ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  แจ่มฟ้า
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  พึ่งทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกกร  ศิริสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกนิภา  บัวแฝง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกพร  พาลีตา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกพร  สุนสนาม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกรดา  สมัครวงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์สว่าง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกมญฐกาญจน์  มั่นคง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกมลชนก  ขาวพันธ์ุดี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกมลชนก  นาคเนาวทิม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกมลชนก  ปัญญามัง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกมลณิชธ์  จินดาเกษม
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกมลดา  จ๋วงพานิช
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกรกมล  นาคมณี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกรณิการ์  โกศัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกรรณวัชรภรรฬ  จำหาญ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกรรณิการ์  อุตรา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วผ่อน
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกรวรรณ  สกุลเรือง
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกรวิชญ์  จินหิรัญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกรวิชญ์  เพชรสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกรสกล  ธีระนิธิ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกรินทร์  ชัยบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกฤตกร  สระมูล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกฤตณัฐ  คนึงวิริยะกุล
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกฤตภาส  เฉลิมพงษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกฤตภาส  โชคธนธรณ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกฤตภาส  นาควารี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกฤตภาส  เปรมอมรกิจ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกฤติน  อินทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกฤติมุข  บุญเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกฤติยาณี  ประเสริฐทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกฤติยาณี  พงษ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกฤษกร  จำเนียร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกฤษกร  สวัสดิพงษ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกฤษฎา  กลันกลิน
ม.1
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกฤษณา  เปล่งปลั่ง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกฤษตเมธ  สายสุ่ม
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกลวัชร  แป้นทัศน์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกวินธิดา  คำรักษ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกวิสรา  เขียวป้อง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกษมา  แสงโทโพ
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกษิติ  บุญเลิศ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายก้องภพ  จิระวัชน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายก้องภพ  พึ่งทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายก้องภพ  สุขทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกัญจน์ธน  อุดมวิชิตกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกัญจน์รัชต์  เปี่ยมสุวงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกัญชิภัทรศร  วรเรียน
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
นางสาวกัญญ์วรา  วงค์เล็ก
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคประสาร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพศาล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พึ่งฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาคนวม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกัณฑ์กฤช  ธรรมวิโรจน์ศิริ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายกันต์กวี  ผลนัย
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายกันตพงศ์  สุขทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายกันตพัฒน์  แสงอุทัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกันตพิชญ์  กล่อมวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายกันตภณ  ขุนพิลึก
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายกันตเมศฐ์  เอี่ยมสำอางค์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกันตรัชต์  จันต๊ะขัติ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกันต์สินี  สวัสดิพงษ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายกันติทัต  สุคันธชาติ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกัลยรัตน์  กาญจนนิลวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกัลยลักษณ์  ภีสระ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกาญจนา  ยิ้มเกียรติ
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายกานตพงศ์  สาระศาลิน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายการัณยภาส  นามจันดี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
74
นางสาวกิตติกา  ทองอร่าม
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายกิตติคุณ  สุราช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายกิตติชนม์  หงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกิตติญาณินท์  อินทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายกิตติเดช  มูลิกา
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายกิตติธัช  กำปั่นทอง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายกิตติธัช  เกษมสิน
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายกิตตินันท์  ทองมี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายกิตติพศ  คงดี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายกิตติพศ  เตชะนันท์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์  สุขสวย
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายกิตติภพ  ค้าแหวน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายกิตติภัทร  บัวบาง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายกิตติภูมิ  นาคนัตถ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงกิตติมา  วงษ์พันธ์ธรรม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงกิตติยา  พันชนะชญานันท์
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แจ่มฟ้า
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงกิรณา  นิรมิตรมหาปัญญา
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวกีรติ  คงสโรช
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายกีรติ  จันทร์เพ็ง
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงกุลจิรา  โตวิจิตร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายกุลเทพ  โฉมนาจ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงกุลธิดา  บุญผ่อง
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงกุลนัท  นิพัทธ์โยธิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงเกตุวลิน  พั่วพัก
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงเกวลิน  ยิ้มเป็นสุข
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายเกศณภัค  วงษ์คำ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงเกศรินทร์  สกุลเจริญพร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงเกศวรินท์  วงศิลป์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงเกษมณีรินทร์  ดวงจินดา
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายเกียรติภูมิ  เพ็ชรประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายเกียรติวศิน  ผิวสุพนธ์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายไกรวิชญ์  คามรักษ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายไกรวี  บุญทัด
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายขจรศักดิ์  กระแสร์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงขนิษฐา  คำมั่น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงขนิษฐา  มีสกุล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงเขมจิรา  เถาปินตา
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงเขมวิกรณ์  พึ่งเพียร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงคณภรณ์  รอดพูน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายคณาธิป  อัมระบุตร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายคณินทร์  เมฆกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงคุณัญญา  มีบุญ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายคุณานนต์  โสภาเจริญ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงคุณิตา  มีบุญ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงจณิสตา  วงษ์ทน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงจณิสตา  สามขำนิล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายจตุพงศ์  ตระกูลใจดี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
122
นายจตุภัทร  เมณฑ์กูล
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายจตุรโชค  โรจนอารัมภ์กุล
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
124
นายจตุรวัฒน์  ฉายา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายจักวรรดิ์  ใจเจริญ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงจัญจลา  แก้วถึง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ช้างป่าดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงจันทิมา  พบหิรัญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงจันทิมา  ศรีหา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงจารวี  จั่นประดับ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงจารุกัญญ์  ชุ่มชวย
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายจารุกิตติ์  ตั้งใจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงจารุพร  พิกุล
ม.2
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงจิณณ์ณิตา  อภิณหวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงจิณณพัฒ  ผลโภค
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายจิณณวัฒน์  จิตเสนาะ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงจิดาภา  เกิดปานทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงจิดาภา  พุทธสอน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงจิดาภา  วิสุทธิธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายจิตรทิวัส  ต้นทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายจิตรายุทธ  เทียมกระโทก
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงจินตนา  พงษ์แตง
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงจินห์จุฑา  โตอ่อน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงจินห์จุฑา  ภู่แพร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายจิรนนท์  เสนานุวัตร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายจิรภัทร  เปลี่ยนสมุทร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายจิรยุทธ์  ชาติสี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีเเก้ว
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายจิรศักดิ์  เฉลยจิตร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงจิรัชฎา  พิมพา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายจิรัฏฐ์  เชื้ออ่อน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงจิรัฏพร  เมฆส่าน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สโมสรสุข
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายจิรายุทธ์  ดีกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงจิราวรรณ  สกุลพราหมณ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายจีรภัทร์  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายจีระยุทธ  นาจาน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงจุฑาทิพ  ปิ่นทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงจุฑามาศ  อภิธนเจริญวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงจุรีพร  ผ่านประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงเจนจิรา  อบปิ่น
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงเจนจิรา  อุ่มชอุ้ม
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายเจนวัฒน์  ร่มลำดวน
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายเจษฎา  ธรรมมิกะ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายเจษฎาภรณ์  คำปันโน
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายชญานนท์  สายสอนดี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงชญานันทน์  มีสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงชญานันท์  ขวัญนาค
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงชญานิศา  วรปัญญา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงชญานี  ดวงพรมทอง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงชญานี  สุขประไพ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงชญาภรณ์  มั่งคั่ง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายชนกันต์  กิตติวิริยะ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงชนณิกานต์  จงกรมแก้ว
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายชนสรณ์  เสือวงษ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายชนะชล  สนธิสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายชนะภัย  ยิ่งยง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวฉิม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศัพทเสวี
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงชนัญชิดา  อินโต
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงชนัญดา  ธูปบูชากร
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงชนากานต์  เจริญพงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายชนาธิป  เดชผดุง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายชนาธิป  อินทโชติ
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงชนาพร  ขุนนคร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงชนาพัฒษ์  แสงชาลี
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงชนาภา  มานะการ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงชนิดา  ชั่งบู่
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงชนิภรณ์  รอดพูล
ม.1
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงชนิสรา  เมทางสุเวช
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายชนุดม  สุริยะหิรัญ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงชมพูนุช  เชาว์โต
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงชมพูนุช  วงษ์โปร่ง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายชยณัฐ  แจ่มใส
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายชยากร  เหลืองคำ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายชยุตพล  นาคสังข์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายชโยธร  เพียรเก็บ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
198
นางสาวชลดา  โพรงพรม
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงชลธิชา  เพิ่มรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายชลากร  ยะพรม
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายชวกร  นันทวดีพิศาล
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงชวัลรัตน์  คงปรีดี
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธูปอ่อน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เจริญโดยธรรม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายชวิน  กุลเสวต
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงชัชชญา  วิเศษสุจริต
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มีผล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สืบศรี
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายชัชนันท์  จิตคง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายชัชพล  ชูวงศ์วุฒิ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงชัญญา  ยงศิริวรรณ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายชัญญา  วีระศักดิ์ถาวร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายชัฎชนม์  พึ่งเนตร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายชัยธรา  วันทนทวี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายชัยภัทร  ภักดิ์จัตุรัส
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายชัยวัฒน์  วัฒนาธนไพศาล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายชัยวิชญ์  รัตนวิชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายชัยวิชญ์  วัฒนสาร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายชาญศิริ  ลิ้มชัชวาลกูล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายชาตินักรบ  คำอ่อนสา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายชานน  ทับศฤงฆรา
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายชานันทร์  มีสินกิจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายชานาธิป  เขียวฉอ้อน
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงชาริสา  จัดกสิการ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงชาลิสา  หมอช้าง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงชาลีน  เบลว
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายชิติพัทธ์  ขวัญเเก้ว
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายชิษณุชา  ราชสมบัติ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายชิษณุพงศ์  เสมอพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายชิษณุพงศ์  ิอินทรัมพรรย์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายชิษณุพงษ์  พัดลม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์เจริญ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจียรรุ่งแสง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยนาค
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายชุติพนธ์  ชื่นเรือง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ช้างพาลี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงชุติมา  คำไตรย์
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงชุติมา  ศิลป์ประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงชุติรดา  สุทธิบุตร
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงชุลีกร  วัดน้อย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงโชติกา  ปทุมานนท์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงโชติกา  อินปุย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงโชติมา  รอดอินทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงโชติรัตน์  ภิญญโชติ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงโชษิตา  จิตรีศัพท์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายไชยทรัพย์  ช่างหล่อ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงฌลานันท์  มหาพรหม
ม.1
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงญาณภัทร  จันทร์เเจ่มฟ้า
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงญาณิศา  จารีย์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงญาณิศา  ทองอ่อน
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงญาณิศา  พันมหา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงญาณิศา  ยุวนะวณิช
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงญาณิศา  สว่างศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงญาณิศา  สาสิงห์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงญาณิศากานต์  โพธิ์พรมศรี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงญาโณบล  บุญวิเศษรณกร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงญาตาวี  หอมพรมมา
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงญานิชา  เฉลยชีพ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงญานิศา  เฉลยชีพ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงญาศิกานต์  วัตรายุวงศ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายฐปณพงศ์  พวงมาลี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายฐปนวัฒน์  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงฐานภา  ไชยวงศ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงฐานิดา  จั่นประดับ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงฐิตวันต์  ปานเกิด
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงฐิตาภา  บัวดี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงฐิติกา  ดวงพรมทอง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงฐิติพร  ติยะพานิชย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายฐิติพัฒน์  เฉลยชนม์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงณชนก  สุรวัตร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายณฐกร  หมอโอสถ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายณฐพล  ธีรากิจ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายณฐพล  นาคประสงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงณฐมน  ชอบธรรมดี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงณฐิกานต์  จิตจำนงค์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายณธน  ปานพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงณปภัช  ห้อธิวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายณพัฒน์  พรสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงณภัทร  นิธิปกรณ์กูล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายณภัทร  อิสริยภานันท์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 119 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายณรากรณ์  รุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงณวพร  บำรุงอินทร์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงณัชนันท์  ทรงสม
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายณัชพล  สงวนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงษ์มณฑา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่วมทร
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายณัฎฐวุฒิ  ภักดีประเสริฐสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สีมาก
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไทยเขียว
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ซื่อตรง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชื่นไทย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เอกภพอนุกูล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงณัฏฐา  อ่อนละออ
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายณัฏฐากร  รัตนิชย์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงณัฏฐินี  เบอร์เนียร์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายณัฐชนน  บุญยะโท
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายณัฐชนน  มิ่งขวัญ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายณัฐฐสรรค์  นวมลพจน์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พาชื่น
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยอุทัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสชัง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศิริเขต
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงณัฐทิชา  สารีสาย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทับทิมทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงณัฐธิชา  เชาว์ไวย์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงณัฐธิชา  อัปการัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงณัฐธิดา  กุหลาบ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑา
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงณัฐนรี  คงงาม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงณัฐนรี  สนเทศ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายณัฐนันท์  สร้อยคำหลา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยวงษา
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานคุ้ม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงณัฐพร  ตนะวีรกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงณัฐภัทรา  ณัฐนันทชัยกุล
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายณัฐภูกฤษณ์  เฉลิมวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายณัฐภูมิ  สดแสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
318
นางสาวณัฐรินทร์  ยิ้มศรี
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงณัฐวดี  พึ่งสุข
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงณัฐวรา  บุตรปรารมย์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายณัฐวัฒน์  น้อยอุทัย
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายณัฐวุฒิ  ท้าวดี
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงณัฐหทัย  ชาติไชยวงศ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงณัฐิดา  ตันยา
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงณิชชยา  สุดประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงณิชนันทน์  สาธุธรรม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงณิชมน  โพธิ์เพ็ชร์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงณิชา  ชื่นกุศล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงณิชา  มงคลมนต์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ลับแล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงณิชาภัทร  นิยมศิลป์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลธิโต
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงณิชาภัทร  สกุลภักดี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงณิชาภา  สุขตั้งมั่น
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงดลชนก  พรมยม
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายดุลธร  นิวรณุสิต
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงดุษฎี  สังข์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงตมิสา  อมรประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงตริยาภรณ์  แข็งกระบือ
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงตรีชิรา  ช้ำเกตุ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงตรีรัตน์  ฉิมแย้ม
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงตรีรัตน์  สุขสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายตะวัน  คำงาม
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายติณณภพ  นวลนิศาชล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายติณณภพ  เเสงเนตร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายเตชากร  ขวัญอ่อน
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายเตชิต  รัตนศิริ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายถิรพงศ์  ทองพานิช
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงทรรศรินทร์  แสงโพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงทวีพร  โพธิ์สามต้น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงทักษอร  นุ่มดี
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายทัตพงศ์  เดชมา
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงทัสพร  ศรีประทุมวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงทิติยาภรณ์  กรานโต
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงทิพลดา  ศรีสะอาด
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายเทพทัต  แก้วโสตร์
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงเทียนทิพย์  พงษ์ขำ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงธณัฐชพร  มีทอง
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายธนกร  ก้อนทอง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายธนกร  จำนงประโคน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายธนกร  ธนนชัยกุล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายธนกร  ธรรมศักดิ์ชัย
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายธนกร  ม่วงคำ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายธนกฤต  ชาวบ้านกร่าง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายธนกฤต  สถาผล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงธนกาญจน์  อรุณไพร
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายธนชัย  เวียงนนท์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายธนโชติ  โพธิ์จำศิล
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายธนดล  เพ็งถาวร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายธนดล  สถาพรพิมลสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงธนนันท์  สังข์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายธนบดี  พิศรูป
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายธนบดี  ยอดวิจิตร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายธนบดี  อารยะรังสฤษฎ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายธนป์ธรณ์  นพพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายธนพนธ์  ธนทรัพย์พาณิชย์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงธนพร  คณโฑเงิน
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายธนพร  ภูมิสัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงธนพร  ศรีโชค
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงธนพร  หอมไม่วาย
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงธนพร  เเก้วเกิด
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มครอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงธนภรณ์  ยิ้มสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายธนภัทร  เทพแก้ว
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายธนภัทร  เทพภูธร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายธนภัทร  ไม้เต็ง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายธนภัทร  เรืองกลัด
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายธนภัทร์  แย้มบู่
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงธนวรรณ  เครือวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายธนวัฒน์  คงถาวร
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายธนวัฒน์  ประฮาดไชย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายธนวิน  สำแดงภัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงธนัชชนันท์  เกษรบัว
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงธนัญชนก  ราชประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์อุไร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงธนันต์พร  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายธนากร  กาลอินทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายธนากร  ศรีชัย
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายธนากร  เอี่ยมสะอาด
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงธนาธรณ์  โพธิ์เกตุ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงธนารีย์  เปรมปราน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงธนารีย์  เพ็ชรสงคราม
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายธนาลักษณ์  มะลิหล
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงธนาศิริ  แดงเดช
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายธนิท  ฐานิธรณ์
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงธนิษฌา  สุภากุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงธนิสร  ทับทิม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงธมนวรรณ  คงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองอุ่น
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงธมนวรรณ  รัตนมุณี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงธมนวรรณ  สุดดีพงษ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงธมลวรรณ  มาระยาท
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายธรณินทร์  รานอก
ม.1
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
415
นางสาวธรรมสรณ์  ศิริล้วน
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายธรรศติณห์  รักษาสีมันต์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายธรรศภณ  ชอบเพื่อน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายธวัชชัย  ช่วงโชติ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายธัชนนท์  สังข์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายธัชพล  รัตนอมรชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงธัญชนก  งามสม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงธัญชนก  สุนทรวิภาค
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นใจชน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงธัญชนิต  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงธัญญารัตน์  แตงทอง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงธัญยรัตน์  อัครวิไลพร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงธันยพร  แจ้งจิตร์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
429
นางสาวธันยพร  เอี่ยมรักษา
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงธันยาภรณ์  ศรีปาลวิทย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายธันวา  ไทยทวี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายธาดา  สุขผัด
ม.1
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงธิญาดา  ยอดเมือง
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงธิดารัตน์  จันไทย
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายธิติ  นิลน้อย
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายธิติพันธุ์  ปานโสภณ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายธิติวัฒน์  เอี่ยมศรี
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายธิติวุฒิ  ปุยเงิน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายธีธัช  ปัญญา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายธีรดนย์  นุ่มทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงธีรดา  วงษ์คูณ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายธีรภัทร  แก้วมงคล
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายธีรภัทร  สอนสุข
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายธีรภัทร  หวังสะและฮ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายธีรภัทร์  ชูจิต
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายธีระพงศ์  เริ่มลึก
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
447
นายธุวพัส  จิวรพันธ์
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายธุวานนท์  พุ่มพวง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายนครินทร์  วัดอินทร์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงนพนรี  พิพัฒกุล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงนพรัตน์  ดีศิริ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายนพรุจ  ดีสุคนธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายนพวิชญ์  วิริยะศรานนท์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายนภนต์  มีวัฒนา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงนภัส  เชิดโฉม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงนภัส  ภู่ทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงนภัสรพี  แจ่มมี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สายจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงนภัสสร  เชื้อเล็ก
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
460
นางสาวนภัสสร  เพชรโปรี
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์แสน
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงนภัสสร  สีหงษ์สร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงนภาภร  กำไรเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงนภารัตน์  ครองเคหา
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายนโม  โดดเจ็ดริ้ว
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายนรภัทร  คุณะพันธ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงนรันฎา  โสขวัญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงนราทิพย์  โตลิ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายนราวิชญ์  ฤทธิ์สุทธิ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
470
นางสาวนรินทร  เจียมพัว
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงนริศรา  เกื้อกูลธรรมกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงนริศรา  สมวังษ์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงนรีกานต์  โสธนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายนฤบดินทร์  ตราประยูร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงนฤภร  มีศิลป์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงนฤมล  ศรีเมฆ
ม.1
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงนลินี  พุทธา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงนลินี  อุ่นแทน
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงนวพร  คล้ายพันธ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายนัฏฐวัฒน์  รอดฤดี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงนัฐกานต์  ใจแสน
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายนัฐวุฒิ  สิทธิมงคล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายนัทธพล  มามั่งคั่ง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายนัธทวัฒน์  พลอยเจริญกิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายนัธวัฒน์  อุ้มญาติ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายนันท์ธร  จี่พิมาย
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไถ้เงิน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
489
นางสาวนันท์นภัส  ไป๋งาม
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงนันท์นภัส  มงคลพัฒน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์แหยม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงนันทรัตน์  สุวรรณโชติ
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงนันทวัน  แตงทอง
ม.1
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงนันทิกานต์  ช่างประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงนันทิกานต์  สุรเณร
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายนันทิพัฒน์  เชียงสอน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายนันทิพัฒน์  เนียมเย็น
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงนิชากร  พรมมิราช
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ผุยใจ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายนิธิวิทย์  อมราภรณ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงนิภารัชด์  วงศ์สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงนิรชา  ประยูรวงษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงนิศาชล  ชุมจันทร์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงนิศารัตน์  ดีชะโชติ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงนีนนารา  การีกลิ่น
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงนุชสรา  ท้วมพัด
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายบรรณวิชญ์  ยนต์พิมาย
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงบวรรัตน์  ทองณรังสี
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ลี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงบัณฑิตา  เย็นทรวง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงบุญญสิตา  บุญญสิทธิกุล
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงบุญยอร  แป้นไผ่
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายบุญศักดิ์  ศุภบุญ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายบุริศร์  วรรณมณีโรจน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายบูรพา  โพธิวุฒิ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงเบญจมาศ  นิยมจิตร์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
517
นางสาวเบ็ญจมาศ  แซ่โง้ว
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงเบญญาพร  แสงเขียว
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
519
นางสาวเบญญาภา  พึ่งศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงปกฉัตร  ตั้งพิสิฐโยธิน
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงปฏิญญา  แจ้งจิต
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงปฏิญญา  แสงเย็น
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
523
นายปฏิภาณ  พันธ์เกิด
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงปฐมาวดี  เพ็ชรัก
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงปณดา  ทรัพย์หิรัญ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงปณวรา  รุจิระเศรษฐ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงปณัฏฏา  หริ่มสืบ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงปณิตา  อินทร์เเสงทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงปทิตตา  จามกระโทก
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงปทิตา  อยู่ดี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์งาม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายปภังกร  คงการุณ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงปภัสรา  มาลาศรี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงปภาดา  คำบุญเกิด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงปภาวรินทร์  จ่าวเจริญ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
536
นางสาวปภาวรินทร์  น้อยสุข
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงปภาวรินท์  ผลถาวร
ม.1
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงปภาวี  สุวานิช
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายปรเมศวร์  โรจน์หล่อสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายปรวิชญ์  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงประกาย  ก้อนทอง
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายประกาศิต  ชูจิต
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงประภัสสร  รอดพยันต์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงประภาวรรณ  ผลอินทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงปรางค์ฤดี  ชัยวรรณ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงปราณปริยา  ชมชื่น
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงปราณปริยา  นิยมศิลป์ชัย
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงปราณปรียา  แก้วคำโพธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงปรารถนา  ผลโชค
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงปริชญา  ลิมสมนึก
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงปริญญดา  หาญพานิช
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายปริญญา  บุญเชิด
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายปรินทร  รัตนถาวร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงปริยากร  ถนอมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เมืองนาคิน
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เหลืองมิวาย
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงปอขวัญ  มิสาโท
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงปัญชณิญา  มงกุฎมรกต
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงปัญญดา  คงเขียว
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงปัญฑิตา  แก้วใหญ่
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เฮงประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงปัณฑิตา  พัดสอน
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายปัณณทัต  เด่นดวง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงปัณณพร  พาศิรายุธ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยมงคลทรัพย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงปัณณาภรณ์  ม่วงทอง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายปัณณ์  กุลหกูล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงปัทมาพร  ชมภูนาค
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงปัทมาพร  ทองเกิด
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ยอดรัก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงปาณิศา  พวงนาค
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงปาณิสรา  วัฒนคาม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงปารวี  มืดอินทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงปาลิดา  ยอดสร้อย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงปาลิตา  สูนกลาง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนตา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงปิยกาญจน์  บุญสถิต
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงปิยวรรณ  พูลทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงปิยะภัทร์  รัตนเลขา
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายปิยะวัฒน์  พัฒน์ฆารกุล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงปิยะสิริ  ตะปูทอง
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายปีติกร  ศรีอำไพ
ม.1
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วมณี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงปุญญิสา  สิงหฬ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงปุณยวีร์  คงสอน
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงปุณยวีร์  ณรงค์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงปุณิกา  จันเหมือน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายพงศกร  เนื่องปฐม
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
589
นายพงศกร  เกิดผลวัฒนา
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายพงศธร  รอดเงิน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายพงศกร  สมคุณ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายพงศวัขร์  พรหมสมบัติ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายพงศ์วัชรวัฒน์  พรมทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ไวยทรง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายพงษ์ศิริ  ปานน่วม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายพชรพล  พัฒนตั้งสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายพณิชกร  วิบูลย์พันธ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงพนธารา  ศศิธนานันท์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงพนัชกร  งามรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงพนัชกร  ศาลารมย์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายพนา  หมายมั่น
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงพนารัตน์  วงษ์กันทะ
ม.1
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงพนิตพร  ผลยาม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงพรกนก  ไวยธนต์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงพรกนก  เเฟงผลน้อย
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
606
นางสาวพรชนก  ถนอมเขต
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงพรชนัน  ศรีไพร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงพรณภากรณ์  บัวสบาล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงพรธยานิก  ปันสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงพรธิตา  คุ้มครอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงพรธีรา  กำจาย
ม.2
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงพรนภัส  จันสนิท
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงพรปราณี  อุทัยวรรณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงพรปวีณ์  มีมงคล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงพรปวีณ์  สมเนตร
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงพรปวีณ์  สามัคคี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงพรพรหม  ฤทธิ์บำรุง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงพรไพลิน  ศิวะโชคชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายพรภิสิทร์  พิมสว่าง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงพรรณปพร  อางอน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
621
นางสาวพรรณพัขร  จิตรแสวง
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายพรรษกร  ผาสุกกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงพรรษมน  นุชน้อย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงพรลภัส  โกมล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงพรสวรรค์  จิ๋วแหยม
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงพร้อมพลอย  ภู่เงิน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงพร้อมภักตร์  ตาถนอม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงพฤกษา  เขียวรี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายพฤกษ์  สินพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายพฤฒิพงศ์  ธนินชัยภูริวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายพลธารา  พลายงาม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายพลภัทร  แสนสำราญ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงพวงเพชร  อยู่เย็น
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายพศวีร์  วุฒิเดชกำจร
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายพสิษฐ์  ท่าแค
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงพัชชาภรณ์  รอดคำ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายพัชรพล  คงสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายพัชรพล  ไชยพงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายพัชรพล  พันธุ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงพัชรมณฑ์  อ่ำสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงพัชรมน  กองทา
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงพัชรวรรณ  คงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สวัสดิ์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธนาวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงพัชรียา  พรหมเสนา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายพัฒนรัตน์  พัฒนตั้งสกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงพัณณิตา  เกิดพุ่ม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงพัณณิตา  อินนก
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงพันญาดา  รอดแสวง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงพันธ์ฑิตา  คำแบน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายพันธนันท์  ผ่องอักษร
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงพันธิตรา  มีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงพันธิตา  กำปั่นทอง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายพัสกร  กระตุดนาค
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายพัสกร  วิไลกิจ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงพาทินธิดา  ยอดย้อย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงพิชชนาฏ  บำรุงไทย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงพิชชารัตน์  พิสิฎฐ์วรากร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงพิชญา  ยังคุ้มญาติ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงพิชญา  เเพรวัฒนะสุข
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงพิชญาภา  เทียนชัย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงพิชญาภา  พันธ์กุ่ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายพิชยะ  ทุมมา
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายพิชัยรัตน์  ทองคุ้ม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายพิเชฐ  บรรณสาร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายพิเชษฐ์  อภิวันท์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงพิตราพร  บุณยรัตนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายพิธาน  ธีโรภาส
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศุภนคร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอี่ยมสำอางค์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ม่วงขวัญ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สมัยมาก
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงพิมพ์ทิชา  ภูศรี
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เดชาสถิตย์วงค์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ไทยประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิระวัธน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รักษ์ทิพวรรณ์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุมนานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงสวาห์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เฉลยไตร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงพิมพ์วสัญธ์  ดวงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงพิมพ์ศรณ์  สีปิ่นเป้า
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงพิมมาดา  อินสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงพิรญาณ์  เทวะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายพิรัชย์  เจริญเผ่า
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงพิไลภรย์  จันทร์อยู่
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงพีรดา  ทองโชติ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงพีรดา  เรียนหัตถกรรม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายพีรทัต  เเก่นนาคํา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายพีรพงศ์  ยิ้มพงศ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายพีรพัฒน์  ซอกดุลย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ดี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายพีรภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายพีระพงษ์  ทองอร่าม
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายพีระพัฒน์  คล่องณรงค์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายพุฒิพงศ์  คงเกษม
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
699
นายพุฒิพงศ์  อิ่มกรุง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงพุดน้ำบุศย์  วงศ์เหลือง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 219 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงเพ็ญณิสา  กรรณสูตร
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญชาลี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงแพรนวล  อ้นอยู่
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงแพรววนิต  ปิยะชน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงแพรวา  ฟองเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงโฟกัส  แสงศรี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงภคนันท์  ทองกัญชร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงภทรพร  เกิดคำ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงภนิดา  น้อยเรืองฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงภหยกทอง  ผุดผ่อง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงภักจิรา  ชูควร
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงภัคจิรา  กล่อมปัญญา
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสุขพงษ์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าศรี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงภัคธีมา  ป้อมเดช
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงภัคธีมา  อารีจิตร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงภัชภิชา  เลิศจรัสพงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงภัทรกร  อินทร์วัน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงภัทรชนก  โชติกาญจนเรือง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงภัทรธิดา  อ่วมน้อย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงภัทรนันท์  ขันธมนต์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงภัทรปภา  น้อยนาค
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายภัทรพล  จะระ
ม.1
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงภัทรภร  มีดำเนิน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงภัทรภร  ศรีเรือง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายภัทรภาค  พงษ์ยิ้ม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงภัทรมน  ข้องน้อย
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงภัทรมน  อินทร์วัน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
730
นางสาวภัทรลดา  มั่งคั่ง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงภัทรวดี  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงภัทรวดี  ปราสาทเเก้ว
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงภัทราพร  บุญชุ่ม
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงภัทราภร  กองยอด
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทรา
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงภัทราวดี  นาคแดง
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงภัสสร  เกษสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงภัสสร  สุขลาภ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายภาคภูมิ  กิตยสิทธานาถ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายภาคิน  กมุท
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายภาคิน  โพธิ์วิฑูรย์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายภานุกร  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายภานุพันธ์  ปัญยาดิลก
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีบัวบาน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงภาวิดา  ขาวอุบล
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทิพยศักดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายภิรักษ์พงศ์  วงศ์คำ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายภูตะวัน  อึ้งสุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายภูทิตย์  เปรมโปรย
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
750
นายภูธนิศร์  หนูเมือง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายภูธเนศวร์  จำนงสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายภูบดี  ประทุมมา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายภูเบศ  ขุมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายภูพิพัฒน์  ขาวศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวสาริกรรม
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงภูริชญา  ภู่ขาว
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงภูริชญา  สาระกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายภูริชญ์  มั่งนิมิตร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์จิระพูนผล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายภูริเดช  มาจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายภูรินัฐ  สังข์ไพร
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายภูริพัฒน์  แย้มประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายภูริภัค  แย้มอำพล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายภูวฏล  สายแปลง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายภูวเดช  ชัยสงคราม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงภูษณิศา  พุ่มสาขา
ม.2
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายภูษิฐ  คู่คิด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงมณฑิกานต์  เบญจมธำรง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงมณฑิตา  วุฒิ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงมณฑิตา  เอี่ยมมงคล
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงมนพิชชา  คุณวุฒิฤทธิรณ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงมนัสชา  เผือกทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงมนัสนันท์  รอดฤดี
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงมนัสวี  เทพสถิตย์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงมนิสา  วงษ์เคียม
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงมัญชุสา  แสงหิ่งห้อย
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงมาญาดา  หมื่นจบ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงมาริสา  ชาญเสนะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงมาลียา  เบ้ามะโน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายมีดี  อางคาสัย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงมีสุข  สิงห์ดำรงค์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายเมธัส  ไพพร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายเมธัส  สีทำมา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงเมธาพร  คงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
786
นายเมธาสิทธิ์  น้อยแก้ว
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงเมธิรินทร์  เฉลยศาสตร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายเมธิส  รมณีย์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายเมธี  ดวงเกตุ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงเมษ์ศินี  โตเสวก
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายยิ่งเจริญ  มาลัยเจริญ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงยิ่มพิมพ์พิลักข์  ศิริมูล
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงยุคลธร  ไหลสงวนงาม
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงยุศริศา  เศรษฐี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงโยศิกา  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงรจนภัสสร  นานาศิลป์
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายรชต  จิตบำรุง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายรชต  ทองชู
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายรชต  มาลัยศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายรชตวิทย์  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายรชา  ตั้งตระกูล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายรฐธนพล  สมสฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
803
นายรณกร  สังข์ศิริ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงรดา  ยอดเกวียน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงรตพร  รอดนิ่ม
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายรติ  ยิ้มสกุล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงรพีพร  ฤทธิสาร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงรพีภัทร  เเกล้วทนงค์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงรมิดา  อรรถวิชัย
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงรวิพร  อุตะละมาตร์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงรวีนิภาธร  สมใจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงรักษิตา  พงาตุนัด
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงรังสิมา  ฐานะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงรังสิมา  ทุมลา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายรัชชานนท์  ขุนอินทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายรัชชานนท์  มาเนียม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงรัชนิกา  ทองเผือก
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงรัชนียกร  เลี้ยงหล่ำ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงรัชนียา  ไม้ดัด
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายรัญชน์พล  สิทธิสันต์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงรัญชนา  กลัดตลาด
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงรัญชนา  คงเงิน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงรัฐชญา  แสงวิเชียร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายรัฐพงศ์  บำเพ็ญทาน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายรัฐภูมิ  ฟูเฟือง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงรัตตวัลย์  เเกมทับทิม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลักษณะพันธ์พงศ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงรินรดา  จันทร์งาม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงรุ่งรักษ์  ทรัพย์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงเรืองรัตน์  พ่วงผจง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงลดาวรรณ  ชาตินันท์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงลภัสรดา  ชาลี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงลภัสรดา  เดชธรรมรงค์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงลลิตภัทร  แก้วกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชรัก
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงลักษิกา  เด่นดวง
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงลาภัสลดา  โล่พิทักษ์อุดม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงวงศ์วรัณ  สุปะวะโรทัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายวงศ์วริศ  ภูริศิริพัฒน์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายวชรกร  ศุกรเสพย์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายวชิรวิทย์  มีชาญ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายวชิรวิทย์  เรืองเวช
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายวชิรวิทย์  สุทธปัญญา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงวณัฐธิตา  นกขุนทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงวณิชชา  สาครพันธ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงวทันยา  ขวัญเมือง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
848
นางสาววนภรณ์  โลหาวุธ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงวนัญญา  เมธีวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงวรกมล  ธรรมลี
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงวรกมล  ภู่สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายวรกันต์  จันทร์เพ็ง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายวรธรรม  กลัดล้อม
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
854
นางสาววรรณพร  บุญแย้ม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงวรรณภรณ์  นาคดี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงวรรณวิษา  พวงเเตง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงวรรณษา  เสาเอก
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงวรวลัญช์  ชูเสือหาญ
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงวรวลัณช์  สำราญกลาง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงวรวี  พฤฒิธาดา
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายวรสิทธฺิ์  เฉลิมนัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงวรัชญา  เสือโฮก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงวรัญญา  เรืองวัฒกี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงวรันทร  ทองเชื้อ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายวรากร  โพธิ์เเข็ง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงวราภร  รุ่งกำจัด
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงวริศรา  โตปั้น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
868
นางสาววริศรา  เพ็งนิ่ม
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงวริศรา  มีลาภ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงวศวดี  ภู่สอน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงวศินี  นนทภักดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายวสวัตติ์  อินทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงวสุกาญจน์  อำมาตย์โท
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงวัชรมณี  อนันตเสถ
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายวัชระ  วัดแย้ม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายวัชรินทร์  รื่นกลิ่น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงวันสิริ  แสงดาว
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงวาธินี  นิ่มนิรมานมงคล
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงวิจิตรา  วงสวาห์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงวิชญาดา  ก้อนนาค
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายวิชิตชัย  บุญปั้น
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
882
นางสาววิชิตา  ลินลา
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงวิชิตา  เหล็กเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงวิชุรินทร์  ปิยะนุชศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สง่างาม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงวิลาวรรณ  เต็มสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงวิลาวัณย์  แจ้งอิ่ม
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงวิไลพร  ทิมงาม
ม.1
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายวิศรุต  ปริวัติ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงวิศรุตา  สุนันต๊ะ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายวีรฉัตร  สมวัธน์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายวีรภัทร  กังนิกร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายวีรภัทร  กุฎีรักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายวีรภัทร  วิหคเหิน
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายวีรภาพ  เพ็ชรัก
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงวีรวรรณ  สาสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงศตพร  เสมสมาน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายศตพรรษ  บัวโรย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายศรชัย  เนกขัมมะ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงศรัญญา  พิมสว่าง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงศรัณย์พร  วงษ์เงิน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายศรัณย์  ยามี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงศรุดา  เทียนถาวร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงศศิชา  เจนเชี่ยวชาน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงศศิชา  โสดาพงษ์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงศศิประภา  บุญล้ำ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงศศิพร  โพธิ์ชะคุ้ม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงศศิภา  ศิริมงคล
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงศศิรินทร์  ดนตรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงศศิวรรณ  ผลแสงสี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พึ่งเจียก
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงศิรกาญจน์  ภัชจุนโท
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงศิรดา  รวยทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีสิงห์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงศิรภัสสร  หุ้มแพร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายศิรวิทย์  บานเย็นงาม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายศิระ  เครือวาท
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายศิราพัฒณ์  วรรณา
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงศิรินยา  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงศิรินัดดา  ศิริไทย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงศิริวรรณ  ชุ่มสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทร์สนิท
ม.2
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายศิวกร  ศิริปูน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายศิวกร  สีสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงศิวพร  เพ็งผล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายศิววัฒน์  แสงจุ้ยวงษ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
927
เด็กชายศิวา  ศรีคชไกร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายศุภกร  หลักกรด
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายศุภกร  เอี่ยมประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
930
เด็กชายศุภกฤต  เกษรศักดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายศุภกฤต  ผดุงศิลป์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายศุภโชค  เลิ๊มศรีงาม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวิชัย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงศุภณัฐ  ศิลประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายศุภวิชญ์  แก้ววานิช
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายศุภวิชญ์  รังษีสันติวานนท์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายศุภวิชญ์  สันโดษ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
938
เด็กชายศุภเสกย์  จันทร์รัตน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงศุภะจี  ขุนอ่อน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายศุภากร  หมวดเตี้ย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงศุภิศรา  เฉลิมอรรถ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงศุภิสรา  เกษมสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
943
เด็กชายศุวิล  ตาสว่าง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายเศรษฐพงศ์  เจียรรุ่งแสง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงสกาวรัตน์  สร้อยทอง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กชายสนธิ  ชิตสกุล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงสรญา  พิมสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายสรรรัตน์  ฐิตะวิริโย
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายสรวิชญ์  เจริญฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์พจนี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายสรวิศ  เลิศล้วนพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายสรัล  แจ้งชะไว
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงสรัลพร  บุญเชิด
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงสรัลพร  สมบัติบำรุง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงสรัสวดี  ปกป้อง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงสลิลา  เยื้อนแย้ม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงสวรรคพธู  ฟักสกุล
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายสันติภาพ  ภักดีพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายสารัธ  จีระออน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายสิรดนัย  ตะโนรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงสิรพัทร์  ต้นพงศ์พัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงสิรภัทร  จิตรดา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายสิรภัทร  ทหราวานิช
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
964
เด็กชายสิรวิชญ์  จิตรจักร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
965
เด็กชายสิรวิชญ์  ตั้งใจ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
966
เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมปากดี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
967
เด็กชายสิรวิชญ์  มั่นปาน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
968
เด็กชายสิรวิชญ์  ยังคุ้มญาติ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
969
นายสิรวิชญ์  รุ่งโรจน์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงสิริกร  อินทรเกษตร
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงสิริยากร  บุบผารัตน์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงสิริวิมล  วิศรุตพันธุ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงสุกฤตา  เรียนทับ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงสุขใจ  หมอกมืด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายสุขพสิษฐ์ลภณ  ผ่องจำปา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงสุชญา  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงสุชัญญา  พางาม
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงสุชัญญา  สินทาชวโรจน์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายสุชาครีย์  สุขงาม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงสุชาดา  กระจับเผือก
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงสุชานรี  คำชู
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
982
นางสาวสุฑามาศ  มีสุวรรณอรุณ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงสุธาธินี  โชว์สูงเนิน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงสุธาสินี  พลวงศ์ษา
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายสุธี  วิริยะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงสุนัชชา  พึ่งตระกูล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายสุประดิษฐ์  วงศ์จิรสกุล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงสุประวีณ์  ปภูสโร
ม.3
โรงเรียนอินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงสุปวีณ์  มาลัยศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงสุพรรณี  ขามเงิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงสุพัชชา  เนาวรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงสุพัตรา  ชาญอุไร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงสุพัตรา  โนนทิง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงสุพิชชา  สิงห์ดี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงสุพิชฌา  แก้ววงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จิระเจริญวงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตรัยสุธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เอี่ยมระหงษ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงสุพิชญา  เกษดี
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงสุพิชญา  ตราชู
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงสุพิชญา  พูลผล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงสุภจิรา  เทียมแสน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายสุภณัฐ  กวางแก้ว
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายสุภัทร์ชัย  เจตนะจิตร
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงสุภัทรา  จุโฬฑก
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายสุภัส  มั่นสกุล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงสุภัสสร  งามฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงสุภัสสรา  ประทาน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงสุภัสสรา  สายบุญณะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงสุภาพร  ลี้เทียน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงสุภาพิชย์  แสนลือ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงสุภาภรณ์  จำแนกรส
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงสุภาวดี  เปาอินทร์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงสุภาวิณี  ลำเจียก
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงสุมลฑา  โอสถประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงสุมิตรา  สุขมี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายสุรเสฏฐ์  ชวนเจริญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กชายสุริยะ  ดวงประทีป
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงสุรีภรณ์  รอดโฉม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงสุวรรณา  ธาระ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงสุวีรยา  เข็มวรรณ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงสุวีรา  ขันธวิทย์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายเสฏฐวุฒ  อุบลพืช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพชรสด
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงโสฐิตา  จิโสะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงโสภิตนภา  ศรีสมบัติ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงโสภิตนภา  สังข์เจริญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงหทัยชนก  พงษ์ยิ้ม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงหทัยภัทร  ดำรงค์เวช
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงหัสญา  ชุ่มโชคดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงไหมแก้ว  อัฐมาลา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงอชิรญา  น้อยสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงอชิรญา  รุดทัง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรทอง
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงอชิรญาณ์  นุชสวาท
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายอดิรุจ  พวงมาลี
ม.1
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายอติกานต์  สุทธิญา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายอติคุณ  ภักดีรักษ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงอติมา  น้อยคล้อย
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงอธิชา  หอมอินทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายอธิษฐ์นลัน  โตประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายอธิษฐ์  นิธิสกุลพิชร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายอนรรฆ  นารอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงอนัญญา  ใจคง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงอนัตตา  นันทไตรทิพย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงอนันตญา  ประสงค์สุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายอนันธชัย  จานเจือ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายอนิพัฒน์  เถื่อนวิถี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กชายอนุชา  พึ่งสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กชายอนุรักษ์  สนธิพงค์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงอภิชญา  มาลัยศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงอภิชญา  แสงอิศราภิรักษ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายอภิชาติ  เชาวลิต
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงอภิญญา  ชูชื่น
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงอภิญญา  พราหมนัส
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กชายอภิรักษ์  น้อยใหญ่
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายอภิวัฒน์  สร้อยม่วง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงอภิศรา  สุขสโมสร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายอภิสิทธิ์  ภักดิ์จัตุรัส
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงอมลรุจี  ไชยโพธิ์งาม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงอรญา  หล่อเหลี่ยม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงอรทัย  ชุ่มเงิน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงอรนิษฐ์  ศรีกัลยาวัชร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงอรนุช  กาญจนโกมุท
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงอรพชร  ทองมา
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1066
นายอรรถฐญพงศ์  จำลองศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กชายอรรถพล  สวนมะม่วง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงอรรธจิตฐา  เกรียงสิทธิชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงอรวรรณ  พวกเชียงชา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1070
นางสาวอรวรรณ  สุขสำราญ
ม.3
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงอริญชย์  พงษ์สนิทกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กชายอริญชัย  ค้ำชู
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงอริศศิรา  เจริญฉิม
ม.3
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงอริสรา  ตรีสันต์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงอริสา  พงษ์สนิทกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงอลิชา  มานิจธรรมพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงอลิชา  สวามิชัย
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายอังกูร  อรรถธรรมสุนทร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงอัจฉรา  หน่ายสังขาร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ประทิพอาราม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงอัญชลี  ทรัพย์อนันต์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงอัญมณี  พุกพ่วง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายอัฏฐสม  วงษ์ปาน
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงอาจารีย์  อินกลับ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงอาทิตยา  นาคทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 5

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งเเสง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงอารยา  กำจาย
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงอารยา  อริยพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายอำนัฆ  คำนวนฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงอิชยา  บุญนาค
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายอิทธิพล  ดำนิล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายอิศราณุวัฒน์  สุทธิวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงอิศราวรรณ  อุ่นรอด
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงอิสมัย  ผ่องอรุณ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายอิสระพงษ์  ดวงหาคลัง
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงอุบลวรรณ  เมฆส่าน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายเอกณรินทร์  บุณสันต์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายเอกบดินทร์  เกิดเเก้ว
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงเอกปียร  คล้ายดี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กชายไอยรา  หมอสมบุญ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงไอศิกา  เมืองวงษ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กชายิอดิศร  พิศณาวงษ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น