ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 203 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
นายนวมินทร์  จิตนาม
ม.3
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สินเธาว์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกมลลักษณ์  หลักหนองบุ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกฤตยชญ์  โมลี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกฤติญา  พงษ์นิล
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกฤติมา  สิริจิตวานิช
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกฤติยา  พากุล
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤษณพงศ์  คนดี
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกัญจนพร  วงษ์ศรีวอ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยาวาปี
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กระบัง
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกัญญาภัค  ร่วมรัตนตรัย
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกันจนนท์  แซ่จอหอ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกันตธีร์  ยุคันตวนิชชัย
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกันตพิชญ์  ภูจอมจิต
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกันยาภรณ์  โยธี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สถิตโพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทองเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
20
นายกิตติกุล  สุภาพกุล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกิตติ์ธเนศ  สมมีทวีสมบัติ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกิตตินันท์  ราชตั้งใจ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกิตติพงศ์  ยางชุม
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกิตติพันธ์  บุญไชยธนันท์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกิตติศักดิ์  ดงบัง
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกิตติศักดิ์  วิสุทธเมธีกร
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกุลณัฐ  สะอาด
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงเก็จปรีชญาณ์  ชิดมงคล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงขอขวัญ  ฐิติปุญญา
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงข้าวขวัญ  ดุจธรรมสาร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงคัทลียา  จิระพรกุล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายคุณากร  บุญยืน
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
33
นางสาวจณิสตา  อึ้งอารี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงจอมสุดา  นาคใหญ่
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายจักรพรรดิ์  ไชยเวช
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 204 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจักรภพ  บูรณศิริวงศ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงจิดาภา  ประภาธรรม
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงจิรสุตา  ศรีโบราณ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรศิลป์
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  จำปี
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงจิราพัชร์  เทียมทัน
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายจิรายุ  ลงคลัง
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงจิราวดี  ชัยศรี
ม.3
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายจิราวัตร  พวกขุนทศ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงจุฑามาศ  กิจนอก
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
46
นางสาวฉวีวรรณ  สินทิพลา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงชญานิษฐ์ภัค  เกียรต์รัศมี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายชญาศักดิ์  อบเชย
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายชนกฤต  คำตาแสง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงชนม์นิภา  จอมชีวิน
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงชนัญพร  สกุลพาเจริญ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงชนากานต์  นาคสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงชนากานต์  อมริวพุธพนนิช
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายชนาธิป  วอแพง
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายชนาธิป  สกุลพานิช
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงชนาภัทร  วิทยาบำรุง
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายชนุดม  สมบูรณ์เจริญยิ่ง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
58
นางสาวชมพูนุช  เต็มภัทราโชค
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงชมพูนุท  เต็งรังสรรค์
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงชมพูนุท  ปะสีละเตสังค์
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงชลญาดา  วิชาชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงชลธร  เมษสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงชลธิชา  สมสี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงชลธิสา  หนอสิงหา
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงชลนิภา  ศศิวิลาสกร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงชลิตา  เถาว์ทวี
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายชวกร  ชูเรือง
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
68
นายชวิน  นิมิตรวงศ์สกุล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายชวิน  รัตนไตรวิรัตน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงชัญญานิศ  วงศ์ธีระชวลิต
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 205 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชานนท์  นันทะรักษ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายชิษณุพงศ์  สมภาร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงโชติกา  สิริจิตวานิช
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงญาณภา  ทองเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวญาณภา  สิงค์คราม
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วภา
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พรมเคน
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงฐิติพร  ป้องนู
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วแก่น
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงณฐภัค  โฆสิตนุกูล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงณฐมล  วังธนากร
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
82
นางสาวณภัสสร  คุ้มดี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงณัชชา  ปานนูน
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงณัชชา  พลภักดี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงณัชชา  รังสิยาภรณ์รัตน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงณัชชา  ศรีปรางค์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงณัชชา  หอบรรลือกิจ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายณัชนันท์  ลักษณะ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงณัฎฐวริญท์  ตั้งศิวพงศ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทะเมธิ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทะเมธี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายณัฏฐพล  วรสกุลกาญน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงณัฐกฤตา  นพวัติ
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงณัฐจีรา  จอมคำศรี
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายณัฐชนน  สุระดนัย
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์ใต้
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงณัฐฐา  โยควัด
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภูนอก
ม.3
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ดำ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
100
นางสาวณัฐณิชา  แพนภูงา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
101
นางสาวณัฐณิชา  วรรณทอง
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
102
นางสาวณัฐณิชา  สงครามภักดี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทวีรัตนพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญศิริ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
105
นายณัฐนนท์  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 206 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นายณัฐพล  มะลิพงค์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงณัฐริกา  อุดมพืช
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงณัฐริณีย์  ไกรยวุธ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
109
นางสาวณัฐวดี  บับภีร์
ม.3
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่คู
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงณุกานดา  สารวิทย์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงตรีชฎา  สุขขา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายติณณภพ  เพชรแสงใส
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายเตชินท์  ตงศิริ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงทยิดา  ผดุงกิจ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายทยุต  โฆษิตพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงทักษพร  นันทพรสิริพงศ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ระวิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายทิวัตถ์  ฉัตรคำ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงทิวาพร  ชุมพล
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายธณวัชร์  นามอาษา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายธนกร  วิระตา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายธนกฤต  แก้วอุดร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายธนพล  แก้วศรี
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
126
นายธนพล  เร่งรัด
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์สิงห์
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายธนภูมิ  กงพาน
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายธนภูมิ  จันทรัตนา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงธนรักษ์  จันโทศรี
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงธนัชพร  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
132
นายธนัตถ์  ผาบจันดา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายธนา  เกษมสารคุณ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายธรรมธร  เหลืองอิงคะสุต
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงธรรมาพร  พลประถม
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายธัชพล  นาถธีระพงษ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงธัญพิชชา  นนพิภักดิ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชาลีวันดี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงธันยกาญจน์  ใจซื่อ
ม.1
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงธันยพรรษ  กันหาจร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 207 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธิดารัตน์  พุกคำแปลก
ม.1
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงธีรดา  รัตนศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายธีร์ธนรัชต์  นิ่มทวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
144
นางสาวธีรนาฏ  กันต์พิทยา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงธีรพร  คำทิพย์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
146
นายธีรภัทร  ดาน้อย
ม.3
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายธีรภัทร  สีอ่อน
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายธีรภาพ  แก้วสอน
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายธีรศักดิ์  ใจบุญ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
150
นายธีรศักดิ์  ดวนลี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายธีระพล  มุสิกบุญเลิศ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายนครินทร์  ปาปะกัง
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายนพณัฐ  ขวาโยธา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงนภัสพร  มะเสนา
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
155
นายนภัสรพี  แซ่นิ่ม
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
156
นางสาวนภัสสร  กันหา
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงนภาพร  เลิศศรีเพชร
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงนภาสิทธิ์  ลาดคำ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายนรภัทร  โคตรมณี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายนรวิชญ์  บัญญัตินพรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายนราวิชญ์  คำปุทา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
162
นายนรุตม์ชัย  วัชรพงศ์จรัส
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงนลินรัตน์  ประทุมชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายนวพล  ทามาลี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองเศรษฐี
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายนันทวัฒน์  ประวัติศรี
ม.2
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงนันทิชา  พาสุข
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายนาวา  พันแสน
ม.2
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
169
นายนิธิกร  อนันตชินะ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
170
นายนิธิศ  อนันตชินะ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายนิรวิทธ์  ปฏิภานรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงนีรชา  นามอาษา
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายบรรณสรณ์  ประคองขวัญชัย
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงบวรรัตน์  กุญชรน้อย
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 213 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงบัวบุษบัน  บัวคอม
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงบุณยธิดา  จันทา
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงบุณยานุช  ธาดาเดช
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงเบญภ์มศาท์  เกริกชัยฐินัล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายปณชัย  คูวัฒนสุชาติ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงปณิดา  นาสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายปณิธิ  พาติกบุตร
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงปนัดดา  พลชา
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายปพนวัฒน์  เชี่ยวรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงปพิชญาดา  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายปรมะ  ตั้งศิริ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายปรานสรรค์  วังศานุวัตร
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายปราโมทย์  อยู่บัว
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทร์ทา
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
190
นางสาวปวรา  วิสุทธิรัตนมณี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายปวริศ  ตปนียะโชติ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงปวารณา  สุวรรณบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายปัญณกฤต  วรกิจเกษมสกุล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
194
นางสาวปัณณธร  ยุบลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายปัณณวิชญ์  ผาผ่อง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงปัทมพร  เอกธนบดี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงปานเรขา  สิงห์ชา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงปารณีย์  ลายวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วคำ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงปาริชาติ  พิมพ์ศรี
ม.2
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงปารียา  นรานันทน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงปิญชาน์  ศรีไพรวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงปิยธิดา  กังสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงปุญญิศา  คำพันธ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงปุณยภา  นันทะสาร
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงเปมิกา  ลีไตรรงค์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงเปรมวิกา  พันธ์งาม
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงเปรมศิริ  นิตย์คำหาญ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
209
นายพงศกร  การดี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายพงศธร  ศิลธร
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 214 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายพงษ์ธวัช  สมณะ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เมืองฮาม
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายพงษ์วิวรรธน์  หอมกลม
ม.2
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
214
นางสาวพรชิตา  มะหิงษา
ม.3
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงพรตรียา  มโนเอื้อ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายพรพิทักษ์  อ่อนสิงห์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงพรพิรุณ  ศรีสรณ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  แมนเมือง
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงพรรณธิดา  เดชพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงพรรธน์ชนัน  ทิพชัยวรภัทร์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
221
นางสาวพรหมพร  อินทรกง
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงพริมา  นันทะสาร
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงพัณณิตา  ผดุงลม
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงพัตรพิมล  ตั้งจิตวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายพัทธ  เฟื่องทวีโชค
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงพัทธนันท์  โชคอนันต์บุญทวี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงพาณิภัค  ภัทรศุกล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงพิชชาอร  อินทร์พันธ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงพิชญาภา  คงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พินิจการวัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชัยชนะ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
233
นางสาวพิมพ์ศิริ  สุขสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงพิมวารินทร์  แข็งขัน
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
235
นางสาวพิยดา  หารชัย
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงพีรดา  หวานชะเอม
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายพีรพล  วนไชยสงค์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีหงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายพีรภาส  ตันวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
240
นายพีรวัส  เอ็งอุทัยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
241
นางสาวเพชรมณี  พงพนา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงแพรชมภู  พิทักษ์ทัพ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงไพลิน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงฟ้าใส  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายภคภัทร  ไชยพรรค
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 216 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายภพ  เกษีสังข์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงภัคจิรา  นรานันทน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายภัคณัฏฐ์  วชิรางกูร
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายภัคพล  มุสิกบุญเลิศ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงภัทรธีรา  ภักดีวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
251
นางสาวภัทราพร  อุทรักษ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงภัสวัลย์  วสุนธราวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงภัสส์ณิชา  กิจรักษา
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายภาคิน  ลีไตรรงค์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายภาณุวัฒน์  พรหมจารย์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายภาณุวิชญ์  พลไพร่ฟ้า
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายภานุพงศ์  พงษาเทศ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวภาวิณี  สมศรี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายภีมพล  ทัศนเศรษฐ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงภูชิตา  โชคเจริญยิ่ง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายภูธเนศ  วิเศษเลิศ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายภูมิรักษ์  ชัยมณี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายภูรินท์  พระระฆัง
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายภูวดล  วนไชยสงค์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงมณีรัตน์  เคนคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงมนตร์นภา  ลีวงษา
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายมรรษ  บุญรักษา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงมลฤดี  เผือกมา
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
269
นางสาวมัณฑนา  ประเสริฐวงค์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หล่อตระกูล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงมิ่งเจ้า  นิลพัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงมินทิรา  บริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงมุธิตา  รัตนพลแสน
ม.2
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
274
นายเมณฑกะ  เตียวศิริทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงเมลานี โรซเลีย  ฟาน เดอร์ ฮาม
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายยศภัทร  สองเมือง
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงยูริ  ชิเยโมเนะ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงโยษิตา  คำมี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายรพีภัทร  พรมคำน้อย
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายรมย์รวินท์  ดำรงสัจจ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 222 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
นางสาวรวิภา  ถมยา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงรัฐพร  จัตุชัย
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงรัตถพร  ชอบละคร
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ผาจันดา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายรุ่งโรจน์  ศรีบุญนาค
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงรุจิรา  ขันธวิชัย
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายเริงฤทธิ์  ขันวัง
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงลลิตา  เกี้ยวสันเที๊ยะ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงลลิตา  เกี๋ยวสันเที๊ยะ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงลักษมณ  โพธิ์คำมา
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงลิกุลรัตน์  คงแสนคำ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรหมโสภา
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
293
นายวชิรวิชญ์  มิ่งขวัญ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
294
นางสาววทันยา  วังศานุวัตร
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงวนิดา  มุกดาม่วง
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงวรัทยา  ก้อนคำ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงวรันธร  ศักดิ์สง่าวงษ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีสร้างทอง
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงวรินทร  ก้อนคำ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงวรินทร์พร  พณิชย์วรโชติ
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
301
นางสาววรินทิรา  โพธิ์พันไม้
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงวริศรา  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายวสวัตติ์  ไชยประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายวสิช  สีดอกบวบ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงวันวิสา  เสียงเลิศ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายวิธวิทย์  เนาวจรัสโรจน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
307
นางสาววิภาภรณ์  บรรเทา
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีจันทึก
ม.3
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงวิลาสินี  สงครามภักดี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายวิศรุต  ไชยโภค
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายวิศวกรณ์  ดาษดื่น
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายวิษณุ  คำอ่อน
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
313
นายวีรวิทย์  บุญไชยธนินท์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายไวทิน  ธัญธรทิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายศรายุธ  ดวงสาพล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 223 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงศรุตา  ขวัญเจริญศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงศลิษา  ชาญชิต
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
318
นางสาวศลิษา  เสริฐศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
319
นางสาวศศิชา  ทามูระ
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวศศิธร  มีเพียร
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงศศิธร  วะโลหะ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงศิริญา  โกเม็ก
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงศิริทิพย์  แสงนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงศิริพิกุล  พิกุลศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงศิริยากร  ยอดคีรี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธิวงษา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายศิลานนท์  ทาสีดำ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายศิวะพงษ์  มลาเภา
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
329
นางสาวศุทธิณี  วิเศษศรี
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
330
นายศุภกิจ  ชำนาญนฤมาณ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายศุภชัย  ภาโนมัย
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
332
นางสาวศุภรัตน์  โทนผุย
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายศุภวิชญ์  พรมพุทธ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงศุภัชญา  สุพันธมาตย์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีชัยยศ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงสรีมล  ภักดีขจิตพันธ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงสโรชา  ธัญธรทิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
338
นายสันติสุข  โลหะพงษ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายสิทธาจารย์  ไททะนี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
340
นายสิทธิพร  บัวติก
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงสิริกร  อินทร์หาญ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
342
นางสาวสิริฉัตร  สุวรรณ์โรจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงสิรินทิพย์  รัตนชาติวงศ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงสิรินันท์  ลิ้มสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
345
นางสาวสิริพร  สุขศิริพัฒนพงศ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงสิรีธร  แก้วก่อง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงสุกัลยา  ดีเวียง
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงสุชานันท์  สพันธ์พงษ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงสุฐิตา  สายเสมา
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
350
นางสาวสุดธิดา  จรรยาวาณิชกุล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 20

ณ ห้อง 224 อาคาร 2 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
นางสาวสุดารัตน์  มัชฌิโม
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
352
นางสาวสุภานัน  รวมธรรม
ม.3
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
353
นางสาวสุภาพร  สีสอนมณี
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงสุภารินทร์  ทุมเกตุ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงสุภาวดี  ป้องปิด
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
356
นางสาวสุภาวดี  พรมศรี
ม.3
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วอินทร์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายสุริยกมล  ทัดมาลา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงสุวนันท์  ไชยจันทร์
ม.3
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงสุวนันท์  พลสิม
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดินประเสริฐสัตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงอคิรากิ  อุดรเขต
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
363
นายอนุรักษ์  อรุณรัตน์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์อ่อนศรี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
365
นางสาวอภิญญา  เนื้อแก่น
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายอมรเทพ  ชาวค้อ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงอมรรัตน์  วงศ์แพงศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงอโยธยา  น้อยเมืองคุณ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงอรไท  อาจหาญ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงอรนิภา  ยั่งยืน
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายอรรถพล  ธรณินร์กุล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงอรวรรณ  ป้องนู
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
373
นางสาวอลิษา  จิตกล้า
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงอัญชิสา  เต็มภัทราโชค
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงอัมพรรัตน์  ถนอมนาค
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงอาทิตยาพร  สนสายสิงห์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงอาภัสสรา  จั่นบุบผา
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
378
นางสาวอารยา  พากุล
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงอารีญา  แต้ชูวงศ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงอิสาเบลล่า  ฟันเด็นเบิร์ค
ม.2
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายเอกสิทธิ์  วันทะโก
ม.2
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
382
นายเอื้ออังกูร  ไชยพันธ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
383
นายโอชิษฐ์  จิระเสวี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงไอยรา  กองผ้าขาว
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น