ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  เชื้อวงษ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  ฤกษ์วัลย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพรรณ  แย้มอนันต์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชพรรณ  เลิศปัญญาโรจน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกชามาส  สันติภาตะนันท์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกเกตุ  เลาห์ทวี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกนกพล  สิมธาราแก้ว
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกมลรัตน์  จิ้วตระกูล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกมลวิช  ปลายเนิน
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกรกมล  ปึงแสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
11
นางสาวกรณัญญ์  พัชรสุวกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกรพรรฒ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
13
นางสาวกรภัสสรณ์  กัลยาณสันต์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกรรวี  โคตรทัศน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกรรวี  วิริยะรังสรรค์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกรวิชญ์  ชูน้อย
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกฤตณัฐ  สิทธิ์ศิรดิลก
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
18
นายกฤตนัย  ภู่พงศ์ประพันธ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกฤตภาส  แก้วลำพูน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกฤตเมธ  โควานิชเจริญ
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกฤติกานต์  เขมะกนก
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกฤติธี  รัชชนันท์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
23
นายกฤติน  นาลิวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกฤติน  บัวสังข์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกฤติน  ลุ่นเซียะ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกฤติมุข  นวกิจกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกฤติยา  ตันทองแท้
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกฤษฎิ์ภูมิ  เทพทวี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกฤษฏิวัส  ธนกำธร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกวินทร์  เหนี่ยวรั้งใจ
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกวิสรา  จุลศิริ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกษิดิศ  มิตรรวมเสรี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกษิดิศ  สิงห์แก้ว
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกษิเดช  ไหมเหลือง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายก่อกุศล  สันถวชาติ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายก้องกิตตน์  ปริญญาประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายก้องภพ  ศรีเพ็ชรดานนท์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายก้องภูมิ  สุภูตะโยธิน
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกอบเกื้อ  ฐานทองดี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกัญจน์ธีเดช  ลิ่มกังวาฬมงคล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายกัญจน์นวิชย์  มั่นศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกัญญ์ธนัญ  สุจริตศรีชัยกุล
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกัญญภัส  ศึกษากิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงมี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เปี่ยมฉวีวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกัณฑ์อเนก  เติมสิริ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จันทราภิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อัศวนุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกันตพงศ์  ไกรสุทธิวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกันตพร  แช่มสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกันตพล  วิริยะกิจ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกันติชญา  ศรีบริกิจ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายกันตินันท์  จันทะเขต
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกันตินันท์  สุรัตนาวงศ์กูร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายกันต์  อิศรานุชีพ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกัลยรักษ์  เดชเจริญสี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกัลยา  ลัทธิไพร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ใจดี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกานต์ชนก  วัชรินทร์กาญจน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพี้ยนภักตร์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายกานต์พจี  ศรีไตรภพ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายกานต์พนธ์  พู่จิตร์กานนท์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เงินบำรุง
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกานต์พิชชา  นพฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกานต์สิริ  ตรองพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกานต์สิรี  กันทรวิชัยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายกานต์  ปาลภิบาล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายกานต์  อ้นอุ่น
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกานนิศา  พรมเสนา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายกิจการ  นำสว่างรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายกิจจาณัฏฐ์  จาตุรัตน์วราธร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายกิตติคุณ  เกษมสุข
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายกิตติธัช  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายกิตติพัฒน์  ดวงมณี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายกิตติศักดิ์  รุธิรบริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงกิรณา  ใยบัวเทศ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายกุลชาต  ตั้งวงษ์ไทย
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกุลญาภา  สนสี
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายกุลพัชร  ชนานำ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายกุลวิณ  ตรังคานนท์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงกุลษ์ปรียา  รุ่งสุข
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายเกรียงไกร  รัศมีโกศิล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงเกลียวพัตรา  จักรตราพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงเกวลี  นิ่มนวลสรรค์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายขจรเดช  มาลัยทาน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงขนิษฐา  เอี่ยมกลิ่น
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงเขมิกา  วรรณภิญโญชีพ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายคชภพ  จันทร์นวล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายคชษร  ประชุมวรรณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายคณพศ  ชัยอำนวยสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายคณิสร  เอกคม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายคมชาญ  โคจำนงค์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงคริมา  นิทรัพย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายคิมหันต์  เขียวบุญจันทร์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายคิมหันต์  จงใจดี
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายคุณากร  ปัตยะกร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายคุณากานต์  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงจงกฎ  แก้วประดับ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงจณิสตา  จริงไธสง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงจณิสตา  อนันตผล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงจริชยา  เสมาน้อย
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายจักรดุลย์  สุวรรณรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายจักรพรรดิ  เรืองบุญ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายจักรี  โตทองหลาง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายจิณณวิชญ์  จันทเบญจม์ภัทร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายจิณณะ  ลีสิรวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงจิณัฐตา  ทองระอา
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงจิดาภา  ลีลาพร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงจิดาภา  วีระสกุลทอง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
110
นางสาวจิดาภา  ศรีนุติทรัพย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
111
นางสาวจิดาภา  สายสุพรรณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายจิตรบริพรรดิ์  เค้ากล้า
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงจิตา  ตามประวัติ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงจิติมา  แดงดี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงจินดาภา  วีระวนิชกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายจิรกร  จงรัตนกิจ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายจิรเจษฎ์  สาครวงศ์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายจิรทีปต์  สุรศักดิ์ศิลป
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายจิรภัทร  กิ่งสุวรรณพงษ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงจิรภิญญา  สมคิด
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญชลวานิช
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายจิรวัฒน์  ลาภประสพ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงจิรัชญา  แผ่นหิน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงจิรัชญา  โรจนวงศ์สกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายจิรัฎฐ์  สุนิธิอารีนนท์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายจิรัฏฐ์ สตีเฟ่น  ลำเพาพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายจิรัฏฐ์เดช  ตระกูลชัยช่อฟ้า
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
128
นายจิรัฏฐ์  คณารักษ์สันติ
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงจิรัสยา  กรีทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงจิราพร  คำฝึกฝน
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงจิราภา  โพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายจิรายุ  จิวเดช
ม.2
โรงเรียนราชดำริ
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายจิรายุ  เลี้ยงสุพงศ์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงจิลาวัลย์  ทรัพย์มูล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายจีราวัฒน์  วรวิชัยรุจน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายจุลดิศ  เดชเฟื่อง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายเจตนภัทร  จุนรัชฎ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายเจตนิพัทธ์  การพร้อม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  เทียนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายเจษฎาบดินทร์  วัชรวัฒนไพศาล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงเจ้าเจิน  เจิน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายฉัตรนรินทร์  จันทรา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงฉัตรระพี  จุ้ยเริก
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงฉัตรลดา  กิติพัฒนาพงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายชญานันท์  เจริญสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงชญานิน  พันธุ์ศรีมงคล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายชญานิน  เสกธีระ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงชญานิศ  วิทิศวรการ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงชญานิศ  หอมจันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงชญานิษฐ์  นวลน้อม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงชญาภา  พรรณเทวี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงชณัชชา  ปนิทานเต
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายชนกันต์  สิริลักษณ์พาณิชย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงชนกานต์  อุทากะ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายชนน์ชนกนันท์  จันสถาพร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงชนรดา  พฤกษ์ประมูล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายชนวีร์  ศรีพรประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงชนัญชิดา  จีจู
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงชนันชิดา  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงชนาภา  เมืองมูล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงชนิกานต์  เวภาระ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงชนิศา  ยศพรรษา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
163
นางสาวชมบงกช  นิธีกุลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงชมบงกช  นิรันดร์สุข
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายชยธร  ชื่นเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายชยธร  เลิศศศิภากร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายชยพล  ขาวขะวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายชยพล  มงคล
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายชยุต  ฉัตรฉายแสง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายชโยดมปณ์  จามรี
ม.2
โรงเรียนราชดำริ
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงชลิดา  ชีวศรีพฤฒา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายชวนันท์  เอกธัญสกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงชวโรจน์  เลิศเชิดศิริกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เกษรมาศ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กชายชวัลวิทย์  พรสี่ภาค
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายชวิน  ชายวงศ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายชวิน  อินธิเสน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงชัญญพัชร์  เอ็งอุทัยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงชัญญา  ปัญจทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงชัญญานุช  เกตุเรืองรอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
181
นางสาวชัญญานุช  รัตตะชัย
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงชัญญาภัค  ธนเชวงสกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายชัยณัฏฐ์  ลิ้มชุณหนุกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายชัยนรินทร์  เขียวอรุณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายชัยภัทร  อนันตรสุชาติ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายชัยภัทร  เอกคม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายชาคร  นิจพรหม
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงชาลิสา  กสานติกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงชาลิสา  จิรสัตยาภิบาล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายชิติพันธ์  ฤทธิ์ถาวร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายชิน  สังข์วิเศษ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายชินกิจ  ฤกษ์ดี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายชินะ  ตันติสิริเศรณี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายชิษณุพงศ์  พิกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายชีวธันย์  รังสีพรหม
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกษมธีระสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำหาญผล
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลธรรม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายชุติเดช  เปรมธีรกุล
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงชุตินมต์  ฉางหมอก
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายชุติพนธ์  แก้วศรีรักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายเชน  สังข์วิเศษ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงโชติกา  กาวสำราญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงโชติกา  ช่วงสุวนิช
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงโชติกา  แซ่แต้
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายโชติพัฒน์  รัชตวิทิตพงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงซาลีฮา  ประยุรธเนศ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงฌานธิตา  มีมุ่งธรรม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงญดา  อัครเดชาสกุลกิจ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
นายญาณวิชญ์  กะการดี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงญาณัจฉรา  พัฒนาวงศ์ธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงญาณิศา  จิตวศิน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงญาณิศา  แช่มช้อย
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงญาณิศา  โพธิญาณิศาสฤษฏ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงญาณิศา  แสงวณิช
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงญาณี  มุ่ยแดง
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงญาดา  ชอนตะวัน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงญาดา  สีตุ้ย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงโญฐิรักษ์  แก้วประไพ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายฐนนท์พร  วิวัฒน์นิมิตดี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายฐปนรรฆ์  ชัยฤกษ์วิไลกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายฐานพัฒน์  ฤกษ์ธรรมกิจ
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายฐิตพัฒน์  สุนทโร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายฐิติกร  เทียนเรียว
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงฐิติชญา  บัณฑิตพุฒ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงฐิติพร  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายฐิติภูมิ  โกมุทานุสรณ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทิพนา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายฐิปาณัสท์  หอมเกตุ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงฐิรชญา  วันวิชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายณชกร  ภู่ศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายณชพล  จรุยานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายณฐกร  รุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงณฐพร  เชื้อนเคนทร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายณธรรศ  สาสุนันท์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายณพล  พรอนันต์รัตน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายณพวิทย์  สมในทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายณพิสิษฐ์  นฤนาท
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายณภัทร  กิตินันท์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายณภัทร  เจียรวิจิตร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายณภัทร  ตติยการุณวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
242
นายณภัทร  ธารไกรทอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายณภัทร  บวรนิรัตติศัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายณภัทร  พันธ์วิชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
นายณภัทร  ฤกษ์สมบูรณ์ดี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายณภัทร  ลาลาภ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายณภัทร  ศรีมุข
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงณภัทร  ศรีสมุทร
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายณภัทร  สิงห์ตาก้อง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณภัทร  เอื้อฤาชา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายณรบดี  โรจนานันท์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
252
นายณรรถกฤษ  ธีระรัชชานนท์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงณรันฑิยา  แท่นรัตนกุล
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงณวรา  ดอกหอม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงณัจฉรีญา  ศิริพ่วงพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงณัชชา  ฉลองเจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงณัชชา  ปฏิมาประกร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงณัชชา  พงษ์สนิท
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงณัชชา  แพน้อย
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงณัชชา  มหามานิต
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงณัชชานันท์  ตันศรีวงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงณัชชาภัทร  วงศ์นาม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สี่สมประสงค์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงณัฏชนน  รัชฏะ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ฟุ้งจรัสศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายณัฏฐ์ชยกร  รุจิกรศิริสกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายณัฏฐชัย  สุขสวัสดิภัทร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พงศ์ศุภะมงคล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เจือบุญ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงณัฏฐ์นีรา  ค้อสุวรรณดี
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายณัฏฐ์ปพน  ฐิติเวศน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายณัฏฐพัชร์  จินดาพรรณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายณัฏฐภัทร  นิลสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตถ์  วิทิตธนปรีดา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายณัฏฐวุฒิ  อังศรีสุรพร
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงณัฏฐากร  ธำรงค์อนันต์สกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงณัฐกมล  จันทนยิ่งยง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายณัฐกฤต  อัศวพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
280
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีชัยกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายณัฐกฤษฏ์  วงศ์อกนิษฐ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายณัฐกิจ  รัตตะโน
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนภิญโญทิพย์
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายณัฐกิตส์  สุตะคาน
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงณัฐกุล  เศวตสุทธิสิริกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงณัฐจรี  ศรีนุติทรัพย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายณัฐชนน  ฐิติวุฒิกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายณัฐชนนท์  พูลช่วย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงณัฐชยา  เมฆประยูร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงณัฐชรินพร  มั่นพรม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงณัฐชา  ใยบุรี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ภาณุวัฒน์ชาติ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงณัฐชุตา  วิริยะ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงณัฐฏ์ธิดา  ชัยอมรรัตน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เสละ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณัฐณิชา  แดนประกรณ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปินตา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณัฐณิชา  โปรา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
300
นางสาวณัฐณิชา  โอภาศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายณัฐดนัย  โพธิ์จาด
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายณัฐติ  แก้วรอด
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายณัฐธเดชน์  วิวัฒนพูลชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เชิดชูธรรม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงณัฐนรี  จั่นหยง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงณัฐนรี  ติมินทระ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายณัฐนันท์  ชุนเจริญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายณัฐพงศ์  รัตนแสงสรวง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงณัฐพร  ทองไทยากุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายณัฐพล  ธรรมางกูร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายณัฐภัทร  กาลจักร์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายณัฐภัทร  ธรรมสุจริตกุล
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายณัฐภูมิ  จาดเจริญ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
315
เด็กหญิงณัฐรดา  องค์ศรีเจริญพร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงณัฐวดี  อยู่ยั่งยืน
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
317
นางสาวณัฐวรวี  ช่วยจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงณัฐวรา  อดิเรกเกียรติ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงณัฐวรา  อุดมลาภสกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายณัฐวัฒน์  ชูสุทน
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายณัฐวัฒน์  เต็มเอี่ยมวณิช
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายณัฐวัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายณัฐวัตร  วงศ์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
324
นายณัฐวัสส์  ศักรภพน์สกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายณัฐศิษฎ์  ฐิติธรรมคุณ
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายณัฐสิทธิ์  พิพัฒนุภรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายณัฐสิทธิ์  วิจิตรฐากูร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
328
นางสาวณิชกมล  ภัทรนุธาพร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงณิชกานต์  อรรคศรี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงณิชชา  เกียรติโชควิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงณิชชา  วโรภาษ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงณิชาภัทร  ขาว
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงณิชาภัทร  ลภนโชติ
ม.2
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงณิรัศมิ์ชา  ศรีสุวรรณกาฬ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงณิศภานันท์  วิวัฒนพูลชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายดนุพิชชา  อินทรชิต
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายดนุภัทร  รัตนาวิทย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายดนุวัฒน์  ลี้พล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายดนุสรณ์  เวียงโอสถ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายดรัณภพ  พงษ์ตัณฑกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงดารากาล  ลิมกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายดาวินท์  พลายแสง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายดิษยธร  ลิขิตบวร
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายดุลยพจน์  ดำรงทวีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายดุลยพินิจ  ดำรงทวีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงตรีนัญญา  ปัดถา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายตฤณ  มีสวนนิล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายติณณภพ  โพธิ์ขอม
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายตุลภัทร  ส่งศรีโรจน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
เด็กชายเตชวิศ  พรหมสวาสดิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายเตชสิทธิ์  ศรีนุติทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายถิรภัทร  น้านาคินทร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายทนุธรรม  บุญใหญ่
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายทรงภพ  จิรวัชระวงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายทวี  ตั้งวิจิตรสกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
356
นายทวีรัตน์  งามนทีอรุณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายทศสันต์  เจริญวัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงทอฝัน  เกตุลอย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงทักษิณา  น้อยสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงทัชชกร  ลำน้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายทัตธน  ลิมปนะวัสส์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายทัพพ์  ณ นคร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงทัศพรรณ  ปลั่งพงษ์พันธ์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายทินภัทร  พุ่มโพธิงาม
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายทินภัทร  ศิริธางกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงทิพานัน  บุญรอดดิษฐ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายทีรปกร  ผลมั่ง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายเทพไท  เจือวานิช
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายเทพพิทักษ์  สว่างวิทยวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงแทนธารา  กัลยางาม
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายไท  ศรีภิญโญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายธงไชย  อาชาบุณยเสก
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงธชษร  ประชุมวรรณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงธนกมล  คงสนธิ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายธนกร  จินรัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายธนกร  เป้าทอง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายธนกร  รุจิภิญโญโสภานนท์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายธนกร  เสนีย์อมรเกียรติ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายธนกฤต  เชาว์ชนพันธ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายธนกฤต  พลีธัญญวงศ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายธนกฤต  พิบูลย์วรกิจ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายธนชาติ  หวังเพิ่มบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายธนดล  ดุจจานุทัศน์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายธนดล  อังศิริกุลธำรง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
385
เด็กชายธนดล  อุทัยสินธุเจริญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายธนธรณ์  มนตรีพิศุทธิ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายธนธัช  ลีพิทักษ์รัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายธนนันต์  ทัศนวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายธนนันท์  ตันศราวุธ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายธนบดี  เกษียร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงธนพร  พิมพ์ภูเขียว
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงธนพร  วณิชชากร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงธนพร  วิชัยกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงธนพร  ศรีธนาประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
395
นางสาวธนพร  ศรีสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงธนพร  สุขสิน
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายธนพล  จุฬาคำ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
398
นายธนพล  ปรือทอง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายธนพล  วงศ์สิทธินนท์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายธนภณ  โสมณีกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงธนภรณ์  ตังเจริญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายธนภัทร  ทองพริก
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงธนมน  รุ่งรัศมีพัฒน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายธนฤทธิ์  กาญจนาเมธาวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายธนวัฒน์  นาวัน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายธนวัฒน์  ประวีณเมธ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายธนวัฒน์  เผือกพวง
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายธนวัฒน์  ส่งเสริม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายธนวิชญ์  วงษ์สุนทร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายธนวุฒิ  เผือกพวง
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายธนัช  อัครอุปพันธ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงธนัสถา  จันทร์พวง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงธนากานต์  หลัดกอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายธนาสร  วรพุทธพร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายธนิน  เมธาภรณ์พงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายธนิสร  จารุดิลกกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงธมลวรรณ  จงจิตเกษม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงธมลวรรณ  ใฝ่ใจ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายธรรมชาติ  ธนาวุฒิวร
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
420
เด็กชายธรรมธร  จำรัสฉาย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงธรรมาภรณ์  พิมพ์ทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายธรสันต์  เจริญวัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศิวพรพันธุ์เลิศ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายธัชชัย  ธีรสกุลชล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายธัชพล  เรืองวงศ์โรจน์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงธัญชนก  พินิจจิตรสมุทร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงธัญญพัฒน์  อัสดรทิพย์กุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  นิลเอก
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงธัญญมัยพร  กิตติสกุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงธัญญาพัฒน์  ทัศนวิภาส
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงธัญนิชา  ตันกิจเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายธัญพัฒน์  ศิลป์สัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงธัญมน  เพชรสุภา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขวัน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองดำ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงธัญวีร์  แก่นพรม
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงธันยพร  วณิชชากร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงธันย์สิตา  เฉลิมโชควัฒนกูล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงธันว์วดี  เอื้อเมธิยางกูล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายธัมคูณ  นิธีกุลวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายธาม  ศศิแสงศุภร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงธารจินดา  คุ่มเคี่ยม
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงธาวิตา  ศิริโกศล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายธาวิน  เสรีวิวัฒนวงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายธาวินธรณ์  เหง้าพมหมมินทร์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงธิชานนท์  สิทธิสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายธิติ  สิทธิสตพร
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงธิติธาร  คิดบรรจง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายธิติพงศ์  ปวิตรปก
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายธิปไตย  ศิริรักษ์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงธีติมา  บำรุงพงษ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายธีธัช  ธารีเวทย์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายธีภพ  ธารีเวทย์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงธีรกานต์  เพชรอุไร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
455
เด็กชายธีรดณย์  ศักดิ์เพชร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายธีรเดช  ขำประสาท
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายธีร์ตภัฏฐ์  มะกรูดอินทร์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายธีรเทพ  กระต่ายทอง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายธีรธรรม  หนูฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายธีรภัทร  คณากรณ์
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายธีรภัทร  ทิลารักษ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายธีรภัทร  วิเชนสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
463
นายธีรภัทร  ศิริธรรม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายธีร์  โสมาภา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายธีวสุ  วงศ์วิฑูรยาพร
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงนคกมล  แสงดารา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายนที  ตรีศูลรัตน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายนนทกร  หนูไทย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายนนทพัทธ์  มหาพรหมรักษ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายนพกฤษฎิ์  มณีอิสริยาพร
ม.2
โรงเรียนราชดำริ
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายนพดล  อมรทรัพย์เจริญ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงนภสร  เสริมสุขประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายนภัทร  วิชัยกิจ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายนภันต์นพ  หวังดี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงนภัส  ตั้งรัตนผล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายนภัสดล  เม่งวิสัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญรอด
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายนภัสรพี  สุรินก้อน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอี่ยมสิริบูลย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงนรมน  ศรีธูป
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายนราเทพ  วิไลรัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
482
นายนราธิป  รัตนะ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายนราวิชญ์  พิเศษพงษา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายนราวิชญ์  มีคุณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงนริศรา  จารา
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
486
นายนฤพล  จิรายุอานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงนฤภัค  อุดมวงศ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงนลินทิพย์  บุณฑริกนววิธ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงนลินรัตน์  กาญจนกิตติชัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
490
เด็กหญิงนวพร  มานะนาวิกผล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงนวพร  ยะราช
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงนวพรภัคร์  ภิญโญธนวงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงนัชชา  ตรีศูลรัตน์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงนัชชา  นามวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงนัชชา  รองเลื่อน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายนัฐธนัย  สัมพันธวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายนัฐภูมิ  ชูราษี
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงนัทธ์ชนก  เมธากุลนาถ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงนัทธมน  โปสรักขกะ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงนัทธมน  อุปริพุทธิ
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงนัทธ์วรินทร์  ดิษฐสกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายนัธทวัฒน์  นรเศรษฐธีรกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายนัธทวัฒน์  มุกเมธีเสถียร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงนันทน์นภัทร  ศิริทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงนันท์นภัส  คลอดเพ็ง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่ลิ่ม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงนันท์นภัส  เพ็ชรทอง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
508
นางสาวนันท์นภัส  ศรีเสถียร
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงนันท์นลิน  สายจรูญ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงนันทภรณ์  ไส้เพี้ย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงนันทิกานต์  เงินโรจน์ประดิษฐ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายนันทิพัฒน์  เพน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงนับทอง  พันธุนะ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงนัสนีน  สะดี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงนาเดีย  รังสาคร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สังขศิลา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงนิชาภา  วงศ์โสภา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
518
นางสาวนิตารัช  ทัพฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงนิธินันท์  สวนสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายนิธิพัฒน์  ฉัตรโพธิ
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
521
นายนิภัทร์  หวังสุขนิรันดร์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายนิสสรณ์  กินร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายเนธาร  ปานสกุณ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายเนธิทัศน์  มณีนิล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
525
เด็กหญิงบงกช  คุ้มภัย
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายบรรณรต  อนุศาสนนันท์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญยืน
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงบวรลักษณ์  สระมูล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายบอลตัน อาทิตย์  เดวิส
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทุระพล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงบุณณิชา  อำนวยสุข
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงบุรินทณี  สังข์ประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายบุรินทร์  จาริไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายบุลากร  บุญบูรณวรรณ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงเบญญาภา  นาประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายปฏิภาณ  คงกำเหนิด
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงปฏิภานี  ทิวเสถียร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายปฐวี  อินทรสกุล
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
539
นายปณิธาน  ขวัญแก้ว
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายปณิธิ  โกวานิชย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายปณิธิ  มักเที่ยงตรง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายปณิธิ  อุไรชื่น
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายปพนดนัย  อุ่นโสภา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายปพนธนัย  อุ่นโสภา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายปพนสรรค์  ลิ่มวานิชรัตน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงปพิชญา  เจริญภาพ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายปภพ  ปลอดเหตุ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงปภาดา  เอื้อจิรกาล
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงปภานันท์  ประทุมรองรัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลพิรุฬห์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงปภาวรินท์  ธรรมกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงปภาวรินท์  เรืองมานะกิจ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงปภาวรินท์  อาจณรงค์ฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายปรมัตถ์  มณีสุธรรม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
555
นางสาวประกายชนก  วรปุณฑริก
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายประวีร์  พนมเริงไชย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงปรายฝน  วรโยธา
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงปริตา  นิ่มไศละ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายปรินทร  ชนกโอวาท
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
560
เด็กชายปรินทร  หลิน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงปริยากร  สินโจ้
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงปริยาภัทร  กิจเพียร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไพราม
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงปรียาภรณ์  รัศมี
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงปลายฟ้า  เตชพาหพงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายปวริศ  จันทนทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายปวริศ  สุวัชระเวช
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายปวริศ  อัศวกิจธนานนท์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงปวริศา  บุณยะกลัมภะ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงปวริศา  พัวทัศนานนท์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงปวริศา  หุดากร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายปวิชญะ  หลักคำ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงปวิชญา  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงปวิตรา  เอี่ยมปรีดา
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายปวีณ์กร  มณีโชตื
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายปวีร์  วิลาศชัยเจริญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายปองภพ  วิศิษฏ์เกียรติชัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงปัญญศุภา  ศรีบริกิจ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายปัญญา  กมลพรพันธ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงปัญฑิตา  พงษ์พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตพ์  เฮงศรีธวัช
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงปัณณธร  เกษมสุขภิญโญ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายปัณณธร  ยุคันตพรพงษ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายปัณณวัฒน์  พงศาธีราพงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายปัณณวิชญ์  คงรัตนวรรณ
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชากร
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายปัณณวิชญ์  หูรัตนภิรมย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายปัณณวิชญ์  หูรัตนภิรมยื
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายปัณณ์  เนตรชลายุทธ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายปัณวัจน์  ศรีทองนาก
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
592
นางสาวปาณัสม์  ธรณสุนทร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงปาณิตา  หงษ์โรจนวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงปาณิศรา  นันทสำเริง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
595
เด็กหญิงปาณิศา  วังแสน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงปาณิสรา  ดำเกิงหิรัญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงปาณิสรา  ภิรมย์ดี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงปาณิสรา  สมเสียง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงปานชีวา  นิรุตติกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงปารวี  เลิศอิทธิชัย
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงปาริชาติ  สอนชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงปาลิน  ลาภเวโรจน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายปิติพล  นิตยสุทธิ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายปิยปาณชนก  มีบุญสล้าง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายปิยวัฒน์  เดชวิไลศรี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายปิยวัฒน์  ศิริอนันต์โชติ
ม.2
โรงเรียนราชดำริ
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายปิยังกูร  บุญศรี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงปิยาภา  ราชตาจ้าย
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ลิ้มศาสนกิจ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ปิยะทอง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายปุญญวัจน์  งามเนตร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงปุญญวีร์  ทองมาลา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงปุญญิสา  หาญกิจรุ่ง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงปุณญณัฏฐ์ปภา  อุดม
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงปุณณภา  กิตติโชควัฒนา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายปุณณเมธ  กาวิน
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายปุณณรัญชน์  ยลวิลาศ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงปุณณิชญา  ชาญเชาว์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงปุณนารี  ผิวขาว
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงปุณยภา  ช้างพงษ์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
621
นางสาวปุลพร  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายเป็นเอก  นนทสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
623
นางสาวไปรยา  เพชรช่วย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงไปรยา  สุมณีงาม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายแผ่นดิน  ทองถึง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายพงศกร  เนื้อไม้
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายพงศธร  ซาลวาลา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายพงศ์ปณต  ศรีเบญจลักษณ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายพงศ์ปณต  แสนสิงห์ชัย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
630
เด็กชายพงศภัค  แสงปก
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายพงศ์อิทธิ์  ขันธวิสูตร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
632
นายพชธกร  ปลุกปลื้ม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายพชร  เหลืองพิริยะชาติ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายพชรพล  แจ่มไพศาล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายพชรพล  ชีวโรจน์ฐากูร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงพชรมน  รื่นรักษ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงพชรรัชต์  ติวากุลพิสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายพชรวศิน  ปริญญาปราชญ์
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงพณัชธิดา  ธรรมสุรางค์กูร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงพบพร  ตั้งบุญสุข
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงพรชนิตว์  อัครลิขิต
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงพรปวีณ์  เจียไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงพรพนิต  กิ่งจงเจริญสุข
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงพรพนิตย์  ชยวัฒนกิจจา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายพรภวิษย์  ศรีสิงห์ชัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงพรรวินท์  นิ่มสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงพรรษธาร  เทียงดาห์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
648
นายพรรษพล  เสริมทอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงพรวลัย  เฉลิมวัฒนไตร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
650
นางสาวพรหมวดี  อรหัตมานัส
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายพรหมศักดิ์  ทิพย์มาลย์มาศ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงพราวปวีณ์  ศิริมัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงพราวพุทธ  กันตพงษ์คงเดช
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงพริมา  จันทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงพริมา  สันธนะลักษณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายพลกฤต  กฤตภาส
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายพลกฤต  ยอสินธุ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายพลพล  ทรงแสง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงพลอยชม  ตรีคุณประภา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงพลอยพรรณ์  เหลืองอ่อน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ช่วยชูหนู
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงพลอยลดา  ยอดชัย
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ขัดเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายพศวีร์  อุ่นเรือน
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
665
เด็กชายพศิน  แซ่โง้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
666
เด็กชายพศิน  ธัญญกสิกล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายพศิน  พรเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายพศิน  วาทินกล้า
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายพสธร  แก้วม่วง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายพสธร  หลิมวงศ์
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายพสิษฐ์  เดชภพ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายพสิษฐ์  พุ่มพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายพสุ  จินายน
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงพะงา  ทับโพธิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายพัชรดนัย  ผิวขาว
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงพัชรมน  คีตะตระกูล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงพัชรวิมล  อุปฐานา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงพัชราภร  น้อยสนิท
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงพัชรินทร์  พลรักษ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงพัชรีพร  เผ่าจิครกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงพัฒิญา  อักษรชู
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงพัณณิตา  ม้าทอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงพัทธ์ณีตา  ธนะสุนทร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายพัทธดนย์  ภูษณะดิลก
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุตรธรรม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ประภาสพล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรียศ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงพัทธวรรณ  ตันติวิริยพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายพัสกร  เมืองมูล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงพัสนันท์พร  สังข์นาค
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายพาทิศ  พูลทองคำ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงพิชชา  มีอินทร์ถา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงพิชชานภา  นุ่นโต
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงพิชชานันท์  ไทยพยัคฆ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงพิชชานันท์  มีสมอรรถ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายพิชชานันท์  อนันตพรวงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงพิชชาพัชร  เจียรนันทกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงพิชชาภา  จุณณทัศน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงพิชญ์ญาณี  ศิริเหลืองทอง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
700
เด็กหญิงพิชญธิดา  เทพมาลี
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงพิชญ์ปรียา  จุลโทชัย
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงพิชญพร  สายทองแก้ว
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงพิชญา  พรหมมินทร์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายพิชาญเมธ  มีตา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงพิชามัย  เถกิงนาม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงพิมนิศา  วงศ์สนิท
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  พัฒนปิยสุข
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  โกยโภไคสวรรค์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงพิมพ์พ่อ  วงค์สันเทียะ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เล่ห์มงคลไชย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตั้งประกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตาฬวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
713
นางสาวพิมพ์มาดา  เภตรารัตน์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
714
นางสาวพิมพ์มาดา  สุขวโรดม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โคธิเสน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แก้วรัตน์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พันเดช
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ราตรี
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงพิมพาสุข  อัศวราชันย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงพิยดา  วัณณุอุปถัมภ์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  เด่นตระกูลวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายพิรุฬห์  มงคลชูเกียรติ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
723
นายพิษณุ  ขันแข็ง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายพีรณัฐ  สาครรัตน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายพีรธัช  ขำมีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายพีรภัทร  บุญสนอง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายพีรวิชญ์  องค์น้ำทิพย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายพีระพงษ์  ภูมี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายพุฒิพงศ์  ตันติธรรมานันท์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายพุฒิพงศ์  โยมะบุตร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายพุฒิพงศ์  สุวรรณนิมิตร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายพุทธฉาย  คงทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงพุทธิชา  วงศ์เด่นวงศ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายพูนพัฒน์  อ.ก้องเกียรติ
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
735
เด็กหญิงเพียงขวัญ  บาลมงคล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงเพียงขวัญ  พัวพรพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงแพรขวัญ  พันธ์ประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงแพรพลอย  ทิพรักษ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงแพรวภิราศ  รงค์เดชประทีป
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงไพลิน  สรฤทยางกูร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงภคพร  สุวรรณพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายภคภูมิ  สิกพันธ์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงภคมน  เกลี้ยงทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายภคิน  คลอดเพ็ง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงภคินี  วงศ์ล้อสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงภพรนล  อานาภรณ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงภรณ์รัตนันท์  วชิรปรีชาพงษ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายภราดล  สุวรรณเศษ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงภริตา  ยายอด
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายภวัต  รัตนโสม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงภัคพร  ประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายภัคพล  มณีโสภา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงภัควลักญช์  ศิริมานะชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายภัควัฒน์  ปานกลาง
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงภัชธนษร  มงคลธนมาศ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงภัชรวีย์  พันทวี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงภัณฑิรา  เนตรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงภัณฑิรา  ศิริบรรณากุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายภัทธาวินท์  เจริญเกียรติยศ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายภัทรเธียร  มงคงสวัสดิกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
761
นางสาวภัทรนันท์  พละบุญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
762
นางสาวภัทรนาฎ  รัตตกูล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  คงพิทยาพันธุ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายภัทรพล  วรรณธนกิจ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายภัทรพล  วรเลิศธนานันท์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายภัทรภณ  เจริญวิริยะ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงภัทรภร  ฤกษ์อุดมสิน
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงภัทรภร  ศิริคูณ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
769
นางสาวภัทรภรณ์  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
770
เด็กหญิงภัทรลดา  ตรีธนูชัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
771
เด็กชายภัทรวุธ  เทพพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ตรีวรรักษ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อยู่ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงภัทริตา  ต้นทอง
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
775
นายภากร  เกียรติยุทธชาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายภาชกร  วัฒนเกตุกุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายภาณุทัช  แก่นวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายภาณุพงศ์  ลีลาราษฎร์ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงภาณุมาศ  รุ่งเรืองไทรงาม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายภาณุวิชญ์  พงษ์ภมร
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายภาธร  เรืองทัน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายภานุวัฒน์  ประเสริฐแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายภานุวัฒน์  เเสนปินตา
ม.2
โรงเรียนราชดำริ
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงภาวิณีย์  วงศ์ถิระศักดิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงภาวิดา  ชินะโยธิน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงภาวิดา  ผุสดีโสภณ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงภาวิดา  มาอยู่ดี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงภาสินี  ศรีชาติ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงภิญญดา  ไสยสมบัติ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  หูรัตนภิรมย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงภิรมณ  ภู่สภานุสรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายภีมพัฒน์  พิพัฒน์วสุธร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายภูชิต  วงค์ชมภู
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายภูชิสส์กานต์  ปานพรม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายภูทัศน์  รัศมี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายภูธน  ลักษณ์ลาวัณย์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายภูเบศ  พรมบ่อ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายภูมิพัฒน์  โพนทอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายภูมิพิชญ์  วัชรนภาพันธ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายภูมิรพี  สมิตะสิริ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายภูมิลภัตม์  ทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายภูริ  เปี่ยมมงคล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายภูริ  พัฒนวิบูลย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายภูริ  วิรการินทร์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
805
เด็กชายภูริช  ดีเป็นธรรม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
806
เด็กชายภูริญาณ  อาจกำชัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายภูริณัฐ  ทรัพย์คงดี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายภูริณัฐ  เหลืองอรุณ
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายภูริต  เฉลิมพนัส
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายภูรินทร์  จารุสมบัติ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายภูรี  ชีวทรรศน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงภูษณดา  จิระนคร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงภูษณิศา  แสงเขียว
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายมงคลพัฒน์  วรรณรังษี
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงมณีศรี  นาควิเชตร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงมณีสรวง  ช่วงมณี
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงมนพัทธ์  พงศ์วรินทร์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายมนัสวิน  ขอขจายเกียรติ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายมรรษกร  เอื้อโสภณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงมัทนพร  ทองแดง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายมีเกียรติ  ตั้งสัจจสว่างกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงมุกตาภา  ทิพพานนทกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงเมทิกา  กรพุฒิวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายเมธวัจน์  พิชิตปรีชาพงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายเมธัส  เกิดพุ่ม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายเมธาพัฒน์  พนาวงศ์วัชร์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงเมธาวี  กสานติกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงเมธาวี  ลีลาเลิศวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายเมธิน  โฆษิตชุติมา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายเมธีวัตร  มณฑาทิพย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายยศภูมิ  โกศลวิทยาธรรม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายยุทธเดช  แซ่เจ้า
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
833
นายยุทธพงษ์  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงโยษิตา  รอดวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงรจนกร  เพ็ชรรุ่ง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายรชต  กำจัด
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงรชาดล  ศรีสมิต
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายรณกร  เฉลิมแสน
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงรดามณี  แสงพงษ์พิทยา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
840
เด็กหญิงรตนพร  ประสพสิน
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงรตา  แสวงสิน
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงรธิดา  วันลาราษฎร์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงรภรภัท  ลีธรรมเมตร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงรรรรดา  เชวงชวลิต
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงรวิกานต์  ฉายากุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายรวินพัทธ์  ธนกำธร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงรวิพร  วชิราชีวน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงรวิสรา  เก้าพันธ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงรวิสรา  ไชยมุกดาสกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
850
เด็กชายรษิตวิชญ์  พานิชวัฒนา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงรสริณ  โปร่งศิริวัฒนา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงระพินทรนาถ  เหลืองสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายระพีพัชร  กุลทนันท์นิธิโชติ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงรักษณาลี  พลหิรัญรัตน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงรังสิมา  นามเมือง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายรัชพล  ช่วยไธสง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายรัชฤทธิ์  ปานทน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายรัชศร  พู่ทองคำ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายรัตตภูมิ  เพชรภูทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายรุจิ  สมานวรกิจ
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายรุจิภัส  ทองเป้า
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงโรมิกา  จันทสาร
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายฤทธิกร  เกษมวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงลภัส  เทพสุธา
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงลภัสรดา  สิทธิพาชัยกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงลลนา  เจียมจินตนารมย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงลลนา  ชัยรัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงลลิดา  โรจน์ขจรนภาลัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงลลิตภัทร  กดทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงลลิตภัทร  ทศนักข์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงลัลนา  คำฝอย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงลัลส์ลลิต  พงศ์สุพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายวงศพัทธ์  แก้วกำเหนิด
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายวงศพัทธ์  โฆษกิจจาวุฒิ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
875
เด็กชายวชิรวิทย์  ชุตยานนท์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตองอ่อน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายวรกร  ซู
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายวรโชติ  คงสกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายวรโชติ  บันลือพงศ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงวรณัน  สิริธเนศเดชาธร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายวรนัยน์  นางาซาวา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงวรวลัญช์  สามน้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงวรวลัญช์  อังคประสาทชัย
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายวรวุฒิ  สุขอนันต์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
885
นางสาววรัชยา  พุฒศิริ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงวรัชยา  สิงห์คำ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงวรัญญา  โลศิริ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงวรัญญา  สีโท
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายวรัตต์  บุรีภักดี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายวรัตถ  ปัญญาภาส
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงวรัทยา  เถือนยืนยงค์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายวริทธิ์ธร  ศุภเวที
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายวริทธิ์นันท์  กิตติชัยกุลกิจ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายวริทธิ์  วัฒนพลาชัยกูร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงวรินรำไพ  ชุ่มช่วง
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงวริศรา  จำปี
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงวริศรา  อรุณเมตตา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงวริษฐา  เรืองเดช
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงวริษฐา  เลิศวิชากรณ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
900
นางสาววศินี  โชคกวิน
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายวสวัตติ์  มูลศิลป์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายวัชรากรณ์  สุทธิพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายวัชรินทร์  ผาเจริญ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายวัฒนพงศ์  เนื้อไม้
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายวายุ  อุดมไพบูลย์ลาภ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงวิคทอเรีย  จิว
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายวิชญะ  มานะชัยชาญ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงวิชญาพร  นาคบวรวิจิตร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
909
นางสาววิชาดา  นรสิงห์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
910
เด็กชายวิชานาถ  คงเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายวิชุนรวิชญ์  ถาวรทวีกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงวิณิชชา  ชุมมะ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายวิทธพงษ์  ลัดพลี
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายวิทวัส  หัสเสนะ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายวินทวิทย์  ปิ่นประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงวิภารดี  ศิริอำนาจ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายวิรัทธิ์พล  เลิศศักดิ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธิมา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงวิรัลยา  พรพลานามัย
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายวิศรุตม์  โรจนสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
921
เด็กชายวิสุทธิ์  ปัญญวรญาณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายวีรชิต  มงคล
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายวีรภัทร  ฝอยทอง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายวีรภัทร  พรหมวงษ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายวีรวัฒน์  ธันญะทวี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายวีรภัทร  การพร้อม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
927
เด็กชายวุฒิชาติ  ยังพะกูล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
928
นายวุฒิภัทร  ดิษย์ธนัช
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายวุฒิเมศร์  พรกิตติยาวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
930
เด็กชายไวรัณชน์  อัครวิเนค
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
931
นางสาวศตพร  สุขมี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายศรัณยพงศ์  วงศ์รินทราเมธี
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงศรัณย์ภัค  ขันธนันต์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงศรัณยาพร  ตันติพัฒนเสรี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายศรัณย์  ไพรพิมล
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายศรุต  ทองชมภู
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงศศิกานต์  นนทะสินธ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงศศิกานต์  แพร่เกียรติเจริญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  นิมเกิดผล
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงศศินา  ประชุมเชื้อ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงศศิริณ  หาญเวช
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงศศิษา  ปานพรหมมินทร์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงศสิธร  นนทะดี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายศักรนันทน์  แปลกวงษ์ศิริกุล
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
945
เด็กหญิงศิรกัญญา  ศุภฤกษ์รตน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
946
เด็กชายศิรชัช  ตังติสานนท์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
947
เด็กชายศิรวิชญ์  กองธนาศิริกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายศิรวิชญ์  นามจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายศิรหรรษ์  พุทธสุภะ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายศิระภัทร  ไทรพงษ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงศิริน  พานิชกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงศิรินญา  เลิศรัตนมิตร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ปวงนิยม
ม.2
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงศิริรัตนา  ไตรบุญ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายศิริเสฐียร  สมัครัฐกิจ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายศิวกร  แก้วสอาด
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายศิวกร  ชื่นไกรลาศ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายศิวกร  ศิวาวุธ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
959
นายศิวกร  เศิกศิริ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายศิวัช  ศุภวรรธนะวงศ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายศิวานนท์  ไตรรัตนะ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายศิษฏ์  ศรีอรพินท์งาม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงศุจีภรณ์  ตันติจิตรอารีย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
964
นางสาวศุทธหทัย  ติณสิริสุข
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงศุทธหทัย  ทองสุขเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
966
นายศุภกร  ชำนาญ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
คณิต ม.ต้น
967
เด็กชายศุภกร  ผมงาม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
968
เด็กชายศุภกร  ศรีสุขกาญจน์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายศุภกฤต  ทากิระ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายศุภกฤต  มณีโรจน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
971
เด็กชายศุภกฤษ  เดน่อน เพ็นโรส
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายศุภกิจ  ศรีสุขกาญจน์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
973
เด็กชายศุภกิจ  อารี
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายศุภกิตติ์  แย้มสอาด
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายศุภณัฏฐ์  ประกิตสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายศุภณัฐ  คลังทิพรัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายศุภณัฐ  เจริญวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายศุภณัฐ  ศุภซื่อสงวน
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายศุภฤกษ์  เทียนศีวารัตน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
980
เด็กหญิงศุภลักษณ์  จิตสมานสุข
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
981
เด็กชายศุภวิชญ์  กวินจิราพัชร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
982
เด็กชายศุภวิชญ์  ม่วงเล็ก
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายศุภวิชญ์  สันนิธิลาวัณย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
984
เด็กชายศุภสัณท์  รอดภัย
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงศุภัชฌา  ตั้งบุญธินา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายศุภากร  ขจรเกียรตินุกูล
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพชรไตรภพ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงศุภิสรา  เชาว์วีระประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยชุมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงศุภิสรา  ติรธรรมเจริญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงศุภิสรา  ตุลายศ
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงศุภิสรา  พรสุขเกษม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงศุภิสรา  อุกฤษณ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายเศรษฐพงศ์  จุมพรม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงสพิชญา  อยู่เย็นเป็นสุข
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายสรกฤช  แก้วหนูนวล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายสรธร  มีสมปราชญ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายสรวิชญ์  สระมูล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายสรวิศ  ธงชัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายสรสิช  สามาอาพัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายสรสิทธิ์  สุหิรัญญวานิช
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายสัญลักษณ์  หอมตลบ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงสัตตบงกช  บุญชิต
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายสาธิก  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงสาริศา  มุกดาสนิท
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายสิทธวีร์  เสรีเจริญวณิช
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1007
นายสิทธิชัย  ปัสสาสุ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงสิทธินี  เมฆาพิมานชัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายสิปปกร  จุลพันธ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กชายสิปปภาส  ลีศิริ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายสิรภพ  กำแหงคุมพล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายสิรภพ  จารุดิลกกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายสิรภัทร  แจ่มมี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กชายสิรวิชญ์  พันธ์งาม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1015
เด็กหญิงสิรัชชา  สิงหชัย
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงสิริกร  ศรีวิรมย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายสิริชัย  ประเสริฐศรีชล
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงสิรินภา  คุณวุฒิโอภาส
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงสิริมล  ธรรมเสรี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงสิริมา  ปุริตานัง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงสิรีธร  โยมเมือง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงสุกฤตา  บุญซื่อ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายสุกฤษฎิ์  กาญกระสัง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กชายสุขณัฐ  ลาภณัฐขันติ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงสุขนันท์สินี  แซ่เฮง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายสุขุม  ฤดีเมธากุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงสุจินันท์  นบน้อยเสรีวงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงสุชญา  ภาคพร
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายสุชัชวีร์  นัทธี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงสุชัญญา  คำเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงสุชัญญา  ชูเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงสุชานันท์  อันผาสุข
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงสุชาวดี  อัศวบวรนันท์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงสุณิสา  จำปาคำ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายสุทธิกานต์  แพนลา
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายสุทธิธาร  สุวรรณนพคุณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายสุทธิพงศ์  วรแสงศรีจำเริญ
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงสุธาธิณี  กาญกระสัง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายสุนิธิ  สิงหถนัดกิจ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงสุพนิดา  จาดปลื้ม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1041
นางสาวสุพรรัตน์  วรดรเกียรติวรา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายสุพล  ตั้งศิริพัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายสุพศิน  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงสุพัตตริยา  เกิดสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจนภูมิใจ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สงวนศิษย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงสุพิชญา  ไกรสิงห์เดชา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงสุพิชญา  อัศวบวรนันท์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงสุภาพร  จุ่นเจริญ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1050
เด็กหญิงสุมัชฌิมา  ชื่นจิตต์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1051
นายสุรเกียรติ์  สินพิชัย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กชายสุรพัฒน์  คุปต์ถาวรฤกษ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายสุรวิชญ์  ศรีสระคุปต์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายสุรวุฒิ  เดือนกว้าง
ม.1
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงสุริยฉาย  พัสดร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ทองมี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงสุวพิชญ์  จันทร์วิกูล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตตะพันธุ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายสุวิจักขณ์  เรืองอินตา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงสุวิชญา  เรืองเกียรติกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงสุวิชญา  สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายสูตินนท์  ทารุอิ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริเลิศฤทัย
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงแสนรัก  วัฒน์ศุภมงคล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงโสภิดา  ชูเกิด
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กชายโสฬสภูมิ  โรจน์ธรรมรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กชายหรรษกร  นิยมชาติ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงหริณญา  ทองมุณี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงหฤทชนัน  สัมพันธ์ชัยวสุ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กชายหฤษฎ  สังขะระ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงหัสปวีณ์  โรขนปัญญา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงอชิญาดา  พิเชียรโสภณ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงอชิรญา  ธนภาสวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายอชิรวิขญ์  พงศ์พานิช
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงอณัฐศรา  โกมุข
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กชายอดุลย์โรจน์  เศรษฐบุตร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงอติกานต์  ผู้มีโชคชัย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายอธิภัทร  ศิวะตระกูล
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กชายอนวัช  บำรุงศรี
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายอนันดา  สายสีทอง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงอนุธิดา  มีชู
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงอโนชา  พรสวรรค์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงอภิชญา  เล้าเจริญ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กชายอภิพล  สุวรรณชัยสกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1085
เด็กหญิงอภิสมัย  ไชยราช
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงอภิสรา  นาคแปลงศรี
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงอมฤตา  สุนทรศารทูล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงอรณัฐ  รุ่งเรืองศรี
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงอรทัย  หิรัญสิริลักษณ์
ม.2
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงอรธีรา  สุภาพักตร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงอรปรียา  สอนสระเกษ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงอรยา  ปานนุ้ย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กชายอรรถพล  แสงโพธิ์วงษ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายอรรถเศรษฐ์  นิธีกุลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงอรวรา  เหลืองรุ่งเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงอรอมล  แก้วสร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงอักษราภัค  เรียบร้อย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายอัครชัย  สัตถาผล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงอัจริยา  พูลกลาง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงอัญกร  ศรีจันบาล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงอัญชิสา  กลั่นเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์สว่างศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงอันติกา  ศรีทิพย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงอันนปภา  คำฉัตร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงอันนา  ห่อสกุลกล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กชายอัศวิน  วงหาแก้ว
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กชายอัษฎกร  สมิตทันต์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงอัสมาวดี  วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายอาชว์  โชติพันธุ์วิทยากุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงอาทิตยา  ครุธพันธุ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงอาทิตยา  บำรุงจิต
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงอาทิมา  ทังสุพานิช
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กชายอานนท์  จันทร์วาววาม
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงอารียา  ชัยกุล
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงอิงกมล  กิตติเจริญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงอิงขวัญ  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กชายอิทธิกร  พรชัยพิมลพันธ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายอิทธิชัย  สุนิพิท
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กชายอิทธิชาติ  อิทธิอมรกุลชัย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนบางกะปิ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1120
เด็กชายอิทธิณัฐ  สิทธิพรชัยสกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงอิ่มอุ่น  นุสรณ์ไพรงาม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงอิลานา  สงสมพันธุ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายอิศร  พลางกูร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงอิษฎาอร  อินพันธ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1125
นางสาวอิสยาห์พร  รัตนปกรณ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงอิสราลักษณ์  ลุ้งบ้าน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงอิสราวรรณ  เทพพรพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายอุดมศักดิ์  ปักษี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงอุษณีย์  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กชายเอกธนา  นวสินธร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กชายเอกภัทร  ภู่ประภา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงเอมใจ  เขตร์รัมย์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงเอมิกา  ตั้งล้ำเลิศ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงไอวีรณัฐ  ชัยวงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น