ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกณวรรธน์  ดำรงรัตน์นุวงศ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกกร  ชาววังฆ้อง
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกกาญจน์  อิฐสุวรรณศิลป์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกนภัส  แตงทอง
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกพร  ศรนารายณ์
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกมนฑวรรษ  พันธ์เพชร
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกมล  พันธ์รัตนานนท์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกมลชนน์  ฉันทดิลก
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกรชนก  อาจคงหาญ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกฤตเมธ  เกตุครื้น
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกฤษฏิ์  ปุริสา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกฤษดา  สุขศร
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกวิสรา  สิงหาพันธ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกษิณ  สีมาส่งเสริม
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
15
นางสาวกัญญาณัฐ  อรุณสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไทยงามศิลป์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกันตพัฒน์  ชัยรัตน์เมธี
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกันตินันท์  นิลปั้น
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกาญจนา  ทองดีพันธ์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกาญจนา  ปุริสา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกาญจนา  ห้วยกระเจา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกาญจนิกา  หลักเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกิจติพงศ์  พันธุ์เมือง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกิจรุ่งโรจน์  นันทาธิราช
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกิตติพงษ์  นาคประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกิตติภูมิ  งามทอง
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกิตติวรา  ดอนผิวไพร
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกีรติ  ภู่ครองทุ่ง
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกีรติ  ศิษย์ฤาษี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกุลประภัสสร์  พลอยสุกใส
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกุลสตรี  สุขสม
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงเกวลิน  หิรัญกิตติกร
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
33
นางสาวเกศกนก  พูลโคก
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
34
เด็กหญิงขนิษฐี  ดาวเรือง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงขวัญชนก  ชาวอบทม
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงเขมินทรา  หอมยามเย็น
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงคณัฐชา  สมานมิตร
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงครองขวัญ  แสวงหา
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายจตุรภัทร  ธนบูลย์ทวี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงจรัณญา  กัลยาณพจน์พร
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายจักริน  เลิศศักดิ์พณิชย์
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงจารุศิริ  กิจจารุวงษ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงจิตติณัฏฐ์  อุทัศน์
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงจิภาอัณณ์  ช่างดี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายจิรกร  พันธุ์พฤกษ์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายจิรภัทร  ปานเพชร
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายจิรเมธ  ชัยวงษ์
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
48
นางสาวจิรัชญา  แสนเรืองเดช
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายจิรัฏฐ์  อริยอาภากุล
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงจิราพร  พุ่มมาลา
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเหรา
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายเจษฎา  ชำนาญกุล
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายเจษฎากรณ์  โฉมยงค์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายเจ้าทรัพย์  พงศ์ทวีไชย
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายฉัตรวัต  พานิชเฮง
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
56
นายเฉลิมพล  ชื่นอารมณ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  ย้อนเพชร
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายชญานนท์  นวมทอง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงชญาน์นันท์  หวังทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงชญาน์พร  รุมกิ่ง
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
61
นางสาวชญานิษฐ์  ศรีวิลัย
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงชนกานต์  มธุรสจำนรร
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายชนกานต์  ศรีเหรา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายชนม์ชนันทร์  สกุลพราหมณ์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
65
นางสาวชนัญธิดา  เขาแก้ว
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงชนิกานต์  มั่นใจดี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
67
เด็กชายชนุดม  เขตอุดมคีรี
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงชยาพร  ตั้งต้นตระกูล
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายชยุต  บุญศรีวงศ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงชลฑร  ไชยชนะ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงชลธิชา  ช่างเรือนกุล
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงชลธิชา  สุขสุนทรี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายชลศักดิ์  วงศ์ศรีสังข์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายชลสิทธิ์  ออละเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
75
นายชวพล  นวมทอง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงช่อผกา  จีนอนงค์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงชัชชญา  สะอาดดี
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายชัชพงศ์  วิวัฒน์ภาสวร
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงชาคริยา  วิไลเนตร
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายชาญวิทย์  สุทธิจิต
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงชาลิสา  จงรักษ์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงชิชฎา  เกษตรเจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงชุดาภรณ์  น้ำทิพย์
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายโชติพัฒน์  เอติยัติ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงญาณิกา  ทองยิ้ม
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงญาณิน  ศรีระวัตร
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงญาดา  คำภาเกะ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงญานน  จนารจน์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
89
นางสาวฐิดาพร  ศรีเพียงจันทร์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายฐิติพันธุ์  โลห์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สาสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงฐิติวรดา  จารุรัชตเมธา
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายฐิติวัฒน์  สรีระพร
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายฐิติวุฒิ  สุขสม
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงณญาพล  พงษ์ศิลป์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายณฐกร  ทับทิมทอง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายณฐกร  ปทุมสูตร
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงณธษา  สังวาลเดช
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
99
นางสาวณปภัช  วิพุธบุณยภัท
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
100
นางสาวณภัทร  ชูเชิด
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายณภัทร  พัตรภักดิ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงณัชปภา  สุขสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงณัฏฐ์ณริน  ผิวเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
104
นายณัฐจักร  ประจงการ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงณัฐชญา  สรรพมงค์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงณัฐชา  กระจ่างแพทย์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
107
นายณัฐชา  ช่างผาสุข
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงณัฐชา  อาสน์สถิตย์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใคร่ครวญ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองรังษี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เปี้ยวนาลาว
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงณัฐนันท์  ดาสม
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเดช
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายณัฐนัย  ช้างเขียว
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงณัฐนิชชา  เชื้อเล็ก
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายณัฐพล  พันธุ์มาดี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายณัฐพล  มังคุด
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายณัฐพล  หมุนสาคร
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายณัฐพันธ์  วงษ์ศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายณัฐภัทร  กลิ่นกำเนิด
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงณัฐภัทร  ช้างเขียว
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงณัฐภัทร  อารมณ์สวะ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
126
นายณัฐภาสน์  ตันติเสถียรชัย
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงณัฐริกานต์  รอดทัดทาน
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
128
นายณัฐวุฒิ  บุญมีประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายณัฐวุฒิ  ลาแพงดี
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงณัฐศณิศา  เดชบุญ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงณัทณภัค  สุธีกุล
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงณิชกานต์  สกุลสินเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
133
เด็กหญิงณิชาภา  บำรุงราษฎร์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
134
นายดรัณ  จันทร์ขุนทศ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงดวงพร  ปรึกษา
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงดาริกา  พรหมชนะ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายตรัยเพชญ์  แผนสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายทศพร  แสงศรี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายทักษิณ  พ่วงขำ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงทัศน์วรรณ  พงษ์แสงกุล
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงทิพรัตน์  ชมชื่น
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงทิพรัตน์  ห้อยมาลา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายทีทัช  พัชรชวลิต
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายธนกร  ตันสุขี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายธนกฤต  สุรพานิช
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายธนโชติ  ลิ้มชัยสกุล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
147
นายธนโชติ  วงษ์ประพฤติดี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายธนธรณ์  แสนชา
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายธนพงษ์  เกรียงไกร
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายธนพนธ์  คำไพเราะ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายธนพนธ์  สาระศาลิน
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงธนพร  ก้อนชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายธนพล  รังกูล
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายธนพัฒน์  ชั่งสูงทรง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองยินดี
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายชนภัช  โชติภัทร์กุล
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
157
นายธนภัทร  ธัญญเจริญ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
159
นายธนภัทร  อภิธรรมบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายธนภูมิ  ชั่งสูงทรง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายธนวัฒน์  ชายสีอ่อน
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายธนวัฒน์  ตุ่มศรียา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายธนวัฒน์  เปี่ยมสุข
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงธนัชพร  ทองอ่อน
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายธนันศักดิ์  เที่ยงธรรม
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
166
เด็กชายธนาชิต  ศรีบุญเพ็ง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายธรรมศักดิ์  เหมเวียงจันทร์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายธราธร  ม่วงทับสิงห์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
169
นายธฤต  ศิริสุมทุม
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงธัญชนก  ครื้นน้ำใจ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงธัญชนก  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงธัญชนก  อุรินคำ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  นิธิกุลธนสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิมพ์อุบล
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงธันวา  สวยค้าข้าว
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายธิติพันธ์  ศิริอรุณรัตน์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายธีธัช  กาฬภักดี
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงธีนิดา  ลีนานุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
180
นายธีรเทพ  กิจสหพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญผล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายธีรนันท์  ชำนาญอักษร
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายนพธนดนย์  พงษ์พิละ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงนภสร  พันธุ์แตง
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงนภัส  รักษาผล
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงนภาภัช  เทียนทองคำ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงนฤมล  นาคทองอินทร์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายนัฏฐวัฒน์  มากสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงนันทวัน  แก้วกล้า
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงนานา  กุลจิตติพิริยะ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงนิชานาถ  ชาวสวน
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงนิชาภัทร  ศรีธรรมรัชต์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
193
นายนิธิวัต  ดาราราช
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายนิธิศ  เจริญนิตย์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงนิรชา  พลูเสมอ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายบวรทัต  เชียงทอง
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงบวรลักษณ์  รุ่งแจ้งดี
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายบวรวิทย์  ทองไพรวรรณ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กหญิงบุญญดา  เณรจาที
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงบุญยศิริ  มณีกุล
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขวัญศิริมงคล
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
202
นางสาวเบญจรัตน์  เศรณฐนันท์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงเบญญาภา  พิมลเกตุ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
204
นายปฏิพัทธ์  วงษ์เสงี่ยม
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายปฐวี  สุวรรณคร
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายปณชัย  วิทยายนตร์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงปณิตา  ปริวัตรชกุลแก้ว
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงปนัดดา  ปะโมทาติ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงปภัสสร  ร่วมชาติ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายปรวัฒน์  อมรเศรษฐชัย
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงประกายรัตน์  โพธิ์เอี่ยม
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายประกาศิต  คำอุ่ม
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงประภัสรา  แสงทองดี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายประสพโชค  พวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายปริญญา  หอมบานเย็น
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงปริม  กระแจะเจิม
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงปริยาภัทร  นาคยศ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงปรีดารัตน์  ศรีบุญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายปวริศทร์  บุญมียงค์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายปองคุณ  นามอ่อน
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงปัญจรัตน์  เรืองศรี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่อนศรี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายปัณณวิชญ์  นิธิกุลธนสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายปัณณวิชญ์  ว่องเจริญพร
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงปานชนก  ปรีชาวิทย์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
226
นางสาวปารณีย์  อรุณเกล้า
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงปาริชาติ  พันธ์แตง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงปิยธิดา  คล้ายสินธ์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงปิยธิดา  นพนอบธนายุ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงปิยภรณ์  ศรีเหรา
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงปิยะธิดา  รักอู่
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
232
เด็กหญิงปุญญิศา  พลเสน
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงปุญญิศา  รัศมี
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงเปรมพิศุทธิ์  ธีระกุลนิศุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายพงศ์พล  จุ้ยแจ้ง
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงพรณิภา  ขันทองดี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงพรนภัส  เจดีย์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงพรนิชา  หอมสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงพรพรรณ  ก้อนชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงพรพรรณ  สืบพลาย
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงพรพิมล  ศรีบุญเพ็ง
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงพรพิมล  อาจคงหาญ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงพรพิศุทธิ์  ปัญญาเลิศ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายพรภวิษย์  ทวีสิงห์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
245
นางสาวพรรณิศา  สว่างศรี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงพรรษชล  บุญมี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงพรศิริ  สดบัวงาม
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงพริมแพรวา  ชาวบางงาม
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายพฤกษ์ตะวัน  ชาวบางงาม
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายพฤทธ์  หัสดำ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงพัชร์อริญ  นาคะประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงพัณณ์วดี  ไพโรจน์พัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงพัทธนันท์  นุชนา
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงพัทธ์สิริ  ตั้งสะสม
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงพันพษา  พฤฒินันท์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายพัสวี  ชินพัณณ์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงพาขวัญ  อมรธรรมวุฒิ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงพาณิภัค  กาญจนากาจ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงพิชชาภัสส์  เชี่ยวสกุลวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีคำแหง
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรวงศ์เลิศ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงพิมพกานต์  เตียะเพชร
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงพิมพ์บูรพา  สุวรรณคีรี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
265
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  ปัญญาเลิศ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
266
นางสาวพิมพ์มาดา  ทองประศรี
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ช้างเขียว
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงพีรดา  บุญครอบ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายพีรเดช  ธนาวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายพีรษุ  ภูดีทิพย์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายพีระวัฒน์  มนต์วิเศษ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงพุทธิดา  วัฒนาไพศาลตระกูล
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงเพชรดา  กุญชรกิตติคุณ
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงเพชรลดา  หลีพันธ์ุ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงแพรวา  ศักดิ์อุดมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงภทรภร  อุทัด
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงภมรพรรณ  เหงี่ยมสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงภรภัทร  อินทรทองคำ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายภูมีพัฒน์  ปัญญาภู
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
280
นางสาวภัคจิราพร  บุญมียงค์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงภัททา  ระย้าย้อย
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงภัททิยา  สอนจันสี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายภัทรกร  พรหมวงษ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงภัทรนันท์  สร้อยระย้า
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายภัทรพล  กลั่นสุภา
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงภัทรวดี  ละอองนวล
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายภากร  หอมไม่หาย
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
288
นายภาคิน  ศรพรหม
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
289
นายภาณุพงศ์  กสิกิจพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายภาณุพงศ์  โพธิพล
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายภาณุวิชญ์  ย่อมมี
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายภาดนุ  ม้าวิไล
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายภานุ  พุฒิตรีภูมิ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงภาวิณี  สุดใจ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศรีประทา
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายภูชิต  เรือนปานแก้ว
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายภูริณัฐ  บุญศรี
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
298
เด็กชายภูริทัศน์  ตั้งพัฒนาสมบุญ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
299
นายภูริภัทร  รัตนปัญญา
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงมนัสญา  ช้างเขียว
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงมนัสนันท์  เกตุชะรักษ์
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงมุกอันดา  เรืองหิรัญวนิช
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงเมวิสา  นนท์อ่อน
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายยงยุทธ  ยงพิศาลภพ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายยุทธการ  ศรีศักดา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงยุรฉัตร  ดิษฐ์กระจัน
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงโยษิตา  โฆษิตเกษม
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงใยแก้ว  เลี่ยงกี่
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงรพีพร  คล้ายสุบรรณ์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายรัชชานนท์  ย้อนใจทัน
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายรัชปัศย์  แบนประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายรัฐภูมิ  ลีสุขสาม
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงรัตติกาล  คล้ายมาลา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
314
นางสาวรัตนลักษณ์  รักอู่
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงริชาภัทร  ศักดิ์มงคลชัย
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงรินรดา  จงไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงรินรดา  จริยารังษีโรจน์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงรุจิราภา  อรุโณทัย
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายวชิรวิทย์  วชิรานุลักษณ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงวรดา  ดอนไพรเพชร
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
321
นายวรเดช  โพธิ์รัง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายวรพล  เด่นชัยประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายวรเมธ  ปทุมสูติ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงวรรณษา  ปานทะสูตร
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงวรัทยา  เชื้อโพล้ง
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายวโรดม  ศรีเกียรติศักดิ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายวสันต์  กิจทวี
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
328
นายวัฒน์ดนัย  แสนเสนากุลโชติ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายวัทธิกร  หนองน้ำขาว
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงว่านฤทัย  ขันทอง
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กหญิงวิจิตรา  เพียรทอง
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายวิชญะ  วีระเสนา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงวิชญาดา  ชูวงค์วาลย์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายวิศิษฐ์ศรา  ว่องอุดมธนกุล
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงศกาวรัตน์  ปานจันทร์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายศรัณย์  เพ็ชรสีงาม
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
337
นายศราวุฒิ  ชาวเวียง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงศรุตยา  เสือเมือง
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงศลิชา  อึ้งเจริญชัย
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงศวรรยา  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงศศิ  สรหงษ์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงศศิกานต์  กสิกิจพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
343
นางสาวศศิประภา  เคลื่อนไธสง
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายศาศวัศ  เอกวรรณัง
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายศิวกร  คำไพเราะ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายศุภโชค  จันทร์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงศุภรัตน์  คชฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ซื่อตรง
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสุริยาพัฒน์กุล
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายศุภวิชญ์  แสงอินทร์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงศุภิกา  ว่องทรัพย์เจริญ
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงศุภิสร  วสุฉัตรแก้ว
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงศุภิสรา  ทรัพย์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
354
นายศุรพัศ  รื่นสุข
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงสจธฬ  เที่ยงธรรม
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงส้มจีน  แสงสำลี
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายสมญา  โห้โก๋
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายสมภพ  กัลยา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายสรวิชญ์  เผ่าอินทร์จันทร์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงสร้อยสุดา  บูรณะสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงสโรชา  ศรีเหรา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงสโรชา  สมบัติเจริญ
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงสลารัตน์  เชยชม
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 734 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กหญิงสวิตตา  จำปาเงิน
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายสัญธวัฒน์  บุญเลิศ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชัยมณีการเกษ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายสิรวิชญ์  อุ่นประเสริฐสุข
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงสิราวรรณ  ดีเสือ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงสิริกาญจน์  วงษ์ปรีดี
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงสิริปรียา  จำปาดี
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ดิษฐ์กระจัน
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงสิริยา  ศรีเหรา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงสิริยากร  ก้อนชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงสุกฤตยา  แอบเพชร
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงสุทธิดา  ปทุมสูติ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงสุทธิดา  รุ่งแย้ม
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ศรีดา
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงสุนันทา  หอมนวล
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงสุนิตา  วิวังสู
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายสุประวีณ์  แสวงนอก
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงสุปรียา  คงมั่น
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงสุพรรณษา  สุขสม
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงสุพรรษา  กาญจนะ
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงสุพัตตรา  อู่อรุณ
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงสุภัชชา  ขจรทรัพย์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงสุภานัน  ผู้มีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  ทีปะลา
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
388
นายสุรพัศ  จุฑารัตนากูล
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงสุรีพร  บริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทับทิมดี
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงสุรีรัตน์  เพ็งพาลา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงสุลักขณา  ปานดอนลาน
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายสุวภัทร  เหม็นชัย
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
394
นางสาวเสาวลักษณ์  ทรัพย์อินทร์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายฬียากร  ภูพิชิต
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735 โรงเรียนอู่ทอง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
397
เด็กชายฬียาพล  สังข์ผาด
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายอติชาต  พันธุ์ขะวงษ์
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายอธิคุณ  เนตรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายอธิภัทร  สุภาภา
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายอโนทัย  สระทองหน
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงอพัชชา  นาคสมพงษ์
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงอภิษฎา  ศุกระเศรณี
ม.3
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงอรจิรา  งามดี
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
405
นางสาวอรนาฏ  ศรีโปฎก
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงอรพินท์  คัดชา
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงอรพินท์  บัวงาม
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายอรรถชัย  แนบเนียน
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายอรรถาวิชญ์  พิมพ์สุภางค์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงอรัญญา  ทะนารี
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงอริสรา  สืบพลาย
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงอริสรา  สุขอร่าม
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงอริสา  แก้วพานทอง
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงอลินสิตา  เพ็งสินพงศา
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
415
นายอัครพงษ์  อุบล
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายอัครพนธ์  โชติวรรธกวณิช
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงอังควิภา  ผิวนวล
ม.1
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายอัษฎา  ชูสาย
ม.2
โรงเรียนอู่ทอง
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงอิงครัตน์  วัฒนชีวโนปกรณ์
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายอิงควัช  รายะรุจิ
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายอิทธิพงศ์  เกียรติประวัติ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายเอกอนันต์  เมฆหมอก
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
423
เด็กหญิงกชพร  ซ้ายหุย
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงกชพร  อติวงศ์ธาดา
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงกนกพร  ทองแท่งใหญ่
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรัพย์ประสม
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงกนกวรรณ  ภพักตร์จันทร์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงกมลณัทธ์  ภูศรี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
429
นางสาวกมลวรรณ  ภู่แก้ว
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงกมลวัลท์  ตรีประสิทธิ์ชัย
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
431
นางสาวกรกมล  ดวงแสง
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายกรรณชนก  จันทร์ช่วย
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงกรสิริ  รอดฮิน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายกฤตธนัท  จันทร์อุตส่าห์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายกฤตภาส  ตรุเจตนารมย์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายกฤตภาส  นวลสุมา
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายกฤติน  ล่องลม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายกฤติพงศ์  เหมือนสุดใจ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงกฤติยาณี  แก้วพิจิตร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงกฤษติกา  สวัสดิ์ภูมิ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายกฤษประชา  ชูบัว
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงกษมา  สายทา
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงกังสดาร  เผ่าจี๋
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
444
นางสาวกัญญณัช  ศุภบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชมภูนิช
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชีวมงคลการุณ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงกัญญานัฐ  เอกวรรณัง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงกัญญาพัชร  น้ำเพชร
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เบญจวงศ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงกัญญาพัชร  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงกัญญาภัค  ท่าน้ำตื้น
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงกัญญาภัค  ภิญโญ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วัฒนชยกุล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายกันตพล  ลิปิเลขนะ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายกันตภณ  ชัยวัชรผล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  กระดังงา
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงกันตา  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
458
เด็กหญิงกันยกร  โสณเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงกันย์สุดา  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงกัลยกร  วิเชียรกุล
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงกัลยกร  สายยืนยง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงกัลยรักษ์  ริมธีรักุล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายกัลยวรรธน์  รัศมีโรจน์
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงกัลยาณี  บัวคลี่
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงกาญจนา  วิมลชาติ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิริประภา
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงกานต์รวี  อรุณมาศ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงกานธีรา  ประสิทธิ์วณิช
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายกิตติกร  เรืองจินดา
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงกิตติญา  แม้นจริง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายกิตติธัช  อังสุทธิวงค์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
472
นายกิตตินันท์  สงพรมทิพย์
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายกิตติพล  กองกาย
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายกิตติพล  ทองทศ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายกิตติพศ  จีบโจง
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายกิตติพศ  มีรอด
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงกิตติมา  จันทิพย์วงษ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงกิตติลักษณ์  ใจตรง
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายกิตติศักดิ์  แดงงาม
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงกีรติ  กระแสโท
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงกีรติกานต์  เจียกกระโทก
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายกีรเทพ  เก่งสร้างทรัพย์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายกุญช์วิสิฏฐ์  ศักดิ์กิตติโภคิน
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงกุลธิดา  ทองวังสังข์
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงกุลรัตน์  ใจยั่งยืน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงกุสุมา  ทองเกิดหลวง
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
487
นางสาวเกณิกา  มีณรงค์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงเกณิกา  สุระพิณชัย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงเกรวรี  วันดี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงเกศตะวัน  พัดทอง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงเกศสุดา  เยื่อแม้นพงศ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงขวัญชนก  ถึงสุข
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
493
เด็กหญิงขวัญทิชา  นิธิธนาสันติ
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายเขตต์คิรินทร์  พลอยแสงสาย
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงเขมมิกา  กิจหว่าง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงเขมอัปสรณ์  แก้วเกิดกิรกาญติ์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงเขมิกา  สายเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายคุณานนท์  เที่ยงตรง
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายฆริทธิ์  เอกปัญญากุล
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายจตุพร  สกุลพราหมณ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายจักรเพชร  เลียวรัตนกร
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายจักริน  เริ่มตั้งสกุล
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงจันทรา  จุนเจิม
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงจิณห์นิภา  มั่นใจ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงจิดาภา  จำนงบุตร
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งจิตร
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายจิรทีปต์  พวงเงิน
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงจิรนันท์  เอี๊ยวสิทธางกูร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายจิรพัฒน์  พันธุ์ไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงจิรวรรณ  พรวุฒิพงศ์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงจิรสุตา  เพียรทอง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงจิรัฎญา  ทั่งจันทร์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายจิรัฏฐ์  ช่วยเมฆ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงจิราพร  สำราญจิตร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงจิราพัชร  ใจอารีย์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงจิราภรณ์  หวานชะเอม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงจิราภา  เต่าทอง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงจิรายุ  ใจยงยืน
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายจิรายุ  สายสวาท
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายจิรายุทธ  ทองเกิดหลวง
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงจิราวรรณ  สารแดง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงจิราวรรณ  อยู่จงดี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงจีนตณาพร  ไกรรักษ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายจีรสิทธิ์  สกุลศิริบวรทัต
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาวบางแก้ว
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงเจณิษา  เหลืองประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงฉันทณัฏฐ  วิชพันธุ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
528
เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายชญานนท์  แสนชัยสกุลกิจ
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงชญานิน  บวรวุฒิพงศ์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
531
นางสาวชญานิน  อัศตรกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงค์ภักดี
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงชญานี  ฮวดหวัง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงชนกนันท์  ณัฐวุฒิ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงชนกานต์  เกาสังข์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงชนกานต์  สระสม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงชนพัทร  ธีระชาติ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงชนสรณ์  ทองดอนใหม่
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงชนัญธิดา  บานเย็น
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงชนัดดา  สีสุก
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงชนันรัตน์  บวรโภคิน
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงชนานันท์  ใจหาญ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงชนิกานต์  ชาวไร่นาค
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงชนิกานต์  โตทัพ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงชนิกานต์  สังข์แก้ว
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายชนินทร์  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงชนิสราพร  สีเกตุนิ่ม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงชมพูเนกข์  ครองระวะ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงชมพู่  ยมไธสง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงชมภู่  เพร็ชรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายชยพัทธ์  คงมี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายชยานนท์  จันทพันธ์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายชยานันต์  คำสี
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงชลญา  ก๋ำนารายณ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงชลธิชา  ปิ่นทอง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงชลพร  กระต่ายทอง
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงชลลดา  สงพรมทิพย์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงชลิดา  ทัพธวัช
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงชัชชญา  ศรีนวลขำ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
560
นายชัชนัน  ขำต้นวงษ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงชัญญานุช  สระทองอุ่น
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงชัยดา  กันตะเพ็ง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
563
เด็กชายชาครีย์  เนียมคง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงชิตาพร  อยู่ญาติมาก
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์วสุธัญญา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายชุติเทพ  พรมจันทร์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายชูพงษ์  ท่าฉลาด
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงโชติกา  สวัสดิ์จุ้ย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงไชนิส  แซ่เฮ้ง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงฌัชจิมา  เชื้อปากน้ำ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงญาใจ  เสมแก้ว
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงญาณพัฒน์  สุคนธมาน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงญาณภัทร  เกิดสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงญาณัจฉรา  แก้วบุญเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงญาดา  มาพร้อม
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงญาตาวี  ขวัญอยู่เย็น
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงญานิกา  สำราญศิลป์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงญาโนทัย  จิตชัยจรัสศรี
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
580
นางสาวญามีน  พลโยธา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงฐานิดา  ฉินมานะศิริ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงฐานิดา  ชาติพุดซา
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงฐานิดา  หวังธนพรชัย
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงฐานิตา  ขันติ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงฐาปนี  ทัพชัย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงฐิตา  เอี่ยมแสงศรี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงฐิติภัทร  ดุษฎีวิมล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
588
นางสาวฐิติมา  ใจซื่อ
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงฐิติมา  วัดทอง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายฐิติวัชร์  รำนา
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงฐีติรัตน์  วงศ์แก้วเกตุ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์  ทับเณร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายฑิปังกร  ดาวกระจาย
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงณกานต์  อำนาจเรืองฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงณธิดา  สุขคลีวนัติ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงณปภา  เหลืองวรชาติกุล
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายณภัทร  นินละบุท
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 239 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
598
เด็กชายณภัทร  พัฒนบุรี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงณภัทร  ศรีวิชยางกูร
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงณัชชา  กนกพรวศิน
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงณัชชา  สวยกลาง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงณัชชา  อ่อนศิริ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายณัชพล  ลิมโกมลวิลาศ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายณัฎฐพล  แสงขำ
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ร่มโพธิ์ดี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงณัฏฐา  ลิ้มคุณธรรมโม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายณัฐจิรพัส  จิราพิมุกต์กุล
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงณัฐชญา  มุ่งเครือ
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงณัฐชยา  สังข์เกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงณัฐชา  ชะเอมน้อย
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงณัฐชา  ดวงกุศล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงณัฐญา  อิ่มเพชร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันทร์อ่อน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพยทยารัตน์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงษ์ชัย
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประมูลทาติ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงณัฐณิชา  หวังพนาเจริญ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงณัฐธนัน  ภู่แก้ว
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายณัฐชนาจักรกฤช  อุ่นรั้วทิพย์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงณัฐนพิน  ปานทอง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชัยศิริพานิช
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายณัฐพงษ์  ผู้เลื่องลือ
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายณัฐพงษ์  สามทองบุตร
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงณัฐพร  ณัฐวุฒิ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายณัฐพลกรณ์  กรประภาสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายณัฐภัทร  หลักคำ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงณัฐรดา  กิจสมบูรณ์สุข
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงณัฐรดา  เพ็งมา
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ลัดดากุล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงณัฐริกา  ทองดอนเหมือน
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงณัฐริดา  แสงลี
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2310 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
632
เด็กหญิงณัฐริสา  นักสิทธานนท์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงณัฐฤดี  แซ่ชื้อ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงณัฐวดี  นาคทั่ง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงณัฐวรรณ  คุ้มเผ่า
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
636
นายณัฐวัตร  ใช้ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสุขดี
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงณัฐศศิ  พิมพ์ศรีกล่ำ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงณัฐารีย์  ไขว้พันธุ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงณิชนันท์  สิงหนาท
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงณิชนันท์  อัชฌานันท์วิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุกมาก
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงณิชาภัทร  อ้นใจกล้า
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริจามร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงณีรนุช  ขุนศรี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงดวงกมล  อินทรศร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายเดชวัต  ทามารัตน์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายเดโชดม  สมพงษ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงต้นข้าว  เนตรประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
650
นายตระกูล  ทองแพง
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายติณห์  ภาณุรักษ์สิริกุล
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
652
นายตุลยวัต  สุภัทรศักดา
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายถิรพุทธิ์  อุตมะ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายทศพร  เสฎฐัตต์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงทัศนีย์  มาสุข
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงทินมณี  วงษ์จ๊ดซี่
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงทิพธัญญา  นัยปรีดี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงทิพรัตน์  พงค์ใฝ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิต ม.ต้น
659
นางสาวทิราภรณ์  เข้มแข็ง
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงทิวาพร  บุตรชุน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
661
นายทีฆทัศน์  จันทร์แดง
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
662
นายเทพพิทักษ์  พระแท่น
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงเทียนฉาย  มโนเกตุ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายธนกร  รอดสกุล
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายธนกฤต  คำวิชา
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2315 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงธนกัลยรัตน์  ภู่ระหงษ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงธนพร  วงศ์กิตติอุดม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงธนวดี  วิศิษฎ์ศิลป์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายธนวัฒน์  จงกลรัตนวัฒนา
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงธนัชชา  อาภาวงศ์กวิน
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงธนัชพร  เล่าทรัพย์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงธนัญญา  ธนะเมศฐ์เกศกุล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงธนัญธิดา  พัฒนธารา
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายธนาธาน  พลายนุกูล
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายธนาธิป  พฤกธารา
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงธนารีย์  เขียวยศ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงธมน  ทรงนิพิฐกุล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงธมนวรรณ  วัดพ่วง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงธรณจรส  โชตจิตตะ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายธรณินทร์  บุญล้ำเลิศ
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายธรรมภณ  แฉ่งพาที
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายธราดล  ทองชัยไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงธวัลยา  พรหมดาว
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายธัชพงศ์  รักอู่
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงธัชพรรณ  หอมทอง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงธัญชนก  ธารทะเลชล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไทยปรีชา
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงธัณฑิชา  บัวไชย
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงธันทิวา  ทวิสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายธาดา  กุลจรัสเมธาธร
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายธาดาพงษ์  เมฆสั้น
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงธารดา  น้อยจีน
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายธาราชล  เตชะกวิน
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงธาริตา  ม่วงน้ำสุก
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงธิญากร  วรพลาวุฒิ
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงธิญาดา  ปัดชา
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งอนุศาสตร์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงธิดารัตน์  เต็กจำลอง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
699
นางสาวธิดารัตน์  พูลน้อย
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2316 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
700
นางสาวธิดาวรรณ  คำวัติ
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงธิตาพร  วาสนกิจจากุล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายธิติ  ศรีประสงค์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงธิติมา  เรืองจินดา
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายธิติวุฒิ  ภัทรสุปรีดิ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายธีร์กวิน  บุญมาก
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงธีรดา  ศกุนะสิงห์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงธีรธิดา  แดงช่วย
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงธีรนุช  นิลสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
709
นายธีรพงษ์  สีลับสี
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายธีรภัฒน์  นิยมนา
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายธีรภัทร์  เพ็งจันทร์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงนงนภัส  เจียมโนปกรณ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายนนทกร  อมรลักษณ์ปรีชา
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายนนท์ปวิธ  พุ่มม่วง
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงนนทวรรณ  ใช้เทียมวงษ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายนพรุจ  กาศอุดม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงนภสพร  สมิทธากร
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงนภัส  ชื่นใจ
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงนภาวดี  สิงห์โตงาม
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงนรจิรา  ปัถวี
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
721
นายนรมนธ์  รอดสนใจ
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายนรเศรษฐ์  หุ่นหล่อ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
723
นางสาวนราวดี  อนุรักษ์สกุล
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงนฤภร  บุญสม
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงนฤมล  โกทองเจริญ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงนลิณี  เสาร์เฉลิม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงนัชชา  ลิ้มสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงนัฐกาญจน์  อังกูรเจริญพร
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงนัทธมน  เจริญบุญบัญชา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงนันท์นภัส  เก้าลิ้ม
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทรามะ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงนันทิตา  ใจสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงนันวดี  จะนุรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2317 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
734
เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พูนบางยุง
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายนิติพงษ์  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
736
เด็กชายนิธิโชติ  ไชยเทพ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายนิธิศ  พิริยสถิต
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงนิภาภัทร  สิริเหล่าตระกูล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงนิภาวรรณ  คล้ายสุบรรณ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายเนติธัช  แก้วศรี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงบัญชุสา  จันอิน
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงบุญทิพา  เลิศวรญาณ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงบุญนิสา  ด้วงเอียด
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงบุญรัตน์  ชัยวงษ์วิบูลย์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงบุษกร  พันธุ์สุข
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงบุษบา  เซี่ยงคิ้ว
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายเบญจคุณ  ศรีพรหมคำ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงเบญจภรณ์  เที่ยงวงษ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วศรี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายเบส  จิตต์ธรรมเลิศ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายปกรณ์  บัวเลิศ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายปฏิพล  ภิรมย์อยู่
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงปฐมาพร  เอื้อทรัพย์อนันต์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  เพ็งแสงอ่อน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายปฐวี  กาญจนะสมบัติ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงปณิชา  ด่านสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงปพิชญา  คุณธรรมดี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงปภาดา  เปล่งเจริญศิริชัย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ก้อนทอง
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงปภาวรินท์  โสภา
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงประภัสรา  สูญสิ้นภัย
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงประภัสสร  มหาพรหม
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงประภาสิริ  บุญพระ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงประสิตา  ปิยวชิรานนท์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงปราณปริยา  สนิทชน
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงปราณี  สมไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงปริญากรณ์  ตุ้มนิลกาล
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2318 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
768
เด็กชายปริตต์  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงปริยาภัทร  พวงสร้อย
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สงพรมทิพย์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงปรียาภัทร  บุญขจาย
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงปวิชญาภา  ไทยเกื้อ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงปวีณ์ลิดา  ใจสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงปวีณา  ชัยเสน
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายปัญจทรัพย์  กันไพรี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายปัญจพัฒน์  พรไพรัช
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงปัณฑ์ณัฐ  วิไลพันธุ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สิริสม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงปัณฑิตา  ไชโย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายปัณณทัต  โสวณากุล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงปัณณพร  สระทองโอน
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงปัณณพร  สุขสีใส
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทพันธ์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายปัณณวิชญ์  จารุสุทธิรักษ์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงปัทมา  บานเย็น
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงปาณิศา  แจ้งจิตร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงปาณิสรา  ถนอมวงศ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงปาณิสรา  ทองยินดี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงปานชนก  กลิ่นดี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงปานระพี  กลับบ้านเกาะ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงปานวดี  นกทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงปารณีย์  วรรณสอน
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายปารมี  กัณนกิจ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงปาริฉัตร  แจ้งจิตร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่เล้า
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงปาลิดา  ธรรมวงค์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงปาลิตา  เอนก
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายปิยบุตร  กังวานกิจวาณิช
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
799
นางสาวปิยวรรณ  ค้าเจริญดี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
800
นางสาวปิยะธิดา  สีมาน้อย
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายปุญญพัฒน์  โยมพยอม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
802
เด็กชายปุณยตว์  ก้อนจันทร์เทศ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงปุณยวีร์  รอบคอบ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงปุณยาพร  สุขมี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงปุณิกา  ราวียา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
806
เด็กชายเผ่าพงศ์  วงศ์จิรไพฑูรย์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายพงศกร  กู้เกียรติรัตน์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายพงศกร  ทรัพย์ประเทือง
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายพงศ์ปณต  ชูดหอม
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงพชรนิดา  โฉมฉาย
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงพนิดา  สมดวงศรี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงพภัสสรณ์  กุณเดชพิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงพรนภา  เกลี้ยงเกลา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงพรพรรณ  กิจประสงค์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงพรรณณิชา  รักเอก
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงพรรณวษา  ชาญณรงค์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงพรรณษา  สิทธิศักดิ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงพรรษา  ครุฑเครือ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงพรรัมภา  วัชนุภาพร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงพรสิรีย์  พรมสุรีย์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงพลอยกาญจน์  คุ้มแก่น
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายพศุตม์  เนียมหลาง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายพัชรวิชญ  จันมูล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงพัชราพร  เดชน้อย
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงพัชราพา  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
826
นางสาวพัชราภา  บุญสุข
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
827
นายพัฒนภูมิ  ทองเชื้อ
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วรรณจันทร์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อวยชัย
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงพัทธนันท์  กาญจนสุทธิรักษ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายพันธกร  ชิตพันธุ์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  สันทราย
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายพันธุ์ธัช  ปราการรัตน์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงพิจิตรา  รองวัง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
835
เด็กชายพิชชากร  แท่นทอง
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
836
เด็กหญิงพิชชาพร  อนุกูลรังสรรค์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงพิชชาภา  รวิพัน
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงพิชชาภา  สุพล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงพิชญธิดา  งามจำรัส
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงพิชญ์นรี  สมณา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงพิชญ์ศิญา  มีพัธสม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงพิชญา  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
843
นางสาวพิชญาพร  สุนทรสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีมีธรรม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงพิชามญช์  สระศรีสม
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงพินันท์ดา  ปักปิ่น
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงพิมพ์ชนัฏ  อนุธนาปาลี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  โชคเกรียงไกร
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อาจน้อย
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  อุ่มนาวงษ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงพิมพ์สุชา  บุญสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  แย้มสำรวล
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายพิศวัส  พรมแจ้ง
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายพีรณัฐ  แสไพศาล
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายพีรพัฒน์  โกฏิรักษ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงพีระศรี  ตะหน่อง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายพุฒินาท  เคลือบเต็ง
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงพุทธณิกา  ศักดิ์ดรินทร์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
859
นายเพชรปานศักดิ์  ทับทอง
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงเพชรรัตณ์  คงเข็ม
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
861
นางสาวเพ็ญนภา  สุดรอด
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงแพรวา  เดชกุล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงไพรินทร์  ปิ่นตบแต่ง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงภคพร  ภิญโญ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงภคมน  กาญจนวุฒิเดช
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายภคิน  เดชานนท์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายภัครภัทร  ภักดีนอก
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงภัทชยานันท์  ดิษฐป้าน
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงภัทนันท์  กิตติอังกูรพร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
870
เด็กชายภัทรกร  เข็มทอง
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายภัทรกร  ชัยรัตน์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
872
นางสาวภัทรดา  ถึงสุข
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงภัทรวดี  หาสุข
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงภัทราดา  เสรีมงคลนิมิต
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงภัทริกา  เรียบเจริญ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
876
เด็กชายภาคิน  กิตติชัยกุลกิจ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงภาณุชญา  สมิธานนท์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายภาณุวิชญ์  วงษ์โต
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงภานุมาศ  นิ่มเขียว
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงภาวิณี  ฟองจันทร์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงภาวิดา  ดอนสระ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงภาวินี  ปิ่นทอง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงภิญชยา  พิมพ์สอนวงศ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ลลิตเจริญวงศ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงภิราวัลย์  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายภิเษก  ศรีฤกษ์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
887
นายภีมพศ  วีระโชติ
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายภูมิภัทร  สุขสาร
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายภูริภัทร  กรุณี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงภูวรินทร์  มัตสรรกฤษณ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงภูษณิศา  เงินนวม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงมณฑิรา  ไทรรอดศรี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงมณธิชา  งิ้วทอง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงมณาพันธุ์  เสือกล้า
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงมนทกานต์  มังกรแก้ว
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญกระสินธุ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปทุมพรอมรศิริ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงมนัสนันท์  ผิวเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุธรรม
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงมนัสนันท์  เสรีธวัช
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายมนัสวิน  ดำนงค์
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายมนัสวิน  พิพัฒน์ธนกุล
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงมนัสวี  เส็งดอนไพร
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
904
เด็กหญิงมสฤณา  สุขขี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงมาริสา  ผะอบเหล็ก
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงมาริสา  ส้มเอม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายมาวิน  ตันติเวชวรลักษ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงยุวรรณดา  เรืองศิลป์
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงเยาวพา  คำมหา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงโยษิตา  เทพสุด
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายรตนภากร  จงสุขไกล
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายรพีพงศ์  ปิติจรูญพงศ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงรมย์ธีรา  อุตรา
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงรมยเนตร  สวัสดิกิจ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงรมิตา  พุทธคุณรักษา
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงรวิภัค  บุญสม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงรวีกานต์  วรรณากาญจน์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงระวีวรรณ  คณิตรัตนกาล
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงรักษินา  ใจหลัก
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายรัชชานนท์  กิตติสัตยาวัจน์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
921
เด็กชายรัชชานนท์  มิตรมาก
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายรัชชานนท์  ศรียารันต์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายรัชชานนท์  สีผึ้ง
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายรัชชานนท์  หนูรักษา
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงรัชณีย์  เริงนคร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่เหลี่ยว
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงรัตตมณี  งามสินจำรัส
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายรัตนะภรณ์  เหมือนนาค
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภูศรี
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินทะนิน
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายราชศักดิ์  ต่วนเครือ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงริสา  วนสุนทรเมธี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงรุจาภา  หิรัญชยางกูร
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงรุจิรดา  ดีพรม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงลลนา  เสลานนท์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงลลิดา  แย้มสรวล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงลลิตภัทร  ขำมั่น
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
938
เด็กหญิงลักขณา  สามฉิมโฉม
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงลัลนา  บุญพักผล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายลาภวัต  เลาหสูต
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงวงค์วิสา  แก้วสำอาง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงวณิดา  แสงผา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงวนิชา  จตุราวิยสัจ
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงวนิดา  โชติทรัพย์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายวรกฤต  แสไพศาล
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงวรญา  โพธิ์อำพร
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
947
เด็กชายวรดร  วระดี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายวรพงษ์  ปิ่นเกตุกาญจน์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงวรพร  อัครเอกฒาลิน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
950
นายวรพล  ทรัพย์วัฒนไพศาล
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายวรภัทร  จิตติชานนท์
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงวรรณธร  ดอนปานไพร
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงวรรณภา  บังเกิดแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
954
นายวรรธนัย  เนตรเกื้อกิจ
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายวรเวช  หอมตะโก
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงวรัญญา  โกยสำราญ
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงวรัญญา  เฟื่องขจร
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงวทันยา  เอี่ยมสอาด
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงวรัญญา  ว่องไว
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงวรัทยา  กมลชัยรัช
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงวรัทยา  โชติแสงศรี
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงวรัทยา  วัชรีฤทัย
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงวรัทยา  อัฑฒพงษ์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงวราภรณ์  นาคคำ
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
965
เด็กชายวริทธิ์ภัส  อินมิทิน
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงวรินญา  พุ่มพวงทอง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงวริศรา  ตั๊นเจริญ
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงวริศรา  ทรัพย์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายวศุพล  ภูพะเนียด
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงวัชรภัสร์  เกษม
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
971
เด็กชายวัทธิกร  ศรีประดับทอง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 248 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
972
เด็กหญิงวันวิสา  คมปาน
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงวันวิสา  ทนุพล
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงวันวิสา  พิริยะเกียรติไพศาล
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงวันวิสา  ลิ่มมั่น
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงวาสนา  เกตุมณี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงวิญาวรรณ  วงศ์ยะลา
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายวิทยา  วิจิตรยืนยง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงวิภวานี  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงวิภาพร  ภูษณวิทย์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงวิภารัตน์  แก้วดิษฐ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงวิภาษณีย์  จิตร์ดวงวัน
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงวิมลณัฐ  ทองมอญ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองอ่อน
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงวิมลวรรณ  แซ่จิว
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงวิรัลสิรี  พันธ์เตี้ย
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายวิศรุต  ศุภษร
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายวีรภัทร  จันทะสมบัติ
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงวีร์สุดา  นาคเส็ง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายวีระ  บัวพันธุ์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายไวทิน  จิตติเรืองวิชัย
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงศมาวดี  ศักดิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงศรัณย์ลดา  ธีระแสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงศรันณ์รัตน์  เซี่ยงฉิน
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงศริญญา  โหละยะวงศ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงศรีนุช  อัชฌานันท์วิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงศรียาพร  รอดรัตนาทูล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงศศิกมล  เกตุมัก
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงศศิกานต์  ใจการณ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงศศิกานต์  บุตรทะวัง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงศศิธร  คูรัตน์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงศศิธร  ศรีนวล
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1003
นางสาวศศินิภา  ศรีสังวาลย์
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงศศิภรณ์  สังข์ทองงาม
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงศศิมา  ถวิลวิสาร
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2410 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1006
เด็กชายศักดิพงศ์  เมธีรังสิมันต์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงศิริ์กาญจน์  ภัทรสิริมงคล
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1008
นายศิริชัย  ใจบุญ
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงศิรินทร์รักษ์  สิงห์วงษา
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงศิรินธรา  วกสุดจิต
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงศิรินภา  ตาแสนแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษสุธากาญจน์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงศิริมาศ  มากพุ่ม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงศิริมุกดา  ศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงศิริวรรณ  เกิดศิริ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์ลอ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายศิวกร  เซี่ยงฉิน
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กชายศิวกร  บุญแก้ว
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กชายศิวศิลป์  ปิ่นศิริ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายศิวัจน์  พิศาลดำรงสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1021
นายศุภกร  ปรางค์ธวัช
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กชายศุภโชค  ลักษิตานนท์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงศุภธิชารัตน์  เฉลิมขวัญมงคล
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงศุภภร  เจียมใจ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1025
นายศุภากร  ข้าวหอมดี
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายศุภากร  บุญศิลป์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงศุภานัน  ติดโสม
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงศุภิสรา  ไกรวงศ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงโศภิตตา  บุญครอง
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงสกุลมาศ  วรนุช
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงสตรีรัตน์  สิงหวรธรรม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงสรณ์สิริ  เสนท้วม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กชายสรวิชญ์  น่วมปฐม
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1034
นายสรวิทญ์  ทองดอนอ่ำ
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงสร้อยสน  วงสมบัติ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงสรัลชนา  บุญญาธนานุวัตน์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงสาลิณี  โยชน์ด้วง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงสลิลทิพย์  แผนใหญ่
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงสิตา  พงศ์พิริยะจิต
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2411 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1040
เด็กหญิงสิรณัฐ  พูนกาญจนะโรจน์
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงสิริกร  คำกองแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงสิริกานต์  ลิมปนพรชัยกุล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงสิริญาดา  โชติแสงศรี
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงสิริภัสร์  ว่องตระกูลเรือง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงสิริรัตน์  ไชยขาว
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงสิริอนันท์ญา  พัดใจดี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงสุกานดา  นาคลำภา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เหมือนวงศ์ธรรม
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงสุชัญญา  สามบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงสุชานันท์  อุตมะพันธ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงสุชาวดี  ภู่พูลเพียร
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงสุทธดา  บุญยะมณี
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงสุทธาศิณี  เพชรศิริ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1054
นางสาวสุทธิกานต์  พรหมชนะ
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงสุธีร์พร  ธัญญรัตน์สกุล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กชายสุทธิศักดิ์  อ่ำบางยุง
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงสุธารินี  ภักดี
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงสุธิดา  บุญนันท์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงสุปรียา  พวงกิจจา
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงสุพรรณธิภา  คงจุ้ย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงสุพรรณิกา  ไวยบุรี
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สมพงษ์
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองประภา
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงสุพิชญา  พัดชา
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงสุภัทรา  ทองบุญมา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงสุภัสสรา  จำรัสไว
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทับมณี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงสุภานี  ล้ำเลิศ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กชายสุรเชษฐ์  กลมดี
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กชายสุรวัชร์  ชมภูนุช
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงสุรัชฎา  ผิวอ่อน
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงสุรัตน์ดา  มณีโชติ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงสุริชชา  มงคลชาติ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2413 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1074
เด็กชายสุริยะ  เผ่าเมือง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1075
นางสาวสุรีย์วรรณ  พันธ์ตัน
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงสุวนันท์  ทิพย์อารักษ์วงศ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงสุวรรณนี  สุปิตาชุน
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายสุวิจักขณ์  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงสุวิมล  ยิ้มลมัย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ขำญาติ
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงหฤทัย  สุริจันทรา
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กชายหฤษฎ์  หอสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงหวันยิหวา  สุขสมใจ
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงอชิรยา  กาญจน์อร่ามกุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงอณิชา  ครองสามสี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงอนัญญา  อมรวาที
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงอนัญพร  โพธิ์สง่า
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายอนุสรณ์  แดงสะอาด
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงอภิชญา  สมบุญเจริญ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงอภิญญา  ชินนะ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1091
นายอภินันท์  นิยะมะ
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายอภินิช  จันทร์ฝาง
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงอภิรดี  วันทนา
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายอภิรักษ์  จันทา
ม.1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายอภิรักษ์  จิตรขาวผ่อง
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กชายอภิวัฒน์  ทำขุนทด
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงอภิศรา  บรรจงแจ่ม
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงอภิสรา  ชื่นชม
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงอภิสรา  ธีระแสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงอภิสรา  น้อยอยู่
ม.1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1101
นายอภิสิทธิ์  อนุพนธ์พร
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงอมรรัตน์  เครือวัลย์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงอมรรัตน์  ดาวทอง
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1104
นางสาวอรกัญญา  งามพริ้ง
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงอรณี  ทองศรี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงอรทัย  ประเสริฐรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงอรทัย  ศรีอุบล
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 9

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2414 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1108
เด็กหญิงอรทัย  ห้วยหงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงอรนภา  ฉิมบ้านไร่
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงอรปรีญา  อาวะแสง
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงอรปรียา  เกียรติอาธารชัย
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงอรปรียา  ปรีชาสุข
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงอรไพลิน  รุผักชี
ม.2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงอรวรรณ  อิ่มพันธ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงอรัชญา  ขำสกุล
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงอริญชยา  อินเสือสี
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กชายอริยพล  ชาวแพร่
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงอริสรา  อาดนารี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงอริสา  ทองงามดี
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงอสิศาพ์  คำจ่า
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงอังคณา  ฉิมจินดา
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงอังศุนิตย์  คุณากร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงอัจจิมา  โพธิ์จินดา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วมหา
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงอัจฉรา  ธุวะชาวสวน
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงอัญชลี  สกุลทิฆัมพร
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงอัญชิสา  สงวนพันธุ์
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงอัญญตา  เอี่ยมศรีเพชร
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงอันนา  เตชะผาสุขสันติ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงอาณภา  หนูรัตน์
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงอาทิตยา  สิรินราพรรณ
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงอาทิตยา  แสนเขื่อน
ม.1
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงอาภัสรา  สมานชัย
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงอารียา  โพธิ์มีชัย
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กชายอาวินน์  อาวอร่ามรัศมิ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงอำมริสสา  พูลอำไพ
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงอินทิรา  กิ่งโสดา
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงอิศราภรณ์  แซ่เอี๊ยว
ม.3
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงอุมาภรณ์  กิ่งสุพรรณ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
คณิต ม.ต้น
1140
นางสาวอุษาลักษณ์  สุขจุ้ย
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงเอม  ภัยสูญสิ้น
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น