ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  มิมาชา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
2
นางสาวกชกานต์  ตราชู
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพรรณ  สรศิลป์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกกร  พรหมโสภา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกกานต์  นามวงค์ชัย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกพร  ทอนฮามแก้ว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  โก๊ะเค้า
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไก่สระแก้ว
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนสุนนท์
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  หาญชัยศรี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกอร  ยูระอินทร์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนิษฐา  จันทาสี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกมนนัทธ์  ธนะมงคลกิตติ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกมลชนก  ประทุม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกมลวัทน์  มินสังสา
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
นางสาวกรกนก  เครือบุดดี
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกรพิน  เพียลาดใหล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกรรณิกา  กรพันธ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกรวิภา  เรืองวงษ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกฤตธีรา  สุดตาภักดี
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกฤตภาส  รัตนวงศ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกฤติยารัตน์  คำละภา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
23
นายกฤษณะ  ธารดรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกฤษดา  แร่ถ่าย
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
25
นายกฤษธรากร  แก้วขวัญ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกษิเดช  จิตต์ตรอง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
27
นางสาวกัญญาณัฐ  อันพา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกัญญาพัชร  โคตรธรรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกัญญาภัค  เชื้อคมตา
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกัญญารัตน์  งอยภูธร
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทีอ้น
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษ์ชน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสยศาสตร์
ม.1
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกันต์พงษ์  อุดมศาส์นติ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกันยรัตน์  งอยผาลา
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกันยากานต์  อันทะเกตุ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกัลยา  เชื้อดวงผุย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกัลยา  นนฤทัย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกัลยาณี  แก้ววิหาร
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
40
นางสาวกาญจนา  คำมุงคุณ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกิตติกร  วันโท
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกิตติกา  นูหาร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกิตติขจร  สิทธิพล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกิตติชัย  คำสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกิตติธัช  พิมพ์สมแดง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกิตติภพ  มูลมาตร
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกุลเกียรติ  ศรีไชยา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกุลธิดา  ปัญญาวัน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกุลภรณ์  จาดเพ็ง
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกุลภัสสร์  โชตแสง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกุลย์นัทดา  ป้องทอง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
53
นางสาวกุลยา  ทุนชัย
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
นางสาวกุลยา  มุงเพีย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงเก็จมณี  พรมลี
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงเกตน์สิรี  หว่อวัน
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงเกวรินทร์  กงแก่นทา
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงเกวรินทร์  ศรีเภา
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
นางสาวเกวลิน  สุริยันต์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงเกวลี  อุบลกาญจน์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงเกศราภรณ์  ผาใต้
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงเกศริน  เกษรพันธ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงเกศศิณี  บัวพรม
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายเกียรติศักดิ์  งอยผาลา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
65
นายเกียรติศักดิ์  ปัตฆาต
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
66
นางสาวแก้วตา  อุตรศาสตร์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายไกรวิชญ์  ขาวสุริจันทร์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
68
นายขจรศักดิ์  สาริศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงขนิษฐา  ศรัทธาคลัง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริฟอง
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงขวัญใจ  สังควัน
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
72
นางสาวขวัญชนก  ประกิ่ง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงเขมจิรา  ม่วงศรี
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายคณาธิป  ศรีนา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงคณิศร  นีอำมาตย์
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายคณิศร  หนังไทยสงค์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
77
นายคมกริช  กุดทิม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
78
นางสาวคอร์รี่  ปีเตอร์สมา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงจณิสตา  ซ้ายขวา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
80
นายจตุพล  ศรีล้านมี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายจตุพล  อ่อนชื่นชม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายจตุรวิทย์  แก้วหาวงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงจอมเกล้า  ภูติยา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายจักรพงษ์  อนันติ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายจักรพรรดิ์  มิลินทานุช
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายจักรพันธุ์  นามจันทร์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายจักรภัทร  วงศ์มีแก้ว
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงจันทกานต์  ลาดมุณี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
89
นางสาวจันธิรา  วงค์กาฬสินธุ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงจารุกร  ฝอยลามโลก
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงจารุวรรณ  เศรษฐี
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงจิตกร  ยากันจา
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงจิตติมา  เงินนาม
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงจิตรตา  ลาวงศ์เกิด
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงจิติยาภรณ์  น้อยสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงจินต์จุฑา  แสนใจบาล
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
97
นายจิรพงศ์  จันทรังษี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
98
นายจิรภัทร  พาเพียเพ็ง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
99
นางสาวจิรวีณ์  แก้วก่า
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงจิรัชญา  จิตจำนงค์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงจิรัชธิดา  ธุระกิจ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
102
นายจิรานุวัฒน์  งอยผาลา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงจิราพัชร  อุทธาพันธ์
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงจิราภา  จันไตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายจิรายุส  งอยจันทร์ศรี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงจิราวรรณ  ปวงสันเที๊ยะ
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
107
นางสาวจีรนันท์  วันสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงจีรพร  ทองผดุง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
109
นายจีรศักดิ์  แก้วหาวงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงจีราวัลย์  เศกใส
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
นายจุฑาภัทร  พรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายจุฑาภัทร  วงศ์งาน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราราช
ม.2
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาคำ
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
115
นางสาวจุฑามาศ  อินทโมรา
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  บุญต่าย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
117
นายจุรจักรฤทธิ์  เดชาชนก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงจุราภรณ์  ระแสนพรม
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวจุลวิภา  ธรรมศรี
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายจุลศักดิ์  คูณพรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
121
นายเจตนากร  ศิริมาศ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วรามิตร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายฉัตรกรินทร์  พงษ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  โยคะสิงห์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงฉัตรชนก  ชมชื่น
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายฉัตรชัย  บุณไกร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายฉัตรชัย  สีคราม
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงชฎานันท์  อินกอง
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงชฎาพร  คนหาญ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงชฎิลรัตน์  สนเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีสาวรรณ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงชนกานต์  คำสงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
133
นายชนะพล  เภาโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงชนากานต์  พิมล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงชนาพร  วิดีสา
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงชนาภา  รองเมือง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงชนาภา  สุติบุตร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
138
นายชนายุทธ  เดชธิสา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงชนารัตน์  ชมชายผล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
140
นางสาวชนิกานต์  อวนพล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชนิดา  พลราชม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงชนิตา  คำเพ็ง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงชนิสรา  ฤทธิธรรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงชมพูนุช  ธนุการ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายชยพล  สกุลฮูฮา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายชรินธร  ราชชุยแสน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงชลธิชา  งอยผาลา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงชลธิชา  เจริญขันธ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาวัน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงชลธิชา  มุงแสน
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงชลธิชา  เรืองฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
152
นางสาวชลธิชา  อาจโยธา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายชลสิทธิ์  เคนะอ่อน
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
154
นางสาวชลิดาภา  คุณปัญญา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
155
นายชวิศ  วัชญากาญจน์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงช่อผกา  หอมจัด
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายชัชชัย  วรรัตนธรรม
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
158
นางสาวชัชมาศ  ภูเด่น
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายชัยราช  หาญมนตรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
160
นายชัยวัฒน์  ทรงหาคำ
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายชัยวัทน์  พาพานทาง
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายชาคริช  ผาเชาว์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
163
นายชาญชัย  โสภา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายชานน  ทรงหาคำ
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงชานิตา  อุทัยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงชาริสา  ฤทธิ์ศรีบุญ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายชิตพล  กองโพธิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
168
นายชินาธิป  เชี่ยวชาญวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายชิษณุชา  สิทธิสาท
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงชิสาพัชร์  แสนทม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงชื่นกมล  คึมยะราช
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรงเล็กสิงห์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงชุติญา  จารุธนิตกุล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
174
นางสาวชุติมา  แสนบรรดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงชุติมา  อุปพงษ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงชุลีพร  จันทาน
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
นางสาวญดา  ทุ่มวิเศษ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงญาณิศา  พรหมเชษฐา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงญาณิศา  พูนเม็ง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงญาณิศา  โสมสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
181
นางสาวญาณิสา  ดากาวงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงญานิศา  บาลโคตรคุณ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงฐิตารีย์  ทิพย์จ้อย
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายฐิติกร  ไพราชสูง
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงฐิติพรรณ  โคตรผาย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายฐิติภิศุกธิ์  สุวรรณมงคล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
187
นางสาวฐิติมา  ไทยเหนือ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ใจโชติ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยนตร์ศักดิ์สกุล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงฐิรปราณี  ใจบาน
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงฑิคัมพร  นาลงพรหม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
192
นางสาวฑิมพิกา  ดงภูยาว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงณฐพรรณ  วรราช
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงณภทัรา  เพชรเฟื่องฟ้า
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงณภัค  คณาณุวัฒนวนิช
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายณภัทร  ชาภูคำ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายณภัทร  ชิณเกตุ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
198
นายณรงค์ยศ  เพาะนาไร่
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
199
นายณรงค์ศักดิ์  คำลือฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
200
นางสาวณรัญญา  นอนิล
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายณษพนธ์  พิฑูรมานิต
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงณัชชา  ยาทองไชย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงณัชชาวดี  สมศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงณัชญา  ศรีจูมลาย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายณัชพล  งอยแพง
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายณัญพงษ์  แก่นกงไว
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงณัฎฐญา  ยะพลหา
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
208
นางสาวณัฎฐนิชา  สกุลวงษ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงณัฎนิชา  ผิวขำ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันขะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงณัฐกานต์  การุณ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายณัฐกุล  พรมไพสน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงณัฐชพร  นนสะเกตุ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายณัฐชัญ  ปาตู
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงณัฐฌา  ปทุมเพชร
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
216
นางสาวณัฐฐาวีรนุช  โคตขวา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาพรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาคพานิช
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงณัฐณิชา  เห็มบุรุษ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
220
นายณัฐดนัย  ไชยบุตรดา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงณัฐติกา  เพ็ญคำ
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงณัฐธญา  หนูสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
223
นางสาวณัฐธนพร  ชัยพันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงณัฐธิดา  งอยภูธร
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
225
นางสาวณัฐธิดา  อินทรสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายณัฐนันท์  กุลบุตร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
227
นางสาวณัฐนันท์  จันทามี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงณัฐนิชา  วัฒนาพินิจสาคร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายณัฐพงศ์  ยาสาไชย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
230
นายณัฐพงศ์  วงศ์เตชะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายณัฐพงษ์  ชมภูราช
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงณัฐพร  ตันวาณิชกุล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายณัฐพล  ตระกูลมา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายณัฐพันธุ์  โพธิ์นะ
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงณัฐภัค  ยะไชยศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายณัฐภัทร  วงษ์รักษ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
237
นางสาวณัฐรัตน์  บุญธรรม
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริชมภู
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงณัฐวดี  มะอินทร์
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงณัฐวดี  เรียงปาน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาวังราช
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายณัฐวุฒิ  พาวินิต
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์กองโพธิ์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายณัฐวุฒิ  วังคะฮาต
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุพะนาม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงณัฐสรัลพร  ปานอินทร์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศักดิ์สิทธิการ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวณัฐสุดา  จันทร์มล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชาชุมวงศ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงณีรนุช  คำชมภู
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายนุชิษฐ์  เทบำรุง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงดาระวี  ยางธิสาร
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
254
นางสาวดาริน  อาจแสน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงดาอนุพร  กุลวงษ์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
256
นายเด็กชายคมกริช  โทอาษา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
257
นางสาวเด็กหญิงมุฑิตา  แก่นปัดชา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายตรัยรงค์  เนาว์ศรีสอน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายต่อ  สุดสายเนตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายตุลกูล  ชารีพร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายตุลธร  ชารีพร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
262
นายทรงชัย  ผิวละมัย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายทวิภพ  สาสีทา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงทวีชัย  เมือยไพร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายทัศนะ  บุตรดีด้วง
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงทัศนีย์  กุนสอนนาน
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงทิฆัมพร  น้อยวงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงทิฆัมพร  แสนกล้า
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงทิพย์นภา  นีอำมาตย์
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไขศรี
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงทิพามณี  จันดารัตน์
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงทิภาพร  รมจันทร์อินทร์
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
273
นายเทวฤทธิ์  แก้วยะลุน
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
274
นายไทโย  วงค์เครือสอน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
275
นายธนกร  โพธิ์เสือ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
276
นายธนกร  แสนสงคราม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
277
นายธนไชย  โมละดา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
278
นางสาวธนนันท์  พันธ์เหล็ก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายธนบดินทร์  อัศวพลสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
280
นายธนบดี  แก้วบุญมี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายธนพงษ์  ดวงกุลสา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงธนพร  ปลัดศรีช่วย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงธนพร  ใยพันธ์
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายธนพล  เพ็งสว่าง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายธนภัทร  เพชรพรรณ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายธนรักษ์  บุพศิริ
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายธนรัฐ  พิมพ์ภูคำ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายธนวัชร  คุณปัญญา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายธนวัฒน์  จิตจักร
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายธนสิน  ลี้กุล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายธนัญชัย  บลลา
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
292
นางสาวธนัฐฐา  กัติยะ
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายธนัท  งามสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายธนัท  ใจซื่อกุล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงธนัยชนก  ขันเงิน
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
296
นายธนากร  ทัศคร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายธนากร  เที่ยงจิตร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
298
นายธนากร  ภูบึงดำ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงธนากร  เภาโพธิ์
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายธนาธิป  อุรารส
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงธนาพร  สมปาง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงธนาภา  ฮังโยธา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
303
นายธนิน  ตันวาณิชกุล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายธรรมนูญ  ทวีพงศ์พจนา
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายธวัชชัย  เคนไชยวงศ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงธัชพรรณ  จันทะนาม
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
307
นางสาวธัญจิรา  ศรีมหา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงธัญจิรา  อุปพงษ์
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงธัญญานุช  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิมพ์มีลาย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงธัญธิตา  นามประกาย
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรณู
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงธัญวรัตฆ์  ใจช่วง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
314
นางสาวธาริณี  สาวิสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงธารินทร์  อุตวงค์ษา
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
นางสาวธิญาดา  ปาสด
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงธิญาดา  แสงตรีสุ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงธิดา  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไชยหาญ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวธิดาพร  อักฮาดศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลสอนนาน
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
322
นางสาวธิดารัตน์  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคเอก
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายธีรภัทร  พิมเสน
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายธีรภัทร  มหาวงค์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายธีรศักดิ์  คุณปัญญา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
327
นายธีรศักดิ์  พันธุ์รู้ดี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายธีระชัย  ชมชาติ
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
329
นายธีระพัฒน์  ดวงหล้า
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายธูปกรณ์  มีระหงษ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงนงรัตน์  ปิระนัน
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงนงลักษณ์  สร้อยมาลัย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
333
นายนชาติ  คำเงิน
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายนนทวัฒน์  จันทร์ปาน
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายนนทวัฒน์  ลินโพธิ์ศาล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายนพชัย  แก้วฝ่าย
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงนพรัตน์  แก้วฝ่าย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงนพรัตน์  ใยวังหน้า
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายนภกานต์  นาคพันธ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงนภัสร  อุปชิต
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงนภัสรา  วัดแผ่นลำ
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
342
นางสาวนภาพร  ผึ้งศรี
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงนภาพร  สกลธวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงนภาภรณ์  พรหมภัทร
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
345
นางสาวนภาวรรณ  พลาดสุ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายนฤบดินทร์  ธัญญเจริญ
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงนลินญา  ศรีมาตร
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงนลินทิพย์  ศิริจันทร์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
349
นางสาวนลินนิภา  กางทอง
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
350
นายนวพล  นรบุตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
นายนวพล  พีระธรรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายนวพล  เอี่ยมสืบทับ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงนัฎทนันท์  เสือแสงทอง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงนัฐถา  อ่อนจงไกร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงนันชนก  แดงวงษ์
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายนันทกร  แสวงจิตร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายนันทกานต์  ด่านสุข
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงนันท์นภัศ  ขันทะชา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
359
นางสาวนันท์นภัส  ไพรบึง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงนันทิกานต์  ศรีไชย
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงนันทิชา  มีรัตน์คำ
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงนันธ์หทัย  ปิยจิตรไพรัช
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
363
นางสาวนาตยา  ไมวงศ์แสน
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงน้ำทิพย์  หลานเศรษฐา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงน้ำฝน  สอนสมนึก
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงนิกัลยา  ผาใต้
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
367
นางสาวนิตยา  เขียงกลาง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงนิตยา  มีรัตน์คำ
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
369
นางสาวนิตยา  วะดวงดี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
370
นางสาวนิติยา  กงลีมา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงนิภาพร  ภูพรหมมา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงนิภาภัทร์  คำหาญ
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงนิรชา  ศรีจูมลาย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายนิรวิทธ์  เจริญพร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงนิรัชชา  งอยภูธร
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายนิโรจน์  ดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงนิลมณี  เชื้อคำเพ็ง
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงนิโลบล  ลีทนทา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงนุชจรี  มุงคุณ
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงนุชวรา  สายมาลัย
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงเนตรชนก  ใยสิงสอน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงเนตรนภา  ยอดโต
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
383
นายบัญวิทย์  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงบัณฑิต  วงค์เตชะ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงบัณฑิต  เหง่านางาม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงบัณฑิตา  คำชมภู
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งสว่าง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายบุญยวัฒน์  แพงคำฮัก
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงบุษยา  พุทธวงษ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงเบญจพร  บุตตะกุล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สีเพียงไทย
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงเบญจมาศ  คำสีเขียว
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงเบญจรัตน์  มุงคุณ
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
394
นางสาวเบญจวรรณ  อรรคแสง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงเบญญาภา  สมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงเบญญาภา  หูชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงโบนัส  มนต์อิ่น
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
398
นางสาวใบเตย  ลาโขง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายปกรณ์  เสาว์มนตรี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงปฏิพร  ศรีนัครินทร์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายปฏิภัทร  หงษ์สิงห์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายปฏิภาณ  ศรีนามนต์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
403
นายปฐวี  พรมรินทร์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายปฐวีพงษ์  ธัญญางค์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
405
นางสาวปณิตา  คำภีระ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายปธิภาน  เงินนาม
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
407
นางสาวปนัดดา  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
408
นางสาวปนัดดา  มุงคุณ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
409
นางสาวปนัดดา  แสงคุ้มภัย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
410
นางสาวปนิสตา  พิมพิการ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงปภัสรา  ยอดสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงปภัสสรา  โคตจักร์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงปภาวดี  อภิวันทนกุล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงปภาวรินท์  เหิกขุนทด
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงปภาวี  ศรีบุญรัตน์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงปภาวีร์  อภิวันทนกุล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงประภัทษร  ศักดิ์ดา
ม.1
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงประภัสสร  สกลธวัฒน์
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงประภัสสร  เหล่าศรี
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
420
นางสาวประภาภรณ์  ดาบสมเด็จ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ทุมแก้ว
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงปราชญ์ปรีญา  น้อยแก้ว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายปราชญา  อ่อนก้อน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
424
นางสาวปราริชาต  ปัทมาศ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
425
นายปริญญา  นาลงพรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงปริตา  ช่างงาน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายปริพล  โคตรผาย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงปลายฟ้า  ปิติพงศ์พล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงปลายฟ้า  วงค์ศรีลา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายปวริศ  ฤทธิ์กองโพธิ์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงปวีณา  จันทะรังษี
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
432
นางสาวปวีณา  เทียบมา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงปวีณา  ภารดิลก
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงปวีณา  หนึ่งคำมี
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
435
นางสาวปวีณา  อุ่นพิมพ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงปองขวัญ  ศรีสมุทร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายปัญญา  เหล่าหาโคตร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
438
นางสาวปาณิสรา  ทักษาปกรณ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงปานตะวัน  ไว้จันทร์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงปานระพี  ศรีแสน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีหาพุฒ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงปาริชาติ  จันทรังษี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงปาริชาติ  โพพาลิก
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงปิยวรรณ  ยอดมณี
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
445
นายปิยะ  สีลา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงปิยะธิดา  ทุมแก้ว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
447
นางสาวปิยะพร  หาญจำปา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงปิยากรณ์  เรือริรักษ์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงปุณญาพร  วงศ์มีแก้ว
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงเปรมกมล  สุขพันธ์
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงผกากาษจน์  คำชมภู
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายผลิตโชค  ม่อมพะเนาว์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายพงศกร  ปุ้ยภู่
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
454
นางสาวพงศธร  กอนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายพงศพัศ  แสงวงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายพงษ์ฤทธิ์  จันทะคูณ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายพชร  นามสอน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงพชรพรพรรณ  ศรีสุธรรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงพรกมล  ไชยแสง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
460
นางสาวพรชิตา  ภูมีช่อ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
461
นางสาวพรทิพย์  งิ้วสุภา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
462
นางสาวพรธีรา  สิงห์สุพรรณ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงพรนภัส  ต๊ะย่วน
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงพรนภา  ไขลายหงษ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
465
นางสาวพรนภา  ชาสงค์
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงพรนภา  ใยสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงพรนภา  อินทสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
468
นางสาวพรเบนจามิน  บุตรโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงพรพิรุณ  ใบหะสี
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงพรรณพฤกษ์ษา  ราชนิแพน
ม.1
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  พิชัยคำ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงพรรณวษา  แสนแพง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงพรรณศิริ  จันทร์เต็ม
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
475
นางสาวพรรณิดา  รันนะโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงพรรษดา  ศรีทะชิต
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงพรหมพร  คำโสม
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมสูตร
ม.1
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
479
นางสาวพลอยชมภู  จันทร์ดา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายพศิน  มูลตองคะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงพัชรพร  สัพโส
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงพัชราภา  ทะนงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงพัชริดา  ฮุยพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
484
นางสาวพัชรินทร์  เพชรคำ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงพัชรินทร์  สมสายผล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงพัชรี  อวนวัง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ตั้งธนานุสนธิ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงพัฒนมณี  หัถวงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายพันแสง  แสนดวง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
490
นางสาวพิชญ์สินี  ชินวงษ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อัคบาล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงพิธิตา  แสนศรี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายพิพรรธ  พลพาน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงพิมญาดา  หลาบโพธิ์
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
495
นางสาวพิมพ์ชนก  เนาว์ศรีสอน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายพิรภัทร  เพ็ชรหมื่นไวย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงพิริยากร  เรืองวรบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงพิลัยพร  ภารประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายพิษณุพงศ์  วงศ์บาตร
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายพีรพงศ์  พรหมพักตร์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
501
นายพีรพล  นันแพง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายพีรภัทร  คุณรักษ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายพีรภัทร  อ่อนชื่นชม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายพีระพัศ  แสงวงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายพุฒิชัย  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายพุทธชาติ  ผาลือคำ
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายพูลทรัพย์  ยะพลหา
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงเพชรรัตน์  เนาว์ศรีสอน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงเพ็ญนภา  มุงคุณ
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
510
นางสาวแพรร้อยทอง  ศรีปาน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงโพธิ์ลดา  โพธิ์ละคร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงฟ้าตะวัน  เนื้ออ่อน
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงภรภัทร  ลาโสภา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงภรภัทรปวิตรา  โคตขวา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
515
นายภราดร  ศิริฟอง
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงภริดา  ทองอันตัง
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายภัครพล  นวยฮา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
518
นายภัทร  หอมกระจาย
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายภัทรดนัย  คึมยะราช
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงภัทรธิดา  ไตรธิเลน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงภัทรธิดา  อนุญาหงษ์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
522
นายภัทรนันท์  ทิพย์สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายภัทรนันท์  ม่อมพะเนาว์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
524
นายภัทรพล  อินธิแสง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงภัทรภรณ์  วังยศ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงภัทรมน  บุญชาญ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงภัทรลภา  ภักดีโชติ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงภัทรวดี  ใยปางแก้ว
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงภัทรศมน  ทิพวงศ์ษา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผาละพัง
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงภัทราวดี  ชาภิรมย์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงภัสสร  สายหยุด
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
533
นายภาคิน  พรหมบันดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายภาคิน  สาขา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายภาณิน  ขวัญทอง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
536
นายภานุพงษ์  เหลาแตว
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายภานุพล  จาเพียราช
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงภาวนา  ยะวังพล
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายภูชิต  คำภูาา
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายภูตะวัน  แสงวงค์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายภูตะวัน  แสงอ่อน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
542
นายภูธเนธศ์  คำไทย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายภูบดินทร์  ราชกุยแสน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายภูบินดร์  ดงภูยาว
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายภูเบศน์  ภาวะนิช
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายภูผา  โคตรธรรม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายภูมินทร์  มุงคุณ
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายภูมิรพี  ทองพันธ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
549
นายภูมิศักดิ์  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
550
นายภูริทัต  พรมบุรมย์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายภูริทัต  มิ่งมิตรมี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายภูริทัตตุ์  เลิศกิจไพศาล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
553
นางสาวภูริภัค  อินทรวงศ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายภูริภัทร  คำผิว
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
555
นายภูวเดช  นามตาแสง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
556
นายภูวนัย  วดีศิริศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์โพธิ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงมณีรัตน์  คำคนซื่อ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงมณีรินทร์  ลีลาชัย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงมธุรดา  ภูผิวโคก
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงมนธิชา  ควนขันธ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงมนัสนันท์  ลาวงศ์เกิด
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
563
นางสาวมนูญ  บุรีขันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงมรุตา  อุดมศิลป์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายมาติน  พานเชียงศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงมาลัยวดี  ลีเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
567
นางสาวมิ่งขวัญ  ฮาดคะดี
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงมิ่งมาตา  กงลีมา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงมินตรา  คำงาม
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงมินตรา  ทับเงิน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายมินธาดา  ตุ่นคุ้ย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงมีนลดา  นนท์ไพวัลย์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงเมธิกา  จิตรเจริญวรกิจ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงเมษญา  ฤทธิร่วม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
575
นายยิ่งพันธ์  สุวรรณเจริญ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายยุทธกาจ  การชาคำ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
577
นางสาวยุพารัตน์  โจมคำ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
578
นางสาวยุวดี  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กลัดกันแสง
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศิริฟอง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายโยธิน  ปิติฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงโยษิตา  คำชมภู
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงรสิตา  คำหล้า
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงรักษิตา  ภูช่างทอง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายรัชชานนท์  วิชัยผิน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายรัญช์ณชัย  งอยภูธร
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงรัญชนา  โคตรผาย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายรัฐภูมิ  เจริญคร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงรัตติยากร  งันลาโสม
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  งอยจันทร์ศรี
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายรัตนมงคล  อาษาดี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศิริฟอง
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงรัตนาสิริ  เชื้อคมตา
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงรัศมี  คำพลอย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
595
นายราชฤทธิ์  ชะนะมาร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายราฐศักดิ์  นาศิริ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงรินรดา  จำปาเมือง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
598
นางสาวรุ่งจิรา  รามพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
599
นายรุ่งเรือง  คำภู
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายเรืองพิทักษ์  สุมังคะ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงวจีพร  เชื้อพระซอง
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายวชิระ  งอยภูธร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
603
นางสาววชิราภรณ์  หาญจำปา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงวณิชยา  ปีพิมพ์
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายวทัญญู  ผลบุตร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงวนัชพร  จิตติโล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงวนิดา  มหาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงวนิดา  วงศ์เตชะ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
609
นางสาววรญา  ทองสุข
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
610
นายวรภัทร  กรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
611
นางสาววรรณพร  วิถี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงวรรณิดา  กังวลทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงวรรณิษา  นินทะราช
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
614
นางสาววรรณิสา  หอมทอง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
615
นายวรรทวี  สินทวีสิริศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายวรวิชญ์  ทองสุข
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายวรวุฒิ  นนท์สะเกษ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงวรัญญา  ผึ่งเถื่อน
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวรกุล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงวรัญญา  สาธร
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงวรัญญา  อนุญาหงษ์
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงวรัญดา  คงชุ่มชื่น
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายวรากร  จูมศรีสิงห์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์นอก
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายวรายุต  กุเลา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงวริศรา  โคดอาสา
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงวริศรา  ฮามวงค์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงวริษฐา  เขียวคล้าย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายวัชรพล  อุทรสิงห์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงวัลย์วิภา  ลือแก้วมา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
นายวาสุเทพ  นนท์ภายวัน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
632
นางสาววิจิตรา  โคตรธรรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
633
นางสาววิชุดา  วงศ์สาสนธ์
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายวิเชียร  ก้านสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
635
นายวิทวัฒน์  โน๊ตสุภา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงวิภาภรณ์  เทพเสนา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงวิภาวรรณ  วงศ์อินทร์อยู่
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงวิภาวี  ค้าเลิศ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงวิรัญญา  บุญยะใบ
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
640
นางสาววิลาวัลย์  กุมภาพันธ์
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
641
นายวิวัฒน์  โสบุญ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงวีณัฐสนัน  คำพลอย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายวีรชัย  พรหมโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายวีรภัทร  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายวีรภาพ  ศรีบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงวีร์ลนัส  คำผาเยือง
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงวีระดา  ยางธิสาร
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
648
นายวีระวุฒิ  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายวุฒิศักดิ์  คุณปัญญา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
650
นางสาวศริญญา  ทาศรีภู
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงศศิกาญจน์  เขตนอก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ไชยรักษา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
653
นางสาวศศิกานต์  พลพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
654
นางสาวศศิการณ์  จันทาศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
655
นางสาวศศิฉาย  ลีนาลาด
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงศศิชา  จำเริญ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงศศิตา  แป้นโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงศศิธร  สายอุราช
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงศศิธร  หนองแคน
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณไตร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายศักดิ์กรินทร์  ใจบุญ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายศักดิ์กรินทร์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
663
นายศักดิ์ภัทร์  เพ็ญจันทร์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
664
นางสาวศันสนีย์  วงศ์อินพ่อ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
665
นางสาวศิรภัสสร  กุลวงษ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
นายศิรศักดิ์  แสงโตโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงศิราวดี  ศรีษะเกษ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
668
นางสาวศิริกัญญา  ดากาวงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงศิริกาญ  แดนรักษ์
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงศิริกานต์  อิ่มเจือ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
671
นางสาวศิริคุณ  จันทร์อุบล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
672
นายศิริชัย  มูลชมภู
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงศิรินทิพย์  บุญเลิศ
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงศิรินธร  ดวงพินิจ
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงศิริประภา  ทองปิว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงศิริภัสสร  บัวทะราช
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยมะรัตน์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขภูวงศ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงศิโรรัตน์  เสนาไชย
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายศิลปิน  ปัจจิมนอก
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
681
นายศิวกร  ไตรยราช
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงศุฐิตา  ลาดโพธิ์ทาย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
683
นายศุภกร  ทองละไม
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายศุภกฤต  อุ่นสากล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
685
นางสาวศุภกาญจน์  งอยผาลา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
686
นายศุภกานณ์  บาลวงค์ษา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายศุภชัย  ผลจันทร์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายศุภโชค  อินธิแสน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงศุภนุช  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงศุภรัตน์  ไกยะษา
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายศุภวิชญ์  ตู้ไม้ป่า
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายศุภากร  พรมสุพรรณ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวภาคำ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงศุภาวรรณ  แสนบรรดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงษมานันท์  ใยลีอ่าง
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
696
นางสาวสกุลทิพย์  ปัญญาสาร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงสใบทิพย์  ดงภูยาว
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายสมรรถวัฒน์  ศรีหนองห้าง
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายสยมภู  ดากาวงค์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายสรณัฏฐ์  บรรเทาทุกข์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายสรยุทธ  ยุคลา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายสรยุทธ์  ลาวงศ์เกิด
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายสรวิชญ์  คงชุ่มชื่น
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
704
นายสรศักดิ์  ฤทธาพรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงสร้อยสุดา  กอโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายสราวุธ  นนท์ไพรวัน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงสรินดา  พิชัยคำ
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
708
นางสาวสโรชา  แสงมณี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงสโรชินี  พันธมาศ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงสศิกานต์  ซ้ายสุพรรณ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายสหชาติ  ศิวิไล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงสันห์ฤทัย  หาวิลี
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายสากล  คำเห็น
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  พอนิคม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
715
นางสาวสิขรินทร์  จันทพันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์งาม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
717
นายสิทธิภัทร  เมืองโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
718
นายสิทธิศักดิ์  ยิ้มแย้ม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงสิปาง  นึกกระฎานน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
720
นายสิรภพ  นาคพันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงสิรินทร์ยา  โพพาลิก
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงสิรินทรา  ขันหวาน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงสิรินทรา  ราชัย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
724
นางสาวสิรินทรา  อินทร์เกษา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงสิรินทิพย์  ไชโยธา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงสิรินยา  บัวทะราช
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงสิริประภา  อินทร์พิมพ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
728
นางสาวสิริยากร  นาหมื่นไวย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงสิริยากร  แสนแพง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงสุจิรา  วงค์นาตาล
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงสุจิรา  ฮาดดา
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงสุชานันท์  เอี้ยงรักขะ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงสุชาวดี  พฤกษจันทร์
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายสุฑาภัทร  ผาใต้
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงสุดารัตน์  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
นางสาวสุดารัตน์  ชาวงษ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงสุดารัตน์  บูคะธรรม
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
738
นางสาวสุดารัตน์  สมแสน
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงสุตาภัญ  มีทองเหลา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุขจร
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงสุทธิดา  ใยปางแก้ว
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายสุธีพัฒน์  จันแปงเงิน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงสุนันทา  มาลาสิงห์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
744
นางสาวสุนิศา  อุปพงษ์
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
745
นางสาวสุนิษา  โคตรจันทร์
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงสุนิษา  สุกกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงสุพรรณภา  สิทธิรักษ์
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
748
นางสาวสุพรรนิกา  ปาช้างฮุง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงสุพัตรา  ผิวผ่องศรี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงสุพัตรา  ยะฮวดสา
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงสุพัตรา  แสนเพียง
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงสุพิชชา  สีดา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
753
นางสาวสุพิชญา  หาญมนตรี
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงสุพิทธยา  บัวพรม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงสุภัสตรา  พรมไพสน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงสุภารัตน์  ดวงเคน
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงสุภารัตน์  ไพไหล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงสุภาวดี  เภาโพธิ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายสุรชัย  ชินบุตร
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายสุรวุฒิ  ศรีเพียชัย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายสุรศักดิ์  สายทะเล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายสุรสิทธิ  นุบาล
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
763
นายสุริยัณห์  ขันธรรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
764
นายสุริยัน  โล่ห์ชนะไพศาล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายสุริโย  หลุ่มโสม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงสุรีรัตน์  นุบาล
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงสุวนันท์  มอญปาก
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
768
นางสาวสุวรรณนภา  คำคลี่
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงสุวัจณี  ชนะวัฒน์ปัญญา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
770
นางสาวสุวิดา  วันนาพ่อ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
นางสาวเสาวลักษณ์  ฆ้องนอก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงโสรยา  วงศ์บาตร์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
773
นางสาวหทัยชนก  ศรีพลภา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงหฤทัย  บุตรมะ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายอชิระ  สุประการ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายอดิ  ศรีทิน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
777
นายอดิเทพ  บุตรเขียว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายอดิศักดิ์  ภูวงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
779
นายอดิศักดิ์  มิตรแสง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงอติกานต์  ศักดิ์สิทธิโชค
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายอตินันณ์  จินดาเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงอทิตยา  งอยผาลา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
783
นางสาวอธิตา  พรหมโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายอธิป  แผงนาวิน
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายอธิราช  ช้างต่อ
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
786
นายอนรรฆ  นามเสาร์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายอนวัช  ดาวทอง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงอนันต์ธินี  โคตรแสนลี
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายอนุพงศ์  นาลาดทา
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายอนุวัฒน์  มนตะราช
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
791
นายอนุสรณ์  กาแก้ว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงอนุสรา  พรหมจักร์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงอภิชญา  ขันตะราช
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายอภินันท์  เทเสนา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายอภินันท์  ลำเพย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายอภิรักษ์  เจ๊ะวงศ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายอภิวัฒน์  พงษ์โสภณ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายอภิวัฒน์  วัฒนาเนตร
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายอภิศักดิ์  ชมชื่น
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
800
นายอภิสิทธิ์  นิลเขต
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายอภิสิทธิ์  พันวุฒิ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายอภิสิทธิ์  สมปิตะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
803
นางสาวอมรทิพย์  บุญพินิจ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายอมรเทพ  จินาเฟย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงอมรรัตน์  พลาดอินทร์
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงอรจิตตรา  พรมพิลาด
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงอรดา  แก้วมะ
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงอรทัย  พรมน้อย
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
809
นางสาวอรนิภา  โพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงอรนุช  อุปพงษ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงอรปรียา  งันลาโสม
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงอรวรรณ  นันแพง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
813
นางสาวอรอินทุ์  ติกขะปัญโญ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงอรัญญา  เชื้อคำเพ็ง
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงอรัญญา  ลุนจักร
ม.2
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายอริญชัย  ปุ่มเป้า
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงอรินดา  เพียสา
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงอริยา  นนท์สะเกตุ
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงอริศรา  ปานโพจาน
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
820
นางสาวอริสรา  บุตรดีด้วง
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
821
นางสาวอริสา  ปะระทัง
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงอรุณวรรณ  โคตรทุม
ม.2
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
823
นายอลงกรต  งอยแพง
ม.3
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
824
นางสาวอลิสดา  เสนาผล
ม.3
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายอัครพล  บุญเหลือ
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงอังสุมา  ชัยนามล
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงอัจฉรา  มานะโพน
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงอัญชลีพร  หาญมนตรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงอัญมณี  แก้วเวียงเดช
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายอัฏฐวัช  รถนานาม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงอัณศยา  สุวรรณแสง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
832
นายอัมรินทร์  คุณปัญญา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงอัยลดา  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงอาจารี  ฮวดคันทะ
ม.1
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงอาทิตยา  งอยจันทร์ศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
836
นางสาวอาทิตยา  ทองบุญ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
837
นางสาวอาทิตยา  หมุนทอง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
838
นายอาธิป  คำศรีพล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายอานัด  เพ็ชรฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงอารดา  ดาบสีพาย
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงอารยา  งอยจันทร์ศรี
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
842
นางสาวอารยา  มานะโพน
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงอาริตา  จันทร์โอทาน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงอารีญา  โคตรธรรม
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงอารียา  กิตติธรรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
846
นางสาวอารียา  พลโคกก่อง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
847
นางสาวอารีรัตน์  แดนประโคม
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีวรรณา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
849
นางสาวอารุณี  บุญนิเวศ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงอาลีนา  ไมอักรี
ม.1
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อัชพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทัศคร
ม.2
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงอินทิรา  โน๊ตสุภา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงอินทิรา  เภาโพธิ์
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายอิสรศักดิ์  บือทอง
ม.2
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายอุกฤษฎ์  ณ นครพนม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงเอกนุตรีย์  กุลสอนนาน
ม.1
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงเอมิกา  ชัยหมื่น
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 441 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
859
เด็กหญิงกชกร  เกตุคำ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงกชนิภา  อุทกใส
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงกนกกร  วงศ์เครือศร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
862
นางสาวกนกพร  แก้วมา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงกนกพร  พรหมพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงกนกพร  มี่งขวัญ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงกนกพร  สดใส
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงกนกพรรณ  กรมแสง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงกนกรัตน์  ผาสีดา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
868
นางสาวกนกวรรณ  โคนพันธ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงกนกวรรณ  โพสาธรรม
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิสังข์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
871
นางสาวกนกอร  เกตุวงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงกมลชนก  บุญชัย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงกมลรัตน์  สืบผาง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงกมลลักษณ์  จักรแก้ว
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงกมลวรรณ  สิมศรี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงกรพินธ์  ดอกทองดี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงกรภัค  สกลธนากร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงกรรณิการ์  สีโพนทัน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายกริชชัย  ทองอันตัง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายกริชรัตน์  ดงบัง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายกฤตภาส  สว่างเนตร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายกฤษกร  แสนมนตรี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายกฤษกา  บุญมานาง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายกฤษฎา  ศรีคิลิน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายกฤษฎากรณ์  บุสะอาด
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายกฤษณะ  ราชรี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายกฤษดา  หะติง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายกฤษบดินทร์  แก่นจำปา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์มาลา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายกวีณภัทร  อุปพงษ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายกษิดิศ  กรวยสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายกษิดิศ  สิงห์เขื้อ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายกสิณ  กาแก้ว
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 442 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
894
เด็กชายก้องภพ  แสวงผล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
895
นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วดี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โคตรมิตร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินจินดา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ข่าลา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธงศรี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ซึมเมฆ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประเทพา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
902
นางสาวกัญญาวีร์  ทิพกุล
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
903
นางสาวกันต์กมล  นรสาร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงกัลยณัฐ  สังข์แดง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงกัสมา  ทับภูมี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงกาญจนพร  เสราช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงกานติมา  นาโควงศ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายกิจติทัศน์  สุราราช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายกิตติกร  แซ่ฉิน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายกิตติณัฐ  พิกุลทอง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายกิตติบดี  โคจำนงค์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายกิตติพงษ์  สง่างาม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายกิตติพศ  ทิพย์สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายกิตติภณ  ภาโสม
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายกิตติภูมิ  แก้วมุกดา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
916
นางสาวกิตติมา  จูมสีสิงห์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงกิตติมา  ทุมกิจจะ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงกิตติยาพร  เนาว์ศรีสอน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
919
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองเงิน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายกิติพร  เนาว์ศรีสอน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงกีฑารัตน์  สังข์แดง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
922
นางสาวกุลธิดา  ศิลารักษ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
923
นายกุลพัทธ์  วงศ์มีแก้ว
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงกุลสตรี  ภูละคร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงกุศลิน  อินทรีย์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงเกตธิดา  วงศ์บุตร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
927
เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันทร์แดง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงเกวลิน  แสงวงค์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 443 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
929
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลศักดิ์ขวา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
930
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แร่มี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงแก้วตา  สาขามุละ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายแก้วนคร  นครแก้ว
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงแก้วมณี  สีนวลแล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายขจรกฤษณ์  ทัศมี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายขจรยศ  กุลยณีย์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงขจีวรรณ  ทำนาผล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงขนิษฐา  เเสนภูวา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงขนิษธราณี  พึมขุนทด
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงขรัญจิรา  เหลาแตว
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงขวัญกมล  หารเขมร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงขวัญข้าว  แบนลี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงขวัญใจ  นาคำ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงขวัญชนก  เครือบุตรดี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงขวัญชนก  จันทร์พิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายขวัญชัย  แสงทวี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงขวัญทิพย์  อนันติ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงขวัญฤทัย  พลทอง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีอุดม
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงขวัญสุดา  ปัญญาสาร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงขวัญหล่า  องอาจ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงเขมจิรา  ทิพย์สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงเขมอักษร  รักษาภักดี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
953
นายคชพล  วัฒนอมรเกียรติ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายคมกริช  แก้วกัลยา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายคมพิพัฒน์  ทิพวงค์ษา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายคมสัน  บุญเขียน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายคมสันต์  ปาละรีย์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายคุณัชญ์  อภิวุฒิโสภณ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายคุณากร  ปัทราช
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงแคทลิยา  สิงห์พรมมา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงจตุพร  สิมลี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายจตุรงค์  ราชิวงค์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงจรินันท์  เนื้อนา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 444 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
964
เด็กหญิงจริยาภรณ์  สมรื่น
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
965
เด็กชายจักรพันธ์  หงษ์พงษ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
966
เด็กชายจักรภูมิ  โทรัตน์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
967
เด็กชายจักรวาล  ศรีนัครินทร์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
968
เด็กชายจักรวุฒิ  แสนมะฮุง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายจันทรเดช  สีทาไข
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงจันทร์ทรา  ศรีถวิล
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
971
เด็กชายจาตุรงค์  จันทรโคตร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงจารินทร์  พาขุนทด
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงจารุวรรณ  หลงทอน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
974
นายจิณณวัตร  แก้วดี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายจิตติพล  ฆ้องนอก
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงจิตรทิวา  เเสนบรรดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายจิรทีปต์  ทิพย์บุผา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงจิรประภา  นรสาร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงจิรัชญา  วรชัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ดาบุตร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงจิรัฐิพร  เสกงาม
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงจิราพร  วงศ์ยุ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงจิราภรณ์  ยาสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงจิราภรณ์  เสนาคำ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายจิรายุทธ  ศรีสุทัศน์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายจิรายุทธ  ศิลารักษ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายจิราวัฒน์  โถหินัง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงจีรชาฎา  อนันติ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงจีรนันท์  ดีมี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
990
นางสาวจีระนันท์  กุลมิน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงจีระนันท์  วงศ์สีดา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจริญชัย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สอนสมนึก
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ประกิ่ง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงจุฑามาศ  พุฒตรง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงจุฑามาศ  อำมาตย์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงจุฑารัตน์  กองโพธิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงจุฑารัตน์  กุลวงค์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 445 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
999
เด็กชายจุลจักร  แก้วจันลา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายจุลจักร  ทิพย์เขียว
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายจุลจักร  แสนมา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทรภา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงจุฬาวดี  ลีขวางแก้ว
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายเจฎดิลก  ตันเสนา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายเจตน์ชฎา  ลงเรียง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายเจตรินทร์  จันทร์เหลือง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายเจษฎา  คำสงค์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายเจษฎา  อุ่นอำ้
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายเจษฏา  ขันตะราช
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงฉัตรทิพย์  คนขยัน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายฉัตรสิริ  รัตนวิเชียร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงชญาดา  แก้วมุกดา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงชญาดา  ถานทองดี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงชญานิศ  แถมสมดี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงชฎาพร  ณัทคุณธนากิตติ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1016
นางสาวชฎาภรณ์  กุศลสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายชนภพ  คำพรมมา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงชนันภรณ์  แก้วดี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงชนากานต์  ทิพมณี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงชนากานต์  พาโคกทม
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงชนาพร  ตุพิลา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงชนาภา  ชุมชัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วกิ่ง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงชมพูนุช  ไตรทามา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงชมพูนุช  บริบรูณ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงชมพูนุช  เเสนบรรดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงชมพูนุท  ผ่านสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายชยพล  พระพล
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายชยานันท์  รวยทรัพย์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงชยาภา  พ่อสียา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงชลดา  แก้วอินธิ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงชลดา  มาดี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงชลดา  สิทธิรัตน์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 446 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1034
เด็กหญิงชลทิศา  มะโนชาติ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงชลธิชา  เกตวงษา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1036
นางสาวชลธิชา  เข็มศรี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงชลลดา  สุเมผา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1038
นายชลากร  ควรตะขบ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายชวลิต  นนท์สุข
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ดาสุข
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ดาลัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โสบุญ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายชัญญา  บุตรพรม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงชัญญานุช  เกตวงษา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายชัยธวัช  บาลไพร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายชัยนิมิตร  วรวงษ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายชัยประสิทธิ์  อินทรักษา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายชัยพรรค  เสนาไชย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กชายชัยพล  วงศ์ษา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กชายชัยวัฒน์  ใจพี่
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กชายชัยวัฒน์  ทองแย้ม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กชายชาคริต  ภูมิภาค
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายชาญเมธ  จันทะระภา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายชินวัตร  บุบผาชัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กชายชินวัตร  พงศ์ศรี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กชายชินวัตร  พลไชย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวะรักษ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาญจนศิริ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำทะเนตร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาตราช
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินธิราช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1062
นางสาวชุมผกา  อุปครราช
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายเชาวรินทร์  ชื่นอุรา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายฌัชพนธ์  ชุมอักษร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงญาณภัทรสร  แสงระวี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงญาณิศา  ทินรัตน์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคราม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงญาณิศา  สำราญใจ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 447 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1069
เด็กหญิงญาณิศากานต์  แสนสุข
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงญาดา  สุวรรณา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงญาติกา  ศรีเทียน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงฐิติมา  คงทน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงฐิติมา  ผดุงจันทน์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงฐิติมา  ผดุงจันทร์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ผงธุลี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงณฐพร  ศรีผุย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กชายณภัทร  ศรีสมครุฑ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1078
นางสาวณัชชา  จันทร์เหลา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงณัฎฐชา  วงศ์มีแก้ว
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โยธะคง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฤทธิ์โยธี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงณัฏฐา  เจริญศรี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงณัฐกมล  พองดวง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงณัฐกานต์  นันท์ธนัย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงณัฐกานต์  โสภาชื่น
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กชายณัฐกิตต์  ไกรยบุตร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กชายณัฐชนนท์  โบกคำ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1088
นายณัฐชัย  ศรีทัศน์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงณัฐชา  ชมชื่น
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1090
นางสาวณัฐณิชา  ไพรเตี้ย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณโพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายณัฐดนัย  ตุ่ยไชย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กชายณัฐดนัย  นาโควงค์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายณัฐตินันท์  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงณัฐติยา  ขันทะชา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กชายณัฐธีร์  มั่นธง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1097
นางสาวณัฐนรี  วงศ์ไชยา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายณัฐนันท์  นนทะโชติ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กชายณัฐนันท์  พรมสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงณัฐนิชา  วงษ์ศรีงาม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายณัฐพงศ์  ก้านกิ่งอินทร์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยราช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่มกลาง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 451 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1104
เด็กชายณัฐพงศ์  หันโพธิ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กชายณัฐพงษ์  สีล้ำเลิศ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กชายณัฐพงษ์  อุปละ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงณัฐพรรณ  เสน่ห์ดี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1108
นายณัฐพล  โกษาแสง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายณัฐพล  สารโท
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กชายณัฐภัทร  นามนนท์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงณัฐมณ  กิขุนทด
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงณัฐมน  มั่นทอง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงณัฐริกา  เทพเสนา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงณัฐริกา  พงพันเทา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1115
นางสาวณัฐริน  คำฤาเดช
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงณัฐริยา  การุญ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงณัฐวดี  รัตนประยูร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงณัฐวดี  หวาวันจาน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตรวงศ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์นิเวศ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันนามวงศ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กชายณัฐวุฒิ  นาโควงค์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมลี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนภูวา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1125
นายณัฐวุฒิ  โสบุญ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญยงค์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กชายณัฐวุธฒิ  ทาดาวุธ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายณัฐิวุฒิ  หาญนอก
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงณัธฐริณี  แมดมิ่งเหง้า
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทรายมูล
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงดวงกมล  ทองสุ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงดวงพร  รุ่งรัตนผล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงดวงฤทัย  ราชคำ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กชายเดชอดุลย์  นาดประนิล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กชายเดชาชาญ  นรรัตน์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1136
นางสาวตรีรัตน์  อ่วมมณี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงตรีศยา  งันปัญญา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กชายตะวัน  มาตราช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 452 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1139
เด็กหญิงตุลยา  ดวงมาลา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1140
นายเตชทัต  พลชำนิ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กชายเตชินท์  อินดา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายทรัพทวี  นามโคตร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงทอภัค  หร่องเจริญ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กชายทักษ์ดนัย  การุญ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงทักษพร  เจริญชัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1146
นายทักษิณ  พลธิราช
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายทัศน์พล  สีมาเมือง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงทิพวารี  ชารีพร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายทีฆทัศน์  รัตนตรัย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กชายเทวฤทธิ์  การุญ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายเทอดพงษ์  การุญ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายธนกร  มุดนาเวช
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายธนกร  สายสุด
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กชายธนกฤต  ทรงหาคำ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายธนกฤต  พลสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กชายธนกฤต  อุ่นพา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กชายธนชัย  พรหมคำ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กชายธนดล  ล้นหลาม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กชายธนพล  วันดี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงธนภรณ์  สินธุกูต
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กชายธนภัทร  ไชยจะมาตย์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กชายธนภัทร  ถกลสาครรัตน์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กชายธนภัทร์  บุตรแสง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1164
นายธนวัฒน์  วรรณวงศ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กชายธนวัฒน์  สุราราช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กชายธนวิชญ์  แต้ศิริเวชช์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กชายธนศาสตร์  ตรีนิภากร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1168
นางสาวธนัชพร  ศรีมุกดา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กชายธนากร  โพธิ์อามาตย์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กชายธนากร  ศรีรักษา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กชายธนากร  เหลาแตว
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กชายธนาพร  สอนวงษา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กชายธนายุทธ  แพงดาน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 23

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 453 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1174
เด็กชายธนาวุฒิ  ถิ่นรัศมี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กชายธนาศักดิ์  ลาดำ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กชายธเนตร  ลีคำงาม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กชายธรรณ์ยธร  สุริวรรณ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กชายธราณิช  พ่วงหลาย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1179
นายธราดล  วรดี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงธวัลรัตน์  รู้บุญ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงธัชพร  โพธิ์ชัย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กหญิงธัญชนก  พรหมพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชัยสุรสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กหญิงธัณพิชชา  ศรีลาราช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงธันยพร  พันธุกวาง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กหญิงธันยรัตน์  เพชรชัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1187
นางสาวธันวรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กหญิงธารีรัตน์  ยงค์พันธ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1189
นางสาวธิญาดา  ลิภา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น