ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 1722 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ช่อมณี
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพรรณ  มโมปริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกนุช  วงศ์วัชรเดช
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกลักษณ์  เนาวสินธ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกมลชนก  ซิ้มตระกูล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกมลรัตน์  ลิ่มเฮงฮะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกมลรัตน์  สุวรรณชะนะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกรกช  จันทวงศ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกริษฐา  กาลัญกุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกฤตเมธ  ทองทราย
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกฤติกร  มีสีดี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกฤติยากร  คงคาเนรมิตร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกฤษณพร  พรหมเทพ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกวินธิดา  ศักดิ์ถนอมศรี
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกษิดิ์เดช  ไชยนรินทร์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกษิดิ์เดช  ธรรมโชติ
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายก้องภพ  ถาวรกานน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกัญจนพร  ทองฉีด
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พาหุรัตน์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกัญญาณัฐ  ยอดทอง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมิงแก้ว
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิมพ์เพ็ชร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อเปสริยโย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกันตพงศ์  วรกรรณ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัลยาณี  มุขสึฟ้า
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกานต์ธิดา  จิรศรัณย์พร
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกานต์สิรี  ลัดเลีย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายก้าวไกล  โกมลวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกิตติธัช  คงฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกิตตินันท์  ศรีพลอย
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกิตติภณ  ประดับเพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกิตติภพ  สุทธิชาเจริญพงษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกิติกานต์  อีหวั่น
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกุญแจ  แก้วตาทิพย์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงเกษราภรณ์  แก้วกระเศรษฐ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 1723 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่อึ้ง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายขวัญเมือง  คงที่
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงเขมาพร  พรายแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงเขมิสรา  ค้ำชู
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายคีตวรรธน์  มะโนมะยา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายคุณานนต์  ช่วยทอง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายฆรวัณณ์  จอมเสนา
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงจงรัก  สุวรรณขำ
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายจารุภัทร  อุ้ยดำ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายจารุวิทย์  จันทร์แดง
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงจิณห์วรา  รักบุตร
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายจิตรทิวัสม์  วงศ์งาม
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงจิตรลดา  สุภารี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงจินต์จุฑา  สวยยะลา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายจิรกิต  สุวรรณรัศมี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงจิรดา  ชมจันทร์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายจิรภัทร  วรรณทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงจิรัชญา  ขาวนวล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงจิรัฐิพร  สาธิตสิทธิพร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงจิราพร  พรหมดำ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงจิราพัชร  เพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงจิราภา  มุนินทร์นพมาศ
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายจีรวิชญ์  มุนินทร์นพมาศ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงจุฑามาศ  กาซอ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทรลาภ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงจุธาภรณ์  ระฆัง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงเจณิสตา  วาริชชาญ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายเจษฎา  จันทรศิริ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงเจ้าจอม  แก้วประกาศ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายฉลองรัฐ  บุญช่วย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงฉัตรวดี  เทพบุตร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  แก้วเนื้ออ่อน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงชญาดา  ชูทอง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงชญาดา  รอเกตุ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงชญาดา  สมมาตย์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 1724 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชญานนท์  ยังทินนัง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงชญานิศ  ฉัตรชยางกูร
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงชฎาทิพย์  ไชยสมาน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงชณพร  บุญส่งนาค
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายชตินนท์  บรรจงละเอียด
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายชนกันต์  สังข์กิจ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายชนพัฒน์  โชติกุลรัตน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงชนัญชิตา  พีระเมธา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงชนาธินาถ  ครุฑน้อย
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงชนิกานต์  นุ่นปาน
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงชนิตา  จีนธาดา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายชยธร  ศิริไชย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายชยากร  สังข์วิชัย
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายชยากร  หนูเลื่อน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายชยานันต์  ศรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงชรินพัชร  ชุมใหม่
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงชลิดา  เจริญศรี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายชวินทร์  บุญธรักษา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงชัชชญา  แก้วพุฒ
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงชัญญาพา  ตนายวงศ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายชาญชนก  ไชยรัตน์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายชามิล  ปาละวัล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงชาลิสา  เลขานุกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายชิติพัทธ์  สุขาเขิน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กั้งเหล้ง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์แดง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายซัยฟุลล์  สาแล๊ะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายซัยยิด  ดอฆอมูเซ๊ะ
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงซารีนา  ดอเลาะ
ม.1
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงซารีนา  มามุ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงซินเดอรีน  ปาลกาลย์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงซูเฟียร์  วานิ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชุมกุล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมโสภณ
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 1725 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงญาดา  สุขแก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงฐมาภรณ์  โออวด
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วหวาน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงฐิติวรดา  หมัดหลี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายณ กาลเวลา  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายณชพล  พงศ์นุรักษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายณฐกร  โยมมาก
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงณฐวัฒน์  ตวงทองวัฒนา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายณภัทร  เก้าเอี้ยน
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายณภัทร  ถาวรกานน
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงณภัทรจรี  อาจอาสา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายณภัสสกรณ์  ภูมิวณิชกิจ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงณริลญา  วรรณรักษ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงณหทัย  อินทองเพ็ชร์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเขียว
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่ขจีตระกูล
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิริวิวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงณัฏฐ์สิตา  ดำทองเสน
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงณัฏฐา  กมลพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงณัฏฐา  หะยีสาและ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายณัฏฐ์  วงศ์รัตน์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายณัฐกร  จันทร์เมือง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงณัฐชา  แกล้วทนงค์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงณัฐชา  พวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงณัฐณิชา  จังโกฎิ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงณัฐณิชา  จิรรัตนโสภา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีวโร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมตระกูล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงณัฐธิดา  จีนราม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงณัฐนันท์  เจียรบุตร
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายณัฐนันท์  ชุมแสง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงณัฐนิชา  ยูโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ตันติเตชานันท์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงณัฐพิมล  เดชประภัสสร
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายณัฐภัทร  ทองด้วง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 1726 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณัฐภัทร  ไลวานิช
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายณัฐวรา  สุทธิศักดา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงณิชนันทน์  บุญลาภ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงณิชา  สงทิพย์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงณิชากร  กฤษฎาวัตร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีสมทรง
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงณิศวรา  อ้นพวงรัตน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายดนัทธ์  แก้วแดง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงดลนา  กันหะ
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงดวงตะวัน  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงดุจพร  กว้างสกุล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงตวงทอง  สุตินกาศ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงตวงรัตน์  ด่านนคเรศ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงต่วนนูรโซเฟีย  กูหะยี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงตัสณีม  สกุลาใบ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายทวิชา  จระกา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงทักษอร  หนูดำ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงทักษิณา  จันทรดี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายทักษ์  พึ่งบุญ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงทิฆัมพร  รักจุ้ย
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายทินภัทร  สิริวิวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายธนกฤต  แก้วศรีขาว
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงธนพร  จงศิริไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายธนพัฒน์  ปัญญาวัน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายธนภัทร  พรหมสว่าง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรบุญยัง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงธนวรรณ  ปุริโต
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงธนัชชา  มณีวงศ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงธนัญชนก  ทับใหญ่
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงธนัญญา  ชุมจินดา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงธนัญญา  แซ่ย่อง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายธนากร  ทองราหมาน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงธนาภา  บุญสนอง
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงธนาวรรณ  สังคนาคินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายธนาวิชญ์  ทองคุปต์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 1727 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนิศร  ช่วงรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายธนิสร  นนท์ณรงค์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายธรรศ  สุวรรณชาตรี
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายธราเทพ  แก่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองมา
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงธัญชนก  จันทมุณี
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงธัญชนก  จันทรโชติ
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงธัญชนก  จินดายล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงธัญชนก  ประสงค์สุข
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงธัญชนก  สมประสงค์
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ขาวทอง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงธัญวลัย  เนาวสินธ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงธัญสิริ  ศรีพงษ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงธันยพร  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงธันยา  เจริญไว
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงธารทิพย์  กางพาพันธ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงธิญาดา  แซ่ฮ่อ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงธิดารัตน์  ซาและ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายธิติภูมิ  มีจันทร์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงธิรวรรณ  ชุมช่วย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายธีรดนย์  พรมวิจิตร์
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายธีรภัทร  แดงมณีกุล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายธีรากร  พรหมโลก
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงธีวรา  ขุนแผ้ว
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงนดา  สังสกุล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงนทสรวง  จันทศรีราช
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายนนทกร  กาญจโนภาศ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายนนทกร  จิมจวน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายนพณัฐ  ยิ้มซ้าย
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงนพรัตน์  เพชรศรี
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงนภสร  อนุรักษ์กวิน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายนภัสดล  ได้รูป
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงนภัสษา  บุญส่งนาค
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงนภัสสร  กลบกลิ่น
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงนภัสสร  ลิ้มชนะชน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 1732 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนลัท  ตุลยนิษก์
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายนวพล  คงเคล้า
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายนวพล  เหมือนเมือง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงนวมินทร์  เข็มสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงนัจมี  หมานหยะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงนัซณีน  แหละหลีหมีน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงนัฐฐา  นิลอินจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดนวล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงนันทนัช  วรรณะ
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงนันทพร  ลิ้มปาละกูล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงนันทภัทร  นาคพันธุ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายนันทวัต  แสงมณี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงนันทวัน  กาญจนานิจ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงนัศณีนท์  เด็งระกีนา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงนัสรีน  มะสะอะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงนัสวีณ  เจ๊ะเล็ง
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงนาดา  หะยีสาอิ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงนาเดีย  เบ็ญลาตีฟ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงนาวาล  หะยีสาอิ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายนาอิฟ  มะยีแต
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายนิฌามิล  นิแฮ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงนิตัสนีม  ลีอะละ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายนิธินันท์  ธรรมสะโร
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายนิบัศกีน  ชุมประเวศ
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงนิบัสรียา  เดะแอ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายนิพนธ์  พวงโมรา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงนิศรีน  ผิวอ่อน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงนิอัยนาอ์  หะสาเมาะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายนิอานีส  วัฒนศิริวณิชช์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงนุชนาฏ  ตรีรัตน์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงนุชนารถ  ช่วยกลับ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงนุรอาซีกีน  ตาตา
ม.1
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญญภัทร
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายบารมี  ดำแดง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายบารเมษฐ์  บุญปถัมภ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 1733 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายบิลาล  สุไลมาน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงบุปผา  บุญราษฎร์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายบุลากร  พรพุฒิศิริ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงเบญญาภา  พีระพิฤกษ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายปฏิภาณ  จินดา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายปฐมพงศ์  ทองราช
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายปณัยกร  อรัญดร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงปณาลี  จิตร์บรรจง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงปณิชามาส  สุวรรณฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงปณิตา  สังหาด
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงปณิธี  สุวรรณอักษร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงปณิศรา  นิลรัตน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายปภพ  แสงสมนึก
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงปภาวรินท์  วิรุฬห์ตั้งตระกูล
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายปรเมศวร์  ทีฆะพันธ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายปรเมศวร์  ปวัฒพันธ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายปรวัฒน์  ปรีชาวุฒิเดช
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงประทุมรัตน์  อ่องหลี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายประเมศฐ์  วรโชติหิรัญศิริ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายปรัชญ์  วาหะรักษ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายปราชญ์  ปริเปรมกุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงปราณวรา  รักดี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายปราบดา  เจริญศิริวรวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายปริวิช  แย้มอิ่ม
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงปรีชญา  จันทร์พิศาล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงปรียาดา  สามะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงปรียาภรณ์  อักโขมี
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายปวเรศ  ธีรชัยณรงค์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายปวีณ์กร  กาฬสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายปวีร์  กุลธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายปัญจพล  ปิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงปัญญดา  สุวรรณราช
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงปัฑมปาณี  สุวรรณฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายปัณณธร  จันทนะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงปัณณธร  อ่อนประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 1734 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงปัณณพร  สุวรรณพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงปาณิศรา  สงวนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายปาราเมศ  จุ้งลก
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงปาริตา  หน่อทอง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงปาริตา  เอียดศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายปิยวัฒน์  เบ้งฮ้อ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายปิยวัฒน์  อุฬารศิลป์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงปิยาพัชร  สุขาเขิน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงปุณยนุช  รัตนวงศ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายปุณยวีย์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายปุณยวีร์  พร้อมสุข
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายปุณยวีร์  ลิ่มศรีพุทธิ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงปูชิตา  จังหวัดมุนี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงเปมิกา  ผดุงทักษิน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงเปรมฤทัย  เกียรติขจรเดช
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงเปรียบดาว  บำเพ็ญสมัย
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงไปรยา  ทัดแก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงไปรยา  หมื่นเดช
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายพงศกร  ศรีนวลนุ่ม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายพชร  พิชยอนันต์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายพชรพล  โกมลตรี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงพทธมน  ไชยสงคราม
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงพรฐิตชา  แก้วเขียว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงพรนัชชา  เตโช
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงพรรณี  ศิริเสถียร
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงพรรพร  จงอ่อน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายพลพิทักษ์  รัตน์น้อย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงพลอยชมพู  ก้งหุย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายพลอยชมพู  จันทร์ร้อยเอ็ด
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงพลอยนภัส  สกุลประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงพัชญาพร  พรหมจันทร์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงพัณณิตา  อ่อนรัตน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายพัสกร  เงาศรี
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงพาขวัญ  รัศมีอักษรสกุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงพิชชาภา  ด้วงสุด
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 1735 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองวิเชียร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายพิชญ์พงษ์  พัฒนสมบัติสุข
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงพิชญาภัค  นิลศรี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่จื้อ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงพิชญาภา  สมบูรณ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงพิชามญช์  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงพิณกวี  ขันฑะสีมาเฉลิม
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรคง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงพิมพ์พจี  ดุลิยะนฤตย์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงพิมพ์รดา  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ว่องนาวี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงพิมพ์วนา  ละอองผล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายพิรภพ  ละเอียดจิตต์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงพิริยา  เหมือนเมือง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงพิริษา  กิติชัย
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายพิศวัส  บุญสืบ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายพีรณัฐ  งามวรรณากร
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายพีรพล  แก้วทอง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายพีรวิชญ์  บัวแก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสุวิทย์วงศ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายพุทธพัทธ์  พรหมเกิด
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายพุทธิกร  โกมลตรี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงแพรวา  ขุนหมวก
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายฟัครุดดีน  มัสปาทาน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายฟาเดล  อาแว
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงฟาเดีย  ปะจิ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงฟาติญญา  วณิชชานนท์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงฟาตูน  หิเล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงฟิรดาว  ยือราน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายฟิรเดาซ์  ยูโซะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายภคพล  แดงมณีกุล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายภควัต  สุขใส
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายภัค  เทพาสิต
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงภัคจิรา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงภัชณิชา  พรหมสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 1736 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงภัททิยา  ขุนทอง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงภัทธิรา  โต่นวุธ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงภัทรธิดา  วงศ์กระจ่าง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายภัทรนิติ  ไชยสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พุฒทอง
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายภัทรพล  ยังอุ่น
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายภัทรวินท์  ศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงภัศรา  มังสังข์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายภาคภูมิ  ไชยหมาน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายภานุพงศ์  ศิริพันธ์บุญ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงภาราตี  เจ๊ะยอ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงภาวิดา  มาเด็น
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายภิญญดา  ลายเจียร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายภีมพิสิษฐ์  ธรรมพิธิ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายภูผา  โชคนุกูล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายภูมิพัฒน์  ตั้งศิริเสถียร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงภูริชญา  เจริญศรี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงภูริชญา  ชุมคง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงภูริชญา  ศรีสมทรง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงภูริชฐญา  ขุนแดง
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงภูริดา  อินทรสกุล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงภูริตา  สันหรีม
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายภูริภัทร  เลิศวิลัย
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายภูริภัทร  สันหรีม
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายภูรี  เพ็ญหิรัญ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงมณิสรา  ธนธีระพัทธ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงมัตสยา  เลาะแม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงมัศริญาร์  เรืองประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงมาลีนา  มาลัยเพชร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายมิ่งแมน  จันทร์พิธาร
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายมุขมนตรี  คงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายมูฮัมมัดเพาซี  เซะบากอ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  แวโดยี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายมูฮัมหมัดฮูไซฟี  ลาเตะ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุวรรณโชติ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 1737 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงโมธิตา  กิจวุ่นเจริญ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงยูไวณีย์  วณิชชานนท์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงโยษิตา  รุ่งเจริญสิน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงรชฏ  ศรัทธารัตน์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายรณกร  ศิริรักษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายรติพงศ์  สิงห์วี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงรมย์วรัท  สงเคราะห์
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงรวิพร  อุไรกุล
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงรวิวรรณ  จันทรทอง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงรวิวรรณ  วิริยะกริ่มกมล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายรอมฎอน  เรืองกาญจน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงรักษิตา  สะพะพันธ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงรังสิมา  สุวรรณชาตรี
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายรัชชานนท์  ไข่รอด
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายรัชชานนท์  ภัทรนันท์สกุล
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงรัชดา  กว้างสวาสดิ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงรัตนวดี  ธนาภัทรพิบูล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงรัตนาวดี  เงาศรี
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงราฟฟี่  ไชยบุญมา
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายราฟิกซ์  อารีบุหงา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงริญชิดา  มาทวี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงรุ้งแก้ว  อินทมิน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงรุสนีตาร์  สือแม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายรุสลี  มะดิเย๊าะ
ม.1
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงไรวินท์  แขวงเมืองปักษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ไชยสมาน
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงลภัสรดา  นวลจันทร์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายวงศธร  ทองโรย
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายวงศพัทธ์  ไชยประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุวรรณโชติ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายวตศานต์  เพ็ญบูรณ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงวรนิษฐา  หลิพันธ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงวรภัสสร  เด่นปรีชาวงศ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงวรรณทิพย์  อิสโร
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงวรรณนา  พลายแสง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 4 ห้อง 1742 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงวรรณวลี  ผาอาจ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงวรรณวษา  อรุณรัตนวงศ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายวรวุฒิ  เลี้ยงรักษา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงวรสรณ์  แซ่หว่อง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงวรัญญา  ยิ่งยงสกุล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงวรัญญา  วะรินทร์อิน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงวรัทยา  เฉลียวศักดิ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงวรันธร  ดอกดิน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายวรานนท์  แซ่แต้
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงวริศรา  ศรีไชย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงวรุณยุพา  ทองแก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายวฤทธิ  วรวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายวัชรพงษ์  คงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายวัชระวุฒิ  คงกิ้ม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงวัณวิสา  พงศ์พานิช
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงวันอัยมี  แส๊ะเด็ง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงวาริชา  ศีลบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายวิจิตร  อุศมา
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายวิชญสิทธิ์  ศรประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยสุขทักษิณ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายวิทยา  มันอิ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงวิธิดา  เพชรภักดี
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงวิภารวี  เด่นปรีชาวงศ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงวิมลสิริ  จันทร์ทิตย์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายวิรัตน์  ยี่สุ่นดนตรี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงวิริสรา  ขวัญทอง
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายวิวิศน์  ชัยรัตนมโนกร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงวิศรุตา  พรหมทอง
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ไชยนรินทร์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายวีรภัทร  คำมี
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงวุฒิพร  นลินเบญจพรรณ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงแวตัสมิน  แวสะแม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงศรัญรัตน์  แก้วสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงศรัณย์พร  ไชยสุขทักษิณ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงศรัทธิยา  สุวรรณแสง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 4 ห้อง 1743 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงศรุตา  อิสลามิกกุล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงศวิตา  เบ็ญมะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงศศิรินทร์  อำนวยพานิช
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายศักรินทร์  สะดะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงศิรประภา  มังสังข์
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญแสร์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายศิวกร  ทองหลิม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายศิวกร  วรรคย์วทัญญู
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายศุภกร  ทองนาค
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายศุภกร  วงศ์วัชรเดช
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงศุภกาญจน์  หงนิพนธ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีจันบาล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงศุภดา  แสงสมนึก
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงศุภลักษณ์  เชิดสกุลวงศ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไชยนาพงษ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีจันบาล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิตโมลีรัตน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายสรวิชญ์  บุญธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายสรวิชญ์  เลี่ยนจ้าย
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายสรวีย์  ศรีชุมภู
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายสรัช  เลขาลาวัณย์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายสริศ  ธรรมประพัทธ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงสลิลา  คงถาวร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงสวันตี  ภูมาชีพ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายสหรัฐ  แก้ววิมล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายสันติสุข  ฉิ้นเจริญ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายสิรภพ  กิ่งอนุรักษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายสิรภพ  สุภนรานนท์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงสิรภัทร  รองสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายสิรยุทธ  เจ๊ะแม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายสิรวิชญ์  พงษ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายสิรวิชญ์  มาถนอม
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายสิราวิชญ์  สงเคราะห์
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงสิริกร  สองแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงสิรินทิพย์  ฉันทจิตปรีชา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 4 ห้อง 1744 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงสิริภา  วรรณกวินโกมุท
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงสิริรัศมิ์  จันทศรี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงสิรีธร  อิงสุทธิเจริญ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงสุกัลยา  โชยะมงคล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงสุกัลยา  สุวรรณะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงสุจิรา  สุวรรณะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายสุชาครีย์  สหัสสธารา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงสุชาดา  เจ๊ะแม
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายสุธิกานต์  ศิริธรรมพันธ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงสุธิดา  ศิริไชย
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงสุนันทา  สิงห์ศักดิ์ตระกูล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงสุนิตรา  พูนผล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงสุปรีญาณี  นพรัตน์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงสุพรรณษา  ใหม่พุ่ม
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงสุพิชชา  บรรจง
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงสุพิชชา  หอมสมบัตร
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขสรวล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงสุพิชญา  แก้ววิชิต
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงสุภญา  วิกรัยสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายสุรจักษ์  ทองมา
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงสุรัชต์ชยา  ไกรแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงสุวพิชชา  ขำเพ็ง
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงโสรยา  สุขบางนพ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทองส่งแสง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายหรรศรัณย์  สองแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงหริณยา  ขุนพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายหฤษฏ์  แววทองคำ
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงหัสวดี  ป.ปาน
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายหาญ  จันทรักษ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงอนินทิตา  วรรณชาลีกุล
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงอนุธิดา  ขั้วแก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงอภิชญา  กุฏิภักดี
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงอภิชญา  คงเหล่
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงอภิญญา  เจ๊ะโส๊ะ
ม.3
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 4 ห้อง 1745 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายอภิเดช  แก้วลือ
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงอภิริยาภรณ์  คำแก้ว
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงอภิษฎา  อารีบำบัด
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงอภิสรา  เกียรติไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงอภิสรา  แก้วเนื้ออ่อน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงอภิสรา  ศิริวรรณดี
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงอรณิชา  ปรีดาศักดิ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงอรพรรณ  จันทรา
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงอริสา  ศรีวิริยะธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายอลิฟ  อุเซ็งแม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายอะเวรา  ร่วมพรภาณุ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงอักษราภัค  ทรฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงอังควิภา  แก้วทอง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงอังศุมาลี  สงสุรินทร์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงอัซนาฮ์  สือแม
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงอัญชลีย์  กุ้ยโกก
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ภาชโน
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงอัญชิสา  สุวรรณธารา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายอันดาฬิฟ  วัฒนศิริวณิชย์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงอันติกา  หวังสุขเกษม
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายอัฟฎอล  เปาะอีแต
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงอัฟฟะฮ์  เตะโระ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายอัฟฟาน  แวมามะ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงอัรฟานี  ยีหมัดเส็น
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงอัศวินี  วิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงอัสมะ  มามะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงอัสมา  เฮ็งปิยา
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงอัสรีมา  หะยีหวัง
ม.2
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงอาตีนา  แลยะลี
ม.1
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงอาธิติยา  แซ่จื้อ
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงอามานี  ยะหริ่ง
ม.1
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายอาริฟ  แวหามะ
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายอาลีฟ  สะมะลอ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงอาวาติฟ  ยูโซะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายอิทธิชัย  ลิ่มรัตนะกุล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 17 ชั้น 4 ห้อง 1746 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงอินทิรา  หวังสุขเกษม
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายอิลเลียส  มุกดา
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สุวรรณมณี
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงอิษฏา  กระจ่างยศ
ม.1
โรงเรียนสตรียะลา
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายอิสเราะ  เจะมุ
ม.1
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงฮัมดียะห์  จาเงาะ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายฮาดี้  กาเซ็ง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงฮายานี  เจะโด๊
ม.1
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงฮิลมี่  แวอาแซ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายฮุสณี  สาแม
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงฮุสนา  ยือเราะ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 3 ห้อง 322 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
572
เด็กหญิงกรกรรณ  แก้วโยธา
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายกรีทัต  ดวงคุระ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงกฤตธีรา  ชุมเกื้อ
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงกฤตพร  พรหมชาติ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายกฤติธี  สถะบดี
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ถาวโรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขานโบ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายกันตินันท์  ถิรพุทธิเอกภพ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงกานติมา  จันทรวิศรุต
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายกิตติ  จันทร์คง
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายกิตติพศ  พันธ์โภชน์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงเกศรินทร์  ชินกาญจน์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงขวัญข้าว  เวสวานิชย์
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายคณพศ  ธรรมา
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงคณัสนันท์  อ่อนจันทร์
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายคอยรุลอามีรีน  นาวี
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายจักรธร  ทองสืบ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงจิรปรียา  เทพจันทร์
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายจิรภัทร  ปัญญาเถิง
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงจิรัชญา  ขวัญนาคม
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุวรรณมณี
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรหมชาติ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายจุนัยดี  วงศ์วิทยาพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายชญานนท์  ดีพาส
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงชณาภรณ์  เกิดมีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงชนิตา  กาญจนคลอด
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงชนิษฐา  วรพิพัฒน์สกุล
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายชัชภณ  วงศ์อกนิษฐ์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงชัญญา  เทพพรหม
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายชามิล  วาเด็งพงศ์
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงชุตินันท์  บัวนวล
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงฎานิส  ตานีเห็ง
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายฐณะวัฒน์  จักษุญาณ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายฐานนท์  โออินทร์
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
606
นางสาวฐิตา  หะยะมิน
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 3 ห้อง 323 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
607
เด็กหญิงฐิสชญา  มาสิกะ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ชาแท่น
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงณัฐพร  น้อยสร้าง
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลเเก้ว
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงตักวาย์  เจะมามะ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายไตรวิทย์  ศรีลา
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
613
นางสาวทิวาพร  คงคุณ
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายธนภัทร  บัวหอม
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงธนิดา  สังขสัญญา
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
616
นายธเนศณัฏฐ์  อนุกาบุณยวัทน์
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุกระมณี
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายธีทัต  ศรีสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายธีรภัทธ์  ประยูรวงศ์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายนนทพล  หิรัญ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายนพดล  ภิรมย์หิรัณย์
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงนภัสกมล  เเซ่โก้ย
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงนัจมีย์  บริพันธ์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงนัฏนันท  สุดรักษ์
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงนันท์นภัส  อดิศัยนิกร
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงนันทิยา  ศรีหมัน
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงนัสริน  แวสแลแม
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายนัสฮาน  ตาเดอิน
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
629
นางสาวนูรฎ์อัยมีย์  คอลออาเเซ
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงนูรอิสวาณา  ธำรงทรัพย์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายเนาฟัล  อาแซ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
632
นางสาวโนรี  อาเเว
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายบัณฑิต  ฤทธิ์ช่วย
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายปรเมศวร์  สมนูกิจ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงปริณดา  ขุนแผ้ว
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายปริวรรต  คำทองเสน
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงปรียวัลย์  แซ่ฮ่อ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงปัญญาพร  จุลเทพ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงปัทมพร  ธรรมโซโต
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
640
นางสาวปีสิริ  ภูธรารักษ์
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายพชรกร  ซุ่นบุญ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 3 ห้อง 324 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
642
เด็กชายพรรษกร  เยาวรางกูล
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงพิชชานันท์  อินทร์เหมือน
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายพีรพัทธ์  ตั้งกล
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงพีรวรรณ  แก้วสุกใส
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงเพชราทร  อุดร
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงฟาตินนี  หะยีสาและ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อูเซ็ง
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงฟาตีฮา  ยูโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงฟิตตรา  สะดียามู
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงฟิรฮานา  ยามะแอ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงภัทรภร  ถิระผจญ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายภัพชยกัณฑ์  ขวัญดี
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายภาณุพัฒน์  มณีพรหม
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงภิญญมาศ  นงรัตน์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงภิญญามาศ  นงรัตน์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงภูมิรัตน์  สุขการ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงภูเเสนดาว  รัตนฐากูร
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงมณียา  อุทรักษ์
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายมหัศจรรย์  ชูลีวัลย์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงมารีอาร์  นิทัศน์นวเดชากุล
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายยัมเซรซา  มานาอาซา
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายยุทธพงษ์  นิ่มมาก
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงรติมา  สะมะแอ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงรมิดา  นนท์ธีระบวร
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงรุ่งธิวา  ทามูล
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
668
นางสาวไลซาร์  เงาะ
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายวรชาติ  พวงทับทิม
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายวรพล  สุขสบาย
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายวรภพ  ทองชาติ
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงวรรณิษา  บุญปถัมภ์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงวารยา  การดา
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงวาศินี  คงแข็ง
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงวาสิตา  จิตตวงศ์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายวิวิศน์  สกุลจีน
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 15

ณ อาคาร 3 ห้อง 325 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
677
เด็กหญิงศรารินทร์  กอเดร์
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงศิรดา  จอนเจิม
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายศิริธนัช  ศาสกุล
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงศุภัสราพร  เจตนากุล
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงสมฤดี  ทองเอียด
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายสหภาพ  จันทวาส
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงสาธิกา  เหลือมปุ๋ย
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงสิตานัน  มุขตา
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงสิริรัตน์  กิ้มขู่
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายสิโรดม  ศรีชัย
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงสุพิตตา  แดงประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงสุภัทรี  พลอยศิลา
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงโสภิดา  ชำนาญคง
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงอภิชญา  เทพพรหม
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงอภิสรา  ชจร
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายอลันต์  สะนิ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงอันนา  ทองเกิด
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงอันนิน  ลุโบะกาแม
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
695
นายอับบาส  ไพรพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายอัลวาริษ  มะแซ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงอาติกานต์  เด่นดารา
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงอาริยา  ธรรมา
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงอาวาฏิฟ  เจะมาริกัน
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงอาอิษะ  วาหะ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงอิบตีซาม  คอลออาแซ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายอิสริยะ  ต่วนเพ็ง
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงฮัยฟา  มะ
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
704
นายฮาฟิส  บินกาเซ็ม
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงฮุซัยนีย์  ธัญญวงศ์
ม.1
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
706
นางสาวเเทนกมล  สืบเนียม
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น
707
นางสาวเเวนูรอัยนี  บินเเวอูมา
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
คณิต ม.ต้น