ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 652 (อาคาร 6 ชั้น 5) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชภาส  ไพศาลนันท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
2
นางสาวกนกพร  วงค์นุกูล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
3
นายกฤช  ตันประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกฤตกร  หอมสุด
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกฤตธนา  อารีย์รบ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤติน  อารีย์รบ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤษณพัฒน์  พ่วงรักษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกษมา  คันศร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกษิดิ์เดช  องค์วาณิชกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกัญญกรณ์  ศรีนิเวศน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มั่งมีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกัลยกร  บุญยงค์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกัลยกร  เฮงจิตตระกูล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เอื้อประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกานต์รวี  วงน์เจี่ยม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกิตติพศ  ตันตระกูล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกิตติยา  กันบุญมา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกีรพัฒน์  พันธุ์โภชน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกุลชลี  สิริแสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกุลธารินท์  บวรธรรมรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายจักรินทร์  ปรีเปรม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายจักรินทร์  ศิลสว่าง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงจิดาภา  ศุภอักษร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงจิตสุภา  อรุณภิรมย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายจิรภัทร  จีนทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงจิรัชญา  คูณพันธ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีสงคราม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายจิเรห์  ปลั่งแสงไพฑูรย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แทวแดง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายเจษฎากร  ผลลาภ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงชฌิดาภา  เกตุปัญญาพงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงชนานันท์  ชวดฉิม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงชมชนก  เอี้ยงทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายชยางกูร  นิลประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงชยานุช  รัตนโชคธรณี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 653 (อาคาร 6 ชั้น 5) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชลทิด  อรรฆย์ภูษิต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงชลพร  ศรีสุพพัตพงษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงชีวาพร  ทองเอียด
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์วัตร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายชุติพงศ์  ธรรมรัตน์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงญาณิน  ศรีสุพพัตพงษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงญาณิศา  ยางสวย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
44
นางสาวฐิตาชญา  ชอบชู
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
45
นายฐิตินันท์  ประเดิมชัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงฐิติพร  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายณพล  ธีระวัฒนวิศิษฎ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายณพวุฒิ  พรหมชนะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายณภัทร  ชาญนำสิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายณภัทร  หงษ์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายณภัทร  โอษฐงาม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
52
นางสาวณัชชา  วัฒนบำเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงณัชพิฌาย์  มีสุทธิปัญญา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนตรอัมพร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงณัฏฐ์พิชา  วงษ์ไทย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงณัฏฐามาศ  อุดมสันติธรรม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงณัฐณิชา  หงส์เลิศนภากุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานจันทร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายณัฐนพพงศ์  จงสุขไกล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงณัฐภัสสร  จำรูญจารีต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายณัฐวรรณน์  ทองแสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายณัฐวัฒน์  อรุณสิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงณิชชญาณ์  คล้ายสถาพร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงณิชนันทน์  กิตติพงศธรชัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
65
นางสาวณิชารีย์  เกตุลา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายทรงฤทธิ์  ทรัพย์เย็น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงทอฝัน  บุญเซี่ยง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
68
นายธนภัทร  เอี่ยมจ้อย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายธนยศ  องค์พิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
70
นายธนาทิตย์  ประดับไทย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 654 (อาคาร 6 ชั้น 5) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธรรม์ชนก  เล็กเพ้อ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงธฤษวรรณ  พิริยาภัทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงธัญธนา  แสงวงค์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงธัญสรณ์  เฉลี่ยสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงธันย์ชนก  กาญจนแสนส่ง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายธีร์กวีน  กาญจนแสนส่ง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายธีรทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณวนิช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายนพวิชญ์  เปรื่องประสพ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงนพัสวรรณ  นาคเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
81
นายนรินทร์  เผือกหอม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงนัชปภา  ทวีปัญญายศ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สว่าง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงนัสวรรณ  รุ่งฤทธิเดช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายนาธาร  ตันประภัสสร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงบัญฑิตา  วีระพันธ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงบุญญารักษ์  ภิรมย์แก้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงบุณยวีร์  วิริยวงวานศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงเบญญาวัธน์  ก้องนาวา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
91
นายปฏิภาณ  แทวแดง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงปณาลี  กาญจนคลอด
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงปณิตา  คองรัตน์สกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
94
นางสาวปทิตตา  ฉัตรวิชชานนท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงปราญชลี  อรรถมานะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงปวรรัตน์  พิรุณรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงปวริศา  สุทธิจิต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงปวริศา  อรุณคีรีโรจน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงปวริศา  อังอติชาติ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงปวันรัตน์  คชนารถ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงปัญชาน์  พินิตศักดา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงปัณฑิกา  ผลลาภ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายปัณณวรรธ  พรสุดารัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายปาณัสม์  ไทยภักดี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
105
นายปุณณวิศว์  ปัทมผดุงศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 655 (อาคาร 6 ชั้น 5) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพงศภัค  นิธิกิจโอฬาร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
107
นายพชร  กิตติพงศธรชัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายพชร  ดอกพรม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงพรรณวสา  ศรีสังวรณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงพฤกษชาติ  พฤกษากร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
111
นายพสิษฐ์  วงศ์ชนะภัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายพัชรพล  กตัญญตาพงษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายพัทธนันท์  โพธิเงิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงพิชญ์สินี  กาญจนประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงพิมพ์ประธาน  บุญชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  เรทนู
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงพุทธิมา  ไพโรจน์ไชยกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายภคพล  คณารักสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
120
นางสาวภรณ์ชนก  พิณนุวัตร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงภรณภัส  กันณะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายภัคนภ  ตันกำเนิด
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายภัทรวิชญ์  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงภัทรศรี  ขันนาค
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
125
นายภาธร  พัทมุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายภาธิษณ์  อุ่นโชคดี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงภาอุษา  จรรยาเมตตากุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายภีษมะ  องอาจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายภูดิส  พุ่มเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายภูเบศ  ลิมปนวัสส์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
131
นายภูมิกร  เกษมสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายมองการณ์  สายบุญศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายมังกร  ชุณห์วิจิตรา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงยศวดี  หุ้นเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายรณกร  กระจ่างดาว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
136
นางสาวรตา  อุตตะมะ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
137
นายรัชกฤษ  อภิโสภณกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
138
นายรัชพล  น้อยเอก
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
139
นางสาวรัตน์ฐาน์อร  กิทพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
140
นางสาวลักษิกา  มิ่งหนองอ้อ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 656 (อาคาร 6 ชั้น 5) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงลักษิกาน์  บุญเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงวรรณพร  ม่วงงาม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
144
นายวัชกาล  วิเศษคร้อ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายวิชชากร  อืนทร์ทวี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงวิชชุมนตร์  เจริญไชยนันท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายวิทยุต  จินดาสกุลยนต์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายวิภู  กิจสำเร็จ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงวิรัลยุพา  สาลีวัฒนผล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายวิวัฒน์  นิลน้อยสร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงวีรินทร์  มารักธรรม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายศราณช  เจียมอ่อน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายศวิษฐ์  ลับภู
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงศศิวิมล  บุหลีน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงศาลิษา  เขียวจินดา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายศิรวัตน์  สอาดจิต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
157
นางสาวศิริกาญจน์  กาญจนสอาด
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
158
นายศุภวิชญ์  ศรีสิทธิพร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
159
นางสาวโศจิรัตน์  ลอยอุดมโชค
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายโศจิรัตน์  วิศิษฎ์ศักดาเดช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายสรวิชญ์  ชูสุ่น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงสรสิชา  ฉลองขวัญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายสรุจ  สุดศรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงสโรชา  จำดวง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
165
นายสิรธีร์  คำพุฒ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
166
นายสิรวิชญ์  แจ่มจำรัส
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายสิรวิชญ์  อยู่ศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงสิริกมล  เห็นประเสร็ฐแท้
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงสิริกร  ทินรุ่ง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
170
นางสาวสิริยากร  มาสิก
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายสีรภพ  พุทธานนท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายสุทธิภัทร  จิตรแหง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงสุธีรา  คงอุดมเกียรติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงสุพัชฌาย์  อวิคุณประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงสุพิชชา  คชชา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 657 (อาคาร 6 ชั้น 5) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
นายสุภฤกษ์  เสี้ยจันทร์บริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
177
นางสาวสุภัสสรา  คุ้มสืบสาย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายสุริยพงศ์  นิลมานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายเสฎฐพงศ์  อภิรักษ์ธนานนท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายหริณโรจณ์  สินประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
181
นายหฤษฎ์  คงคาหลวง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายหาญร์อุดมศึก  ชูสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายอชิพล  ไตรมิตรวิทยากุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายอธิภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
185
นางสาวอนันตญา  ฉายาพงษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงอนุตตรีย์  เปล่งวิทยา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายอนุศาสน์  เอื้องอุดมสิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงอพัชชา  จันทร์ประทีป
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายอภิวิชญ์  ซ้ายเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงอังคสุดา  อุตตะมะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนสมรส
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงอัญรินทร์  โชติอนันต์นิภาส
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงอาชิร์ญาณ์  โสนุช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
195
นางสาวอินทุอร  ศิริถาวร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 621 (อาคาร 6 ชั้น 2) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
196
เด็กหญิงกนกวรรณ  ส่งบุญ
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายกมนทัต  เซี่ยงฉิน
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายกรพัฒน์  รัตนบัลลังค์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงกรรวี  บุญฉวีราษฎร์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงกรองทอง  สดใส
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายกฤตยชญ์  ตันติศุภชัย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงกฤตาณัฐ  ธนานนทท์นิวาส
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงกฤติยา  พินิจ
ม.2
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงกฤติยา  เสือใจ
ม.2
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายกษิดิศ  ศานรักษ์
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายก้องภพ  กุสาวดี
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงกัญญวัลย์  ศรีสุทธิวรกุล
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนแฮน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ม่วงแอ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงกัลป์จรีย์  พวงเนียม
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
211
นางสาวกัลยวรรธน์  ดีคล้าย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงกาญจนศิริ  เลาหะกาญจนศิริ
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายกำธร  ดาวทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายกิตติกร  ม่วงศรี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
215
นายกิตติพงศ์  นิสสัยดี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงกีรนันท์  เล่นวารี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงกุลธิดา  จันมั่นคง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงกุลภัตรา  สุขแสง
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
219
นายเกษม  ไกรทอง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงขวัญชนก  อวยหมื่นไวย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายเขมรัฐ  เเดงกูล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงเขมิกา  ขันวิชัย
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายจรัล  ฉิมเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
224
นางสาวจันทร์ชนก  นกจันทร์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายจารุวิทย์  คำมูล
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงจิณณพัต  แผนสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
227
นายจิรภัทร  เกียรติเกื้อกูลชัย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงจิราพร  จารนัย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงจีรนันท์  เกิดเกล้า
ม.1
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงเจนณิกา  มิตรสันติสุข
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 622 (อาคาร 6 ชั้น 2) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
231
เด็กชายฉันทพณธ์  เอี่ยมโชติชวลิต
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงชนกพิมพ์มาดา  วิเศษสิงห์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายชนกันต์  เล้าสกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายชนธัญ  ชีพสาทิศ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงชนิกานต์  วิทยา
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงชนิษฐาพัทธ  สืบจากอินทร์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายชยพล  พลายชุมพล
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
238
นายชลันธร  การดำริห์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงชัชชญา  บรรทัดกาญจน์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายชัชพล  บูรณะธีรกิจ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายชัยวัฒน์  จันทราศรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายชานน  อุนาแพง
ม.2
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายชิติภัทร  เธียรโชติ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โครพ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายเชคโก  -
ม.2
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงโชษิตา  กังสภัทรกุล
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงญาณิน  พุฒิลือชา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงญาดา  มหาเสมาชัย
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงฐิติพร  ปัญญาเจริญธรรม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงฐิติภัทร  จันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายณกร  ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงณชญาดา  กาลสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายณฐกร  พึ่งโพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายณพัฒน์  สุขสม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายณภัทร  เอี่ยมสอาด
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงณภาภัช  ชัยวันดี
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายณรรฐพล  กาญจนกุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงณัชชา  ใจเอื้อย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  บัวประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายณัฐไกร  ดำดี
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองนุ่ม
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายณัฐดนัย  ใจบุญ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายณัฐดนัย  ดาบแก้ว
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
265
นายณัฐดนัย  เลิศรัตนาพงษ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 631 (อาคาร 6 ชั้น 3) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
266
เด็กชายณัฐดนัย  วิริยางกูร
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายณัฐพล  นุ่มเจริญ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายณัฐพล  อาราเม
ม.1
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายณัฐภูมินทร์  เนียมหอม
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงณัทธมนพร  รักษี
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงณิชาภัทร  ประวัง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายดุษฎี  เอี่ยมอ่อง
ม.1
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
273
นางสาวต้นฝน  น้อยแนบ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายตะวัน  ขำสุข
ม.3
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายทักขพล  ไทยสงเคราะห์
ม.1
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายทัตตพล  ภิญโญ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงทิวาณี  รัตนวงศ์สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงธนกมล  ดวงเจริญยิ่ง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายธนกฤต  ยืนยง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายธนพงษ์  เหลืองสอาด
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงธนภรณ์  มอญเกิ้ง
ม.2
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญงาม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงธนัญญา  โพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายธนัฐ  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงธนันยภรณ์  เบญพาด
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายธนายุ  แก่นยงค์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายธรชัย  พระแท่น
ม.2
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงธวัลรัตน์  กาญจนพิสิฐกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมนวม
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงธัญญ์พิศา  ภัทรวิกรัยกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงธัญวลัย  รวบรวม
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงธารน้ำ  สุขศรีทอง
ม.1
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
293
นายนครินทร์  บรรลือศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายนนทพัทธ์  วศินนิติวงศ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายนพคุณ  นรนิล
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายนพรุจ  อสัมภินพงศ์
ม.2
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงนภพร  แจ่มน้อย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงนฤมล  สีสัน
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงนลินรัตน์  จันทร์อ้น
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงนัฎพร  จันทร์ที
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 632 (อาคาร 6 ชั้น 3) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงนัฐกานต์  บึงแก้ว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
302
นายนันทกร  หอมชื่นใจ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงนันท์นภัส  เอี่ยมสอาด
ม.1
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงนิธิวดี  นามวงษ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
305
นางสาวนิภาภรณ์  พรหมจรรย์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงนิศาชล  จิตนิยม
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายบุรเศรษฐ์  รื่นเกษม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายปกรณ์  สกุลเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายปพณธีร์  ใจดีสกุณี
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงปภัชญา  ศรีวิเชียร
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เครือเมฆ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ภูมิรัตนรักษ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเรือง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
314
นางสาวปริชญ์ลดา  พาดำเนิน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงปริยากร  ทิมฤกษ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปานจรูญรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงปลพร  ส่องศรี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายปวรวิช  ปัญญาใส
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายปวริศ  ปัญสิงห์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายปวเรศ  จันทรสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายปัณณวัชญ์  วงตาแพง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงปาณิสรา  พฤษภา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงปารมี  ธรรมกุลางกูร
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงปาริฉัตร  วังขนาย
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงปาลิกา  จงเจริญธนกิจ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงปาลิตา  เรือนพระจันทร์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงปิยธิดา  ช่วยดี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงปุญญิศา  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายปุณยกร  เงินถาวรกุล
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิรินันท์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายพงศกร  นนทะสุต
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายพรไชย  เทียมเมฆา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงพรพนัช  นาเจริญ
ม.2
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงพรรษชล  ศรีฮอแก้ว
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงพรสินี  เชียงกา
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 633 (อาคาร 6 ชั้น 3) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
เด็กชายพรหมพิทักษ์  ผิวงาม
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงพลอยชมพู  แกมไทย
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงพัชร์ชิยา  สนทอง
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงพัชรินทร์  ทนเถื่อน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายพันธมิตร  ยิ้มแย้ม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงศ์ธนทรัพย์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงพิทยาธร  ทองรอด
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายพิภพ  วราหล
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงพิมพา  สาลี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงพิมมาดา  วังป่า
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ศักดิ์กาญจนเดช
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  เชียงทอง
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายภควัต  มีคุณ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงภริตา  เซี่ยงเจ็น
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงภัชราภรณ์  วุฒิพงษ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงภัณฑิรา  แช่มลออ
ม.1
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงภัทรดา  มูลน้ำอ่าง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงภัทรภรณ์  แซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงภัทริกา  สงบจิต
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงภาณุมาศ  ธรรมชาติ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายภาณุรักษ์  แซ่ตั้ง
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงภาศินี  ตั้งไทยขวัญ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงภิชาญาดา  ชาญเลิศ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายภูมิพัฒน์  ศิวบุรินทมิตร์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายมฤทธิ์  สิทธิวะ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
361
นางสาวมัชฌิมา  จิตต์น่วม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงมัตติกาล์  งาหอม
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  แก้วเหล็กไหล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายเมธาสิทธิ์  พันหุ่น
ม.2
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงโยษิตา  แซ่เฮง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
366
นางสาวรวิสรา  ทองอินทร์
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายรัชติยพงส์  เรืองเวช
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงลักษิกา  ตันวัฒนเสรี
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
369
นายวรพรต  ศิริฤกษ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงวรรณกานต์  อารีย์กิจ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 634 (อาคาร 6 ชั้น 3) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
371
เด็กหญิงวรรณพร  เชื้องาม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
372
นางสาววรรณพรรธน์  จันทรมงคล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงวรวรรณ  ขุนคำ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงวรินรำไพ  หล่อรุ่งเลิศ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายวริศ  จีนาภักดิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
376
นางสาววริศรา  วิเลิศ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงวลีพร  จงสมบูรณ์โภคา
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงวัชรภรณ์  ประกอบแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงวัลคุ์วดี  ชูชื่น
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงวัศยา  วรินทร์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายวัศวีร์  ศักดิ์เรืองงาม
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงวาสนา  สีนวน
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
383
นางสาววิวรรณ  วัชรขจร
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ทวีสุข
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงวิสสุตา  ทวิชสังข์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายวีรยุทธ  เทียมเศวต
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงศรัญญา  บูรณะมณฑล
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายศรัณยู  บัวขม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงศรีเพ็ญ  โฮนอก
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยงยุทธ์กุลสิริ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงศิรัญญา  ฉิมพวัน
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงศิรินภา  ลบแย้ม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายศิโรมัน  เพ็ชรเทียร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายศุภณัฐ  รุ่งรัตนพร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายศุภฤกษ์  วศินนิติวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายศุภวิชญ์  บางอ้อ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงศุภิสรา  เพียรประสบสุข
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงโศภิษฐา  สุขแสนสุข
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายสรชัช  อุ่นอร่ามวัฒน์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายสรวิชญ์  คำมูล
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายสรวิชญ์  วงศ์สุทธิ์รัตน์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายสหราช  พีรพรรณพงศ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายสิรวิชญ์  ตรงประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงสิริรัชช์  เพชรพิมล
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงสิริลักษณ์  จันทรักษา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 8

ณ ห้อง 635 (อาคาร 6 ชั้น 3) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
406
เด็กหญิงสิริาภา  พงศ์รัตนมงคล
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงสุชญา  ตัณทวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงสุณิสา  หาญกล้า
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
409
นางสาวสุตาภัทร  ฐานาพิชัยศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงสุธิศา  อ่อนบุญมา
ม.3
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายสุภกิจ  อินทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงสุภา  ข้อออ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
413
นางสาวสุภาลินี  เสริมสุข
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายสุรบดี  อยู่เย็น
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายแสงชัย  โรจน์ธนิกกุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงแสงมณี  การะเกด
ม.1
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงหทัยภัทร  ชโลธร
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงองค์อุมา  บูชา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายอนาวิน  แผนสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายอภิวิชญ์  ตันติวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงอักษราภัค  ปิยศทิพย์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายอัคคเดช  อยู่ดี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงอังคนา  จุติ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงอัญชลีกร  ธรรมชัยชูศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงอัยยาวีร์  คลังทอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายอาทินันท์  แก้วเกตุ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงอินทิรา  สุขใส
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงอิสริยา  สุกใส
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น