ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนิพา  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  เซ็ดเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชพรรณ  นิยม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกณพิชญ์  ปุผาลา
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกนกพล  เทียนดำ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  เลิศวิลัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกมล  สท้านไผท
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกมลกาญจน์  พิธิยานุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกมลฉัตร  อุ่นอารีย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกมลเทพ  เชื้อปัญญา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกมลเนตร  สักดารัก
ม.2
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกมลพรรณ  วรรณธะสุนทร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกมลวรรณ  สำราญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกรกนก  อิ่มละเอียด
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกรชนก  จันวะโร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกรณิการ์  สถิตากูล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกรบัลลพ  บัวลพ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกรรณิการ์  เวสกามี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกรวรรณ  สารภาพ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกรวิชญ์  พลอยมุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกรวิภา  ปริมาณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกรองทรัพย์  บุญชู
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  แซ่ตั้น
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกฤตพงษ์  เมตตาจิตสกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกฤตภัค  ปริมาณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกฤตภาส  หิรัญรติกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกฤตเมธ  พงษ์อนันต์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกฤติพงศ์  อรกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกฤติมา  จิตส่งเสริม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงภฤพันธ์  พันกุ้ย
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกฤษฎา  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤษฎากร  คุณวุฒิ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกวิน  ภู่พันธ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกษิด์เดช  วัฒนพรไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายก้องกิดากร  วัฒนะเวชศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายก้องภพ  สงวนไทย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกังฐกาญจน์  อินพุ่ม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกัญจนพร  สงวนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกัญญพัชร  ผ่องใส
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกัญญรัตน์  อุปัญญ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกัญญาณพัชร  วัฒนะน้อย
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เติมพรม
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุพลับ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกัญญาณี  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกัญญานัฐ  เสนาะกัณฑ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จำศักดิ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทมี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกัญญาวีณ์  รัฐศานติบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกัญทิชา  พุ่มพวง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
52
นางสาวกัณฐภรณ์  อุ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศักดิ์ประศาสน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกันยาวีร์  ทิพย์สุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
55
นางสาวกัลยกร  บัวนิ่ม
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกาญจนา  แจ่มสุวราณ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายกานตพงษ์  สีใส
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกานต์วณิช  ปัตถาวะโร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกิตติกร  ทิพพิลา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายกิตติพงษ์  รวมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกิตติพงษ์  เหลืองเจริญพร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายกิตติพิชญ์  แก่นกำจร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกิตติภัค  โพธิ์มี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายกิตติภูมิ  ศิริเทพ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายกิตติศักดิ์  ณุวงศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายกิิตติพงษ์  เรดี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกีรติกา  ทองชัยประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกุลณัฐ  สังข์นคร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกุลธิดา  นามบุญลือ
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกุลนันทน์  โสนน้อย
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกุลนิดา  โบจรัส
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายกุลวัฒน์  วัฒนพานิช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงเกษณี  สุนทรชัย
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญสม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายขจรศักดิ์  ตาทิพย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายขรรค์ชัย  วัฒนศฤงฆาร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายขวัญแก้ว  ศิริอุดมสิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงขวัญข้าว  คำใจวุฒิ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงขวัญจิรา  ตันเจริญ
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงขวัญชนก  มั่นถาวรวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงขวัญตา  บูรินันท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงเขมจิรา  กาญจนพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงเขมมิกา  เพิ่มพูล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงคณัสนันท์  ศรีโกตะเพชร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงคณัสนันท์  สารพัดจันทร์
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายคีรภัทร  มากดี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายคุณานนท์  สุวรรณวงษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงจงมณี  แซ่เตียว
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงจณิสตา  ไวศยรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายจตุรภัทร  บุตรดีวงศ์
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงจรัสศรี  ฝาเฟี้ยม
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงจริญญา  อินจัทร์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายจักพรรดิ์  แย้มนิยม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายจักรกฤช  เสือสา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายจักรทอง  อร่ามเอกวานิช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายจักรภพ  พุ่มแพรพันธ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายจักรินทร์  นิลวัน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงจันจิรา  ดอนคงมี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงจันท์เจ้าขา  ศรีสาลีกุลรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงจันทรรัตน์  จิตต์รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงจันทรวิภา  สิริตระกูลชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงจันทิมา  ยะรังษี
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายจิณณวัตร  วิไลรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงจิดาภา  รักขา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงจิตาภา  มอญเก่า
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงจินตวรรณ  เวทย์ศุรกฤต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายจิภานุวัฒค์  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
108
นายจิรพนธ์  ยะหัตตะ
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายจิรพัฒน์  สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายจิรภัทร  ดวงคำดี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายจิรภัทร  ภักดิ์กวิน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายจิรวัฒน์  กิตติวิริยะชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายจิรวัฒน์  แสงทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายจิระวัฒน์  พรมมี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงจิรัชยา  ดิษฐ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย  ไทยทรง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายจิรา  ดำรงค์เชื้อ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายจิราเดช  นุกูลกิจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงจิราพร  ม่วงสังข์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงจิราพัชร  ภู่อร่าม
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายจิรายุ  จินตะนา
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายจิรายุ  โอ่งเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงจิราวัชร  บรรเทิงจิตต์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
124
นายจิราวัฒน์  เพ็ชร์เจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายจีรวัฒน์  ทรัพย์รักษา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงจีรัชฌา  เนตรเจริญ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพ็งพานิช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญปัด
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ภู่จ้อย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขยิ่ง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายจุลชาติ  คงคารัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ค่ำจุน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงจุฬาวดี  สำราญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายเจต  ไชยจันทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
135
นายเจตรัฐ  บุตรเพชร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายเจตรัฐ  บุตรเพชร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายเจตรัฐ  บุตรเพชร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงเจนจิรา  กล่ำน้อย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
139
นายเจษฎา  ชูเชิด
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงฉัตรชนก  ลิ่มเชย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงฉัตรติญารัตน์  ช่วงพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายฉัตรฟ้า  ลภนโชติ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
143
นางสาวฉัตราภรณ์  โพธิ์อ่อง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายฉัตฤณท์  อินทรสุขุม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายเฉลิมชัย  สมรักษ์
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายชคัตตรัย  สุขก้องวารี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงชญาดา  เชิดชู
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงชญานันท์  ทวิชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงชญานิน  ธนานพงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงชฎาพร  เหลานาคำ
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายชณิสรณ์  พูลศิริ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายชนกานต์  บุษบงก์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายชนน  บุญเกษม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายชนวีร์  งามขำ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายชนะชน  หริมเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายชนะวงษ์  วงษ์หอย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
157
นางสาวชนัญชิดา  โทรัส
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงชนันท์กานต์  ภูชัยธัชพงษ์
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงชนากานต์  รอดสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณฉวี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงชนาภัทร  อาจภักดี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายชนายุส  พันธ์รัตนานนท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงชนิกานต์  ก้องเสรีพันธ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงชนิกานต์  ป้อมประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงชนิกานต์  พุกศรีสุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงชนิดา  โฉมสอาด
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงชนิตา  พัฒนาภรณ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงชมพูนุท  มงคล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงชมพูนุท  สุดนุช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายชยพล  เจนธนยุทธ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายชยพล  อัศวุตมางกุร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงชโยชา  จันธิมา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงชลดา  อ่องลออ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงชลธิชา  ภารา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงชลลดา  ภารา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงชลิดา  รัตนภูวนนท์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ธรรมวงษ์
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายชวัลวิทย์  ใช้เทียมวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงช่อเอื้อง  โพธิ์สำนัก
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายชัชวาล  ศิริวัน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงชัญญา  ทรงเนติเชาวลิต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงชัญญา  วีระเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงชัฎาภรณ์  สกุลนี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายชัยภัทร  ช. เมืองใหม่
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายชัยวัฒน์  ทองพลี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายชาญชัย  ธรรมโชติ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายชาญณรงค์  ทองอ่วม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายชาญวิทย์  ธรรมนาม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายชานน  เดชพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงชามา  ปัญจพิทยากุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงชาลิสา  ปานเจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงชิดชนก  นิรามิษ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงชิดชนก  หงษาชุม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายชินดนัย  คุดรัมย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงชุติกานต์  เชิงไว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายชุติญา  แสงชมพู
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงชุติพร  เล็กสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงชุติมา  แก้วชัง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายเชาวน์วิชญ์  ขันคำ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายเชิดเกียรติ  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงโชติกา  อ้นอารี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายโชติภูมิ  โชติวัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายฌาญวุฒิ  พิษณุวัฒนศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายญาณพัฒน์  ศรีโหร
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงญาณิชา  กลิ่นเกษร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงญาดารัตน์  บัลลือพรมราช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงญาติกานต์  คงสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายฐฌา  ชาภิมล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายฐนกร  ไชยยงค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายฐานิพงศ์  สันติบวรวงศ์
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายฐาปกรณ์  ธัมมปที
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงฐิตารีย์  รุ่งอร่าม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงฐิติชยา  เปรมบำรุง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงฐิติญา  ดิลกศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงฐิติญา  อู่วิเชียร
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายฐิติพงษ์  มั่นคง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงฐิติพร  ชื่นแผ้ว
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายฐิติพล  ตรีสาม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
221
นางสาวฐิติมา  นิวัตร
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงฐิติมา  ลับไธสง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงฐิติมา  แหลมเขาทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายณชพล  จักษุรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายณฐกร  วรรณบวร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณฐกันต์  ภมรวสุธา
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายณฐพร  สวัสดิสกุลพัฒนา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายณฐวรรธน์  ภุมรินทร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงณณณินท์  คงเพชร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายณณัฐนันท์  คชรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายณธีพงศ์  พรเมธีเตชสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
232
นายณพลเดช  ยืนยง
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายณภษร  พุทธรักษา
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงณภัทร  จิระวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายณภัทร  ทิพยโอรา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายณภัทร  ไทยประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายณภัทร  นำศรีเจริญสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายณภัทร  มาลัยศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายณภัทร  มาเสนาะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงณราทิป  ด้วงเงิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณัชชา  ทวีวชิรา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงณัชชา  ธรรมสุนทรา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงณัชชา  ผลพอตน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงณัชชุดาธร  ชนาเตชาธัญญ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงณัชฐากร  ชุมเทพ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายณัชพล  นาครินทร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายณัชพล  เเย้มพินิจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วาสะศิริ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงณัฎฐาณิชา  จิราพรพิสิฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สื่อสวัสดิ์วณิชย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายณัฏฐพล  จันทร์พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงณัฏฐา  กองขุนราม
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงเจริญ
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายณัฐชนน  โกประ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายณัฐชนน  พิสิษฐ์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายณัฐชนน  หัวใจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงณัฐชยา  นัดพบสุข
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงณัฐชา  แดงเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงณัฐชานันท์  มั่นน้อย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงณัฐฐินี  ขันนาเลา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงณัฐฐิมา  ศิริ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงณัฐณิชา  เกลียวชมพูนุท
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณรักษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงณัฐณิชา  เทวินรัมย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนเดื่อ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณะ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายณัฐนนท์  วรรณศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
270
นายณัฐนนท์  อุดมมงคล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงณัฐนรี  จิรวัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายณัฐนันท์  ฆ้องชะฏา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายณัฐนันท์  โพธิ์สันเทียะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงณัฐพิมพ์  เวฟุวาปี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงณัฐรุจา  สงวนศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงณัฐวดี  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายณัฐวร  ยะระสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์กระจ่าง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายณัฐวุฒิ  นามูล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงณัฐสร  เพ่งพินิจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายณัฐสิทธิ์  หล่อเรืองศิลป์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายณัฐสุธีร์  ฐานฉัตรฐา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงณิชกานต์  ประเสริฐดี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงณิชชา  พ่วงศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงณิชา  ซิวฮะหลี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงณิชาพัชร  พยัคฆ์เกษม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ยศปัญญา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงณิชาภา  อัครพรเดชธนา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงณิฐินันท์  สุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวดลยา  ดรพล
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงดวงกมล  วันนุรัตน์
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายดวัสพงษ์  แสนแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงดารารัตน์  สีส้ม
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงดาเรศ  น้อยโป๊ะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงดุสิตา  คำพรม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายตะวัน  พิกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายไตรคุณ  จันทวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายไตรวิชญ์  จันทร์งาม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
300
นายถาม์พร  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายถิรวัฒน์  งามวงษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงทยาตา  ปัตตนาโถ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายทรัพย์อนันต์  แก้วมณี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงทรายแก้ว  ทวีจิตต์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
305
นายทวีทรัพย์  จริยโสธร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงทัตณิชา  วัชรพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายทัตพงศ์  อิสราวุธไพศาส
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงทัศน์จรัส  วิริยะไกรกูล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงทิฆัมพร  ลิ้มเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงทิพย์วารี  เถาโคตสี
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายทีปกร  เอี๊ยบเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายเทพทัต  พลอยแหวน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงเทยุน  โรห์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายธนกร  ชุ่มเย็น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายธนกร  น้อยพิมาย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธนกร  พลอยแหวน
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายธนกร  หอบรรลือกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายธนกร  อาตม์สกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายธนกฤต  วนะภูติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายธนกฤติ  ปีทะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายธนกิจ  ฮวดสวาสด์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายธนโชติ  พานิชย์วัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายธนดล  ภัทรหิรัญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายธนธรณ์  ตุ่มศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายธนบัตร  อุณฤสาย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงธนพร  เกิดโสภา
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงธนพร  วงศ์บุบผา
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงธนพร  ศิริวัน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายธนพัฒน์  หมื่นวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายธนพัต  พ่วงทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงธนภรณ์  ไม้สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายธนภัทร  มโนอิ่ม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายธนภัทร  วงศ์จำเริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายธนภัทร  สรรพรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายธนภัทร  อุ่นจิตร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายธนภัทร์  โมรารัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายธนภูมิ  ม่วงรอด
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายธนยศ  สิทธินันท์เจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายธนรัฐ  ศิริอำพันธ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายธนวัฒ  นฤภัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายธนวัฒน์  จรพินิจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายธนวัฒน์  สว่างศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายธนวัฒน์  สุนทรชัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายธนเสฏฐ์  ศรีหาบุตร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงธนัทวร  ใหม่โสภา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงธนาภา  จิ่งต่ามน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงธนาภา  เอี่ยมสุข
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงธนิดา  วิมลรัตนกิจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายธนุกฤต  เพียรบุญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายธเนศวร์  เจียรสถิต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงธมนันท์  เภาผลพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายธรรณธรณ์  พิมพ์ทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายธรรมนาถ  ศิริมงคลเมือง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายธรรมาธรณ์  สร้อยเรืองศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายธราเทพ  ศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายธวัฒน์  บุญสุข
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงธวัลยา  จิตภิรมย์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายธัชนนท์  เรืองสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีภา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงธัญธิตา  ปานเนาว์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงธัญพิชชา  จักษุรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงธัญรดา  ล้วนอธิคมกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สนั่นเมือง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงธัญวรรณ  นิ่มเรือง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงธันย์ชนก  สุปราณี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงธันยธรณ์  เศรษฐวิวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงธันษา  หมื่นศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายธานัท  สายวาณิชย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงธามธิดา  วารีสมานคุณ
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงธาราทิพย์  คำมูล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายธาวิน  ภูมาศ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงธิญาดา  หนูน้อย
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงธิดาทิพย์  ทองไพจิตร
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงธิตยา  อินทศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายธีธัช  จันทน์เสนะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายธีมากร  เจริญศรีชัยรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายธีรเดช  สุมนรัตนชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายธีรพงศ์  บุญถนอม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายธีรภัทร  เนียนทะศาสตร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายธีรภัทร  บุญหนุน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายนครินทร์  สุดสวยสด
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงนงนภัส  เรืองไพศาลกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
383
นางสาวนนทกร  รัตนากรชัยกุล
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายนนทนันท์  คำขจร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายนนทพัทธ์  นิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายนนทภัทร  ศรีอินทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายนนภัทร  สุนทรชัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงนพมาศ  มิตรฐานะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายนพรัตน์  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายนพรัตน์  ราทด
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงนภสรณ์  พงศ์สิงห์แก้ว
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงนภัชชา  ชี้รัตน์
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงนภัสชญา  แก้วปัญญา
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วทิพย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายนรบดี  สายแปง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายนริศวร  ปรีตานนท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงนริษา  ปรีดานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงนฤภร  งามตา
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงนฤมล  ชูทับทิม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายนฤสรณ์  เรืองโชติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงนัฏฐณิชาภรณ์  ศรีกฤษดารมณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงนัฐธิชา  ทองอ่วม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายนันท์ธร  จอมศิลป์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงนันทนัช  สุกแก้วณรงค์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายนันทพงษ์  แก้ววิทยาคุณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายนันทวัฒน์  อภิรัตน์ธนารัฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายนันทิพัฒน์  เพียรพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายนันทิพัฒน์  หลายประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงน้ำหอม  ทองประยูร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงนิชานันท์  โรจนเพียรสถิต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงนิธิภรณ์  แก้ววิทยาคุณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายนิภัทร  เล็กขำ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายนิรวิทย์  ขจรบรรจง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงเนตรนภา  สระบุรินทร์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายบรรณรต  สดโสภา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
417
นางสาวบัณฑิตา  ปานนพภา
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงบัณทิตา  ปิ่นสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงบัว  บัวเรือง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงบุญสิตา  คล้อยตามวงค์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายบูรพา  เทียนถาวร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายเบญจพล  ตะเภาทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงเบญญาภา  โหมดศิริ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
424
นายปฏิภาณ  แก้วขาว
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายปฏิภาณ  ลาวัลย์กูล
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายปฐมพร  สุทธิอุดทรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงปฐมวรรณ  นาคศิริ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
428
นางสาวปฐมา  บุญสิน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงปณิดา  อาจบัณฑิตกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงปณิตา  คำวงษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงปนัดดา  อึ้งไก่
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงปพิชญา  โสมปิ่น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงปภาชนก  โพธิ
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงปภาดาลภัส  ช่างกล
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายปรมะ  นาเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายปรเมศ  แก้วบุตร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายปรเมศ  สว่างอารมย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายปรเมศร์  ถาวรศิลป์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายปราชญา  พวงมณี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงปราชญาภรณ์  รุ่งรักษาธรรม
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายปราชญ์  จำรัสธนสาร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงปราชวิณ  คันโธ
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงปรียาภา  กุลสารี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายปวริศ  สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายปวริศวร์  วงศ์แสนสุข
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  หนูน้อย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงปัจมาภรณ์  วันทานะ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
448
นางสาวปัณฑิฎา  ราชแพทยาคม
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงปัณณพร  เดชอุดม
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีอุราม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายปัณณวิชญ์  พวงดี
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายปัณณวิชญ์  อนันตชัยศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงปัณณิกา  สุพะตะ
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงปัทมาวดี  ทับทิมนาก
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงปาณิศา  อ่อนน่วม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงปาณิสรา  ชิงรัมย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงปาณิสรา  เทียนชัยสุธารัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงปานไพริน  นพรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงปานวาด  รัตนพันโทวงษ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงปาลิดา  กำเนิดเรือง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงปิ่นมนัส  แสงมณี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงปิยธิดา  จตุรงค์พานิชย์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงปิยธิดา  เทพดารักษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงปิยธิดา  โหลแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายปิยบุตร  ศิริบรรพต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายปิยพัทธ์  สิทธินันท์เจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงปิยภรณ์  บุตดีวงศ์
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายปิยวัฒน์  อ่อนละมุน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงปิยะพัชร  เปลี่ยนศิลาทอง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงปิลันธนา  ศรีวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทร์ศิริ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายปุญญพัฒน์  พลกล้า
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายปุญญพัฒน์  วงษ์พยัคฆ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายปุญญพัฒน์  อ่อนศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงปุญญิศา  โกสีย์วงศานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงปุณณดา  ไพบูลย์ภาณุพงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงปุณยนุช  ผลพอตน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายปุรเชษฐ์  สุขดานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงเปมิกา  นิธิไชโย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงเปมิกา  บุญมี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายพงศกร  ต่ออำนาจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายพงศกร  เหล่ารุ่งเรืองกิจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายพงศ์พันธ์  สื่อเสาวลักษณ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายพงศภัค  รัตนะสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายพงษ์นภัทร  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญมี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายพญา  ผาสุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายพณิชพล  เพิ่มพร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงพนิตนันท์  พานิชนันโท
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงพรกนก  จูเภา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายพรเจริญ  จันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงพรณภัส  ทองสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงพรนภัส  รัตนพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงพรรณฑิพา  ทองเงิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงพรรณอร  แจ้งใจ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงพรรพษา  ยินดี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายพรหมพิริยะ  สุมาลัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายพลทัต  ฤกษ์มงคล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายพศุตม์  อวพรชัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายพสธร  เนียนทะศาสตร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงพสุมนต์  ไชยฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงพัชรดา  ทองกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงพัชรพร  มากมณี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายพัชรพล  เจริญช่าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
506
นางสาวพัชรลดา  มานิตย์วงษ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขวัญยัง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงพัชราภา  ทองธานี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงพัณฑิรา  จันทร์อ่ำ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายพัธนนท์  สาสวด
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงพันพัสสา  ดอนสมโภชน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงพาขวัญ  พจนโสภณากุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงพาขวัญ  ราชเวียง
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายพานิชย์  ฮุยตระกูล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีกฤษดารมณ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงพิชญาพร  เปรมเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งมีศรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายพิชญุตม์  อุ๋ยหลก
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายพิชิตชัย  สุขงามประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงพินิจศา  พินิจอนันตพร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายพิพัฒน์  รุณเกตุ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปริติวิชกานต์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงพิมพ์ระวี  รัตนะมงคลกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วัชรีนันท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงพิมพ์วณัท  บุญสมพงษ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ดิลกศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงพิฤดี  หทยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายพิษณุ  สรพิมพ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายพีรชัช  โกโสด
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายพีรณัฐ  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายพีรณัฐน์  บุญศักดิ์เฉลิม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงพีรดา  ตันติวาณิชกิจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายพีรพงศ์  วงศ์คำจันทร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายพีรพัฒน์  บัวแย้ม
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายพีรพัฒน์  วิเชียร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายพีรภัคร  เป้าเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายพีรวัส  เจียมอาตม์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายพุฒิพงศ์  ปัญญาพร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายพุทธมงคล  หมุนขำ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงพุธิตา  มิ่งเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงแพรทอง  จันทร์มี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  แก้วไพฑูรย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงแพรววรินทร์  วัชรีนันท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงโฟกัส  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงภคภรณ์  สังขบุตร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงภควตี  พุทธรักษา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายภคิน  ลีอนันต์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายภดิศ  จันทร์นอก
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงภัชรินทร์  อินทร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงภัณฑิลา  ม่วงศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงภัทรภร  สัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงภัทรฤทัย  ศาสตระรุจิ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงภัทราพร  เต่ารั้ง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายภัทราวุธ  เปลี่ยนชุ่ม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงภัทรี  ทองเงิน
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงภัสสร  ชววัฒนาพงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงภัสสรา  เกตุเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายภาคภูมิ  ไวศยะพันธ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายภาคิณ  ฤกษ์มงคล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายภาณุพงศ์  ดอกไม้ไหว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายภานุกร  ทรัพย์มั่น
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายภานุพงศ์  นงนุช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงภารดี  สุจริต
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
566
นายภาวัต  หลวงใจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายภาวิช  ส.กาญจนะชัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงภาวิณี  แผ่นผา
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายภิญโญ  ถาวรศิลป์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายภูฏาน  ภัทรหิรัญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงภูมรินทร์  ตาทิพย์
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายภูมิทัศน์  เพิ่มสำราญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงภูริชญา  สุขจิตร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายภูรินท์  บุณยาภรณ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายภูริพัฒน์  จั่นเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายภูริพัฒน์  แซ่ซิ้ม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายภูริพัฒน์  สังข์กลมเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายภูริพัต  นิติศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายภูริภัทร  ทองประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงมณฑน์สินี  ประดิษฐพัสตรา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงมณีรัตน์  ยิ้มแย้ม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงมนชนก  ปะเวทกานต์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายมนต์ลักษณ์  ดีหามแห
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงมนวิภา  มาลี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงมนัสชยา  สุโสภา
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงมนัสนันท์  กรเกษม
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชวนะภูธร
ม.2
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงมริสา  สายวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงมลธิดา  ทับทิมแสน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงมัลลิกา  น้ำลึก
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงมาฆริณี  สินสมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงมาติกา  พิกุลทอง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงมาติกา  รัตนมณี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงม่านหมอก  ลียะวงค์
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงมาริสา  ฉั่วยู่เน้ย
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงมิ่งกมล  ปิตาระเต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงมุกทอง  สุขเลื้อง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงเมธาวี  เกตุกูล
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงเมธาวี  พรหมจุล
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทรศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงเมธินี  นันทวิสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงแม่หญิง  เกาไศยนันท์
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายยงยุทธ  ดรงค์พิทย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงยุพเรศ  โคศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงยุพารัตน์  ชุ่มมงคล
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงยุวธิดา  บุตรดา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงเยาวพา  สายทอง
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงโยษิตา  ผงชานัน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงรจนา  แบนท้วม
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายรชต  รัตนกิจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายรชวัลลภ  บุษบงก์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายรณกร  สุขภูตานันท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายรพีภัทร  ปราโมทย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงรวินท์นิภา  วนะภูติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงรวิภัทร  วรพลมั่นคง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงรวิสรา  สุขสถิตย์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงระพีพรรณ  นามมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายระพีพัฒน์  สว่างไธสง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายรัชพล  ไพจิตรลือชา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายรัชพล  มงคล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายรัชภูมิ  เสาวกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายรัฐนันท์  แก้วเงิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายรัฐภูมิ  ดวงเดือน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงรัตติกาล  ตันเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายรัตนกร  รักเกียรติงาม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงเรืองนภา  มงคลฤกษ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายลภน  ศรีอุดมศิลป์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
629
นางสาวลักขณา  ตะปินะ
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงลักษิกา  เกรียงไกรศักดา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายลิมปพัฒน์  เอี่ยมสอาด
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายวงศกร  พรหมารักษา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงวจนพร  เหลืองสุขเจริญ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงวชิรดา  อุดมเดช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายวชิรวิทย์  นิยมสุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายวทัญญูู  เทียนทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงวธิกา  จินตนากูล
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายวรพล  คมขำ
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายวรพล  ทองแสน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายวรพล  มณีรัตน์
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงวรรณพร  เพ็ชร์รื่น
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงวรรณพร  ภูวันนา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงวรรณรดา  ยิ่งยง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงวรรณระพี  พงษ์รัตน์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงวรรณรัตน์  โฉมงาม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายวรรณวิท  วิสุทธิวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงวรรณิดา  เดชศักดา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงวรรณิดา  เป็งยะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายวรรธนัย  ปัญญาชีวะ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงวรัชยา  ดุษดี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์อามีน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงวรัณยา  พุดซ้อน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายวรากร  อิงคยะกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายวรานนท์  โสปรก
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายวรินทร  บุญโชติ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
656
นางสาววรินธร  อินทนน
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายวริศร  เสาสวย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงวริศรา  จิตต์รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายวสันต์  ถนอมสุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายวสิษฐ์พล  อาบสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายวัชรพงษ์  เรืองศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงวัชรินทร์  ดียิ่ง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายวัทธิกร  พรหมโชติ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายวายุ  สมนาค
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงวาสิตา  ดำริมุ่งกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงวาสินี  เพ็ญโฉม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายวิชยา  อ่องเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงวิภาพร  บุญสร้าง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายวิรัญจ์  วรรณุวาศ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายวิวิศน์  วงศ์ถาวรพินิจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงวีรญา  เล็กชะอุ่ม
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงวีรณัฐ  แซ่เตียว
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายวีรดา  จันทร์ศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายวีรพงศ์  แผนจันทึก
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายวีรพงษ์  โชคธะราวุฒิ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายวีรภัทร  พุทธวักขิต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงวีร์สุดา  คงเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายวีระเชษฐ์  สรภักดี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายวีระพล  สื่อสวัสดิ์วณิชย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายวีระภัทร์  มามัง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงศรุชา  เอ่งฉ้วน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงศลิสา  สุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยมงคล
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงศศิชา  เจริญสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงศศิธร  สิงหนุ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงศศิวิมล  สุทธิ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงศศิวิมล  อู๋อ่อน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายศักดิ์ดา  คุณาราช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายศักดินนท์  เห็มภูมิ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สังข์ศรีทวงษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายศักย์ศรณ์  ชาญพัฒนนันท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงศิริกาญจน์  ฮะสูน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงศิรินาฎ  อุลิศ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงศิริลักษณ์  โกศา
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงศิริวรรณ  จันดี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
697
นางสาวศิริวิมล  มาศิริ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายศิริวุธ  นิติวรยุทธ
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายศิลปิน  สาลี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายศิวกร  ตันตะราวงศา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายศิวกร  เปรมบำรุง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายศิวดล  พุมมา
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงศิวพร  พวงมณี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายศิวภพ  ยะรังษี
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงศีรณัฐ  นิยมไพศาลสุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงศุทาธิณี  ลินทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายศุภกร  เกิดแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายศุภกร  บุตรบริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายศุภกร  ไพราม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายศุภกร  ศิริมงคล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายศุภกิตติ์  เห่งแจ้ง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายศุภชัย  อินทรสอน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายศุภณัฐ  พรหมเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายศุภณัฐฆ์  คิม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายศุภธน  จรัสประพาฬ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงศุภรัสมิ์  สิทธิวรรณธนะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงศุภรานันท์  มัญชุไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
718
นายศุภฤกษ์  ทิพนันท์
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายศุภวัฒน์  นิยมไพศาลสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายศุภวิชญ์  แรงผลสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายศุภวิชญ์  อานุภาเวนะวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายศุภสิน  พัฒพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงศุภิศรา  ชำนาญยา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงศุภิสรา  พิพัฒน์เจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริวัน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายโศภณ  สุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงสไบทิพย์  เอี่ยมป้อ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายสมโภชน์  นงนุช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงสมฤทัย  ปัดไธสง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงสมฤทัย  สิงห์ภู่
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงสมิตา  โฆสิตมาน
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายสรรค์ทัศน์  ไทยเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายสรวิชญ์  สุขสบาย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายสรวิศ  ภูทะวัง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายสรวิศ  หงษ์สุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงสราพร  โฆษิตวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายสราวุฒิ  คำวงษา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายสรุจ  อิงคกิตติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
739
นางสาวสโรชา  ตุวคโสภา
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
740
นางสาวสลิลทิพย์  อุปถัมภ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงสวรรยา  วิญญะสา
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนพุทธา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายสันติ  อู่สำเภา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงสาริสา  พันธุ์ธรรม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงสาวิตรี  ปรีดานนท์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายสิงหา  จูเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายสิทธิ  สุวรรณราช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายสิทธิโชค  คิดกริ่ง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายสิทธิโชค  ห่วงเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายสิทธินนธ์  เจียรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายสิทธินนท์  บุญเรืองพะเนา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายสิรภพ  ทิพพิลา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายสิรภพ  รัตนผ่องศิริ
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงสิรภัทร  ยอดคีรี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงสิรภัทร  อู่เจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายสิรวิชญ์  อภิบาลกุลภรณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายสิรวิชญ์  อินทำนุ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายสิรวุฒิ  ถนอมนาค
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงสิริกาญน์  สาธุจารณ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงสิริเกศ  เบ็ญมาศ
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงสิรินทรา  แสงประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงสิรินทิพย์  ตันสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงสิริยากร  เมฆฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงสิริวิมล  คนตรง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายสิวะ  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงสุกฤตา  ดวงชื่น
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายสุกฤษฏิ์  อุปถัมภ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงสุกัญญา  กกเปือย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงสุกัลยาลักษณ์  โสานาม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงสุจิรา  พรหมพุทธา
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงสุชัญญา  คำฟู
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงสุชาดา  คำปัน
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงสุชานันท์  คุณประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงสุชานันท์  จาอินต๊ะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูศรีหะรันย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงสุตาภัทร  แสวงหา
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงสุทธิกานต์  รัตนะ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิลาเฮ้า
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงสุทธิชา  โกยรัมย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายสุทธิพงษ์  เพิ่มภิญโญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายสุทัศน์  พ่วงศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงสุธิดา  วิรัชกุลวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงสุธินี  เจริญทรัพย์มณี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงสุธีมนต์  เสริญวงศ์สัตย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงสุนิสา  ล้ำเลิศ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงสุนีนาฎ  สงวนอินทร์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงสุพรรณี  ดาบจันทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงสุพรรษา  แก่นแสง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงสุพรรษา  สุนทรชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงสุพัตรา  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงสุพิชชา  พานิชนันโท
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงสุพิชฌา  ไชยกิจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงสุพิชา  มีโต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงสุภชา  พวงมณี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงสุภัทร์วดี  โชติธนพิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงสุภัสสร  หมอกเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ส่องประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วศรีทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
799
นางสาวสุภาสินี  กันทะชัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายสุมลศักดิ์  ธาดาวรวิทย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายสุรเดช  ดวงเพชร
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายสุรเดช  ล้อซัง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายสุรศักดิ์  แดงมี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงสุรัสวดี  เนียนทะศาสตร์
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงสุริษา  ปิยภูวดล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงสุรีย์มาศ  จันทรางกูล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายสุวพิชชาก์  ดังคลี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงสุวรรณธนา  นาสูง
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงสุวัฒจณี  ศักดา
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายสุวิจักขณ์  สร้อยสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงสุวิชาดา  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงเสาวภาพร  สิทธิรัตน์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายแสนดี  เกตุประยูร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงโสภิตนภา  คำสุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุวรรณเกิดผล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงหนึี่งฤทัย  อุปัญญ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงหริณดา  บุญถนอม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงอชิรญาณ์  กระโจม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
820
นายอชิระ  แย้มพินิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายอณาวิญ  ขมสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายอดิศร  กมลรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายอดิศร  ดวงดารา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายอดิศักดิ์  หนวดหอม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายอติคุณ  บูรณวัฒนาโชค
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงอทิตยา  วิเศษกุล
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงอธิชา  ฮะสูน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายอธิป  สร้อยสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายอนพัทย์  จำปาเรือง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงอนัญญา  มหาวงษ์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงอนันตญา  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายอนิรุทธ์  เพ็ญโฉม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายอนุชา  ระติกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงอนุธิดา  สอนซิว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
835
เด็กชายอนุรักษ์  ปัญจะระษา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงอนุสรา  เขียนวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงอภิชญา  ปั้นมา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายอภิมงคล  พูนสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายอภิรักษ์  อยู่สุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายอภิวัฒน์  มั่นปาน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงอภิสรา  ทองดี
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงอมรรัตน์  อุลังกา
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงอมริศา  บุญญา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงอรจิราพร  พรหมมินทร์
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงอรพิณ  อ่อนภู่
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีกุนมา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงอรวรรณ  สิตรานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงอรวรา  พรสุวรรณวงค์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงอรวรา  สาวี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงอรัชญา  โพธิ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงอริสรา  วรศิลป์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงอริสา  วัฒนพรไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงอรุณรัตน์  รื่นฤทัย
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงอโรชา  เรืองกิจตระการ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายอลงกรณ์  เเตงเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงอลิศา  ทัดทอง
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงอลิศา  ลีรัตนชัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงอลิสตา  ชมเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงอลีนา  ชื่นอารมณ์
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายอัครพนธ์  จดแตง
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายอัครวัฒน์  อนิวรรตพงษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงอัญชุลี  ตันเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงอัญรินทร์  พรมจุ้ยพะเนา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงอาณดา  เอี่ยมพญา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงอาทิตยา  ทิมผลประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายอาทิตย์  วงศ์หาญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
868
เด็กชายอานุภาพ  หวลกำเนิด
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงอาภากร  ต.หิรัญญากร
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงอาภาวรรณ  ชุนหะศรี
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงอารดา  ทองเปรม
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงอารยา  นาจารย์
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงอารีย์รัตน์  โมนะ
ม.1
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงอารียา  รวมจิตร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงอารียาภรณ์  เปรียบสม
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายอิทธิกร  ยะอินทร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายอิทธิวัตร  เทพรักษา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายอิสระ  สุนทรโชติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงอิสรีย์  คนบุญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายอุ่นอิ่ม  คล้ายวงษ์
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงอุษา  ด้างประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนดัดดรุณี
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายเอกชัย  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายเอกวัฒน์  จันทร์เจ้า
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายุสุรพัศ  จิตราทิตยกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 ห้อง 221 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
885
เด็กหญิงกณิศา  อินต๊ะเนตร
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงกนกกร  แดงเผือก
ม.2
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงกนกพร  บุญช้วน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายกนกพล  ประยงค์กุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงกนกรดา  พังโพธิ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขศรีมล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายกนต์ธร  ถนอมกลิ่น
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงกมลฉัตร  เขียนนิลศิริ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงกมลชนก  แดดขุนทด
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงกมลชนก  สีคำ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสนสี
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงกมลเนตร  สิงห์เรือง
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายกมลภพ  นามนวน
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายกรพันธ์  มณีทะ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงกรวัล  คอกเชอวาล
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายกรวิชญ์  คำนวนธรรมศาสตร์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายกรวิชญ์  สามิตโสตถิ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายกรินทร์  สุดสวาท
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายกฤชฐา  วีระพูล
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายกฤตกร  รู้เจน
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายกฤตภาส  วิณิชยกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายกฤตยศ  วิชัย
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงกฤตยา  คำปาเครือ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงกฤตยาพร  จิตรมั่น
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายกฤติน  อินอุ่นโชติ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายกฤติพงศ์  สมทิพย์
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงกฤติยา  เข่งพิมล
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายกฤษณ์กมล  อาจคงหาญ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายกฤษณธร  สาริยันต์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายกฤษณพงศ์  กลางสุข
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายกฤษณะ  ต้นงาม
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงกฤษติยาณี  กันยาประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงกวิตา  คำเปลว
ม.2
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายกวิน  ภูหวดน้อย
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
919
นายกวี  ทวีวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
920
เด็กชายกษิติ  ทุดปอ
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
921
เด็กชายก้องกิดากร  แจ่มกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายก้องภพ  พนากุลชัยวิทย์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันทาวี
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จวนสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แทนหนู
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสิงห์
ม.2
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงกัญญาดา  มิ่งพรสมาน
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงกัญญาภัค  ขนาดนิด
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงกัญญาภัค  ผิวผ่อง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
930
นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์แทง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรรัตน์ญานนท์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ้นลา
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อนันต์สมสิน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อรุณประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายกันต์ธนวุฒิ  ยูซูฟี
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายกันต์ธีร์  นาคเกี้ยว
ม.2
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
938
เด็กชายกันตพิชญ์  บัลลือพรมราช
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายกันต์  พัฒนาประทีปกุล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงกัลยกร  เก้าเอี้ยน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงกัลยกร  ย่อมเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธานีสอน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงกัลยา  ทรัพย์อร่าม
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงกัลยาณทรัพย์  บัวยอม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายกาญจน์ชนาสิน  จวงสมุทรเขษม
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงกาญติมา  คุณแสน
ม.2
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรลัมพ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฟุ้งสถาพร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงกานติมา  ตั้งกิจผาติกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายกาลวัฏ  งามเจตนรมย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงกิ่งฟ้า  แสนแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายกิตต์พลานันท์  พงศ์โชติปภากุล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงกิตติกานต์  กิตติญาโณ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายกิตติเชษฐ์  อารยะสุจินต์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
955
เด็กชายกิตติธัชส์  ใจห้าว
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายกิตติพัฒน์  ผึ้งทรัพย์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายกิตติพัทธ์  จุฬาวัฒนนันท์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายกิตติภณ  ศิริเถียร
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายกิตติภพ  ชื่นตระกูล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงกิตติยาพร  สายลือนาม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วจันทร์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริบุรานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายกิติพัฒน์  เผือกผ่องพัชระ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
964
เด็กชายกีรติ  ปาระโชติ
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
965
เด็กชายกีรติ  มั่งมี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงกีรติญา  ชนะบัว
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงกุลณัฐ  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงกุลปริยา  พงษ์ชะอุ่มดี
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายกุลพัทธ  เขมธร
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
970
นางสาวกุลสตรี  ศรีนวลจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงเกตุแก้ว  คงมี
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายเกรียงไกร  สีทอง
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
973
เด็กชายเกรียงศักดิ์  เนื้อเย็น
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงเกวริน  มัณฑุกานนท์
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงเกวลิน  จิตรหมั่น
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายเกียรติประพัฒน์  ไวกุลเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายขจรศักดิ์  สุขอนันต์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงขทิรา  คล่องเชาว์ชาญ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
979
นางสาวขนิษฐา  บุษฉัยยา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงขนิษฐา  ผสมงาม
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงขวัญจิรา  คัมภีร์สิริอมร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจนิ่ม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงขวัญชนก  ธงชัย
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงขวัญชนก  มั่นสอน
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ก๋อนสัน
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงขวัญพิชชา  พู่พันธ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงขวัญฤดี  มานพ
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงขวัญศิริ  จันทะคาม
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายเขมชาติ  ชาวปากน้ำ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
990
เด็กหญิงเขมนิจ  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายคฑายุทธ์  ทวีวัฒนะกิจบวร
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายคณาศักดิ์  อินทะสร้อย
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงคริษฐ์ดา  แสงศรี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงคล้ายเดือน  ศรีสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงคะนึงนิจ  ทั่งสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายคำรณ  รักเชียง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายคีรีวีร์  วัชรปาน
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายจอมพล  สุ่มมาตย์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายจักรกฤษณ์  เพชรเพ็ง
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายจักรภัทร  ประยงค์
ม.2
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายจักริน  แป้นถึง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายจักรินทร์  วงค์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงจันทรัสม์  พรบริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายจารุกิตติ์  สุขถิ่นไทย
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1005
นางสาวจารุนันท์  พลชัย
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงจารุภัทร  คนเชื้อ
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงจิดาภา  เพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงจิตติกานต์  ยิ้มละมัย
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายจิตรภาณุ  นาคทอง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กชายจิตรภานุ  มนาปิยพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงจิตรลดา  เงินอุไร
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงจิตราภรณ์  กะปินนะ
ม.2
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงจินดามณี  จิรสรวงเกษม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงจินต์จุฑา  จุฑามณี
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงจินตนา  สระทองอินทร์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กชายจิรกิตต์  ขจรชัยกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงจิรนิษฐ์  ชัยสกุลไพศาล
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงจิรประภา  ทรัพย์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงจิรภัทร  เขียนสุข
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายจิรภัทร  จิรธนสุนทร
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงจิรภิญญา  รถมณี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงจิรวรรณ  สำราญ
ม.3
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงจิรวรรธ  พายัพวัฒนวงษ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 ห้อง 225 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1025
เด็กหญิงจิระนันท์  ปุลาชะนัง
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงจิรัชญา  ใจกล้า
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กชายจิรัฏฐวัฒน์  แก้วชูสรี
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงจิราภา  หวังมณี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายจิรายุ  กี้ประสพสุข
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กชายจิรายุส  ฤทธิ์ประภากร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายจิราวัฒน์  ฉินชัย
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงจิวรี  พิมพ์พรรณชาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงจีรดา  ไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายจีรัฎฐ์  โนดไธสง
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงจุฑาทิพ  เติมชัยกุล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงจุฑาธิป  ใหญ่มาก
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงจุฑามณี  เจนไพร
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงจุฑามาศ  จีนสูงแสง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1039
นางสาวจุฑามาศ  ศรีจำนงค์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงจุฑามาศ  เอี่ยมสะอาด
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เหมันต์
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายเจตริน  แซ่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงเจนิสสา  ฟางเฟื่องฟู
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1044
นายเจษฎา  คุ้มผาติกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายใจรัก  ใจรักษ์
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงฉัตรกมล  ปรอดครบุรี
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงฉัตรชยา  ชัยนเรศ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  มะริวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงชญาน์นันท์  แฝงฤทธิ์หลง
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงชญานิศ  ชนะการีย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1051
นางสาวชญานี  คาดสนิท
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงชญาภา  ชมสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1053
นางสาวชนกณิกรณ์  สุขใส
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงชนกวนันท์  สิทธิโยธิน
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กชายชนกานต์  ไชยะโพธิ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุตรเทศ
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงชนัญธิดา  พงษ์อริยะ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1058
นางสาวชนากานต์  เชื้อน้อย
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงชนากานต์  เตชะอำนวยวิทย์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 ห้อง 226 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1060
เด็กหญิงชนากานต์  นันเชียงเครือ
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงชนากานต์  บุญภู่
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงชนิกานต์  เทียนงาม
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงชนิกานต์  ประสมพืช
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีชัยมูล
ม.3
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1065
นางสาวชนิตา  วงษามื่ง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กชายชนินทร์ธร  ธนพงศ์กิจไพศาล
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงชนินาถ  ทันแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงชนิภา  เผื่อนภิญโญ
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงชนิสรา  จาบถนอม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงชนิสรา  ปะตังทะสา
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงชนิสรา  เศษสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1072
นายชนุดม  พาชื่นใจ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายชยพล  ดอนปัต
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายชยพล  ประยูรชาญ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายชยางกูร  จันทร์ติ๊บ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กชายชยางกูร  เถาว์วัลดี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กชายชยานันต์  พ่อค้า
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงชยาภรณ์  ยอดยศ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กชายชยุต  เจริญธรรมทัต
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงชลทิชชา  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงชลธิดา  คมขำ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงชลธิดา  รัตนบุรี
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงชลนรรจ์  รักกมล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงชลลฎา  พันสีนาม
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กชายชลสิทธิ  พิพัฒน์นรพงศ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กชายชวนท  ชลสุภวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงชวัลรัตน์  มาดี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายชวิน  ฐิติพัฒนานนท์
ม.2
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงชัญญา  อมรกาญจนกุล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงชัญญานุช  ลอบมณี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายชัยยานันท์  ศิวิลัย
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงชาคริยา  แจ้งเวช
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงชิดชนก  ขัยภักดี
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายชินกฤต  คำพวง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 ห้อง 227 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1095
เด็กชายชินพัฒน์  เม่งเฮงสูน
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิเศษ
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายชุติพล  บุณยามระ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงชุติมา  พิลา
ม.2
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กชายเชี่ยวชาญ  โชติปัญญา
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงโชติกา  ศิลารักษ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1101
นางสาวโชติรส  วงศ์ทองเหลือ
ม.3
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กชายโชติวัต  ศิลารักษ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กชายโชน  ไชยนอก
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กชายญาณภัทร  ฤทธิโชติ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ศิรินารถ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กชายญาณากร  พินิจมนตรี
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงญาณิศา  ตาปัญญา
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงญาณิศา  พรรณสิงห์โต
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงญาดา  โสดา
ม.1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงญาดาคุณัช  ฟักอินทร์
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงญาดาพิพรรธ  หุมสิน
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กชายฐปนวัฒน์  ธรรมเป็นศรี
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กชายฐานพัฒน์  ทองมีรุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงฐานิดา  จารัตน์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงฐานิดา  สีสัน
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กชายฐานุวัชร์  ธนโชคศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงฐิดาภา  ไหมทอง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงฐิตาพร  แอเขี่ยม
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงฐิตาภา  สุนทรคงตระกูล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงฐิตาภา  สุเวช
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงฐิติชญา  นิ่มนาม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงฐิติพร  เจนศิริวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กชายฐิติภูมิ  ยอแสง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงฐิติยา  เดชละลม
ม.1
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธวัชเสถียร
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สิทธิสุข
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายฐิติศักดิ์  บุญศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงฑิฆัมพร  รุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 2 ห้อง 228 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1130
เด็กหญิงฑิตยา  วีระชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กชายณฐกร  จงกลาง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กชายณฐกร  สุวรรณโพยม
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงณฐยา  เตียวนิช
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กชายณฐวัฒน์  ดอกสร้อย
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงณฑิราภาสุ์  เลี่ยมมินพูล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายณธรรม  อังกูรสถาพรชัย
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงณนริน  ยิ่งเกียรติทวีสุข
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กชายณปุนธ์  เพชรรักษ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กชายณพัฐกรภ์  จิรานนท์อัครโชค
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงณภัชชา  โคกศรี
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กชายณภัทร  กมลวิทย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายณภัทร  พลดงนอก
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กชายณภัทร  พัฒนพีชัย
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงณภัทร  พิมชะนก
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กชายณภัทร  วัดฟุ้งเฟื่อง
ม.2
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กชายณภัทร  สิงห์กสิกรรม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กหญิงณรีวัลย์  ลามา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กชายณอัฐ  ภพศิริฟุ้ง
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงณัชชา  ทัศนนนท์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงณัชชา  นามวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1151
นางสาวณัชฌา  บุญธาราวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1152
นางสาวณัชฐริณีย์  ทองโต
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายณัชพล  บุญมาก
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  ศิลปชัยศรี
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นวลเเก้ว
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงณัฎฐากร  อาปะมากา
ม.3
โรงเรียนสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีภูคำ
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรทวีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิรสุนทร
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศรีพันธวานุสรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กชายณัฏฐพล  สุดสอาด
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  รุจิโกมลสิริ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กชายณัฏฐภัสส์  พลายแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงณัฏฐมน  เขียวตี๋
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 6

ณ อาคารบงกชมาศ ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1165
เด็กหญิงณัฏฐวี  ทรัพย์พูลทวี
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงณัฏฐา  ชีวาดิศัยกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงณัฏฐาชลล์  ชัตไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กชายณัฏฐ์  ศิลประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กชายณัฐ  ไชยนอก
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กชายณัฐกรณ์  ชัยศรี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงณัฐกฤตา  โมลา
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วสายตา
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กหญิงณัฐชา  หิรัญคำ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงณัฐญาดา  จิรสุวรรณการ
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กชายณัฐฐนนท์  บุตรพรม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงณัฐฐิญา  สุบินตา
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แก้วกับเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คณิต ม.ต้น