  อุทัยอาจ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
44
นายกฤษฏา  วรรณสุข
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกฤษฏี  ปรีการ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกฤษณพร  พลมนตรี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
47
นายกฤษณะ  สุขจร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกฤษณา  กฤษณพันธ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกฤษดา  สารปรัง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกฤษนัย  อารมณ์สวะ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกฤษนา  นามเสถียร
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกวินนา  สำราญพงษ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายก่อเกียรติ  ตาติยะ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายก้องภพ  สุวิมล
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
55
นายกอบบุญ  สุวรรณชมภู
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
56
นางสาวกัญญาณัฐ  ตาสา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิมี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรโชติ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มัธปะโม
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อิ่มรุ่ง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
61
นางสาวกัญญาภักดิ์  ทรัพย์กุล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายกัญญารัตน์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกัญฐณา  ณิชชาชัยกุล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกัญสร  ปรีถวิล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายกันตพงศ์  กองชา
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกันตา  นาทองบ่อ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
67
นางสาวกันตา  บุญเทียน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกันยกร  ริมสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกันยาวีย์  ทวีพันธ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกัลยกร  กฤษณะสุคนธ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิสาร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกัลยา  เกิดสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกานดา  ทรัพย์สิงห์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกานต์สินี  สุวรรณนาคี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวกานติมา  พ่อตา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายกานต์  สัตย์นาโค
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
77
นางสาวกิ่งกาญจน์  เฉยฉิว
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายกิตติกวิน  มั่งมา
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
79
นางสาวกิตติกา  ตระกูลสว่างเหมาะ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
80
นายกิตติพศ  ติระจินดาสกุล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงกิตติมา  มาตจรัญ
ม.2
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงกิตติยา  ไชยเสนา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงกิรณา  ศรีสุทัศน์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
84
นางสาวกุลณัฐ  ปรีเลขา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยยะ
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงกุลนัดดา  สุราฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายเกรียงศักดิ์  โชติยเวชวัฒน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
88
นางสาวเกวลิน  คนซื่อ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงเกษรา  ท่าผา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
90
นางสาวเกิวลิน  หนองสูง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
91
นางสาวเกียรติธิดา  ถวิลถึง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาถมทอง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พาภิรมย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายโกเมศ  พุ่มศรี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงขจารินทร์  พันธ์ผ่อง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงขจีพร  ภารสาร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
97
นายขวัญข้าว  ตั้งประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงขวัญจิรา  จิตจักร์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงขวัญจิรา  นามโยธา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงขวัญจิรา  วรจารุ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
101
นางสาวขวัญชนก  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีประสงค์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงขัติยาภรณ์  สิงห์ทอง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายเข็มเพชร  สระทองอ้อย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายเขมไพสิฐ  วีระพันธุ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายคชานนท์  สีหลิ่ง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายครรชิต  พิชัยช่วง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายคาราเชนทร์  ภูกิ่งเงิน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายคำภีร์ดารา  ภูกิ่งเงิน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายคุณานนต์  อาจหาญ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายคุณานนท์  พลศรี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงจนิสตรา  ฉายผุด
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงจรรยาพร  พุ่มพวง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงจริยา  นันจำรัส
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายจอมพล  ตั้งตราตระกูล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
116
นายจักรพันธ์  หาสุข
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงจันทณัฏฐ์  ท้าวฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงจันทนา  แก้ววงษ์บน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันนุวงศ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงจันทร์นภา  จันนุวงศ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวจันทรัตน์  เสนาวัง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
122
นางสาวจันทริกา  ผลสวิง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงจารวี  เอื้อประเสริฐวณิช
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายจารุพิชญ์  สุจิตตกุล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงจารุวรรณ  เครือวรรณ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงจารุวรรณ  สุดถวิล
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงจิดาภา  ฆารวิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงจิดาภา  อภัยศรี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายจิตติ  ภูจอมดาว
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายจิตติคุณ  สิงหราช
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงจิตติมา  ท่อนโพธิ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
132
นางสาวจิตติมา  เรืองชัย
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
133
นายจิตรเทพ  เพชรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงจิตรวรรณ  มาตย์ภูธร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงจิตลดา  ศิริวรรณ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงจินดา  ภูคงน้ำ
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายจิรโชติ  ศิริโสม
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายจิรภัทร  ชนินทร์จัญพร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายจิรเมธ  มโนขันธ์
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
140
นางสาวจิรวดี  บุญนาค
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายจิรศักดิ์  ญาณสาร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงจิรสุดา  พลคำมาก
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงจิรัชญา  พระภูจำนงค์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงจิรัชญา  สัตราศรี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงจิรัชญา  หลักหิน
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงจิรัชยา  ก้านสรรไชย
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ปิ่นทอง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงจิราภรณ์  ถิตย์ฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายจิราเมศร์  ขจรปัญญาไพสาล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายจิรายุทธ  ยอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยวรรณ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงจิราวรรณ  ภูสระทอง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายจิลันธร  ภูแย้ม
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายจิฬาญุ  หัตถพรหม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงจีรณา  แสงสารพันธ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
156
นางสาวจุฑาทิพย์  ชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
157
นางสาวจุฑาทิพย์  นันสะอาด
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขอดเมชัย
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทะนีวัน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงจุฑามาศ  สีชมภู
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พละสาร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายจุลจักร  ภูดรโพธิ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
163
นายเจตนิพัทธ์  ภูนิลา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายเจตินัย  บุตรวัง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงเจนจิรา  ภูแสนศรี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงเจนจิรา  อำนาเรือง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงเจริญพร  คนหาญ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
168
นายเจษฎา  พาณิชย์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงเจษฎาพร  ภูชาดึก
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายฉลอง  ภูแม่นเขียน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายฉลองราช  เปล่งรัศมี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงฉัตรชฎา  หมื่นปัญญา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
173
นายฉัตรดนัย  คงสมบัติ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงฉัตรธรัตน์  พิกุลศรี
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
175
นางสาวฉัตราภรณ์  กล้าขยัน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงฉัตราวดี  ชัยต้นเทือก
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงชญาดา  ภูมิ่งเดือน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
178
นางสาวชญานุช  พันธ์เลิศ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงชฎาพร  ไชยคำมิ่ง
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงชฏาภา  วงศ์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
181
นางสาวชณิชา  เดชอุทัย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายชนกนันท์  โยคะสิงห์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงชนกวนันท์  โคตะนนท์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายชนชน  นาสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงชนธิยา  สิงห์เสน
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงชนนิกานณ์  ปรีวาสน์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
187
นายชนะชัย  หีบแก้ว
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงชนัญชิดา  ตามวิสัย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงชนัญชิดา  พลตื้อ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงชนัญชิดา  อินอ้น
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
191
นางสาวชนัญญา  ละดาศรี
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญเคน
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายชนัฐธร  สร้อยคำ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงชนันธร  ดอนชัย
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงชนานินท์  อินทรตุล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
196
นางสาวชนาพร  ดอนโอฬาร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงชนาพร  ถวิลการ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
198
นางสาวชนาภา  ดอนโอฬาร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงชนิกา  เพชรโคตร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงชนิกานต์  วินทะไชย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงชนิตา  สุขรม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายชโนทัย  ฆาตศรี
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงชมพู่  อามาตย์ภักดี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงชลดา  ลาญวิชัย
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงชลดา  อาษาศึก
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
206
นางสาวชลธาร  อุทรักษ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงชลธิชา  คงด้วง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงชลธิชา  ดอนวิเศษ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
209
นางสาวชลธิชา  ทิพย์เนตร
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
210
นางสาวชลธิชา  นาแถมพลอย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายชลปาว  ภูโทสุด
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
212
นางสาวชลันดา  ตุ่มพงษ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายชลากร  อิ่มใจ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงชลิดา  ลาภบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงช่อชมภู  ภูอาภรณ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงช่อผกา  ปัตถาทุม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงชัชชญา  บุตรวงษ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายชัชชัย  ศรีพุทธิรัตน์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายชัชนันท์  ปัญญาประเสริฐกิจ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายชัชพล  ลครทิพย์
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงชัญญา  พงศ์จรรยานุกูล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงชัณยพร  ภูมาตย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายชัยวัฒน์  สกุลเดช
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
224
นายชัยอนันต์  อุตวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายชาคร  ดอนไพร
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายชาญณรงค์  อิ่มรัตนกุล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงชาลิดา  ภูวนผา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
228
นางสาวชาลิสา  กิตติไชย
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
229
นางสาวชาลิสา  เกษี
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
230
นางสาวชาลิสา  คุณศรีเมฆ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
นายชินภัทร  อุ่นจำรัส
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายชินาธิป  สอนหาญ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงชิโนรส  เลิศการวิจัย
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงชุดากานต์  อามาตย์สมบัติ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
235
นางสาวชุติกาญจน์  ไชยต้นเทือก
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธนสิริธนากร
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อำภะวา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงชุตินันท์  นิชำนาญ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงชุติมา  ถิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงชุติมา  วันเนาว์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
241
นางสาวชุติมา  เหลือผล
ม.3
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายเชตะวรรณ  นักรบ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงเชิญขวัญ  ยันศรี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายโชคมาดา  ยวงคำมา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
245
นายญาณพัทธ์  หีบทอง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
นายญาณภัทร  วงศ์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงญาณิศา  ภูสมหมาย
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงญาตา  สัตย์นาโค
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงฐฌกร  ศรีกุลคร
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงฐณิชา  ถิตย์รัศมี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
251
นางสาวฐนิดา  สีระมาตร
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงฐนิตา  ศรีบัว
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายฐานปกรณ์  ดอนปรีชา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงฐิดาภา  สำราญจักร์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงฐิตวันต์  อวะรัมย์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงฐิตาพร  ภูโปร่ง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ดอนสมจิตร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวฐิตินันท์  คิดการ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงฐิตินันท์  จ่าภา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วธานี
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายฑีคภัท  สนิทชน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายฑีฆชนม์  ศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงโฑตรีนันท์  ภูวิโคตรธนกุล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
264
นายณฐพงศ์  แสนดาหมื่น
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงณภัทร  ภูเนตร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายณรงค์เดช  ล้านพลแสน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายณรงค์  ภูสิมมา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายณรศร  อิ่มเสถียร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
269
นางสาวณสุดา  กุลสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงณัชปภา  บือกุศล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เมืองชุมพล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  ภูผิวเหลือง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พลเวียง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
275
นางสาวณัฏฐลินีย์  บาดาล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงณัฐ​พร​  รัก​คำมี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงณัฐกานต์  ปินตาคำ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงณัฐกานต์  สิทธิสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
279
นายณัฐกิตติ์  พานสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  มาดอำพร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายณัฐชนน  รูปสม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงณัฐชนันท์  รัตนะศรี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงณัฐชยา  ถิตย์ลาศ
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
284
นางสาวณัฐณิชา  กาฬหว้า
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมประชาไชย
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
286
นางสาวณัฐณิชา  เพียรภายลุน
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
287
นางสาวณัฐณิชา  ภูศรีโสม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีชัยชู
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายณัฐดนัย  อุสันสาห์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงณัฐทิดา  ตันติสิทธิพร
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายณัฐธนัง  อินสอาด
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
292
นางสาวณัฐธิดา  เนตรวงศ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูสีฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายณัฐนันท์  ศิริพยัคฆ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงณัฐนันสิริ  พรมพินิจ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงณัฐปภัสส์  ภูบุญรอด
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายณัฐพงษ์  ตรีพัสดี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายณัฐพงษ์  ไพศาล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณัฐพร  บัวเรียน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงณัฐพร  ส่งกลิ่น
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายณัฐพล  ขอมีกลาง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
302
นายณัฐพล  บุญอยู่
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
303
นายณัฐพล  อุทรักษ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
304
นายณัฐพสิษฐ์  บุ่งอุทุม
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงณัฐภรณ์  จำเริญสรรพ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงณัฐภรณ์  อัศวะภูมิ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายณัฐภัทร  ถาวร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายณัฐภัทร  ภูนาเขียว
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
309
นายณัฐภัทร  สุดชารี
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงณัฐรดี  เข็มลา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงณัฐริญา  วิริยะพันธ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
312
นางสาวณัฐวดี  ต้นสวรรค์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
313
นางสาวณัฐวดี  มุมมาลา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
314
นางสาวณัฐวดี  ศรล้อม
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงณัฐวรา  โยทสิงห์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงณัฐวิกา  การสะอาด
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงณัฐวิภา  เข็มลา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายณัฐวีร์  ยืนยงชาติ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์หิน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายณัฐวุฒิ  เอกวงษา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงณิชกานต์  ภูถาดลาย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
322
นางสาวณิชกานต์  เอกพิมพ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
323
นางสาวณิชนันทน์  ธนเกษมสุข
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงณิชนันทน์  หงษ์อ่อน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงณิชลดา  เรืองสุข
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงณิชากร  สุระเสียง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงณิชาดา  ไชยบัง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
328
นายณิพพิสฌณ์  วงษ์วิลาศ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงณีรพรรณ์  ภูสิมมา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายณุชากร  สินธุศิริ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงดรุณี  บุญวงค์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงดรุณี  พิมพิวาล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงดวงพร  สาระชร
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
334
นางสาวดวงหทัย  ฉิมจารย์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงดาราพร  จิตราช
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงดาริน  ฝายนายาง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงดุจดาว  สกุลซ้ง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงดุจดาว  อุ่นคำ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงดุจฤดี  พลไกรษร
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายตรรกวิทย์  ไร่วิบูลย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายตรรกวุฒิ  สุวรรณศรี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงตรีดาว  แวงโสธรณ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายตรีภพ  ศรีโยธา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
344
นายต่อเกียรติ  ผาสุจิตร
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายต่อตระกูล  พิมพะจันทร์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายตะวัน  สิทธิภูมิวรรณ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
347
นายตะวัน  อุทโท
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายติยะนาวิน  ติยะเฟื่อย
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายเตชาพนธ์  ตุระซอง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายเตชิด  บุญหล้า
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายเตชินท์  แซ่ลิ่ม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายเตโชดม  ภูทะระ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายทศพร  สุนทรชัย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงทอฝัน  เช้าวันดี
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
355
นายทักษ์ดนัย  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงทัตพร  สีหาบัว
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงทิฆัมพร  ภูสุดสูง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
358
นางสาวทิชาณันห์  แจ้งสุข
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายทินภัทร  หิรัญเขต
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงทิพย์สุดา  กิ่งก้าน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงทิพานัน  ภูเผ่น
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายทีปกร  มะลิสา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายเทวฤทธิ์  ภูจอมจิต
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
364
นายแทนไท  ภูชมชื่น
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงธณมล  ภูวิโคตร
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายธนกร  ดาหนองแห้ว
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายธนกร  ผลสว่าง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
368
นายธนกฤต  ตาลพันธ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายธนกฤต  วารี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายธนกฤต  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
371
นายธนกฤษ  พลอยวิเลิศ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายธนโชติ  พันธิ์โพธิ์คา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายธนดล  ดวงศรี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายธนดล  นารูลา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายธนเดช  จักรากรธนวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายธนพงษ์  วิโรจน์รัตน์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงธนพร  บุตรวงษ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงธนพร  ภูจอมนาค
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงธนพร  ศรน้ำอ้อม
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงธนพร  สุริฉาย
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงธนภรณ์  ภูจอมจิตร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายธนภัทร  ต้นตระกูล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายธนภัทร  ทองอด
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
384
นายธนภัทร  ทิ้งแสน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายธนภัทร  รุ่งวาณิชกุล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงธนภัทร  สุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายธนภัทร์  อดุลโภคาธร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายธนวุฒิ  บุบผาเดช
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายธนศักดิ์  ศรีวรรณา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายธนะพล  ภูสมมา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงธนัชพร  จันทะมาตย์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงธนัญชนก  มั่งมา
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
393
นายธนากร  อ่อนประสงค์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายธนากาญจน์  ชารีรักษ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
395
นายธนาดล  พันธ์คุ้มเก่า
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงธนิดา  ศรีสมบัติ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายธนินท์รัฐ  ภูยาดาว
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงธมลวรรณ  นนตะพันธ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงธรรมิกา  วรรณวงษ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
400
นายธราดล  ศรีขันซ้าย
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายธราเทพ  สีหาหนู
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายธริญธร  พันธ์ไสว
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
403
นางสาวธัชชา  วิษณุกูลรัตนา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วบุญ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงธัญชนก  ภาคมฤค
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
406
นางสาวธัญชนก  ไวกล้า
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
407
นางสาวธัญชนก  เอกพิมพ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงธัญญาวรรณ  โต๊ะเงิน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงธัญธิตา  ศรีชมภู
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงธัญธิศา  สุดสนที่ระลึก
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีด้วง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงธัญศิริ  ปรีวาสนา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงธัญสุดา  บอนรัมย์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายธันญ์ธกรณ์  ภูงามแสง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงธัศชนกพ์  เค้าหอม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงธาริการณ์  โพธิสาร
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรเทา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงธิดารัตน์  วัฒนบุตร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงธิษณามดี  ภูมิประหมัน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายธีธัช  วรรณสิงห์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายธีรโชติ  อิ่มสิน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายธีรดนย์  เพ็ชร์มล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
423
นายธีรดล  วิเศษ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงธีรดา  ภูจอมแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายธีรพงศ์  อิ่มเสถียร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
426
นายธีรภัทร์  นาตรีชน
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงธีร์วรา  สุทธิประภา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายธีริศร์  สุทธิประภา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายเธียรวิทย์  ญาณประสพ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
430
นายนครินทร์  ศรีคิรินทร์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงนภัทร  เกื้อสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงนภัสววรรณ  ไร่จำนงค์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงนภัสสร  สำราญบุญ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงนภัสสร  แสนบุตร
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงนภัสสรณ์  ปานทะผลิน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงนภาพร  ธารเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
437
นางสาวนภาพร  ลายภูคำ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายนราวิชญ์  แถนสีแสง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงนริน  ภูจอมดาว
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงนริสรา  พยุพล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายนฤเบศ  ภูสมปอง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงนฤภร  คำแสนโคตร
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงนฤมล  แก้วธานี
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงนฤมล  ไชยมั่น
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงนลินรัตน์  ศิริพรรณ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
446
นางสาวนลินาสน์  แถลงศรี
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงนลินี  บทมาตร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงนวพรรษ  สุทธิธรรม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
449
นายนวภัทร  วรรณทอง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายนวัต  โคตะวินนท์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงนัฐชานันท์  ศิริวรินทร์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงนัฐมล  เลิศการช่าง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงนัทธมน  ตั้งปรัชญากูล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ดอน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์อุ่น
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
นางสาวนันทพร  แผลงศร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงนันทภัทร  เจริญสรรพ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงนันทภัส  บุตรดา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงนันทิกานต์  ไกรวาปี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงนันทิกานต์  ชิณจักร์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงนันทิชา  มาสอน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงนันทิมา  พะละ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงนันทิยา  นามวิเชียร
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายนันทิวัฒน์  จิตต์พิริยะการ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายนันธชา  จัรัญญากุล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงนันนิชพัฒน์  กิ่งชา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
467
นางสาวนัยรัตน์  วิเชียรซอย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภารวิจิตร
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
469
นางสาวนิจนิภา  ศรีวะรมย์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
470
นางสาวนิจวรีย์  สมลับ
ม.3
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงนิชา  กองการ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงนิชาภัทร  ชารี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงนิณัชชา  นีละพันธ์
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
474
นางสาวนิตยาพร  โกมาร
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
475
นายนิติภูมิ  แกมนิรัตน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
476
นางสาวนิติยาภรณ์  มาตรแม้น
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายนิติรัฐ  พิมพะสอน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายนิธิกร  ภูกิ่งผา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายนิพพิชฌน์  ฤทธิ์เลิศวิริยะ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงนิภัทรา  กรรณิการ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
481
นางสาวนิภัทรา  สายสินธุ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงนิภารัตน์  วิเศษขลา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงนิราภร  ศรีแพงมล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงนิรุชา  วงษาเวียง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงนิศรัตน์  ปฏินันทกุล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงนิศากร  ปิ่นละออ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงนุจรินทร์  แก้วหาญ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงนุชธีรา  กล่อมไธสง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงเนตรชนก  ขันธบูรณ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงเนตรชนก  ธารไชย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายเนติวุฒิ  คุณาเมือง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
492
นายบัณฑูร  แช่มชื่น
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายบัลลังก์เพชร  นิติสุข
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงบัวตอง  จ่ามซอย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายบุญธนกฤต  ภูน้ำย้อย
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงบุญธิดา  พิมพะสอน
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงบุณฑริก  ภูสีเขียว
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายบุพเพสันนิวาส  ภูเครือ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายบูรพัทธ์  แก้วเกษร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงเบญจวรรณ  อนุสนธิ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงเบญญาภา  สิงหาวาสน์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายปกรณ์  ปัญญาดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายปฏิญาณ  สำราญพงษ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงปฏิพร  พิลาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญครอง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายปณต  เยาวพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายปณวัชรกิจ  จิตรมุ่ง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงปณัฐดา  ถนอมภักดอ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงปณิตา  อุ่นมีศร๊
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงปณิศรา  ด้วงคำจันทร์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงปทิตตา  ศรอำพล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงปนัดดา  อินอุ่นโชติ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงปนิตา  เฉิดรัศมี
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายปพนธ์  สุวรรณเรือง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายปภวิษณุ์  เวียงสงค์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายปภังกร  จิตรลดานนท์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
518
นางสาวปภาวรินทร์  ภูจอมนิล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
519
นางสาวปภาวรินทร์  ภูผาผัน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงปภาวรินท์  พูนกลาง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงปรมาภรณ์  กุลเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายปรมี  เหมือนนาคอน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายประกาศิต  อัฐนาค
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงประภาพร  พิกุล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงประภาศิริ  สุขุมวิริยกุล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
นายประภาส  โพนนาดี
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายปริญญาวุธ  ขามชัย
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงปริยากร  พละดร
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงปริยากร  ลครรำ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงปรีดีญาดา  จันทร์เพ็ญ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงปรียะดา  อินทรักษ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
532
นายปรียาวิชญ์  เดชโยธา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงปลายฟ้า  พลทองเติม
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายปวริศร์  คำพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงปวิชญา  แก้วลำโกน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงปวินทรา  โผภูเขียว
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงปวีณ์กร  ราชฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
538
นางสาวปวีนา  ลอควูด
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายปัจพล  รุ่งวิริยะวณิช
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายปัญญพัฒฐ์  เกษรนวล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงปัญญาพร  ดิษเอม
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงปัญณภรณ์  วรรณทอง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงปัณฑิกา  วรรณจักร์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
544
นายปัณณพัฒน์  จันทวงศ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
545
นายปัณณวัฒน์  จิตรชื่น
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงปัทมสกุล  แก้วสิมมา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงปาฎลี  เหี้ยมเหิน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายปาณชัย  หิรัญบูรณะ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงปาณิสรา  สุนทรรส
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงปานระพี  มีโนธรรม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
551
นางสาวปานหทัย  ทองจรัส
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงปารวี  นามสีฐาน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
553
นางสาวปาริฉัตร  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
554
นางสาวปาริชาด  เวียงสงค์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงปาริชาติ  ขวัญเมือง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
556
นางสาวปาริชาติ  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงปาริตา  นาถ้ำนาค
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงปาลิดา  เย็นใจ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายปิตินันท์  พิลาเจือ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงปิ่นทิพย์  อิ่มเจือ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงปิ่นมณี  ผลพูล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงปิ่นมนัส  แก้วสิมมา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงปิยณัฐ  ยุบลพันธ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงปิยพร  โนสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายปิยพล  ดอนโอภาส
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายปิยวัฒน์  โคตรพัฒน์
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยี่สารพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงปิยะธิดา  กาสีแพง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงปิยะธิดา  คลังบุญครอง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงปิยะธิดา  สาระการ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
571
นางสาวปิยะพร  วิชาหา
ม.3
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงปิยะรัตน์  ญานสาร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงปิยะวรรณ  ภูเงินงาม
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายปิยะวัฒน์  เวียงเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายปุญญพัฒน์  อรัญเวศ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงปุญญิศา  ล้านพลแสน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายปุณณธีร์  ภูเป้ว
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงปุณยาพร  ธนัทศิรวณิชย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงเปรมยุดา  นนท์ศิลา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
580
นางสาวเปรมยุดา  ภูกิ่งเงิน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
581
นางสาวเปรมวดี  ภูเต้านาค
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงเปรมิการ์  ไพเราะ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงไปรยา  แสงโสภาพรรณ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงไปรยาณี  ภูเดชกล้า
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายพงศ์สุภัค  สุภัควนิช
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายพงศิริ  ขันอาษา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วงเครือวัลย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายพงษ์สิทธิ์  วรวสินธ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายพชร  ถานโภาส
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายพชรพงค์  ดอนหัวบ่อ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายพชรพล  แพงลุนหล้า
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงพชราภรณ์  นูเร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
593
นางสาวพนิดา  โกษา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงพรจิรา  ไกรวัลย์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงพรชนก  โคตรพัฒน์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงพรนภา  ภูขามคม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
597
นางสาวพรประภา  ฆารจำรัส
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงพรพิมล  เที่ยงบุตร
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงพรพิมล  ธารเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงพรไพลิน  เห็มวิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงพรรณจินันท์  ภูผาดาว
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงพรรณิภา  นิตยชิต
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงพรรณิภา  มุลมานัด
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
604
นางสาวพรลภัส  อาจสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงพรหมพร  น้อยพระยา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงพรีริสา  สุระภี
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายพลวัฒน์  ดีสินธุ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงพลอยไพลิน  โยธารินทร์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ภูวิโคตร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงพศิกา  มูลศรี
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายพสธร  โคตะรุชัย
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงพัชนิกานต์  ศรีหาตา
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงพัชรพร  สองห้องนอก
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงพัชรมนต์  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงพัชรากร  คชขันธุ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
616
นางสาวพัชราภรณ์  กุลชาติ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงพัชราภา  จุฑาศรี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
618
นางสาวพัชราลักษณ์  สันติบริรักษ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงพัชริดา  แคนสี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
620
นางสาวพัชริดา  สารดี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงพัชรินทร์  ธารวาวแวว
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
622
นางสาวพัชรีพร  สิมสาร
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์ละออ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงพัตรพิมล  นันผ่อง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
625
นางสาวพัทธนรินทร์  มะลิรส
ม.3
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงพัทธนันท์  ภูกิ่งเงิน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงพัทธมน  คุรุศาสตรา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
628
นางสาวพันชนา  เพ็ชรภา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายพันณกร  ภูงามเงิน
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงพันวสา  สุวรรณกุลวิไล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงพิจิตรา  วงศ์วิจิตร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายพิชชากร  วังเสนา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายพิชชาทร  วังเสนา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงพิชชาภัส  ผิวแดง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
635
นางสาวพิชญ์ญากุล  มะลิรส
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงพิชญนันต์  นิติพจน์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ภูสงัด
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงพิชญา  เชาว์สวัสดิกรกุล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายพิชญาภัค  ภูจำปา
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงพิชญาภัค  ภูนาไท
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงพิชญาภา  มะลิงาม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายพิชญุตม์  พิมพ์พันธ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายพิชญุตม์  เสนาะเสียง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายพิชัยภูษิต  บัวมาตย์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีสว่างวงศ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายพิชิตชัย  นันทะเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
647
นายพิณไพร  สะตะ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงพิมชนก  สิมสาร
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
649
นางสาวพิมญาดา  นันทวงศ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงพิมพกานต์  ภูงามแสง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
651
นางสาวพิมพ์ชนก  ป้อมสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
652
นางสาวพิมพ์ชนก  พันธุ์คุ้มเก่า
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
653
นางสาวพิมพ์ชนก  สำราญมล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณชาติ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ผากา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  โคตรหมอ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
659
นางสาวพิมพ์มาดา  สีดาบุตร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
660
นางสาวพิมพ์มาดา  อินทร์จันทร์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงพิมพร  ไชยศรี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
662
นางสาวพิมพ์ลภัส  อินทร์เงิน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงพิมพ์วลัญซ์  วงศ์ชมภู
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
664
นางสาวพิมพ์ศิริ  นันทวี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงพิรดา  แสงโสภา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงพิรุณพร  วรรณจักร์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
667
นายพีคัชชา  หมีตี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายพีรธิช  เสนาธรรม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
669
นายพีรพัฒน์  นามสง่า
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
670
นายพีรพัฒน์  สุขยิ่ง
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายพีรภัทร  กุญชนะรงค์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิลัน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายพุฒิพงศ์  นาชัยเวียง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตรทา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงพุฒิพร  เจริญชัย
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงเพชรชรัตน์  สุวะที
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
677
นางสาวเพชรรัตน์  หอกกิ่ง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  ยลพันธ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงเพชรลัดดา  สูงสังเขต
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยศิรินทร์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อัครโคตร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงเพรียวพันธ์  นวลบัตร
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงแพรพันธุ์  จันทร์เพชร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงแพรวนภา  ทูลมาลา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายโพธิกร  รุ่งสว่าง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ผลเจริญงาม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายฟ้าใหม่  ภสนุมาศภัสสร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงภคพร  คิมหันต์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายภคพล  วันช่วย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงภควดี  คำศิริ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงภควพร  ชนะสงคราม
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงภควรรณ  ภูทองกิ่ง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายภควัชร  จตุพิธพรจันทร์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงภณิดา  กมลมิตร
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
695
นางสาวภัคจิรา  อุดมนา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
696
นายภัควิน  กอดทอง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงภัชรา  นัดทะยาย
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงภัชราภรณ์  เพ่งผล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายภัทรกัณฑ์  พลดี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงภัทรนันท์  คลื่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงภัทรปภา  คำศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายภัทรพงษ์  ภูบานเช้า
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
703
นายภัทรพล  แสนบุญศิริ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
704
นางสาวภัทรภากร  สุวรรณหาร
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงภัทรมน  นามมุงคุณ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
706
นางสาวภัทรวดี  ไชยศาสตร์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงภัทรวดี  สีจำปา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
708
นางสาวภัทราพร  นันบุญ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงภัทราพร  ไร่สว่าง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงภัทราวดี  ถิ่นสะอาด
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงภานรินทร์  ไผ่โคกสูง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายภานุพันธ์  ดอนเงิน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายภานุวัชร์  ไชยสีหา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงภารดา  หาญพยัคฆ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงภาริดา  ภูมิผักแว่น
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงภาวินี  ภูเนตร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงภาสุนี  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายภิษณุ  ไชยทอง
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายภีศเดช  มโนสิทธิศักดิ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายภีศเดช  สันติชัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายภูชิสส์  ภูชิตร
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายภูดิพรรดิ์  บัวแย้ม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายภูเพชร  วรพันธ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงภูฟ้า  ล้านพลแสน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายภูมิพัฒน์  ดลโสภณ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายภูมิภัทร  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
727
นายภูมิรพี  ศรีอ่อนจันทร์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายภูมิศิริ  ผันผ่อน
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
729
นายภูรินทร์  สาขา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายภูริพัฒน์  ไผ่ผุด
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
731
นายภูเรือ  นันประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงมณฑกานต์  สุณะไตรย์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงมณิชญา  โสภณ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงมณีกาญจน์  กุลไทย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงมณีโชติรส  สามง่ามไกร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงมณีรัตน์  นนทะแสน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงมนปริยา  นันทพล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงมนัสนันท์  ลาลุด
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงมานิดา  ไวแสน
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงมินตรา  ศึกษาดอน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงมินตรา  สารชัย
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงมุฑิตา  วงษา
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงเมขลา  โสภาพร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายเมธาสิทธิ์  หินสุข
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงเมนกา  ถิตย์กุล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายยศพล  กมลคร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายยศภัค  รัตนสีหา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายยศวริช  แซ่ตั้น
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงยุคลธร  ภูชำนิ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายยุทธพงศ์  พัฒนจิรกุล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายยุพราช  จันที
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงยุภาวรรณ  หัสดี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
753
นางสาวยุวธิดา  ไร่ไสว
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายรชต  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายรชต  อันไชยบุญ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายรติบดี  ศรีมงคล
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงรภัสสรณ์  เชื้อลิ้นฟ้าธนัต
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงรภัสสรณ์  เชื้อลิ้นฟ้าธนัต
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
759
นางสาวรวิพร  เข็มทอง
ม.3
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงรักษิตา  นนท์ศิลา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายรัชชานนท์  พรหมโคตร
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
762
นางสาวรัชญาภรณ์  จันทกุล
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ครองยุติ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
764
นายรัชฏกร  เนื่องบุญมา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงรัชพร  แสงมณี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายรัชภูมิ  เลิศหล้า
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงรัตติการณ์  ปรีสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงรัตติกาล  เฉิดรักษา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายรัตนกร  อิ่มสง่า
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายรัตนบดินทร์  กล้าขยัน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
นายรัตนพล  เอราวัณ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
772
นางสาวรัตนวดี  บุตรวิชา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อุดมถิ่น
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงรามาวดี  สาราพันธุ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายราเมศวร์  อาจบรรจง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงรินลณี  ถมหนวด
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงรินลดา  โต๊ะเครื่อง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงริ้วเมฆา  บุษบารัตน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงรุ่งระวี  หนูเผ่า
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงรุ่งรุจี  กุลชาติ
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
781
นางสาวรุ่งอรุณ  พรพนม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
782
นางสาวรุจาภา  สุนันต๊ะ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงรุจิรดา  ผองแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงรุจิรา  โยธาฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
785
นางสาวรุติพร  นาทองบ่อ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายเรืองศักดิ์  นาจำรัส
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงโรจนา  ศิริเย็น
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงฤกษ์ฤทัย  ภูมิชูชิต
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายฤทธิชัย  แก้วคำ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
790
นายฤทธิเดช  ตาไว
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีบุรมย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงละอองทราย  ภูมิโคตร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายลัญจกร  สกุลชัยแก้ว
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
794
นายลัทธพล  กัณฑิศักดิ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงลีลาวดี  ภูสถิตย์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงวชิราภรณ์  แสนเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงวทันยา  ทองโสภณ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
798
นางสาววทันยา  ทองอุดม
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงวธูสิริ  บุญปก
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
800
นางสาววนฤมล  บุรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
801
นางสาววนัชพร  ฉายบุญครอง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
802
นางสาววนิดา  นันทะเขต
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงวนิดา  มุลนานัด
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงวรกมล  พลอยวิเลิศ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงวรกมล  สาระการ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงวรดา  ศิริรักษ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
807
นายวรปรัชญ์  วรปัญญา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงวรรณภา  สุโยธา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงวรรณวิสา  อาสาสนา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงวรวรรณ  ลีรัตนเลิศ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
811
นายวรวัฒน์  ผาสานคำ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงวรัชยา  ยุบลเขต
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงวรัญญา  อารมณ์สวะ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงวรางคณา  ลุนคำโต
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงวริญดา  ภูละมุล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายวริทธิ์นันท์  จันทร์ดอน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงวรินดา  กลิ่นปรี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงวรินธร  บุญทัน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงวริศรา  ทองอุดม
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงวริศรา  ภูสมนึก
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงวริศรา  ใสจูง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายวศกร  รัตมะโน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายวัชรพล  ไชยกำบัง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายวัชรพล  ประเสริฐสังข์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
826
นายวัชรินทร์  วิเชียรซอย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงวัชลาวลี  วงษ์วาท
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายวัฒนากรณ์  รังกะริน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงวันวิสา  ภูตาคม
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
830
นางสาววันวิสาข์  การเมือง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงวัลยา  ภูผานี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
832
นางสาววายุภักษ์  สกุลโพน
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงวาสนา  อภิเนษกรมณ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงวิกานดา  โนนสินชัย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงวิชญาดา  จันทะขึ้น
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงวิชญาดา  ชูภิรมย์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงวิชุลดา  กองการ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
838
นายวิทวัส  สาระหงษ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงวิพรรรลดา  มณีโนนโพธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
840
นางสาววิภาดา  จรถวิล
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
นางสาววิภาดา  จิตรเหลื่อม
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
842
นางสาววิภาดา  บูรณะภูมิ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงวิภาพร  จันทะนาม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมยศ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงวิภาวดี  สำราญบุญ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงวิยดา  มาศภูมี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงวิยะดา  นันต้อย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายวิศรุต  นามโส
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายวีรชน  สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงวีร์สุดา  สิทธิทองศรี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายวีระวัฒน์  ฆารชม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายวุฒิพร  พรมลี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายศตวรรษ  สุทธศรี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงศราวลี  แสนแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงศริยาภรณ์  ภารประดับ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงศรีกัญญา  ไชยนิคม
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงศรุตา  นันภักดี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงศวรรยา  สุขสำราญ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงศวิตา  บุตรวาปี
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
860
นางสาวศศธร  ชัยสวนียากรณ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงศศิกาญจน์  แพ่งสภา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงศศิกานต์  ชื่นบุญเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงศศิกานต์  มะลาศรี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงศศิญาพร  คงสมมาตร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
865
นางสาวศศิธร  ปุณะตุง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงศศิธร  ภูดอนม่วง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงศศิธร  เรืองแสน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงศศิธา  เพ็ชรหมื่นไวย
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงศศิประภา  ศรีสุริ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงศศิภา  ชดช้อย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงศศิวิมล  ปัตถานัง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงศศิวิมล  สงกันหา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายศักดิ์เพชร  นิติสุข
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายศักดิ์  ศรีกัลยา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงศิรดา  นาสินเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงศิรภัสสร  พันธุ์เหล็ก
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงศิริกัญญา  หรรษา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงศิริกันยา  พันพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
879
นางสาวศิริกาญจน์  โคสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงศิริณภัษ  เรืองแสง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายศิริเทียนชัย  วิเชียรชัย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงศิรินดา  ขวัญทับทิม
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงศิรินทรา  ญานผาด
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงศิรินภา  นิลดี
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงศิรินภา  บุญสูง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์อาษา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงศิวกร  แสงชาติ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงศิวพร  ทิพย์สนเท่ห์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
890
นายศิวพล  สุปัญญาบุตร
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายศิวโรจน์  บุญพันธ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
892
นายศิวศิษย์  แสงนิกุล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายศิวากร  แดนนาสาร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงศิวาพร  ภูสีเงิน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงศิษฐิยาภรณ์  อุปนันท์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงศุพธิดา  คงสด
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายศุภกรณ์  เรือนคำ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงศุภกานต์  เทพวงศ์ษา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายศุภกิตติ์  อรัญสาร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายศุภชัย  พลยะเรศ
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายศุภณัฏฐ์  บุตลา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงศุภธวดี  ไวยเวช
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
903
นางสาวศุภนิดา  ก่อทอง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงศุภนุช  แพงโพนทอง
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงศุภรัตน์  สุวรรณไตรย์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
906
นายศุภวรรษ  ปรีการ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายศุภวัฒน์  วรรณจักร
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายศุภวิชญ์  นาถมทอง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงศุภสุตา  เกื้อปัญญา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงศุภัสสรา  เลิศสหพันธ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายเศรษฐพงษ์  ผจงศิลป์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงสกุนต์ธิดา  แสนภูวา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงสกุลญา  ภู่ระย้า
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงสเตฟานี่  เจโอ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงสเตร่า  โคนานินโน
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
917
นางสาวสมจิตร  วิชัยโย
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายสมัชชา  ขันธ์เดช
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
919
เด็กชายสรยุทธ์  นาวัลย์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายสรรภพ  เพชรบรม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
921
เด็กชายสรวิช  บรรพชาติ
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
922
นายสรวิชญ์  ขะกิจ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
923
นางสาวสริญญา  เครือศรี
ม.3
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงสลิลทิพย์  กุมกี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายสหธนกฤต  พรรณจิตต์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายสหรัฐ  ภูพานไร่
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
927
นายสหรัตน์  ปัตลา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
928
นายสหรัถ  จันทะเนย์
ม.3
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายสัตยา  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงสาธนี  ภูนาเมือง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
931
นางสาวสาธิดา  ลิ้มวัฒนาพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
932
นางสาวสาธิตา  ตาลพันธ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
933
นางสาวสายธาร  ภูผุน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายสิงหภณ  ขันประมาณ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายสิทธิพร  ทองน้อย
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายสิทธิพล  ดีปะติ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายสิปปภาส  นางาม
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงสิยาพร  วงศ์ประกูลทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายสิรดนัย  คงใหม่
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายสิรดนัย  สกุลเดช
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
941
นายสิรภพ  ภูพันนา
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายสิรภพ  อิสระพงศ์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
943
เด็กชายสิรภัทร  พานสถิตย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายสิรวิชญ์  สุทธิประภา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงสิราวรรณ  อุ่นเวียง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงสิริกร  ดอนโอฬาร
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงสิริกร  บำรุง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงสิริกานต์  เชื้อน้อย
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงสิริญญา  อาฆราช
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
950
นางสาวสิรินนภา  เขาทอง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงสิรินยา  ฆารประเดิม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
952
นางสาวสิรินาถ  จิตจักร
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงสิรินาถ  ไวแสน
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงสิริมา  ฉายฉวิล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงสิริยากร  ขันธหงษ์
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงสิริยากร  ชารีรักษ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงสิริยากร  ถิตย์สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงสิริยากร  ภูคะฮาด
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงสิริรักษ์  จรัสชัยพจน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงสิริรัตน์  ถิ่นแสนดี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงสิริรัตน์  มณีไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงสิริวิมล  พันธ์กุล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายสุกฤษฎิ์ไชย  ภูตะลุน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
964
นางสาวสุขศิริ  บำรุงกิจ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงสุจิตตรา  จุทสิงห์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
966
นางสาวสุจิตรา  บรรจง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงสุจิรา  บุญรอด
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงสุชญา  ถิตย์เลขา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงสุชัญสินี  ภูผิวโคก
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายสุชัยพร  บุษดี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
971
นางสาวสุชาดา  คำยุธา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงสุชาดา  งามเงิน
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
973
นางสาวสุชานันท์  ศิริใหญ่
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงสุชานาถ  ฉายรื่น
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงสุชาวดี  วิลิตไชย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงสุฑามาศ  ภูชาบุตร
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
977
นางสาวสุดาพร  ศรีพันลม
ม.3
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงสุดารัตน์  คงประพัฒน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยลุม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงสุดารัตน์  อินซี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงสุดาวดี  พลคำมาก
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
982
นางสาวสุทธิดา  สุนทร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงสุทธิดา  สุรำนาจ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
984
เด็กชายสุทธิพงศ์  การปรีชา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายสุทธิพงศ์  สงกระสันธ์ุ
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายสุทธิศักดิ์  เอ้วะเม
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายสุธากร  ภูผิวฟ้า
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงสุธาทิพย์  เล่นทัศน์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงสุธาสิณี  ฤทธิ์ชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงสุนันทินี  บทมาตร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงสุนิษสา  ตันเจริญ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงสุพนิดา  แดงดงบัง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงสุพรรณภัทร  จองหนาน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงสุพรรณรัศมิ์  แสนอุดม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ดอนชัย
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงสุพิชญา  เทศารินทร์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงสุพิชญา  ภูอุ้ม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงสุพิศรา  เศษวงค์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายสุภกร  ปรีการ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงสุภชา  เกียววงษ์
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงสุภัทรตา  พิมพะสอน
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงสุภัทรา  ชูศรียิ่ง
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงสุภัทรา  ภูไชยแสง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1004
นางสาวสุภานัน  เพิ่มพูล
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายสุรเชษฐ์  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายสุรสิทธิ์  ภูผาทอง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงสุริย์นิภา  ไชยสีหา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงสุวพัชร์  ภูทองกรม
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงสุวรรณฉัตร  แก้วลี
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สอนประเทศ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายสุวัฒน์ชัย  บุญสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายสุวิจักขณ์  ธราไกรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายเสฎฐพงษ์  ธะนะชัย
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กชายเสถียรพงศ์  จันโทมุข
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงหทัยชนก  วรวิวัฒนวงศ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
นางสาวหทัยชนก  สินธุโคตร
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1017
นางสาวหนึ่งฤทัย  มณีศรี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1018
นายหัสดินทร์  ฤทธิพันธ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กชายหิรัญ  มณีไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายเหมือนชัย  แก้วไวยุทธ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงไหมแก้ว  นนทะแสน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1022
นางสาวอคัมย์ศิริ  ภาคอินทรีย์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงอชิยะดา  เกษรรัตน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงอชิรญา  คำแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายอชิรวิชญ์  อุดมมาก
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงอติกานต์  วรรณศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กชายอติชาต  แสนศรี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงอธิชา  ปรีเลขา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายอธิษฐ์  นาชัยเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงอนนทวรรณ  จันทร์น้อย
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงอนัญญา  สุทธิประภา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงอนัญพร  ทำทอง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงอนิชา  นันจำรัส
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1034
นางสาวอนุชรา  นาโคกกลาง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายอนุชา  ภูพันนา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงอนุรดี  พันธุ์สะอาด
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายอนุวัฒ  ผลสิน
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายอโนทัย  คำพระมัย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มกุดลิง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงอภิชญา  จูวัฒนาประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงอภิชญา  บุญทา
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงอภิญญา  ภูหัวเงิน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1043
นางสาวอภิญญา  ลุนใต้
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงอภิญญา  วิชัยวงษ์
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงอภิญญา  อิ่มเสถียร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายอภินัทธ์  อุทัยคำ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายอภิพล  รอดหิรัญ
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงอภิรดี  ปัททุม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กชายอภิรักษ์  ถาวรพร้อม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กชายอภิรักษ์  อุบลลา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กชายอภิวัฒน์  ไต่ตาม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1052
นายอภิวิชญ์  สุรำนาจ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
1053
นางสาวอภิสมัย  แสงบุตร
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
1054
นางสาวอภิสรา  มาตุ้ม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงอภิสรา  สุรำนาจ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วสวิง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายอมเรศ  อ่อนดี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงอมลวรรณ  เมฆขุนทด
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงอมิตา  ภูแซมแสง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงอรจิรา  การจะโนศรี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงอรณิชา  โคตรแสนเมือง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงอรทัย  ปักษาไพร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงอรทัย  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงอรนภา  บริหาร
ม.1
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงอรนุช  ภูดวงดอก
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กชายอรรฆพร  จันทะนันท์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กชายอรรถกร  ไสยมล
ม.2
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กชายอรรถพล  ภูผันผิน
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1069
นางสาวอรวรรณ  ฤทธิ์ฤาชัย
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงอรวรรณ  ไวมาตย์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1071
นางสาวอรวรรณ  สุรมณี
ม.3
โรงเรียนกมลาไสย
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงอรสา  อรรถประจง
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงอรอนงค์  สินธุโคตร
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงอรอุมา  ฆารประเดิม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงอริษา  ศรีพุทธา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1076
นางสาวอริษา  สีเทา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงอริษา  อุ่นรักษา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงอริสรา  ชำนาญกิจ
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงอริสรา  พุดภารี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงอริสา  ประทุม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงอัครภิญญา  พลจร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1082
นายอัครวัฒน์  พิมสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงอัจฉรา  สละไซ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1084
นางสาวอัญชนา  ทำพนม
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงอัญชลี  สียางนอก
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงอัญญารัตน์  ทาชาติ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1087
นางสาวอัญทิกา  เจนธีรกุล
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงอัณศยา  บุญศาสตร์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายอัมฤทธิ์  ยิ่งคงดี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงอัยลดา  ภูโยฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1091
นางสาวอัลติมา  โชติบุญ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
1092
นายอัศวภูมิ  ภูนามล
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1093
นายอัสนี  ด่านศักดิ์ชัย
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายอานนท์  โพธิ์ชัยสิงห์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงอาภัสรา  ชินามน
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงอาภาสิริ  บุญผง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงอาภิยะดา  แก้วอำภา
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงอารยา  รุ่งฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงอารัญญา  วงสะอาด
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงอาริญา  วิเชียรสาร
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงอารียา  ไชยะภา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงอารียา  ตาวะศรี
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงอารียา  นิลสาขา
ม.2
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงอารียาภรณื  พิมพาคำ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1105
นายอินทรีย์  อินทร์ศิริ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กชายอิศรศักดิ์  เงางาม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงอุมากร  ทองคำห่อ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงอุมารินทร์  ไชยกำบัง
ม.3
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายเอกมงคล  ผุสดี
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1110
นายเอกรักษ์  พิมพ์เภา
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กชายเอกรัฐ  ปรีจำรัส
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงเอเชีย  ทวีโชติ
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงเอมิตรา  ลีใส
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ภูแย้มไสย์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงเอื้ออาริยา  บุ้งทอง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงแอ็งจึล นัน  ฮอลล์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น