ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
นางสาวกชกร  อยู่ฉิม
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  สมศรี
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
3
นางสาวกชพรรณ  ใจศักดิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกณิศ  ดำรงสัตยาภรณ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกตัณณ์  ชาญรัตนพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกนก  เกาะโพธิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกกานต์  จันนาค
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกพรรณ  สุขหอม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกรัตน์  เพชรนิล
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์คง
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มาก
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
12
นางสาวกนกวรรณ  เชื้อวงษ์
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
13
นายกนกศักดิ์  อ่วมเนตร
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกนต์ธีร์  อินทร์พรหม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกนากานต์  คงกระพันธ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกมลชนก  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกมลชนก  แก้วกลาง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกมลชนก  สว่างวัฒนารักษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกมลฑิตา  แผนสง่า
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกมลพรรธน์  ปักเขตานัง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกมลภพ  เกตุมั่งมี
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกมลรส  ธีรานนท์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกมลรัตน์  แต้มจันทร์
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
24
นางสาวกมลรัตน์  พุฒเทศ
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
25
นายกรกต  เชื้อแถว
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกรกมล  กลั่นปรุง
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกรชนก  พัชราก่อกิจ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกรชนก  เพิ่มสิน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกรชนก  วัดแย้ม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกรณ์ธิวุฒิ  พูลหิรัญธนกุล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกรณิศ  คำแก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกรปภา  เปี่ยมปาน
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกรภัทร์  รักเกียรติยศ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงศรี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกรรวี  ธุระกิจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
นางสาวกรวรรณ  ไก่แก้ว
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกรวิชญ์  ฤทธิ์รัตน
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกรวีร์  เรืองจันทร์
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกรินทร์  เพ็ญสุข
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกฤต  ก้าวประเสริฐดี
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายกฤตณกร  เส้นทอง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกฤตธัช  ไทยสงฆ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกฤตพร  สมใจเพ็ง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกฤตภาส  หรั่งวัด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกฤตภาส  อิ่มทั่ว
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกฤตเมธ  กรรณเทพ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกฤตเมธ  เจ้าอินทร์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
48
นางสาวกฤตยา  คุณสี
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกฤตลักษณ์  ลิ้มสุข
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกฤติณ  วัฒนาโภคยกิจ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกฤติเดช  สมบัติกำไร
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกฤติธี  จงศักดิ์สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายกฤติน  อมรโมฬี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกฤติน  อาศจินดา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายกฤษกร  ศตรัตพะยูน
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
56
นายกฤษฎา  กลั่นยิ่ง
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายกฤษฎา  ตาเต่า
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกฤษฎา  สุขกมล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกฤษณ  พราหมเกษม
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
60
นายกฤษณะ  สีแดง
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกฤษณา  เอี้ยวงามดี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงกลุลศิริ  อินทราพงษ์
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกวินันท์  อภิรักษ์น้นท์ชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายกษมา  ใจเก่ง
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายกษิดิ์เดช  นิเวศวรทานต์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายกษิดิสฐ์  เหลืองปฐมชัย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายก้องกิดากร  แก้วกำเหนิดพงษ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายก้องภพ  นุชเจริญ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายก้องภพ  มัสยวาณิช
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายก้องภพ  รุ่งวัฒนานนท์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายก้องภพ  อ่อนคำ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกัญชลิกา  รัชดาดาล
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกัญญพัชร  คำเวียง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกัญญรัตน์  แสงกล้า
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคเพชร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอมเนียม
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอสกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกัญญาพร  กลั่นกล่อม
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลับวังกล่ำ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สังข์สุข
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
81
นางสาวกัญญารัตน์  ด้วงเดช
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีมาก
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฤกษ์รอด
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนกล้า
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกตุการณ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
86
นางสาวกัญญาวีร์  ศรีสังข์งาม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายกัณตกัจจ์  ภุมรา
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญมีโชติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายกันต์ธสิษฐ์  คงทิพย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงกันติชา  ประเสริฐชัย
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายกันตินนท์  นิรมลไพสิฐ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายกันต์  ลิ้มวรางกูร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงกันยารัตน์  บัวเพชร
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงกัลย์นภัส  ศรีกาญจนเพิริศ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไทยสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุวรรณเมศ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงกัลย์สุดา  สงวนสุด
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เอี่ยมภิรมย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงกัลยากรณ์  กลิ่นกลั่น
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงกาญจณ์ระวี  ฉ่ำแสง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
101
นางสาวกาญจน์เกล้า  เอี่ยมสำอางค์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงกาญจนภัสส์  ปิติภิญโญ
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงกาญจนา  ช้างพลาย
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายกานต์ดนัย  ไชยโย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายกานต์ธเนศ  เนตรประภิศ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายกานต์ธัช  มหาบุญปีติ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงกานต์พิชชา  มีญาติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงกานต์ไพลิน  เทอดตระกูลรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงกานต์มณี  เกตุใหญ่
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงกานต์สิรี  แก้วใส
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายการญจน์กวี  บุญมี
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
112
นายการรัฐ  ปีติภพ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายการัณย์  หลวงปลัด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  มูลโมกข์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เสริมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายกิจศิริ  สะมะทอง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายกิตติ  สิงห์โตแก้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายกิตติ  แสวงทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายกิตติธัช  ไทรงาม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
120
นายกิตติพศ  เจาตระกูล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายกิตติพัศณ์  นักมหา
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายกิตติภณ  รูปิยะเวช
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายกิตติภณ  วงค์เลขา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
124
นายกิตติภัค  ยงไพศาล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงกิตติยา  เยื่อใย
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายกิตินันท์  แป้นโก๋
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงกีรติ  กังวานเลิศปัญญา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงกีรัตยา  พ่วงอำไพ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
129
นางสาวกุญช์ฐภัทร  เกษดี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายกุลกันต์  สหรัตนะโชติ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงกุลกันยา  สังข์สุข
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงกุลฑีรา  วรรณประวรรต
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงกุลณัฐ  กลิ่นมาลัย
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงกุลธิดา  บุญพรรณมงคล
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงกุลธิรัตน์  ศุภภัชกุล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงกุลนรี  พวงเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงกุลสตรี  ราชวงศ์
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายเก่งการ  จำปีขาว
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
139
นางสาวเกตุวลี  อั๊งศิริกุล
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงเกวลิน  ถาวร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงเกวลิน  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงเกศินี  ปลั่งกลาง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ศรีนอก
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงเกสร  โคสินธิ์
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงเกสร์จงกล  โพยมรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายเกียรติภูมิ  นาคครื้่้น
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายโกวิทย์  เพชรนิล
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
148
นางสาวขนิษฐา  มิ่งแม้น
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงขวัญจิรา  ร้อยแก้ว
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงขวัญหทัย  วลีธรชีพสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายเขมณัฐ  พรายแก้ว
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
152
นางสาวเข็มเพชร  สุคติ
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวเขมวิกา  สีสังข์
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงเขมิกา  สุพาลี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายคงสิน  ศิริวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายคชาทัช  กนกพรพัทธ
ม.2
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
157
นายคฑาพุธ  สุ่มเงิน
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายคณบดี  โพธิ์ทักษิณ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายคณพศ  ศรีสอาด
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายคณาธิป  ภู่คอย
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงคณิฏฐานันท์  ศิลปสธรรม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงคณิภา  ฤทธิ์อินทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายคณิศร  สังข์คอน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายคเณศวร  น้อยเกิดมี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายคมน์คณิน  ทีปประพันธ์ณี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงคุณัญญา  ทิพผล
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงจณิศา  พวงทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงจณิสตา  ธรรมบรรจง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายจตุรภัทร  อนุสรณ์พานิช
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายจตุรวัฒน์  งามขำ
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงจรรยกรณ์  คำดี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงจริยา  สว่างเลิศ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายจักรกฤษ  ศรีวิจิตร์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายจักรพงษ์  แตงโช
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายจักรพงษ์  หอมฟุ้ง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายจักรพันธ์  กอเผ่าพันธ์
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายจักรภัทร  สุขสมบูรณ์ธนา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายจักริน  สุขเกื้อ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
179
นางสาวจันทรัตน์  เวทยานนท์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงจัสมิน  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงจารวี  ศรีนาค
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายจารุกิตติ์  สุขสำราญ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงจารุพัสร์  สีดอกบวบ
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงจารุวรรณ  ปานพันธ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายจารุวัฒน์  ทับสี
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายจารุวัฒน์  สวนสวรรค์
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงจิณณพัต  แหล่งหล้า
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงจิณภัค  ศรีพรม
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงจิณห์นิภาดา  ธนาพิบูลพงศา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์เมธี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงจิดาภา  ชุ่มน้อย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงจิดาภา  พงศ์คหบดี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงจิดาภา  พันธ์หริ่ง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงจิดาภา  พูลเกษม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงจิดาภา  มหาธนเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงจิดาภา  แสงพลอย
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายจิตต์พิสุทธิ์  อ่องยิ้ม
ม.2
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายจิตติ  ศรีโพธิ์งาม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงจิตตินันท์  จิตต์มนัส
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงจิตรลดา  สาธุการ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงจิตรวดี  ปรางค์ภูผา
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงจิตรานุช  หินแก้ว
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายจิติพัฒน์  อารมย์ดี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงจินต์จุฑา  แต้มเรืองอิทธิ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีสอาด
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงจินตนา  กรเจริญ
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายจิรเดช  อ่อนแช่ม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายจิรพัฒน์  ชิณพัณณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายจิรภัทร  เปี้ยวน้อย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายจิรภัทร  ภัทรจินดา
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายจิรภัทร  วิบูลรังสรรค์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงจิรภิญญา  เอื้อศรีวัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายจิรวัฒน์  สินกลัด
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายจิรวัฒน์  เหียมสันเที้ยะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายจิรสิน  พุ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงจิรสุตา  ศิลปสธรรม
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายจิระพงษ์  สุขสม
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายจิระภัทร  รากทอง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญเร็ว
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงจิรัชยา  เอี่ยมสะอาด
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงจิรัญญา  ปรางทอง
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงจิรัฐพร  ธวัชวดีวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงจิราพร  คุ้มวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงจิราพร  พราหมณ์โสภณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงจิราพร  หนองบัว
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงจิราพัชร  พ่วงรอด
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงจิราพัชร  พินพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงจิราพัชร  เสน่ติบัง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงจิราภา  หินแก้ว
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายจิราเมศร์  พงศ์พิทักษ์
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายจิรายุ  เทพนัน
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
232
นายจิรายุ  พ่่วงทรัพย์
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายจิรายุส  วชิระวุฒิไกร
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงจีรนันท์  ด่วนดี
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  บุญโพธิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขำทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงจุฑามาศ  อยู่เย็น
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พราหมณ์ชื่น
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงจุลเพชร  จันทร์แสนโรจน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงจุฬาภัค  แก้วโกศล
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายเจตริน  กลิ่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงเจนจิรา  ทับเปลี่ยน
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายเจษฎา  เม่งพัด
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายเจษฎา  ศรีคงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายเจษฎากร  อยู่ประจำ
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายเจษฎางค์  นาคสกุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายเจษยุคคล  นกงาม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงฉัตต์มณี  ระเริงทรัพย์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ติยะบุตร
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ศิรเมธีศักดิ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงฉันทิสา  กะลำพัก
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พรมสี่หน้า
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายเฉลิมพล  อัตตนาถ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายเฉลิมราชย์  อาจธัญกรณ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงชญานิศ  ทองทับ
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
257
นางสาวชญานิศ  ปันจักร์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุขอร่าม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงชญาภา  สีดอกบวบ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงชฎาพร  บุญโพธิ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงชนกานต์  ทองนิ่ม
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายชนธัญ  เชื้อเวียง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายชนพล  เขียวประชุม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงชนมน  ชิ้นเขมจารี
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงชนม์ปวีณ์  โอปณะโสภิต
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายชนสร  เทียมทัดทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายชนะ  ชนะหาญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายชนะภัทร  ลูกศร
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงชนัญญา  ศรีทิพย์
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงชนันธร  แหวนทองคำ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงชนากานต์  เทพพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายชนาธิป  โลไธสง
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายชนาธิป  สุนทร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายชนิกร  นวมสุข
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงชนิกานต์  กนแกม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงชนิกานต์  วีรกิโกศล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงชนิดา  สัตบุศ
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงชนิดาภา  วาณิชธรานัน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงชนิตสิรี  ผลเจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงชนิตา  ริมฝั่ง
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายชนินทร  แก้วโกศล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายชนินทร  บุญศรีวงษ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงชนิภา  พราหมณ์น้อย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
284
นางสาวชนิสรา  เอี่ยมละออ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงชมพูนุท  ตลึงจิตร
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
286
นางสาวชมพูนุท  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายชยธร  เปลี่ยนอารมณ์
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายชยพล  หล้าแหล่ง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายชยันต์พล  เหลืองธรรม
ม.1
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายชยากร  ประทีป
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายชยางกูร  แซ่ตั้ง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายชยุตพงศ์  พูลม้าย
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงชรีรัตน์  สุกหอม
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงชลดา  ตีโยบลานนท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงชลดา  นาคสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายชลธาร  ขำโป้ย
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงชลธิชา  ม่วงไหมทอง
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงชลหทัย  ตือสกุล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงชลิตา  ตั้งอนันต์กุล
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงชลิตา  เย็นค่ำ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงชเลรัศมิ์  ชาครีย์รัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายชวกร  อาจสงคราม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายชวนากร  บ่อทรัพย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายชวิศ  ธรรมนิตย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงชวิสรา  หนูนาค
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงชอบพอ  หลายประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายชัชชญา  เกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
308
นางสาวชัชชญา  ศิริดีกิจ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายชัชชาย  สังข์อาษา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ผินเนตร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายชัชนันท์  คำสิงห์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายชัชพล  พระอินทร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายชัชวาล  คิดอยู่
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายชัชวุฒิ  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
315
นางสาวชัญญรัสย์  จิตจำนงค์
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
นางสาวชัญญานุช  ประสานนานุรักษ์
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงชัญญานุช  พลกำพนธ์
ม.1
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายชัญญานุช  มีเนียม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
319
นายชัยฤทธิ์  มิตรดี
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสังข์งาม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายชาติไทย  พรสมบูรณ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
322
นางสาวชานัญชิดา  พุพันธ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงชาลิษา  นกฉลาด
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงชาลิสา  ชอบอิสระ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงชาลิสา  พิชัยณรงค์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงชาลิสา  ลูกอินทร์
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงชาลิสา  สีน้ำเพชร
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงชิดชนก  โพธิ์ศรีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงชิดตะวัน  เพ็งอ้น
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายชินโชติ  ปัจฉิม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายชินดนัย  ตระการฐานณรงค์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายชินพัฒน์  แสงทวี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงชินา  รัตนจงจิตรกวี
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายชิษณุพงศ์  งามน้อย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชวนะ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายชิษณุพงศ์  นะอ่อน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจชื่น
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรสุขสว่าง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
340
นางสาวชุติกาญจน์  มาดี
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีสอน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
342
นางสาวชุติกาญจน์  เรียนรู้
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุภาแพ่ง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงชุติมณฑน์  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงชุติมา  เกิดสินธุ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงชุติมา  ชูวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
347
นางสาวชุติมา  หวังดี
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงชุติมา  อยู่สูง
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
349
นายเชาว์วัฒน์  พลอยบุศย์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงโชติกา  สุรเสริมพงษ์
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายโชติวิชช์  ดังสะท้าน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายโชติวิทย์  อัศวาภิรมย์
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงโชษิตา  สระนาม
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
354
นายไชยวัฒน์  ทับทิมไทย
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
355
นายญาณกร  ศรีอนันต์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายญาณเดช  จ่ายรักษา
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงญาณ์สินี  คุสินธ์ุ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงญาณินท์  อมรจุติ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงญาณิศา  ไชยแก้ว
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงญาณิศา  ต่านแตง
ม.1
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงญาณิศา  พิมพ์รส
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงญาณิศา  เหมียดไธสง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
363
นางสาวญาดา  จุลสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงญาดา  นัครามนตรี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงญาดา  ผิวขำทองดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงญาดา  มาลยกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงญานิศา  ธูปประทีป
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงญารินดา  ทองสอาด
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายฐตภพ  เกศเทศ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงฐานิตา  พงษ์สุนทร
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงฐานิสา  อุปมา
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงฐาปนี  อิสริยวงศ์ปรีดี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงฐิดายุ  กลับดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงฐิตาพร  ทองทับ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงฐิตาภา  ดำรงคุณาวุฒิ
ม.1
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงฐิตารีย์  ปานสง่า
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงฐิติมา  สนธิ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีถมยา
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวฐิติวรดา  โตแก้ว
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
380
นางสาวฐิติวัลย์  มีสิน
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงฑิฆัมพร  จุลชาติ
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงณกมล  บุตรดามา
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงณชนก  บุตรดามา
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายณฐกฤต  มากมิตร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงณฐินี  มณีรัสยากร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงณทิตญา  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายณภัทร  ขวัญชุม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
388
นายณภัทร  ช่วยเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายณภัทร  ธงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายณภัทร  ธรรมวิจิตรกุล
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายณภัทร  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมองค์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายณรงชัย  บัวจีน
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงณัจยา  เกียรติกำจร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงณัชชา  ทิพธรรม
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงณัชชานันท์  พรหมบาง
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทิพย์วิเศษ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายณัฎฐนันท์  รอดดีเพ็ง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรีสุขใส
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เข็มทอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จวบสกุลเวชช์
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประเสริฐสุโข
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูผา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนมุง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  แจ่มยวง
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
406
นางสาวณัฏฐนิชา  หินนท์
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงณัฏฐนิตา  ศิริวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงณัฏฐินี  คงศรี
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงณัฏธิชา  คงทัพ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงณัฐกมล  พฤกษาตะวัน
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายณัฐกฤษ  แก่นกุหลาบ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายณัฐกันต์  แสงนิล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เชื้องาม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พิโรดมภูพสุ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงณัฐกานต์  คชพงษ์
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายณัฐกานต์  พ่วงผล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายณัฐกิตติ์  ชุติวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายณัฐกิตติ์  เนื่องเนาวรัตน์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายณัฐชนน  เยี่ยมเพื่อน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงณัฐชมน  แสนวงศ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงณัฐชยา  จูน้อย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงณัฐชยา  สุกสว่าง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นฉุน
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงณัฐญาดา  ดอกบัว
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงณัฐฐณิชชา  อิทธิกรมหาศิริ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงณัฐฐา  คอนหงาย
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
427
นางสาวณัฐฑิฌาภรณ์  โพธิ์ชะอุ่ม
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยทองศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงณัฐณิชา  แตงอวบ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
430
นางสาวณัฐณิชา  เปี่ยมเจริญ
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลายละเอียด
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ศรี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมกลิ่น
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
435
นางสาวณัฐณิชา  เอี่ยมประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายณัฐดนัย  ช่อสลิด
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายณัฐดนัย  เลิศแก้ว
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงณัฐธยาน์  รุ่งวิกรัยวงศ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทับสี
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธิ์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายณัฐนนท์  อมรเมศวรินทร์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงณัฐนันท์  ม่วงงาม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงณัฐนันท์  สงค์หลง
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงณัฐนันท์  อาชาเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายณัฐนิติ  คิว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อรุณแสงศิลป์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายณัฐพงศ์  กำแพงพันธ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายณัฐพงศ์  ทับทิม
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายณัฐพงษ์  ต้วมสี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายณัฐพงษ์  ตาลลักษณ์
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายณัฐพัชร์  สตันยานันต์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงณัฐพัชร์  สังข์สุขวรกิตติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายณัฐภณ  เขื่อนทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงณัฐภรณ์  ท้าวนารินทร์
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายณัฐภัทร  วาสินานนท์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 112 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายณัฐภัทร  เศวตสุวรรณกุล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงณัฐมาพร  สมานมิตร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงณัฐรดา  จันทรเกตุ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงณัฐระพี  อุ๋ยตระกูล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายณัฐรัชต์  ฉิมเฉย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงณัฐรินีย์  พราหมณ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีภุมมา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
463
นางสาวณัฐวดี  เอี่ยมสอาด
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงณัฐวรา  กลิ่นฉุน
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงณัฐวรา  ทองแย้ม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่วมเครือ
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจเครือวัลย์
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองย้อย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
469
นางสาวณัฐสุดา  เรืองหยอย
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงณัฐสุภางค์  ประสพโชค
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงณัฐิดา  ภาธรกุล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงณัทกาญจน์  เอกรัตนโชติ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายณัทภพ  เพียรธรรม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงณาตารีย์  ลอยพริ้ง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงณิชกานต์  มูลสอาด
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงณิชนันทน์  พะโยม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงณิชนันทน์  อมรเมศวรินทร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงณิชมน  ดวงทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
479
นางสาวณิชา  เจิมขวัญ
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงณิชา  ภู่เนตร
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทองมา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  วรวัฒน์ชัยกุล
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทนนานนท์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงณิชาภัทร  รูปิยะเวชน์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงณิชาภัทร  วัชรากร
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงณิชารีย์  พิมพ์มานะกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงดนยา  วัฒชะนะพงษ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
488
นายดนุพล  แย้มนิล
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงดลนิสา  จันทร์นาค
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงดวงกมล  ปุริสพันธ์
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงดวงกมล  พานคำ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
492
นางสาวดวงแก้ว  ชะโลธร
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงดวงนภา  ไชยสัตย์
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงดารณี  เกรียงพานิชย์
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
495
นายดิศานุวัตร  วิทยาภรณ์
ม.3
โรงเรียนหัวหิน
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายดุจเพชร  สุพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
497
นายดุลยฤทธิ์  เหลืองธนารักษ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายเดชตะกานต์  นฤภัย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายเดชาชัย  แก้วกาหลง
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายตติยะ  อินพรม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
501
นายต้นน้ำ  เอี่ยมสอาด
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายตราภูมิ  ลักษณโกเศศ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายตรีชวิศ  ธิติภาสวงศกร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงตวงทอง  รักษาเวียง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายตาณ  อุดมสุด
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงตีรณา  กิ่งจันทร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงตีรณา  บรรลือทรัพย์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงตุลปัทยา  แพบุตร
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายเตชัส  สังข์สอาด
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายเตชิต  เผ่าวิจารณ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
511
นายเตโชดม  เพชรเรือง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงเติมฝัน  วศินนิติวงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายไตรภูมิ  หมื่นไธสง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงถาวรีย์  อินตา
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายถิรคุณ  หมู่ศิริ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายถิรเดช  บัณฑิตานุกูล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายถิรวัฒน์  ทับทิมแก้ว
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายถิรายุส  ศรชัย
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายทยากร  ตั้งศรีวงศ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายทยากร  ลุนราช
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงทยิดา  เตือนใจ
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายทรงวุฒิ  กิจเลิศพานิช
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงทรรศน์วรรณ  สีสะอาด
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงทรรศนันท์  กิจพ่วงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงทฤษมน  มุมอภัย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายทศพร  พันธุตา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายทัตเทพ  ศิริรักษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายทัตพงศ์  ประกอบชาติ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงทัตพิชา  เรืองขจร
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายทาวัต  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงทิพย์ธาดา  สุภา
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
532
นางสาวทิพย์นารี  ตะราษี
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงทิพย์มณี  พันธุ์สัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายทิพย์วัฒน์  เกาะน้อย
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงทิพรดา  หนูพวง
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
536
นางสาวทิพรัตน์  คงคุด
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงทิพรัตน์  ทนทาน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายทิพวัฒน์  สินธุพัฒน์สุข
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
539
นางสาวทีปกา  คำสุข
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
540
นางสาวธณัฐภรณ์  พรหมทิพย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายธณาวุฒิ  พุ่มแก้ว
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายธนกร  ขวัญแก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงธนกร  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายธนกร  ตั้งศิริกุลพร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายธนกร  บุญวัฒน์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายธนกร  หูทิพย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายธนกฤต  แท่นนิล
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายธนกฤต  รอดงามพริ้ง
ม.2
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายธนกฤต  เวทยนุกูล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายธนกฤต  สุเนา
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายธนโชติ  กุศลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
552
นายธนโชติ  ทับทองดี
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายธนโชติ  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายธนโชติ  พราหมณ์สังข์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายธนโชติ  เหล่าเกษม
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายธนณัฐชัย  คุ้มครองเลิศสิน
ม.2
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายธนดล  แตงอ่อน
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายธนทัต  อุ๋ยตระกูล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายธนนนท์  แผ้วลุ่มแฝก
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายธนนพ  ลีละสุนทเลิศ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายธนบดี  โชติรัตนะพงศ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงธนพร  ไทรพงษ์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงธนพร  นัครามนตรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงธนพร  บุญเต็ม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายธนพัฒน์  ทับทิม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงธนภรณ์  ล้วนเพชร
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายธนภัทร  ดลลชานนท์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
568
นายธนภัทร  ตามบุญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายธนภัทร  แท่นมณี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายธนภัทร  ป้อมสีทอง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายธนภัทร  ล้ำเลิศ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายธนภัทร  วนกิจสัมพันธ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
573
นางสาวธนภัทร  หวานใจ
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายธนภูมิ  อ่ำจิ๋ว
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
575
นางสาวธนวรรณ  สุริยัน
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายธนวัฒน์  ทองน้อย
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
577
นายธนวัฒน์  นาโพธิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงธนวันต์  คงพฤฒิโรจ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายธนวินท์  ชินพัฒนวานิช
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายธนเวทย์  แจ่มนาม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงธนัชญา  ตรงศิริ
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
582
นางสาวธนัชพร  จันทร์ขาว
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายธนา  ไชโยธา
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายธนากร  ธัชศฤงคารสกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายธนากร  ฟักเถื่อน
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายธนากร  สารธรรม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายธนาธิป  สันเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายธนานพ  หล่อภูมิพันธ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงธนาพร  โมกข์บุรุษ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงธนาภา  แย้มเกษร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงธนาวดี  ม่วงงาม
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายธนาสรรค์  คำดี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
593
นายธเนศพล  หีบแก้ว
ม.3
โรงเรียนหัวหิน
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงธมนวรรณ  รุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงธมลวรรณ  คงหอม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายธรรม์ธีร์  รอดชูแสง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายธรรมภณ  พลายแดง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายธราธร  คำใส
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ตั่นเติมวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายธัชกร  ใส่แย้ม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายธัชนนท์  ทองประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายธัชพล  บูรณารมย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
603
นางสาวธัญจิรา  ศรีวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงธัญจิรา  อุดมโภชน์
ม.1
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงธัญชนก  เกตุสุริวงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงธัญชนก  เต็มคอน
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
607
นางสาวธัญชนก  ปิ่นสุข
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
608
นางสาวธัญญ์ชนก  ตันธนวิกรัย
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
609
นางสาวธัญญธารี  ตันธนวิกรัย
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  อิทธิพลกังวาล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงธัญติตา  แก้วรุ่งฟ้า
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงธัญนัณร์  กัลยาลอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายธัญภูมิ  เตชะสมสุขดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงธัญมน  ราชเวียง
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงธัญลักษณ์  จุลชาติ
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยู่เย็น
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เอมโอษฐ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงธัญวดี  คำสุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ช้อนใจ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายธัญวัสส์  โมกกิจ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงธัญวีร์  ผ่องแผ้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงธัญสุดา  ระวังวงศ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงธันยา  อินพรม
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงธันยากานต์  ฐานอริยเมธีกุล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายธาวิน  ขาวละเอียด
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำห่อ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงธิดาวรรณ  ฤาดี
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงธิตยา  ลาภมาก
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายธิติ  รอดสิน
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงธิติมา  คำทิพย์
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงธิติมา  สายัญ
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงธิติวรรณ  ชาญทะเล
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายธิติวุฒิ  ผิวทน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายธีภพ  เจริญศิริ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายธีภพ  รัตนทรัพย์ศิริ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายธีรดนย์  อินจันทร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
637
นายธีรเดช  พรหมวิเชียร
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายธีรเดช  สีมนตรี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายธีรเดช  อุปถัมภ์
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
640
นางสาวธีรตา  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายธีร์ธวัช  ภู่ระหงษ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
642
นายธีรธาดา  ม่วงคำ
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายธีรนันท์  ครบแคล้ว
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายธีรนันท์  สุดยอด
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายธีรพัฒน์  กายเพชร
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายธีรภัทร  ไกรจิตต์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายธีรภัทร  ขัดแสง
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายธีรภัทร  เขตใหญ่
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
649
นายธีรภัทร  เงินสมุทร
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายธีรภัทร์  อินทร์จันทร์
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายธีรรัช  ชาวุฒิ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายธีรศักดิ์  คล้ายเพชร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายธีระภัทร์  พันใย
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายธีระวัตร  เลี่ยนชอบ
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายธีรัฐพล  งามพงษ์พรรณ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงธีราพร  พุ่มแย้ม
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงนงชนก  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงนงนภัส  จิตนาวา
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงนงนภัส  สุนทร
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงนงนภัส  อรชร
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายนนทพัทธ์  ปองรัก
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายนนทพัทธ์  หงส์ทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงนนทรมย์  บุญมั่น
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายนพณัฐ  ยาวไธสง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายนพพร  สายบัว
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงนพมาศ  สุขอิ่ม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายนพรัตน์  คุ้มเขต
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีนพรัตน์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายนพรัตน์  สุวรรณเวโช
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายนพรุจ  สินสุขอุดมชัย
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงนพวรรณ  ธรรมรัตน์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงนพวรรณ  อังคตรีรัตน์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายนพัตธร  เกตุทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
674
นายนภดล  ปานขำ
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงนภสกร  บัวไสว
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงนภสร  แก้วเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงนภสร  ทะนันชัย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงนภัชนันท์  ยอดทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงนภัส  จำปาทิพย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจริญเร็ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงนภัสศิตา  ม่วงไหมทอง
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงนภัสสร  ขจรศักดิ์ว่องไว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงนภาพรรณ  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงนภิสา  แก้วเจริญ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายนรภัทร  แก้วใหญ่
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายนรภัทร  แท่นมณี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงนรา  ราชสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายนราวิชญ์  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายนราวิชญ์  อินเทวา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงนรีกานต์  พันธฺ์บะออง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายนฤเบศร์  กล่อมจาด
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายนฤปนาถ  แต่แดงเพชร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงนฤมล  ปิ่นช้าง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงนลพรรณ  แตงชุ่ม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
695
นางสาวนลัทพร  พงษ์ศิลป์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงนลินรัตน์  ถัมภ์บรรฑุ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงนลินี  เพชรแดง
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงนวนันท์  รสจันทร์
ม.3
โรงเรียนหัวหิน
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายนวพล  อบแย้ม
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงนวิปรียา  ขำขม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงนัฏฐ์นรี  เครือเหลา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายนัฐธเดชน์  หนาแน่น
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายนัฐพล  บุญทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงนัทธมน  ชัยสิทธิ์สงวน
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์นิ่มไทย
ม.2
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายนัทธวัฒน์  ใช่ทอง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงนันทชพร  ศรีฟ้า
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงนันท์นพิน  พราหมณ์ชืิ่น
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายนันท์นภัส  ตั้งวงค์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่วมอุ่ม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงนันทนัท  วงศ์สมุทร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงนันท์พัชร์  เทียนอิน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายนันทภพ  รวงผึ้ง
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงนันทวรรณ  ทรัพย์สิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
715
นายนันทวัฒน์  เหยียนยั่งยืน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงนันท์สินี  แก้วประเสริฐศรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงนันทิกานต์  พรามภู่
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงนันทิกานต์  เวทยานนท์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงนันทิณี  แก้วเผือก
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงนับทอง  ทิมเพชร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงนัสมา  เชิดฉัน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
722
นางสาวนาถณพิน  นิลม่วง
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงนาริศา  หล้าสุดตา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงนาโอมิ  ฟาน เดอร์ พลาส
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงน้ำเพชร  บุตรน้ำเพชร
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
726
นางสาวนิชนาฏ  อังกุรวสพร
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายนิชพณ  ถือคำโสภากุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงนิชราวัลย์  เย็มฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
729
นางสาวนิชานันท์  ตั้งวงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงนิตติญา  คงชาตรี
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายนิติ  มะหะหมัด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายนิติ  อิ่มใจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายนิติภูมิ  พันสายออ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงนิภาวรรณ  คงทวี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงนิรชา  กะลำพัก
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงนิรากร  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงนิราวรรณ  หนูเทียน
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงนิศราภรณ์  พันธ์แสง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงนิศาชล  โชคภิญโญ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงนีรชา  ชัยอำนวยพรกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงนุศรา  ถนอมรอด
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงเนตรนภา  กระถินป่า
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายเนติพงษ์  นันทิโชค
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงเนื้อทิพย์  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงโนรี  สมบูรณ์ผล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงบัณฑิตา  คงมีสุข
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์แฟง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญแท้
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงบัณฑิตา  พิศาลวานิช
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงบัณฑิตา  อิศราธิกูล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายบุญฤทธิ์  โตสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายบุณยกร  นิรันราย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงบุณยวีร์  พลศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงบุณสิตา  สินชัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายบุริน  เขียนชะอุ่ม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
756
นางสาวบุษกร  จันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงบุษกร  จินดารักษ์
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงบุษบาวรรณ  สันหมุด
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายบูรพรรดิ  ชัยศิริพานิช
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คำแป้น
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงเบญจรัตน์  พาลี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เอี่ยมนิ่ม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงเบญญาภา  ปี่แก้ว
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายปกป้อง  พิรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายปฏิญญา  แช่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายปฏิญญา  โรจน์อกนิษฐกุล
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายปฏิภาณ  เลือดแดง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายปฐมวัฒน์  วงษ์สวาท
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงปณัชชา  สว่างจิตต์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายปณาลี  สมศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงปณิดา  สีบุหง่า
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายปณิธิ  ปรัตถจริยา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงปทิตตา  นิลเรือง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายปธานิน  ธีรธรรมนุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงปนัดดา  โสภณพัชรธรรม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงปนัดดา  เอกพงษ์
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงปนัสยา  ฉวีวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงปนัสยา  สินเขียว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงปพิชญา  ภู่เพชร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายปภังกร  ชุ่มมะโน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายปภังกร  นวพาณิชศักดิ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงปภัสรา  กลิ่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงปภานลิน  มนัสเตชธรรม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บูรณารมย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายปภาวิน  รำพึงวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ชุ่มเชื้อ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายปรเมษฐ์  ทองใบ
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายประกาศิต  มากมี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงประภัสสร  นุ่มน้อย
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงประภาพรรณ  ยอดใจ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงประภาศิริ  ปักษี
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงปราณปรียา  ท่าใหญ่
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายปราบปรปักษ์  แช่มเทศ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงปราวีณา  พรมสี่หน้า
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงปริชญา  ช้างเปี่ยม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายปริญญา  เกิดวัน
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายปริญญา  เข็มเมือง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายปรินทร  พูลทัศน์
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงปริยาภัทร  มีคล้าย
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายปรีชา  กลิ่นอ่อน
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายปรีดิณัฐ  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ลอสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายปวนันท์  แสงทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายปวริศ  ศศิผลิน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายปวริศ  เหล่าช่างธน
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงปวริศา  เสรีพรพงศ์
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
807
นางสาวปวันรัตน์  สุทธิ
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุทธิศาสนกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
809
นายปวีณวัช  รอดสดใส
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงปัญญ์ธิกา  ไชยโสดา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงปัญญมน  วุฒิรักษ์ชัยนันท์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายปัฐวัจน์  อุ่นอบ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายปัณฑเชษฐ์  มาฆะลักษณ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงปัณฑารีย์  แตกช่อ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงปัณฑารีย์  อิ่มสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงปัณฑิตา  ไทยวิบูลย์
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายปัณณธร  ขุนสังวาลย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายปัณณธร  หิรัญนุสรณ์สุโข
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงปัณณพร  ทะลือ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงปัณณพร  เนียมพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงปัณณพร  มงคลกิจ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงปัณณพร  ศิลปี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงปัณณพร  อินทรสมใจ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงปัณณลดา  อินทรัตน์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงปัทมา  เปรมใจ
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงปาจรีย์  นวมนิ่ม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายปาณัสม์  เล็กพิทยา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายปาณัสม์  อนุปัญญาวัฒน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงปารย์  คีรีวรรณ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงปารวีร์  สวาทห้อง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงปาริฉัตร  อำพันทอง
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงปาลิตา  ชื่นประภานุสรณ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
834
นางสาวปิ่นมณี  เพ็ชรภู่
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
835
นายปิยชัย  ศรียาภัย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายปิยณัฐ  โรจน์เจริญทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายปิยทัศน์  บูรณโถ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงปิยธิดา  สุขนิรัญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงปิยวรรณ  อบเทียน
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายปิยวัฒน์  กลิ่นสว่าง
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีสังข์งาม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายปิยะพร  แนบชิด
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงปิโย  สธนเสาวภาคย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายปีรติ  เนระภู
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงปีวรา  ทองเพชร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงปุญญ์นิตา  เสรีพงศากร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญอยู่
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายปุญญพัฒน์  เผือกเงิน
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
850
นางสาวปุญญาภา  เปี่ยมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายปุณณพัฒน์  ขุนทิพย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายปุณณภพ  พราหมณ์น้อย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายปุณณวิช  นกแก้ว
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายปุณณวิช  ภู่สกุล
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงปุณณิศา  หมีสกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายปุณยธิษณ์  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงปุณยพร  กลิ่นสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงปุณยวีร์  ตั้งสุขสันต์
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงปุณยวีร์  เหมโส
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงปุณยาพร  ภูชนะศรี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายปุณวิทย์  รอดสาย
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายปุรเชษฐ์  จันทร์แจ้ง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงปุลิน  ธนูทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
864
นางสาวปูชิดา  กิตติวัฒนโชติ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงเปมิกา  เทพพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงเปมิกา  นวนพลอย
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงเปรมสินี  วรรณปลั่ง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงผ่องรพี  เงินระย้า
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงผาณิต  วัชรภูมิพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงฝั่งฝัน  สุวรรณฤกษ์
ม.1
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายพงศกร  กลิ่นอัปสร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายพงศกร  ฉิมเฉย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
873
นายพงศกร  อ่อนพรม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายพงศ์เกษม  นวมนิ่ม
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายพงศ์ธเนศ  ยี่สาร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายพงศธร  ชื่นกลม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายพงศ์พรหม  บุญก่อน
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายพงศ์พล  พุ่มจิตร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  วงศ์เนตรสว่าง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายพงศภัค  เอกวัฒนเมธี
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายพงศ์วริศ  นานานุกูล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายพงศ์สิริ  แสงมณี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายพงษ์ฺศักดิ์  ทับแก้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงพจมาลย์  สวัสดี
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายพชร  ศุกระศร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายพชรกมล  เปรินกุล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายพชรพล  เพ็ญเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายพชรวัฒน์  อินทร์ปรุง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงพณณกร  เอี่ยมสำอางค์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงพนิตสุภา  มะลิวัลย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายพบธรรม  ดีประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงพรชนก  คิดประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงพรชนก  คุ้มป่อง
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงพรชนก  โพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายพรชัยชาติ  จันทร์เหมือน
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงพรชิตา  เผ่าวิจารณ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
897
นางสาวพรชิตา  อ่ำกลัด
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงพรญมล  ชูศรี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
899
นางสาวพรทิวา  ศักดิ์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายพรเทพ  วิวัฒน์วงศ์วนา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
901
นางสาวพรนภัส  ฉัตรเมธี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงพรประภา  แซ่โง้ว
ม.2
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงพรปวีณ์  ขำวิไล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงพรพรรณ  วีระโชติสกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงพรรณพัชร  นิลประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงพรรณพิชญา  เกิดสว่าง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงพรรณินิตา  สุขสม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงพรลภัส  ชูพินิจสกุลวงค์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงพรลภัส  ทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงพรวลัญช์  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงพรศิริ  อนุอินทร์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายพรหมพชร  เย็นจิตโสมนัส
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
913
นางสาวพรหมพร  ภมรศิริ
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงพริ้ม  แซ่ฟ่าน
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายพลกฤต  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชิโนวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงพลอยพระยา  ยิ้มแย้ม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงพลอยระวี  เพชรงาม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
919
เด็กชายพลัฎฐสิทธิ์  สว่างจิตต์
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายพศวัต  รังศิโรภาส
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
921
เด็กชายพศวีร์  สายจันทร์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายพสิษฐ์  สมสวย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
923
นายพสิษฐ์  สุนทราวันต์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายพอใจ  กลิ่นงาม
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงพัชรดา  ประทุมวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงพัชรถรณ์  เสนาชุม
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
927
เด็กชายพัชรพล  มาลัยศรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายพัชร์พล  วงศ์จตุพัฒน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงพัชรินทร์  กลิ่นอุบล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
930
นางสาวพัชรินทร์  พุ่มไสว
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายพัทธดนย์  พิมาย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายพัทธนันท์  กลิ่นเพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายพัทธนันท์  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุดแท้
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงพัทธมน  สร้อยเงิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายพัทธยากร  เทียนชัยทัศน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงพันดาว  เกิดหนู
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
938
นายพันธกานต์  ไชยสมบัติ
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายพันธ์วริศ  ชนานิรมิตผล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงพันธิกา  ลีไธสง
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงพัลลภา  กล้าสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายพัสกร  ฉ่ำแสง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงพัสนันท์  จีนธู
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงพัสพร  พัดจันทร์
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายพานทอง  บุญผูก
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กชายพานเพชร  บุญผูก
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
947
นายพิชญนนท์  คงดี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
948
นางสาวพิชญา  คลังกำเหนิด
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงพิชญา  คำภีระ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงพิชญา  โพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงพิชญา  ศิริวรรณ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงพิชญาภร  อาจจินดา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงพิชญาภา  มากเปรมบุญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงพิชญาภา  อาจจินดา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายพิชญุตม์  เกตุเอม
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายพิชญุตม์  ลาภมงคลนิติ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายพิชญุตม์  สังข์เฉย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงพิชามญช์  ชาติทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยินชัย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลินดา
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เศวตสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงพิชุดา  นิ
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงพิณชมพู  อินทรักษา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงพิมจันทร์  ศรีสุระ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองสังข์สิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทั่งทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประเสริฐสุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พงศ์อร่าม
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปิติพัฒนะโฆษิต
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ว่องไวเวช
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อร่ามทอง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงพิมพ์รพี  อร่ามทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จันทร์วรศิริ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักขนาม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
977
นางสาวพิมพ์อัปสร  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงพิมมาดา  จอกแก้ว
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงพิมลอมร  จินดาพงษ์
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายพิศิษฐ์  กาญจนภิญพงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
นายพีณัฐ  นนทะโย
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
982
เด็กชายพีรกานต์  พลคณา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายพีรณัฐ  งามเกียรติขจร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
984
เด็กชายพีรณัฐ  พงษ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายพีรนภ  วรวัฒนพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
986
นายพีร์นิธิ  วิษณุวนิชนันท์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายพีรพล  บุญพยุง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายพีรพัฒน์  ทวีสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายพีรพัฒน์  นาคเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายพีรภัทร  กิมซัง
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายพีรภัทร  ไพรอร่าม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงพีรยา  แตงปาน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
993
นายพีรวัส  กุตนันท์
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงพีรวัส  ทศลา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายพีรศักดิ์  เหมสุข
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายพีรัชชัย  ขุนศิริ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
997
นายพุฒิพงศ์  สิทธิไทย
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
998
นางสาวพุทธิมน  สระสำราญ
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
999
นางสาวพุทธิษา  เกตุมั่งมี
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงพูนสุข  วัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายเพชรเงิน  เดชอุดมวัฒนา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงเพชรชล  หงส์สทัตกานนท์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายเพชรพระนาย  สันติเมธี
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงเพ็ชรพราว  เอมะ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงเพชรฟ้า  เดชอุดมวัฒนา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงเพชรรดา  บุญวัฒน์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงเพชรลดา  ด้วงใหญ่
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงเพชราภรณ์  รักษาราษฎร์
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1009
นางสาวเพ็ญนภา  แก้วพ่วง
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงเพ็ญพัชร  ศรีสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอิบอิ่ม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายเพทาย  นภนฤมิต
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงเพิ่มกมล  ขาวช่วง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงแพรวพิศนีย์  กนกรัตนนุกูล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงแพรศุภา  ทองนิล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายโพธิกร  อวยเจริญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กชายไพชยนต์  สาริกา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงไพลิน  โรมี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงฟารีดา  ปาทาน
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงฟ้าใส  กองเพชร
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1022
นางสาวฟ้าใส  มาพิจารณ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1023
นางสาวภคนภรณ์  เดชอุดมวัฒนา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงภคพร  ชัยมงคล
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงภคพร  ถือตรง
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายภคพล  บุญทวงศ์
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงภรภัทร  เที่ยวหาทรัพย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงภรภัทร  รัศมี
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1029
นายภราดร  จับจัด
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1030
นายภวินทร์  อ่อนละออ
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1031
นางสาวภัคจิรา  บัวสาย
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงภัณฑิรา  พรมเกตุ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงภัทรกมล  จิรวิวัฒน์ภัทร
ม.2
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงภัทรกร  เทพธรรม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงภัทรกันย์  เลิศไตรณรงค์
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงภัทรกานต์  นกแก้ว
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงภัทรดา  ศิรินันท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงภัทรธิดา  ไชยวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1040
นางสาวภัทรพร  เขียวอุดม
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงภัทรพร  ชื่นศิริเวช
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงภัทรพร  ทองมี
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายภัทรพล  เกตุแก้ว
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กชายภัทรพล  เชียงเจริญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายภัทรพล  แย้มเยื้อน
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายภัทรพล  แสงสุริยงค์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงภัทรภร  ริมธีระกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายภัทรภูมิ  วงศ์ประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กชายภัทรเมธ  เกลี้ยงช่วย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1050
นางสาวภัทรลภา  คงนำเลิศ
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงภัทรวดี  พานพุฒ
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงภัทรสุดา  สุดแจ้ง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงภัทราพร  กาญจนรังสรรค์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงภัทราพร  อินทะนิน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงภัทราวดี  ทั่งเหล็ก
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงภัทรินทร์ภรณ์  จันตรา
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงภัทริยา  เป็นศิริ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงภัศราสินี  แจ่มจำรัส
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายภากร  ไหลศิริกุล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายภาคภูมิ  ฉ่ำฮวบ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายภาคิน  คงเสถียร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายภาคิน  บุญยะประสพ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายภาคิน  พ่วงศรี
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กชายภานุพงศ์  กรุดนาค
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1066
นายภานุพงศ์  เกตุมั่งมี
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กชายภานุพงศ์  จัรทร์มั่น
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กชายภานุพงษ์  กองแก้ว
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1069
นายภานุรุจ  ศิริณาไพศาล
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงภารดา  มูลทรงเดียรติ์
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงภิญญดา  สุขะวัลลิ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กชายภูดิศ  ผ่องผิว
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายภูเบศ  กอเผ่าพันธ์
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายภูเบศ  พัฒนจันทร์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายภูผา  โชคพระสมบัติ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กชายภูผา  ศรีราคำ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กชายภูผา  ศรีหอม
ม.3
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงภูมินรดา  จ้อยจิตต์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กชายภูมิแผ่นดิน  สหัสสพาศน์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  นุชนาด
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กชายภูมิภัทร  ดอกจันทร์
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงภูมิริน  นวรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายภูริพงศ์  เอี้ยวสกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กชายภูริพัฒน์  นิลเรือง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กชายภูริภัฏ  อยู่สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กชายภูริภัทร  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กชายภูริภัทร  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายภูริภัทร์  สุขศรี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายภูริภัส  เรืองขจร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กชายภูวดล  อยู่ศิริ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายภูวเนศวร์  คีรี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายภูวสิษฏ์  วิภาสชีวิน
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กชายภูวิศ  กออภิญญากุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายภูษณะ  ฉิมพาลี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายภูษณุ  แก้วสีงาม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กชายโภคิน  ชลนภาสถิตย์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายมคธ  หวังศิริจิตร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1098
นายมงคล  แจ่มกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กชายมณชัย  วงศ์สวาท
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงมณัสนันท์  ประสิทธิ์วรการ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงมณีอร  อาจศรี
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กชายมนต์ชัย  สนั่นแสง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงมนสนันท์  ลี้ไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กชายมนัสเชษฐ์  เล้าโลมวงศ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กชายมนัสนที  ชูทรัพย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1106
นางสาวมนัสนันท์  นิลเรือง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1107
นายมโนพัศ  เพิ่มพูน
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงมลิวัลย์  โตกลึง
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายมหาโชค  จุมพรม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กชายมังกร  น้อยนารายณ์
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กชายมัณฑวิทย์  เกตุพันธุ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงมันตาสินี  รุจจนเวท
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงมัลลิกา  เนียมหอม
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงมุกตาภา  ชุมพรณ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงเมฑินี  เบี่ยงสวาท
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตันศิริ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงเมลดา  วาณิชธรานัน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายเมษา  สุขศิริ
ม.1
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กชายไมเคิล  คลอส
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงยมลภัทร  คงกระพันธ์
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 10

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 โรงเรียนพรมหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงยลรวี  ศิริสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กชายยศพัทธ์  จักมูล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงยศวดี  พงษ์ศรีเจริญสุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงยุลดา  เอี่ยมละออง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงยุวดี  อวยพร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1126
นายรชกร  เปลี่ยนปราณ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงรฐมณฑ์  มากวงษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายรณกฤต  คล้ายทิพย์
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงรดา  เอี่ยมองค์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงรพีพร  นกแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงรมิดา  ไทรย้อย
ม.1
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กชายระเณศ  นาคสกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงรักษิณา  เจนสวัสดิ์พงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงรังษิมา  กิตติวัฒนโชติ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กชายรัชชานนท์  เนียมกลิ่น
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงรัชชานันท์  สุริโย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงรัชนีกร  ทวีโชคชัยมงคล
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ฉวีวรรณ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กชายรัญชน์  วงศ์พานิช
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กชายรัฐภูมิ  ผดุงเกียรติวงษ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น