ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิง.อัญมณี  บรรณารักษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร    โชติพินิจ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  โชติกรพงษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกพร  คำลือ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกพร  โสภาเวทย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกพิชญ์    แก้วรินทร์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกรัศมี  มณีแสน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกลักษณ์  เหมือนสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกมลพรรณ  ขันทโคครัย
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกมลวรรณ  โหราฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกรกนก  คำสุนันท์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกรรณิกา  อุนทะพา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกฤชไกรกูร  โคธิเวทย์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกฤตธนโชติ  กำหัวเรือ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกฤตพร  พลายศิริ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกฤติมา  ประเสริฐไทย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกฤติมา  เรียงลาด
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกฤษฏิศักดิ์  เลิศธนาปรีชาสกุล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกฤษฏ์  ปิติวัฒนะอนันท์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกษมา  ศรีหานาม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกษิดิ์เดช  เตียวศิริชัยสกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกัญจนพร  ทุริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทียมกลาง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังวรณ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัญญาพร  ชาวกะมุด
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกัญญาพัชร  วิตะบุตร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ณ หนองคาย
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงคะแสง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกันต์พิชชา  โคตรชมภู
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ธนาสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกัลยณัฐ  พลศักดิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกัลย์ธีรา  รุ่งเรืองวรโชติ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกานต์ชนก  ปู่วัง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สิงหาชม
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกานติมา    สุวรรณรงค์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายการุณย์  ตรีดำรง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกิตติโชติ    มนัสทิพารมณ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกิตติญา  จิตประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกิตติธัช    บุตรแสน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกิตติพัทธ์  ชาแพน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกิตติยา  มะไลพวง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงสา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
43
นายกิติพงษ์  ปักษีเลิศ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกิติพล  ชุมแสง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกิติยา  วรรณทอง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกีรติ  โขงโกบ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกีรติกา  จันโท
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  เดชะคุณ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สกุลวันธนพัฒน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายไกรวิชญ์  พันธุ์เพ็ง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงขวัญจิรา  กูลาสัย
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงขวัญพร  อาจเดช
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายคณน  เจริญภาณุพงษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงคณิตา  แจ่มใส
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายคณิศร  วิปัดทุม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายคมชาญ  หาริกุล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงคาธารีนา  โชลทีส์เสค
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายคุณากร  เกียงแก้ว
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงจริยา  บูรณะ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายจักรภัทร  ชัยเจริญ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงจันทิมา  วงษาเวียง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงจารุภา  มากสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิริธร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงจิดาภา  จันทะขิน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงจิดาภา  โชติกานต์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงจิตรทิวา  แสงรัตน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงจิตราภรณ์  สินทรัพย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายจิรพนธ์  เทพเสนา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงจิรภิญญา  จันดี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายจิรวัฒน์  สุขนาค
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายจิระศักดิ์  สุขเสริม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงจิรัชญา    เลืองยวี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงจิรัฏฐ์  หารวรวิรุฬห์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายจิราเดช  หัตถวงศ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงจิราพัชร  ลี้สมบัติวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงจิราภรณ์    แก้วเมือง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงจุฑาพัชร์  เตริ่นตรอง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมวงษา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมสุข
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชัยจันทร์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงจุติมาภรณ์  ตันนารัตน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กุลมินทร์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อนันตกิจโสภณ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงเจนจิรา  เที่ยงภักดี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงเจริญพร  ป้องคำไหล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายฉัตรสิริ  สรสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงฉันทนา  ผุยสาธรรม
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายเฉลิมพร  ชูบัวทอง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงชงภร  โภคทรัพย์อนันต์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงชญานินท์  ตันนารัตน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงชญานิษฐ์    อินทรเกษม
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงชญาภา  ย้อยสำโรง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงชนกนันท์  จำปาสิม
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงชนกพร  อุตอามาตย์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงชนม์นิภา  วรคันธ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงชนัญธิดา  ชัยอามาตย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงชนัดตา  พรหมหิตา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงชนันธิดา  คำใสแสง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายชนาธิป    ลำพุทธา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงชนาภา  สิงหศิริ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายชนาสิน    ธนกุลธนอมร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงชนิตา  แถวหมอ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงชนิสรา  ภาคโส
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงชนิสรา  แสนสุข
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงชยา  เวทีวุฒาจารย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชรินรัตน์  ศรีวาลัย
ม.2
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงชลธิชา  บุญเต็ม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงชลิตา  สุประพนธ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงชาลิสา  สมบัติศิริ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายชิดชนก  สุยะลังกา
ม.2
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายชินดนัย    พิชาลี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงชุติมา  มงคลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงชุติมา  เห็มสังหาร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายไชยวัฒน์  พนาลิกุล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงญาณิศา  วรวงษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงญาณิศา  สะวิสัย
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายฐิติกร    อินทะขีนี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงฐิติยา    กุลคำแดง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวฐิติวรดา  คำปลิว
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายทีฆทรรศน์    สุวรรณสินธุ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงณภกช  เทพแพงตา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายณภัทร  แก้วอุ่น
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายณภัทร  ดวงสิมมา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายณภัทร  ศรีสุจันทร์
ม.2
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายณภัทร    คลังเงิน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงณหทัย  หนาดทอง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงณัชชา    สาศิริ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายณัฎฐากร  คำมีทอง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  คล่องขยัน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
130
นางสาวณัฏฐณิชา  วระวัด
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายณัฏฐนันท์  หมั่นพลศรี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงณัฐชยา  ภูกระบิล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงณัฐชา  เจียรเสริมสิน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงณัฐชา  ธรเสนา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงณัฐชา  ศรีอัคราช
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทองภู
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงณัฐฐิตา    สิทธิชูเกียรติ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงณัฐณิชา    เพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงณัฐทิชา    โคตรชมภู
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงณัฐธยาน์  โยธาทัย
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐพร  ทิพยธร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงณัฐพร    นันทโพธิ์เดช
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงณัฐวรา  ชัยเดช
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทสุรี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงณิชากร  วงศ์นุกูล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงดารณี  ตาตะมิ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายดิษฐกานต์  พงษ์ลิมศรี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงตินา  อนงค์นาฎ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายเตชทัช  โสรมรรค
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายถิรเดช  ปิ่นกมล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงทักขิณา  ทะไกรราช
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงทักษณีย์  อ่อนเค
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงทัศนีย์  ไชยเนตร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายทายุต  สหัชพงษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงทิพย์ประภา  บุตะเขียว
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายทิวเมฆ    สิทธิโชคกิจสกุล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายทีปภัทร  ลุสีดา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายธนกร  ปราบยุทธ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายธนกร    พงศ์มานะชัย
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายธนทัต  กาสกูล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงธนพร  คินาพิทย์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงธนพร  ธัญเกษมพงศ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายธนพล  โพธิน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายธนพล    วงศ์จันทร์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายธนพัฒน์  เสนะบุตร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงธนภรณ์  มิตรรักษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายธนภูมิ   ไตรยะวงศ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายธนัช  พรมอุนาถ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงธนัชญา  แซ่ตั้ง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายธนัสรินทร์  ทิพย์ศรี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงธมลวรรณ  โพธิจินดา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายธรณ์เทพ  ตันตระกูล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายธราเทพ  โสภาเวทย์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงธัญชนก  พรหมกูล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สินสืบวงศ์ธาดา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 726 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงธัญญารัตน์    อัคราช
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงธัญธร  พิมพ์สูตร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงธัญพร    พฤคณา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงธัญภัค  โภคาพานิชย์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญการี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายธัญวัฒน์  ปิตะสุต
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงธัญสินี  สีมะสิงห์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงธิญาดา  ธนาสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงธิตยา  บุญกอง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายธิติ  ตุลยวรรธน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงธีญลักษณ์  คูณสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายธีปกรณ์ชัย  พุฒิสันติกุล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงธีรดา  พรมสูตร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายธีรวิชธนิน    ธนิกศุขนิธิพัชร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงนนท์ทิชา  โคตรชมภู
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายนพนันท์    ทองเภ้า
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงนภสร  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงนภัสกร    ทองนาบัว
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงนภัสนันท์  เดชรัตน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงนราพร  พุฒฝอย
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงนรินทร์พร    ทองเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงนฤมล    แสงโพธิ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงนลินี  วัจรินทร์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายนวพล  ผ่านไชย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายนวพล  อิ่มใจ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงนวรัตน์  มูลตระกร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงนวินทร์ดา    ดีมาก
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงนัชดาว  จันทาคูณ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงนัฐนันท์  เธียรธนเกียรติ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายนัทกาวุฒิ  สุพร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงนันทกานต์  จันทร์หล่น
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงนันทชพร  สิงหศิริ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายนันทพงศ์  อนันตพงศ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงนันท์สินี    ภูวนนท์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงนับทอง    กองสมบัติ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายนัศรี่  มัสโอดี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงนาเดีย  ลาภานิช
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
213
นางสาวน้ำฝน  แสนสอาด
ม.3
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงนิมมานรดี  สักขวา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงนิศารัตน์    ชมโลก
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงนิศารัตน์  ตันนารัตน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงนุศรา    สิมมาหลวง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงนุสรา  มงคลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงเนตรนภา  ศิริสมบัติ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงเนตรอัปสร  อินมียืน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
221
นายบัญชาชัย  พรหมเมตตา
ม.3
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายบุญบอย  ไชยเสน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายบุญฤทธิ์  ชั้นเสมา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงบุญสิตา  จันทธรรม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงเบญจมาศ  วงค์เสนา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงเบญญาภา  นามเกียรติ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงเบญญาภา  เลิศบุณยากร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงปฏิพร  จิประพันธ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายปฏิภาณ  คุณะวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายปฏิภูมิ  เบ้าธรรม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายปฏิวัติ  ไชยจันทร์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงปณิชา    แสงอาวุธ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงปดิวรดา  สะวิสัย
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงปทิตตา    บัวใหญ่รักษา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงปนัดดา  พรหมโสภา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายปพนวิตร    จังคศิริ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงปพิชญา  อักษร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายปภังกร    คันธี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทศักดิ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงปรมาภรณ์    การุณ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงประภาภรณ์    วรคันธ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  โคตรชมภู
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงปราณปรียา    เย็นเหลือ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายปรินทร  สงวนบุญ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
245
นางสาวปริยดา  โบสถ์ดอน
ม.3
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงปรีดาวรรณ  กงนาง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงปรียภัทร์  กราบไกรแก้ว
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายปรุฬห์  แสงโชติ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงปลายฝน    ภูทองเงิน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงปวีร์การย์  ศรีสุวรรณโน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายปัญญพัฒน์  ภูโทถ้ำ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายปัฐวี  วงษาเวียง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรหมสูตร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงปัณณธร  ศิริกิจ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงปาณิศา  ปานิเสน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงปาณิสรา    พุทธามาตย์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงปาริฉัตร  สีหาบุตร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงปารีวา  อามาตย์มนตรี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงปิยนุช  อนันตกิจโสภณ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปิตะสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงปิยะธิดา  กาหวาย
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงปิยะมินทร์  จันทร์นาง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายปิยังกูร  วิชิต
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงปิยาภัสร์    รัตนะ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายปุระเชษฐ์  อุตมะ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายปุริต  กันโสม
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงเปรมวดี  ชัยทองคำ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พิมพเคณา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายพชรพงษ์  คุณธรรมรักษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
270
นางสาวพนิดา  บุญเทพงษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงพนิตนันท์  เกิดสุขตระกูล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงพรชนก    พ่อบาน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงพรทิพ  เตนากุล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงพรทิพา  สีหานาม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงพรพรรณ  พิสาลี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายพรภวิษย์    ขำสมบัติ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงพศิกา  วิเศษสุนทร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายพศิน  เทพแพงตา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายพัชรชัย  บุญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงพัชรากร  อาจสม
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 736 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพัชราภา    ชัยกิจ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงพัณณิตา  ภาระพงษ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงพัณณิตา    จันธิราช
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายพัทธดนย์    ปัดสาแก้ว
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายพัสกร  พรชนะรัตน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญศิริ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงพิชญา  ศรีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงพิมพกานต์  ขุนพินิจ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ประสงค์เสรีนนท์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงพิมพ์ลลิตภัทร  เกตุกันท์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงพิมพ์อร  วิสุทธิศรี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไกรยะราช
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงพิมภิสา  วงษ์แสนชัย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงพิมมาดา    เพ็ชรบุรี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงพิยดา  คะณะโท
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงพิยดา  สร้างยานาง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงพิริศา  โสภิณธิ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายพิสิฐ    กิจติกาล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายพิสิษฐ์  อิงไธสง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายพิสุทธิกมล  จ่าพันธ์นา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงพีรญาภรณ์  ไพรพยอม
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายพีรธัช    ชาแสน
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายพีรพัฒน์    อินทะวงษ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายพึ่งพา  หล้าก่ำ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายพุฒิพงศ์  อุ่นมะดี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงพุทธมาลี  คำชมภู
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงพุทธิมา  คำอุ่น
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วเมือง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายฟาฮัท    มัสโอดี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายภรัณยู  ใสมรรคา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายภรากร  จันทรา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงภัคชัญญา  สุวรรณรินทร์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายภัคพล  เปรมประสพโชค
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงภัททิยา  กลัดเพชร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงภัทร์จิราพร  ขาเมระนิยะ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 737 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายภัทรพล  มูลลี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงภัทรภร  เข็งนอก
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงภัทรภร แอนจี้    อินทะวงศ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายภัทรากร  สมดี
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงภัทราภรณ์  โสตลาด
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายภาคภูมิ  สมหา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงภาณุมาศ  เทียบแสน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงภาวิณี  หน่อสีดา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายภิญทิพย์ภากร  ทุริสุทษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงภิษฐญา    พันธุ์จินดาวรรณ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายภูดิท  สหัชพงษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายภูบดินทร์  นันแก้ว
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายภูมิภักธิ์  คงโนนกอก
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายภูมิภัทร  เปียกไธสง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายภูรินทร์  คำค้อ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงภูษิดา  ถิ่นปัญญาวงศ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงมณีทิพย์  มหาพงศ์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายมนทกานต์  วีระคุณาพร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงมนภัทร  โฆษิตธัญญ์นนท์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงมนัสนันท์    ตุลยวรรธน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาวชายโขง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายเมธาสิทธิ์    ป้องคำสิงห์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงเมวิศา  กัณฑะวงษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายยศกร    วิไลพันธ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงยุพรัตน์  เพ็ญกุลกิจ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงเยาวพา    รัตนสุรินทร์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงเยาวเรศ  หาริกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงโยษิตา  โคตรชมภู
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงโยษิตา  วิจารณรงค์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายรฐนนท์  ช่างเหล็ก
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงรวิภา  ปุริวัฒน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงรวิสรา  ยาพรม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงรสิตา  ผาจวง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงรสิตา  อนุการสกุล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงรอยปัก  โคตรชมภู
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 738 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  นนท์ไทย
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายรัฐภูมิ  พิมพ์ภากรณ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงรัฐยากร  จันตรี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงรัตนาภรณ์    จันเทพา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงรัตมณี  สิทธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายราเชน  พรหมเทศน์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงรุ่งธิดา  บัวเปลือย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงรุจาภา  แพงขะ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงไรวินท์    อินทร์วิเศษ
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงลักษิกา  แสงประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงลัทธวรรณ  ดานิตย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุทธามาตย์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงวณิชชา  กรจักร์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงวนันพร  ตันนารัตน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงวรวีร์  สิทธิภาพ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงวรัชยา    เบ้านู
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงวรัญญาธิ์  วงศ์เจริญนิพัท
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงวรินญา  พหลทัพ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงวริศรา  บุญเทพ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงวริศรา  อารยะรังษี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงวริศรา    สุทธจรรยา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงวริษา  นันทพรสิริพงศ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงวริสรา  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายวัชรพงศ์  เรียนรุ่งวิสัย
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายวันเฉลิม  ชัยอามาตย์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงวาชาพร  นุสนทรา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายวายุพัฒน์    บรรณารักษ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงวิจิตรา  บรรณารักษ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงวิชญาดา  ไตรยางค์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายวิชิต  รุ่งโรจน์รังสิกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายวิทวัส  ป่าแฝก
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงวิพาวัน  ฟันเดอร์เกีย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงวิภวานี  แก่นอินทร์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงวิมลสิริ  ชัยเจริญ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงวิรมณ  วงค์จันทร์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 745 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงวิลาสินี  กิตติศักดิ์ตระกูล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายวีระชัย  วงค์จำนงค์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงศจี  ตั้งสมบัติสันติ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายศตวรรษ  ตรีรัตน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงศรันญา  เรืองฤาหาร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายศรันย์  มงคลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงศรุตา    นาตาล
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงศศิตา  เตโช
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงศศิธร  ทาปลัด
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงศศิธร  สร้อยผาบ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงศศิวิภา  แก้วชมภู
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงศศิวิมน  กุนเสน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรศิลป์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายศาสตราพล  แสนรัตน์
ม.2
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงศิรดา  จันทรัตน์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงศิรดา  นามมะณี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงศิรดา  ยันต์วิเศษ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
403
นางสาวศิรภัสสร  สมศรี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายศิรักษ์  คลังกลาง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  บูชากุล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงศิรินภา  ศิริกาญจน์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงศิริภัสสร  ดอนชุม
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงศิริรัตน์  ขวาวัดกลาง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายศิริวัฒน์  เสนะบุตร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายศิวกร  ศิริกุล
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายศิวะพล  สัจจทองดี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงศิวาพร  คุณความดี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายศุภกิจ  สุกทน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายศุภโชค  ผมไผ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายศุภเมธ  เครือวัฒนเวช
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงศุภลักษณ์    โสภาพิมพ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ศรีเชียงสา
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
418
นางสาวศุภิสรา  เหงี่ยนดิ่น
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงไศลชา  พลนวน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงสายสวรรค์  กันชะน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 746 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายสาริน  ทวีกิจถาวร
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงสิตานันท์  นิลผาย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายสิรภัทร  ลิมโพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายสิริภัทร  เสนาสิงห์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงสุกัญญา    พานะโท
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงสุชาดา    บูรณะสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายสุทธิชาติ  อักษรพิมพ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิสว่าง
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงสุปรียา  ภัทรชนน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงสุพรรณษา  คงตระกูล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงสุพรรณสา  สาริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงสุพิชชา  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงสุพิชญา  สมบูรณ์ทรัพย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงสุภพัชร์  ธรรมวงศา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายสุภมิต  พรมรส
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงสุภัตรา  พุทธวงศ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงสุลลิตา  ทองขันธ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายหรรษาวัฒน์  หารวรวิรุฬห์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายอดิศักดิ์  ชัยจิต
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงอติภา  รุ่งธีระกูล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายอนวัทย์  ชัยเวทย์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงอนัญพร  กองทรัพย์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงอนัตตา  จุลปาน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายอนาวิล  แก้วดอนรี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงอพิชญา  สร้อยสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายอภิวัฒน์    ทะวงษ์ศรี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงอภิสิทธิ์  พานิชโปรยโสภา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงอมราพร  อภิบูลย์
ม.2
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงอรกานต์  พึ่งโสภา
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายอรชุน  รัชตเมธี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงอรนภัส  ท้าวพรม
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงอริยา  โพธิเสน
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงอัญชิษา  จุลางกูร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงอัญชิสา  ราชกิจ
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายอัสนี  สุวรรณรินทร์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 747 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงอารยา  สิงห์มหา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์แสนชัย
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ปัตทะนนท์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงอิศราภรณ์  อินทรสมหวัง
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายเอกรัฐ  แต้สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายเอกศิษฐ์    จุมพฏสุนทร
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงเอมวิกา    ทิพวงกุล
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงเอมอร  กิ่งคาร
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
464
เด็กหญิงกนกกร  อินไชยา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงกนกพร  บัวถนอม
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงกนกรัตน์  ยอดใสย์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วก่า
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงกมลชนก  ชัยภูธร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงกมลพรรณ  คงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงกรณิศ  วังสะพันธ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงกรรณิกา  ชาภักดี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายกฤตพัฒน์  พลศรี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายกฤตยศ  วงศ์หาบุศย์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายกฤษกร  ดวงจันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงกฤษณา  ชมภูเขา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายกวิลพล  พิลาอาจ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายก้องกิดากร  ขันทีท้าว
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตันยะบุตร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงกัญญาวี  ทีหอคำ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ระวิ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายกัมปนาท  พรรัตน์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายกานตพงศ์  บัวละคร
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายกิจเกษม  มาตจุฬา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์อ้วน
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายกิตติภณ  กุณรักษ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายกิติธัช  ไชยสัจ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงกุลจิรา  รักษาศรี
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงขนิษฐา  สุวรรณโค
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงขวัญชนก  ทันใจ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงคกิรา  เศรษฐมวกุล
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายคณิศร  ศรีหาบุตร
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายคเณศวร  อมาตยกุล
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงคีฎาณภัสส์  หอมสมบัติ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงงามแสงเดือน  สายสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายจักรภัทร  โทสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงจันทร์รยา  อุปเสน
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายจารุภัทร  บรรลือ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงจิกะพร  ทวีลาภ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
499
เด็กหญิงจิดาภา  วังสะพันธ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงจิรฐา  วารุกะ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงจิรภรณ์  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงจิรภา  โพธิบัญดิษ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายจิรวัฒน์  อะโคตมี
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์เกษม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงจิราพร  อัยรา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายจิรายุ  วงษ์ชาลี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชากลาง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงจุรีมาศ  สร้อยทอง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรมแก้ว
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายเจริญชัย  พลคราม
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงฉัตรฑริตา  ปานทอง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงฉัตรบงกช  หอมสมบัติ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงชญานี  อัมไพ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงชมพูนิกข์  พิมพ์กรม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายชรัลยวัฒน์  ใจดี
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงชลธิชา  ผิวขำ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงช่อเอื้อง  เภ้าสร้อย
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงชัชชญา  สิทธิรัตน์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยโภค
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงชาริสา  วัลลา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงชิญญานุช  บรรณบดี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำรูญรัตนากุล
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขโสม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายไชยวุฒิ  คงยะโสภา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงซาล่าฟิน  อุ่นวิเศษ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงญิณฌา  ชาวะหา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายฐากร  ผิวผ่อง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงฐิตินัดดา  ประภาธรรม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงฐิติภรณ์  แก้วสะอาด
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงณรัตมน  องอาจ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหมธุวนนท์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายณัฐกฤต  ศรีคร่ำ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ศรีสด
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
534
เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชหาด
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายณัฐพล  สุดตา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงณัฐพิชยา  ภูพันนา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายณัฐภพ  อึ้งตระกูล
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายณัฐภัทร  ไชโภค
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงณัฐวดี  เคนานัน
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายณัฐวัฒน์  บ่อสุข
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงณิชกานต์  พระสว่าง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายดนุพล  แสงนคร
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจทน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงเดโชพล  ลูลา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายเด่นดนัย  แก้วนิล
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงตะวัน  อ่อนโก้ก
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายถาวร  บุญงาม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงทอฝัน  เต็มใจภูมิ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงทักษพร  กั้วพงษ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายทักษิณ  ภักดี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงทัศวรรณ  จำเริญใจ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงทานบดี  วงศ์ชมภู
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงทิตาธร  กอบุตร
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงทิติญาวรรณ  จันทนาม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงทิพยดา  ท่าโทม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายทีปกร  รุ่งจินดารัตน์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายธนกร  วันตา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายธนดล  รันนันท์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายธนดล  วงษ์ปัญญา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงธนพร  แก้วใส
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงธนภัทร  อุทรักษ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายธนวัฒน์  ช่างเหล็ก
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงธนาพร  ดีท่าโพธิ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายธเนศพล  ศรีมังคละ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงธเรศ  คลังกลาง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำก้อน
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก่นโสม
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
569
เด็กหญิงธิดารัตน์  นุชิต
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรพต
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงธิดารันต์  กุลรัตน์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายธีรวัฒน์  พลเยี่ยม
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงนภัสสร  ติดมา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงนัฐกุล  ศรีพึ่งจันทร์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงนัทธกานต์  พิมพา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายนิติภูมิ  บานเย็น
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงนิโลบล  กมลเก่งเรียน
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงนิวาริน  ลองคลัง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวเรียน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงบัวพิสุทธิ์  สิริสุภัค
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงบุญธิชา  จันทร์ละคร
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายบุรินทร์  รินทา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายปฏิภาณ  ปานทะเล
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงปณัฏฐา  สาลี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงปภารินท์  ไชยสุระ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ราชาทุม
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงปภาวรินท์  ปึวันนา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ปัญโญกิจ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงประกายดาว  จันแก้ว
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงประภัสสรณ์  อักษรศิริ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงปรารถนา  วรกา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงปริญศิริ  สุงสุมาลย์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายปรีชาพร  สุขสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงปัญญารัตน์  อภัยโส
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงปิยฉัตร  พาติกบุตร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงปิยนุช  คำพิลา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงปิยรัตน์  พาติกบุตร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงปุญญิศา  บุตรสาระ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายพงศพัฒน์  สุพร
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายพชรพล  ทีหอคำ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงพรชนก  วงค์พิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายพรพัชร์  หันดี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายพรรษกร  แย้มยวน
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
604
เด็กหญิงพรรษนันท์  จันทร์เมือง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงพรวิลาวัณย์  ถวิลคำ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายพลวัต  ศรีกุล
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงพลอยชมพู  ยืนสุข
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีลาพัฒน์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงพัชราภา  พร้อมสมุทร
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงพัฒนาวดี  แสงเเงินยอด
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายพัทธดนย์  โพธิ์ศรีน้อย
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรมโสภา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงพิชญา  เชียงคำ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายพิทวัส  รัตนติสร้อย
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายพินธคุปต์  ต้นหา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายพิพัฒน์  พลหมั่น
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงพิมผกานต์  พุทธามาตย์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทาหนองค้า
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายพีรณัฐ  วรรัตน์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงพีรดา  ติดมา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงพีรดา  สีดาน้อย
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงพีรดา  สุวรรณวงษ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายพีระภัทร์  รัตนมาลี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ทองมหา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายภพธีรา  บ่อคำ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงภัคจิรา  ธงชัยจิรเดช
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงภัทติมา  ทองแดง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงภัทรดา  ทองแดง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงภัทรนันท์  พุทธาอามาตย์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายภัทราวุธ  โพธิ์คำ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายภาณุพงศ์  อุตรธิยางค์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงภาณุมาศ  ปักเคทา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงภานุเซษฐ์  สุขา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงภิกาวดี  วงศ์แสง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายภูตะวัน  ศรีทัพไทย
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายภูผา  อินทนิล
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายภูมินทร์  ไชยแสง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายภูวเดช  ภูไชยแสง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 726 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
639
เด็กหญิงมนทกานต์  แท่นประทุม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงมนันญา  พิทักษ์วงษ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงมนัสนันท์  อาจสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงมลลดา  เกตุรังษี
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายมาติน  นิรันดร์ เรน
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงมานิตา  นันทะถิน
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายยศพล  โสภา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงยุพารัตน์  ปัญญาวรรณ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงยุพารัตน์  สอนศักดา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายรชต  มาพลาย
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายรณกร  เบื้องสูง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายรวิพล  ธงชัยยศ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงรักชนก  แซ่โค้ว
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงรินทร์ญดา  โมงขุนทด
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงรินลดา  ผดาเวช
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายวรกมล  คุณโชติธำรง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายวรกิจ  สมหวัง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายวรวัส  วัลลา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงวรัชยา  ชาญสินธุ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงวราทิพย์  ศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงวรินทิพย์  ดอนลุน
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงวริศรา  ไชยต้นเทือก
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงวริศรา  อุ่นจิต
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายวิชญะ  ศรีสว่าง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงวิชญาดา  ฤๅชา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายวิทวัต  แก้วแสนคำ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงวิรดา  สายตำลึง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงวิรากร  บุตรพรม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงวิลาวัลย์  นาทอง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายวิศรุท  มีธรรม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงวีรพร  กัญญาจิตต์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงวีรภัทรา  เจริญศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายศุภณัฐ  หลักชัย
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงศุภธิดา  บรรเทา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงศุภรัตน์  ได้พึ่ง
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
674
เด็กชายศุภเสกข์  ล่าฟองคำ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงเศรษฐพงค์  ราชหาด
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายสกลกร  กองแก้ว
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงสมิตา  กลิ่นศรีสุข
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายสรชัย  ภุูพันใบ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายสรยุทธ  ภูพันใบ
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงสาธิดา  บุญ-หลง
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายสิทธิกานต์  ทันแล้ว
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายสิรภพ  คำพิลา
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายสิรภัทร  สอนบ้านไผ่
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงสิริธิดา  คำพิลา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงสุชาวดี  เสาะสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงสุธิดา  ลอยพิมาย
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงสุนิตา  นามวงศ์
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงสุพรรธชญา  ศรีลาวรรณ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงสุพิชฌา  พิมพ์บุญ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงสุภานันท์  โดนโยทา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงสุภาพร  ไตรนิคม
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายสุรดิษ  พิบูลรัตนากุล
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายสุรนาถ  นาใจคง
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงสุวรรณวดี  เกตุพันธ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วันตา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงโสภิตา  ดอกทุเรียน
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ผาสุข
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงอคิราภ์  บึงกาญจนา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายอดิเดช  ต้นเงิน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายอดุลรัชด์  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงอติกานต์  สมัญญา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายอนณ  ผาณิบุศย์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงอภิชญา  แสนสีมนต์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีพุทธา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายอภิวัฒน์  มีแก้ว
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงอรปรียา  ทุมสา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงอรปรียา  รินทา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงอรพรรณ  โชคพงษ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 728 โรงเรียนบึงกาฬ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
709
เด็กหญิงอรอร  ใจตุ้ย
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงอรัชพร  พิมพ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงอริชรา  คมขำ
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงอริษรา  โคตมี
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงอัญชัน  สอดเสน
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงอัญชิษฐา  พนมเริงศักดิ์
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงอารยา  สายธนู
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงอาริยา  อำนาจเจริญ
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงอินทุอร  แย้มยวน
ม.1
โรงเรียนบึงกาฬ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
718
เด็กหญิงกนกกรณ์  ศรีละพันธ์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงกรรณิการ์  ป้อมหิน
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงกฤติมา  สุดจริง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
721
นางสาวกัญญาณัฐ  กวีกรณ์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฝั้นฐา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเฉลียว
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงกันต์กมน  โสมะทา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงกุลธิดา  จิตนนท์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
726
นางสาวกุลธิดา  นารีบุตร
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงกุลภรณ์  ปุ้ยไชยศร
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายเกรียงไกร  ราชชมภู
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายขัตติพงศ์  คำพวงชัย
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงคณิตตาณ์  การบุญ
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงจิดาภา  แหวนแก้ว
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงจินต์นิภา  สุกัณท์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
733
นายจิรกฤต  บุตรดี
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงชนกานต์  สาลีกุล
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงชนนิกานต์  ผลสุข
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงชนิสรา  โสภา
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงชลดา  สุพร
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
738
นางสาวชลธิชา  เหลาทอง
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงชลิตา  พนม
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงชะรินดา  ลุนอุบล
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
741
นายชาญวิทย์  วงค์ศรีชา
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์อ่อน
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงชุติมา  ว่องไว
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงชุติมา  หลานเศรษฐา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
745
นางสาวญาณิศา  โพธิ์สุริยะ
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์สะอาด
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงฐิติวรดา  เครือสุคนธ์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงณพิชญา  คำภาหลอย
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงณัฐชา  พลพันธ์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำบุราณ
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
751
นางสาวณัฐณิชา  ฉิมพาลี
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคราช
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
753
เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์คำ
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายณัฐพล  ราชโส
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
755
นางสาวณัฐวิภา  โสดาภักดิ์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงณัฐสุดา  เพชรฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงณิชากร  วะลัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
758
นายทัศมา  มานะ
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงธนพร  สารสอน
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายธนวัฒน์  ปะสะจะ
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงธนันญา  สุพร
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงธนิดา  สังข์ขาว
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
763
นางสาวธัญชนก  สีใส
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงธิดาขวัญ  มูลเรืองชัย
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงธิดารัตน์  กางเดช
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงธิดารัตน์  มลแข็ง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงธีมาพร  เชื้อบุญมี
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายธีรพัฒน์  โหตะรัตน์
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายนลธวัช  ถนอมดำรงศักดิ์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงนลินทิรา  อองโนนยาง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
771
เด็กชายนวพล  จันทพล
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
772
นางสาวนันทกานต์  แสงชาติ
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายนันทชิต  สมนา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงนิจวิภา  กุมภิโร
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงนิยุดา  บุญญาพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงนิสรา  ยุ่งพรมมา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงนุฐิตา  อินทิวงศา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงบุณยาพร  พาโนมัย
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงบุษกร  เสนเพ็ง
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณไตร
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงประกายฟ้า  วงค์ศรีชา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
782
นางสาวปรียาภรณ์  วงศ์รัตน์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงปองขวัญ  ทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายปัฐวีพงษ์  พลเสนา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีชาหลวง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สัตถาผล
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงปิ่นสุดา  ทองสีเหลือง
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
788
เด็กหญิงปิยฉัตร  รัตนตรัยวงค์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงพนิตพิชา  แถวโพธิ์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงพรทิพย์  พันป้องซอด
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีดากุล
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงพัชรินทร์  วิชาดี
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงพัชรี  โสวัน
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  น้อยน้ำเที่ยง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
795
นางสาวพิมพ์มาดา  ปุราโส
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คล้อยสวาท
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
797
นางสาวพิมลพา  ขวัญมา
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ศรีหานนท์
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
799
นางสาวพีรนันท์  นันทะโพธิ์เดช
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายพีรพัฒน์  ประทุจฐิตา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงภัทราพร  บัวเฟื่อง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
802
นางสาวภาศิริ  ศรีโยที
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายภูมินทร์  ปินตา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
804
นายภูมินทร์  ว่องไว
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายภูริณัฐ  โต่งจันทร์
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
806
เด็กชายภูวดล  มาตรมูลตรี
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
807
นายภูวดล  วิชาผง
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายภูวเดช  ไกยเดช
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงมัลลิกา  เทวีรัมย์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
810
นางสาวมานิดา  วิชาผง
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงมานิตา  ขานวงค์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงมุธิตา  ภานุทัต
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงเยาวมาลย์  ศิริชัยกัยกุล
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงรนัญดา  นาใจดี
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
815
นางสาวรัตนาภรณ์  ลุนอุบล
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
816
นายวรเชษฐ์  มรมิ่ง
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงวรนุช  สมันกลาง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายวรพงษ์  ธงษาราษฎร์
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงวริศรา  วิจารณ์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
820
นางสาววริศรา  เอมสันต์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
821
นางสาววริสรา  รุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงวศินี  พระสุราช
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
823
เด็กหญิงวารินทิพย์  มูลมะณี
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงวิชาพร  อัมพวา
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงวิพาดา  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
826
นางสาววิมลรัตน์  วรรณละภา
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงวีรภา  สุพร
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงศยามล  พาลอิ่มมะเริง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายศรัณย์  แรงสู้
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงศรุตยา  โสภา
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงศศิกานต์  ลุนอุบล
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงศิริประภา  บรรเทาทุกข์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
834
นางสาวศิริวรรณ  บุญฉลอง
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
835
นายสหรัฐ  สมวงษา
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
836
นายสิทธิพงษ์  สาระมาต
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงสิรินดา  วงชาลี
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงสิริยากรณ์  คุณชื่น
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  บุญเทียน
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงสุชญาดา  ไวแสน
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงสุชาริณี  ดิง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
842
นางสาวสุดารัตน์  คำพันธ์
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
843
นางสาวสุดารัตน์  เสียงล้ำ
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงสุปราณี  เกตุหอม
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงสุภัสสรา  ประสมศรี
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงสุภาวดี  ธรรมภักดี
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงสุภาวดี  ผิวขำ
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงสุภาวดี  สีพอ
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงโสภาวดี  เจือทอง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ป้อมหิน
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงอนันตญา  พิษคำ
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายอภิเดช  สุพร
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงอรณี  อาจทวีกุล
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงอรพินท์  สบายใจ
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงอรวรา  ยะหัวดง
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
856
นางสาวอรอนงค์  บุญธรรมา
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 21

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
857
นายอัมรินทร์  อุทกศิริ
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายอัษฎาวุธ  คำปันอ่อน
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงอาภากร  ดาสินธ์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงอารียา  หาญกุล
ม.1
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ลิมประพัฒน์
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงอุษณา  รักษากุล
ม.2
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คณิต ม.ต้น