ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7301 อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชพงศ์  กลิ่นขจร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพรรณ  เรืองขจร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกอร  กมลสันติสุข
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกมนณัฐริศา  พิพัฒนณัฐเดโช
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกมลชนก  บูตะกะ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
6
นางสาวกมลลักษณ์  หงษ์โต
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
7
นางสาวกรชนก  จันทอุดมสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกรนันท์  รุณใจ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกรวิชญ์  ยิ้มถนอม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกฤดามณ  โต๊ะซา
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
11
นางสาวกฤตพร  สุขเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกฤตมุข  คล้ายเกตุ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
13
นายกฤติเดช  พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกฤตินี  บุญอิ่ม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกฤษกร  แท่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกฤษณะ  ช่วยสุข
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกวิตา  หวังขจรไชยกิจ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกษิดิ์เดช  พนังวิเชียร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกษิดิ์เดช  เอมอานนท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายก้องภพ  ผลพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกังสดาญ  มหจิตรเลิศนันท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกัญจ์ธิรา  เผ่าสังข์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกัญจรัตน์  อัมพวานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกัญญรัตน์  พาณิชเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตั้งสัจจะ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกัญญาพัชร  น้อยสุข
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกัญญาพัชร  โรระวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สารภีย์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
29
นางสาวกัญญารัตน์  กิตติวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกัฐชาติ  พูดสงคราม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกัณฐมณี  มหาทำนุโชค
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกัลยกร  แท่นเครือ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกัลยารัช  ปานปิ่น
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกาญจนา  จังสถิตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกานตพงศ์  ชีวศุภกร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7308 อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ผาสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกานติมา  ปัญญาประดิษฐุ์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกานต์  ไชยสัตย์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกาบรีเอล  ภูมิ คาร์สเทนส์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกิ่งมณี  พรปรัชญากุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายกิตติธรา  สุทธาภิรมย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกิตติธัช  เกตุสกุล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายกิตติภพ  คูสว่างศรี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกิรณา  ชีวศุภกร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกีรติ  ยุบลมาตย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกุลธิดา  วรรณวงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
47
นางสาวกุลภัสสร์  ธีระเพ็ญแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกุลสตรี  นาคพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงเกศินี  แจ้งพูน
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
50
นางสาวเกษราภรณ์  สุคำวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายเกียรติภูมินทร์  น้ำใจเกิดกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงขจี  สุขประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงขนิษฐา  ตรงกลาง
ม.1
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงขนิษฐา  หาญฉวะ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงขวัญจิรา  จินานุศิลปสาท
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงขวัญฤดี  วงษ์คำ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงขวัญสิริ  มาสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงขัตติยาพร  ตรงสูญดี
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายเขมณัฐ  โสตรโยม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงเขมิกา  นุ่มพงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
61
นางสาวเขมิกา  ยุทธนาวรากุล
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายคทาทิพย์  อาทิตย์วงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงคนธรส  ทวยเทพ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายคุณานนต์  พงศ์ไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงจนิตสิณี  บุญนราสิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายจักรพงษ์  ผลสะอาด
ม.3
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายจักรพัฒน์  ธาราวร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงจารวี  บำรุงกิจเจริญ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงจิตตินัน  โล่ห์เจริญสุขเกษม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายจิตรภาณุ  แสงรูจี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7401 อาคาร 7 ชั้น 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจิตสุภา  สุราวุธ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงจิรนันท์  เมืองมล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
73
นายจิรวัฒน์  ศรีอิ่ม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
74
นางสาวจิรัชญา  จันทราภิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงจิราภรณ์  โสมณฑา
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายจิรายุ  ฐิติพรรณกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายจิรายุ  โออุไร
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงจิราวรรณ  เกียรติอนุกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
79
นางสาวจีนะ  เกิดแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงจีรพร  วันนู
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงจีราพร  มากพานิชย์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงจุธามาศ  สาธร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงเจตตานันต์  วิจิตรทฤษฎี
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
85
นางสาวเจียระไน  ชัยสารัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
86
นางสาวฉัตรวดี  เทพนวล
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงฉันทพิชญา  คงสำราญ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายชญานนท์  จันทร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายชญานนท์  ชูความดี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงชญานิศ  หัสดิเทียนทอง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายชณิสรณ์  ศิวพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวชนกสุดา  วงษ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีเกาะ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
94
นายชนัญญู  ลิ้มเจริญ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงชนากานต์  สุนทรเดชา
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงชนาภรณ์  ศรีวารมย์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงชนาภา  ฉอสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงชนิกาญจน์  ทังเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายชยกร  ใจชุ่มบุญ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายชยพล  ปัญญาพัฒนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายชยุตรากรณ์  ปล้องไหม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
102
นายชโยดม  เปี่ยมไทย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงชลธิชา  หวังแซงกลาง
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงชลธิชา  เหรียญทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงชลลัดดา  ผลสะอาด
ม.3
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7408 อาคาร 7 ชั้น 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชลันธร  สุวรรณแก้ว
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายชวกร  เอ่งฉ้วน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  มาลัยพง
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงช่อชิชา  นาคอ่อน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายชัชนันท์  ขำเลิศ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงชัญญานุช  หนูพลกรัง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายชัยธัช  ฉัตรานุกูล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายชาญอินทร์  ตรีกรุณาสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงชาลิสา  สุภะพรชัยกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีอุทัยวงศ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงชุติกาญจน์  นามจิรโชติ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงเชอพอ  แนบเกษร
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงโชติกา  วิสุทธิแพทย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
120
นายญาณศรณ์  บุตรชา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงญาณิศา  เทศทับ
ม.2
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
122
นางสาวญาณิศา  วงษ์ท่าเรือ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงญาโณทัย  นรกานต์กร
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงญาดา  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงญาดา  เนตรสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงญาตา  ประกอบผล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายฐณสร  วิทยาสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายฐนกร  พิเชียรโสภณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงฐาปนี  เกิดมวคลการ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายฐิตพัฒน์  นิลประพันธ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงฐิติชญา  คงสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงฐิติชญา  หาสังฆ์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงฐิติณัส  รอดรินดา
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงฐิติพร  อู่เงิน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายฐิติพันธ์  ทิฆัมพรวรรณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันหอม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงฑัณธิกา  ดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงณกมล  รัตนเศวตศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายณปกรณ์  ภักดีกอบกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายณปภัช  พชรชานันท์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7501 อาคาร 7 ชั้น 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณภัทร  กำจัดภัย
ม.2
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายณภัทร  ทรงจินดา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงณภัทร  สุขเจริญ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายณภัทร  สุขรักษา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายณภัทร  เสืองามเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงณภัทร  อ้นวิเศษ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
147
นางสาวณสุภัค  นุ่มตี่
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายณัชณัญช์  ผ่องศรีงามชัย
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
149
นายณัชพล  งาใหญ่
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายณัชพล  มิ่งมหาพันธ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงณัฏชนน  ไตรศัพท์
ม.3
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ชูวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มหศรีสุนทร
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงณัฏฐณิรชา  เสมสมญาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงณัฏฐราภรณ์  สุภาจักร์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงณัฏฐรินีย์  ปะมาคะมา
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงณัฐกฤตา  มณีคำ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงณัฐจิราพร  ศรีภิญโญ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายณัฐชนน  หมอนทอง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงณัฐชยา  ชายแดน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงณัฐชยา  สีน้ำเงิน
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงณัฐชยา  เอี่ยมสำอางค์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงณัฐชา  กมลจรัส
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงณัฐณิชา  แหเกิด
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีหรั่งไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงณัฐธิดา  วิสุทธเนตรสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงณัฐธิดา  สองห้อง
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายณัฐนนท์  จอมสง่า
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายณัฐนันท์  หัสคุณไพศาล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงณัฐนารี  คำเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายณัฐพนธ์  เนติธรรมกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
172
นางสาวณัฐพร  แซ่ผู่
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงณัฐพร  เหมสอาด
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายณัฐพล  จินตกสิกรรม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายณัฐพัชญ์  อาจรนกิจ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7502 อาคาร 7 ชั้น 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณัฐวดี  อ่อนอรุณ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายณัฐวัฒน์  นุติเบญจพล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงณาสุมิ  อาเบะ
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงณิชาภัทร  จูงวงษ์สุข
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงณิชาภัทร  พิมพ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรแสน
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงดีน่า  เดห์กาน
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงตองฑามาศ  หล้าคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายตุลธร  ปานดำรง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายไตรกูล  กรึกกระโทก
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงถาวรีย์  ศรีพรมมา
ม.3
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายทศพร  ลีฬพงษ์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงทองพชรวงณ์  หวงวงษ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายทันณ์  สมยา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงทิพย์กมล  ภูเดช
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายทิวัตถ์  สุทธิสนธิ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายทีฆทัศน์  ศิริสุขโภคา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงแทนขวัญ  หงส์สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงธณนันท์  โกศล
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
195
นางสาวธณัชชา  เครือฟ้า
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายธนกร  เจริญเลิศยศ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายธนกร  บุณยเสนา
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายธนกฤต  กิตติสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์โกศล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายธนกฤต  สุขใจ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายธนกฤติ  หุ่นเลิศ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายธนธรณ์  สุขเจริญยิ่งยง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงธนพร  เสือโภชน์
ม.3
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายธนพล  บรรเจิดประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงธนภรณ์  แดงบุญ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายธนภัทร  เปรมชูเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายธนภูมิ  ไชยเสนา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงธนวรรณ  ธีรานุจรรยงค์
ม.3
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายธนวัฒน์  บุญแต่ง
ม.1
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายธนวัฒน์  วีระศักดิ์
ม.2
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7503 อาคาร 7 ชั้น 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธนวิน  ปุจฉากาญจน์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายธนวินท์  จุมพลพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงธนัชพร  น้อยสอาด
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงธนัญธร  อรุณชาติตระกูล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงธนิษฐา  ทองคง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายธภัทร  สหวุฒิภัทร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงธมกร  สุรวัฒนสกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงธรรณพร  ศิริธนะ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายธรรมนูญ  ศรีจัทร์
ม.3
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
220
นายธเรศ  หนูนาค
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายธฤต  อาจชนะ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงธัญชนก  ดำขำ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงธัญญ์นรี  ถิ่นโพธิ์วงค์
ม.3
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เลิศวิริยานน์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุนทรวิภาต
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงธัญภรณ์  ขำภู่
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงธัญลักษณ์  นามโส
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงธัญลินี  นาลาด
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายธัญวัสส์  กันยาสนธิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงธันยพร  พันวินิต
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงธันยพร  สุสัมพันธ์ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงธันวนิจ  แก้วคำ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายธานัท  ทองวานิช
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายธารรพี  เกตุสุขำ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายธารากร  วิไลวรรณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายธาวิน  โฆษิตศานต์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายธิติวุฒิ  เหี้ยมโท้
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายธิวากร  คงสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงธีรดา  พีรเศรษฐโสภณ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายธีร์ธวัช  รอดประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายธีรภัทร  จันทร์สุนทราพร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงนคภัทร์  รัตน์นุ่มน้อย
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงนงนภัส  ปาลวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงนทจร  เตี้ยเสมอเชื้อ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายนนท์ปวิธ  แป้นงาม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7504 อาคาร 7 ชั้น 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายนนทพันธ์  พิทูรปัญญารัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายนพณัฐ  นันทุรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายนพนนท์  นิภานันท์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายนพรัช  วงค์สูง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงนภสร  กุลทนันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงนภัทร  คณวิวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
252
นายนภัทร  บุญเอนก
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายนภัสดล  กลมดวง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
254
นางสาวนภัสวรรณ  คงฉิม
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงนภัสสร  สุมาลี
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
256
นายนรภัทร  เปลี่ยนศิลปชัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายนราวิชญ์  ผู้ภนิช
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงนริศา  ใจบุตร
ม.3
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายนฤมิต  ศรีพราว
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงนลินพร  สุพรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงนลินรัตน์  สุชลจิต
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงนัฎฐนิชา  เรือนไชย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงนัฐมณ  จารุจินดา
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิหคหาญ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีเจริญนภากูล
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงนันทนัช  ยอดนิล
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงนันทนา  มูลสิติ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงนันทนาธร  แก้วทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายนันทวัฒน์  สุขศิริสันต์
ม.3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงนาเดีย  ชาญชัยพิชิต
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงนาทา  หนูเนียม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
272
นางสาวน้ำเพชร  มีอิสสระ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงนิชาภา  สุนทรานุสร
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงนิธิชญาภา  สถิตพงศ์พิบูลย์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายนิธิพจน์  อังศุธีรกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายนิธิศ  ศิริมะณีวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายนิพิฐพนธ์  วงศ์แสนสุข
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงนิศารัตน์  โชติกิ่ง
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
279
นางสาวนุชนาถ  ธรรมชาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายนุสวรรธ  พิชัยรณรงค์สงคราม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7505 อาคาร 7 ชั้น 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีจันทร์ไทร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงบัณฑิตา  สูธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายบารมี  วุฒิไกรศรีอาคม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงบุญญาดา  คชฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงบุญญาพร  พึ่งสุริยวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงบุญญาภรณ์  อ่อนละมูล
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงบุณยานุช  วีระสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงบุลภรณ์  โมกขเวศ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงบุษกร  ขาวด่อน
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงบุษรา  แจ่มจำรัส
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายบูรณนท์  วุฒิชนม์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายบูรณัฐ  วุฒิชนม์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงเบญญาพร  เต๋จ๊ะ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงปฏิพร  สายลาด
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายปฐพี  วายามานนท์
ม.2
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายปฐมพงศ์  ไตรรัตนาพรกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายปฐวี  ศรีพรหมมา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงปณิดา  มิ่งเมือง
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายปณิธิ  โลภาส
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงปทิตตา  วิริยจารี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
302
นายปพน  ประกายรุ้งทอง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงปพิชญา  เอี่ยมเอิบ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายปภพ  บุญยกิจสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงปภาดา  ประภาตะนันทน์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงปภาวรินทร์  จิตรไพวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงปมณฑ์  เกตุเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
308
นายประกาศิต  ใจหาร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงประภาพร  วิลาวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายปรัตถกร  จันทร์แสง
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงปราณิสา  พงษ์ไทย
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายปราบดา  ศรีพิชัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายปริชญ์  จุณณานนท์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงปริณดา  ผลส่ง
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงปริยากร  โคตรชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7506 อาคาร 7 ชั้น 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงปรียาภรณ์  จัดนอก
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงปรียาวดี  โททัสสะ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงปลายฟ้า  ทองเดือน
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายปวรทัต  ปิยชัยกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงปวริศา  ไชยแก้ว
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงปวริศา  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
322
นางสาวปัณฑา  ธุวจิตต์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
323
นายปัณณทัต  ศรีชุณหวณิช
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
324
นายปัณณธร  ศรีชุณหวณิช
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายปัณณวิชญ์  วันเทียร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
326
นางสาวปัทมนันท์  มุขภักดีสิรีวิกร
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงปาณิศา  ไผ่วงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงปานวาด  ทิมแพร
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายปารมี  ภาสว่าง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายปารเมศ  ตั้งสะสม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายปิติพงศ์  ปิยสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายปิติพร  ศรีอมรรัตนกุล
ม.1
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงปิยะนุช  ครองทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายปิยังกูร  สุวรรณพันธ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงปิยาพัชร  เรืองสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงปิยาภรณ์  เอกนิธิเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
337
นางสาวปีย์วรา  วงศ์สุรินทร์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงปุญญิศา  สุวรรณสิน
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
339
นายปุณณวิช  อยู่พรหม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
340
นางสาวปุณยนุช  เชาว์มานะเดช
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงปูชิตา  วงษ์ษา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงเปมิกา  จิตต์ศิริ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงเปมิกา  พูลสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายเปรมปรีดิ์  จรัสกำจรกูล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายพงศกร  โยพันดุง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายพงศกร  ศรีชะ
ม.3
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายพงศ์พิสิษฐ์  ลางคุลเกษตริน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายพชรพล  ครองแสนเมือง
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงพณิตพิมพ์  เกตุสกุล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
350
นายพนธกร  จรูญเสถียรพงศ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7507 อาคาร 7 ชั้น 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายพนธกร  วัชราศรม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายพนธ์พิวัชร์  ชาญสิทธิวุฒิ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงพนัชกร  ด่านจินดาผล
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงพนิตสุภา  คงสุขใส
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงพรกนก  จึงสวัสดิ์เมธา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงพรธิรา  งามขำ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงพรธีรา  เสาวรส
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงพรนภา  วินิชาคม
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
359
นางสาวพรนัชชา  เงินหิรัญ
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงพรปวีณ์  ทะวงษา
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงพรพิมล  สิริชมพูนุช
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงพรรณกมล  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงพรรณทิวา  คงเกิด
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงพรรณพษา  นาขะมิน
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
365
นางสาวพรรษชา  รื่นภิรมย์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงพรหมพร  ปิยะนุชศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายพรหมพิริยะ  มุ่งงาม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงพรหรหม  บุญส่ง
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายพฤฒ  ศรีศักดินากร
ม.2
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายพลพงศ์  ดิเรกฤทธิ์สุนทร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายพลพรรธน์  ห้าวหาญ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายพลวัต  มัติโก
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงพลอยชมพู  เตโชฬาร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงพศินา  ศรีคิรินทร์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายพสุพัฒน์  ชมถนอม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงพัชรธิดา  มูลริยะ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายพัชรพล  ศรีสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
378
นางสาวพัชรินทร์  นามุ่น
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวพัทธนันท์  มากลัด
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงพันธ์ฐญา  ลักนาเคนทร์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงพิชชากร  คชาพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงพิชชาพร  จิรประยุกต์เลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงพิชชาพร  ฉายวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
384
นางสาวพิชชาพร  ลิขิตคำพร
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  โพธิ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7508 อาคาร 7 ชั้น 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพิชชาภา  กิจสุนทร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายพิชญ์ชัย  ชัดช่วงโชติ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงพิชญ์นันท์  ถวิลกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุตรแสงดี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วงค์ไชย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงพิชญา  ผาแก้ว
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงพิชญาดา  ขันทับไทย
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงพิชาพร  กรอบทอง
ม.2
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงพิชามญชุ์  โพธินา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายพิทยา  สุธีรวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายพิพัฒพล  มะพลับทอง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงพิมประภา  เนยการุณ
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงพิมพ์คุณัชญ์  ลัทธิธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เดโช
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
400
นางสาวพิมพ์ญาดา  ทองเปี่ยมถาวร
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  พิมพ์ศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ประพันธ์วงษ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เปรมปรีดา
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงพิมพ์มาตา  หนูนาค
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อยู่เล่ห์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
406
นางสาวพิมพ์วลัญช์  ยุ่นเพียร
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ศรีอินทร์สุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  รัตนสุพรรณ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงพีริยา  ใจเที่ยง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
410
นายพุฒิพงศ์  สายวัน
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงพุทธิดา  ดุสิตงามมงคล
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงพุธิตา  สัมพันธ์วัฒนชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อยู่หุ่น
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายเพิ่ม  พาใจางค์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงเพียงพอ  ดาศรี
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงแพรวพรรณ  หลักดี
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายฟ้าสรรค์  เชื้อผู้ดี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงฟ้าใส  คงคลัง
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงภคนันท์  กิจโพหูลยิรัตน์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงภควรรณ  จินดาวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7509 อาคาร 7 ชั้น 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายภคิณ  จู้จินดา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงภัณฑิลา  เปรี้ยวประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงภัทธีรา  คงสามสี
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
424
นายภัทรกร  สิริทรัพย์อุดม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายภัทรนันท์  บุญวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายภัทรพล  มักขุนทด
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงภัทร์รวี  ขจรไพร
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
428
นางสาวภัทราภรณ์  จิตรสอาดกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงภัทริณี  ตริสิริสัตยวงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายภาคิน  ปรางสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายภาณุวิชญ์  โซวเกษม
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายภานุพงศ์  เรืองรักเรียน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายภารวี  ชั้นประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงภาวินี  รอดดำ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายภาสกร  นาคา
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายภีมพัฒน์  ทองมี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายภูดิศ  ตรีสุผล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายภูดิศ  ตันสกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายภูภิพัฒน์  ศรีธุระวานิช
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายภูมิพิศุทธิ์  แก้วญาณะสิทธิ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายภูมิวิทย์  วงศ์มูล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงภูริชญา  คุณมงคล
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายภูริณัฐ  ทิมดี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงภูรีสัญณ์  น้อยบุตร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายภูวิศ  อาภาพิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงภูษิชา  สุขจิตรฐากุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงมณีรัตน์  นาคเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงมณีรินทร์  สุขศิริ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงมนัสนันท์  ท่วมทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุวรรณคง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงมนัสนันท์  หูมแพง
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงมัชณิมา  ทาหนองบัว
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายมั่นเมือง  ขำพวง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สุดสงวน
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงมิณธัณภัฐ  มาภัธ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7601 อาคาร 7 ชั้น 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงมินตรา  อุดมพันธ์
ม.3
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงมุทิตา  ภู่สุด
ม.3
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงเมธาวี  แสงทับทิม
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงไม้เกล้า  พรหมศิริแสน
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงยมลภัทร  งานยางหลาย
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายยศกฤต  คารวะชนะภัย
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายยสินทร  สันนิภางกูร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงยุจิรา  เหลี่ยมกำแหง
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงรมย์รัมภา  ช่างบุ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงรสกร  ญาณะ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
466
นางสาวรสลิน  ฮิวจ์ส
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายรัชชานนท์  ชูเจริญ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายรัชชานนท์  ทาระวรรณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายรัชชานนท์  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายรัชพล  ชอบแต่ง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
471
นายรัญชน์  ก้องเกียรติพานิช
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายรัฐกรณ์  บุญพา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายรัฐนันท์  แสงจันทร์เจิดจ้า
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายรัฐพงษ์  มงคลรัตนาสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงรัตนากร  อารีรักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญมาลีตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงรามาวดี  อ่องอิ่ม
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงรินรดา  วงค์สวัสดิ์โสต
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายรุจิภาส  ศรีชุมพล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงรุซดียะฮ์  เยี่ยงกุลเชาว์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงลลนา  ทอประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงลลิดา  ธรรมสา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายลิขิต  กิตติศักดิ์เสรีกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงลิปิการ์  วรทวีธำรง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายวชิรวิชญ์  กานิล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
486
นางสาววชิราภรณ์  เบิกบาน
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
487
นางสาววธูสิริ  ฉาไธสง
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงวนัชชพร  อนันต์มนตรีโชค
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงวนัสนันท์  วรพุทธิกุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงวรณัน  เขียวแกร
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7602 อาคาร 7 ชั้น 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายวรเดช  ธารวุฒิพงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายวรปรัชญ์  อภิชนบุตร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
493
นางสาววรรณิดา  อุปการคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงวรังคณา  จำปาหุ้ย
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงวรัชยา  วันทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายวรัญญู  วรเนตรสุดาทิพย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงวราตรี  ผิวงาม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงวราลี  เกื้อนุ้ย
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายวราวุฒิ  เตชะมโนกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายวรินทร  ฤาไชยคาม
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
501
นางสาววริศรา  รักมนุษย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงวริศรา  รักสุวรรณนิมิต
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงวริสรา  ปีตะเสน
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงวรุณนันทน์  มงคลเนาวรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายวัฒนพล  เนื่องจากจ้อย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายวัฒนภะ  กาญจนอำไพพร
ม.2
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายวันก้าว  โพธิ์ถาวร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายวัสส์ธนพน  กันยาสนธิ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงวาสนา  ยมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงวาสินี  พรมวงศ์ซ้าย
ม.2
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงวิชชากร  บำรุงศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงวิชชุลดา  เภตรา
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายวิชญ์พล  พลายงาม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงวิชญาดา  วิเศษปรีชา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
515
นางสาววิตรานันท์  อาจแย้มสรวล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายวิธวิทย์  ธัญญะพงศธร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
517
นายวิริทธิ์พล  โชดกพงศ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  นำเจริญวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
519
นายวิศรุต  ปฤษณารุณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายวีรธาดา  คงเทพ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายวีรวิชญ์  พึ่งพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงศณิษา  จิตรีงาม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายศรัณย์  สัตตะพิบูล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายศรุต  ศักดิ์อุดมเมตตา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงศลิษา  ประเสริฐศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7603 อาคาร 7 ชั้น 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงศศิกาญ  ลาภทรงสุข
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
527
นางสาวศศิธร  วงศ์เดชงาม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงศศิพร  เสารักษา
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
529
นางสาวศศิภา  รัตนวงษา
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองอ่อน
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายศักดิ์รินทร์  แก้วงาม
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายศักดิ์สุธี  โรจน์พันทวี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายศิรสิทธิ์  ครุฑนอก
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
534
นางสาวศิริกันยา  วรรษา
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายศิริโชค  แจ้งไพร
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงศิริธรานนท์  อรรควัฒน์เดโช
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงศิรินทิทย์  มีทับแล้ว
ม.2
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงศิรินภา  สัตบุรุษ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงศิริพร  หอมนาน
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายศิริศักดิ์  โทฮาด
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงศุชานาฎ  ตามประวัติ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายศุทธวีร์  จิตรนวเสถียร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายศุภกร  กล่ำทวี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายศุภกร  ตันสกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายศุภกร  สุรรัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายศุภกฤต  อ้อยอิสรานุกูล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงศุภกานต์  ชูกลิ่นขจร
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงศุภกานต์  สว่างโชติ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายศุภชีพ  รัศมีมรรคา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงศุภนิจ  ภูมิธเนศ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
551
นายศุภพงษ์  พรหมอักษร
ม.3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงศุภพิชญ์  ปานแก้ว
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงศุภวรรณ  จั่นเอียบ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายศุภวิชญ์  กาลิกา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายศุภวิชญ์  อรรถเวทยวรวุฒิ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
557
นายศุภวิชญ์  อุษณกุล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ลิ่มตั้ง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงศุภิสรา  การโสภี
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงศุภิสรา  ขันธ์บุตร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7604 อาคาร 7 ชั้น 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงศุภิสรา  ท้วมวงษ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงศุลีพร  แตงพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงศุวพิชชา  เพ็ญกลาง
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงสกาวเดือน  นิยมเดชา
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายสรวิชญ์  สำเร็จกิจเจริญ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
566
นางสาวสรวีย์  ญาธนิญกรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงสริตา  จินดาพล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองแจ่ม
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงสวรรญา  สาเลือก
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายสหัสวัต  สุพิศ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงสาธิตา  แสนอินยศ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
572
นางสาวสาริศา  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายสิทธิวรรธน์  กุลชนะเจริญ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายสิทธิศักดิ์  นาวายุทธ
ม.2
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายสิรดนัย  กระดี่
ม.3
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
576
นายสิรภพ  ทับสุข
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายสิรวิชญ์  เพ็ชรศรีอุดม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายสิรวิษญ์  อัครฉัตรพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงสิรามล  นันทวิริยะ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงสิรารมย์  ชุ่มกระแสร์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงสิริกานต์  กลักเพชร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายสิริเชษฐ์  โนรี
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงสิริญาพร  เกิดสีหาวรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
584
นางสาวสิริณยา  ลอยโต
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงสิรินยา  ไพทยะทัต
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงสิริมงคล  ทองขวัญใจ
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงสีตลา  พริกบุญจันทร์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายสุกฤษณ์  บุญอินทร์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
589
นางสาวสุจิตรา  ลิ้มวานิช
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงสุชานรี  ศรีประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
591
นางสาวสุชาวดี  อิ่มเอม
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงสุตาภัทร  พุดน้อย
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
593
นายสุทธา  ไพทยะทัต
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายสุทธิกานต์  ใจนุ่ม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายสุทธิลักษณ์  คุณประสาท
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7605 อาคาร 7 ชั้น 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงสุธาสินี  เกิดจรัส
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายสุธินันท์  บุญเพียร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายสุธิมนต์  ธรรมหรรษา
ม.3
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
คณิต ม.ต้น
599
นางสาวสุนันทา  แก้วคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายสุนิธิ  ธนากรวงศารัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงสุปัญญา  วุฒิพงศ์ธีรกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงสุพิชญา  กอสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงสุพิชญา  แสงนาค
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงสุพินญา  ตรงดี
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายสุภเวช  รอสมิง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายสุรสีห์  ศรีรุ้ง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงสุรีย์ฉาย  ตั้นชีวะวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ทองบุญชุม
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายโสภณัฐ  เตชะพิชญะ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงหทัยทิพย์  ดาวสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงหัทยา  ภููผา
ม.2
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงอชิรญา  คนยืน
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงอชิรญา  แจ่มศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงอโณทัย  บุณยเสนา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงอนงค์นาถ  บุญเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงอนงค์วรรณ  ไตรทศทิพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงอนรรฆวี  ทรัพย์นาทวี
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงอนัญชนา  มูลสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายอนันทศักดิ์  บุญเสือ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายอนุวัฒนา  คามดา
ม.3
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงอภิชญา  แจ่มน้อย
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงอภิญญ์ภัทร์  บัวหลวง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายอภิเดช  มหาโครต
ม.3
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงอภิสรา  มงคลศิลป์
ม.2
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงอมรรัตน์  อ่อนชูศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงอรจิรา  ขำนวล
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงอรจิรา  พรศักดิ์หาร
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงอรรัมภา  อยู่เย็น
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงอรอินทุ์  ปานสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 7606 อาคาร 7 ชั้น 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
นางสาวอรัญดา  จรรย์โกมล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงอริสา  บัวกอง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
633
นายอังกูร  บุญเรืองเลอศักดิ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงอัญชณา  บุญเทียม
ม.1
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายอัษฎา  กิตติสัทโธ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงอาทิตยา  ทิพย์สุข
ม.2
โรงเรียนไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงอารียา  รุ่งศิริ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงอิงฟ้า  วโรรส
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
639
นางสาวอิภิชญา  พัฒนชัยโกศล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงอิษฏาอร  ลินิฐฏา
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงอืสรีย์  สถิตย์ไทย
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายเอกนัฐ  จันทร์มุ้ย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงเอ็มมา มารี  โพ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 411 อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
644
เด็กหญิงกชกร  ศรีอุดม
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงกชฎา  ไล้วิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายกชิกฤษณ์  ยืนยิ่ง
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงกนกกร  วชิระอัศกร
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายกนกพล  โป้ยงา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงรัตน์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทรวิบูลย์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นกล่อม
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
652
นางสาวกมลชนก  กระแสวุฒิ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงกมลวรรณ  บรรจงทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเสนา
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายกมลวิช  โรจนประทีป
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงกรกมล  มงคลทรง
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายกรนันท์  สมานพงษ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายกรภัทร  จันทรานนท์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงกรศิร์  ผ่องก้อย
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายกฤตณัฐ  เปี่ยมไชย
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงกฤตธิชานันท์  วงษ์กฤษ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
661
นางสาวกฤตพร  รักนุ้ย
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายกฤติน  หอมจันทร์
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายกฤติพงศ์  ตาแก้ว
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงกฤติยา  จารี
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายกฤศภัท  ศรีลาแสง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงกฤษณา  พลอยมุข
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงกัญญาภัค  เกษางาม
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาลี
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีตระกูล
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงกัลยภรณ์  วนิชกุลพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงกัลยากร  สัญจรโคกสูง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายกิตติกวิน  ประพันธ์พัฒน์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายกิตติธัช  แจ่มทับทิม
ม.2
โรงเรียนเสนา
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายกิตติพศ  ภัทรโกศล
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงกิติรัตน์  พิสิฐาภรณ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงกุลธิดา  งามชื่น
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงกุลปริยา  คันทรง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงกุลภรณ์  จะระ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 412 อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
679
เด็กหญิงกุลิสรา  ทรัพย์ประกอบ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงกุลิสรา  องอาจเดชาชัย
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงเกตุแก้ว  ดวงเดือน
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายโกมินทร์  ยาตรี
ม.2
โรงเรียนเสนา
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงเขมนิจ  ย่อมเจริญ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงจรรยกร  เย็นอ่อน
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงจริณณภา  การสมกล้า
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายจาตุรนต์  มาลากรรณ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงจิณณพัฒ  ศรีเพชร
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงจิรชยา  จ้อยทองมูล
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงจิรฐิพร  รัตนบุตร
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายจิรภัทร  การประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงจิรัจนา  พูลเจริญ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายจิรัฏฐ์  เพิ่มทองคำ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงจิราพร  สองแสง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขรำมิ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงจีรากร  สิทธิพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงจุฑามาศ  สินมา
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุทธิดีสกุล
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
699
นางสาวเจนนภา  เจริญธรรม
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงฉัตรลดา  สุวินทรากร
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
701
นางสาวชฎาพร  กระแสสัตย์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงชฎาภา  งามชื่น
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงชนกนันท์  กิจเฉลา
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงชนพร  พลศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงชนม์ชนก  ละม้าย
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงชนม์ศิริ  จิตจันทร์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงชนากานต์  จันทวี
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงชนาพร  ภู่หลักแก้ว
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงชนาภา  เดชศร
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงชนาภา  สุวรรณโท
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงชนิตา  รัตนประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายชยธร  ทรัพย์สุวิต
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงชยาภรณ์  พรายจุมพล
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 421 อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
714
เด็กหญิงชยุดา  ทองโสม
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงชลชุดา  กุมุท
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายชวินธร  เทียนศรไชย
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงชิตาภา  กิตอำนวยพงษ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีหามายา
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงซันนี  อิสเหาะ
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงญาณิดา  ศุขศรีไพศาล
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงญาณิศา  นรานุต
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงญาณิศา  ไพศาลวรเกียรติ
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงญาณ๊  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
725
นางสาวฐิตา  เรือนปิงวัง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขวัญวงศ์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายณฐนนท์  สิทธิ์น้อย
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงณภัทร  พลูสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายณภัทร  สรวลเสน่ห์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงณัชชา  นาควิเชียร
ม.2
โรงเรียนเสนา
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงณัชชา  พลูวรรณ
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงณัฏฐชา  ดอกสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
733
นางสาวณัฏฐธิดา  พบบุบผา
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พริกบุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ไชยกุมาร
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงณัฐกมล  แก้วดก
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายณัฐชกฤติ  ทองระย้า
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงณัฐชยา  ตั้งนิธิกุล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงณัฐชยา  มีชูเวช
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงณัฐชา  คงสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงณัฐชา  งามสมวงษ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทวงษ์
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภู่หลักแก้ว
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงประภา
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงณัฐธิดา  ตรีหิรัญ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงณัฐนันท์  รักพุดซา
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงณัฐพร  จอกเงิน
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายณัฐภัทร  ไชยชนะ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 422 อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
749
เด็กชายณัฐภัทร  มั่งมี
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายณัฐวุฒิ  คงดีเพียร
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธวอร์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายณิชกุล  มณีอินทร์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงณิชนันทน์  กิจบรรจง
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงณิชา  ศรีสายหยุด
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงณิชากร  คงเจริ่ญถิ่น
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงณิชากานต์  เนินงาม
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงณิชาพัชร์  พินเกาะ
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทอง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงณิชาภา  ตาป้อมวงศ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงดวงกมล  คุ้มมณี
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงดุจดาว  มีสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายตุลธร  คงสุขโข
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
763
นางสาวทรงอัปสร  สิทธิสาร
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงทรรศนันทน์  อยู่เย็น
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงทอฝัน  ว่องไวไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงทักษอร  ตั้นซ้าย
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายทัศนัย  พินิจประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงทิพยดา  พินิจประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงทิพรัต  ยรรยงลือชัย
ม.2
โรงเรียนเสนา
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงทิพานันท์  ตรีพาตย์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
771
เด็กชายธนกฤต  ประสงค์ดี
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงธนพร  พฤกษะวัน
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงธนพร  มีพร้อม
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงธนรวี  ก๋งน้อย
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายธนวัฒน์  พุกบุญมี
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงธนัชพร  จันทนวงษ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายธนากร  ศิริวรรณ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงธนาภา  เสงี่ยมงาม
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงธนารีย์  ศิริเลี้ยง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงธนิดา  อาทิตย์เที่ยง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงธมกร  สุวรรณาศรัย
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายธรรมนันท์  เมธีดล
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงธรรมพร  เสรีเจริญวณิช
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 423 อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
784
เด็กชายธัชชัย  สีทา
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงธัชพรรณ  จูฑะวชิรโรจน์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
786
นางสาวธัญยพร  คงสมปราช
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงธันยพร  จันทรสูตร
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงธันยมัย  ศรีวิริยะนนท์
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
790
นางสาวธาวินี  โคตนิจ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงธิดาพร  ธูปะเตมีย์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายธิติวุฒิ  ทางธนกุล
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีบรูพาภิรมย์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงธิยะดา  มุ่งเขื่องกลาง
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงธิษณ์วรินทร์  อรรถจรูญ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงธีรธนานาฎ  อู่ทรัพย์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายธีรพัฒน์  สวยรูป
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายธีรเมธ  ดนตรี
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายธีรวีร์  เม่นทอง
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงนงนภัส  กองทิพย์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายนนทกานต์  ชูทรง
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายนนทชัย  อยู่เจริญ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
803
นางสาวนพนันท์  สันติตรานนท์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายนพวิชญ์  กำธรทักษิณา
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงนภปภา  นกสกุณา
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
806
นางสาวนภัสสร  กีฬา
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงนภัสสร  รัมมนต์
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงนฤภรกมล  สมบัติเจริญ
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงนลัทพร  นิมิตไพฑูรย์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงนลินพร  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงนวพร  กาจกลางดอน
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงนวพร  สุธิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายนัฐพล  นัยบุตร
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงนัฐริณี  ทิโพธิ์คา
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงนัดดามาตุ  สยุมพร
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายนัทธพงศ์  กะโห้ทอง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงนัทธมน  แสนขยัน
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงนันฑริกา  จตุรแสงโรจน์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 424 อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
819
เด็กหญิงนันท์นภัส  สัมมาตรี
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงนันทมนต์  ยางชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงนันทรัตน์  เนียมเปรี่ยม
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงนันทวรรณ  ขันธวิธิ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงนันทิชา  รักทรัพย์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงนันทิชา  เสียงสมใจ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงนันนภัทร  ภู่ระหงษ์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงนาเดีย  เข็มเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงนารีรัตน์  ฟุ้งเฟื่อง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงนิจิตตรา  อัศวภูษิตกุล
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงนิชาพร  เป็นบุญ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงนิชาภัส  เสียงพงศ์พรรณ์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงนิชาภา  จอมสง่า
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายนิติศาสตร์  จูงตระกูลรัตน์
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงนิสากร  เหลืองประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงนุสรา  สัมมาตร์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงเนตรชนก  แมนสถิตย์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายเนติภัทร  โพธิพันธ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงบุญยามีม  ไวยศิลป์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายบุญวัตร  แก้วรัตนปัทมา
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงบุณฑริกา  ไตรพัฒน์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงเบญจวรรณ  พูลทรัพย์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงเบญญาภา  สาตร์เกษม
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงปฏิญญา  สว่างศรี
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายปฏิพาน  เกิดไผ่ล้อม
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงปทิตตา  จิตวิโส
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงปนัดดา  เลาะวิถี
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงปนัสยา  ทองสกุล
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงปพิชญา  ปัญญามี
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงปภาดา  จุลโมกข์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงปภิญญา  นวลละออง
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงประภัสสร  ธรรมกีรติ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงปรางทิพย์  สายสินธุ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายปรานต์  ชำนาญธรรม
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงปริยาภัทร  แจ่มสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 341 อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
854
เด็กหญิงปรียานุช  มีภาษณ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงปรียาภัทร  โนนสัง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงปวริศา  วงษ์ภักดี
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงปวริศา  อุทัยแสง
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงปัญชนิตย์  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงปัณฑิตา  เวียงไชย
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงปาณิศา  กลิ่นเกษร
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วสระแสน
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงปานเพชร  ป่าตุ้ม
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงปาริชาติ  สุขศุภชัย
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายปิติยานันท์  ชิระเผ่าพหล
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงปิยธิดา  ทองหุ้ม
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงปุณยนุช  แสงพรรณ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงเปมิกา  ศรีพุฒตาล
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงพรทิพย์  โพไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงพรพรรณ  ถาวระ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงพรพรรณ  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงพรรณภัทร  ชูกลิ่น
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงพรรณรายณ์  เย็นประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเสนา
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงพัชรพร  จันทะเสน
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงพัชรภรณ์  แย้มศรีบัว
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงพัชรีพร  เพิ่มพลู
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
876
เด็กชายพัทธะนนท์  กฤษณเกษกุล
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงพานิดา  ภามีภักดี
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงพิชชาพร  คงสมแก้ว
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงพิชญธิดา  หาลือสุข
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจริญชัยชนะกิจ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงพิชญาดา  ยงค์ระเดิม
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงพิชญาภา  จริตธรรม
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงพิชาภรณ์  พาลี
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แผ่นภูธร
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  กายเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีแจ่ม
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตันสมรส
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  จงกลรัตน์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 342 อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
889
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงพิมพ์เพชร  สุขอารมณ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คล้ายแขก
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงพิมลรัตน์  นันทะหมุด
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงพีรนันท์  อินธิเสน
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีเกษม
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายพีรพัฒน์  สาสะกุล
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงพีรัศวี  โดษะนันท์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
897
นางสาวพุทธินันท์  พุทธรักษา
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงพุธิตา  วังสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายพูนพิศาจ  เลิศธนัสวงศ์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงเพชรนภา  มหิดุลย์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงโชติ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงแพรชมพู  อุ่นมี
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงภคกานต์  มุดไธสงค์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงภควดี  เตชพาหพงษ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงภรัณยา  รูปคม
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
906
นายภวิชย์พัฒณ์  ภาดาพรต
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงภษิตา  สายสมาน
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงภัคจิรา  เทียนสิงห์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีมงคล
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงภัคจิรา  แสงเปี่ยม
ม.2
โรงเรียนเสนา
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงภัณฑิรา  ตวงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงภัทธาพร  แสงแก้วสุข
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายภัทรดนัย  แก้วศรีปราชญ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
914
นางสาวภัทร์ดาพร  ศัตรูคร้าม
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงภัทรพร  นาคจังหวัด
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายภัทรภณ  กิจจานุกิจ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายภัทรภณ  นิ่มแสง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงภัทราพร  รื่นสุนทร
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงภัทรีพันธ์  ขุมเงิน
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงภาวิดา  อุวสถิตย์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงภิงค์นภัส  หวลห้อย
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงภีรดา  คูณดวน
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายภูธเรศ  สิทธิกูล
ม.2
โรงเรียนเสนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 343 อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
924
เด็กชายภูมิภัทร  ิ่ปิ่นโตนด
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิเมธารักษ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงภูริดา  ปิ่นโต
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
927
เด็กชายภูวิชญ์  ประกอบจิตร
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงมณฑิรา  ชีตารักษ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงมนัสชนก  จันทร์วิภาค
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงมานิดา  วิชาวงษ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงมานิตา  เสวกวิหารี
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงมาริสา  พงษ์บัว
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงเมลินดา  วงศ์กุหมัด
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงเยาวภา  วชิรเลิศพันธุ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงโยษิตา  เกตุมาลา
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายระพีภัทธ์  เพ่งพิศ
ม.2
โรงเรียนเสนา
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายรักศักดิ์  สิงห์ชัย
ม.2
โรงเรียนเสนา
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไวยบุตรี
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายรัชตพงศ์  อรรถีโภค
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายรัฐภูมิ  บริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงรัตน์วรา  จันทร์สว่าง
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงรินรดา  ตันวงษ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงรินรดา  ปิ่นประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงรินรดา  ใหญ่แก่นทราย
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงลลิตา  นามยา
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  เจียมตน
ม.2
โรงเรียนเสนา
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงลีลาวดี  เวชประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายเลวีนิติ  ใจมา
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายวงศธร  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
950
นายวชิรวิทย์  จัดแจง
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายวรพรต  เกตุงาม
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายวรภาส  โอกาสพินิจ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงวรรณพร  เหล่าพิชญวัฒน์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงวรรณภรณ์  โรจะนี
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
955
นางสาววราภรณ์  โพธิยานนท์
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงวริศรา  จิตผ่อง
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงวริศรา  สระศรีสม
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงวริศรา  อนุเสถียร
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 344 อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
959
เด็กหญิงวริศรา  อารีวงษ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงวริษฐา  สัญญานุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงวัลลัดดา  ภู่เจริญ
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายวาโย  เส้นขาว
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงวาสินี  เข็มมณี
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงวิชิตา  ไพรวัลย์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงวิภาดา  ปิยะสิงห์
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงวิภาวี  แก่นดี
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ผดุงผล
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงวิไลวรรณ  อินทรราช
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายวีรภัทร  เริงโกมุท
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงศรัญญา  ศิริวงษ์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พันธุ์แขก
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายศราวุฒิ  รัมมะยาน
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงศศิกานต์  นาอุดม
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงศศิธร  พลเสน
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงศศิพิมพ์  สังข์กลาง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงศศิพิมพ์  อินคำลือ
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงศศิพิมพ์  อิสระ
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงศศิภา  กำแพงแก้ว
ม.2
โรงเรียนเสนา
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงศศิมา  ทองทวี
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเจริญ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
981
นางสาวศิบเรชย์  จิตรชาญชัย
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงศิรดา  งามสอาด
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงศิริกาญจน์  เสถียรทรัพย์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงศิริรัษณ์  ฤทธิ์ทรง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงศุทธิณี  ทัพบำรุง
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายศุภณัฐ  มะลิขาว
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงศุภรดา  ญาณะเหล็ก
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงศุภรัตน์  ศุภกำเนิด
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วเบาะคำ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงศุภาวินี  หมุนศรี
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงสติ  ถาวรพัฒน์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงสมิตา  ทรงปาญาติ
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงสรวีย์  เกิดพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 348 อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
994
เด็กหญิงสริณญ์พร  ทองพันชั่ง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงสริตา  กาญจนารักษ์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงสาธิตา  จูลิ่ม
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงสาธิตา  อริยเกศมงคล
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงสิริยากร  ตรีสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงสิริยากรณ์  ปิ่ิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงสิริยุพา  ขันธเกตุ
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงสิโลอัม  ใจมา
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1002
นางสาวสุกาญดา  เจริญคง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงสุฐิดา  ศักดิ์แสน
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงสุตาภัทร  ทรัพย์สุริต
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงสุธาธิวรรณ  ฤกษ์โสภี
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงสุธานันท์  อารีย์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงสุธีธิดา  รัตนะ
ม.2
โรงเรียนเสนา
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงสุพิชชา  ชอบบุญ
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงสุพิชญา  จักรพล
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงสุภัทธิดา  สุขก้อม
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงสุภาภรณ์  เทียรหล่อ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงสุภาภัค  เอกรักดนตรี
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงสุภาวรรณ  สุขสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงสุภาวิตา  ดวงจิตร์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงสุเมธินี  เกตุศักดิ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงสุรีย์มาศ  วันดี
ม.2
โรงเรียนเสนา
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงสุวภัชร  ชุ่มชวย
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงหทัยวรรณ  ดีเขียว
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงหฤทชนัน  ปะวันโต
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงอชิรญา  อยู่สำราญ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงอธิชา  เสถียรทรัพย์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายอธิภัทร  เกตุคำ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงอนัญญา  นิรพาธ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงอนัญญา  ภาคีแพทย์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงอนัญพร  ยันพิมาย
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงอภิญญา  ตูมทอง
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงอภิญญา  แต้โสภา
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 3

ณ ห้อง 349 อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1029
เด็กหญิงอภิษฎา  พงศ์ดี
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงอภิสรา  ฟองมี
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงอรดา  ขาวสกุณี
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงอรปรียา  เชื้อบุญ
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงอรยา  กุดแถลง
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงอริยา  บุญยรัตพันธุ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงอริสรา  ฆ้องทอง
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงอริสรา  ทรศัพย์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงอริสราภรณ์  รื่นญาติ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงอัญธิกา  จูงกลาง
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงอัปสร  โพธิ์เอี่ยม
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงอัสรีนา  วงษ์ดี
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายอากีร่า  คาโต้
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงอาทิตยา  โคววนิช
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงอาภาภัทร  จันทร์อำพล
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงอารดา  รสโอชา
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงอารยา  เอี่ยมอุตสาหะ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงอินทิรา  กองศรี
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงอินทิรา  เงินงาม
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1048
นางสาวอินทิรา  รื่นชื่น
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงอุดมพร  อุดมสินบุญฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กชายฮิเคโยะ  ซิมิสึ
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น