ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 12

ณ ห้อง 321 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ช่วยชูวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  จุลศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  หมื่นราษฎร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชรัตน์  ชัยวรานุรักษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  เชื้อจักร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกมลชนก  โรจนฐิติกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกรกช  ช่วยชูวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกฤชญา  หมวดอินทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกฤตภาส  วรรณปทุมจินดา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกฤตย์  ทรงเดชาไกรวุฒิ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกฤษณพัฒน์  แก้วกิ้ม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกษิดินทร์  หมัดดะอี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายก้องภพ  เกื้อสังข์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงโชติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญสนอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกันตินันท์  เสนอินทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกัลยกร  สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ต่อสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ทิพย์สง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
21
นางสาวกานต์ธิดา  แสงประภาเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
22
นางสาวกานต์สินี  ชีช้าง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกิตติธัช  สืบถวิลกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกิตติมา  สุมน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกีรตี  กียะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ทิพย์บำรุง
ม.1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายไกรวิชญ์  สุขศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงขนบพร  เพชรชู
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายขรรค์ชยกฤษ  มีแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงขวัญหทัย  เอารัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงเขมจิรา  ซุ่นฮ้อ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายเขษมศักดิ์  กฐินหอม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายคณิติน  เกื้อนุ้ย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายคมชาญ  ขุนทองจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงจตุพล  สุขวิเชียร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 12

ณ ห้อง 322 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจอมยุทธ์  พูนช่วย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงจิณณพัต  หิรัญรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงจิณห์นิภา  บัณฑิตมหากุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงจิดาภา  บัณฑิตมหากุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ขับสรา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายจิรฐา  รัตนบุษยาพร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายจิรภัทร  หวัดแท่น
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงจิรภัทร์  อำนักมณี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงจิรัชญา  ตงดำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงจิรัชญา  ไพฑูรย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงจิราภา  ธงพลังแสง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงชญานิศ  ราโอบ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงชนา่กานต์  รัตนบุรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงชไมพร  เอียดราช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายชยุตพงษ์  พิบูลย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายชาติชาย  ทองทิพย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำพีระเมา
ม.2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุภัทรากุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงญาณิศา  ไกรสิทธฺ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงญาณิศา  จิตนิวรณ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณรักษา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงญาดาณิศา  ฉัตรพรวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงญานิศา  ชนะคุ้ม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงฐานิภา  เดชสุรางค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงฐาปนี  วิบูลย์ศิลป์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายณฐพงศ์  วังปรีชา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายณฐภัทร  ไชยพานิช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงณปภัช  เลิศนาคร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงณภัทร  ชัยสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายณภัทร  เตียวิเศษ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงณัจฉรียา  พุ่มบุญฑริก
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายณัฏฐชัย  ชูจีน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงณัฏฐชา  ศรีมณี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฤทธิ์ธนกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายณัฏฐ์  ชูเดช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 12

ณ ห้อง 323 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐญาดา  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองไกรเวช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองอักษร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชวนะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายณัฐนันท์  เลขะธรรม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายณัฐพล  เดชาธีรวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายณัฐภัทร  พันธุ์ุอุไร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงณัฐรัตน์  เพ็ชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงณัฐวดี  ลีภัทรกิจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงณิชา จัสมิน  ฮอดจ์สัน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงณิชาภัทร  สุทธิการ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายดีเด  บิลโหด
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายเดชฤทธ์  นฤมิตร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงทอฟัน  สุนทรากร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายธนกฤต  พวงทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายธนกฤต  มุขโรจน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายธนพัฒน์  ดวงมุสิก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงธนภรณ์  พุทธรักษา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายธนวิชญ์  สรรเพชญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงธนัชพร  เชยบัวแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายธฤต  สุวรรณโรจน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงธัญณิชา  แซ่เตียว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายธัญเทพ  ประทุมรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงธัญวรัตม์  จู่ทิ่น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายธัณเทพ  ด้วงชู
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายธาวิน  เหล่าประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
98
นายธีรวิชญ์  ระวังวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
99
นางสาวนพธีรา  นิพิธกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายนพวินท์  คงวรรณ
ม.2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงศรีทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนบุรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายนราวิชญ์  ไกรเทพ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญศิริพันธ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุภาวีระวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 12

ณ ห้อง 331 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนันท์นลิน  มรกต
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงนันทนุช  ชุมแก้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงนันทวัน  ลิ่มตระกูล
ม.2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงนิชกานต์  อินทรสูต
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
110
นายนิติ  นิพิธกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
111
นายนิธิ  นิพิธกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายนิธิกร  บัวแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายนิธิศ  สมภักดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายเนติธร  ขาวมะลิ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลอยวิรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
116
นายปกฟ้า  สว่างเย็น
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายปณทนนท์  บุรณนานนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงปทิตตา  กองประดิษฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงปนัสยา  บุญสนอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายปพนธีร์  ขนอม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงปรมภรณ์  นุ้ยศรีราม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายปรมัตถ์  ตรีศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายปรเมศวร์  ชำนาญแป้น
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายปรเมศวร์  ติ้งสมชัยศิลป์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายปรเมษฐ์  อนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงปรินทร  ศรีทองกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงปริยาภัทร  สุทิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายปฤณ  ภูวรกิจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงปวิศรา  ฤกษ์ดิกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงปองคุณ  จันทร์คง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายปัณณธร  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายปาณภัทร  อิสระวัฒนา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงปาณิศา  สังข์แก้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงปาณิศา  สุขรินทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงปาณิสรา  ชุมพงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงปาณิสรา  เพชรโกมล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวปาณิสรา  สินธุโทวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายปารวัตน์  ทิพย์โยธา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายปิยังกูร  พิทักษ์แทน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายปุญญพัตน์  บูรพาศิริวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 12

ณ ห้อง 332 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายปุณยวีร์  ปิตากุลดิลก
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายปุณยวีร์  สุขกลับ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายปุรัณ  ประเสริฐไทย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายพงศกร  แก้วใจดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายพงศ์พัทธ์  เตติรานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายพงศ์วิชญ์  เตติรานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายพชรวิชญ์  ว่องไวรัตนกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงพรนภัส  พิบูลย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงพรปวีณ์  แหวนเพ็ชร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายพรภูมิ  แก้วช่วย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงพรรวษา  นิลสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงพลอยวริศรา  เพชรชูช่วย
ม.2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายพศิน  พรศิวะกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายพัทธนันท์  ลายพรหม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายพัสกร  ปานทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายพิชชานันท์  ถาวรสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทวี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลีลาประดิษฐ์พงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหวรารักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยชนะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายพีรวิชญ์  สุขราษฎร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงพุทธิมา  สิงหเสม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายเพียรชอบ  สุปรานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายภควัฒน์  วุฒิวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงภัณฑิรา  นาคา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงภัททิยา  หนูจุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงภัทริน  รินากุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงภาวิณี  ข้างแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายภูมิพัฒน์  แซ่หลู่
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายภูวิศ  อยู่ดวง
ม.2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงมนรดา  ศรีภักดี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายเมธัส  สีเผือก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงยศวดี  จุลวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายรภัทร  ชื่นสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงรมิดาดีน  ทองคำเสก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 12

ณ ห้อง 333 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงรสิตา  ล้อประเสริฐกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงรสิตา  ศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายรัชช์ศิร์  มณีโชติรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายรัชชานนท์  ธราพร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายรัชชานนท์  ฝั่งชลจิตต์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงรุ่งฤทัย  เพชรพรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงลักษิกา  ลิ่มสกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายวชิรวิทย์  พจน์จำเนียร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
185
นางสาววชิราภรณ์  สุรภักดี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงวณัชวรรณ  สีห์ดีกิตติกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ทั่วด้าว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายวรินทร  ทองร่วง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายวัชระชัย  ชาญณรงค์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงวันมีสุข  เปาะทองคำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงวันวิสา  บุญคง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงวาสิตา  ด่านสกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงวิชญาดา  วุฒิสาโรจน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายวีรภัทร  พัฒน์ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงศรัณย์พร  สุขสงวน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายศักดินนนท์  ปิ่นทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงศิรดา  รอดทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงศิรภัสสร  คะเณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายศิวกร  สองรักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
200
นางสาวศุภากร  ตราชัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยธรรม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงศุภิสรา  เดชสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงษัณา  พรหมดนตรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายสธรรดร  บดีการ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายสรณ์  บัวเกตุ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายสรวิชญ์  แสงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงสรัลชนา  บัวบาน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายสิรวุฒิ  ชูหนู
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายสิริเชษฐ์  โคตรพันธุ์กูล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงสิริพร  ทองเหลือ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 12

ณ ห้อง 334 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสิริยากร  ชาลี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายสุกมล  บางโชคดี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายสุธาสิน  ตั้งจิรสกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงสุพิตา  สงดำ
ม.1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงสุมินทร์ญา  ปาละสัน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
216
นางสาวเสาวภาคย์  เดชบุญญาภิชาติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงโสรญา  ยอดพิจิตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายอชิระ  ชูประสูตร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงอติกานต์  ไวยกาญจน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงอธิชา  แก้วพรรณราย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงอนันตญา  ปรสันติสุข
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายอภิวัฒน์  รักษามัญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงอภิษฐา  ศรีหมุดกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายอภิสัณห์  จงเพิ่มวัฒนะผล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายอริญชย์  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงอริสรา  เดชทองคำ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายอรุณรักษ์  หนูในน้ำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงอัญชิสา  คงสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงอัยน์  ศิริพัธนะ
ม.1
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายอาลาวี  วรรณการ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงอินท์ชลิตา  ทองขุนดำ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงฮานานีย์  หลีเส็น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 12

ณ ห้อง 122 โรงเรียนพัทลุง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
233
เด็กหญิงกชวรรณ  หมื่นผ่อง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงกมลนัทธ์  เทพขวัญ
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภักดี
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงกริญญา  นาคช่วย
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายกฤติน  เกตุชู
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายกวิน  ชูทับ
ม.2
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
240
นางสาวกัญญ์วรางค์  สินน้อย
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หมาดเหล่
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงกัญญาภัทร  พรหมหมอก
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงกัณฑ์เกษม  หนูเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายกิตติธัช  รอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
246
นางสาวเก็จภมร  เตี้ยวซี
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวจันทร์กนก  คำจันทร์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงจิณาภัท  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สงสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงเจษฎา  คงสีปาน
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายเฉลิมวงศ์  สุขมิ่ง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงชญานันท์  มาเอียด
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงชญานิศ  คงพูล
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงชนนิกานต์  กาวชู
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงชนัญชิดา  เพชรบูรณ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงชนัณชิดา  พงศาปาน
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงชนิสรา  แสนเรือง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายชยกร  คะภะสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงชยานันต์  ทองสลับล้วน
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงช่อผกา  ทองด้วง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
261
นางสาวชัชฎาภรณ์  สมพงศ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายชัยภัทร  ประชุมทอง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงชื่่นชัญญา  ทองคง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
264
นายชุณหะวัณ  เอียดเฉลิม
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
265
นางสาวญาณิศา  นิ่มเกตุ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงฐณัชญ์พร  ศรีราชยา
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงฐานิดา  หนูนวล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 12

ณ ห้อง 123 โรงเรียนพัทลุง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
268
เด็กหญิงฐิติพร  นวลจันทร์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายณฐธรรศ  เทพรักษ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายณฐพัฒน์  จงหวัง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงณฐรักษ์  สว่างนิพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายณภัทร  อนุจันทร์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายณภัทร  อินถิติ
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงณัชชา  นิลรัตน์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงณัฏฐ์สหัส  ชยานุวงศ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายณัฐดนัย  ชูกูล
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงณัฐธิดา  กาลกัญจะ
ม.2
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายณัฐนันท์  ไชยรักษ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายณัฐพงศ์  หนูอินทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธุ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงณัฐวรา  นุชิต
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายณัฐวีร์  ปิ่นทองพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
283
นางสาวณิชรัตน์  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายเด่นพงศ์  คงหวัง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
285
นางสาวตรีคูณ  สุวรรณพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
286
นางสาวทัตชญา  สุขสังข์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงธนพร  กรุงภักดี
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายธนรัชต์  เลื่อนจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายธนวัฒน์  พราหมณพันธุ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวธัญชนก  หนูไข่
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงธันญ์ขวัญ  ด้วงคง
ม.1
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
292
นางสาวธาชินี  จูดคง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงธาราทิพย์  จันทคาม
ม.2
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงธิดาวัลย์  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายธีรไนย  นุ่นเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายธีรัตม์  อมรวิริยะชัย
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงนนทกร  คงสุด
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงนภเกตน์  นามศรีอุ่น
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายนภน  ทองวิเศษ
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
300
นางสาวนภสร  ช่วยเพชร
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงนภสร  นุกูลรัตน์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายนวกร  ขุนทอง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 12

ณ ห้อง 124 โรงเรียนพัทลุง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
303
เด็กหญิงนาริวัฒน์  พุ่มนวล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงนิชานันท์  เพชรน้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงนิศารัตน์  หยูอินทร์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายบรรณสรณ์  ชูแสง
ม.2
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงบุญรักษา  กองสินพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายปฐมพงศ์  พันธุ์พุทธพงษ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
309
นางสาวปพิชญา  คงเรือง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงปภาวรินท์  เพ็งนิล
ม.2
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายปรมัตถ์  วรานุชิต
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงปรียนันทน์  ดวงจันทร์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
313
นางสาวปวริศา  ทองปันแต
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงปวริศา  สุตตะคาร
ม.1
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
315
นางสาวปวิตรา  เทพรักษ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
316
นายปานศิริ  พงศ์วงประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงปาริชาติ  สำแดง
ม.2
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
318
นางสาวปิยฉัตร  คงเลี่ยม
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
319
นางสาวปิยะฉัตร  เมืองแก้ว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงปิยาภัสร์  พงศ์วิทยารักษ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงปุญญิศา  ภิวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายปุณณกริช  การพานิช
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายปุณณวิช  อุ้ยตยะกุล
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
324
นายปุณณวิชญ์  ชูเพชร
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
325
นายปุณวัตร  วิศาล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงไปศลา  จิตตยานนท์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายพงศ์พล  อนุรักษ์ทรัพย์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
328
นายพงศ์ภักดิ์  มะโนเรศ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ทองเที่ยง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงพรประทาน  อินทรภักดิ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายพรภัทร  ณัฐคุณานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
332
นายพศิณ  ดิลกธราดล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายพสุรัตน์  พิบูลย์จิรชาติ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายพอพัน  คำเกตุ
ม.2
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงพัชรพร  บุญชรัตน์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงพัทชล  ปานแจ่ม
ม.1
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงพิชชาภัค  ชนะสงคราม
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 12

ณ ห้อง 125 โรงเรียนพัทลุง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
338
นายพิชญ์วัตร  จงหวัง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงพิชญาภา  ชุมคล้าย
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงพิชญาภา  อักษรพันธ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงพิชามญชุ์  น้ำทับทิม
ม.1
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
342
นางสาวเพ็ญพิชชา  เพ็ญนิ่ม
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงภาอนงค์  รัตนานุกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
344
นางสาวภูริชญา  ไชยเดช
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายภูริณัฐ  ธรรมอิสระ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงมนัสนันท์  อักษรผอม
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายยศกร  คงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงยิ่งคุณ  ยิ่งดำนุ่น
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
349
นางสาวรสิตา  หีมมิหน๊ะ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
350
นางสาวรักษิณา  รักษา
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงรัฐนันท์  เหมือนจันทร์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงรุ่งธิดา  นวลแก้ว
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงวชิรญาณ์  กิตติเลิศ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายวชิรธร  กิตติเศวตจิต
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
355
นายวรพงศ์  สมบัติมาก
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
356
นางสาววรรณิดา  เปล่งอรุณ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงวรลักษณ์  ทองขุนดำ
ม.2
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงวรัญญา  บุญรอด
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงวริศรา  ทองดีเพ็ง
ม.2
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงวริษฐา  สิทธิโชคชัย
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
361
นางสาววันสุ  เทพเกื้อ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
362
นางสาววาสนา  เกื้อทอง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
363
นางสาววิศรุต  บุตรบุรี
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
364
นายศรัณย์จิรัช  อังจารุศิลา
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายศิริพงศ์  เมืองแก้ว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายศิริวิศว์  คงหนูเกตุ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
367
นายศุภณัฐ  กุลฑล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงศุภรดา  แก้วแฝก
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงศุภวรรณ  นิลวงค์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงโศภิสรา  เก้าเอี้ยน
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์  นวลขวัญ
ม.2
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงสวรัชชย์  รักษา
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 12

ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนพัทลุง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
373
เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมบุญแก้ว
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงสิริคุณ  กองสินพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงสิริประภัสร์  ศิริธร
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายสุกฤษฏิ์  จิตไชยรักษ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
377
นางสาวสุชาวดี  ขาวนวล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงสุทธิดา  ชูปาน
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวสุนิตา  ขุนจันทร์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายสุพิรัฐ  คงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงสุรพิชญ์  ยอดราช
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายสุรภาพ  เมืองแก้ว
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายอเนก  ขุนพล
ม.1
โรงเรียนสตรีพัทลุง
คณิต ม.ต้น
384
นายอภิเชษฐ์  อนุรักษ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
385
นายอภิมุข  คามิค
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงอภิษฎา  หิรัญรัตน์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงอภิสรา  เรนเรือง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
388
นางสาวอรุษา  ยอดณรงค์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
389
นางสาวอังค์วรา  สังขสัญญา
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงอัญชิษฐา  มาแก้ว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงอุลยาอ์  สันสาคร
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายเอกนรินทร์  ดิสสรา
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น