ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 7 ห้อง 8701 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  ภูมิอภิรดี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
2
นางสาวกชามาส  ชูชื่น
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
3
นางสาวกนกพร  ขุนโหร
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนิษฐา  ธรรมศาสตร์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกมลชนก  ถิระวุฒิ
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกมลณัฐ  ยอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกมลธิษณ์  อุทัยเชฏฐ์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกรจิรา  จิตรหลัง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกรวิชญ์  เทพธรรมรักษ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกฤตติกา  รังสฤษฎ์พิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกฤตนพ  สุขไชยะ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
12
นายกฤษกร  จันทะมุณี
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกฤษฎีคณภรณ์  อำไพมังกร
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกฤษฏ์  ตันติพิมลพันธ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกวิน  รัตนพันธ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกวินนาฏ  ปัญญานุกิจ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกศิดิศ  ชนะสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกษิเดช  ชนะสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายก้องภพ  ชูคลี่
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกอบเงิน  หนูสอน
ม.3
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกัญจนจักก์  สุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกัญชพร  วัฒนพงศ์กิตติ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อุดมรัตน์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
24
นางสาวกัญญาภัค  ชูขาว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัญญาภัค  มีชูภัณฑ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกัญญาภัค  โสตถิพันธุ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ยูระวงค์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
28
นางสาวกัญวรรณ  ดวงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกันตภณ  ธรรมรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกันต์  เพชรสกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
31
นางสาวกัลยกร  แก้วจันทร์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
32
นางสาวกัลยกร  นิลกาฬ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
33
นางสาวกัลยกร  วีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกัลย์ชนา  จันทมณี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกานต์นภัส  จินดารัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 7 ห้อง 8702 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกายสิทธิ์  อุทัยรังษี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกิตติกานต์  กิจรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
38
นายกิตติพัฒน์  รักษนาเวศ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกิรดา  จิตนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกิรวิชญ์  ประสาทแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกุมภา  จุลจันทร์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกุลญาดา  แจวอาภาชล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกุลรภัส  ธีระกุลพิศุทธิ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงเกตน์ธิภา  เสมสุขกรี
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงเกศเพชร  ลัภกิตโร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
46
นายเกียรติก้อง  กลับรอด
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงแก้วขวัญ  แซ่ฟุ้ง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงขวัญชนก  นิ่มทอง
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายคณิศร  แก้วเจริญ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายคามิน  ลิมป์กันเอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงจรรยพร  เจือบุญ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายจักรภัทร  อรุณทัต
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายจักริน  สุวรรณมณี
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงจันทกานต์  บุญกำเนิด
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  เทพจิตต์
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
56
นางสาวจันทร์ฉาย  เทพจิตต์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงจันทรา  จันทร์ส่องภพ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายจารุกิตติ์  หิรัณยรัศมีวศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายจารุกิตติ์  อิสโรวงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงจิดาภา  มั่นศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงจิดาภา  มีพัฒน์
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงจิตาภา  สันเจริญ
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงจินดามณี  ศรีหะรัญ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายจิรพงศ์  กูลเกื้อ
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงจิรัชญา  กู้วรกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญเนตรกุล
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายจิรัฏฐ์  เกื้อรอด
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงจีรณา  กัลยา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายจีราวัฒน์  พงศ์ธนาเอก
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หอมแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 7 ห้อง 8703 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจุฑามาศ  สนิทมัจโร
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงเจตสุภา  สุภาพบุรุษ
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงเจนจุฬา  แจวอาภาชล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงเจมิญตา  หวังเกียรติขจร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายเจษฎา  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายเจษฎากร  แซ่ลี่
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายเจษฏา  เพชรวงค์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายฉัตรมงคล  วิทย์การพงษ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายฉัตรเมชา  ฉันทร์บูลย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายชญานนท์  พันธุโชค
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงชญานิน  แก้วขำ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงชณัญทิตา  ชัยภัทรธนกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงชนกนันท์  เสพมงคลเลิศ
ม.2
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงชนกานต์  คังคะโร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงชนม์นิภา  นุชพุ่ม
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
86
นางสาวชนาภัทร  ทองคง
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงชนาภัทร  มณีรัตนาศักดิ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงชนิกานต์  หวังภัทราวานิช
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงชมพูนุท  ซิ่วห้วน
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
90
นายชยธร​  ชนะวีรวรรณ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายชยพล  รวยรื่น
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายชยากร  สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
93
นางสาวชยุตรา  ทองศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรสิงห์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงชลพร  ภัทรลธิคม
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงชลิตา  วิจักษณ์กุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายชวกร  ทองเลี่ยมนาค
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายชวัลวิทย์  จรูญศักดิ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายชวินธร  แสงเพชร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงช่อผกา  ยาอีด
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงชัชชญา  เลิศไกร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงชัญญากานต์  พุฒิพงศ์กวิน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงชัญญาณัฐ  ทิพย์รองพล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงชัญยาพัชญ์  ผดุงพันธุ์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายชัยกฤต  ศุกลรัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 7 ห้อง 8704 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชัยนฤทธิ์  ปรางอ่อน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายชาญ  เมฆพิรุณ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายชาญชัย  ทองนอก
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
109
นายชานนท์  คณะทอง
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายชานุวัฒน์  สุวลักษณ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายชิติพัทธ์  กลิ่นเลี้ยม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายชีตภัทร  หมื่นแจ้ง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูพันธ์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงชุติมณฑน์  แสงสงวน
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงชุติมา  แก้วนวล
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงชูหญิง กีรติกา  ชัว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายโชค  เมฆพิรุณ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงโชติกา  แก้วพิชัย
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงซารีนา  หลับจันทร์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงซีมิยาอ์  สองเมือง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวญาณินท์  มณีคง
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงญาณิศา  เฟื่องไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายฐปกร  จินดากุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายฐปวัฒ  สามารถ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายฐพัชร์  ไชยรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายฐานานุศักดิ์  จันทร์รงค์
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงฐานิดา  หรนจันทร์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายฐาปกรณ์  ไชยรักษ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
129
นางสาวฐิณัฐตา  ขำพล
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยศรี
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายฐิติวิช  เอกกะยอ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
132
นายฐิติศักดิ์  แก้วคง
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายฐิติศักดิ์  ฉัตรเรืองเลิศ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
134
นายฐิติศักดิ์  พันธ์ผล
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายฐิติสุทธิ์  ศรีสุธาสินี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงฐิมาภรณ์  ศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายณฐกร  จันทรัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงณฐวรรณ  คำมณี
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
139
นายณภัทร  พิทักษ์วโรดม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายณภัทร  ว่องเกษตรสิน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 6 ห้อง 8601 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัชชา  มหากัลยาณกุล
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงณัชชา  อยู่ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงณัชนรี  อาจณรงค์
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายณัชพล  แซ่ลิ่ม
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  ตลับทอง
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายณัฏฐกร  ณ ทอง
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
147
นางสาวณัฏฐ์จิรา  อึ้งกุศลมงคล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ทองส่ง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
149
นางสาวณัฏฐณิชา  แก้วสลำ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บารพันธุ์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงณัฏฐ์ปรียา  เทพฉิม
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  กอมณี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงณัฏฐมน  จิตมณี
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  เอกรัตนสรรศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงณัฐกมล  อาศิรสิริวาณิช
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปลอดทองสม
ม.2
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สาลีเกษตร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เกียรติโสภณ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายณัฐชนน  ตลับทอง
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายณัฐชนนท์  หนูเจริญ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงณัฐชยา  ล้อประเสริฐกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิภากุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูมาก
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยฤทธิกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงณัฐธิดา  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายณัฐนันท์  กิตติเจริญสกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายณัฐพนธ์  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายณัฐพัชร์  ลีลารุจิเจิญ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วทอง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายณัฐวงศ์  จุทอง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงณิชกานต์  อุปถัมภ์
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงณิชชา  สวัสดิกานนท์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงณิชากร  จันทวงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงณิชาภัทร  เค้าเปี่ยมจิต
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
175
นางสาวณิชาภัทร  ชูสว่าง
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 6 ห้อง 8602 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทวียุจันทร์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงณิชาภา  พิชญังกูร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงณิชาภา  ลออวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายด.ช.จิณากร  จิตณรงค์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายด.ช.ทาธฤษ  วรวรรณเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
181
นางสาวดรุณี  คงไข่
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
182
นางสาวดลฤดี  เเก้วบุบผา
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงดิยานา  มูหาหมัด
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงดุษฎี  จอมจางตง
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายต้นปี  รุ่งคุณากิจ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายตนุภัทร  ภูริวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายติณห์  หมายเหนี่ยวกลาง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงเตชินี  พิริยะวรากุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงเตชินี  อนังคพันธ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายทักษ์ดนัย  เถาถวิล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงทักษิณา  พลอาชา
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายทัตเทพ  หลักเมือง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายทาธฤษ  วรวรรณเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงทิชาฎา  ทิชินพงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงทิพยธิดา  หมวกสุข
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงทิพานัน  ห้วยห้อง
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงทิษฏาญา  แซ่ลิ่ม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงเทียนกมล  ทองคง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายแทนไท  ลิ้มสกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายไท  ถาวรลัญฉ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายธณชนม์  มณีรัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
202
นางสาวธณัฐชา  ชูทอง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
203
นายธนกร  นันทพงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายธนกฤต  วชิรอนันต์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายธนกฤต  สังข์จีน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
206
นายธนกฤต  หวานคง
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายธนกฤษ  ภิญโญธนภัทร
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
208
นายธนโชติ  โรจนวานิชกิจ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายธนเดช  หนูชัยแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
210
นายธนพัชร  เชิดปัก
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 6 ห้อง 8603 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธนพัฒน์  คุปต์ธรรมสาร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงธนภร  ผ่องพรรณแข
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วมาก
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายธนภัทร  มธุรพันธ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายธนภัทร  เอียดเหลือ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
216
นายธนภูมิ  หิรัณยธร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณวงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงธนัชชา  ชูช่วย
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงธนัญญา  ศักระพันธุ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงธนันต์นิชา  เกียรติ์อภิญญากร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายธนากร  ชูสอน
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงธมนวรรณ  เรืองศรี
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายธรณ์เทพ  แสงเกตุ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงธรรมญาดา  สุธรรมานนท์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชินอัครวัฒน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงธัญชนิต  มากชูชิต
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงธัญธร  วัฒนะถาวรวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงธัญนาฏ  ณ นคร
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงธัญพร  กอบเกื้อ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงธัญพร  เดชายนต์บัญชา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงธัญพิชชา  อนันต์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ธารารักษ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงธาญาดา  ดีสกูล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายธารทองเทพ  อมเจริญทรัพย์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงธารนลิน  จิตซื่อ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วมณี
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
237
นายธิติวุฒิ  ชูมาลี
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
238
นายธีรจักร  ราชภักดี
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายธีร์ธวัช  พิมพา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
240
นางสาวธีรนาฎ  อินทฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายธีรพัฒน์  เดชายนต์บัญชา
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีคุณ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงนนทรมย์  ทวีรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงนนลดา  วิชานนท์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายนพเก้า  อารีมานะสกุล
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 6 ห้อง 8604 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงนพมาศ  ปานเพชร
ม.1
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายนพวิทย์  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงนภสร  ชนะนนทกานต์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวนภัสวรรณ  ฉุ้นประดับ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
250
นางสาวนภัสวรรณ  สายชนะพันธ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงนภัสสร  วิพลชัย
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
252
นางสาวนริศรา  สายสลำ
ม.3
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงนฤภร  พฤกษ์ภัทรานนต์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงนวพรรษ  ติ๋วตระกูล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงนวภัต  แสงประดัย
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงนัจ  รุจิระศิริกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงนัจมีย์  มูหาหมัด
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงนัชชา  บุญชูมณี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงนัชชา  ผาติวิทยาภรณ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงนัชชา  สุวรรณชาตรี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายนัดวีย์  หมัดยูโส๊ะ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเกิด
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงนันท์นภัส  หมุดตะเหล็บ
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายนาราภัทร  ดำแสงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายนาอิฟ  จิงา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
266
นางสาวน้ำ  เรืองทอง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงนิชา  ลำธารทอง
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงนิติกาญจน์  สุคนธมาศ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงนูร์รียา  แสนเสนาะ
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงบรรณสรณ์  สุขธร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
271
นางสาวบัณฑิตา  ชีวะพันธ์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
272
นายบุญฤทธิ์  อินทจันทร์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงบุญสิตา  อิสรโชติ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงบุษยมาศ  ขาวคง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
275
นางสาวบุษยมาส  ปลอดทอง
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายบูรณศักดิ์  สอนสงวนวงษ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายปกป้อง  สท้านวงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
278
นางสาวปนัดดา  ชอบแต่ง
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
279
นางสาวปนัสยา  เจริญพงศ์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงปภาพินท์  พีธฉัตรปกรณ์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 6 ห้อง 8605 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงปภาวรินท์  นามวงศ์
ม.2
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
282
นางสาวปมนณัฎฐา  หนูแก้ว
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายปรมี  ชอบธรรม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายปรเมศวร์  แสฃแก้วสุข
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายปรวีร์  สายสระสรง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายประกฤษฏิ์  สันตจิตร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
287
นางสาวประภัสสรา  ทองอินทร์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงประริชญา  ประสิทธิ์พรม
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
289
นายปริญญา  ชูช่วย
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงปริณดา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงปรีดิ์ธินันท์  ทองรักษ์
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงปวริศา  มั่นคงพิทักษ์กุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายปวินท์วิทย์  ไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บัวดำ
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงปัญชรัศมิ์  ไตรเวทย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงปัญญดา  ปิติ
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายปัญญพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงปัณฑิกา  มุนินทรวงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงปัณฑิตาช์  ผลึกเพชร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายปัณณทัต  ปิยะเกศกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
301
นายปัณณธร  จันทร์เพ็ชร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูแสง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายปัณณวิชญ์  ผาติวิทยาภรณ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงปันฑิตา  สันเมือง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายปาณัสม์  ศรีอนันต์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายปาณัสม์  หอมบุตร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงปานแก้วตา  ย้ายตั้ง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายปานนท์  สุนทรวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
309
นางสาวปาริยา  สุวรรณโชติ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงปาลิดา  บุรีศรี
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงปิญชาน์  ชูทอง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายปิติภูมิ  ยิ่งวงศ์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ชีวรุ่งเรืองสกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงปิยะธิดา  ทันตสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงปีติมน  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 8501 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
นางสาวปุญชรัศมิ์  สุขสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงปุญชิดา  ธิติธำรงเวช
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
318
นายปุญญพัฒน์  ช่วยบุญญะ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงปุณณภา  คงดำเนิน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายปุณณเมธ  คงยืน
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงปุณรดา  นันทกาญจน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายปุรนันท์  พุ่มมา
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงเปรมจิต  คำแหง
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงเปรมธิดา  รัตนพรหมเมศ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงไปรยา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงผกาวรรณ  ธีระวัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
327
นางสาวผไทมาส  แซ่ล๊ก
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
328
นายพงศ์เดช  พูนภักดี
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายพงศธร  พุทธสอน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  แซ่ซั่ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายพนธกร  ศรอินทร์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายพบพุทธ  อินทะวงค์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงพรนภา  วงศ์งาม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงพรปวีณ์  ลาภพงศ์ธร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
335
นางสาวพรรณภา  โรยตะระ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายพรรษนนท์  นุชพุ่ม
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงพรสิริ  แซ่หลี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายพรหมสกุล  เดชบุญญาภิชาติ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายพลกฤต  จงไกรจักร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายพลกฤษณ์  สินสโมขร
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายพลพรรค  หิรัณยรัศมีวงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงพลอยชมพู  หงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงพลอยพรรณราย  คำมณีย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายพศวัต  ด้วงเขียว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายพศิน  ไชยสลี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายพศิน  สมพงษ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายพสธร  จินดาวงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายพะสิษฐ์  วชิรอนันต์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
349
นางสาวพัชรพร  เสริมสิรินาวา
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายพัชรพล  ทองคง
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 8502 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ประภัสสร์ธรากุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
352
นางสาวพัณณิตา  ไชยศรี
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงพัณณิตา  บัณฑิต
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงพัทธรวดี  บุญเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
355
นายพันธกานต์  แก้วรอด
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงพาขวัญ  ปานทองคำ
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  คู่วงศ์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงพิชชาภา  กาญจนมุกดา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงพิชญาฎา  ปฐมาภรณ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทองไฝ
ม.2
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงพิชญาวี  ฉัตรเรืองเลิศ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายพิชญ์  ห่อเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงพิชยา  คงประมูล
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงพิชยา  เจริญจิต
ม.1
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
365
นางสาวพิชาดา  ถีราวุฒิ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงพิชามญธุ์  แก้วมณี
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาคเสนา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มากพงศ์
ม.3
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขสงวน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
370
นางสาวพิมมาดา  บ่าวแช่มฉ้อย
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
371
นางสาวพิมอร  อัครบวร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายพีรดนย์  ศรีสัมพุทธ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงพีรยา  สาและ
ม.2
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายพุฒิพงศ์  คงนคร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายเพชรแท้  เพ็ชรมุณี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรกาญจน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงแพรทอง  เภสัชเวชการ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงฟาติน  มีสา
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงฟ้าสร้าง  ธีรธรรมวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายฟาฮาล  หลีเหร็ม
ม.1
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายภคพล  ลัดดาวงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
382
นางสาวภคมน  ณ พัทลุง
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายภทรภณ  ขวัญแก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงภธิรา  ธนกรเดชารัตน์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงภริตพร  วรรณชาติ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 8503 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายภฤศ  กุลอภิรักษ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายภวินท์  สุธีรานันท์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงภษธร  เต
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงภัคคมล  องค์เทียมสัคค์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงภัทร์ชรินธรณ์  ขวัญทอง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงภัทรดา  ไข่มุกด์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงภัทรภัทร  จันทร์จุฬา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงภัทรศยา  ชอบสุข
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
395
นางสาวภัทราพร  สิกพันธ์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พิชญเวทย์วงศา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
397
นางสาวภัทริยา  แก้วสมทอง
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงภัสสราลักษณ์  ประดับแสง
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายภาคพิริยะ  พิริยกิจกำจร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายภาคภูมิ  ชื่นเจริญ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงภานุช  สังขไพฑูรย์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงภาวินี  เขียวสิน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายภาสกร  ลิ่มเซ่ง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายภาสกร  เหลี่ยมเพชร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
405
นางสาวภาสิตา  อ๋องแสง
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายภูตะวัน  ศรีสุขใส
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายภูผา  นาคฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายภูมิพัฒน์  ซิมธวัธชัย
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายภูมิพิริยะ  พิริยกิจกำจร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายภูมิรพี  มากละม้าย
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายภูริณัฐ  ขวัญซ้าย
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายภูรินทร์  มุกสง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายภูริพงษ์  ลิ้มสุชาติ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายภูวดล  เเซ่โหล่
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายภูวเนศ  สาทิพย์จันทร์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายภูวิชญ์  ชุ่มสนิท
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
417
นางสาวมธุรดา  ระดมสุข
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงมนชิตา  พุทธสุภะ
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงมนัสนัน  เพชรมาก
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงมนัสนันท์  นันทา
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 8504 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงมนัสวรรณ  ว่องจิรกิตติ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายมหาสมุฏ  พุฒทอง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
423
นางสาวมาตา  เวชศาสตร์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
424
นางสาวมินตรา  เสียงอ่อน
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายเมธัส  ศรีสงคราม
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
426
นายเมธาวี  สุขศรี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายยศพัฒน์  ศิริพัฒน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายยสินทร  จุลานนท์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงยุวดี  เรืองศรี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายรชฏ  เพ็ชรแกมแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงรดา  รักเกียรติสกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงรตามันต์  ลิ่มตระกูล
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
433
นางสาวรติมา  ศิริกาศ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงรมิดา  เวขสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายรักติบูล  จุลพรหม
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงรังสิมา  ไชยบัญดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
437
นายรัชชานนท์  ชูน้อย
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายรัชพล  พฤกษ์ธนากุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงริญรดา  มณีนิล
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงรุ้งประกาย  เงารังษี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายรุ่ง  แสงทอง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงลฎาภา  เสนแก้วปรมัท
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงลดามณี  ศิปิพงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงลลิตภัทร  มณีกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงลลิตา  จันทร์สุริวงศ์
ม.1
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงลักษิกา  ส่งนาวา
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงลียานา  สนเจริญ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายวงศพัทธ์  อภิวัฒน์กิจธนา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายวชิรวิทย์  วีระสกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงวนัชพร  สมพร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงวนาลี  มลิวัลย์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงวรกมล  สงวนวิชัยกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงวรดา  โยกทรัพย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงวรรณดี  เอียดสุหรี
ม.1
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงวรรณรดา  จันทร์เต็ม
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 8505 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงวรวลัญช์  มูสิกะ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงวรัชญา  พิเชฎฐ์แพทย์ศรี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
458
นายวรัญญู  ดำเกิงขจรวงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายวรัญญู  สุวรรณโชติ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงวรัทยา  พรมโอภาษ
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงวรัมพร  พุทธิกฤตยากานต์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายวริทธิ์  แก้วจินดา
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงวริศรา  แซ่ก้วย
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
464
นางสาววริศรา  พลรัตน์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงวริศรา  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงวริศษา  ลีลาไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายวสุพล  เคี่ยมการ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายวัชรพงษ์  สุทิน
ม.1
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายวัชรวิศว์  เทพวิลัย
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายวัฒน  ปัญญาวุทธิ์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงวัลยา  จันทรวิบูลย์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายวาริส  เก็มเส็น
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
473
นายวิชญ์พล  เลิศไกร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงวิชญาพร  หนูปลอด
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายวิธิสรรค์  ผสมพงษ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงวิภาพัชร  อารมณ์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงวิมลสิริ  ขวัญแก้ว
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงวิราสินี  นวลละออง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายวิศรุต  ลัพกิตโร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงศริญญา  คำมณีย์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายศวัสกร  โรจนวานิชกิจ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงศวิตา  โกไศยกานนท์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
483
นางสาวศศิธร  จีนหนู
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายศักดิ์นที  อ่อนรักษ์
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
485
นายศักดิ์สิทธิชน  ชุมเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงศิรดา  นุ่มน้อย
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงศิรภัสสร  คงเกื้อ
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงศิรภัสสร  วังธนากร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงศิริวรรณ  หมัดอาด้ำ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายศีลวัต  ศตเมธ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 8403 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงศุปัญญดา  พุทธรักษ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงศุภกานต์  คุณฉิม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
493
นางสาวศุภกานต์  มณีโชติ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงศุภจิรา  พรหมเพรา
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายศุภณัฐ  นิตยพันทการ
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายศุภณัฐ  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายศุภวิชญ์  เกียรติคีรี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
498
นายศุภวิชญ์  คันธรักษ์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายศุภวิชญ์  ถือแก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงศุภิสรา  โกฏิรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
501
นางสาวศุภิสรา  สระศรี
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงสกลรัตน์  สัตบรรย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายสณฑ์  รอดเมื่อ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงสถลัชนันท์  พรหมแก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วสุข
ม.1
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายสรวิศ  นามพรชัยสกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายสรสิช  รักษ์วงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
508
นางสาวสรัลชนา  พรหมเสนา
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
509
นางสาวสลิลทิพย์  บุญสอน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายสหัสา  ธรังสฤษติกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายสายเพชร  รามวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงสาริศา  โกมลตรี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายสิงหา  จุลจันทร์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชูประสูตร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายสิทศักดิ์  ชูประสคร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายสิมิลัน  ณ นคร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
517
นายสิรภพ  จ่ายพงษ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงสิรภัทร  รัตนะ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงสิรภัทร  สุวรรณมณี
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงสิรยากร  จันทฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วเพ็ง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายสิรวิชญ์  จันทศิริ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายสิรวิชญ์  โชติชัยนิรันดร
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายสิริเชษฐ์  วรรัชต์จงสิริ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงสิริวรา  ส่งวิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 8404 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงสุขใจ  วรพงศ์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงสุชานันท์  ดารารัตน์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงสุชาวดี  จันทรัตน์
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายสุทธนพ  ชะนะ
ม.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายสุทิวัส  แจ้งสว่าง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงสุธาวี​  จันทร์​เศรษฐี​
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงสุธีธิดา  เพ็งแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงสุธีรา  หอยเเก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  พิทักษ์ธรรม
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงสุพิชญา  ประภาประดิษฐ์โชติ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
536
นางสาวสุภจิรา  มิลำเอียง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงสุภัทรรัชต์  นพสิริอนันต์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงสุภัสสรา  ปิยนันท์จรัสศรี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงสุเมธินี  เดือนจำรูญ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงสุรัตน์วดี  กุลเกียรติดิลก
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงสุวภัทร  สุวรรณเวช
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงเสลา  สุวรรณสุโข
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายหฤษฏ  เจี้ยงเต็ม
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายหัสวัฒ  ธีระกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
545
นายอชิตพล  หอยสังฆ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงอชิรญาณ์  รัตนโอภา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
547
นางสาวอชิรญาณ์  ลำพรหมแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายอซีดาน  สาริปา
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายอดิศักดิ์  แก้วอินทร์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
550
นางสาวอนัญญา  ทองขาว
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
551
นายอนุวิท  เอี่ยมศิริวัฒนา
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงอภิชญา  คงชู
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายอภิชา  ว่องเจริญไพสาน
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
554
นางสาวอภิญญา  วัยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายอภิวิชญ์  ทวะกาญจน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงอภิสมัย  เสมอวงศ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายอภิสิทธิ์  หม่อมท่า
ม.1
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงอมลิน  พิชญังกูร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงอรกัญญา  หงษ์มณี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายอรรฆพล  พละไชย
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 8405 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงอรวรรยา  ผดุงศักดิ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงอรสา  ด้วงครุฑ
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงอริศรา  ลัทธปรีชา
ม.3
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
564
นางสาวอลิสา  หนิแล๊ะ
ม.3
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายอะชิตะ  พรเลิศ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
566
นางสาวอังวรา  ปุรเชษฐ์ณิชมน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงอังศิกานต์  แก้วสมทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายอัฑฒ์รดิศ  วัฒนธีรางกูร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงอันนา  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
570
นางสาวอัมนี  หมัดอาด้ำ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงอัยย์นา  ส่งศรี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายอัลวา  สันนะกิจ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงอัศวรัตน์  ฆังคะมะโน
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงอัสรียา  ยามาเริญ
ม.1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายอาชวิน  หนูเจริญ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
576
นายอาดิน  ราชชำรอง
ม.3
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายอานัส  นวลแย้ม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงอิงครัตน์  รัตนโอภา
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงอินทิมา  ราชปักษิณ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายเอกภัทร  ซ้ายลิ้มสร้าง
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายเอกรัฐ  พัทธนุกิจ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณิต ม.ต้น
582
นายเอื้อ พัฒโน  ภัทรปีติกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายฮันนาน  หลีสหัด
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
584
เด็กหญิงกชกร  เหตุทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงกชพร  บุญเลิศ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายกณวรรธน์  ศรีสุขใส
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขวัญจิตร
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงกมลชนก  ชนะสุข
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงกมลชนก  แซ่จู้
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงกมลชนก  หนูละออง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองคำชู
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายกรณ์ดนัย  ยีบิลัง
ม.2
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงกรรณิการ์  จงไกรจักร
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายกฤตยชญ์  ติ้นสั้น
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายกฤตยชญฺ์  สุกป่าน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายกฤติน  ตันติพยัคฆ์
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายกฤษฏิ์  ช่วงหาราช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
598
นางสาวกลอเรีย  อาหมัน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงกวิสรา  แย้มรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายกอฟฟารี่  หมาดทิ้ง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสุด
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงกัญญาภัค  นราธนากร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชายนวล
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงกัณฐิกา  ทศานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายกัณตภณ  โลหะจินดา
ม.3
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงกาญจนา  นิกาเส็ม
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายกานต์กวิน  กายรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายกิตตินันท์  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายกิตติพงศ์  ร่วมพันธ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายเกริกชัย  ดีใจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงเกวลิน  โต๊ะดำ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงขวัญหทัย  ณ น่าน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงเขมจิรา  กั่วพานิช
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงเขมจิรา  นวลละออง
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงเขมมิสรา  อนุพงค์
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงคชาภรณ์  ชุมประยูร
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายคฑาวุธ  หนูบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงคอดีย๊ะ  หมาดง๊ะ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
619
เด็กหญิงฆอดีย๊ะ  พันกาแด
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงจตุรพร  เชื้อวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายจักรพงษ์  แก้วประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงจัยดาฮ์  ใบบิเด็น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงจิณณพัต  สงสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงจิตตกวี  แก้วบัวสา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงจินตนา  มาช่วย
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
626
นายจิรภัทร  ด่อล่าห์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงจิรา  อินรัศมี
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นวลสง
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงจุฑามณี  กองทอง
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงจุฑามณี  เดชณรงค์
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงฉัตรชนก  แดงยวน
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายเฉลิมพรรษา  วรเดช
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงชญายน  หนูเนตร
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายชนวีร์  ณ สงขลา
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงชนิกานต์  แหละยูหีม
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงชนิตา  ลอยประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงชนิภา  เพชรจำรัส
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงชัญญานุช  บำรุง
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงชาลิสา  เกปัน
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงชาลิสา  เกิดหนู
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ติ้นสกุล
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายโชติวัฒน์  ลัสมาน
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงซันวานี  หลังยาหน่าย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงโซฮารา  มะหะหมัด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงญานีลาฮ์  หยาหลี
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงฐิติยา  ศรีเงิน
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายณฐวรรธ  โพธิ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงณนิจพิชญาป์  รัตนน์โชควัฒนา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปั้นโฉม
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มณีแจ่มใส
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงณัฏฐสร  หมาดทิ้ง
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายณัฐกร  คลังข้อง
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายณัฐกร  รอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
654
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถึงมุสิก
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ่มจันทา
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาละสัน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงณัฐธิดา  หวันสมัน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงณัฐนันท์  อรุณพันธุ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายณัฐพงษ์  นุ่นมี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายณัฐพล  ละเมาะ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วทองมา
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงณัฐวดี  นาคเล็ก
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายณัฐวัตร  กาสาและ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายณัฐวัตร  สะอาดแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมะณีย์
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
666
เด็กชายณัฐวุฒิ  สงคง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงณิชกานต์  นิลหัสรังษ๊
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงณิชา  หาญศิริสถาพร
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงณิชาพัชร์  จิตต์หลัง
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายณํฐชนน  จันทร์เพชร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงดลพร  คนกล้า
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงดิยานา  มาลินี
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายเดชาธร  ชูชื่น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงติญานา  เตาวะโต
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายไตรภพ  พงษ์พานิช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงทยวรรณ  จอสกุล
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายทวีทรัพย์สิน  คงสม
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงทักษพร  บือซา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายธณกร  จุลพงศ์
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายธนชาติ  สินทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงธนพร  ทองสุข
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงธนพร  เรืองสิริวนา
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงธนพร  แสงสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
684
นายธนพัฒน์  ศิริพันธุ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายธนภัทร  บัวเชย
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายธนภัทร  อนันต์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายธนาตย์  รอดสุด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ลิ่วคุณูปการ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
689
เด็กหญิงธัญชนก  เขียนงาม
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงธัญธร  คงนวล
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงธันย์ขนก  ผิวเหลือง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงธันยชนก  แอหลัง
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายธารทอง  คงพรหม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายธีธัช  ศรีชุมแสง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ว่องภาณุสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
696
นายธีร์ธนิน  ตุกังหัน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงธีรนาถ  วรานุธินนท์
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายธีรยุทธ์  เพชรมาก
ม.2
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงนดา  โย๊ะหมาด
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายนนทนันท์  จินตเมฆา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายนนธวัช  ครุฑจ้อน
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายนพณัช  เเก้วห่อทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงนภเกตน์  สวาหลัง
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงนภัทร  ทิพกองลาด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงนภัสนันท์  เพ็งจำรัส
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงนภัสสร  กั่วพานิช
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงนภัสสร  เขียนงาม
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงนรกมล  หอพัฒนาวุฒิวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายนรวิชญ์  กันตวิชวงศ์
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงนฤพร  เอียดสงคราม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงนฤมินทรา  พันธ์ยานุกูล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงนลินี  นนธิ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงนวพร  แซ่ห้าว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายนะอีม  มาลิกุลสลาม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงนัซนีน  นุ้ยไฉน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงนันท์นภัส  เพชรไชย
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงนันทนัช  จันทร์หอม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงนันทิยา  ชัยศิริ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงนัสรีน  แดงคง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายนาบีล  อมฤตบุตร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงนาราภัทร  หมีนสัน
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงนิซรีน  จงรักษ์
ม.2
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงนิซรีน  ด่านเท่ง
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
724
เด็กหญิงนิบูซลา  หะยีกอเดร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงนิรมล  ติ้งหวัง
ม.1
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงนิษิตา  สุทธิโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงนุชนีย์  บิสนุม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงนุสริน  แดงเครา
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงนูรไรมี  หลังเกตุ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงนูรีน  บือนา
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงนูรุ่ลฮุดา  หมาดมานัง
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงเนตรชนก  สาโรจน์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงโนรฟาตีมี  อารงค์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงบัซลา  เกปัน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงบัลกิส  ทองหลอม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงบุญญิสา  แก้วเนื้ออ่อน
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงบุษกล  พิณวงค์
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงโบว์ชมพู  เต็มชัย
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายปญวัฒ  จันทรจักษุ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายปฏิภาณ  รามวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงปณิฎฐา  บุปผะโพธิ์
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงปนัดดา  พลด้วง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายปภังกร  โรจนา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายปรัชญ์  สุทธิ์นวล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงปราณปรียา  แก้วประทุม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายปราเมศ  ฉิมเกื้อ
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงปริฉัตร  สะลีหมีน
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงปริชญา  สุวรรณตรี
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงปลิตา  แมกขุนทด
ม.2
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายปัญญพัฒน์  อังสุภานิช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงปัณฑารีย์  โชติพันธ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงปัณฑิตา  สว่างแจ้ง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายปิยะ  ปิอาตู
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงปิยากร  รัตนมูสิก
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  แววแสนรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงเปรมประภา  เจิมขวัญ
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงเปรมสุดา  เปาตะเด
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงผกาพันธุ๋  รังษีสว่าง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
759
เด็กหญิงผุสดี  เพชรสลับแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  บุญทิพย์
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายพชรพงษ์  ขวัญนิคม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงพรกนก  คงพรหม
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงพรระวี  เล่ทองคำ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายพฤกษ์  วั่นซ้วน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงพัชชา  บุญช่วย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายพัชรพล  แซ่หลิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงพัชราพรรณ  ตัญจะโร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงพัทธนันท์  พรหมสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายพันธกานต์  ลาดิง
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายพันธ์ธวัช  จิตรหวังสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงพิชญา  ชินพงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงพิณวดี  รัตนกาญจน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เผือกสม
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  ภฺมิสุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุสิกพันธ์
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงพิยดา  เทวฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงพีรยา  นุ้ยเด็น
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงพุธิตา  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงพูนสุข  สะเหรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายเพชรภูมิ  ตู้ดำ
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ใหมเสน
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงแพรวา  รอดสมบูรณ์​
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงฟาติน  หยาหลี
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงฟานุส  หยังหลัง
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายฟาริส  นารีเปน
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายฟาริส  หวังกุหลำ
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงฟารีดา  ยะฝา
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงฟิรฮานา  นาคสง่า
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายฟูรซาน  บาซอ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายเฟาซาล  หมื่นสมาน
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงภริม  บุญเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายภัคพล  รัตนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงภัคพสุตม์  กันทรากรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
794
นางสาวภัณฑิรา  พงษ์อภัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วิริยะสุข
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
796
นางสาวภัทราพร  โต๊ะเหล็ม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายภาธร  นานช้า
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายภูคิน  คุ่มเคี่ยม
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงภูริชญา  เลขานุกิจ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงภูริชญา  เหมะรักษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายภูริทัศน์  มาลินี
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงมณฑิตา  พงษ์อภัย
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงมนัสชนก  ธรรมชาติ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายมังกร  ธีรชัยพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงมัญชุนันท์  ยี่สิ้น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงมาดีน่า  ปะดุกา
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงมารีย๊ะ  มิตรสลิมีน
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายมาฮีรัน  หะยีมะสาเเละ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงมุกอันดา  เจริญขวัญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงเมธาวี  หล๊ะเลย
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายยาบีร  เกษมสัน
ม.2
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายยุทธพิชัย  เยี่ยงยุทธพิชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงยุภาวดี  บุญพรัด
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงยุวดี  โค้ยเซ่ง
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงโยษิตา  สวนแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงรวงข้าว  หมื่นสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงรวิกานต์  สุวรรณชาตรี
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงรสิตา  กาบูลย์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงรสิตา  ทองเนื้อแข็ง
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายรังสิมันต์  ซุ้นอื้อ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีแสง
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายรัฐวัชร์  เดชาชัยรัฐพงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงรัตติยา  แวหามะ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงรัตนาวดี  ณ พัทลุง
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงรัตนาวดี  โต๊ะหลัง
ม.1
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงราเนียร์  เปรมใจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงริสกี  ดำกระบี่
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงรุ้งนภา  ระสุโส๊ะ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
829
เด็กชายรุจินพ  ปักครึก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงรุจิรา  จิตรหลัง
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
831
นางสาวลภัสรดา  แซ่ตัน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงลัดดาวัณย์  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงลาตีฟ๊ะ  หาโส๊ะ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายวงศธร  จรัสวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
835
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสุนทรเกษม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงวชิราภรณ์  พงษ์พิสิทธิกุล
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายวรภพ  พงษ์พานิช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงวรรณวนัช  เอกเจริญกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงวรวลัญช์  ง๊ะสมัน
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงวริดา  ตะรุรักษ์
ม.2
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
841
เด็กชายวริทธินันท์  ประสิทธ์ชัยชาญ
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงวริศรา  เฉิดฉิ้ม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
843
นางสาววริศรา  นลินเบญจพรรณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงวริศรา  ยอดคง
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
845
นางสาววริสรา  ไหมฉิม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงวลีรัตน์  ณ พัทลุง
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงวัชรากร  จันทรกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงวันนาซนีน  พานิช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงวันยูวารียะห์  วาเย็ง
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
850
เด็กชายวาซิล  หมัดสะแหละ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายวีรภัทร  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายวีรภัทร  อดิศักดิ์ภิรมย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายวุฒิภัทร  อินทร์ทองคำ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายวุทธ  เบ็ญฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายเวสสาราช  ผาแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงศรัญญ่า  เศษระนำ
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายศราวุฒ  ห้องเม่ง
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงศศิกานต์  ยวนยี
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงศศินา  บุญสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงศศิพิชญ์  สุรฤทธิพงศ์
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงศศิมา  ศิริมาศ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงศศิวิมล  ชมเชย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงศิรภัสสร  มีทองขาว
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
864
เด็กหญิงศิรินญา  ด้วงรอด
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงศิศิรา  สุขแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายศุภกฤต  เจ๊ะนะ
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงศุภมาส  ชูช่วย
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
868
เด็กชายศุภวิชญ์  มะดำ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงศุภศิรา  จันทสโร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงศุภาวรรณ  วงศ์สีดำ
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เตื้อง
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายสกรรจ์  บัวเพชร
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
873
นางสาวสมิตานัน  ก่อประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายสมิทธิ  พฤกษเศรษฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายสรศักดิ์  ชุมประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงสโรชา  ทองละมุล
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายสิทธิศักดิ์  หวันสมัน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายสิรวิชญ์  สุทธิพงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงสิรินารถ  หนูสง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงสิรีธร  นวลแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงสุกัยนา  เชิงสอาด
ม.2
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงสุชานรี  ชมเชย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงสุชานันท์  เอี่ยมอิ่มสำราญ
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงสุธารัตน์  ชะนะสงคราม
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงสุธิรา  ใบจิ
ม.2
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงสุนิดา  สวาหลำ
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงสุประวีณ์  แซ่จู้
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงสุพรรณษา  ก๋งพริ้ว
ม.3
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปรีชาหาญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงสุพิชญา  เจือบุญ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงสุพิชญา  มุสิกพงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณโกศัย
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายสุรบดินทร์  อิสระพงศ์
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงสุรัชญา  ไกรเทพ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงสุรัยญา  ลิมานิ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงสุไรญ่า  วงษ์สุโพธิ์
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายหรรษธร  สัจกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงหัทยา  พริกเบ็ญจะ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
899
เด็กหญิงอติกานต์  โลหะตันติวรกุล
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายอธิคม  เวชโช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงอธิชา  ภาณุวัฒน์ภิญโญ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงอนัญญา  เมืองปาน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายอนัญลักษณ์  สุขเสนา
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายอนัส  ลือแมะ
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายอภิสิทธิ์  เย็นจิต
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงอมรรัตน์  ไหมสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงอมล  ตันติคุปต์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงอรณิชา  ชูทอง
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายอรรถกานต์  ดาจิ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงอรัญญา  ยี่สุ้นแสง
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงอริสรา  สูเร่
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายอลิฟ  อามีเราะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงอลิสา  ศรียานทร์
ม.2
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงอสิตา  แกสมาน
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายอัครชัย  ยงสุวรรณกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงอัครภรณ์  ก๋งเส้ง
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายอัซกัส  กุลโรจนสิริ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายอัซรอน  สาจิ
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงอัญรัก  แกล้วกล้าหาญ
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายอัดดานัน  มรรคาเขต
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงอันดามัน  อาดำ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงอันนา  หลงไหม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายอับดุลมุคนี  ขุนรักษ์
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายอัฟฟาน  สอเฮาะ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายอัลวา  สตูล
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายอัศม์เดช  รังษีสว่าง
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงอัสนา  สาเก
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายอัสนาวี  เหมมุน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงอัสมา  มาลินี
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงอัสมา  รังสิโยกฤษฎ์
ม.2
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงอัสรา  สาเก
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงอาคีนา  แนบเนียด
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงอาทิตา  จอมสุริยะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 16

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 โรงเรียนสตูลวิทยา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
934
เด็กชายอานนท์  เพ็งกลับ
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงอานันตยา  กระจ่างลิขิต
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายอานัส  สตาปอ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายอานัส  สุยี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
938
เด็กชายอามิน  มรรคาเขต
ม.2
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงอาวณีย์  อิสลามกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงอิฐธิยาภรณ์  ทองรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
941
เด็กชายอิรฟาน  ปาทาน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายเอกรัตน์  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงเอวรินทร์  ประกอบชัยชนะ
ม.1
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงไอร์รดา  อาบู
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงฮัซซูน่า  งะสยัง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงฮัซซูน่า  มัจฉา
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงฮัซซูน่า  เศษระนำ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณิต ม.ต้น
948
นางสาวฮัสมีมี่  ตำสาเหล็ม
ม.3
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
คณิต ม.ต้น