ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 203 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
นายนวมินทร์  จิตนาม
ม.3
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สินเธาว์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลลักษณ์  หลักหนองบุ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤตยชญ์  โมลี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกฤติญา  พงษ์นิล
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกฤติมา  สิริจิตวานิช
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤติยา  พากุล
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤษณพงศ์  คนดี
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญจนพร  วงษ์ศรีวอ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยาวาปี
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กระบัง
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญาภัค  ร่วมรัตนตรัย
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกันจนนท์  แซ่จอหอ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกันตธีร์  ยุคันตวนิชชัย
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกันตพิชญ์  ภูจอมจิต
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกันยาภรณ์  โยธี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สถิตโพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทองเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
นายกิตติกุล  สุภาพกุล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกิตติ์ธเนศ  สมมีทวีสมบัติ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกิตตินันท์  ราชตั้งใจ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกิตติพงศ์  ยางชุม
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกิตติพันธ์  บุญไชยธนินทร์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกิตติศักดิ์  ดงบัง
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกิตติศักดิ์  วิสุทธเมธีกร
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกุลณัฐ  สะอาด
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงเก็จปรีชญาณ์  ชิดมงคล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงขอขวัญ  ฐิติปุญญา
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงข้าวขวัญ  ดุจธรรมสาร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงคัทลียา  จิระพรกุล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายคุณากร  บุญยืน
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
นางสาวจณิสตา  อึ้งอารี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงจอมสุดา  นาคใหญ่
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายจักรพรรดิ์  ไชยเวช
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 204 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจักรภพ  บูรณศิริวงศ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจิดาภา  ประภาธรรม
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจิรสุตา  ศรีโบราณ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรศิลป์
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  จำปี
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงจิราพัชร์  เทียมทัน
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายจิรายุ  ลงคลัง
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจิราวดี  ชัยศรี
ม.3
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายจิราวัตร  พวกขุนทศ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจุฑามาศ  กิจนอก
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
นางสาวฉวีวรรณ  สินทิพลา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชญานิษฐ์ภัค  เกียรต์รัศมี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชญาศักดิ์  อบเชย
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชนกฤต  คำตาแสง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงชนม์นิภา  จอมชีวิน
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงชนัญพร  สกุลพาเจริญ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชนากานต์  นาคสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชนากานต์  อมริวพุธพนนิช
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายชนาธิป  วอแพง
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายชนาธิป  สกุลพานิช
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชนาภัทร  วิทยาบำรุง
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายชนุดม  สมบูรณ์เจริญยิ่ง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
นางสาวชมพูนุช  เต็มภัทราโชค
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชมพูนุท  เต็งรังสรรค์
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชมพูนุท  ปะสีละเตสังค์
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชลญาดา  วิชาชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชลธร  เมษสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชลธิชา  สมสี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชลธิสา  หนอสิงหา
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชลนิภา  ศศิวิลาสกร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชลิตา  เถาว์ทวี
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายชวกร  ชูเรือง
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
นายชวิน  นิมิตรวงศ์สกุล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายชวิน  รัตนไตรวิรัตน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชัญญานิศ  วงศ์ธีระชวลิต
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 205 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชานนท์  นันทะรักษ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายชิษณุพงศ์  สมภาร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงโชติกา  สิริจิตวานิช
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงญาณภา  ทองเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
นางสาวญาณภา  สิงค์คราม
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วภา
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พรมเคน
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงฐิติพร  ป้องนู
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วแก่น
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณฐภัค  โฆสิตนุกูล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณฐมล  วังธนากร
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
นางสาวณภัสสร  คุ้มดี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณัชชา  ปานนูน
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณัชชา  พลภักดี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณัชชา  รังสิยาภรณ์รัตน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณัชชา  ศรีปรางค์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณัชชา  หอบรรลือกิจ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายณัชนันท์  ลักษณะ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงณัฎฐวริญท์  ตั้งศิวพงศ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทะเมธิ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทะเมธี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายณัฏฐพล  วรสกุลกาญน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณัฐกฤตา  นพวัติ
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัฐจีรา  จอมคำศรี
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายณัฐชนน  สุระดนัย
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์ใต้
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณัฐฐา  โยควัด
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภูนอก
ม.3
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ดำ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
นางสาวณัฐณิชา  แพนภูงา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
นางสาวณัฐณิชา  วรรณทอง
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
นางสาวณัฐณิชา  สงครามภักดี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทวีรัตนพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญศิริ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
นายณัฐนนท์  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 206 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นายณัฐพล  มะลิพงค์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงณัฐริกา  อุดมพืช
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงณัฐริณีย์  ไกรยวุธ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
นางสาวณัฐวดี  บับภีร์
ม.3
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่คู
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณุกานดา  สารวิทย์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงตรีชฎา  สุขขา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายติณณภพ  เพชรแสงใส
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายเตชินท์  ตงศิริ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงทยิดา  ผดุงกิจ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายทยุต  โฆษิตพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงทักษพร  นันทพรสิริพงศ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ระวิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายทิวัตถ์  ฉัตรคำ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงทิวาพร  ชุมพล
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธณวัชร์  นามอาษา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธนกร  วิระตา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธนกฤต  แก้วอุดร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธนพล  แก้วศรี
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
นายธนพล  เร่งรัด
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์สิงห์
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธนภูมิ  กงพาน
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายธนภูมิ  จันทรัตนา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงธนรักษ์  จันโทศรี
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงธนัชพร  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
นายธนัตถ์  ผาบจันดา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธนา  เกษมสารคุณ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธรรมธร  เหลืองอิงคะสุต
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงธรรมาพร  พลประถม
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธัชพล  นาถธีระพงษ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงธัญพิชชา  นนพิภักดิ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชาลีวันดี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงธันยกาญจน์  ใจซื่อ
ม.1
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงธันยพรรษ  กันหาจร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 207 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธิดารัตน์  พุกคำแปลก
ม.1
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงธีรดา  รัตนศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายธีร์ธนรัชต์  นิ่มทวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
นางสาวธีรนาฏ  กันต์พิทยา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงธีรพร  คำทิพย์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
นายธีรภัทร  ดาน้อย
ม.3
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธีรภัทร  สีอ่อน
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธีรภาพ  แก้วสอน
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายธีรศักดิ์  ใจบุญ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
นายธีรศักดิ์  ดวนลี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธีระพล  มุสิกบุญเลิศ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายนครินทร์  ปาปะกัง
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายนพณัฐ  ขวาโยธา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงนภัสพร  มะเสนา
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
นายนภัสรพี  แซ่นิ่ม
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
นางสาวนภัสสร  กันหา
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงนภาพร  เลิศศรีเพชร
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงนภาสิทธิ์  ลาดคำ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายนรภัทร  โคตรมณี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายนรวิชญ์  บัญญัตินพรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายนราวิชญ์  คำปุทา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
นายนรุตม์ชัย  วัชรพงศ์จรัส
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงนลินรัตน์  ประทุมชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายนวพล  ทามาลี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองเศรษฐี
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายนันทวัฒน์  ประวัติศรี
ม.2
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงนันทิชา  พาสุข
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายนาวา  พันแสน
ม.2
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
นายนิธิกร  อนันตชินะ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
นายนิธิศ  อนันตชินะ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายนิรวิทธ์  ปฏิภานรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงนีรชา  นามอาษา
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายบรรณสรณ์  ประคองขวัญชัย
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงบวรรัตน์  กุญชรน้อย
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 213 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงบัวบุษบัน  บัวคอม
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงบุณยธิดา  จันทา
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงบุณยานุช  ธาดาเดช
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงเบญภ์มศาท์  เกริกชัยฐินัล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายปณชัย  คูวัฒนสุชาติ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงปณิดา  นาสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายปณิธิ  พาติกบุตร
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงปนัดดา  พลชา
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายปพนวัฒน์  เชี่ยวรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงปพิชญาดา  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายปรมะ  ตั้งศิริ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายปรานสรรค์  วังศานุวัตร
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายปราโมทย์  อยู่บัว
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทร์ทา
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
นางสาวปวรา  วิสุทธิรัตนมณี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายปวริศ  ตปนียะโชติ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงปวารณา  สุวรรณบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายปัญณกฤต  วรกิจเกษมสกุล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
นางสาวปัณณธร  ยุบลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายปัณณวิชญ์  ผาผ่อง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงปัทมพร  เอกธนบดี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงปานเรขา  สิงห์ชา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงปารณีย์  ลายวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วคำ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงปาริชาติ  พิมพ์ศรี
ม.2
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงปารียา  นรานันทน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงปิญชาน์  ศรีไพรวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงปิยธิดา  กังสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงปุญญิศา  คำพันธ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงปุณยาภา  นันทะสาร
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงเปมิกา  ลีไตรรงค์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงเปรมวิกา  พันธ์งาม
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงเปรมศิริ  นิตย์คำหาญ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
นายพงศกร  การดี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายพงศธร  ศิลธร
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 214 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายพงษ์ธวัช  สมณะ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เมืองฮาม
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายพงษ์วิวรรธน์  หอมกลม
ม.2
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
นางสาวพรชิตา  มะหิงษา
ม.3
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงพรตรียา  มโนเอื้อ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายพรพิทักษ์  อ่อนสิงห์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพรพิรุณ  ศรีสรณ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  แมนเมือง
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพรรณธิดา  เดชพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงพรรธน์ชนัน  ทิพชัยวรภัทร์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
นางสาวพรหมพร  อินทรกง
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงพริมา  นันทะสาร
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงพัณณิตา  ผดุงลม
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงพัตรพิมล  ตั้งจิตวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายพัทธ  เฟื่องทวีโชค
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงพัทธนันท์  โชคอนันต์บุญทวี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงพาณิภัค  ภัทรศุกล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพิชชาอร  อินทร์พันธ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพิชญาภา  คงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พินิจการวัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชัยชนะ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
นางสาวพิมพ์ศิริ  สุขสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงพิมวารินทร์  แข็งขัน
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
นางสาวพิยดา  หารชัย
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงพีรดา  หวานชะเอม
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายพีรพล  วนไชยสงค์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีหงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายพีรภาส  ตันวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
นายพีรวัส  เอ็งอุทัยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
นางสาวเพชรมณี  พงพนา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงแพรชมภู  พิทักษ์ทัพ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงไพลิน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงฟ้าใส  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายภคภัทร  ไชยพรรค
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 216 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายภพ  เกษีสังข์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงภัคจิรา  นรานันทน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายภัคณัฏฐ์  วชิรางกูร
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายภัคพล  มุสิกบุญเลิศ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงภัทรธีรา  ภักดีวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
นางสาวภัทราพร  อุทรักษ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงภัสวัลย์  วสุนธราวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงภัสส์ณิชา  กิจรักษา
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายภาคิน  ลีไตรรงค์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายภาณุวัฒน์  พรหมจารย์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายภาณุวิชญ์  พลไพร่ฟ้า
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายภานุพงศ์  พงษาเทศ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
นางสาวภาวิณี  สมศรี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายภีมพล  ทัศนเศรษฐ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงภูชิตา  โชคเจริญยิ่ง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายภูธเนศ  วิเศษเลิศ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายภูมิรักษ์  ชัยมณี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายภูรินท์  พระระฆัง
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายภูวดล  วนไชยสงค์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงมณีรัตน์  เคนคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงมนตร์นภา  ลีวงษา
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายมรรษ  บุญรักษา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงมลฤดี  เผือกมา
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
นางสาวมัณฑนา  ประเสริฐวงค์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หล่อตระกูล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงมิ่งเจ้า  นิลพัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงมินทิรา  บริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงมุธิตา  รัตนพลแสน
ม.2
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
นายเมณฑกะ  เตียวศิริทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงเมลานี โรซเลีย  ฟาน เดอร์ ฮาม
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายยศภัทร  สองเมือง
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงยูริ  ชิเยโมเนะ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงโยษิตา  คำมี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายรพีภัทร  พรมคำน้อย
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายรมย์รวินท์  ดำรงสัจจ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 222 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
นางสาวรวิภา  ถมยา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงรัฐพร  จัตุชัย
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงรัตถพร  ชอบละคร
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ผาจันดา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายรุ่งโรจน์  ศรีบุญนาค
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงรุจิรา  ขันธวิชัย
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายเริงฤทธิ์  ขันวัง
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงลลิตา  เกี้ยวสันเที๊ยะ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงลลิตา  เกี๋ยวสันเที๊ยะ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงลักษมณ  โพธิ์คำมา
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงลิกุลรัตน์  คงแสนคำ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรหมโสภา
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
นายวชิรวิชญ์  มิ่งขวัญ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
นางสาววทันยา  วังศานุวัตร
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงวนิดา  มุกดาม่วง
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงวรัทยา  ก้อนคำ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงวรันธร  ศักดิ์สง่าวงษ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีสร้างทอง
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงวรินทร  ก้อนคำ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงวรินทร์พร  พณิชย์วรโชติ
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
นางสาววรินทิรา  โพธิ์พันไม้
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงวริศรา  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายวสวัตติ์  ไชยประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายวสิช  สีดอกบวบ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงวันวิสา  เสียงเลิศ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายวิธวิทย์  เนาวจรัสโรจน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
นางสาววิภาภรณ์  บรรเทา
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีจันทึก
ม.3
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงวิลาสินี  สงครามภักดี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายวิศรุต  ไชยโภค
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายวิศวกรณ์  ดาษดื่น
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายวิษณุ  คำอ่อน
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
นายวีรวิทย์  บุญไชยธนินท์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายไวทิน  ธัญธรทิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายศรายุธ  ดวงสาพล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 223 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงศรุตา  ขวัญเจริญศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงศลิษา  ชาญชิต
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
นางสาวศลิษา  เสริฐศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
นางสาวศศิชา  ทามูระ
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
นางสาวศศิธร  มีเพียร
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงศศิธร  วะโลหะ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงศิริญา  โกเม็ก
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงศิริทิพย์  แสงนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงศิริพิกุล  พิกุลศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงศิริยากร  ยอดคีรี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธิวงษา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายศิลานนท์  ทาสีดำ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายศิวะพงษ์  มลาเภา
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
นางสาวศุทธิณี  วิเศษศรี
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
นายศุภกิจ  ชำนาญนฤมาณ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายศุภชัย  ภาโนมัย
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
นางสาวศุภรัตน์  โทนผุย
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายศุภวิชญ์  พรมพุทธ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงศุภัชญา  สุพันธมาตย์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีชัยยศ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงสรีมล  ภักดีขจิตพันธ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงสโรชา  ธัญธรทิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
นายสันติสุข  โลหะพงษ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายสิทธาจารย์  ไททะนี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
นายสิทธิพร  บัวติก
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงสิริกร  อินทร์หาญ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
นางสาวสิริฉัตร  สุวรรณ์โรจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงสิรินทิพย์  รัตนชาติวงศ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงสิรินันท์  ลิ้มสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
นางสาวสิริพร  สุขศิริพัฒนพงศ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงสิรีธร  แก้วก่อง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงสุกัลยา  ดีเวียง
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงสุชานันท์  สพันธ์พงษ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงสุฐิตา  สายเสมา
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
นางสาวสุดธิดา  จรรยาวาณิชกุล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 224 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
นางสาวสุดารัตน์  มัชฌิโม
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
นางสาวสุภานัน  รวมธรรม
ม.3
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
นางสาวสุภาพร  สีสอนมณี
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงสุภารินทร์  ทุมเกตุ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงสุภาวดี  ป้องปิด
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
นางสาวสุภาวดี  พรมศรี
ม.3
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วอินทร์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายสุริยกมล  ทัดมาลา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงสุวนันท์  ไชยจันทร์
ม.3
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงสุวนันท์  พลสิม
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดินประเสริฐสัตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงอคิรากิ  อุดรเขต
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
นายอนุรักษ์  อรุณรัตน์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์อ่อนศรี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
นางสาวอภิญญา  เนื้อแก่น
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายอมรเทพ  ชาวค้อ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงอมรรัตน์  วงศ์แพงศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงอโยธยา  น้อยเมืองคุณ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงอรไท  อาจหาญ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงอรนิภา  ยั่งยืน
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายอรรถพล  ธรณนิธิกุล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงอรวรรณ  ป้องนู
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
นางสาวอลิษา  จิตกล้า
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงอัญชิสา  เต็มภัทราโชค
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงอัมพรรัตน์  ถนอมนาค
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงอาทิตยาพร  สนสายสิงห์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงอาภัสสรา  จั่นบุบผา
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
นางสาวอารยา  พากุล
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงอารีญา  แต้ชูวงศ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงอิสาเบลล่า  ฟันเด็นเบิร์ค
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายเอกสิทธิ์  วันทะโก
ม.2
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
นายเอื้ออังกูร  ไชยพันธ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
นายโอชิษฐ์  จิระเสวี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงไอยรา  กองผ้าขาว
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์