ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนันท์  เทพทัย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชอร  แก้วอินทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกขวัญ  มุ่งดี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกณัฐ  นาคเผือก
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
5
นางสาวกนกพร  แก้วสวนจิก
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกพร  ฤทธิเพชร์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกพร  สดชื่น
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกพร  อยู่เย็น
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกนกพิชญ์  ทิพย์รงค์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกรัฐ  บุญมาเลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกรัต  วิเชียรวรรธนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
12
นางสาวกนกลักษณ์  บุตะเขียว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรงคุณ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
14
นางสาวกนกวรรณ  อาดัม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกนธี  เนติวงศานนท์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกนิษฐา  หนูปาน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกนิษพงศ์  วิกรมธีรานันท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกมลพรรณ  อังศุพิสิฐ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกมลลักษณ์  วรโรจน์สิรภัทร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตรรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกมลศรี  สุวรรณประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกรกช  ก่อเกิดบุญ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
23
นางสาวกรกนก  กานต์ดา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกรจรส  กุลลิมา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกรณิชสา  เหล่าประเสริฐศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกรณ์  พฤกษ์อมรกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกรรณ์วรินทร์  พลนิกร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกรรณิการ์  คัจฉะภา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจซื่อกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกรวรรณ  อภิบูลย์สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกรวิชญ์  ทินวงค์
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกฤต  แซ่อึ้ง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤตธรรม  หวังสุทธปิติ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกฤตธีรนันท์  สุภิมล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกฤตธีรา  ทองสกุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
36
เด็กชายกฤตนัย  ภิรมย์ฤกษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
37
เด็กหญิงกฤตยา  เครือแพทย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกฤตยา  นวมลลิ์รัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกฤติน  ชินกาญจนโรจน์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกฤติน  ประกอบกิจ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
41
นายกฤติน  ภิรมย์ฤกษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกฤษฎ์ชญากร  วารีศรี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายกฤษฎา  พินิจการ
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกฤษฎ์  สันติพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกฤษณา  กล้าจริง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกฤษณา  ลามิเน่
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกล้าณรงค์  ฤทธิเดช
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกษณ  บุญญกาศ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกษัตรี  หลิ่มมณี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกษิดิ์เดช  วงค์ไทย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกษิดิศ  เกษมพิทักษ์พงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกษิดิศ  บำราบพาล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกษิรา  จิรชญาพุฒิธร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงก้องกฤดากร  จันทร์เมือง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
55
นายก้องภพ  คงเจริญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายก้องภพ  ติรัตนะประคม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คุณโอษฐ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานพรหม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิทักษ์โชติวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
60
นางสาวกัญญาพร  จันทร์ลอย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  องค์สันติภาพ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กันภัย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกัญพุส  อินทะสอน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกัณฐมณี  รอดงาน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกัณฐิกา  บัวพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกัณณภัชน์  คู่อรุณ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายกันตพงศ์  พันธุ์ศิโรรัตน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกันตพร  วิญญูประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกันตพร  อังคณาเวสน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายกันตพัฒน์  นิสภัครกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายกันตภณ  กีรติวิทยานนท์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายกันตภณ  ตราหยก
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
73
เด็กหญิงกันตยา  บิลอับดุลล่าห์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกันติชา  ทวีพันธุรัตน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงกันติชา  ศักดา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงกันติยา  ทองมี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกันธิชา  เผือกแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกัลยา  ชูศรีวาส
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกานต์ชนก  แกล้วทนงค์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาคกลับ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตังตกาญจนา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายกิตติชัย  ทองกอบ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายกิตติ์ธเนศ  ถิรวิริยาภรณ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายกิตติธัช  ชรินชวลิต
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายกิตติธัช  บุญแสวง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายกิตตินันท์  รู้ฤกษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายกิตตินันท์  อินพยม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายกิตติพงศ์  ศิวากรณ์จงจิต
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
90
นายกิตติภณ  ศุภนาม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายกิตติภณ  สุทธิประภา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายกิตติภพ  หอฤทธิเวช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายกิตติภูมิ  แซ่หลี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
94
นายกิตติศักดิ์  ศรีบุญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงกิรณา  ครองยุติ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงกุลปรียา  ลิ่มสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงกุลปาลี  ปะจันทะบุตร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงเก็จมณี  วิเศษศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงเกวลิน  โชครุ่งเรืองรัตน์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงเกวลิน  หริเลิศรัฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงเกศกนก  เกษอาภรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงเกสรา  รัตนเฉลิมรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงเกียรติสุดา  พลีตา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงแก้วกัญญา  เทวเดช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายไกรวิทย์  ลี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
106
นายไกรวิน  ญาณไพศาล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีเจริญกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายขวัญเกล้า  หนักแน่น
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
109
เด็กหญิงขวัญฤทัย  รัตนกาย
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงเขมิกา  วังช่วย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงเขมิสรา  วิโนทัย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงเขมิสา  เจริญศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายคณธิป  เอกรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายคณพศ  ถิ่นหนองจิก
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงคณัสนันต์  เลิศรุ่งพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายคมกฤษฑ์  บุญปีติชาติ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
117
นางสาวคีตญา  แดงกัลยาณวัจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงคุณัญญา  อ๋องสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
119
นายคุณากร  ริยาพันธ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงเครือแก้ว  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายฆณพงษ์  มณีศรี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงจณิตา  สมบัติ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงจริยภา  รัตโนภาพ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายจอง ฮา  พาค
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายจักรกฤต  เจริญเมือง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายจักรพันธ์  ไกรเลิศ
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายจักรภัทร  เจริญเมือง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทรงพระ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงจัสมิน  หลานหลงส้า
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงจัสมิน อลิชา  เธอะเซร่า
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงจิณณา  พลอยช่าง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงจิดาภา  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงจิดาภา  ผิวงาม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงจิตบุญ  ตันติกิจ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงจินต์จุฑา  อ๋องเอื้อ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงจินต์ธามนต์  พิภูพัชญ์ชา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงจิรชญา  จิรพันธ์พิเชษฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายจิรภัทร  ทัศนกมล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงจิรภัทร์  ข้อกิ่ง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุแสง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายจิรสิน  มากบุญ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงจิรสุตา  เดชภักดี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงจิรัชญา  ครุธทรง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงจิรัชญา  รัตนะมงคลกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
145
เด็กหญิงจิรัชญา  วิชัยดิษฐ
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยผล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงจิรัฐกร  สุขศรีใส
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงจิราพัชร  ถิรวิทยานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงจิราพัชร  เทียบท่าทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงจิราพัชร  พันธ์เศรษฐ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงจิราพัชร  โสมสง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงจิรายุ  ละอองจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
153
นายจิรายุส  ผัดผล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายจีฮาน  สุทธินิพนธ์นาม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อจลศาสตร์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลชาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงจุฬามณี  ขาวทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายเจตน์วรา  เจริญการ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงเจสสิกา  โรต้า
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายโจนาธาน  จอห์น เชอริยาฟารามบิล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายฉัตรตะวัน  เกษมสุข
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงชญากร  หาญศึก
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  งามสะอาด
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงชญานิศ  ตันติพงศ์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงชญานิศ  ตันพิทักษ์พงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงชญานิษฐ์  บุญญานุพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงชฎาณิศ  สิทธิโชค
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงชฎาพร  ชาภูวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงชฎาวรรณ  ผิวงาม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงชนกกมล  เปรมสมิทธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
171
นายชนกชนม์  ธนาภิบาลวงษา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงชนกนันท์  พรหมมา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงชนนิกานต์  สิทธิโชค
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงชนเนษฎ์  บุญรก
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
175
นางสาวชนม์นิภา  ขวัญแคว้น
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายชนสิฏฐ์  พงษา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายชนะภัย  พรมนิยม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงชนัญชิดา  ฟ้ารุ่งสาง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
179
นางสาวชนัญชิตา  จินดาพล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงชนัญญา  ชัยภิบาล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงชนัญญา  มุสิกะสังข์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงชนัญฑิตา  โอชะพนัง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงชนัญธิดา  สุขสมบูรณ์วิทย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงชนัดดา  เจริญรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงชนันทน์ภรณ์  พิศาลวีรวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงชนันภรณ์  สุขจีน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงชนันรัตน์  อินทะนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงชนากานต์  ฮวง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายชนาธิป  แก้วศรีขาว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายชนาธิป  ชูช่วย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายชนาธิป  เพ็ชรโยธิน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงชนานันท์  พรหมมา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงชนาภา  เพิ่มสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงชนิกานต์  แรงกล้า
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงชนิกานต์  วัลยะเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงชนิดาภา  กระจัดกลาง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงชนิษฐา  กลางนาค
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงชนิสรา  นารีไผ่
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงชเนตตี  สินค้า
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายชยธร  สิทธิบุตร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายชยพัทธิ์  จันทร์ทิพย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงชรัลดา  เจริญกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรอาวุธ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงชลธิชา  ศรมณี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงชลิดา  เทพกัน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายชวนากร  คงแต้ม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงชวัลญา  สัทธาอธิคม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงชองคิวแฮ  รอดสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงช่อฟ้า  ปานนะพงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายชัชชน  แซ่อ๋อง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายชัชพล  กลิ่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายชัชศรัณย์  สูพร
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงชัญญา  แก้วบำรุง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงชัญญาณัฐ  ตันวีระ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงชัญญานุช  นบนอบ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงชัณธิญา  ใจเจริญ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
217
เด็กชายชัยกร  นิรมล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายชัยธัช  ผลิโกมล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายชัยนันท์  สมมุ่ง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายชัยวัฒน์  นาคนาคะ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงชาคริญา  บุตรน้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายชาคริต  ทิพย์รักษา
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายชารีฟ  หมัดอาดัม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงชาลิสา  คงเหล่า
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงชิดชนก  ตันติวิท
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
226
นายชิตวร  ประทีป ณ ถลาง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายชิติพัฒน์  โพธิ์เงิน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายชินดนัย  ณ ตะกั่วทุ่ง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
229
นายชินพัทธ์  อัศวรักษ์สกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายชินาธิป  พงษ์เดชา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายชิษณุพัทธ์  หนูประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงชิสา  เพชรขจี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลือชา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายชุติพนธ์  เอียดมุสิก
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ตันกองโกย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงชุติมา  ถิรพาณิชย์กุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงโชติรส  แซ่อึ๋ง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงโชติรส  เเซ่อึ๋ง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงซาบรีน่า  เซโฮวิค
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงซาร่า  สามารถ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงซูไวบะห์  ปาทาน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
243
นายโซบาลอาลี  ชาช์ชาร์ด
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงญณมา  ไชยราช
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงญมนภัทร  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
246
นางสาวญาณธิชา  เหมแก้ว
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงญาณิกา  วงษ์สุนทร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายญาณิน  หาญใจ
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงญาณิศา  จุนพิสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงญาณิศา  ชื่นบางบ้า
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงญาณิศา  ฐิตวัฒนวิจิตร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งทับสุนทร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
253
เด็กหญิงญาณิศา  ปริตรานันทกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงญาณิศา  เอมโอช
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงญาดา  โสภานนท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงฎีกาแก้ว  เวียงคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายฐปนวัฒน์  ชาลี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายฐักกุระ  จริยโสภาคย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงฐานิดา  สีแก้วเขียว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงฐานิสา  ปะจันทบุตร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงฐาปณีย์  รัตนจินดา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงฐิดารัตน์  อาจยุทธ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงฐิตารีย์  ถิ่นทะเล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายฐิติ  ศรีประจง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงฐิติกานต์  แจ้งเจ็ดริ้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงฐิติชญา  ไพนุชิต
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงฐิติพรรณ  พิสิฐคุณานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงฐิติมา  กองสาย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงฐิติมา  บุญยฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่างจิตร์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงณฐนันท์  ตัณฑวณิช
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงณฐพร  ทองสวน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงณฐพร  เพ็ชร์มุข
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายณฐศร  บุญเกิด
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงณธิดา  ตัณมุขยกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายณพกรณ์  สอนเสริม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงณฤดี  ตัณมุขยกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงณหทัย  สารมาศ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
279
นางสาวณัชชญาพัชญ์  เรืองกิตติ์กุลภัท
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงณัชชา  แก้วน้อย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงณัชชา  วรธงไชย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงณัชชา  ศิริวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงณัชฐา  เป้าทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงณัชรัตน์  สุวรรณโน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงณัชวดี  ประทีป ณ ถลาง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงณัฎฐ์ชฌา  จันทร์อุดม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงณัฎฐ์ชานันท์  อ่อนละเอียด
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นิยมสัตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
289
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  หลงขาว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายณัฎฐ์วิชัย  พุ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ช่วยศรี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลาเม๊าะ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ชายเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายณัฏฐนันท์  เพ็งพันธ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  แซ่เอี๋ยว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
296
นางสาวณัฏฐา  พุทธรักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณัฏณิชา  พลับทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณัฐกานณ์  ทวีวงศ์ทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงณัฐกานต์  เสรีบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงณัฐชยา  โภคาเลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงณัฐชยา  ลิ้มทองมาดี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายณัฐชาติ  สิทธิผล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงณัฐ์ฐวรญา  วรญาณอรห์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีเกตุ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงณัฐณิชา  กาญจนไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรโชติ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยพรม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรงยศ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงณัฐณิชา  ท้าวเป็ง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงณัฐณิชา  นวลศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงก์ไพฑูรย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงจินดา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาวไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายณัฐดนัย  หนูบุญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงณัฐธิดา  บาโห้ย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิณทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงณัฐธิดา  รักษาราษฎร์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงณัฐธิดา  โลกานิตย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงณัฐธิดา  อารมญ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายณัฐนนท์  ลิ่มชูเชื้อ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงณัฐนรี  กัณฑธนกิจ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่กิ้น
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กหญิงณัฐนันท์  มุกดา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงหะศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีศรี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
328
นายณัฐปคัณภ์  บำเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงณัฐพร  คำเรือง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายณัฐพล  แก้วยัง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายณัฐพล  หนูอ่อน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงณัฐพิชชา  เพ็ชรรักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงณัฐพิมล  แก้วกระจก
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วยัง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงณัฐภัสสร  โลหะพงษ์ถาวร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายณัฐภาส  คลายทุกข์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงณัฐภาสรณ์  เพ็งพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงณัฐมน  พรหมมาศ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงณัฐริตา  ผาชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ฉันทาลุนัย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงณัฐวดี  โภคะศฤงคาร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงณัฐวรีย์  ทองขวิด
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หลักเลิศ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงณัฐวลัย  จงจิตร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
345
นายณัฐวะกร  มีแสง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายณัฐวัตร  ทวีสมาน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายณัฐวีร์  พรหมวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับไทย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
349
นายณัฐวุฒิ  โรจนพิทยากุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงณิชกานต์  เกษราช
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงณิชกานต์  ลิ่มบุตร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงณิชกานต์  หนูประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงณิชชาอร  กิตติ์ธนกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงณิชา  ชูเพ็ง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงณิชากร  จันทร์มุข
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงณิชากร  สมัยคมสัน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงณิชากานต์  ทรัพย์วิริยะกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงณิชารีย์  สุทินวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงณิรชา  มุ่งจิต
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงดลพร  เอี๋ยนวิกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงดาราวัน  จันทนู
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงดาริญญา  พัฒนกิจวิบูลย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงดุจดาว  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายเด่นภูมิ  ทองตะกุก
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงเดวิดา  อักษรเพียร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายต้นธรรม  เวียงคลังทรัพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายตราสิน  ตรีเดช
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  เลิศเดชานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายติณณภพ  ภูววิมล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
372
นางสาวใต้ฟ้า  วงศ์โกมล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงทนวรรณ์  ช่วยชาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
374
นายทยากร  เจี่ยสกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายทวีทรัพย์  แซ่อ๋อง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงทัศมาพร  เกิดทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงทิพย์เกษร  คงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงทิพยรัตน์  ไชยวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงทิพากร  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายเทพพิทักษ์  รักษาชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงแทนใจ  บรรโนปกรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงแทนรัก  นาคปนทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายธงชาติ  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายธนกร  ศิริดลธนเกษม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
385
นายธนกร  อัครกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายธนกฤต  โกยธรานนท์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
387
นายธนกฤต  จุติกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายธนกฤต  ตรึกตรองกิจ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายธนดล  แพทย์ขิม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงธนพร  ส้มม่วง
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงธนพร  หลักบ้าน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
392
นายธนพัฒน์  แซ่ตัน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงธนภร  ทิพย์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงธนภร  สมศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงธนภรณ์  วิจิตร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายธนภัทร  จิตรา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
397
เด็กชายธนภัทร  ไชยวงศ์สาย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายธนภัทร  บุตรโสภา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายธนภัทร  ศรีกาญจน์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายธนภูมิ  แก้วหนูนวล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายธนภูมิ  จิรวัฒนวิจิตร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
402
นายธนรัฐ  พิมานพรหม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงธนวรรณ  ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายธนวัต  นิลเลิศ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
405
นายธนวิชญ์  ปานสกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงธนัชชา  ทองบาง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงธนัชญา  ภูมิคง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงธนัชพร  ทองหมัน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงธนัญญา  ทานิล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงธนัตถ์ฐา  เครือบุตร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
411
นายธนานพ  กุลพันธ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงธนาภรณ์  นามเสน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายธนากรณ์  นิลพันธ์
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงธนิษฐา  ปิ่นทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงธนิสร  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
416
นายธนูพล  เกียรติเดช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงธมลวรรณ  ก้านกนก
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
418
นางสาวธมลวรรณ  ชูศรี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงธมลวรรณ  พฤคฌาญาณ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายธราเทพ  ลูกจันทร์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ต่างจิตร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงธัญชนก  ช่วงศรี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงธัญชนก  ตันติสัมมารักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สูงเนิน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงธัญชนก  สุขบาล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงธัญชนิต  ดวงใจธรรม บุญปลูก
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายธัญชนิต  เหเจริญศรี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  เชียรประสงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดำทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงธัญญารัตน์  แป้นซื่อ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงธัญณิชา  ศรีชลธาร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
432
นายธัญเทพ  อัศวบุญมี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
433
เด็กหญิงธัญพิชชา  สิทธิเดชากุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงธัญรดา  ใจคำ
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงธัญรัตน์  เพชรดำ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงธัญเรศ  เพชรดำ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงธัญลักษณ์  พุทธา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาญศึกแคล้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาบหา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงธัญวรรณ  วิมล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงธัญวรัตม์  มีลาโพ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงธัญษภัค  วัฒนอัมพร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงธัญสินี  แซ่พุ่น
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงธัญสิริ  เสนจันทร์ฒิไชย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงธัญสุดา  เสนจันทร์ฒิไชย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงธันยกานต์  พรหมณะ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายธันยวรรธน์  พัฒนรักษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงธารวิมล  เพิ่มวิทย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงธารารัตน์  ตัณฑัยย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงธิดาทิพย์  ส่องแสง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงธิดาเทพ  สมศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงธิปลดา  ประสวนศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงธีญาธิปก์  ถิรสัตยาพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายธีทัช  เหล่าวิเศษกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงธีรกานต์  ธนกฤตขจรกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายธีรติ  ชมบุญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงธีราพร  โชติชัยศรีสุริยะ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายธีรภัทร  แจ่มฟุ้ง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายธีรภัทร์  มะลิวัลย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงนงนภัส  แก้วดี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงนงนภัส  คงราช
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงนงนภัส  แซ่หลี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงนงนภัส  สระบัว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงนจี  ฮาเส็ม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
465
นางสาวนฎา  คหาปะนะ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงนดา  ทองจันทร์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายนนทนัตถ์  คล้ายชะเอม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
468
นางสาวนนทิชา  บ้านกล้วย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
469
นางสาวนปภัช  แก้วแสวง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
470
นายนพรัต  รัตนานุกูล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงนพรัตน์  อุดมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายนพรุจ  ส่งบุญแก้ว
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงนภสร  ศรีรักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายนภสินธุ์  หะรารักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงนภัทร  หนูพุม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงนภัส  ธรรมกิจจาธร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงนภัสนันท์  ไชยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงนภัสวรรณ  แจ้งใจ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสนามสร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงนภัสสร  วังซ้าย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายนราวิชญ์  เก้าแสง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายนราวิชญ์  พิกุลทอง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายนริศ  เอกอนันต์กิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงนริศรา  เล็กกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงนรีนุช  จันทรังษี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงนฤชยา  ยิ้มสถาน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายนฤเบศร์  เกตุสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงนฤภร  เฟืองเวโรจน์สกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงนฤมล  อรรถธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงนฤสรณ์  นาคทองคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายนฤสรณ์  ปราบพล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงนลินนิภา  ก้านกนก
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงนวรัตน์  โสโท
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงนะดา  หิมะ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายนะบีล  พันธุ์ฉลาด
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงนัจลาอ์  หลีเส็น
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงนัฐนันท์  ลิ่มฮวด
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงนัทธมน  หนูกล่ำ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายนัธทวัฒน์  บุญตันตราภิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงนันท์ณภัส  เกตุหิรัญ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงนันท์นภัส​  มินิน
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงนันท์นภัส  เขาใหญ่
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงนันท์นภัส  จำสอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญโกย
ม.2
ศูนย์การเรียนวิถีธรรม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
505
เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์ภัคบูรณกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายนันทพัทธ์  สง่าพงษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงนันทภัค  อารัญภาณุ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
508
นายนันทวัฒน์  ผานาค
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงนันทวัน  จุติศัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงนันทัชพร  คลองดี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงนันทัชพร  ตั้นสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงนันทินี  ซี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงนันธิมา  เณรทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงนัสลีนร์  หวังผล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงนาเซีย  รอบคิด
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายนาธาน  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงนานา  จิตรพัฒนากุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงนาราภัทร  หาญชนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงนิชานันท์  ทันเพื่อน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงนิชาภัทร  มาตรา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงนิชาภา  ช่วงชุณห์ส่อง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงนิชาภา  นวลจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
524
นางสาวนิซาอ์  ด่านพิทักษ์ศาสน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงนิตยา  มณีศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
526
นายนิติธร  หมื่นเดช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายนิธิวัฒน์  สัจจารักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงนิภาพร  วุฒิชาญ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงเนตรศิริภัคร์  นาวีว่อง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงเนติพร  สุพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงเนาวนันท์  โรจนพิทยากุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงบงกช  ธรรมโชติ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงบงกชมาศ  ตันกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงบัณฑิตา  คำหล้า
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงบัณฑิตา  แตงกำเนิด
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงบัณฑิตา  ว่องวุ่น
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภผล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงบัวชมพู  ลิ่มสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงบัวบูชา  เชื้อกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงบุญญาพร  แซ่ยี่
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 646 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
541
เด็กหญิงบุญญารัตน์  แพงอุฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายบุญฤทธิ์  ถิ่นลิพอน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงบุณยนุช  โกมลมน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงบุษกร  กุลศุภกร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงบุษยมาส  จินดาพล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงเบญจภา  ริมดุสิต
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงเบญญทิพย์  โชติเชาวน์ชวลิต
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
548
นางสาวเบญญาภา  พลายด้วง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงเบญญาภา  วิมลพันธุ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายปณต  ลักขณาวราภรณ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงปณิตา  ประดิษฐ์แท่น
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงปณิตา  โสตถิรวราภรณ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงปทิตตา  น้อยหลุบเรา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
554
นางสาวปทิตตา  นิเวศน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงปทิตตา  สุทินวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงปทิตตา  อ่ำยิ้ม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงปทุมวดี  เชิญชม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงปนัสยา  จิ้วล้อ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงปพัฒศิรา  วงศ์วิทยาภิรมณ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงปพิชญา  จำริ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงปพิชญา  สีม่วง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายปภังกร  พรผล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงปภาดา  เอี่ยวสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงปภานันนรี  ยายี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงปภาพร  งานสถิล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงปภาวินี  ตะสถิตย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายปรมะ  ทั่วไตรภพ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายปรมินทร์  ธรรมสะโร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงปรมินทร์  เสกสัน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงประสิตา  เตชะวรรณโต
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายปรัชญ์  ศิริพราหมนุกูล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงปราง  พงศ์ไพร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงปราชนันท์  ข่ายม่าน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงปราณปรียา  สุวรรณโน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงปริชญา  สิทธิกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงปริญญามาส  เบญจวรางกูร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 647 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
577
เด็กหญิงปริณยาฎา  ชูวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงปรินทรา  ตันติปาลีพันธ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงปริยากร  ขันติพงษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายปรีชารัตน์  ในรัมย์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงปรียาวรรณ  เงินหนู
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงปลายฟ้า  แดงงาม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายปลื้มปิติ  ฤทธิสมาน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงปวรรณรัตน์  สนามพลี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงปวรรัตน์  ทรงยศ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
586
นายปวริศร์  จันทรวงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายปวริศร์  แซ่วุ้น
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายปวเรศ  ทองมีบัว
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
589
นางสาวปวันรัตน์  เดโชไชย
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
590
นายปวินณัฐ  ปรีชา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผ่องแผ้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงปอฝ้าย  ก่อส้าย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายปัญญพัฒน์  เปรียบปาน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงปัญญวรรณ  สุนธารักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงปัณฑิตา  กัญญา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายปัณณธร  คำแหง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายปัณณธร  ตรีอัญชุลีธาร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายปัณณวัชญ์  พิสิฐกรพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
599
นางสาวปัณรส  เจริญศิลป์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงปัทมพร  งาแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงปัทมพร  เปรื่องการงาน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงปัทมา  เอนกวงศ์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
603
นายปัทมากร  ศิริธานนท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงปาณิศา  ฤทธิเดช
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
605
นางสาวปาณิสรา  จันทร์คง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
606
นางสาวปาณิสรา  ถาวรว่องวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงปาณิสรา  วรรธนะประทีป
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงปานปิญชาน์  ฐิติวร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
609
นางสาวปานไพริน  บุญรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงปานไพลิน  ทองตัน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
611
นางสาวปานฟ้า  พฐาบัณพร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงปารวี  สว่างจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีอักษร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงปาริชาติ  ชูภักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
615
นางสาวปาลิกา  เสรีวงษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงปิณฑิรา  เกยทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ตันติปุษปรรฆ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
619
นางสาวปิ่นลดา  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงปิ่นอนงค์  มีมานะ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงปิยฉัตร  อินทรกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงปิยธิดา  นพรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงปิยธิดา  เพ็ชรแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงปิยวรรณ  ปานคง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงปิยะญาดา  ทองขำ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายปิยังกูร  เทพพิกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายปีย์  เอกศรีสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายปุญญพัฒน์  ชิดเชี่ยว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงปุญญาดา  สุทธิมาลา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงปุญญิศา  ชื่นโชคนำชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงปุณณาสา  สงวนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
632
นายปุณยธร  ทวีศักดิ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงปุณยนุช  ชื่นโชคนำชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
634
นายปุณยวัจน์  พรัดวิเศษ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายปุรเชษฐ์  ทิพย์รักษ์
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงเปมิกา  สือสกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงเปมิกา  อุทัชกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงเปรมยุดา  ชัชเวช
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงเปรมฤทัย  แพงศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายพงศกร  เกษมมงคลพร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายพงศธร  ทองวิลัย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายพงศ์พล  ปุพเพตะนันท์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายพชร  กัลยาณศิริ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงพชร  นิลธนาชนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายพชรดนัย  แซ่จั่น
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงพชรพร  โกยแก้ว
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงพชรพร  วรงค์พงศ์ธร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงพนิชชา  เริงนพดล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
649
เด็กหญิงพรชนก  แซ่ตัน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงพรชนก  สุขสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงพรทิวา  ตัณฑสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงพรนภัส  บุญแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงพรนภัส  สุทิน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงพรนัชชา  ขอกิตติไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงพรนัชชา  คงสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงพรรณกวี  นพรัตน์โมรา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงพรรณมณีมัย  ชัยชนะธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงพรรธิชา  ทองจิตต์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
659
นางสาวพรรภษา  บำรุงรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงพรรษชล  พิศาลวานิช
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงพริบพันดาว  เดชารักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงพริ้มรส  ภักดีวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงพลอยชมพู  แจ่มนุช
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงพลอยแพรวา  มลิพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
665
นางสาวพลอยไพลิน  จิตรจง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงพลอยภัสสร  ตาเพชร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงพลอยวารี  โทรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงพลัม  เกกีงาม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายพัชรวัฒน์  สิรวิชญ์ชัยกร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงพัชราพร  วงศ์ศุภชาติ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงพัชราภา  ชื่นบาน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงพัชราภา  วรรณวร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงพัชราภาณ์  แก้วละมุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
674
นางสาวพัณณกร  จันดาหาร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ทวีตา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงพัณณิตา  เจนจิตต์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงพัทธิดา  ทองรักษ์
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงพัทธิรา  ศรีอักษร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงพัลลภัส  บุณยัษเฐียร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  คุ้มหอม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงพาขวัญ  พูลพุฒ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงพาธิดา  ฉายเหลี่ยม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
683
นางสาวพิจักษญา  เสถียรจิตร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่ตัน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
685
เด็กหญิงพิชชาภา  เหลืองสะอาด
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงพิชชาอร  ภูมิพงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายพิชญพงศ์  มีอรุณ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขวัญแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงพิชญา  แซ่ลิ่ว
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงพิชญา  ณ พัทลุง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงพิชญา  ลาวิชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนกาย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายพิชญุตม์  หาญประสานกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงพิชรินทร์  หมายแร่
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เครือมะละ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริธร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
697
นางสาวพิชามญชุ์  องค์วิมลการ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงพิชามญธุ์  ครุธทรง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายพิทยุตส์  ถนอมเกียรติ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงพิมณัชชา  สาระพิมพ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ขอซู่ฮก
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จตุรภัทรอาภรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศิลป์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุขศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุจจลินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วิวัฒน์เสรีกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงพิยดา  เชื้อฉลาด
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงพิรดา  บุญไพศาล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงพิศชา  เอ้งฉ้วน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงพิสินี  ใจชุ่ม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายพีรธัช  ทองบาง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายพีรพล  พรหมมา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายพีรพันธ์  ภูริภัทรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงพีรภาว์  ชุติมากรกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายพีรวัส  พู่นำชัย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายพีรวิชญ์  เดชอายุมนตรี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายพีรวิชญ์  พู่นำชัย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กชายพุทธรักษ์  นิตยบงกช
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายพุทธวัตร  อันทะผาลา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงพูนนภา  แซ่ตัน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงเพชรนภา  ดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงเพชรแพง  รัตนภา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงเพชรอรุณ  สุวรรณกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตุ้งกู
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงแพรชมภู  นาวี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงแพรพลอย  เลิศรักษ์กุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดวงดารา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงแพรวา  แว่นนาค
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
733
นางสาวแพรไหม  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายฟรุกอน  ตุลา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงภคพร  รัตนสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงภรพรหม  วงศ์บันเทิง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงภวิกา  รอดแถม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วละเอียด
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงภัคจิรา  หินน้อย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าประเสริฐศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
741
นางสาวภัคจิรา  อาบสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ตรีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงภัททิยา  สุรวิทย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงภัทธิรา  พวงมะลิ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายภัทรกร  สิงห์ฆาฬะ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
746
นายภัทรณรงค์  ส่งแสง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายภัทรดนัย  วณิชยาพณิชย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ขุนทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายภัทรพล  ณ นคร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายภัทรภณ  ตันติธรรมโสภณ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงภัทรภร  เจริญจิรตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงภัทรมาลินทร์  รุ่งโรจนวานิช
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงภัทรวดี  ปานวุ่น
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงภัทรวิภา  สงยาง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงภัทรศยา  แซ่อุ๋ย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงภัทรศยา  บริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
757
เด็กหญิงภัทรศยา  รัตนสังข์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วีรวัฒนโยธิน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงภัทราวดี  ภริงคาร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงภัทรีญา  สุวรรณประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงภัสสร  ศรีมันตะ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายภาคิน  สือสกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงภาณินี  มัฐผา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายภาณุพงศ์  สุขบรรจง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
765
นายภาณุวัฒน์  มีปลอด
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
766
นายภานุกร  วังซ้าย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายภานุพงศ์  เผ่าชู
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายภานุพงศ์  วุฒิสารวรนันท์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายภาสกร  ซุ่นสั้น
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายภาสวุฒิ  ดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงภาสินี  ชดช้อย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงภิญญดา  ทัยคง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงภิญญดา  ปะจันทบุตร*
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงภิญญา  ลีวัฒนากร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงภีม  กุลศุภกร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงภีมรดา  ร่าหมาน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงภีมวรา  มลเลษศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายภีมากร  อุคระวณิช
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงภีริณีย์  มณีศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
780
นายภูณภัทร  วิมุตติสุข
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายภูดิส  เสียงหย่อง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายภูบดินทร์  บ่อทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายภูเบศ  เสน่ห์ภักดี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายภูฟ้า  บุญชมภู
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายภูริช  หลิมพัฒนวงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
786
นายภูริณัฐ  ช่วยศรี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายภูริณัฐ  ฐาปนะกิตติ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายภูริเดช  โพธิ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายภูริพัฒณ์  มหาพรหมรักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงภูษณิศา  พรหมจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายโภคิน  วรรณะ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
792
นางสาวมณสิชา  เพ็ชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
793
เด็กหญิงมธุรดา  เพ็ชรเสน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงมนัญชยา  สิงหสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
795
นางสาวมนัสนันท์  แก้วเกตุ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายมรฑป  เฮงประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงมัญชุ์ธีรา  ลิ่มสกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงมัฏฐิกา  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงมัทนา  วิสาละ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงมันตา  สำราญฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงมันทนา  สิงหภานุพงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
802
นายมาฆพงศ์  ภูมิพงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงมาณิการ์  แป้นแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงมานิตา  สิทธิผล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงมารีออน เคลย์  ศิริมุสิกะ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงมินิพัชร  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงมุทิตา  คีรีรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายมุสตอฟา  คามาล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายเมธพนธ์  สังข์น้อย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายเมธพนธ์  เอ้งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายเมธาสิทธิ์  มานีมาน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
812
นางสาวยลดา  อุดมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงยุพารัตน์  ชูคง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงยุพาวรรณ  วิชัด
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงยุวดี  คงชู
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
816
นางสาวยูโกะ  ยามากุจิ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายรชต  เจริญกิจ
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายรชต  นิโครธานนท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายรชต  บุญมีมีชัย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายรฐนนท์  ค้ำชูชาติ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายรฐนนท์  มกรมณี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงรพีพรรณ  ธงชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
823
นางสาวรพีพรรณ  ศรีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายรพีภัทร  ดำใส
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงรภัสลดา  คงสุด
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงรมย์นลิน  แก้วพลงาม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงรมิตา  สงเดช
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงรวิสุดา  อุตสาหมงคล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
829
นางสาวรวีรัช  จันทรวิบูลกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงรวีวรรณ  สุนทรนนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงรสสิวัลย์  พจนารถโกมล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงรสิตา  ถาวร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงรสินทรา  สารธิยากุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงรอยพิมพ์  ประทีป ณ ถลาง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
835
นายรังสิมันตุ์  อุ้ยกิ้ม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  คำวอน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงรัชนียา  ชัยชุติมานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายรัชพล  บุญประสานกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงรัญลดา  สุจริตธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงรัฐนันท์  ประไพ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงรัตติกาล  สีทองสุก
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงรัตนวรรณ  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิมลวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงรัศมิมาน  ไชยศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายราชพฤกษ์  มณีศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงรินทร์ลภัต  ถิระผจญ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงรินรดา  ไอยรา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงรินลดา  อยู่บุญวิจิตร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงรุ่งทิวา  เทพบำรุง
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงรุ่งนภา  ชูทิพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายรุ่งเรืองชัย  แซ่จาง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
852
นายไรฮาน  ขมิ้นทอง
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงฤทัย  สังทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงลภัสรดา  สุวรรณเดช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงลภัสรดา  หลิมพัฒนสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงลลิดา  สุวรรณเพ็ง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงลลิตา  ลี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงลลิภัทร  สุรภักดี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
859
นางสาวลักขิกา  คงตุก
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
860
นางสาวลักษณพร  ศรีประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงลักษมณ  บุตะเขียว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงลักษิกา  กองดี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
863
นางสาวลีนา  พันธุ์ฉลาด
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายวงศธร  สุทธิบัญชากุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
865
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เกลี้ยงจิตร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ราชัย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายวชิรวิทย์  พรมทัน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
868
เด็กชายวชิรวิทย์  พวงมณี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงวนัชพร  พงษ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงวรกมล  แก้วแก่น
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายวรพัทธ์  เจนจิตพรหิรัญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายวรภพ  จิรศานต์ชัย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
873
นางสาววรวรรณ  คงเกตุ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงวรวรรณ  รักเหย้า
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายวรวิช  เทียรพิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงวรัญญา  คหาปะนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงวรัญญา  ชูภักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงวรัญญา  หงษ์โต
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
879
นางสาววรันธร  แสงศรีรัตนกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงวรากร  นันตะเคน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงวรางค์ฉัตร  พีรดนย์โกเศส
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงวรางคณา  วัชรีบริรักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงวราภรณ์  อุดมลาภ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
884
นางสาววริฏฐา  พฤกษารักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายวรินทร  ลาภาวชิรากูล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงวรินทร์กุล  กุสมินิ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงวรินทร์  เชาว์วัฒนาพร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงวริยา  ไอยรา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงวริศรา  บุดดีคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงวริศรา  พึ่งกุศล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงวริศรา  รัฐกาย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงวริศรา  สืบวิเศษ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงวริศรา  สุขเนียม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงวริศรา  หลินศุวนนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงวริษา  วิบูลพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงวลิสรา  วิชชาธร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
897
นายวศิน  ผ่องศรีงามชัย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
898
นายวศิน  องค์สันติภาพ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายวสภะ  รุ่งฤทัยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
900
นางสาววสมน  บุญประสิทธิการ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
901
เด็กหญิงวสุมา  กาลมัชฌิมา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายวัชรพล  เกิดทรัพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายวัชรสินธุ์  เทพสุนทร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายวัชรินทร์  รักเวช
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงวันฟ้าใส  โคตรนรินทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายวันรัฐ  พงษ์สนิท
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงวาดจันทร์  คนเรียน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงวารีรัตน์  มาลัย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงวาสนา  เชื้อชวด
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
911
นางสาววาสนา  ธาดากุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงวาสนา  วนาวรสุขรักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงวิชญาดา  เข็มเพ็ชรโต
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  จำเริญรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
915
นายวิทวัส  ธรรมประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายวิธวินท์  อ่ำตระกูล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงวิภาดา  โกวิทางกูร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงวิภาดา  ลอยพิพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงวิมลวรรณ  ฉิมพลี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงวิยดา  ผาแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
921
นายวิรวิศท์  รัตนคหะ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงวิลาสินี  มุ่งหมาย
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงวิศัลยา  เสียงอัศวมน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายวีรฉัตร  แก้วอ่อน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงวีรชาดา  หนูดำ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
926
นางสาววีรินทร์  สินทรัพย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงศกมลวรรณ  ฤทธิเดช
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงศดานันท์  นาคพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายศตธรรม์  แจ่มสกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงศตพร  สวัสดิพรรดิ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงศยมล  แซ่ตัน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงศรัณย์พร  อาจหาญ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงศรัณย์พร  อิสรางกูร ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายศรัณย์  เกียรติเรืองวิทย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายศรายุทธ  โชคไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงศรุตาพร  เชื้อพุฒ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
937
เด็กหญิงศลิษา  เพชรงาม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงศศิกานต์  เต็มสังข์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงศศิกานต์  ละออเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
940
นางสาวศศิณา  โคตรนรินทร์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงศศิธิดา  จงหมั่น
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงศศินิภา  ใจเสงี่ยม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงศศินิภา  ส่องรอบ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงศศิประภา  นวลนิ่ม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงศศิพร  จินดาพล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงศศิมา  อ๊อดวงษ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงศศิวรรณ  มาลยเวช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
948
นางสาวศันศนีย์  เจริญเกียรติตรัย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงศิขรินทรา  คัลลาห์นะ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงศินรินทร์  สมใจ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายศิรเชษฐ์  สว่างเย็น
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงศิรดา  ติ้วสิขเรศ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
953
นางสาวศิรดา  เทียบท่าทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงศิรดา  ปะจันทบุตร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายศิรวิทย์  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงศิระภัสสร  เพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงศิรินธร  คลังแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงศิรินารี  พละสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงศิริวรรณ  โชคไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงศิวภร  บุญเปกข์ตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
961
นายศิวฤทธิ์  จารุสารสุทธิกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
962
นายศิวัช  ศานติสาธิตกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายศิวัช  สินทรัพย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
964
นางสาวศิวารยา  รัตนสังข์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงศิศิรา  สุวิต
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
966
เด็กชายศุทธนันท์  อินทร์แช่มช้อย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
967
นายศุภกร  นิลบุศย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
968
นายศุภกร  เลยวานิชย์เจริญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายศุภกร  วรรณสกล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายศุภณัฐ  เจี่ยสกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงศุภนิจ  รักราวี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงศุภวิกาญจน์  กองจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
973
เด็กชายศุภวิชญ์  ณ ถลาง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
974
นายศุภวิชญ์  ปุญยานนท์
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงศุภากร  มีผึ้ง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงศุภาภรณ์  ทรงคุณ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงศุภิสรา  ณ พริ้ม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงศุภิสรา  นิติพิทยานุศาสน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงศุภิสรา  สวนยา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายเศกศรัญย์  ตุรงคราวี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงโศจิรัตน์  แซ่ส้อ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงโศภนิศ  สมนาม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงสกลวรรณ  แซ่ตัน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงสกุลตญา  ทองทับ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงสกุลพร  กิจเกษ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงสปัญ  ศรีการุญ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายสพล  เครือกาบทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงสมฤดี  กลยณีย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงสมัชญา  ร้อยมาลี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายสรวิชญ์  นฤนาท
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงสรัลรัตน์  เอียดทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงสรัสวดี  เจริญศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงสโรชา  อนุรัตนานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงสลิลา  เพชรขจี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงสวรรณกมล  เจียรนัย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงสวรส  จันทร์ฝาก
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
997
นางสาวสายน้ำผึ้ง  บุญประสงค์
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงสาริณี  โมลา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
999
นางสาวสิณากร  สมนึก
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1000
นางสาวสิตานัน  พรหมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายสิทธิโชค  เสงี่ยมศักดิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงสิมิลัน  สุภาพกาญจน์
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายสิรคุปต์  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายสิรภพ  จันทร์สืบแถว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงสิรภัทร  ดีเอง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1006
นายสิรภัทร  ลิ่มบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายสิรวิชญ์  สมุทบาล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงสิริธนพร  สุขแก้ว
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1009
เด็กหญิงสิริธร  สมหวัง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงสิรินดา  ราชวงค์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงสิรินทรา  โยธารักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงสิริพร  สุริยะพิทักษ์กุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงสิริมนต์  แซ่แจว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงสิริยากร  บุญเดช
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงสิริยากร  สุริยัน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงสิริรัตน์  ลิขิตศรีสง่ากุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงสิรีธร  ทวีปรีดา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กชายสุกนต์ธี  เอียดชูทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กชายสุคน  ง้อสุรเชษฐ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยรัตน์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงสุชัญญา  หลายกิจวุฒิพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงสุชาวลี  คำเลิศ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ธิดา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1024
นางสาวสุณิสา  ไชยสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงสุดารัตน์  คหจิรัฐิติกาล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงสุทธิดา  เหมือนยอด
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงสุธาวี  เมืองมีศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงสุธาสิณีย์  ช่วยชู
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงสุธาสินี  คงนุ่ม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงสุธินี  ประทีป ณ ถลาง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงสุประวีณ์  คงปาน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงสุประวีณ์  จันทร์แจ่มใส
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงสุปรียา  จำรูญวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงสุปาริตา  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงสุพรรณา  เต้าทิพย์ภูมิรักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์รักษ์งาน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงสุพรักษ์  อาญาสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  เจริญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงสุพิชญา  เขียวสด
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงสุพิชญา  ปวนแก้ว
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงสุพิชญา  สุระทศ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงสุภนิดา  สุทธินุ่น
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงสุภัค  องค์บริรักษ์กุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงสุภาณิศา  บัวขาว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1045
เด็กหญิงสุภาวดี  เพชรส่งศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงสุภาสินี  สายคงทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1047
นายสุรพิชญ์  คงทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงสุรภา  พวงจิตร์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงสุรภา  ภัฏปฏิเวธ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงสุรัมภา  ณ ตะกั่วทุ่ง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงสุรัสวดี  จำวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงสุรีวัลย์  วงศ์เหลี่ยม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงสุวดี  เขียวย้อย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงสุวภัทร  ตันตินิติธรรม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1055
นางสาวสุวภัทร  พวงจิตร์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงสุวรรณภา  พงศ์ประยูร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายสุวรรณภูมิ  บริเวธานันท์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงสุวิมล  ปานมี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงสุศิษฏา  ปะจันทบุตร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วาฑิตศุภผล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เสวตานนท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์ย๋อง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1063
นางสาวแสนสิริ  ภวัครานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายโสภณ  ปานสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงโสภิดา  มันตะพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงโสมญ์สกาวว์  ลิ่มสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงหทัยชนก  ตันสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงหทัยทิพย์  สังหนู
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงหทัยรัตน์  รัตนชาติ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คชเวช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงหฤทัย  จันทร์สกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1072
นางสาวหวันยิหวา  เพิ่มศักดิ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายหัธพงษ์  นิสิตโยธากุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายหิรัญ  ประจวบผล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงอชิรญา  ชโลธร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ณ ระนอง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กชายอโณทัย  จันทนู
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงอติกานต์  เหนียวแน่น
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงอตินุช  เพ็ชร์มุข
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงอติพร  จิรภาส
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1081
เด็กหญิงอธิชา  กล้าศึก
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กชายอธิภู  พิมพิศาล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายอนพัช  บุญรักษ์
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กชายอนัญ  ฉันทอุไร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงอนัญญา  จุลกโกมล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงอนัญญา  ไทยวรสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงอนัญญา  นิธิศักดิ์เสถียร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงอนัญญา  เรืองประกอบกิจ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงอนัญญา  สุขพัฒนะกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงอนัญญา  สุขศรีสินธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงอนัญญา  อรรถสุทธิสิน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงอนัญพร  โชติเชาวน์ชวลิต
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงอนัญพร  เดชะพันธ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงอนัญพร  มณีรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงอนันตา  เทพณรงค์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงอนัสดา  แก้วคง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายอนาวิน  ศรีพึ่ง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1098
นายอนาวิล  รัตนวโรภาส
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงอนุธิดา  ชุมดาวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กชายอนุรักษ์  เสกสรรณ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงอภิชญา  เพชรฉวาง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงอภิชญา  เพชรอาวุธ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงอภิชญา  สระวัง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงอภิชยา  แก้วตาปี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กชายอภิชาภัทร  ทองตัน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงอภิญญา  มณีนูน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงอภิภรณ์  เลือดสงคราม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กชายอภิวรรษ  ต่อวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายอภิวัฒน์  สุวรรณ์รักษา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงอภิศา  เมฆเจริญวิวัฒนา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงอภิษฐา  บุญชู
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงอภิสรา  ลิ่มสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงอภิสรา  สายทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงอรจิรา  ใจใส่
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงอรณิช  เครือสนิท
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1116
นางสาวอรณิชา  ฝอยเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1117
เด็กหญิงอรติกานต์  พรหมนุรักษ์กิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงอรปรียา  ลิ่มสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงอรภัทร  ทองเหลือ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กชายอรรจน์  ไตรรัตน์
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงอรวรรณ  ทองสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงอรัทยา  ชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงอริศา  โบบทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงอริสรา  สาคร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงอริสา  ตันสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงอโรชา  ตาลรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงอัครภา  กาฬผล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงอังคณา  ชาวสมุทร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงอัญชญา  สวนยา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงอัญชลีพร  จันทร์ชมคงทวี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ขาวล้วน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ส้มแป้น
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงอัญชิสา  ขมิ้นทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงอัญชิสา  บรรพต
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงอัญชิสา  มโนขวัญหทัย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1136
นางสาวอัญชิสา  ศุภนาม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงอัญชิสา  สินชลสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงอันดารา  จิตต์รุ่งเรืองชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงอันนา  บูลการณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงอันนา  อัศวยิ่งเจริญสุข
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงอัยยาวีร์  แซ่เซี่ย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงอัยลีนร์  หวังผล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงอัสมาภรณ์  บ่อน้ำร้อน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงอาดีล่า  พันธ์ทิพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงอาทิตยา  รื่นสุคนธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงอาทิตยา  ว่องอาวัชนาการ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กหญิงอาทิมา  ทั่นเส้ง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงอาทิมา  ปันแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายอานัส  บุตรโหล้ง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงอานีซ  หะยีเจะมะ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงอาภัสรา  กริชกำจร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กหญิงอาภากร  เลขาพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1153
เด็กหญิงอามิตา  เกื้อหนุน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงอารยา  คงเทพ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงอารยา  มูสิกรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงอาลิษา  มาริอา เรอนิซ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงอิงกมล  มีแต้ม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กชายอินทเศรษฐ์  อุปทินเกตุ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงอินทิรา  จิรัชตกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงอินทุอร  สินอุดมพร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงอิษฎาอร  พูนพิสิฐทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1162
นางสาวอิสรีย์  รุ่งแสง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กชายเอกกร  อารีราษฎร์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1164
นายเอกพล  มูสิกะโปน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงเอื้องฟ้า  เรือนใส
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1166
นายโอซามา  วงศ์ตานี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงไอรดา  ศรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงไอริณ  วรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 14

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1169
เด็กหญิงกชกร  จรมาศ
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงกนกอร  สุทธิคณะ
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงกรรณิการ์  คงชู
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชารีวงศ์
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กชายกิติพศ  เศียรอุ่น
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงจิณณพัฒน์  ตัณฑวณิช
ม.1
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงจิดาภา  จารุพันธ์
ม.1
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงจินห์นิภา  จารุพันธ์
ม.1
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กชายจิรพิพรรช  วิจิตร
ม.1
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงจีรภัทร  พิกุลทองอำไพ
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงเจนจิรา  วงค์ยา
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กชายชนจันทร์  แก้วคง
ม.2
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงชลลดา  จตุราบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  มากระจัน
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กชายชาญชัย  คุณะโคตร
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กชายชิษณุชา  ชูมาก
ม.1
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงฐาปนี  วุฒิการ
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1186
นางสาวฐิติรัตน์  จั่นสกุล
ม.3
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทียบพุฒ
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1188
นางสาวณัฐริกา  ท่อทิพย์
ม.3
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กหญิงณัฐสุดา  โรหิตรัตนะ
ม.1
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กหญิงดุษณียา  รอดมินทร์
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1191
เด็กชายเดชวีร์  พร้อมปฐมวงศ์
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กชายทิชานนท์  อนุกูล
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น
1193
เด็กหญิงทิพรดา  รุ่งสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1194
เด็กหญิงธิดามาศ  ใจหลัก
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
คณิต ม.ต้น