ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 214 อาคาร 2 โรงเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  จงรักษ์
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
2
เด็กชายกรรตชาต  แก้วเพ็ง
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกรวิชญ์  น่าเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกฤชณัท  บุญธีระเลิศ
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกฤตภาส  ตันบุตร
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤษฎา  เจ้าสวน
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤษณพงศ์  คำสูง
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายก้องภพ  จิววุฒิพงศ์
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกัญจ์  นามวงษ์
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกัญชลี  ธีระชนาธาร
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกัญญ์วรา  วัตตธรรม
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกิตติณัฎฐ์  ทองศิลป์
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกิตติพันธุ์  เพชรสีช่วง
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายเกื้อกูล  วสุนธรา
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายขรรค์เพชร  เพ็ชรเรือนทอง
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงเขมศิริ  ยมานันตกุล
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายจักรภพ  ส่องแก้ว
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงจิดาภา  ทองเล็ก
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงจิรัชญา  ยะลา
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายจิราธิวัฒน์  สมบัติพล
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขาวล้วน
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายฉัททันต  โอสถพรมมา
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายชญานนท์  กุมมาระกะ
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ค้าไกล
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงชนเนษฎ์  อินทองคำ
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายชนภัทร  คงหนู
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายชลันธร  ช่วยคง
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงชาคริยา  เพ็ชรแท้
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายชาญวิทย์  นุ่นน้อย
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายชินกฤต  คล้ายบุตร
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายชุวารี  สาระวารี
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงญาณิศา  แสนยาพันธุ์
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายฐณรัช  ทองทิพย์
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายณฐพงศ์  ชูศิลป์
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายณภัทร  หนูแสง
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง215 อาคาร 2 โรงเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณรัญญา  อุดโหล
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายณัฐกมล  แคล้วรบ
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงณัฐกานต์  ธารธารารักษ์
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงณัฐชยา  มีหิ้น
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงณัฐนันท์  กำลังดี
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ลูกเด็น
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงณิชมน  เกิดสุข
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายดุลพล  สนิท
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายตฤณจร  สุรการ
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายติณณ์  เกี่ยวพันธ์
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
46
นายทศพล  ลิ่มบุตร
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงเทพสุดา  นากดวงตา
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายแทนไท  ช่วยชม
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายแทนธรรม  พิเศษศิลป์
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงธดากรณ์  ประทีป ณ ถลาง
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงธนยศศมณ  พรหมบุตร
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงธมลวรรณ  วัฒนะ
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
53
นายธัมมจัก  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายธีรกร  ทองพลับ
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายนนทพัทธ์  ทองไชย
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายนพรุจ  เทพเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงนลีนี  ครุฑะสูต
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงนาราสิริ  สะมาน
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงนูรอัยนีย์  สืบเหตุ
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงบุญญรัตน์  ว่องเกษฎา
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงบุญสิตา  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงเบญญาภา  คงมาก
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายปฏิภาณ  ลิกขชัย
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
64
นางสาวปภาวี  มณีมัย
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงประภัสสร  บำรุง
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงปริญ  กังแฮ
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
67
นางสาวปิยธิดา  พวงทอง
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายพงศกร  เครือแบน
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายพงศพัศ  บุญเลิศ
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงพชรพร  ลิ่มวิภาดากุล
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 216 อาคาร 2 โรงเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพรชนก  แก้วทวี
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายพลกฤต  กรอบทอง
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายพศุตม์  เพชรโยธา
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายพัฒนวัฒน์  ไพรดำ
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายพัสกร  สกุณา
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายพาย  กุลภัทรอังกูร
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงพิชชาพร  พิลัย
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
78
นางสาวพิชญ์สินี  สีสว่าง
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายพิชญุตม์  สังข์สัพพันธ์
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงแพรพิไล  วงษ์แก้วศรีทอง
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายภัคพล  ตันติธรรม
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
84
นางสาวภัทราวดี  สุกดำ
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายภาสวิชญ์  ทองร่วง
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายภูริสรณ์  หนูชู
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายภูสิทธิ  พรพาณิชพันธุ์
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายยุติพงศ์  บุษย์เพชร
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงรดา  โอภาสพิมลธรรม
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงรวีวรรณ  นิยมกุลสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายรัฐนันท์  รักการ
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายรัฐภูมิ  ช่วยวิรัตน์
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
93
นางสาววรัมพร  มันตะวัตร
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายวิญญู  ศรีอ่อน
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายสดุดี  เชื้อสาวะถี
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายสรวิศ  เกลาเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายสิรภพ  กิจค้า
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ชูหนู
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงสุชญา  มณีสิงห์
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายสุปรีชา  คงสุข
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงอธิณัฏฐ์  กูลเก็ต
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายอัครชัย  รัตนปราโมทย์
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงอัญชิสา  คลองรั้ว
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงอัมนันต์  ประท๊ป ณ ถลาง
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงอาธารดา  พรหมแทนสุด
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 221 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงกติยา  อยู่คง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงกนกพร  จิตขาว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงกนกภรณ์  จำปา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงกนกรัตน์  สุระกุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงกนกวรรณ  อุยสุย
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายกนต์ทัศน์  หิรัญรัตน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงกมลชนก  ขวัญเมือง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงกมลทิพย์  คงเอียด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงกมลพรรณ  มุสิกพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงกมลพรรณ  สิทธิชัย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวกมลวรรณ  ตันติษัณสกุล
ม.3
โรงเรียนรัษฎา
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงกรรสุดา  สืบเหม
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายกรวิชญ์  จำปา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงกรองกาญจน์  ดุลยรัตน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายกรินทร์  วงศ์วิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายกฤตญชญ์  กิริยา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายกฤตนัย  ชูบัว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายกฤตนู  ชูบัว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายกฤตเมธ  สุดสวาสดิ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายกฤตัชญ์  ชูวุ่น
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงกฤติณี  ภัทรธันยพงศ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงกฤติธีรา  จิตรใจภักดิ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายกฤษฎากร  ชูเมือง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงกฤษฎาภา  ประกอบกิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  บุญธรรม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายกวินนาฏ  จันทร์บุญแก้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายกวินภพ  พัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงกษมา  จันทร์มา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายกษิดิศ  คงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายกษิดิส  กอเซ็ม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงก่อกานต์  เนตรประชา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายกอบการย์  พีระภิญโญกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายกอบชัย  คงหนู
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงกัญจน์ชวัล  แก่นอินทร์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 231 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชุมทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ทิพย์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เตี้ยนซี่
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นวนทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวกัญญาณัฐ  บริโท
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็ชรฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ช่วยชนะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงปลอด
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญลือ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เด่นยุกต์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงกัณฐ์ลดา  สงชู
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายกันตวัฒน์  สนณรงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายกันตวิชญ์  บุญชากร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายกันตศักดิ์  อุไร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงกันติชา  จันทร์ผ่อง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงกัลยกร  ขาวดี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงกัลยกร  ทองส่งโสม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ขันเพชร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงกัลยา  สุนทรเต็ม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขาวปลอด
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงกานต์ธีรา  กังแฮ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
163
นายกายสิทธิ์  ชุมทอง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงการะเกด  บัวเกิด
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายกิตติเชษฐ์  ชีวาธร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ศรทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายกิตติพศ  หมุกรอด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายกิตติภัฏ  ท่าจีน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
169
นายกิตติวินท์  อินทะนิล
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงกุลจิรา  งานวิวัฒน์ถาวร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงกุลฑีรา  เพ็ชรภักดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วยัง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงกุลภรณ์  คงผอม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ไทยกลาง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงเก็จมณีฑ์  วรวัฒน์หัสดิน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 232 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงเกตน์สิริ  แดงชู
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงเกวลิน  คชรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงเกวลิน  เลาะสราญ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
179
นางสาวเกวลิน  ศรีเพชร
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
180
นางสาวเกวลิน  เศวตะดุล
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงเกศมณี  ชูหอยทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายเกษมสุข  พันพงศ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงเกสรา  ไชยรัตน์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงแก้วเก้า  กลั่นสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายโกษม  พาหุมันโต
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงคณัสนันท์  อัครภาณิชย์กร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายคณาธิป  บุญเพชร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายคณิสร  สองรักษ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงครองขวัญ  ไทรงาม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงครินาถ  อนันต์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงคีตภัทร  สมาธิ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
192
นางสาวคีตาวริญณ์  บริรักษ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงจณิสตา  ศิรเศรษฐบุตร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายจตุภัทร  พรมดาน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงจรัญพร  หีดเขียว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายจักรพรรดิ์  เสวก
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายจักรพันธ์  พงษ์แพทย์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงจันทกานต์  ช่วยสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงจันทรวดี  เอียดชะตา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายจาฎุพัจน์  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายจาฏุพัจน์  สู่คง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงจารวี  ตี้พั้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายจารุกร  ลีสุรวณิช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายจารุตน์  ว่องวชิรพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายจารุวัฒน์  ส่งเสริม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายจารุวิทย์  แสงประดับ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงจิตมาส  เชียรวิชัย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงจิติมา  แสงสีจันทร์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจริญฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงจินตสิทธิ์  เพชรฉิม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 233 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายจิรกิตติ์  เส็นฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายจิรภัทร  ทองเอียด
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายจิรภัทร  พรหมเจียม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายจิรเมธ  สินธุเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
215
นางสาวจุฑาทิพย์  ชัยเพชร
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงจุฑามาศ  ดำเนียม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รัตนะ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายเจริญมั่น  ณัฐวิทย์สกุล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงเจริดลักษณ์  วัฒนะประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายเจษฎา  คำเลี้ยง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายโจนาธาน  ไชยทวีวงศ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงฉัตรกมล  จันทนพันธ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงชญาดา  ทองแดง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงชฎาภา  เอ้งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงชนกนันท์  คงดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงชนกนันท์  จันสุข
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงชนกนันท์  สามห้วย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงชนกานต์  จันสุข
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงชนนิกานต์  สีนวล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายชนม์บวร  ด้วงนุ้ย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายชนสรณ์  ชาวชื่นสุข
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงชนิตสิรี  ดัชถุยาวัตร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงชนิตา  กังงา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงชนิสรา  บริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
235
นางสาวชนิสรา  สงแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงชมธนัญญ์  สันติวิสัฎฐ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงชมพูนุท  อรรถชัยยะ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายชยธร  แร่ทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายชยังกูร  สักกะพลางกูร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงชยาภรณ์  ประพันธ์บัณฑิต
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายชรินทร์ธรรม  ชูเมือง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายชลดรงค์  แก้วท่าพญา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำแท้
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงชลพินทุ์  เอ่งฉ้วน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายชวนากร  ผดุงทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 234 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายชวรัตน์  ลั่นสิน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายชวิน  เกปัน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงชวิศา  เก้าเอี้ยน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายชัชพงศ์  คงทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายชัชรินทร์  จันดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงชัญญพัชร์  ธนัทรัชรุจินันท์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายชัยกร  สามสี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายชัยธวัช  จิโรจน์เศรษฐกุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายชาคริต  เจือกโว้น
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายชานนท์  ตกจีนต้อง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายชานนท์  สงแสน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงชานิสา  อาลิแอ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงชาลิณ  จันทร์แสง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงชาลิสา  เก้าเฮี้ยน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วเกื้อ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายชินพงศ์  รักใหม่
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายชินพัฒน์  ต่อฑีฆะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงชิษณุชา  จิโรจน์กุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงชุฌิฌาร์  วีรประเสริฐกุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเชิด
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงชุติพรรณ  ลบเลือน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงชุติพัฒน์  สีสาย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงโชติกา  พลสิน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายญาณพัฒน์  ไกรจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงญาณันธร  วัชรมุสิก
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงญาณินดา  บาหลัง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงญาณินท์  เขตรัตนา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงญาณิศา  บาหลัง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงญาณิศา  บุญคง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงญาณิศา  สวัสดิพันธ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงฐนิสรา  ชูบัว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายฐปนภพ  ทองแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายฐานเมธ  เซ่งฉ้วน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงฐิตากร  จันทร์น้อย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองสงค์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 235 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ดีชูศร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงฑิฌาพร  ไพศาลศักดิ์ทวี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงฑิตฐิตา  อินขัน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายณเชิดพันธ์ุ  รำภา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายณฐกร  สองรักษ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายณฐพงศ์  ราญฎร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงณฐพร  อรรถสงเคราะห์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายณฐศร  ถิระพร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายณฐิวัฒน์  นิ่มนวล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงณภัทร  นานอน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงณภัทรา  จารุพานิช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายณรรฐพล  ไชยภักดี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายณรรฐพล  นิลสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงณัชชา  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงณัฎฐกุล  เบญจกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แต้มเติม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวมาก
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงณัฏฐ์ธีมา  อัมระปาล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณัฏฐนรี  อันธิรส
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายณัฏฐนิต์  ดีอ้อม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  จิ๋วกาวี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงณัฐกมล  จินา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายณัฐกร  อุรุพงศ์พิศาล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ลันดา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายณัฐชนน  คงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงณัฐชยา  ชูจักร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงณัฐชยา  ชูปลอด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงณัฐชิตา  ปิยกาญจนานนท์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปั้นทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงณัฐณิชา  อุยสุย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายณัฐดนัย  แซ่เฉี้ยง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงณัฐธิชา  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงณัฐธิดา  หวังดี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 236 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายณัฐนันท์  ใจแข็ง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายณัฐนันท์  รุณแสง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงณัฐนันท์  เร็วเรียบ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงณัฐนารี  ลิกขะไชย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายณัฐนิติ  จิตรหลัง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายณัฐปคัลป์  จิตรบุญ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายณัฐปคัลภ์  รอดสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายณัฐพงษ์  ทุ่งปรือ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงณัฐพร  คชภูมิ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงณัฐพร  พาณิชย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  รักษารักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายณัฐภัทร  คงบัน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงณัฐมน  คงชูศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายณัฐยศ  แก้วสุด
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายณัฐยศ  สุระกุล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงณัฐริกา  คงมี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงณัฐวรา  บัวผุด
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงณัฐสินี  แสงแก้วอนันต์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงณัฐสุดา  สุขสง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงณิชกานต์  ควนวิไล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงณิชกุล  คงวัฒนานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงณิชรัตน์  เนตรนพรัตน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงณิชารีย์  ศิวะเพ็ชรานาถ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงณินทิรา  พัฒนวิทย์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงณิศศิพิมพ์  ฉิมเรือง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงณีรนุช  ยกกลิ่น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายดรณ์  เปล่งแสง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายดรัณภพ  พรหมดนตรี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายดลนัย  จงดี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงดวงกมล  ทองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงดารารัตน์  อุปกา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงเดือนเต็มดวง กรรณสูต  กรรณสูต
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายตนุเชษฐ์  พลอยเพชรงาม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
350
นายตระการ  แซ่เขา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 237 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงต้องตา  พลพระ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายตะวัน  ปานนิล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงตีรณา  แซ่เขา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงตีรยา  ย่องซื่อ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายถิรพุทธิ์  ศรีไตรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงทรงพร  จันทร์ฝาก
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายทรงรัตน์  จันทร์ฝาก
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายทวีศักดิ์  หนูอุดม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายทศพร  จิตรแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงทัดสรวง  มีแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายทัศไนย  เสริมพันธ์วรกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงทิพยารัตน์  ร่างมณี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงทิวาณี  เส้งตั้น
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายเทพสิทธิ์  ทองสีอ่อน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายแทน  รักษ์ภู
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงธนกมล  อาจชอบการ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายธนกฤต  มณีสิงห์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายธนดล  ท่าจีน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายธนพงษ์  สุทธิโภชน์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงธนพร  อาทิตยมณฑล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายธนพรรณ  แกล้วกล้า
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายธนพัฒน์  เพชรย้อย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายธนภัทร  ยอดแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายธนวัฒน์  มีสุข
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายธนวัฒน์  รักซ้อน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายธนวัฒน์  รัตนวิไลย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายธนวินท์  นิลผล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายธนะรัตน์  อ่อนคง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงธนัชชา  ทองรักษ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงธนัชญา  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายธนัท  ชูมาก
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายธนากร  รอดสุด
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายธนากร  อิ่วสง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายธนาวุฒิ  สวัสดิวงษ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงธนิตา  มุทามาศ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 238 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงธริณญา  จ้องโก้
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงธริณี  ทองช่วย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงธฤตวรรณ  ชูแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทิพย์พิทักษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
390
นางสาวธัญชนก  ชูเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงธัญชนก  แซ่คู
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงธัญชนก  โพชสาลี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงธัญญ์นนท์  รุ่งเชวง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงธัญธร  นิธินรเศรษฐ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงธัญพร  อั้นทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงธัญวรรณ  สุขศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์โหนง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงธัญวลัย  วินสน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงธัญสินี  กาญจนนันทวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายธันวา  แก้วกำเหนิด
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายธาดา  คล้ายบุตร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายธารไท  เสียงหลาย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงธิญาดา  ลิ่มสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงธิดาทิพย์  แท่นด้วง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายธีรฉัตร  พานิช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายธีรโชติ  สุขสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายธีรธน  สิริโสภณวรกูล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายธีรนันท์  ทองดี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายธีรไนย  พิทยะชัยวงษ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายธีรพรรดิ์  ดำรงค์พรพิชัย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายธีรพัฒน์  โพธิ์สาลี
ม.3
โรงเรียนในเตาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายธีรวัต  บุญกิจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายธุวานนท์  กิ้มเฉี้ยง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงนงนภัส  แก้วปาคำ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงนงนภัส  สุวรรณโณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
416
นายนนทพัทธ์  ชูสังข์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงนนทวรรณ  เหมือนพรรณราย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
418
นางสาวนนธิดา  ทิพย์กองลาศ
ม.3
โรงเรียนรัษฎา
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายนพคุณ  เสรีรักษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
420
นายนพรัตน์  คงเพ็ง
ม.3
โรงเรียนรัษฎา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 239 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายนพรัตน์  แซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายนภสินธุ์  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงนภัสชล  เหมไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงนภัสสร  ด้วงชาญ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงนรมน  ลิ่มเถาว์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายนราวิชญ์  เสมามิ่ง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายนรินทร  จันเซ่ง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงนริสา  มืดมาก
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงนรีกานต์  ยุทธวรวิทย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
430
นายนรุตม์ชัย  โพธิ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายนฤพัฒน์  อัยสานนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
432
นายนวกร  บุญเมือง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงนวพร  ยอดจิต
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายนวพล  อู่ไพบูลย์สิน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายนัฐพงศ์  กัญญาพัน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  จิตมาต
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เชยชื่นจิตร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายนัทธพงศ์  ก่อเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายนัทธพงศ์  ท้ามถั่ง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงนันทน์ณิชา  หยังหลัง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปานดำ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงนันธ์หทัย  ล้วนกาง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงนาตาชา  ศุภศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงนิชานันท์  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายนิธิ  ชูเกิด
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงนิธิวดี  อินสว่าง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายนิพิฐพนธ์  จริงจิตร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงนิรัชพร  นุ่นชูผล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
449
นางสาวนิศากร  ฉัตรมาศ
ม.3
โรงเรียนรัษฎา
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงนิศารัตน์  บ้านนา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงนุชนาถ  อุยสุย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
452
นางสาวบัณฑิตา  มุขแสง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงบุณณดา  ฤทธิ์เพชร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงบุตร์ธิพร  ราชสงค์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงบุษกร  รามรักษ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 2310 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงเบญญา  สงเสน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์หอม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงเบญญาภา  ถนอมใจ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายปกป้อง  ปราบปัญจะ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายปกรณ์วิทย์  รักสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายปฏิพล  สุภาศรี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายปฏิพัฒน์  ปานแก้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายปณิธิ  บริพันธ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิชัย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงปพิชญา  ประทุมสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงปพิชญา  พรพงศธร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายปภังกร  ช่องรักษ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงปภานิจ  สิทธิชัย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงปภาวี  ถิ่นพฤกษ์งาม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงปภาวี  เฟื่องฟุ้ง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายปรมัตถ์  อุ่ยเต็กเค่ง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงประภัสรา  มีปลอด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงประภาสิริ  มกรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
474
นางสาวปราณปรียา  อนันตวรพจน์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงปริชาติ  แสงอาทิตย์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงปริมณัฐชา  นาคมณี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงปวริศา  บัวแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงปวันวรีย์  ก้อนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงปัญจพาณ์  อานุภาพเสถียร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงปัญญธิดา  กาเยาว์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงปัญญิศา  เพ็ชร์สว่าง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงปัญณกัญ  กุลยุทธ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงปัณชญา  เลอเลิศวิเชียร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายปัณณวิชญ์  คงนิล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงปาณิศา  อดออม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงปาณิศา  เอียดวาณะ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายปาติโมกข์  ศรีไตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงปานประดับ  เถื่อนศรี
ม.3
โรงเรียนรัษฎา
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงปาริชาต  ทองแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงปาริชาต  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 241ก อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงปาลิตา  สุดหาร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงปิญชาน์  ภิญโญธรรมโนทัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายปิติพร  พรหมมา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายปิตุวลัญช์  ผลธรรมปาลิต
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงปิ่นอนงค์  บัวดำ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงปิยกานต์  โอทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงปิยธิดา  ตันวโรภาส
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายปิยพนธ์  แก้วกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงปิยะมาศ  ช่วยทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงปิยาพัชร  ง่วนสน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงปิยาพัชร  เพชรหิน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงปุญญตา  คล้ายบุตร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายปุญญพัฒน์  เดชอรัญ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงปุญยภา  ทองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงปุณณดา  ดำคง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายปุณณวิชญ์  สุดศรี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายปุณยพัฒน์  คุณาธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงปุณยาพร  วิทยพันธ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงฝันสิริ  เหมมาชูเกียรติกุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายพงศกร  พรหมภักตร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายพงศ์ปณต  แสงอาทิตย์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  มีแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายพงศภัค  ทองมั่น
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายพงศ์ภาณุ  ซุ่นสั้น
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายพงศ์ภีระ  คงพูล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายพชร  กลับดี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายพชร  ดำเนียม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายพชร  อุ้ยกิ้ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงพชรพรรณ  แป้นไทย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายพชรพัฒน์  สังยวน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงพรชนก  จำนงค์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายพรธนพล  นิลพงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ตัน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงพรนภัส  ทองสม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองสม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 241ข อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงพรปวีณ์  อรรฆยานนท์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายพรพิพัฒน์  อ้นชุม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงพรพิพัฒน์สิริ  พลรักษ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
529
นางสาวพรพิมล  แสงแวว
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
530
นางสาวพรพิมล  หนูแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายพรพิสิทธิ์  สุขรัตน์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายพรภวิษย์  คุ้นมาก
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงพรรณไพลิน  กิ้มนวล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงพรรณวดี  โชติกเสถียร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงพรลภัส  บุญวิชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงพริมา  รองเดช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายพฤฒิพงศ์  นุ่นเกิด
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงพลอยสวย  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายพสธร  รักเมือง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงพัชญา  มนตรีพิศุทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงพัชธนษา  สิทธิคุณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายพัชรพล  ช่วยสง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงพัชรมัย  พุ่มทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
544
นายพัชรเมศร์  กุลดิลก
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงพัฒน์ศิรินทร์  อภัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงพัณณิตา  สุวรรณคีรี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงพัณณิตา  อวนข้อง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายพัทธดนย์  ชัยเพชร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชูช่วย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงพัทธนันท์  มุขวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงพัทธนันท์  วุ่นหนู
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงพันธ์ธีรา  กังแฮ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงพันธุ์ทิพา  พันธ์พิเชฐ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงพิชชาพร  สินไชย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  พูลเพ็ชร์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงพิชญธิดา  เรียบผา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงพิชญธิดา  สมสู่
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชูดำ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงพิชญ์สินี  มะลิวัลย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายพิชญานนท์  เครือยศ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 242 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
นางสาวพิชญาภัค  แก้วสม
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงพิชญาวี  สิทธิการ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงพิณไพเราะ  จูดคง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายพิทยุตม์  บัวเเก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มั่นซิ้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  อุทัยรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงพิมพ์พจี  คำศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ทองโอ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เวชยันต์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พัชรพจนาภรณ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  รักราวี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงพิมพ์ศิริรัศม์  ฉิมเรือง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงพิมพิศา  ทองเส็ม
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงพิมลรัตน์  รามยัง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงพิมลสิริ  ตุ้งติก
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงพิริยากร  ทองสง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
578
นางสาวพิสามณธ์  เพชรทองด้วง
ม.3
โรงเรียนรัษฎา
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายพีรณัฐ  ช่วยแจ้ง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายพีรณัฐ  แซ่ตั้น
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายพีรดนย์  เดชภักดี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายพีรภัทร  เที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายพุฒิชัย  ถือแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่ขอ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายพูนสวัสดิ์  นาดอน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงเพชรไพลิน  ไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงเพชรลดา  เกียงเอีย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ดำจุติ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงแพรภัส  พงษ์ศิริกุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  เมืองพูล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงแพรไหม  กาญจนพรหม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายโพธพงศ์  แซ่ตัน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
593
นางสาวฟาฎิลา  หีมหล๊ะ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงภคณาฎ  ขยันการ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงภคพร  ศิกษมัต
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 243 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายภคิน  แซ่โค้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงภวรัญชน์  โกวิททวิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงภัคจิรา  สหกิต
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
599
นางสาวภัคนันท์  หนูหมื่น
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
600
นางสาวภัควลัญชญ์  หนูหมื่น
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงภัณฑิลา  ดำเดิม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงภัทร  วิธานติรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายภัทรดนัย  บุญแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงภัทรดา  สุชาติ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงภัทรธิดา  ยุทธนาชัยกุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายภัทรพงศ์  ใจจ้อง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงภัทรมล  เสนีย์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วศรียงค์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงภัทรานิ  แก้วแสน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โตนด
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เสียมไหม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงภัทราวดี  จรูญศักดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงภัสรา  จันมัด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายภาณุเดช  วันแรก
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงภานรินทร์  รัมณะกัจนะ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายภานุวัฒน์  ราชดี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายภาสวร  ว่องธนาพัฒน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทองประดับ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายภีมพศ  นวลนิ่ม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายภูดิส  พานิชกุล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายภูตะวัน  เพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายภูธิป  ชายภักตร์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายภูเบศ  สงพิน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายภูฟ้า  ทองทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายภูมิภาส  ชอบชูผล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายภูริณัฐ  บุญญา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายภูริพัฒน์  ช่วยพนัง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงภูวนิดา  อินทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงมณิสรา  ตั้งทวีพูนทรัพย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงมณีรัตน์  หนูเมือง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 244 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงมธุรดา  รักษายศ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงมนต์ณิศา  ดาราฉาย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายมนตรี  นาวี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายมนัสวี  ก้าววุ่น
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงมรกต  จันทฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายมหรรณพ  ศรีนารักษ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
637
นางสาวมัลลิกา  สุขอินทร์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงมินตรา  จริงจิตร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
639
นางสาวมุกรินทร์  ภู่นภัสกร
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงมุทิตา  บูลการณ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายมุห์ซิน  อาหรับ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายมูฮาหมัด  ขาวดี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายยศพนธ์  มุขวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายยศภัทร  ภัททิยากุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงยุพารัตน์  มากชัย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
646
นางสาวเยาวลักษณ์  ศิกษมัต
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงโยษิตา  เพชรหล่อ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงโยษิตา  วัฒนาสิริ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
649
นางสาวรัชฎากร  บัวบาล
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงรัชนี  หวังหลี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
651
นางสาวรัชนีกร  บัวเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนรัษฎา
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงรัญชิดา  วงศ์น้อย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
653
นายรัฐนันท์  หนูฉ้ง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายรัตตพงศ์  แก้วละเอียด
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงรัมภ์รดา  รอดเนียม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
656
นายรัษฎา  หนูเซ่ง
ม.3
โรงเรียนรัษฎา
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายราเชนทร์  ศิริสุวรรณภา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงรินรดา  ณ นคร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงรินรดา  รองเดช
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองประดับ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงรุจิรดา  เกตุประกอบ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงเรวดี  วรรณศรี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงเรียงร้อย  ราชบุรี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงลลิตภัทร  ทองวล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 245 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงลลิตา  พิชญ์ปรีชา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงลิลลาฮ์  เพียรมิตร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายเลโกลาส  นาธาน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวเขียว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายวชิรวิทย์  เตียวฉิ้ม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงวนัชดา  ปูเงิน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงวนิดา  ท้ายห้าน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายวรท  นวลแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงวรนิษฐา  ครุฑสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงวรนิษฐา  ชินสงคราม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายวรพล  กิติพงศ์ภากร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงวรรธวรี  หลงขาว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงวรัชยา  เกตุพงษ์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงวรัญญา  ช่วยสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงวรางคณา  บุญเดช
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงวราภรณ์  คงเพ็ง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงวราภรณ์  ดับพันธ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงวราลักษณ์  พิชัยรัตน์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงวรินทร  หมั่นกสิกรรม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงวริศรา  ว้องกี้
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงวริษา  สงพราหมณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายวรุณ  วรภู
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายวัชรินทร์  เสาวภาคย์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงวัตติมา  ปิ่นทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงวันติยา  ลุงกี่
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงวาริณี  โมทิม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงวาศินี  จันทร์มัด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงวาสิตา  สุวรรณธนากร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงวิจิตรตรี  ตรังคธนสิน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงวิชญาดา  วิโนทัย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายวิชยุตม์  รอดริน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายวิธวินท์  ชุมชื่น
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายวินภพ  พัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงวิภาวี  ศรีจันทร์ทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 246 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงวิไล  ชัยเพชร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายวิเศษศักดิ์  อินทรวิเศษ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายวีรภัทร  วิเศษพันธุ์ชัย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
704
นางสาววีรยา  เดชอรัญ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายศฐาธนินท์  ธีระประภาวงศ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงศรอนงค์  เรืองวิทยาวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงศรีณยา  จันทรศาล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงศรีตรัง  สุขอนันต์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงศศลักษณ์  ศรีเทพ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงศศิกานต์  จันทรเดช
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงศศิณา  ภู่จิรเกษม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
712
นางสาวศศิธร  คงดำ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงศศิธร  รักษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงศศินิภา  เอี่ยมละม่อม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงศศิวิมล  คงพล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงศันศนีย์  พิทักษ์ลิมนุวงศ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายศิกวิชญ์  คันธมานนท์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายศิตศาสตร์  สีสาย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงศิรดา  สีใส
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายศิรนนท์  นะวะกะ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายศิรภพ  มากมา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายศิรวิทย์  บุญนำ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงศิริกานต์  ทองบัว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงศิริญากร  พลพัง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงศิริรัตน์  บรรจงคชาธาร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงศิริรินทร์  ศิลปสังข์เลิศ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงศิอร  หลีกภัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายศุภกฤต  เพชรอาวุธ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายศุภณัฐ  ไกรนรา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายศุภณัฐ  ตั้งเคี้ยน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายศุภณัฐ  อีนหมัน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงศุภมาส  เชยชื่นจิตร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายศุภรณัฐ  อนุเคราะห์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายศุภวิชญ์  นุ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีเทพ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 247 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงศุภากร  ศุภรานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ส่อสืบ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงศุภิสรา  ชูจักร์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงโศจิรัตน์  ตันติกฤตยา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายสรยุทธ  อาตเต้ง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายสรวิชญ์  ทกแง่น
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายสรวิชญ์  สิทธิฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายสรวิศ  จูห้อง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงสรินทร์รัตน์  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชำนาญเหนาะ
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงสวรรยา  คงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  โออินทร์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
748
นางสาวสาธินี  คงจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายสิทธิเดช  ชูกระชั้น
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายสิทธินนท์  ศิริพันธ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายสิทธินนท์  สงสังข์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายสิทธิพร  เกตทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายสิทาธานต์  คงเอียด
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายสิรภพ  กฤษณภักดิ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายสิรภพ  ไกรนรา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายสิรภพ  ลิ้มไกรสรรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายสิรภพ  แสงรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงสิริกัญญา  ติงหงะ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายสิริดนย์  เยาดำ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายสิริปิยวัช  สนธิ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงสิริพัชร์  แขกไทย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงสิริมา  แซ่อั๋ง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงสิริยากร  ข่ายม่าน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงสิริยากร  จำปา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงสิริวรรณ  วรรณแสงทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายสุกฤษฎ์  ใฝ่สูงเนิน
ม.3
โรงเรียนในเตาพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงสุชัญญา  พรหมเสนะ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงสุชานันท์  พูลพงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงสุทธิดา  ไพรตุก
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ดำช่วย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 248 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพรหม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงสุธีรา  แซ่โค้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงสุนันทินี  กาญจนพรหม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายสุประวีณ์  ชัยณรงค์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
775
นางสาวสุปวีณ์  ขวัญนิมิตร
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงสุพรรณี  หมื่นชัย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ผดุงวิทย์วัฒนา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่จี้
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงสุพิชญา  ภูมิมาตร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงสุภัสสร  สำลีนิล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงสุภานัน  พลฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงสุภาวรรณ์  สินอ่อน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
784
นางสาวสุเมธินี  เดชอรัญ
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายสุรยุทธ  คงจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายสุรวุธ  ฉูมิ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงสุวลักษณ์  บัวกิ่ง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงสุวิกรานต์  รอดภัย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายเสฎฐโชติ  สุวรรณวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปรียธาดา
ม.1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายแสงภูมิ  ธีระกิจไพศาล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงโสภิดา  จันสุข
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงโสรัจจา  สังข์แก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงหยาดเพชร  ลิ่วรุ่งเจริญ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายหฤษฎ์  เพชรฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงเหนือดาว  จงอวยพร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงอชิตา  ไชยชิต
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายอโณทัย  สังข์พราหมณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายอดิศักดิ์  ลีละวัฒน์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงอธิชา  มุกดารักษ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงอนัตตา  เกตุพงษ์พันธ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงอภิชยา  ศรทอง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายอภิชัย  เมืองแก้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงอภิญญา  ไชยทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายอภินันท์  ว่องวัฒนาศิลป์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 249 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายอภิรักษ์  ทวนดำ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายอภิวัฒน์  อ่อนน้อม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายอภิวิชญ์  บุญคง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงอภิษฎา  แพ่งพิสาร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงอรชิญา  สุรภักดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงอรนุช  อภัยพงศ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายอรรถภูมิ  พักตร์จันทร์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงอรวรรณยา  นุ่นเกตุ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
814
นางสาวอรสา  สุวรรณโณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายอริยวงศ์  คงนคร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงอริสวรรณ  พงศ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงอริสา  รอดกลิ่น
ม.3
โรงเรียนรัษฎา
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงอริสา  รอดทุกข์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายอรุชา  แต้มประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายอรุณชัย  ดำเลิศ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุดกิจ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายอัคคเดช  รักสกุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายอัครวินท์  ชมภูพล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายอังค์กร  เพชรอุบล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงอัจฉรา  ท่าจีน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงอัญชิตา  เต็มสังข์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงอัญญรัตน์  ชูชาติ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงอัญมณี จันทสุวรรณ  จันทสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงอันดา  บุตรเลี่ยม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายอันน์  ชุนหบดี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายอัษฎา  เมฆประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงอาจารียา  เกิดผล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงอาทิตยา  เทียนศรี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงอาภัสรา  สุทธิกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงอาภาวรรณ  แก้วพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงอาภาศิริ  แก้วแสงศรี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงอารยา  รัตนมณี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงอาริษา  คงเพ็ง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงอารียา  รัตนมณี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงอารีรัตน์  วัฒนสถิตย์นุกูล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 13

ณ ห้อง 2410 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
นายอำพล  ยะโกะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายอิทธิชัย  เขาคำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายอินทนนท์  วรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงอินทุกานต์  เรืองแสนสกุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงอิสริยา  ศรีธนสาร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เพิงรัตน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงอิสสริย์  เมฆสกุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงอุษา  ชาญยุทธ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงฮนาน  มาน๊ะ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น