ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  แซ่กี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกมลนัทธ์  กลับรินทร์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกรณัฏฐ์  โกยสมบัติโอฬาร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
4
นายกรณ์  ปาลคเชนทร์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกรภัทร  ด่านวิบูลย์กิจ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกรภัทร์  ศิริอนันตภัทร์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกรวิชญ์  กรทิพย์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤติธี  นวลขาว
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
9
นายกฤติน  คล้ายศรี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูศักดิ์เกียรติกุล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกอกฤษฎ์  ข่ายพิลาป
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกัญญณัฐ  สวัสดิวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกัญญ์สิริ  เนาว์นาน
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมคง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
15
นางสาวกัญญาวีร์  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกันตินันท์  ทองราเมธา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกัลยกร  แย้มบุปผา
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกุลจิรา  ธรรมทีปกุล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงเกวลิน  หริณะรักษ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงเกิดสุข  แก้วไพรำ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายเกียรติศักดิ์  กูรศรี
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงขวัญจิรา  เหล็กกล้า
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายคณิศร  นิลเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายจักรพงศ์  แซ่อุ่ย
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายจักรภัทร  ชวลิตชีวิน
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายจักรภัทร  ประศาสตร์ศิลป์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายจักรมณฑ์  มากจันทร์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงจาฏพัจน์  จารุโภคาวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงจิดาภา  กรฐิติพงศ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงจิดาภา  วีระไวทยะ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายจิรัฐ  อัครวิทิต
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
32
นายจิรายุ  อินทรธนู
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่อุ่ย
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงชญานิศ  หมิกพิมล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงชนัญชิดา  เลื่องสุนทร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชนานนท์  บุญช่วย
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงชนาภัทร  เฉลิมพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายชมมุนินทร์  หนูขำ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายชยรพ  ศรีทองกุล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายชยานันต์  ชำนาญกิจ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายชัยสิทธิ์  ปลื้มสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายชิษณุพงค์  ฤทธิธรรม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผลแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงญาณิศา  จิตรักษ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงญาณิศา  เปี่ยมอภัยทอง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายฐปนนท์  หมายสุข
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงฐิชาภรณ์  ขจรบุญ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ถนนแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงฐิติวรดา  อ่อนน้อย
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงณฐกมล  กู้เมือง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงณฐิตา  ศรีสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายณพงษ์ธร  เจริญลาภ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายณภัทร  ด่านชนะ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงณัชชา  กาญจนาภา
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงณัชชา  ญาณหาร
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประจง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายณัฏฐนันท์  โกยสมบัติโอฬาร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงณัฏฐวีรณัน  อั้นเต้ง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แมนมิตร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายณัฐชนน  คงสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายณัฐชนน  เวชเตง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงณัฐชยา  ช่วยเกิด
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงณัฐชยา  สัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงณัฐณิชา  กลางณรงค์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายณัฐดนัย  จู่ทิ่น
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีตะกุก
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
67
นางสาวณัฐนรี  วงศ์สืบสันตติ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
68
นายณัฐนันท์  ฐิโตประการ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายณัฐภาส  เชาวนการกิจ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงณัฐมน  ชนะคช
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณาศิส  อุบลสถิตย์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงณิชนันท์  ศิริอนันตภัทร์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายดินแดน  เดชมณี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงตระกูลแก้ว  เกตุกัน
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงตะวัน  นิลพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายตะวันฉาย  คุณมารินทร์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายติสรณ์  ณ พัทลุง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายเตชินท์  แสงเกื้อหนุน
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงทรรณรต  มณีรัตน์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
80
นายทัตธน  จิตราภิรมย์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงทัตพิชา  เจียมทวีบุญ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงทัตพิชา  นาคกลัด
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายทิวธนัท  ราษฎร์อารี
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายทีฆทัศน์  วงศ์สืบสันตติ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายแทนกาย  จินดาวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายธนกร  ไชยยุทธ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายธนกร  สุขานนท์สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายธนกฤต  หลิมกุล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายธนกฤต  อุ้ยเอ้ง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงธนกานต์  ลักขีพินิศกุล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงธนภรณ์  จิตรโอวาส
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
92
นายธนภัทร  ชูเชื้อ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงธนิดา  โถวรุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายธรรศ  ตั้งพิรุฬห์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายธราเทพ  พัฒน์มาก
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชุมนาค
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายธัชนนท์  อาวุธ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายธัชศุทธิ์  วิโนทกะ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายธัญปราณ  ศรีสวัสดิ์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธเนศเหมรัศมิ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เรืองสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงธันยพร  พัศจทักษ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงธันยวงศ์  บุญแสวง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงธิญาดา  เตชะเรืองสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายธีธัช  ประสิทธิ์วิไล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธีร์ธวัช  โรจนกิจจารักษ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายธีร์  วงศ์ปิยะบวร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายเธียรช์  สุขานนท์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงนฏกร  เรืองสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
110
นางสาวนพรดา  หงษ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายนพรุจ  ตันติยวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายนภนต์  เลาหะสราญ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงนภิสา  ใจเย็น
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงนลพรรณ  ปิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงนันฑิตา  โอชม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงนันท์นภัส  คล้ายศรี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงนันท์นภัส  สรวุฒิสกุล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงนารีรัตน์  เดชเจริญ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงน้ำทิพย์  เทือกสุบรรณ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงน้ำฟ้า  พัฒนรังสรรค์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงนิชา  แกล้วกล้า
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายนิติภูมิ  ภูริปัญญานนท์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายนิธิวิทย์  โรจนรักษ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงนิปุณ  ดัชนี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงนิศารัตน์  ชูชีพ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงเนตรชนก  บุญเชนทร์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงบัว  จันทรังสิกุล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงบุญระพี  สุจีรพันธ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายบุณยกร  สำเภา
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายบุณยวีร์  ดีช่วย
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายบุริศร์  ชำนาญ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงเบญญาลักษณ์  ศิวายพราหมณ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายปฏิพล  สุขขี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายปภังกร  ปาลคเชนทร์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงปริยากร  ศรีศักดา
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
136
นางสาวปองขวัญ  เจนกิจวัฒนาเลิศ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงปัญญาดา  ศรีนุรัตน์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงปัณฐิญาดา  นิลล้วน
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายปัณณธร  ล้อมลิ้ม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายปัณณธร  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายปัณณวัชร์  วิโนทกะ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองแท้
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงปาณิศา  หลิมพันธ์โชติ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงปาริฉัตร  มูสิมูล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงปิญาภรณ์  พูลเพิ่มผล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวปิยธิดา  หอมจันทร์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายปิยวัฒน์  อักษรภักดี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงปุญญิศา  สุขประสิทธิพร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงปุณย์ศิรา  ทองปลอด
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงปุณยาพร  พรหมมาศ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายเปรมรุจ  ชาสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายพงศธร  อากาศโชติ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
153
นายพงศ์ปณต  สวโรจน์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงพรนภัส  สาร่าง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงพรหมพร  บูรมเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายพศวีร์  เรืองสนาม
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายพศุตม์  เมืองราช
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงพอฤทัย  เจนกิจวัฒนาเลิศ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายพัชรพล  นวเลิศปัญญา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายพัทธดนย์  กล่อมสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงพิงนภัส  ราษฎร์อารี
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วันมณีศรีบงกช
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทองเกื้อ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เย็นท่าเรือ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวพิรดา  แซ่หลี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายพีรพล  นิธิเมธสานนท์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายพีระพงศ์  ถั่วตู้น
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายพีระศิลป์  มีเดช
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายพุฒิพงศ์  เรืองเสวียด
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงไพลิน  ใจมั่น
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงฟางนภิศ  ราษฎร์อารี
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายภคภณ  วิริยพันธ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงภคสร  นนทชิต
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงภคิณี  คงสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายภรัณยู  นิจจรัลกุล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายภัทรดนัย  แก้วชู
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายภัทรพล  ใจเย็น
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงภัทรภร  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายภาคี  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงภิญญภา  มุกดาพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายภูดิส  เจ็ดวรรณะ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายภูมิปัญญา  รัญญา
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงภูริชญา  ภู่สัน
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายภูริณัฐ  เพชรสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ภักดี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายรัชพล  เกษตรสุนทร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงรับพร  นิกรหัสชัย
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงรัสรินทร์  ธีรเดชไชยนันท์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงลลิตภัทร  เกลี้ยงเกลา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  เจียมทวีบุญ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายวชิรวิทย์  ปันฉิม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงวรัญญา  หนูยิ้ม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงวรินทร  ตั้งสถาพร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงวริศรา  รักสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงวิชญาพร  พรหมทองนุ่น
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายวินทกร  หนูสีแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายวีรวิชญ์  ดวงภักดี
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายวุฒิพงษ์  ใจซื่อ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงศวิตา  ศรีนิล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองมาก
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายศุภชัย  กุลวรพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงศุภณัฐฐินีย์  มีเศษ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงศุภสุตา  ชีวศุภกร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายเศรษฐ์  ลายประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายสรวิชญ์  ตันติเจริญวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายสรวุฒิ  อินทร์จันทร์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายสหัสวัช  วงศ์ปิยะบวร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงสาวิตตรี  เดชเจริญ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงสิรามล  สัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงสิริกร  ก๋งอุบล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีฟ้า
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
212
นางสาวสุชานาฏ  ทองพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงสุทธิดา  รัชชะ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงสุธาศินี  หลักทอง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงสุธาสินี  สมหวัง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายสุพศิน  ตู้บรรเทิง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงสุภนิดา  ดวงรัตน์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงสุภัทรา  ชฎาธร
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงสุภัสสร  ปิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายสุวิจักขณ์  วิริยะวารี
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
221
นางสาวหงส์สิรี  วิริยะวารี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงอธิชนัน  รักบำรุง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงอรชพร  คงเพชร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงอรนลิน  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงอรปภา  กล่ำศรีทอง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงออมวรา  กรศิริลักษณ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงอัญดา  บัวแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายอัมพร  แดงดา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงอารีญา  วงศ์ปิยะบวร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายฮานีส  มุติชน
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 412 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
231
เด็กหญิงกชกร  สุวรรณมณี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงกนกกร  รัตนารักษ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงกนกพร  พลายดำ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงกนกวรรณ  จ้อยร่อย
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายกนต์ธร  โกละกะ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
236
นางสาวกมลวรรณ  พุดแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
237
นายกฤตพล  จันทร์พร้อย
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงกฤติยา  สีวีรกุลไกร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
239
นายกฤษฎา  หนักแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายกฤษณะ  ชนะภักดี
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายกฤษณัฐ  เทียนประทีป
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงกฤษณา  รอดสัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
243
นายกวิน  ฉัตรเกตุกันภัย
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายกษิดิ์เดช  รักปาน
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงกัญจนา  หีตหนู
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
246
นางสาวกัญญพิชญ์  ศรีงาม
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองฉิม
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ณ ถลาง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวกัณฐมณี  ธรรมโชติ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
250
นายกันตินันท์  รอดศรีนาค
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
251
นายกานต์ดนัย  จำนงค์พันธ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงกานต์รวี  สุทธิสาร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายกานต์รวี  อนุกูล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายกิตตพัฒน์  ชมสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายกิตติพศ  รักปาน
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงกุลวดี  ชูทอง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงเกตน์สิรี  รำพึงนิตย์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวเกวลิน  บัวเพชร
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงเกียรติญารัตน์  เพชรรักษ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงขนิษฐา  เพชรศรี
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงขวัญอัมพร  ดิษฐสาคร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายเขษมศักดิ์  ดำมุณี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายคงศักดิ์  ประพันธ์บัณฑิต
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
264
นายคณิศร  ศรีรัตนสูตร
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายคีตศานต์  วิชัยดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 413 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
266
เด็กชายจตุรภัทร  หมั่นเพียร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายจักรภัทร  นุ่นยัง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายจักรภัทร  หนูศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงจารุวรรณ  เดชมณี
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายจารุวัฒน์  มาศเสม
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงจิณณพัต  ศรีศิลป์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงจิณห์นิภา  แก้วแดง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายจิรกิตติ์  นิยะกิจ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายจิรโชติ์  จันทวงค์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
275
นางสาวจิรัชญา  สุรัตน์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายจีรพัฒน์  บางรักษ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
277
นางสาวจุฑามาศ  เม่งห้อง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
278
นางสาวจุฑามาส  นวลสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ปัญญา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
280
นางสาวฉันทิสา  รื่นรวย
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงชญาฎา  จันทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงชญานิศ  หลักซุม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงชญามณ  จันทร์ทอง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงชนัญญา  คลาดทุกข์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงชนาการต์  ใจงาม
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
286
นายชยุต  กล้าหาญ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
287
นายชลสิทธิ์  ไชยคง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายชัยอมร  เพชรดำดี
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วสุขศรี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวชาลิสา  ขุมนาค
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
291
นายชิษณุพงศ์  เชื้อเจ้า
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายชิษณุพงศ์  ภิรมย์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
293
นางสาวชุติกาญจน์  ทองเดิม
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายฐานันดร์  วงศ์ท่าเรือ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงฐานิตา  พัฒน์จีน
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายฐาปกรณ์  โรจนชีวะ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทองนา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงฐิติ  จันทบูลย์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายฐิติกร  โสภานิตย์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
300
นางสาวฐิตินันท์  กรมแสง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 414 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงฐิติยา  หีตหนู
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงฐิติวัลค์  เถยศิริ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงฑิตยา  ทองชะอม
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายณกานต์  วางกลอน
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
305
นางสาวณภัทร  โพธิบัญฑิตย์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายณรงค์กร  เกษเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รักชาติ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทศเวช
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายณัฏฐนิช  หมั่นแค้น
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงณัฐกานจน์  บุตรทอง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงณัฐชนิดา  พวงมาลา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงณัฐชยา  เพ็ชรชำนาญ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
313
นายณัฐฐินันท์  สวนแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงณัฐนิชา  สังข์เถี่ยว
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายณัฐพงศ์  สาสนัส
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
317
นายณัฐพล  ปล้องนิราศ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายณัฐพล  เพ็ชระ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายณัฐพล  ลิลา
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงณิชาภัทร  เจริญสิน
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงณิชาภัทร  นิยะกิจ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงณิชารีย์  ทองชนะ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงณิชารีย์  ไพริน
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายทวีศักดิ์  ไม้เลื้อย
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
326
นางสาวทักษพร  เหล่าประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงทิพปภา  สุขกุล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงทิพวรรณ  ศักดิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
329
นางสาวเทลิกา  คำทอง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายธนกร  ศรีขวัญ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายธนกร  แสงอนันต์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายธนกฤต  แก้วแสงสด
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงธนพร  เตียวตระกูล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายธนพล  ไทยพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มเสถียร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 415 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
เด็กชายธนภัทร  ชูประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงธนวรรณ  โยธารักษ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายธนสร  นุสันรัมย์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงธนัชพร  จงศรี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายธนัยนันท์  มากทอง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
341
นางสาวธนิดา  ดำช่วย
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
342
นางสาวธมลวรรณ  วราชัย
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายธฤตวัน  เนตรอนันต์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายธฤตวัน  สุวรรณสินธุ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไกรวงศ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงธัญยพร  สิทธิชัย
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงธัญรัตน์  รักชื่อ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
349
นางสาวธัญวรัตน์  รัตนภิรมย์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ลอดคูบอน
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงธัญสุดา  นวลคล้าย
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงธันยพร  เจียมทิพย์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงธันสินี  อิสริยานุพงศ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงธิดาชนก  คชรัตน์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายธีรชัย  ยิ่งเภตรา
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายธีรภัทร  เจริญวงศ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
357
นายธีรภัทร  พนัส
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายธีรภัทร  พรมแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายธีรยุทธ  ขุนวัง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายธีระภัทร์  พรหมจันทร์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายธีริทธิ์  ทองน้อย
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายนครินทร์  เมศปรีชา
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายนนท์นภัส  ทองปาน
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายนนทนันท์  จันทร์ทิพย์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงนภสร  กอบวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงนริศรา  ธิบดี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
367
นางสาวนริศรา  สัจจโภชน๋
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ  เดชชนะ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายนฤพัฒน์  เพชรสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
370
นางสาวนฤมล  ขนบธรรมกุล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 416 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
371
เด็กหญิงนฤมล  ประพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
372
นางสาวนลินทิพย์  ใจมั่น
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงนวนันท์  สุรัตนะพราหมณ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงนวปฎล  ศรีโชติ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายนัทธพงศ์  สดุกขำ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงนันท์ชพร  โกละกะ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงนันท์นภัส  คันฉ่อง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูศรี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
380
นางสาวนันท์นภัส  เพ็ชร์ขน
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิสาละ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงนันท์นภัส  สว่างศรี
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายนันทพงศ์  ธรรมรงค์รัตน์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายนันทภพ  แซ่หลี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงนันศิตา  สืบไทย
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงนิชานันท์  จันทร์หนองไทร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงนิฌานันท์  บวรวัชราพันธ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายบพิตรภิมุข  สุขต้น
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทรภักดี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงเบญจมาพร  เสมียนเพชร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายปฏิพัทธิ์  ไชยยศ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายปฐมพร  อ่วมน้อย
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงปณาลี  ยิ่งเภตรา
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงปณิดา  ราษฎร์เจริญ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงปณิตา  เรืองอุทัย
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายปณิธาน  เรืองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงปณิธิ  ทิมทับ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
398
นางสาวปภัชญา  จิตต์ชาตรี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงเกิด
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายปรเมศ  ปานตู
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายปริญญา  แท้นทอง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงปวันรัตน์  นุ้ยบุตร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  โอชุม
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
404
นายปัณณวิชญ์  เพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายปัทฐวุฒิ  จันทร์ภักดี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 423 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
406
เด็กหญิงปานชนก  ขุนณรงค์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
407
นางสาวปุญญิศา  มัชฌิม
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงปุญญิศานันท์  สังข์ไขย์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงปุณญิศา  อัทพล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายปุณณัตถ์  โกละกะ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
411
นางสาวปุณยนุช  หนูสุข
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายพงศกร  ปานอั้ง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายพงศภัค  แพเกิด
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
414
นางสาวพนิดา  แก้วชลคราม
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงพรกมล  ตู้ประกาย
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงพรชนก  จงพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงพรธิดา  ชูขันธ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงพรนภา  กอบวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงพรนภา  หวังประโยชน์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงพรพรรณ  เพราแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
421
นางสาวพรรณเคลือ  ทิพย์ทอง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงพรรณพระษา  เมืองพร้อม
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงพรรณภัทร  ปลีแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
424
นางสาวพรรณศร  พานแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงพรลภัส  ไชยพงค์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
426
นางสาวพรหมพร  กอบอำไพ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชมเทศ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
428
นางสาวพัชรภรณ์  หีตหนู
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายพัสกร  บัวชุม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมเมศร์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงพิชามญช์  เดชศักดา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงพิณิชฎาวรรณ  ฤทธิกุล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายพิภูชนะ  ภูเหลี่ยม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
434
นางสาวพิมพ์ชนก  ทิพรัตน์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
435
นางสาวพิมลวรรณ  หนูสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงพิไลวรรณ  บุญศรีนุ้ย
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายพิสิษฐ์  ขำเกิด
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายพีรภัทร  พูลธัญกิจ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
439
นายพีรวิชญ์  เครือรัตน์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายเพ็ชรพงษ์  ทองอร่าม
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 424 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กหญิงเพชรไพลิน  ทองท่าพยา
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถิ่นเทพา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายภคธร  มีนะพงษ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายภคพัฒน์  คำอุบล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงภัคจิรา  ไพนุรัตน์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองแผน
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายภัตภูมิ  สุขเมือง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงภัทรธิดา  หมันหลิน
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
449
นายภัทรพงศ์  เดชสุข
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงภัทราพร  ชัยธวัชธำรง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายภาณุ  ต้อยแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายภานุพงศ์  รัตนะ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายภีรพงศ์  จอนเอียด
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายภูชิสสา  วรรณวิริยวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์ดำ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายภูมิ์พันธ์  ขันฑะสีมาเฉลิม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
457
นายภูเมศร์  อินทร์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายภูริณัฐ  แก้วพงษ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายภูริณัฐ  ภักดี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
460
นายภูริณัฐ  สามเคี้ยม
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายภูริวัฒน์  อินทชาติ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
462
นายภูวดล  มุขนาค
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
463
นายภูวรินทร์  กล่อมเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายภูวิศ  สมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายโภคิน  ก้องศิริวงศ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
466
นางสาวมันฑิตา  วิชัยดิษฐ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
467
นางสาวมีนฑิญา  เพชรประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงเมทินี  พิมพา
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงเมธาวี  คงมา
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงเมธาวี  ปานดี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงเมลดา  ลิขิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายรพีภัทร  คงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายรัชชานนท์  บุญรัตน์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายรัชชานนท์  มยาเศรษฐ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายราเชนทร์  รัตนศิลป์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 425 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
เด็กหญิงลลิตภัทร  บุญเมือง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงลลิตภัทร์  ขีดเรือง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงวณิตสรา  ศรีไวยพราหมณ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงวทันยา  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงวนันณ์ญา  บุญพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายวรกานต์  อินทมาศ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายวรทัต  รอดทับ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
483
นายวรวิช  แซ่หลี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายวรวิชญ์  พัฒน์แช่ม
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงวราภรณ์  นิยะกิจ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงวราภรณ์  ร่มโพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงวรุณี  เรียนพิษ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายวันฉัตร  ระฆัง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงวิชญดา  เกิดพิกุล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงวิภาภรณ์  สืบกระพันธุ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงวิรัญญา  พัฒน์ชู
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายวิริทธิ์พล  จันทร์ปาน
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายวิริยะ  ตันติปิฎก
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายวีรภัทร  แก้วบัญฑิตย์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
496
นายวีรภัทร  ว่องวงศกร
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายวุฒิกร  รอดไทย
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายศตวรรษ  ช่วยบำรุง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงศราวดี  สาครโยธิน
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายศรุต  วิชัยดิษฐ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
501
นางสาวศศิกานต์  พ่วงขำ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงศศิประภา  ชูเมฆ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงศศิวิมล  อิทรพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายศักดิ์นรินทร์  เปลียวปลอด
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงศิริญญา  ช่วยคง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงศิริรัศมี  เอี่ยมสำอางค์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
507
นางสาวศิริวัลย์  เพ็งจันทร์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
508
นางสาวศิโรรัตน์  ช่างเหล็ก
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายศิวกร  แก้งคงคา
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายศิวกร  ศรีมาลา
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 426 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
511
นายศุภกร  สุริย์เตอร์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงศุภกานต์  ว่องย่อง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายศุภณัฐ  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
514
นายศุภัชกร  สอนประสม
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
515
นายสถาปัตย์  มะดวง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายสมัชญ์  พงศ์สกุล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
517
นายสัญทัต  ไชยฤกษ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงสิตานัน  หนูชลคราม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายสิทธินันท์  แดงมะแจ้ง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายสิปปกร  เดชะ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายสิรวิชญ์  ปัจฉิม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงสิริยากร  หนูจันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงสุกัญญา  บุญรักษา
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายสุเกษม  เกิดกุล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์มณี
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงสุชาวดี  จั่งโล่ง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงสุชาวดี  จันทนิล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
528
นางสาวสุดารัตน์  อุปการแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
529
นายสุธิเดช  มีจิตต์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
530
นางสาวสุธิมนต์  รื่นพานิช
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
531
นางสาวสุธิมา  รื่นพานิช
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงสุธิษา  แก้วสงค์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงสุนิษา  สังข์รอด
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงสุพัตรพิมล  ทำนองดี
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงสุภัทธิชา  มุ่งไหม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงสุภัสสร  สอนทอง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงสุภาวดี  เรืองเพชร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงสุวรรณา  แป้นหอม
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายสุวโรจน์  ปานคง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญนำ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โมธารา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายโสภณ  ถิ่นวัดกลาง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
543
นายหัสนัยน์  อิ่มสกุล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
544
นายอดิศร  พริ้มจรัส
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายอดิศักดิ์  ไสยรินทร์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 4 ห้อง 427 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
546
นางสาวอทิตติยาภรณ์  อ่อนเพ็ชรคง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายอธิรุณ  ประทานทรง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
548
นายอธิวัตติ์  ไชยฤกษ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงอธิษฐ์  ปัญญาคำ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
550
นายอนันดา  เมืองน้อย
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงอนิสรา  หีดเทพ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงอนุสรา  สุขโสม
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงอพิชญา  แก้วมีวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
554
นายอมรเทพ  ยี่โถ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงอรนลิน  เสถียร
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงอรนลิน  ห้องเสงี่ยม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงอรอุมา  ชิตเดชะ
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายอริยวรรต  อริยทรัพย์สกุล
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงอริสา  หีตเทพ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงอรุณา  แก้วเมือง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
561
นางสาวอโรชา  ลิมปาภินันท์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
562
นางสาวอลิสรา  ยังกิเร
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
563
นางสาวอลิสา  ยังกิเร
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายอศิระ  ศรีวิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงอสมาภรณ์  คงสงค์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงอัญชุลีพร  หนูจู
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงอานันท์ปภา  ขวัญยืน
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงอารยา  จันทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายอิทธิพล  จิตสงค์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
570
นางสาวอิริยาราม  ชูวงศ์ทวิพงศ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงอุรณา  เเก้วเมือง
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายเอกธนัช  เหมหรรษา
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคารสัตตบรรณ ห้อง 213 โรงเรียนบ้านนาสาร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
573
เด็กหญิงกนกภร  บุญแสง
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงกนกวรรณ  สีแดง
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงกรรวี  สมบัติ
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายขรรค์ชัย  กิจขุนทด
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วิเศษวุฒิสาร
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายชาญวิทย์  นาคแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดุลยาสิทธิพร
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงณัฐนิชา  วุฒิจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงณัฐรัตน์  บัวบาล
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายธนกร  ยิ้มชื่น
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายธนากร  ขุนทองแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงธมลวรรณ  สุรัตนพราหมณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายนนทวัฒน์  ขุนทองแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงนิชนันท์  ช่วยพัฒน์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายบัญญพนต์  พิมลศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงปณิตา  เดยังรัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงพรชนัน  หนูจันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายพีรภัทร  ชูเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายพีรวิชญ์  พนาเกษตรไพศาล
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงภาวินี  แก้วกระจก
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายภีรพัฒน์  ทองนา
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายภูริภัทร  แซ่อุ้ย
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายภูวิศ  ช่วยบำรุง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงลลิตภัทร์  พััฒนสิงห์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงวิสสุตา  หนูสิงห์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายศักดิ์ดา  ขุนพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงศิริพร  ทองศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงแสงปฏิมา  โชติช่วง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายอนุรักษ์  หนูน้อย
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 2 ห้อง 212 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
602
นางสาวกชนันท์  อ๊อสปอนด์พันธ์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงกณิชสุมน  พรหมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สิทธิเสรีวงษ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงกนกพร  แสงสุข
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงกนกวรรณ  คลองเงิน
ม.1
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงกมลชนก  นิลชัด
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงกรกนก  ทาตา
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงกรณ์ณัช  บุญญากร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงกรองกมล  บำรุงยุทธ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายกฤตนัย  พยุหกฤษ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายกฤตพณ  เชาวนะสินธุ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายกฤตเมธ  นิยมธรรม
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
614
นายกฤติณห์  วิศาล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงกฤติยา  วิไลวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายกฤษกร  บุญนิมิตร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายกฤษฎา  เจียรจิระธิกุล
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายกฤษณะ  ศรีวิสัย
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายกฤษณ์  ชาญนคร
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
620
นางสาวกวินสุดา  ช่วงสม
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายกองทัพ  มยาเศส
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
622
นางสาวกัญจน์ณิชา  พูนพิพิธ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายกัญจน์  ชุมวิสูตร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ชัย
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุไรวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุษยากุล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลิสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงกัณฐี  มะเย็ง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายกันตภูมิ  เพชรศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พรหมภินันท์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายกันตินันท์  เพชรพิรุณ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงกัลยกร  มีพันธ์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงกานต์พิชชา  มีแสง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
634
นางสาวกานตรัตน์  สุภัตราภรรณ์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายกายภัทร  ยงญาติ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
636
นางสาวกิตติกา  ศรีบุณยะแก้ว
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 2 ห้อง 213 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
637
นายกิตติธัช  ยอดครุฑ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายกิตติพศ  จัตุธรรม
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายกิตติภณ  เฟื่องศิลา
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ทิพย์มงคล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงเกษมณี  รอดดี
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายขวัญชัย  ทองเทพ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายขุนพล  พรหมศร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงคณัสนันท์  แซ่อื้อ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายคณิติน  อุดมศรี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายจงภัค  หาญกลับ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงจริยา  สมบุญ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายจักรพัฒน์  เผ่าพะโต๊ะ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงจิณณพัต  เกื้อบุญแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงจิณห์นิภาห์  เวียงชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงจิณัฐตา  พลรักษ์เขตต์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงจิดาภา  ชมภูนุช
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงจิตติมา  เผือกเนียร
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายจิตรภณ  เทียบศรไชย
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงจิตราพร  ชูมาก
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงจิรฐิพร  มาวัง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายจิรพัฒน์  คล้ายอักษร
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงจิราพร  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงจีรนันท์  ไทยปฐมพงษ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายเจษฏาภรณ์  วิริยะอุดมกิจ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงชญาดา  คงทอง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงชญานิศ  เล่นทัศน์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายชโณทัย  กระแจ่ม
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายชนะนัย  แสงแก้วพะเนาว์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงชนัญญา  บุญคงมาก
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงชนาภัทร  ดำทอง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงชนิตร์นันทน์  เมฆอำพล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
668
นางสาวชยากานต์  พากเพียร
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายชยุต  โชคกิจการ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงชลธิชา  สัตบงกฎ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายชลันธร  ชื่นอารมณ์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 2 ห้อง 214 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
672
เด็กหญิงชลันธร  โพธิประสาท
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงชลิตา  หอมลาภ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายชโลธร  รัตนจินดา
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงชวัลนุช  ธนูทอง
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทองคละ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายชวิน  คุโรปกรณ์พงษ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงชวิศา  เพชรประพันธ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายชัยภัทร  อินทะเสม
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงชาลินี  เจริญจิต
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายชินกฤตณ์  โกยทอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายชินวัตร  อ่วมเครือ
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายชินาธิป  พรหมชู
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายชิษณุพงศ์  จิตดี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
685
นางสาวชื่นกมล  หิตะโกวิท
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงชุติภา  ช่วยพินิจ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายชุติภูมิ  ยังมี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงชุติมา  บุญนาโค
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ตรี
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายโชติพัฒน์  เกตุนวล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงฌัฐชา  รักขันโท
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงญาณิกา  ร่มแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงญาณิศา  แพรสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงญาณิศา  เสนะกูล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงญาณิสา  อภิสนทสมบัติ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายฐปนนท์  กุยุคำ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายฐปพล  คงคาเพชร
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงฐานิกา  สุนทรหงษ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงฐิติกา  บุศปพงศ์
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงฐิติชญา  พวงเหล่าเวช
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงฐิติยา  มีดีภาค
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงณญาดา  รัตตะมาน
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายณฐวรรต  จันทร์เอียด
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายณัฏฐชา  จินดาแดง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายณัฏฐณรงค์  อุดมประมวล
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 2 ห้อง 215 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
707
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จามจุรี
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เที่ยงตรงจิตต์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายณัฐกิตติ์  พรหมนุช
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
710
นางสาวณัฐชยา  บุญทอง
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงณัฐฐิตา  พิกุลเงิน
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายณัฐตนนท์  ภู่เจริญ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองหิรัญ
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศรี
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงณัฐนันท์  สังปริเมน
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขพาสน์เจริญ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายณัฐปคัลภ์  เขาบาต
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงณัฐพร  หญีตน้อย
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงณัฐภัสสร  สังวรกาญจน์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายณัฐภูมิ  เลขะชัยวรกุล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์วานิช
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงณัฐริษา  ทองพานิช
ม.1
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีทวี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงณัฐวิภา  ยอดประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
726
นายณัฐวุฒิ  สิมมา
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงณิชกานต์  พาลีวล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงณิชชาวีณ์  เลิศพัชรกาญจน์
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงณิชา  ธารีรัตนาวิบูล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงณิชา  ธารีรัตนาวิบูลย์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงณิชานันท์  นุ่มปาน
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเหลือ
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญธรรม
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
734
นางสาวณิชาภัทร  รัตนพร
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงณิชาภา  นาคสมบัติ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
736
นางสาวดรัลรัตน์  เกษแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายดลสุข  เถาเล็ก
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงดวงกมล  สิทธิราม
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงดารารัตน์  ชนะน้อย
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงดาวประดับ  ทรัพย์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายตันติกร  สุนทรรัตนานนท์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 2 ห้อง 222 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
742
เด็กชายตาบเพชร  ยังพลขันธ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายติณณภพ  ทวีพันธ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงถวัลยา  ปลพัฒน์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงทักษวดี  ก่อกิจเถกิงกูล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายทัศน์ธนิน  เพชรไฝ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงทัศไนยกาญจน์  รอดโต
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  หีตเสมียน
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายธกฤต  แย้มโสพิศ
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายธนกร  ชูกลิ่น
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงธนชพร  เนียมสมบัติ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงธนวรรณ  เพชราจร
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงธนัชพร  เพชรแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
754
นางสาวธนันญดา  นุกูลประทีป
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงธนัสถา  ซังทอง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายธรรมสรณ์  ศรินจันทรกุล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
757
นายธฤต  พุ่มพวง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงธฤตมน  นิยมธรรม
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายธัชชัย  นครพัฒน์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขำขาว
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
761
นางสาวธัญญลักษณ์  สุริวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงธัญญารดา  พลคณา
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงธัญพร  ชุมเกษียร
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงธัญพร  แย้มมีศรี
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงธัญสิริ  ธนูศิลป์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายธัญสิษฐ์  เรียบร้อย
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายธีร์จุฑา  ยิ้มแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายธีรภัทร  หัสไทรทอง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายธีรวัฒน์  ง่วนชู
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงธีรารัตน์  บุญลอย
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
771
เด็กชายนนท์ปวิธ  ไกรเกรอะ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงนนทพร  คชหาญ
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
773
นางสาวนพวรรณ  อนิโรจน์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายนภพล  นาคสิงคราญ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายนภัสกร  ปิตะสิงห์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงนภัสร  กุศลประคอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 2 ห้อง 223 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
777
นางสาวนภัสวรรณ  พงศ์พิมล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงนภัสสร  กับกิว
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงนภัสสร  บุญรัตน์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายนรวิชญ์  อุ๋ยประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงนรวีย์  ขันธศิลป์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายนฤโดม  จงกล
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงนฤพร  จันทรกูล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายนวัฒกรณ์  ยอดเสน่ห์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงนัทธมน  ตุ่นหรัด
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงนันทฉัตร  ศรีธาตุ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษวิริยะการณ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขุนหลัด
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงนันท์นภัส  รู้จำ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
791
นางสาวนันท์นภัส  ใหม่ด้วง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายนันทิพัฒน์  สถิระพจน์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
793
นางสาวนันทิยา  พุทธกำเหนิด
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงนิชนันท์  ภาษยะวรรณ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายนิธิกร  พุกบัวขาว
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายนิธิพงศ์  เจี่ยกุลธร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงเนตรกมล  ชูสุริแสง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
798
นางสาวเนตรบดินทร์  อินทสระ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงบัณฑิตา  กลักดวงจิตต์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายบุญญพัฒน์  กิตติชนม์ธวัช
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
801
นายบุริศธ์  สุทธิพล
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายปฐมพงศ์  ปานเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงปณศร  ศรีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงปทิตตา  พวงมาลัย
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
805
นางสาวปพิชญา  ถึงวิสัย
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงปพิชญา  สุวรรณเนาว์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชาญชัยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงปรชมล  สีหาพัด
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงปรางวลัย  อพันโท
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
810
นางสาวปราญชลี  วีระวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายปวริศร  ราชบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 2 ห้อง 224 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
812
เด็กหญิงปวริศา  กาลพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อักษรทิพย์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
814
นางสาวปวีณ์นุช  ไวท์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายปัญญ์  พันธ์ถาวรวงศ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายปัณฑ์ธร  จันทรมณี
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงปัณฑนิษฐ์  บุญญอารักษ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงปัณณธร  พรมเล็ก
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงปัณณพร  สินประจักษ์ผล
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงปัณทชา  อินทรแหยม
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงปัทมพร  ครรชิตวิทูร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงปาเจรา  เปรียบปราง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายปาณัสม์  ผลอินทอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงปาณิศา  ศิลปวิสุทธ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงปาลิดา  ลอยธาร
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงปิยธิดา  จีนย้ง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงปิยมน  เสรีกำธร
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายปิยวัฒน์  สกุลตธนิชย์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงปิยะธิดา  วานมณี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงปิยากร  สมพร
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงปุญญิศา  สังข์กล่ำ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงปุณยนุช  ทองนาค
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงปุณยวีร์  กลอยสวาท
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
834
นางสาวปุณยวีร์  โสภาผล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
835
เด็กชายปุลวัชร  ทับเคลียว
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงเปมิกา  เพชรวารี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงเปมิศา  สังขมุรินทร์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงเปรมิกา  พรหมกำเนิด
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงไปรยา  มาตฒิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายพงศกร  ภาสพานทอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
841
เด็กชายพงศกร  อุชุภาพ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายพงศ์ปณต  แก้วสวี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายพงศ์ปณต  มณีแดง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายพงศ์พันธุ์  วิเชียรโชติ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายพงศพัศ  เจียมสุชน
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายพงศ์ศรัญ  สมพงศ์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 2 ห้อง 225 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
847
เด็กชายพชรพล  สว่างมณี
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายพชรพล  สว่างรมณ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายพนธกร  ปากจั่น
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
850
นางสาวพนัชกร  อินทะเสม
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
851
นางสาวพนิตพิชา  จีนไทย
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายพรปิยะ  ศรีแสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงพรพอดี  ชุมเกษียร
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงพรไพลิน  สุชาตืพงษ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  วรรณเผือก
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงพรรณวดี  แจ่มจำรัส
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายพรรณวุฒิ  ชูแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงพรรภัตร์ษา  สุพรรณา
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงพรรษพร  บุญธรรม
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงพรลภัส  สุขประวิทย์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายพัชรพงษ์  อุไพศิลป์สถาพร
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงพัชรินทร์  หอมจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงพัณณิตา  เพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายพัทธนันท์  ญุทันธีธนันท์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายพัทธนันท์  ผุสดี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงพิชชาภา  อินทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงพิชญธิดา  จีนกิ้ม
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิเศษสุข
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงพิชญาดา  เสนาคชวงค์
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธีระโสพิศ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
871
นางสาวพิมพ์ชนก  จุลเพชร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
872
นางสาวพิมพ์ตะวัน  ธีรประภาส
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมัยแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
874
นางสาวพิมพ์ลภัส  แป้งอ่อน
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  สวาสดิ์นา
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงพิมพิกา  ลือสกุล
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงพิยดา  ขนอม
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายพีรดนย์  เสงี่ยมวรกุล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายพีรศิลป์  มุลกุณี
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายพีรศุ  พสุโร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายพีรัชชัย  สยอง
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 2 ห้อง 232 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
882
นางสาวพุทธิชา  นุ่นทอง
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กาญจนศิริพงศ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชูสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงเพ็ญสุภา  สินสุภา
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงแพรพลอย  ฮวดปากน้ำ
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงแพรพิไล  ขวัญทอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงแพรวา  เกษแก้ว
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายภวินท์  โกมลมาลย์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงภัคชญดา  ปั้นศีล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงภัครมัย  สังข์ปริเมนทร์
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงภัณฑิรา  เพชรประพันธ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายภัทรชัย  ลี้ยุทธานนท์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงภัทรทิยา  ตั้นตี๋
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงภัทรธิดา  พัฒนธานี
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
896
นางสาวภัทรนันท์  คิดการ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
897
นางสาวภัทรศยา  อักษรพันธ์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทิพย์มงคล
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายภากร  นพชำนาญ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายภานุวัฒน์  ประทุมมาศ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงภาพิมล  ใจเย็น
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงภาสินี  จริยานุกิจ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จุลสิทธิโยธา
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงภีชญา  ชูธิบัติ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายภูชัสส์  ฉวาง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายภูบดี  ทักษิณ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายภูมิชัย  ศรีชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชื่นธรรมรักษ์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายภูมิรพี  งั่นบุญศรี
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายมนภัทร  ศุกลสกุล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงมิรันตี  เอี่ยมปรีดี
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายเมธัส  เข็มทอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายยศภัทร  ชลชลา
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายยศวิน  จงศรีวัฒนพร
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายรพี  ศรีนวล
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงรมัณยา  ถนอมพันธุ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 2 ห้อง 233 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
917
เด็กหญิงรมิตา  สุขพาสน์เจริญ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงรังสิยา  เวชประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงรัญชิตา  ศรีชุมพ่วง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงรัตติกาล  ลาภผล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงรัตนาพร  จินดาชื่น
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภู่ขวัญเมือง
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงรียากร  เกรียงไกร
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงรุ่งรวี  มงกุฎวิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายลวิตร  เจนวิชชุวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายวชิรศักดิ์  ผิวนิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงวรกมล  จันทร์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงวรกมล  ใส่ใจดี
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายวรปรัชญ์  เมืองแดง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงวรรณ์อัปสร  แก้วมะหิงษ์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงวรรณิดา  เนตรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงวรรณิดา  วรรณเผือก
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงวรรธิดา  บุญญกาศ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายวัชระ  จันทร์เกตุ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
935
นางสาววิภาวรรณ  ราชวงค์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงวิมลสิริ  บุญยก
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงวีรยา  พรหมยก
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
938
เด็กชายเวสลี่ ชานนท์  คูเพอร์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงศรัณยา  นุ้ยไซล่า
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงศลิษา  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงศศิชา  โชติคุต
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงศศิตา  รุณแสง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงศศิธร  เนตรประไพ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงศศิธร  อัครมโนไพศาล
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงศษิณา  สุขสุวานนท์
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
946
เด็กชายศสรรค์  รัตนลาโภ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
947
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คนล้ำ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายศิรวิทย์  หลักกำจร
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
949
นางสาวศิริขวัญ  เศษสุข
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงศิริมา  อาสน์ทอง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายศิวกร  คีรีสันติกุล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 2 ห้อง 234 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
952
เด็กชายศุภณัฐ  คุ้มครอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายศุภณัฐ  หวังเจริญกุลชัย
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงศุภรดา  บุญเกื้อ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายศุภสัณห์  ชิดชัยโย
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงศุภัชญา  เกาะมุก
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายศุภากรณ์  ทับเนียม
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
959
นางสาวศุภิตา  พัฒสถิตย์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายเศรฐพงษ์  จันทรตรี
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงสมิตา  พัดเพ็ง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
963
นายสรรเพชร  อินทรสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงสริตา  แก้วงาม
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงสโรชา  นุ้ยพ่วง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงสลิลทิพย์  อุ่นใจ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
967
เด็กชายสันต์ทัศน์  ลาภสุวรรณวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงสายสุรีย์  ยังศรีนาค
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายสิปปวุฒิ  กุมพิมล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงสิรนุช  กุศลประคอง
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
971
เด็กชายสิรภพ  อาจหาญ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายสิรวิชญ์  ชุมจินดา
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
973
นางสาวสิริกร  หมั่นสกุล
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงสิรินดา  ชังอินทร์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายสุกฤษฏิ์  จันทร์ทัพ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายสุทธิโชติ  ม่านทอง
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
977
นางสาวสุทธิดา  เย็นสนิท
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายสุประดิษฐ์  มิกขุนทด
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงสุพรรัตน์  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
980
นางสาวสุพัชฌาย์  เมืองใจ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงสุพิชชา  บุญประสงค์ทัน
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงสุพิชฐา  พันสนิท
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายสุภัทรภณ  ตรีทอง
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงสุภาพร  จันทรกานต์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงสุภาวดี  สุขวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงสุรีรัตนา  ยนปลัดยศ
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคาร 2 ห้อง 235 โรงเรียนศรียาภัย
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
987
เด็กหญิงสุวภัทร  เหล็กประเสริฐชัย
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายโสภณธีร์  รัตนไชย
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงโสภิดา  ชูแสงศรี
ม.2
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
990
นางสาวโสภิตา  แก้ววิจิตต์
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายหฤษฎ์  ประมงค์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงอภิชญา  สนทมิโน
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงอภิสรา  ศรีสน
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงอมลวรรณ  สุภาคม
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
995
นางสาวอรณิชา  กัลยาณกิตติ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงอัจฉรียา  รอดเผือก
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงอัญชนา  อ่อนละมัย
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายอาณัติ  มเหศักดิ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
999
นางสาวอาทิตยา  วิชัยดิษฐ
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายอาทิตศร  ศรีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
1001
นายอิทธิวัฒน์  ลิ้มประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงอินทิรา  ศีลบุตร
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงเอมิกา  เหล่าอนันต์ธนา
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงไอศวรรย์  แซ่อุ่ย
ม.3
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 11

ณ อาคารนนทรี ห้อง 512 โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1005
เด็กชายกฤตานนท์  ศรีวิไล
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายเกื้อกูล  ฉายากุล
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงฐิติชญา  อัชจาทร
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พุฒิเนาวรัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายณัฐชนนท์  นุชธานี
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงณัฐชา  เบ็ญจมณี
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายธีธัช  โสภณมณี
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงปาณิสรา  ลิมานนท์
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายปุญญพัฒน์  อำพันมณี
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงพินาภรณ์  พรมเพ็ง
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงเพรียวพันธ์  ถาวรนุรักษ์
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กชายภครพรรณ  สามเรือนทอง
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงลลิตภัทร  ศรีพรหม
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงวิลาสินี  ขาวปากช่อง
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงศลิษา  ชีวะ
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงสิริกร  ทับไทร
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เวชยม
ม.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น