ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 2 ห้อง 221 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  พลอยโตนด
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
2
เด็กชายกตัญญ์  พลรัตน์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกมลพรรณ  หินทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกรองกนก  ทรัพย์เเสง
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกริชเพขร  โคตรหลักคำ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤตภาส  ธงชัยชยากร
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤตวีร์  ชัยประเสริฐสุด
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤติน  ภู่ศรีสลับ
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกษิดิ์เดช  อิ้วศรีสกุล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายก้องภพ  เพียรการ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกันตพล  เจตราช
ม.3
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกิตติภณ  กุศลส่ง
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
นางสาวกิตติยาพร  มูลประดี
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกุลชญา  ไพพินิจ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายเกื้อตระกูล  สังข์แดหวา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงขลทิพย์  ชูแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงเขมจิรา  อินทร์สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงเปมิกา  เนตรเกื้อกูล
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงครองขวัญ  ฤทธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายฆนัท  บุญจง
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงจงสุทธา  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
นางสาวจริญญา  เพ็งสว่าง
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงจันทกานต์  วรอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงจันทรกานต์  มนตรีวิจิตร์กุล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
นางสาวจิดาภา  วิจิตรกำเหนิดกุล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายจิรวัฒน์  พรานนท์สถิตย์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายจิราวัฒน์  วิสาหะพานิช
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
นางสาวจีรัชญา  วัฒนชัย
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
นางสาวจุฬารัตน์  ทองบุญ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
30
นายเจตนิพัทธ์  แสงสุรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
นายชญานิน  คงเสรีกุล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายชนวีร์  จันทรักษา
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงชมพูนุช  บุญประกอบ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
นายชยธร  เพ็งเปิ้น
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายชัชพงศ์  คงภิบาล
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 2 ห้อง 222 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชัชพีต์ภัทร  ศิริวัชเดชากุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายชัยธวัช  เอี่ยมชม
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงชาลิดา  ธรรมกุ
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงชาลิสา  บุญเต็ม
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
40
นางสาวชาลิสา  มนต์ประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายชินาธิป  วงศ์สวรรค์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีคลหนู
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
44
นายซามูเอล  วอร์ด
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงญาณิศา  ชัชวาลุรัตน์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงญาณุกร  แก้วรักษา
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงฐิติวรดา  ฐิติสกุลวงษ์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายณดล  ปัญญานาม
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายณภพ  คงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายณภัทร  แป้นเนียม
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายณภัทรชนนม์  นามสนธิ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิณทอง
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงณัฐชยา  สิริเพชรรุ่ง
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายณัฐชานนท์  รองเดช
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
นางสาวณัฐทิชา  บูรณะเรข
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพา
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายณัฐนนท์  บุรีนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงณัฐนิชา  ปกรณ์วิจิตร
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงณัฐนิชา  สาระธนะ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายณัฐปภัสร์  เอกอัครพรพล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายณัฐภัทร  เขียนดวงจันทร์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายณัฐภัทร  จิตต์ถาวร
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์สมุทร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงณิชกานต์  คงคางาม
ม.3
โรงเรียนแกลง
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงณิชากร  สุวรรณพยัคฆ์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายติณภัทร  เนียมเตียง
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายเตชสิทธิ์  แก้วสมุทร
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงทิชากานต์  เทพสัตรา
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงทิพกฤตา  สินธุไสย
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายเทียน  เลาหพจนารถ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 2 ห้อง 223 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายแทนวงศ์  ปัทมมงคลชัย
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายธณกฤต  รุ่งแจ้ง
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายธนกฤต  พรมป้อ
ม.1
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายธนพรรณ  กรูพิศไตรย์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
นายธนภัทร  เตชะทวีกุล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายธนภูมิ  ทองจันทร์นาม
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายธนภูมิ  สันติกันต์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงธนวรรณ  เอี่ยมอนันต์
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
79
นายธนวัฒน์  อัมพรวงศ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงธนัญญา  บุตดาพวง
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายธรรมวรุตม์  วรรณเชฐอิสรา
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายธฤต  ไชยสุริยา
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงธฤตา  ไชยสุริยา
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงธัญชนก  ทิพนาค
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงธันยพร  เทียนอุบล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงธันยมัย  แก้วทอง
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายธีรดา  จริตงาม
ม.3
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายนนทัช  ลาชโรจน์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงนภกร  กลิ่นเกษร
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงนภัสรดา  วรรณทอง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายนรวิชญ์  วงศ์เดือน
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงนวพร  ดอกไม้เพ็ง
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทันบุญมา
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายนาธาน  แจ้งจิตร
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงนิชาภา  วงศ์วีรธร
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายนิธิ  ภาณุทัต
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงนิธิพร  ภูคำไพร
ม.1
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายนิธิศ  มธุรสสกุล
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายนิธิสรณ์  ศรีโอฬาร์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายบัญญพนต์  สว่างโรจน์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุตดาพวง
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงเบญญาภา  ภัคจิราธรรม
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายปฏิญญา  สุขพรหม
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายปณตกร  สมานสินธ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงปณาลี  ทองเต็ม
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 2 ห้อง 224 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายปรมี  สาครเจริญ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงประภาพร  ตาจันทร์
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงปรานัท  เปาอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายปริยวิศว์  อริยะเวสตระกูล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงปริยาภัทร  เข็มเพชร
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงปรียากรณ์  เอกอัจฉริยกุล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีโกศล
ม.1
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
113
นางสาวปรียาภัทร์  ภาวงศ์กาฬสินธุ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายปัญญ์นที  วิจารณาญาณ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
115
นางสาวปัณณิกา  บรรจงจิตต์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายปัณณ์  กลั่นเกษม
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงปานชีวา  ทุมมากรณ์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงปานฤทัย  ไชยสัจ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวปาริชาติ  ฉิมแช่ม
ม.3
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายปิยวัฒน์  ปิยวรเดช
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวปิยะธิดา  ช่างสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายปิยะพัชร  ต้นแก้ว
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงปิยากร  ประสมพร
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายปุญญพัฒน์  วงษ์รักษา
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
นายปุณณวิช  พงศ์ศรีอัศวิน
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงปุณยวีร์  นิติสัมพันธ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงผ้าทิพย์  จินาพงศ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
128
นายพนธกร  คูสกุล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงพนิตนันท์  เจตน์จำลอง
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงพรชิตา  ตระหง่านศรี
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
นางสาวพรรษชล  สังข์เพิก
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงพริมา  นิภารักษ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายพัชรธภัฏ  ทองเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายพันธวิศ  มะสัน
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงพิชญ์สินี  กลีอิ่ม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงพิชญาณี   รจนา
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงพิณนารายณ์  กันตะกนิษฐ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงพิมลพรรณ  มณีนิล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
139
นางสาวพิรญาณ์  การประเสริฐกิจ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงพิสินี   สังข์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 2 ห้อง 225 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพีรณัฐ  แวดล้อม
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายพีรพล  ท่าเสฒ็ด
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายพีรวิชญ์  การประเสริฐกิจ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายพุฒิเมธ  ลายคราม
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงพุทธิมา  ประกอบชาติ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายเพชรอมร  กันหารินทร์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงเพ็ญพิชชาพร  ช่วยเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงแพรวแพรวา  จันทร์สอน
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายภัคพล  พัชรนฤมล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายภัทรดนัย  ถนอมสิทธิกุล
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายภัทรพล  ณ เนตร
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายภานุพงศ์  สืบเสนาะ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงภารดี  สุวรรณวงค์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายภาวัต  ปิยะณัตดิ์พูล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
นายภูดิศ  มณีพรหม
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
157
นายภูมินทร์  ศีรีธร
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายภูริณัฐ  ศราวณะวงศ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายภูริต  ยศตะมะ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายภูรีพัฒน์  เพชระ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายมณฑล  ชาวเนิน
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญระยอง
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
163
นายเมธัส  จันทร์งาม
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงยศกมล  ฉายอรุณ
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายรชต  ภูเดช
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงรมย์ณิชา  สารวงค์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
นายรวิพล  ธีรเมธาพงศ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
168
นางสาวรวิษฎา  ตั้งศรีไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายรัชชานนท์  ขะพินิจ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายรัฐธนนท์  อริยรัฐรังสี
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงรัตติยากร  นาบำรุง
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงรินรตา  พรหมทอง
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
นางสาวลภัสรดา  ปุกทะเล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายลัญฉกร  ตั้งศรีไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายวชิรวิทย์  นิศาพฤกษาชาติ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 2 ห้อง 226 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงวรรณกร  จันทนา
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงวรินทิรา  เกษมสุขโชติ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงวริศรา  ปรานราษฎร์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงวาสิตา  กล้าหาญ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงวิริญณภัทร  สามารถ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายวีรภัทร  เลิศเจริญวรกุล
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงวีรภัทร์  ดำน้อย
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายเวนิสวณิช  จิตต์เพียร
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงศริญรักษ์  รตินันทกร
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงศศิปรียา  วินัยโกศล
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายศุภวิชญ์  นิศาพฤกษาชาติ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายศุภสิทธิ์  นาวาประดิษฐ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายศุภิณัฐ  หาญวงศ์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงศุภิสรา  อุดมสุข
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
นายเศรษฐสิทธิ์  เศรษฐการุณย์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายสักสรณ์  สิงหเสนี
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
192
นายสัณหวัช  บัวเผื่อน
ม.3
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
193
นางสาวสานฝัน  ปัทมมงคลชัย
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายสิรพัชร์  ธรรมลีลากุล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
นายสิรภพ  ศิริพันธุ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายสิรวิชญ์  เกิดโต
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงสิริยากร  ทองแฉล้ม
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงสุชัญญา  คำสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงสุณัชชา  เมืองโคตร
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงสุธิตา  สนเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายสุรทัศ  สาริกานนท์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายสุรพัศ  จิตรชื่น
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
203
นายสุวพัชร  ใจทอง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงหทัยชนก  พุดเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงหทัยทัต  พิณเขียว
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงอชิรญา  สายคำวงษ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงอภิชญา  ชูสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
208
นางสาวอรอนงค์  จินตวงศ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายอัครชัย  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายอาสนพงษ์  ขมสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 2 ห้อง 226 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงเอมอร  พรมเพ็ง
ม.3
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 1 ห้อง 114 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กหญิงกมลชนก  มหารัตน์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงกมลรัตน์  เชษฐรตานนท์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงกมลวรรณ  ชาวเวียง
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงกรกมล  วงษ์ชู
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงกรปภา  เพียรมงคล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงกรวรรณ  ตั้งชัยธรรม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
218
นางสาวกฤตพร  ศรีอุบล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายกฤตภาส  ราชบุรณะ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายกฤตภาส  สาครตระกูล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายกฤตมุข  สามารถ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายกฤตยชญ์  เชื้อพลบ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายกฤตัชญ์  กวดวงศ์ษา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงกฤติกา  อยู่เจริญ
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายกฤติพงษ์  ทองนพคุณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  จิตสุทธนาผล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายกษมะ  แสงเงินอ่อน
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายกองคลัง  โพธิรักษ์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงกัญชพร  แจ้งโห้
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เดสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายกันต์กวี  พึ่งพินิจ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
232
นายกันตินันท์  สุภาพ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายกันตินันท์  หุตะจูฑะ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงกันยาวีร์  พิเชฐจินดากุล
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายกิตติธัช  กันตอนันตพร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายกิตติธัช  สุรัตนชัยบุญเลิศ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ติวสร้อย
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงขวัญข้าว  ลัฐิถาวณิชย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายคุณานนต์  ทองมานะเสถียร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายคุณานนต์  นาใจคง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงจณิตรา  กิจบำรุงลาภ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายจรัสกร  จิตเป็นธม
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงจิญาดา  จึงเจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายจิณณกันต์  เฉวียงภพ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงจิดาภา  พรกระแส
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายจิตติภัทร  พุทธิวิริยากร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 1 ห้อง 115 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
247
เด็กชายจิรกิตติ์  จิระเจริญรัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายจิรพัชร์  โชคสิริสรณ์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทราวงษ์เดชา
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงจิรภิญญา  เป็นทุน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมบรรดาโชค
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงจิรัชยา  ตั้งนามประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงจิราภา  เกียรติกูลขจร
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
254
นายจิรายุ  จิตเป็นธม
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงจุไรพร  สิงหา
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
256
นางสาวจุฬารัตน์  แซ่น้า
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ไกรกลาง
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงฉันชนก  โกสินทรจิตต์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงชญาดา  โรจน์อมรรัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
260
นายชญานนท์  มานะกิจจานนท์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
261
นางสาวชญานิษฐ์  ฐิติรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงชญานี  ดนัยชื่นกมล
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงชนกนันท์  วรภัสสร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายชนทัต  ถิรสุนทรากุล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงชนเนษฎ์  หล่อศิริรัฒนากุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงชนัญญา  อ่อนหวาน
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงชนานันท์  ราษฎรวิจิตร
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงชนิตตา  อาริยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงชนิษา  สง่าสงค์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงชมพูนุท  เรือนทองดี
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงชลธาร  ปานพายัพ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงชลธิชา  รัตนะ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงชลธิชา  สิทธินันท์เจริญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงชลลดา  บุญถัด
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายชวิน  คล้ายมาก
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายชัชภณ  อยู่สุข
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายชาคริต  หลวงจันทร์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงชาคริยา  ไชยวงษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายชาติภัทร  มาสุข
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายชิษณุ  เขียวเมือง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงชื่นศิกานต์  อัครวิศาลศุภกุล
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 1 ห้อง 116 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
282
เด็กหญิงชุติมา  ประภาศิริสุลี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงโชติกา  แนบพลกรัง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงโชติกา  สงวนสุข
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงญฎา  สิงห์เขตต์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
286
นายญาณศรณ์  อังคณาวิศัลย์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงญาณสินี  อังคณาวิศัลย์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงญาณาธิป  เฮงอุดมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายฐปกร  วุฒิเจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายฐปนรรฆ์  พลับไพล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงฐะนิดา  นามคำ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงฐาปนีย์  สีตลพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
293
นางสาวฐิตาภา  ศรีหริ่ง
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงฐิตารีย์  เกียรติวนากร
ม.2
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงฐิติพัชร  กระษาปณ์การ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงฐิติยา  สุวรรณกิจ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงฑิตฐิตา  ชนินทรานันท์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายฑีฆภัสสร์  โพธิ์พงษ์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายณฐนน  เหลืองวิไล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงณปภา  บริบูรณ์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายณภัทร  ทับทิมนาค
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายณภัทษร  สุกใส
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ว่องไว
ม.2
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายณัชปภพ  ยะสะวุฒิ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายณัฏฐ์คเณศ  ทีปกาปรวัฒน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงณัฐชา  ปิ่นวัฒนากุล
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
308
นางสาวณัฐชา  สัตบัญ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงณัฐติญา  บุญรอด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
310
นางสาวณัฐธิดา  จารุขจรรัตน์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงณัฐธิดา  มงคล
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงณัฐธิดา  วรรณธนาสิน
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงณัฐนรี  โกศล
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงณัฐพร  ตันทอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายณัฐภัทร  เตชะทวีกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงณัฐภัสสร  วรสายัณห์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 1 ห้อง 117 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
317
เด็กชายณัฐวรรธน์  ราษฎร์เจริญดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงณิชกานต์  โชคสีน้อย
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงณิชา  ดำสนิท
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงณิชาภา  สิงห์ขาว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
321
นางสาวณิชาวัลคุ์  วิรเศรษฐ์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายณุรัตน์  สุวรรณเสน
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงดลพร  ศรวมศิริ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงดวงกมล  มหัดคะประทีป
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายดิถดนัย  เมฆวัฒนากาญจน์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายตฤณ  ผลถาวรสุข
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายเตชนิธิ  แก่นพรมสุภัช
ม.2
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายเตชินท์  ปวีณวงษ์วรรณ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายทนงศักดิ์  นาคสุข
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายทรัพย์ตะวัน  โสมบ้านกาย
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายทศวิน  มั่นสีเขียว
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายทัตธน  กสิณเวทย์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายแทนคุณ  ศิษย์สิงห์ไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
334
นายธงเดช  ศักดิ์ประศาสตร์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายธนกร  วัฒนาพงษากุล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายธนกฤต  เกตุจินากูล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
337
นายธนกฤต  สอ้านวงศ์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายธนกฤต  อนันต์รัตนวิมล
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายธนกานต์  ธนาจิรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายธนชล  วงศ์ทิม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายธนดล  นาคพีระยุทธ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายธนทร  วงษ์ธนาภร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายธนบดี  ทองดีเลิศ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงธนพร  พลาพล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงธนภรณ์  ติยะสุทธิพันธุ์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายธนวัฒน์  จตุธรรมธาดา
ม.2
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์ภมร
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายธนศรณ์  ปิ่นโอฬารรัตนกุล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงธนัชญา  อุระเกต
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายธนัญชัย  ศรีดารา
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายธนัท  ชีวางกูร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 1 ห้อง 118 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
352
เด็กชายธรรวิทวัส  เพ็งนาม
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายธวัชนนท์  พูลสาทรกูล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญตน
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
355
นายธัชพล  ทองนาค
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงธัญจิรา  ประชุมแพทย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงธัญชนก  จิราก้องวานิช
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงธัญชนก  ชินวงศ์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
359
นางสาวธัญชนก  อยู่เปลา
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงธัญญ์ยุดา  บู่ทอง
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงธัญญารัตน์  รุ่งสิทธิ์เมธีกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
362
นายธัญธีร์  กีรติเจริญวงศ์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิกุลสิทธิชัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โยคะวัฒน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สินเธาว์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
366
นางสาวธัญสินี  หิรัญลักณ์สุต
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายธิติภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายธีร์กวิน  คำภักดี
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายธีรศิลป์  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายธีรัตม์  แก่นแสง
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงธีราภรณ์  รุ่งรัศมีวิริยะ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงธีริศรา  ตันสกุล
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงนนทเนตร  จันทร์ทับ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายนพนิธิ  พุทธเจริญ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงนภวันท  ธัญถิรโสภนากุล
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงนภัสพลอย  พิเชฐจินดากุล
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงนภัสวรรณ  โบราณ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงนภิศประภา  ศุภวิริยกุล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงนรนรร  กุลจิตติพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายนฤเบศ  ชูชาติ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ชุ่มศรี
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมเฮียง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิลปสม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงนาบุญ  เกษี
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายนิติเทพ  เหล่าฤทธิไกร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 1 ห้อง 119 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
387
เด็กหญิงนิธัชกัญญ์  จันทร์ทิพย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายนิธิ  พูลวิทยากิจ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายนิธิกร  พลประชุม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายบัณญวิชญ์  พิทยาคุณ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายบุญญฤทธิ์  วรรณศิริ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงบุญพิทักษ์  ดำรงค์พิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงบุรัสกร  หัวใจ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
394
นางสาวเบญจพร  มะณี
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงเบญญพร  ทิวะกะลิน
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายปกสยาม  รัตนกังวานวงศ์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงปนิชา  ภรภัทรพนธ์
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายปพนสรรค์  ไชยพงษ์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงปพิชญา  ธนะนพรัตน์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงปพิชญา  หวังไพฑูรย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายปภังกร  ว่องไว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงปภาดา  วนขจรไกร
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
403
นายปรเมษฐ์  พุทธมิลินประทีป
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายประวีณ  สุภาพาส
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงปริณดา  สินเธาว์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
406
นางสาวปวริศา  ถิตะพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงปวีณภัทท์  จำปาทอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายปัญจพล  ชัยมงคลถาวร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายปัญญารัตน์  พนมไพรรัตน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายปัฐธกร  แน่นหนา
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงปัฐนิช  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สกุลแสง
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายปัณณธร  คุณสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงปาลิตา  ประพันธ์ทองชัย
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
415
นายปิติกร  วัฒนเดชาวงศกร
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายปิยเชษฐ์  พงศ์สันติชัย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
417
นายปิยพัชณ์  พิมพ์นาวี
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยวงค์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายปิยะวัฒน์  กังวานสมวงศ์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายปิยะวัฒน์  แก้วประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายปีดี  ประทุมเมศ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 1 ห้อง 1110 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
422
เด็กหญิงปุณณาสา  สังฆตูม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ลัภนะก่อเกียรติ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงปูณยนูช  ตีรานนท์
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงเปรมยุดา  สุรินทร์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงเปรมยุตา  วีรทัตประภา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงไปรยา  ชัยปราการ
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงผาณิต  จารุกาญจน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายพงศ์ปณต  รื่นเจริญ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายพงศภัค  ภูกองชนะ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
431
นางสาวพจน์อาภา  พวงลำใย
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงพรปวีณ์  เรืองสุริยกิจ
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายพรภวิษย์  เรืองสุริยกิจ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
434
นายพรภวิษย์  อิทธอนันตเกษม
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
435
นางสาวพรลภัส  ชลวานิช
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงพรหมพร  วุฒิพัฒนพงศ์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายพริษฐ์  สุขส่ง
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายพลกฤต  กลมเกลียว
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
439
นายพลวิชญ์  ธีรพันธุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงพลอยนภัส  บวรชัยศิริ
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงพัชชาพลอย  บุญสีเผือก
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงพัชรณิธน์  ฉัตรเจริญพร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงพัชรนันท์  ลิ้มประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
444
นางสาวพัชราภา  ดีจ่าง
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แถวเพณี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปฐมพรพงศ์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงพิชชา  หิรัญรัตนพงศ์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงพิชฌาย์กาญจน์  วิเชียรเทียบ
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงพิชญา  ศรีอุทัยศิริวงศ์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงพิชยา  สุขวัฒนกูล
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ญาวงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงพิมพ์นรา  ภู่สวรรค์คงสุข
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จงสิริธนาศักดิ์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงพิรญาณ์  โกสัจจะ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
456
นายพีรเชษฐ์  ไกรวิจิตร์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 1 ห้อง 1111 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
457
เด็กชายพีรณัฐ  จำเนียรศิลป์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงพีรยา  สุวรรณกุมาร
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายพีรวัศ  สุพัฒนวาณิชกุล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายพีรวิชญ์  ตันหยงมาศกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
461
นายพีรวิชญ์  อินแก้วพะเนา
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายพุฒิพงศ์  วงษ์พงษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงพู่ไหม  เบญจวรางกูล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงเพ็ญณัฐธนา  ฉัตรอินทร์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายภควันต์  เผือกศิริพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายภวัต  จึงรัตนะประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงภัคจิรา  หนูฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงภัคธีมา  สุรนันท์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
469
นางสาวภัคประภา  สมงาม
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายภัทจพล  สังขรัตน์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายภัทรดนัย  เนื้อทอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายภัทรพล  ทองแซมศิรวิชญ์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงภัทรพิชชา  ยอดนาม
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เตียวณิชกุล
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงภัทรหทัย  ยศปัญญา
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายภาคิน  นวมน้อย
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายภาคิน  อุดมมงคล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงภาฝัน  ประกอบดี
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตรีเนตร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายภูดิศ  เจนรักมาตุภูมิ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายภูตะวัน  ศรีเมืองเดช
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายภูธน  นามวงษ์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
483
นายภูมิรินทร์  อิสสริยสกุล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายภูริช  ถมยานนท์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายภูรินท์  ชลศรานนท์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายภูริพัฒน์  สายสีดา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายภูริภัทร  ขันตี
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายภูริภัทร  อภิรักษ์โชติมา
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายโภคิน  ดีศรีสุข
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงมทินา  บุญเต็ม
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 1 ห้อง 125 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
492
นางสาวมิ่งขวัญ  มะลิวงค์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงมีนา  เรืองศิลป์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงมุกดาวรรณ  เสมราช
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายเมธาสิทธิ์  อุดมธนภัทร
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงโมณีก้า  หลิน
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายยอดชาย  เรืองศรี
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายรชต  รัตนเทวมาตร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายรพีพงศ์  ทองแดง
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงรพีพร  ชุติชูเดช
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายรวิพล  เกียรติเดชาวิทย์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงรวิสรา  ลือกิตินันท์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายรัชชานนท์  กาญจนบัตร
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายรัชชานนท์  ติรัตน์สรณ์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายรัชชานนท์  ศิริโสดา
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายรัฐธีร์  ชัยจันทร์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงรัตมณี  ชัยสมบุญ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงรินรดา  ศักดาเพชรศิริ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงรุจจิรา  คุณาสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายฤทธิพร  แกมไทย
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตราชู
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงวชิราภรณ์  คชเดช
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงวทัญธร  วทัญญสกุล
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงวรรณปรัชญ์  อภิปิติอนันต์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงวรรณพร  ธีราทรง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงวรรณวนัช  บุญพรานชู
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงวรวลัญช์  เมตตา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงวรัชยา  จิตต์สุขสำราญ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงวรัชยา  อุดมดิเรกวรกุล
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงวรันธร  สุขส่ง
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงวราลี  ละออ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงวราลี  อาษาสิงห์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงวริยา  รุ่งเรืองสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธรรมนิยมกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายวัชรธร  กระจ่างมล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายวัชรพล  แสงพลอยสุข
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 1 ห้อง 126 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
527
เด็กชายวัฒนศิลป์  อัศวนนท์วิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
528
นางสาววาฑิณี  ศรีตะลา
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงวาสิตา  ชุมจันทร์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงวาสิตา  โพธิ์เงิน
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงวิมลสิริ  นกอยู่
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
532
นางสาววิรมณ  ชุมนุมพร
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายวิศรุต  สังข์ศิริ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงศตพร  จักรกลจันทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายศตวรรษ  วรสายัณห์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายศรัญญู  เสมัง
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงศรุตา  ศรีเจริญ
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงศลิษา  สำรวมจิตต์
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงศศิกัญชณา  คงรักษา
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงศศินันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงศศิปัญญ์  ธนาโสภณ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงศศิภา  สุจริต
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายศักดิพงษ์  หล่ออุดมพันธ์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายศักย์ศรณ์  พิมพิสาร
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงศิรประภา  บุตะลา
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายศิวกร  เนื่องจำนงค์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
547
นายศิวกร  ศิวะวรเวท
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายศุภกฤต  ถาวรธวัช
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายศุภณัฐ  อ่อนอัฐ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายศุภวรภา  ตาดเดิม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายศุภวิชญ์  คงธีรภัทร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายศุภสิฐ  ชลสุภวรรณ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณศักดิ์สิน
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงโศภิษฐา  ประกอบการ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงสขิลา  โมกขะเวส
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายสมัชญ์  วัฒนไกวัลวงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงสมิตานัน  ศรีภา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายสรวิชญ์  แตงแก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายสรวิชญ์  วีรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายสรวิทย์  พรหมดวงดี
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงสรัลชนาพร  เชิดชู
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 1 ห้อง 129 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
562
เด็กหญิงสรัลนันท์  พลคำ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงสวิตตา  หิรัญญากร
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงสาวิตรี  สุนทรวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายสิทธิกร  วิชกิจ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายสิทธิเดช  อุดมดิเรกวรกุล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายสิรพัชร์  ลลิตเลิศล้ำ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายสิรวิชญ์  สีม่วง
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงสิริกร  บุญสำเร็จ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงสิริกร  สุรีติธรรม
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายสิริทรัพย์  ประทุมทอง
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายสิริศักดิ์  ตันติพูล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงสิวินีย์  สถาวรสมิต
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
574
นายสุกมนิน  วงศ์มีเกียรติ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงสุกฤตา  ทีหอคำ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงสุชญา  ศุภสิทธิ์ธำรง
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงสุชาวดี  ไตรรงค์จิตเหมาะ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พุฒศิริ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงสุพิชญา  ธีรกันทรากร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงสุพิชญา  อภิชิตพงศ์ชัย
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
581
นายสุรวุฒิ  สุระประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายสุริยกมล  ลิมป์สภาพกสิผล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
583
นางสาวสุริวิภา  ลิ่มสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายสุวพิชญ์  พุฒศิริ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายสุวิจักขณ์  เจริญศิริโสภาคย์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายสุวิจักขณ์  พงศ์จรัส
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงหทัยชนก  กาญจนานนท์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายอกฤษณ์  ชุดเจือจีน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายอติวิชญ์  วิโรจน์วุฒิกุล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงอธิชญา  พึ่งรุ่ง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายอธิณัฏฐ์  เพิ่มพูล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายอธิป  ลวดทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายอธิษฐ์  แก้วซิ้ม
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงอนัญญา  อายุเจริญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงอนัญพร  กล่ำเพ็ง
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
596
นายอภิชนม์  พรมเพชร์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 18

ณ อาคาร 1 ห้อง 1210 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
597
เด็กหญิงอภิรดี  พฤกษ์เพิ่มพูล
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงอมลวรรณ  ณ สงขลา
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงอรกมล  ชลารักษ์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงอรพรรณ  อัครอมรธรรม
ม.1
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายอรรถเศรษฐ์  โต๊ะวิเศษกุล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายอริย์ธัช  พัชรกิจหิรัญโชติ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงอริสรา  ณ นคร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายอัคคดิฐ  ณ ป้อมเพชร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงอังคณา  พรอิทธิพล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายอัศวัศ  บัวจงกล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงอาคิรา  เชี่ยวพานิช
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายอานันท์  จันทร์ชูเกียรติ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงอาภาวดี  นัยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงอิสราภรณ์  พุทธโธทา
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายเอกธนัท  ทองดี
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายเอกนฤน  ฉิมมณี
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายเอกลักษณ์  วงศ์ล้อมนิล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น