ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 413 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกตัญญุตา  ทองแย้ม
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกทิพย์  สุธงสา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีพล
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
นางสาวกมลนันท์  วงพรมบุตร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกมลวรรณ  ป้อมสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกรชนก  กันน้อม
ม.3
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกรพล  ขุนเรศ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
นางสาวกรวรรณ  ชัยมงคล
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกฤชชานนท์  เหล่าลาภะ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกฤตานนท์  เริ่มบริรักษ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกฤติเดช  อันทะระ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกฤษณพงศ์  สาชำนาญ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกษพร  สอนสุภาพ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกษิดิ์เดช  ฉิมพา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกษิดิ์เดช  แพพ่วง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกอแก้ว  กองสิงห์
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกัญญา  พงศ์กรกัมพล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อมาตยกุล
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีสาลี
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
21
นางสาวกัญธลีวัลย์  ไชโยแสง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรีเชื้อ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกันตพงศ์  สายโสภา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
นางสาวกัลยารัตน์  สุขสันติพงศ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
นางสาวกานต์ชนก  คำมะณีจันทร์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกิตติโชติ  ศรีมงคล
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกีรติกา  ชินบุตร
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกีรติยา  ระยัน
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
นายกีฬาวิชณ์  สาริยา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกุลนัฐ  ดีสุทธิ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงเกวลิน  ศรีราคำ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายเกียรติก้อง  คูณผล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงแก้วกัลยา  ปิ่นเจริญ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
นางสาวแก้วกาญจน์  ชมภูคำ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
นางสาวแก้วตา  ยาทองไชย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 415 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงขวัญชนก  ใจวงค์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงขวัญชนก  บุญมา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงขวัญชนก  อินทะจร
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงขวัญณภัทร  พาภักดี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงเขมจิรา  ลิภา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงเขมภัส  รัตนมงคล
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงเขมิสรา  วัฒนราช
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงคีรีมาศ  ศรีบัว
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงจรรยพร  สีมาส่งเสริม
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายจักรภัทร  รัตนวาสนา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงจันทรนภา  น้อยมิ่ง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายจิรพัฒน์  คตธมาตย์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายจิรภัทร  จอมทอง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
นางสาวจิรัชญา  กรีกุล
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงจิรัชญา  นันทคำศรี
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
นางสาวจิราภรณ์  นนท์คำวงศ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงจุฑามาศ  หาทอน
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วลาด
ม.3
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำบูชา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
นายเจษฎาภรณ์  เรืองพรวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ปาระ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงชญาภา  วงศ์มีฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงชนมน  มนตรีศรี
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงชนัญชิดา  ใหม่วงศ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงชนัญญา  วรรณสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายชนาธิป  พันธ์มุก
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
62
นางสาวชลภัทร  นนทะโคตร
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายชลสิทธิ์  คำแดง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
นายชัชชล  พีรกมล
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายชัชพงศ์  บวรโชติสกุล
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงชันม์ชุดา  อาจแก้ว
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายชัยภัทร  ทองเวียง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
68
นายชัยภัทร  เสนานุช
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายชาคริต  ภักมี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายชาญวิชญ์  กมลรัตน์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 416 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองอยู่
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บงแก้ว
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงโชษิตา  ปลาปูทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงญภา  สว่างโรจน์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวญาณภัทร  แสนประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงญาณิศา  ดีสุทธิ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงญาณิศา  สิมสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงญาดา  ดวงไพชุม
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงญาสุมินตร์  นามวงษา
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงฐิติชญา  บุตะเขียว
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงฐิตินันท์  เอี่ยมสะอาด
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วโทน
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
นางสาวฐิติรัตน์  หัวใจแก้ว
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายณภัทร  ผาตินาวิน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงณหทัย  โกศรีวงศ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงณัชชา  พุฒิสันติกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงณัชชา  ศิลารัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายณัฏฐชัย  บุบผา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอนแก้ว
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายณัฐกิตติ์  โถชารี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงณัฐชยา  พนาลิกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงณัฐชา  คงกล้า
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
นางสาวณัฐณรี  หล้าจันดี
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชขันธ์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงณัฐธิดา  พลวิเศษ
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิเสน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีบุรินทร์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงณัฐนิชาช์  ลีทอง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงณัฐพร  ไทยษา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณเกษม
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
101
นางสาวณัฐพัชร์  ฐิติกนกทอง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายณัฐรัชต์  รัตนพูนเกษมสิน
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงณัฐริกา  วิจิตรปัญญา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายณัฐวัตร  แก้วประกาย
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงณัฐวิภา  รบไพรินทร์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 417 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฐหทัย  พรมมาศ
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
107
นางสาวณัทภร  สอนศรี
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงณิชาภัทร  เสริฐศรี
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงดรัลรัตน์  ชัชวาลย์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงดารากรณ์  ศรไชย
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายเดชาธรรม  ภูมิชัย
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายติณณ์  อุสาพรหม
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
นายติณษ์ณธรรศณ์  บางยี่ขัน
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายเตชสิทธิ์  ภูสีดิน
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงเตชิต  กำราบภัย
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงเต็มศิริ  อัมพาผล
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายทัตธน  มณฑา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงทัศนีย์  ทองอินทร์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายทินภัทร  นาคฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายทีปกิติ์  พรหมสัตยพรต
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงธนกร  บัวระภา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายธนกฤต  สิทธิศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงธนกุล  วัลลศิริ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงธนพร  โถบำรุง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงธนพร  สหายา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายธนพล  โสกันทัด
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายธนพัฒน์  บุญเทพ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายธนภัทร  โสกันทัด
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายธนภัทร  อักษรประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
130
นายธนวุฒิ  นีระพงษ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายธนากร  วิศิษฏ์กิจการ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายธนาคาร  คุ้มสวน
ม.3
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
133
นายธนาธาร  จันทร์โท
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงธนาภา  สุปันตี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายธนาวิทย์  ทองแสน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายธราธร  เสมาทอง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงธัญชนก  พละกรณ์
ม.3
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีบุรินทร์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
139
นางสาวธันยนันท์  สุวรรณชาติธนดี
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายธีร์ธวัช  คำยิ่ง
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 418 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธีรัชญา  ศิริหล้า
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงธีราพร  แสนมหาชัย
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
143
นางสาวนชนก  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงนพจุฑา  เทียนสว่าง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายนพรุจ  สุวกุลศิริ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายนภสินธุ์  แพทย์เพียร
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงนรัฐภรณ์  ทองปั้น
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
นายนราธิป  สุวรรณชัย
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงนริศรา  ผดุงรัตน์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
นางสาวนฤมล  สายวรรณ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทนา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
นางสาวน้ำทิพ  จันทวงษ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวน้ำฟ้า  จันทวงษ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายนิพัทธ์  ชาภักดี
ม.3
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงนิศารัตน์  สิงห์ทองลา
ม.3
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายเนติธร  สะตะ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงบรรธิตา  บรรพลา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงบุณฑริกา  แสนอินอำนาจ
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงบุรัสกร  คำโสภา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
นางสาวบุษกร  ทองเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายปฏิภาณ  อรรคฮาดศรี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายปฐมภพ  บางประอินทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงปทิตตา  ประสบมงคล
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวปทุมมา  แก้วยาศรี
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงปภาดา  หงษ์คะ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงปภานัน  สิงห์สถิตย์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายปรัชรัตน์  พลที
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายปรัตถกร  สุขวรรณ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงปราชญ์พิตรา  จักรดุลย์วิภพ
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงปราณปรียา  บุญพรม
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายปรินทร  สอนศรียา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
นายปริพจน์  สรรพการ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงปรีดารา  ผุยแสงพันธ์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงปรียาภาสุ์  สารทัศนานันท์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 422 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปวิชญาพร  ไชยอุตม์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงปวีณ์นุช  แก้วมณีวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงปวีณา  ประสานพันธ์
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงปัญชิกา  โคตรบัว
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
นางสาวปาณิสรา  ผกากรอง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงปาลิตา  ชาวนา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงปาลินี  พันสว่าง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
นางสาวปิยฉัตร  นนทศิริ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีบุรินทร์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
นางสาวเปรมวดี  วงษ์สุรภินันท์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
186
นายพงศกร  รุจิราไกรสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายพงษ์ชนะ  มณีโชติ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงพชรพร  แก้วใส
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงพรฐิตา  โพธิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงพรนัชชา  สอนสุภาพ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายพรพินิต  ทองแดง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงพรรพี  ศรไชย
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงพลอยตะวัน  อู่เงิน
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมสถิตนิเวศ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงพัชรพร  สร้อยจันดา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
นางสาวพัชราพร  สุนาทร
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
197
นางสาวพัชราภา  วัฒนะ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายพัฒน์ธวัช  ไกรศรีวรรธนะ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายพัฒนวัฒน์  ตันมิ่ง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายพัทธดลย์  ศุกรนันทน์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงพิชญ์ชริยา  วิศิษฎ์กิจการ
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงพิชญา  นรสีหา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงพิชญา  พวงจำปา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
204
นางสาวพิชญาภา  ธรรมมียะ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงพิชาวรรณ  คำไล้
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงพิธฤวรรน  ศรีพารา
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์ดอกไม้
ม.3
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ลีกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนมาลี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงพิมพ์รพี  ผลสลัด
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 423 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
นางสาวพิมลนาฏ  ชารัญจ่า
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายพิสิษฐ์  ฤทธิชัยกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงพีรญา  จันทนา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์พานิชย์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
215
นายพีรพัฒน์  ผิวผ่อง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายพีรวุฒิ  บุญกว้าง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
นายพีระพงษ์  พลชา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
218
นายพุทธภูมิ  ชัชวาลย์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายพุทธรักษ์  ศรีสุธรรม
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
220
นางสาวเพียงฟ้า  เกษทองมา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
นางสาวแพรวา  ขันธวุธ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงแพรวา  บุตรดีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายภณชน  เมตตา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงภรภัทร  เลิศอุดมโชค
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายภัคพล  กาญจนเรืองกิตต์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงภัททิยา  หิรัญพรหม
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
227
นางสาวภัทรจาริน  สุวรรณมาโจ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
นางสาวภัทรนันท์  วรรณพิมพ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนสิริกาญจน์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงภัทรวดี  ชมมณี
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายภัสสวรรษ  สมศรีนวล
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงภานุชนารถ  สุจิมงคล
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงภิราภรณ์  คำประมวล
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงภิริษา  จันทร์พุทธา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
235
นายภีรวิชญ์  พิลาคุณ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายภูตะวัน  กุลมงคล
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายภูตะวัน  นานวน
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายภูบดินทร์  รามศิริ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพรหม
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายภูวดล  ธาดาอิสราพานิช
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายภูวนาถ  โคตรชนะ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงมณีจันทร์  คงสมพจน์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงมณีรินทร์  อินทรกำแหง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงมนัญชยา  สีหะพงษ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงมนัสนันท์  เกียรติก้องอำไพ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 424 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตไธสง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูตินันท์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงมนัสนันท์  ดิ่งวัน
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายมนุษินทร์  มหาสิงห์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงมาริสา  ร่องชาติ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงยลภัทร  ธรากิตติรัฐ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายยศภัทร  ไชยโสดา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
253
นายรพิพัฒน์  สีโสพล
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
นายรพีพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงรวินท์นิภา  วิเศษยา
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
256
นายรัชตะ  โสภารักษ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงรัญชิดา  พลซา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงรัฐญา  ผุยขันธ์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงรัตนภรณ์  แคล้วโยธา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงรัตน์วิรุณ  ลุนวิรัตน์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
262
นางสาวรัศมิมาน  พิมพ์หล่อน
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงรามาวดี  บุตรมาตย์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงรุ่งทิวา  เมฆศรี
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ธนาทิพย์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงรุจิภา  คุ้มห้างสูง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงลภัสรดา  ไตรฟื้น
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงลภัสรดา  ผกากรอง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
269
นายลัทธวิทย์  คำตัน
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงวชิรดา  สุขมารมย์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายวชิรพงษ์  นามทองดี
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายวชิรวิชญ์  กองคำ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายวชิรวิทย์  อุดจันทร์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงวรพัช  คำภาสันต์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายวรเมธ  อ่วมจันทะ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงวรรณกานต์  เทพแพงตา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
277
นางสาววรรณิศา  ศรีชมภู
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายวรัญญู  ทับทิมทอง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงวราทิมา  ศรีสันต์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
280
นายวริทธิ์พล  ปราชญาวิริยะ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 425 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายวริศ  ทองนาม
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงวศินี  แสนสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงวารุณี  อิ่มเอิบ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงวิชญาดา  บรรพลา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงวิชญาพร  ชินอาจ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายวิชยุตม์  เจริญวัย
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายวิชเวช  โพธิ์สาวัง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายวิศวภัทร์  วิจิตรจันทร์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
นายวิศวะ  ศรีสะอาด
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  วงษ์จันทอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงเวฬุริยาวดี  ยศสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงศตพร  แจ่มใส
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงศศิกานต์  นนทะปะ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงศศิประภา  ทิพย์มนตรี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เร่งสมบูรณ์สุข
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงศศิรัศมี  ธรรมเป็นจิตต์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
297
นายศักรินทร์  วังคีรี
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงศิรภัสสร  โนนพยอม
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงศิรษร  จันทร์พาณิชย์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายศิริวิวัฒน์  วระวาท
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายสรกฤช  ศิริศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายสรยุทธ์  บุญมีวิเศษ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศุภวงศ์วรรธนะ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายสันต์ภพ  ธนะสูตร
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายสานตวัน  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงสายรุ้ง  วิจิตรจันทร์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
307
นางสาวสิรดา  สนธิมุล
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายสิรวิชญ์  สถิตชาญวุฒิ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงสิริกร  บัวอ่อน
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
310
นางสาวสิริชานันท์  จันทอง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงสิริมา  กรมทอง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงสิริรัตน์  วุฒิประชารัฐ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงสุจิณณา  วิลาสคัมภีร์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงสุชานาถ  ไพศาลวิทย์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
315
นางสาวสุธารยา  คำขันธ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายเอกรัตน์  สีโสพล
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 19

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 426 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
317
เด็กหญิงสุธาลินี  สุโขยะชัย
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงสุธาศิณี  จิรมงคลไทย
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงสุธินี  จันทร์คามคำ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงสุธิมนต์  ลครพล
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงสุปรียา  อำไพกุล
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีหาเบ้า
ม.3
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงสุพัชญา  มูลตรี
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทีนา
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงสุพิชา  ศรีวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงสุภาพิชญ์  พลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงสุภาวดี  สุนันท์
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงสุภิญญา  สิงห์สนั่น
ม.3
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายสุริยภัทร  หอมตระกูลขจร
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายสุวิจักขณ์  สมิติเมธา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงโสภิตนภา  สิงหนาท
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
332
นางสาวโสภิตา  ภัสดา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายอดิศร  เวศมะโน
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงอธิชา  วิไลลักษณ์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงอนุรดี  อยู่ศิริ
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงอภิชญา  เกษทองมา
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงอภิญญา  อามาตหิน
ม.3
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงอมราพร  ชนาราษฎร์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงอรจิรา  อินพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงอรดา  จิตสีดา
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงอรไพลิน  โกมลไสย
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายอัครชัย  ชัชวาลย์
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงอัจฉริยา  สง่าทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงอัญชิสา  นามกันยา
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงอัญชิสา  แฮนเกตุ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายอัษฎายุทธ  ปัดศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คณิต ม.ต้น
347
นางสาวอารดา  ชุมแวงวาปี
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงอารดา  ฟอลเล็ต
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงอุ่นรัก  ครุนันท์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
คณิต ม.ต้น
350
นางสาวอุมาวดี  เพลียวิเศษ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายเอกภวิษย์  นิติกรไกรพจน์
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงไอลดา  ก้อมมะณี
ม.1
โรงเรียนเลยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น