ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ทวีลาภ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพรรณ  สาขาว
ม.1
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกณิศ  ทรัพย์ทวีธีรกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกนก  ผลฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกกร  เชาวน์วิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกนภา  เตชะสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกภรณ์  เชาวน์วิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกลดา  กปิญชลานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกมลชนก  จักร์กรีนทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกมลนัทธ์  มหิทธิโรจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกมลภัทร  กาญจนธนเศรษฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
12
นายกรกฎ  เกิดใจตรง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกรกนก  เอมรุจิ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกรกมล  คงทน
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกรกฤต  ตันพงษ์พันธ์ุ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกรกวรรณ  พลสมัคร
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกรกวี  สันติอมรทัต
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกรชนก  เจริญยงอยู่
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกรดนัย  ตรีรัตนกุลจรัส
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกรธนัช  วงศ์ศุภโชค
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกรพัฒน์  อัศวอารักษ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกรรชัย  เลิศศรีสกุลรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกรวรินท์  ทาทอง
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
24
นายกรวิชญ์  ปอยสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกรวิชญ์  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกรวีร์  ลีลาอดิศร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกฤดนท  ผลอนันต์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกฤต  พึ่งสังวาลย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกฤตกานต์  ดำรงพิงคสกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกฤตณัฐ  วรสุวรรณรักษ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกฤตณัติ  ทองเต็มถุง
ม.1
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกฤตพล  ลุผลแท้
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤตภาส  กฤษณะเดชา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกฤตภาส  เขียนประชา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกฤตภาส  เชน
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
36
เด็กชายกฤตภาส  เธียรธโนปจัย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกฤตภาส  รัตนเวสส์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกฤตภาส  หยูคล้าย
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกฤตเมธ  กรีทอง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกฤตยชญ์  กาลัญญุตระกูล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงกฤตยา  สุขถาวรประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกฤตัชญ์  ทศวงศ์ชาย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายกฤตานน  พฤกษาชัยพร
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกฤติเดช  ธัชศฤงคารสกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกฤติน  จินดามัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกฤติน  ตระกูลจินดารัตน์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกฤติน  นวลจริง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกฤติน  ปิณจีเสคิกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกฤติน  วีระประวัติ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
50
นายกฤติน  เอกจีน
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกฤติพงษ์  เหลืองนิยมกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกฤษฎิ์  ลือศิริ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายกฤษฎ์  ธนดีเจริญโชค
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
54
นายกฤษฏิ์  กสิกพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายกฤษฐพลธ์  มะเริงสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายกฤษณ์  เมฆรุ่งจรัส
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายกฤษติธี  โชติคราม
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกวิน  แก้วมังกร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกวินวัธน์  พิทักษ์วงศ์เลิศ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีเจริญจิตร์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายกษมา  ดำริห์อนันต์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายกษโรจน์  ศรีแย้ม
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกษิดินทร  ปั้นแตง
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายกษิดิศ  โฆษิตจินดา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายกษิดิศ  ฉัตรทอง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายกษิดิศ  ด้วงน้อย
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายกษิดิศ  ลิมปิติเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกษิรา  จักษา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกษิรา  ชุณหวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายก้องภพ  เกิดพืชน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายก้องภพ  เติมวรคุณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายก้องภพ  ลิ้มเพียรชอบ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายก้องภพ  วงศ์ก่อเกื้อ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
74
นายกอบลาภ  สวัสดิ์จิรพงศ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายกัญจน์ธเนศ  ทัศนราพันธ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงกัญชนัฐสรณ์  สายลือนาม
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกัญญณัช  คงวณิช
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิตติธรกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คางคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เริญชวลิตกุล
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เจริญชวลิตกุล
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายกันตณัฐ  รัตกิจนากร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายกันต์ธร  ไข่มุกข์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายกันต์ธีร์  ลิมปิติกรานนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงกันต์ปันนี  เพชรขาว
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
87
นายกันตพงศ์  ทับเจริญ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายกันตพงศ์  นรมานพ
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เวทย์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายกันติทัต  กุรุพินท์ศิริ
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายกันต์  มาลานิยม
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงกันย์สินี  คูศรี
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงกัลยกร  เผือกมอญ
ม.3
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงกัลยรักษ์  กิตติวัฒน์วรกร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายกัษณะ  ชุณหวิกสิต
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงกาญจนา  อริยพิมล
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงกานต์ธิดา  โอปิลันธน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิจเกษตรสถาพร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธาราธรรมรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศุภผล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมุทโคดม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายกิจณัฏฐ์  เกื้อกูลเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายกิตติกร  อานุภาพบุญ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายกิตติชนม์  ชาวนาวิก
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายกิตติชาติ  จุฑามาตย์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายกิตติธัช  จิรภัทร์
ม.2
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายกิตติธัช  ชีวินวรรักษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายกิตติธัช  วงศ์ก่อเกื้อ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายกิตติธัช  โอฬารตระกูล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายกิตติธาดา  โสรมรรค
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายกิตติพงศ์  งามโภชนมงคล
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายกิตติพัฒน์  แก่นจำปา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายกิตติพัฒน์  เงินนำโชค
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
114
นายกิตติพัฒน์  เอี่ยมลือนาม
ม.3
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายกิตติภพ  ผินจิรพงศ์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายกิตติภูมิ  กิจนะกุลการ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายกิตติภูมิ  กิตติภูมิวงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายกิตติศักดิ์  สายยืด
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
119
นายกิติกมล  ตรีมิ่งมิตร
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงกิรณา  สุขเสดาะ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายกุณฑี  สมบูรณ์วิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงกุลธิดา  ลิ้มศิริเศรษฐกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จีระมงคลพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พื้นพรหม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายกุลวิชญ  กฤษฎาพงษ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงกุสุมา  เอี่ยมมณี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงเกวลิน  กลักวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายขวัญชาติ  ทิพย์ดวง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายขวัญวงศ์  อติวรรณาพัฒน์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงข้าวขวัญ  เมืองศิริ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงเขมิกา  พัฒนพิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
132
นางสาวเขมิสรา  พรรษา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายคงสหัส  วงศ์จินดานนท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงลฎาภา  หล่อวิจิตร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
135
นายคณสรณ์  สุดยอดบรรพต
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายคณาธิป  วิริยพรสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายคณาพงษ์  คำชุม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายคณิติน  เลี่ยงโรคาพาธ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายคณิสร  พุทธรักษา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายคณุตม์ลภัส  อุ่นวัฒนนุกูล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายคมกริช  สาครสุขศรีฤกษ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายคมชาญ  อังอรุณกร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายคมิก  กรุตอินทร์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงคัคณาง  ศรีสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายคันธพจน์  จิรประภาพร
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงคุณภัทร  อุบลธารา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายคุณากร  โชตินภาพรรณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายคุณานนต์  เกตมาตย์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงคุณิตา  เลี่ยงโรคาพาธ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายฆนากร  สุขเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายจ.รวิชญ์  กล่อมเภรี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายจตุรภัทร  เบญจสัตย์กุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงจตุรีย์  คุ้มทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงจรดภครพร  พงศ์อติชาต
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงจรัลรัตน์  จาริกานนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายจรูญโรจน์  อมรปฏิเวธ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายจรูญวิทย์  อมรปฏิเวธ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงจอมขวัญ  ชีวินไกรสร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงจอมขวัญ  เหมือนนึก
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายจอมทรัพย์  วรนาวิน
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงจันทกานติ์  ศักดิ์เรืองงาม
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  วิชชากรทวีรัตน์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงจันทร์รัตน์  เผื่อนโภคา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงจันทิมา  แซ่เตีย
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายจาฏุพจน์  ตวงสินทวีกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงจิณณธรรม  รักจรรยาบรรณ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายจิณณวัตร  ปานกำเหนิด
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ทิพย์สุข
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุดทะสิน
ม.1
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงจิดาภา  กลิ่นกลาง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงจิดาภา  บูรณโยชน์กุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงจิดาภา  ปิ่นคุณากร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
173
นางสาวจิดาภา  แสงโสภิต
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงจิตตาภา  เพ็ชร์รัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงจิตประภัสสร  เลิศสลัก
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  กิติทรัพย์อนันต์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายจิตรภาณุ  อรุโณทัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายจิตรภาณุกรณ์  หวังอาษา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงจินต์ชุตา  กิตติธรรมโม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายจินตภัทร  ไชยสิน
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายจินตภัทร  บัณฑูรนิพิท
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายจิรเกียรติ  เกียรติชูสกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงจิรชญา  รุ่งนนทรัตน์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงจิรชยา  นารัตน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงจิรชยา  พูนสมบัติเจริญ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายจิรณัฏฐ์  เวียงเจริญ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายจิรพัฒน์  พันธ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายจิรภัทร  บำรุง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายจิรภัทร  ประเทืองทิพย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายจิรภัทร  มุสิกประณีต
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายจิรเมธ  โชติธรรม
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายจิรเมธ  แปลงเงิน
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายจิรรัตน์  พิสารวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายจิรวัฒน์  จรูญธรรม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายจิรวัฒน์  นาคเสนาธนสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
196
นายจิรวัฒน์  สายสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์เที่ยง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงจิรัชญา  ฉายวัง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงจิรัชญา  เวียงเเก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงจิรัชยา  เนียมหลวง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงจิรัชยา  วานิช
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงจิรัชยา  สุภโชคสหกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายจิรัฏฐ์  ฉัตรศรีนพคุณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายจิรัฏฐ์  รัตนพรวิรุฬห์
ม.3
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายจิรัฏฐ์  เวียงเจริญ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายจิราวุฒิ  ไตรสมรัชต์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายจีรภัทร  ยิ่งสุทธิพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจียมจิระเศรษฐ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทวีสุขเสถียร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
210
นายเจตณัฐ  นพถาวร
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายเจตณัฐ  มงคลรัตนชัย
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายเจตณัฐ  วงศิริเนตร
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีวัฒโณ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายเจตพัฒน์  ตันติพิทักษ์กุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายเจตพัฒน์  วรรณศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงเจนจิรา  ไผ่มี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงเจนตา  วงศ์เลิศสกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายเจริญชัย  เตศรีบูรพกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายเจริญชัย  เพียรพาณิชย์พร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายเจษฎากร  รัตนมณีโชติ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายฉัฐภูมิ  สถีรศิลปิน
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายฉัฐเมศร์  ทิตธเนศวงศ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงฉัตรชนก  กลประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายฉัตรณรงค์  ไตรรัตนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายฉัตรดนัย  พรเจริญทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
226
นางสาวฉัตรปวีย์  มิวันเปี้ย
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายฉัตริน  ยุ่นฉลาด
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายฉันทณัฏฐ์  ไมยรัตน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายฉันทวัฒน์  อดิวัฒน์ธนาคม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
นายชญานนท์  ตันตระการ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายชญานิน  จงอัศญากุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงชฎาพร  อ่อนบึง
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงชนกชนม์  ภัทรารักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงชนกานต์  ทวีวัฒนตระกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายชนตน  นิรัติสัยไตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายชนธัญ  แก้วกล้า
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงชนรดี  ปั้นสังข์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงชนัญญา  แจ้งชัดใจ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงชนัญญา  พัฒนาไพศาล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายชนัฐพงษ์  พุทธรัตนมณี
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงชนากานต์  ผลทวีวัฒนชัย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายชนาธิป  อมรธรรมสถิต
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงชนาภา  นิธิพูนโชค
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงชนิกานต์  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงชนิกานต์  รัชตานนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงชนิดาภา  บุญยรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายชนินทร์  รอดทรัพย์
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงชนินาถ  ตั้งขจรโกศล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงชนิษฎา  ชื่นจิตต์
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงชนิษฐา  ฐานะสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงชนิสรา  สดายุรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
252
นายชนุดม  เกียรติก้องทวี
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายชนุตพงษ์  รสหอม
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายชนุตร์  ตะโกจีน
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายชมธวัช  มานิชพงษ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงชมพูนุท  แดงบรรจง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงชมพูนุท  ทองเกิด
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายชยนันต์  แสนดี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายชยพล  กมลวิชาญาณ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายชยพัทธ์  จารุชัยนันท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายชยพัทธ์  วรกุลพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงชยุดา  อดิศรมงคลกาล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายชลากร  หุ่นศรี
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงชวกร  พิมสาร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายชวกฤช  วงศ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงชวพร  เชิดชูปัญญาชน
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงชวศร  พรพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
268
นางสาวธวัลรัตน์  พรหมศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายชวิน  คุณมงคลวุฒิ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายชวิน  เลิศไสว
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายชวินธร  ชื่นชม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายชวิศ  พันธ์นิกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
273
นางสาวชัชชญา  สร้อยทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายชัชวาล  ปานแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงชัญญา  คัจฉพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงชัญญา  จันทรวัฒนาวณิช
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงชัญญา  เนียมสอน
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงชัญญาลัญช์  ใจดี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายชัดชาญ  ทรัพย์สมานวงศ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายชัยพัชร์  อารยาสุทธิพงศ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายชัยพัฒน์  รัชตภูษิต
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายชัยภัทร  ศรีสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายชัยวุฒิ  เตียงเกตุ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายชัยสิทธินันท์  ศรีประยูร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายชาคริต  ซึมสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายชาคริต  ทับมาโนช
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายชาญ  สงเดช
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายชาญวริทฒิ์  เอี่ยมวงศรี
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายชาณทัด  เอื้อนภาพร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายชานธิป  นัยเวช
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายชานน  ปลื้มหทัยกิจ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายชานน  ภิญโญธรรมโนทัย
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงชาลิสา  นาคประกอบ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงชาลิสา  อธิศธนเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายชินกฤต  สุนทราทรพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายชินธิป  กุลทวี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายชินพงศ์  ศิริพัชราวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายชินพัฒน์  เตชะเกสมณี
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายชิษณุชา  สันติอมรทัต
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงชีริศรา  ถนอมเชื้อ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายชีวานนท์  ชุลีคร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงชุติกัญญา  ใจเย็น
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตั้งสุขวัฒนวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิยธีรวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายชุติพงษ์  ไตรยะสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงชุติสา  เด่นอริยะกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายชูชาติ  เปาวนา
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายเชาว์วรรธน์  กมลวิมุตศานต์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงโชติกา  รัตนวุฒิกร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายญาณภัทร  ขวัญภูชิต
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายญาณวรุตม์  ศรีเจริญ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีวัฒกพงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงญาณิศา  ตันจริยภรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงญาณิศา  ตันสุวรรณนนท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงญาณิศา  ทะนามศรี
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
316
นางสาวญาณิศา  ลิมปวัฒนภูมิ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงญาณิศา  สว่างสินธุ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
318
นางสาวญาโณณัทฐ์  ถวัลย์เสรีวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงญาดา  พันธิตรา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงญาดา  วะสีนนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กชายฐกฤต  วงศ์เจริญแสงสิริ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายฐนวัฒน์  จิณวุฒิ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงฐปณิชย์  ชำนาญแก้ว
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายฐปนวัฒน์  อินทรสกุล
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงฐาขณิจม์  สันต์วรนารถ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงฐานภา  ประโชติรัตนกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงฐานิกา  กุลธนปรีดา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงฐานิตา  ขุนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงฐานิตา  เฉลิมสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายฐาปกรณ์  พิพัฒน์ผจง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
331
นายฐาปนันท์  โชติพันธวานนท์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงฐิตาพร  เอกสมบัติชัย
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงฐิตาภัทร์  ปรีชาศิลปกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายฐิติชัย  พรสุริยะศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงฐิติพร  เข็มทองเจริญ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายฐิติภัทร์  ถาวรพัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงฐิติมา  เทพผล
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โกศล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
339
นางสาวฐิติรัตน์  เชวงกุลพิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
340
นางสาวฐิติรัตน์  ไตรรัตน์ทวีสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงฐิติวรดา  อาภัสระวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายฐิติวัชร์  ตันชนะประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงฐิมกรณ์  อินทรกระทึก
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายฑิรษิภัข  ตรีประเสริฐพจน์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
345
นายณกัญจน์  คงพูลเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงณจัณ  บุญเลี้ยง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายณชพล  สุวินทรากร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายณฐกร  ชัยเดชาภินันท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายณฐกร  พันพึ่ง
ม.1
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายณฐกร  ลือสิริพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายณฐชนก  ชัยวิริยะพงศ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
352
นายณฐดนย์  สมัยรัฐ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงณฐพร  เสรีวิวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายณฐพล  ทวีอมรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายณฐภัทร  วิจิตรฐากูร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงณฐมน  ประกอบชาติ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงณฐมน  ศิริสุนทรลักษณ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายณทปพน  อภิกุลประภา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายณธกร  จารุบูรณศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายณธร  ปรีชาชัยสุรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายณธัญญ์  เจือณรงค์ฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายณธัฎพงษ์  ศักดิ์มณีวงศา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายณพวุฒิ  เพ็ชรเจริญ
ม.1
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายณพัฒ  ทวีวงศ์วรพานิช
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายณภพ  เปียซื่อ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายณภัทร  ชินสุวพลา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายณภัทร  เชาว์สาธิต
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายณภัทร  โถสกุล
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายณภัทร  นลรัตนิน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายณภัทร  เนตรรัตนะ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงณภัทร  เบญจศุภางค์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงณภัทร  พัชรเมธา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงณภัทร  มนัสบุญเพิ่มพูล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายณภัทร  มาฆะเซ็นต์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงณภัทร  ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายณภัทร  สิทธิพันธุรักษ์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงณภัทร  สิริสาธิต
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงณภีร์  ทวนสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
379
นายณรงค์ชาญ  เจิมสิทธิประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายณรณ  ฉัตรจิตกรกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงณศิกาญจน์  กมสิงห์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงณัชชญา  ภานิชาภัทร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงณัชชนา  แก้วจำนงค์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงณัชชา  ชัยสัมฤทธิ์ผล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
385
นางสาวณัชชา  นิธิพูนโชค
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงณัชชา  มโนภินิเวศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงณัชชา  มาลาวิภูษิต
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงณัชชา  ยอดระยับ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายณัฎชนนท์  ชัยสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงณัฎฐศิริ  งามสิริเดชาวงศ์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายณัฏฐ์กณิษ์  อภิมุขกุญช์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
392
นางสาวณัฏฐกมล  มอญปาน
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขุนทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ม่วงวรรักษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลิศสิริมั่นคง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อักษรพิมพ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อัตถ์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายณัฏฐ์ปพัท  พยัคฆเรือง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายณัฏฐพนธ์  คงสวัสดิ์ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงณัฏฐพร  ชมภูโคตร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  จิรวัฒน์กานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงณัฏฐิรา  ลาภพณิชพูลผล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายณัฐ  นิลนนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายณัฐกมล  โชติพิบูลย์ทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงณัฐกมล  เธียรรัตนกุล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
406
นายณัฐกมล  พิงพิทยากุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายณัฐกร  แก้วสลับเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายณัฐกร  พิรุฬห์การกิจ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายณัฐกฤช  เมฆไพบูลย์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
410
นายณัฐกฤต  เกิดทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงณัฐกานต์  พรสวรรค์วงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายณัฐกิตติ์  รุ่งรัตนเจริญชัย
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายณัฐชนน  สามบุญศรี
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายณัฐชนน  สีแดง
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงณัฐชยา  นบนอบ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงณัฐชยาพร  หาญธำรงวิทย์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายณัฐชานนท์  โสนุช
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงณัฐญา  จิระธนาไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงณัฐฐา  ขันธศักดิ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงณัฐฐิรา  ไชยคำ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉัตรพิมลกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตีรถานนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงณัฐณิชา  โถวประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธาดาชัยพงศธร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาคพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาวลักษณ์สกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายณัฐดนัย  นิธิตรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายณัฐดนัย  วิภาคศิลปิน
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายณัฐดนัย  ศักดาภิพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายณัฐธนนท์  ปิติเจริญพันธ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายณัฐธนษว์  ภวังคนันท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
432
นางสาวณัฐธยาน์  ฉันทอธิพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชนะภัย
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิทักษ์ผล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายณัฐธัญ  จิตรเจริญพร
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายณัฐธัญ  มัธยมแก้ว
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงณัฐธิดา  ตุรงคกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูริวัฒนพงศ์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนวงษ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงณัฐธิดา  วิภาสกุลพิทย์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กชายณัฐนนท์  เที่ยงคืน
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายณัฐนนท์  พงศ์บุญชู
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายณัฐนนท์  มั่นเขียว
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
444
นายณัฐนนท์  สุภาสอน
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงณัฐนพิน  สัมมากสิพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายณัฐนันทภูมิ  ฉายไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายณัฐนันท์  กำลังหาญ
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงณัฐนันท์  เจริญฐิติธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายณัฐนันท์  ชินวรกิจ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
450
นางสาวณัฐนันท์  ชูชัยพฤฒิพงศ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายณัฐนันท์  สุริยาเวชวงศ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายณัฐนันท์  อยู่สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงณัฐนา  โชคบุญเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงณัฐนิช  อนันต์รัตนากูร
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงณัฐนิชา  โอสถานันต์กุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
456
นายณัฐปิยะ  สิงหเดช
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์อินทร์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายณัฐพฤทธ์  พุทธิวโรดม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายณัฐพัชร  ปลอดโปร่ง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายณัฐพัชร์  กาบกลาง
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายณัฐพัชร์  วงศ์อินทร์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงณัฐพิมล  ศิริเจริญสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายณัฐภัทร  ดำเนินยุทธ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายณัฐภัทร  รัตน์ธนารักษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายณัฐภัทร  อภิธรรมใบบุญ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายณัฐภูมิ  บำรุงชูเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงณัฐมน  รัตนวงษ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงณัฐรินีย์  แพทย์จินดา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
469
นางสาวณัฐลดา  สิมะเสถียร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายณัฐวรรธน์  เพ็งพันธ์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
471
นายณัฐวรรธน์  เพิ่มวณิชกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายณัฐวรรธน์  อินทพัฒน์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
473
นางสาวณัฐวรา  โตอ่อน
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงณัฐวรา  พงศ์อุดม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
475
นายณัฐวัตร  อิสสรณวัตร
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายณัฐวี  วิวัฒน์ธนกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกื้อเส้ง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายณัฑฒ์  พานิช
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายณัทณพงศ์  ปิติอริยะนันท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ลิ่ม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กหญิงณิชกานต์  ปุณณะหิตานนท์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
482
นางสาวณิชชาพัณณ์  นภัสเมธาพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงณิชภัสร์  ปฐมพงษ์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงณิชมน  สุภานันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงณิชอัณณ์ดา  พุ่มโพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงณิชา  ศรีธนาอุทัยกร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงณิชา  ศรีบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงณิชากานต์  แสงระพี
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงณิชาภัส  พลับพลึง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงณิชารีย์  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยสัมฤทธิ์ผล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายดรัณ  ยุคแผน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายดิศนัยย์  ลิ่วเฉลิมวงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงดุจไหมทอง  นลวชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายดุลยฉัตร  กุญชร ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
496
นายเดชาวัต  เชวงมหาปีติ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายไดกิ  ฮาซาม่า
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายต้นน้ำ  พรหมมินทร์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
499
นายตะวัน  คล่องกิจการค้า
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายติณณพัฒน์  สิทธิสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายติณณ์รัญชน์  สัทธรรมสกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงติณณา  เจียรวาปี
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงตุลยดา  ไพรสันต์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายเตชพัฒน์  เจริญกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายเตชิต  ฉายไสว
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายเตชิต  ธนาพุฒิภัทร
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายเตชินท์  ศุภโชคชัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงเตยหอม  อุดมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงทรัพย์มณี  สุมะนัสชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายทศ  บุญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายทศธรรมรังสี  รัตนเสถียร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงทศพรประภา  เสรีวิริยะกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงทองกร  พนมธนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงทอฝัน  ชินสุนทร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงทักษพร  ตรังคฤหัสถ์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงทักษพร  ไทยภักดี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงทักษพร  เเช่มสะอาด
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงทัชชญา  ฤทธิธนวัชรา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายทัพพสาร  สุขสุธรรมวงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงทิชานันทร์  สมขาว
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กชายทินภัทร  ศิริพันธุ์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงทิพจุฑา  ขัตตินานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงทิพยรัตน์  เหล่าสุวรรณพงษ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงทิวาพร  โถมจังหรีด
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายทีฆายุ  ศรีปุ้นจั่น
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายแทนคุณ  สุขเขียว
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายธณกร  วรินทร์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงธนกมล  ยิ้มศิริ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายธนกร  เชาว์ประมวลกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายธนกร  ผาวิรุฬห์สิริ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายธนกร  มโนปภาพินท์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายธนกร  โสภาศรีพันธ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายธนกร  หนูชัยแก้ว
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายธนกฤต  ไตรวุฒิ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายธนกฤต  เทพศิลปวิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายรณกฤต  ธนาพุฒิภัทร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายธนกฤต  นิรนาท
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายธนกฤต  โพธิพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายธนกฤต  วุฒิกาญจนาวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
540
นายธนชาติ  วานิชย์พดุงธรรม
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายธนฑัต  เงาเทพพฤฒาราม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายธนเดช  เวชารัตนา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายธนเดช  สงวนสัตย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายธนทัต  สันติปรีชาวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายธนธรรศณ์  กมลสัมฤทธิชัย
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายธนนล  ตรีทศกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
547
นายธนบดี  เลาลักษณเลิศ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
548
นายธนพงศ์  ด่านธนวานิช
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายธนพนธ์  ไม่เสื่อมสุข
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายธนพนธ์  สุขพิบลย์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
551
นางสาวธนพร  เชน
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงธนพร  ธรรมศิริพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายธนพร  สายน้ำผึ้ง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
554
นายธนภัทร  ขยันเพียรภาระกิจ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายธนภัทร  คำพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายธนภัทร  ตรองชนะ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายธนภัทร  พุกพัด
ม.1
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายธนภัทร  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
559
นายธนภูมิ  คงสุทธิ
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายธนภูมิ  คุณมาศ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายธนเมศร์  เกล้าไพศาลกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายธนยศ  ศรีนุเคราะห์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายธนวัฒน์  น้อยสุเมธ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายธนวัฒน์  พนาลัยสีทอง
ม.3
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายธนวัฒน์  สมบัติไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายธนวัฒน์  สุขญาติ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายธนวิชญ์  เจษฎาภัทรกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายธนวิชญ์  นิสุทธิวรรณ
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
569
นายธนวิน  ศักดาบุณยเดชา
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายธนวินท์  จินตลิขิตดี
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายธนัช  คะจิตแขม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายธนัช  พลสุขเจริญ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายธนัช  พันธุ์อุดม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงธนัชชา  สำราญวานิช
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงธนัชพร  ใจคำ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายธนัชสรศ์  จันทร์เกษมสัตย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงธนัญญา  วอนเพียร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายธนา  อัศวนัดดา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายธนากร  ประดิษฐ์กนก
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงธนาภรณ์  ศักดิ์ชูวงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงธนาภรณ์  สิริวัฒนพรพงศ์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงธนาภา  ดำพะธิก
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายธนายุต  คชประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายธนายุต  ถาวรประชา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงธนิดา  อิ่มยิ้ม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงธนินท์ธร  คงสิบ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
587
นายธนินท์รัฐ  พลภัทรเศรษฐ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายธนินธร  โลหะพงศธร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงธนิภา  เอกภักดิ์สกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงธมกร  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงธมกร  สูงสว่าง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงธมน  ศิริไกร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงธมนวรรณ  เกริกกวิน
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงธมล  เตชาทวีวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงธมลวรรณ  จุ่มสันกลาง
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงธมลวรรณ  ไชยธวัชพุทธิพร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลาเจริญธนกิจ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงธรเธียร  หอมทอง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายธรรศธรรม  เอื้อกูลวราวัตร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายธราดล  วัฒนสิริ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายธฤต  ตาสุยะ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายธัชวุฒิ  ธนารุ่งโรจน์กิจ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงธัญชนก  เตชอมรธนกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงธัญชนก  อัทธกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงธัญชนิต  ธีรภาพรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงธัญธร  จาตุรพิทักษ์กุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธิติธนากร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงธัญรมย์  อวเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวงาม
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  สุธรรมเกษม
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายธัตธน  ลิ้มมณฑล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงธันยธรณ์  เตือนวีระเดช
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงธันยธรณ์  ประเสริฐวชิรากุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงธันยพร  ประเสริฐวิชรากุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงธันยพร  วัฒนะรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายธันยา  สร้อยทอง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายธาม  ธนชาติ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงธารศรัทธา  พลเพชร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงธาวิณี  สะและวงษ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
620
นางสาวธิดามาศ  หนูศรี
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายธิติพัทธ์  อินทสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายธิติวัฒน์  ไตรศรีศิลป์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายธิติวุฒิ  อริยประยูร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงธิติสุดา  ธัญกุลสัมพันธ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงธิษณามดี  คงศักดิ์สกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายธีธัช  ธำรงลักษณ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายธีภพ  วงกตศิลา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงธีรกานต์  ธาดาวุธ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายธีร์จุฑา  อุมาลี
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายธีรโชค  ฐิตกุลรักษ์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายธีร์ธวัช  เกียรติวีรภัทร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายธีร์ธวัต  บุญศิริวิบูลย์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายธีรธัญ  จันทร์เฉลิม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายธีรธิษณ์  วรรณแก้ว
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายธีรพัฒน์  งามเจริญวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายธีรพัฒน์  เจริญวัฒนาเลิศ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายธีร์ภวินท์  เหมือนเพชร์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายธีรภัทร  ธนพรเจริญ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายธีรภัทร  พงศ์พิศาลธรรม
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายธีรภัทร  วัฒนพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กชายธีรภัทร์  เทียมสุข
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายธีร์วรินร์  ติรวศิน
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายธีรวัชร์  ปัถวี
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
644
นายธีระชยุตม์  วรชาติธนะสาร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายธีระพงษ์  ฉลาดแย้ม
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายธีระภัทร  แพรไพรจิตรกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
647
นายธีรัช  วรกิจเจริญผล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายธีร์  ครุพงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายธีร์  เมธีพิทักษ์ธรรม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายธุวานนท์  ช่วยสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายเธียร  ครุพงศ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงนฎา  ประเสริฐดีงาม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
653
นายนนทชา  โดมพนานคร
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายนนทชา  เที่ยงน้อย
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
655
นายนนทพัทธ์  คำสอน
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายนนทพัทธ์  งามบรรหาร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายนนทพัทธ์  ปัตตพงศ์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายนนทพัทธ์  สระสม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายนพณัฐ  ภู่วโรดม
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายนพรุจ  สอดศรี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายนพวิชญ์  ไพศาลอนันตกิจ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
662
นายนพวิชญ์  ศิริวัชรกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายนพอนนต์  เทศผล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
664
นายนพอนันต์  หล้าใจ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายนพัสสต์  ศิวะเพ็ชรานาถ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
666
นางสาวนภกมล  คำปาน
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายนภดล  ฉายาชวลิต
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงนภสร  อ่อนส้มกิจ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงนภัทร  จินดาวิจักษณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงนภัสฒ์ธีรา  รวมศิริวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
671
นางสาวนภัสณันท์  เรืองดารกานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
672
นางสาวนภัสนันท์  ดิลกพัฒน์พงศา
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงนภัสนันท์  ธิรางกูรรัตต์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงนภัสรพี  ศิรามังคลานนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พันธุ์ไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงนภัสสร  บุญศิริ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
677
นางสาวนภัสสร  วรธำรง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงนภัสสร  เศวตศิลป์
ม.1
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
679
นางสาวนภัสสร  สกุลศรีจิรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงนภาดา  เสงี่ยม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กชายนรวิชญ์  จันจุติ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายนรเศรษฐ์  สมบุญ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงนรารัฏฐ์  สุนทรพะลิน
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายนราวิชญ์  เกียรติเจริญมิตร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายนราวิชญ์  มโนมยางกูร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงนริสรา  ชลคุป
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายนฤเศรษฐ์  ประเวสไพรสนธิ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงนลิน  ศรีบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายนวพล  มีนศิริสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายนวพล  วชิรศักดิ์สุนทร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายนวัต  พิมลเสถียร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายนัฏฐวัฒน์  พิพัฒน์กุลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ค้าธัญญมงคล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงนัทธมน  ลิ้มรัตนพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายนัทธี  จตุปาริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงนันท์ชญาน์  นรัจฉริยางกูร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงนันทน์ปรัชญ์  พาหุโยธินคุณา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยหูติ๊บ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงนันท์นภัส  นิยมรัตนกิจ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
701
นางสาวนันท์นภัส  บุญศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริพงศ์เดชา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงนันท์นภัส  สัมปะชาโน
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงนันทนัช  วนิชธัญญาทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
705
นายนันทวัฒน์  สุขโหมด
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายนันทิศ  เลิศบัณฑิตกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงนาตาลี  มิตรแว
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงนิชนันท์  บุญศิริ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงนิชนิภา  สาธิตธรรมพร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงนิชานันท์  พิพิธภัณฑ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงนิตา  ทิพากรสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายนิธิศ  นิมิตโชตินัย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
713
นางสาวนิลมณี  สอนสุภาพ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงนิษฐา  ชัชวาลโชคชัย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงนีช์รานันต์  พรมจันทร์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายเนกศ์  งานโภคิน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงเนรัญชลา  ภักดิ์วิไลเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงบงกช  กิติศรีปัญญา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
719
นายบดินทร์  พันธ์เดช
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงบรรณสรณ์  ธรรมไชยธรรศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กหญิงบวรรัตน์  สุนทรส
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายบวรวิชญ์  ศุภศิริลักษณ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายบัญญวัต  รัตนวิเชียร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงบัณฑิตา  บัณฑิตนุกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายบุญญฤทธิ์  ชอบอาษา
ม.1
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายบุญวฤทธิ์  สันติธำรงวิทย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงบุณณดา  อมตานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายบุณยกร  ธารพานิช
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงบุณยวีร์  เหล็กอิ่ม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงบุณยศรี  คงพานิช
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีวาลัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงบุษกร  คุณงาม
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงบุษกร  วิวัฒนาธรรม
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงเบญจกัลยาพร  วรรณงามส่งผล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงเบญจพร  ชูวิเศษสุข
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
คณิต ม.ต้น
736
นางสาวเบญญา  ชัยกิมานนท์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายปกรณ์สิทธิ์  สิทธิเวชไทย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายปจิต  เรียบร้อย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงปฏิมาพร  ไชยกุลชื่นสกุล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
740
นายปฐมพงศ์  ณัฐธนินท์รัฐ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายปฐมพร  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายปณต  อัมภวัน
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายปณปุณ  ขีปนวัฒนา
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงปณพรรณ  ยงจันทนาสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงปณิชา  วิเวชไพศาล
ม.3
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงปณิฎฐา  ลิมปธนโชติ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายปณิธาน  วีระโอฬารกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
748
นายปณิธิ  ลาภวิกรัย
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงปณิธิตา  สรรค์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
750
นางสาวปนวรรณ  แซ่ลู่
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงปนัดดา  สาระพล
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายปพน  องค์เจริญวุฒิ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายปพนพัชญ์  เต็มวิสุทธิกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
754
นายปพนวัฒน์  วชิรพรธนพงศ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงปพิชญาณัฏฐ์  คิมนารักษ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายปภณ  พลับนิล
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงปภัสรา  ทองมาก
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงปภาดา  เจริญสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงปภาดา  ปุจฉาการ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงปภาพินท์  ร้อยแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กหญิงปภาภัทร  ไกยวงศ์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงปภาวรินท์  ธีรานันตชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงปภาวรินท์  วัฒนา
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงปภาวรินท์  เหล่าสาย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงปภาวรินท์  อดิศรเดโช
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงปภาสร  วัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายปภิณวิช  อนันตะเศรษฐกูล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
768
นางสาวปมณฑ์  เลาอโศก
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายปรมี  ปิยกิตติยา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายปรรณพัชร  สฤษฎ์ผล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
771
เด็กชายประกฎษฏิพล  สมมูล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงปราชญ์ปารมี  แก้วสี
ม.3
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
773
นายปราชญ์เปรื่อง  สิวะวิโรจน์กุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงปรารวี  ไผ่เมตตา
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงปริณดา  ชื่นชม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
776
นายปรินทร  พรชัยวิรัฒน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายปรินทร์  คุณมงคลวุฒิ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายปรินทร์  นวลศิริ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายปริยากร  ศิลากร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายปริวัฒน์  ลี้รุ่งสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายปรีดากร  กฤตอภิสิทธิ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงปรียนันท์  ตันพรพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ล้วนโกศล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงปลายฝน  ศักดิ์เสาระยะ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายปวร  เทวหสกุลทอง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายปวริศ  พานิชกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
787
นายปวริศร์  สิทธิสงวนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงปวริษา  ศัลย์ปานนท์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายปวรุตม์  เอกพิศุทธิ์สุนทร
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายปวิช  ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงปวิชญา  วิจิตรทัศนา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
792
นายปวีณ  หวังพิชญสุข
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงปวีร์รัฐ  อิทธิกมลเลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายปองคุณ  ศิวาลัยพงศ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายปัญจพล  ตั้งยุรจิตร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงปัญชญา  อัศวปรีชากุล
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายปัญญรัช  ตั้งศรีพงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายปัญญวัฒน์  วิภาสสุชานันท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก้วสีงาม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายปัณณทัต  เพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กชายปัณณทัต  เล้าสืบสกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
802
นายปัณณทัต  อยู่พุก
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายปัณณธร  ขจีสวัสดิการ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงปัณณพร  บุญสร้างสุข
ม.3
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
805
นายปัณณวัชร์  ปิยะโอฬารรุจน์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
806
เด็กชายปัณณวิชญ์  วรภาสไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงปัณดารีย์  ฟูดุลยวัจนานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายปัถย์  คงชาญศิริ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
809
นางสาวปัทมพร  จุลเสนีย์ชร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงปันปรมี  อมรวัชรพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายปาณัส  ฟูฟุ้ง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงปาณิศราลักษณ์  ฐานาริยชัย
ม.1
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงปาณิสรา  คำอาจ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงปาณิสรา  เลาห์ลักษณาเลิศ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงปาณิสา  เจนจิรพจน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงปานชนก  วงศ์เสริมสิน
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
817
นายปานเทพ  ชุมสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงปานระพี  ภักดีวงศ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงปารพิม  อัตตาหกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงปิญชาน์  ยิ้มรุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายปิติทัสสิ์  ลิลา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายปิติภัทร  บุญสมสุข
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงปิ่นมนัส  จรรยงค์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงปิยธิดา  วรรณโภคิน
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายปิยวัฒน์  ง้วนจินดา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายปิยะราษฎร์  กำริสุ
ม.3
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายปิยังกูร  โอปิลันธน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงปิยาพัชร  วงเวียน
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงปิวราภรณ์  พรรษา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงปุญชิดา  วานิชธำรงกุล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรานิเวศน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายปุญญพัฒน์  ลักษณ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีรอต
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายปุญญวรรธน์  พิชยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
835
เด็กชายปุณณพัฒน์  คำอาจ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
836
นายปุณณวิช  ธุวจิตต์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายปุณณวิทย์  วงศ์ประทีปวิไล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงปุณยนุช  พุ่มพวง
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงปุณยนุช  หนองบัว
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายปุริมพล  ตั้งตระการกูล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายปูรณ์  ภู่สันติพงษ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงเปมิกา  อยู่พุก
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงเปรมา  ตั้งปูชนียกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  มงคลตรีรัตน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ระลึก
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงไปรยา  เฉลิมวุฒานนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงผกามาศ  โพธิ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายพงศกร  จองวิจิตรกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายพงศธร  ขาวสะอาด
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
850
เด็กชายพงศธร  ชะบา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายพงศพัศ  คงเสรีภาพ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายพงศพัศ  แสงสุรีย์วัชชรา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายพงศภัค  ชะบา
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายพงศ์สันต์  ฟูเฟื่องสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายพงษกฤต  กวยานนท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายพชร  ชิตาพนารักษ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายพชร  รัศมีสุริยะ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงพชรกมล  วัฒนศิริ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายพชรพล  แก้วใจรักษ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายพชรพล  นวลแก้ว
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายพชรพล  บุณยโชติมา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายพชรพล  วัชรพินธุ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายพชรภณ  วัฒนกันต์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงพณิชา  ปวรางกูร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายพนธิตร  แพแสง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงพรนภัส  ลี้
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายพนา  มหาชัยราชัน
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงพนิดา  ต้องประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงพรชนิตว์  เมฆาผ่องอำไพ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายพรเทพ  ทับทอง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงพรนภา  โสภณพงษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงพรปวีณ์  วลัยกนก
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายพรพริษฐ์  ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายพรพินิต  ประสาทกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายพรพิพัฒน์  สุรโชคสิริพร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงพรโพยม  ศิริวรรณ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายพรภวิษย์  วัยวาสน์
ม.1
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงพรรณพัชร  เฮงสว่าง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงพรรษชล  ยนต์วิกัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงพรรัตน์  ปรีชายุทธ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
881
เด็กหญิงพรวิไล  ชูคันชั่ง
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
คณิต ม.ต้น
882
นายพรหมินทร์  กิตติวิทยากุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายพร้อมพล  ธาราศิริ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงพรอิง  สิริพิทยาวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงพรอุษา  ทองกี่
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงพริมา  โล้กูลประกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายพริสร  ประสาทกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
888
นายพฤตินันท์  อิจแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายพลกฤต  สาตสิน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายพลัฏฐ์  จงประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายพศวีร์  พูลลาภ
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายพศิน  ชินวิกัย
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายพศิน  สุภาผล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายพสิษฐ์  ศิริวัฒนาโกศล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงพัชรกันย์  อิสสระยางกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงพัชรพร  ทองแดง
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงพัชรพร  ไทยสุริโย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
898
นายพัชรพล  ธูปประสม
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายพัฐนนท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
900
นายพัฒฒ์  พฤฒิวิลัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายพัฒน์กุลธร  ชัยรัตน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงพัฒนพร  จงเลิศวราวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายพัณณ์เดชน์  สร้อยสมุทร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงพัณณิน  รัตตะรังสี
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงพัทธนันท์  ช่อมะลิ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงพัทธนันท์  นันทโชคปานทิพย์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงพัทธนันท์  สัตย์สมนึก
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงพัทธนิช  สีเที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงพัทธมน  จรัสฉิมพลีกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงพัทธวรรณ  สามพ่วงบุญ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงพัทรดา  บงกชมาศ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายพันธกานต์  ค้ามีผล
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
913
นายพันธ์เทพ  เอี่ยมกิจการ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงพันธิตรา  อังค์สุธาสาวิทย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงพัสนันท์  ประกอบธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงพาขวัญ  เชาว์ศิริกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายพาทิศ  เตชะกำธรกิจ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายพิจักษณ์  วณิชยากร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงพิชชากรณ์  วันนู
ม.3
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงพิชชาภา  ตราบชั่วกัลปาว์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
921
เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนบำรุง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
922
นางสาวพิชญ์สิณี  ชาญชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกลื่อนถนอม
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ถาวรธนนันท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลิศปัญจาศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงพิชญา  ปรมาเวศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงพิชญา  พุทธรักษ์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงพิชญา  อัศวพิชญโชติ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงพิชญากร  พุ่มม่วง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงพิชญาดา  เพ็ญจำรัส
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงพิชญาภา  จรูญศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงพิชญาภา  ยิตติพินิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงพิชามณชฺุ์  เตียนะวันชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
934
นายพิชิต  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายพิทยนันท์  เทียนเจริญ
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายพิบูลย์ศักดิ์  งามปิยะกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
937
นางสาวพิมพ์ชนก  พ่อชมภู
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์นครินทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศันติวิชยะ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อู่สันติวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญยกิจโณทัย
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คชสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงพิมพ์เพชร  เหลืองนภาเลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พันทวี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เมฆสุจิตต์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงพิมพ์สิริอร  บุญสาธิตกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
948
นางสาวพิมพ์อร  เจริญกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ทักษะศุภการ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงพิยดา  วงศ์อิสริยาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงพิรญาณ์  ขันตันธง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายพิรพัฒน์  หอพิสุทธิสาร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายพิรัชย์  พฤกษ์วัฒนากุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
954
นางสาวพิริยาภรณ์  ปิ่นทองน้อย
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงพิศุทธณา  เศวตเศรนี
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
956
นางสาวพิสชา  นุยา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายพิสิฐพงศ์  วุฒิกนกธำรง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายพีรณัฐ  ตระการสัตยนุกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายพีรดนย์  งามขจรวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายพีรพัฒน์  เงินทอง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
961
เด็กชายพีรพัฒน์  ปากวิเศษ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าโกสิน
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าวีระธรรม
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
964
เด็กชายพุฒิสรรค์  ก่อเศรษฐรัชต์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
965
เด็กชายพุทธรัตน์  อัตติปา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงเพ็ญกวิน  อัศววงษ์สันติ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปิยาวรานนท์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ชินอุดมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ทรัพย์สิทธิกร
ม.2
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงเพลงพิณ  ทองดอนง้าว
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงแพรขวัญ  ชุนถนอม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงแพรพิไล  ศิริธนศาสตร์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
973
นางสาวแพรฟ้า  สุธีวีระขจร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
974
นางสาวแพรวริน  พังจุนันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงแพรวลัษณา  อภิสิทธิ์ภูวกุล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงฟ้าสวย  ฌายีเนตร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงฟ้าใส  โตธนะรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงภคนันท์  วงศ์รุจิราวาณิชย์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงภคพร  พิทักษ์เศวตไชย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงภคมน  บุญญาอรุณเนตร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงภคมน  ศิริบรรณากุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
982
เด็กชายภควัฒน์  มีใหญ่
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายภคิน  เนียมสอน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงภชมน  ธารสุวรรณวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
985
นายภพธร  ญาณอภิมนตรี
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายภรัณยู  ปีตานนท์ชัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายภฤศณพล  อดุลนิรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายภวัต  ประกายทิพย์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายภวัต  ลีชาแสน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายภวัทธ  พิพัฒน์ธนวงศ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายภวิศ  จตุวีรวงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายภวิศ  พลสมบัติ
ม.3
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงภวิษย์พร  เเย้มงามเหลือ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงภัคจิรา  ชินธนรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
995
นางสาวภัคธีมา  ภักดีสู่สุข
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายภัคพล  เจริญกิจการ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายภัคพิพัฒน์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงภัชชนก  นิวินธนชาติ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงภัฐธีรา  รัตนะคุณชัย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1000
นางสาวภัณฑิรา  นันทิยกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1001
เด็กชายภัทรกร  หาญสำฤทธิ์ผล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายภัทรกฤต  ธนบุญสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงภัทรกาญจน์  รัตนาภิรตานนท์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายภัทรดนัย  ปรางเทศ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงภัทรดา  ศรีพยุงฉันท์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายภัทรเดช  ธรรมธาดาวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงภัทรนันท์  เรืองรุ่งพานิช
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ลักษสุภาวณิชย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายภัทรพล  พันธ์เลิศระพี
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงภัทรมน  ตันติสุญญตา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงภัทรวดี  ลาวัณย์วิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงภัทรวดี  เอกรินทรากุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1013
นางสาวภัทรวดี  เอี่ยมสะอาด
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจิ้ง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กชายภัทร์วีร์  เเก้วพิทักษ์คุณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงภัทรา  ตรีพลกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันติธนวิกรัย
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงภัทรียา  จงอุดมสุข
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงภัทรียา  นิเลาะ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1020
นางสาวภัสนันท์  บวรไกรเลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กชายภัสภูมิ  ตันนิรันดร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายภาคิน  พัชรเมธา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กชายภาณุพงศ์  พึ่งฟอง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายภาณุวัฒน์  สุวรรณขจิต
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายภาณุวิชญ์  พุกโฉมงาม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กชายภาตะวัน  กุลจันทร์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายภานพ  วงศ์วาฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายภานุวัฒน์  บัน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงภารดี  เตชะมโนดม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายภารุจ  ตั้งเทียนทอง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายภารุจ  บูรณกิจวิสูตร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กชายภารุจ  ภูรีโรจน์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงภาวิณี  ตั้งธนภัทร
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายภาสพงศ์  วงศ์ศิริเนตร
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1036
นายภาสวิชญ์  เหลืองหิรัญวุฒิ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1037
นางสาวภิญญดา  วงศ์อาษา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงภิญญดา  สรรมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายภีมกฤษฎิ์  ภัคสิริศรีโสภณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายภีมชยุตม์  มาตุเรศ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 447 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1041
เด็กชายภีรศิลป์  นิฏฐิยานนท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงภูกฤตชญา  โพธิ์แก้วกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายภูชิต  ธารางกูร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงภูณิชา  กุญช์สุรนาท
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายภูดิศ  ประยุรธเนศ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายภูดิศ  ปัญญาวานิชกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายภูดิศ  เสถียรวิจิตร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายภูตะวัน  สระทองเถื่อน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1049
นายภูเบศ  เขียวสอาด
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงภูพฤกษา  ผู้ทรงธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กชายภูเพชร  สุพพัตศาสตร์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กชายภูมิ  ประยูรเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายภูมิใจ  ดวงจันทร์โคตร
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายภูมินทร์  ปรีชาธนวิชญ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กชายภูมินันท์  อัศวะศิริจินดา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กชายภูมิพัฒน  สัตย์เพริศพราย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีสิทธิเวช
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กชายภูมิภัทร  สันติถาวรยิ่ง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายภูมิภัทร  สุวรรณสุภา
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายภูมิรพี  โค้วสกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายภูมิรพี  ส่งสัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายภูมิสันต์  งามวิวัฒน์ธรรม
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายภูริ  เตชะพันธุ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายภูริณัฐ  ทองปุย
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กชายภูริณัฐ  ลาภศิริวัฒน์กุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กชายภูรินทร์  ตั้งพัฒนารุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1067
นายภูริภัค  เตชะธนกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กชายภูริภัทร  วสุนธราภิวัฒก์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงภูริศา  วัชรอำไพวัณย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กชายภูริสิริ  บุญสละ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1071
นางสาวภูษณิศา  ม่วงวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1072
นายมกุฎมนตรี  มหาพชราอรุณใหม่
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงมณรดา  อังสุโวทัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงมธุรพัจน์  แจ่มอารทรา
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงมนต์ภัสสร  คีรีมาศสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กชายมนัญชัย  จันทร์ควง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงมนัสชยา  นิลพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยมงคลโรจน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงมนัสศิกานต์  เกียรติชนกานต์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายมรรค  สพโชคชัย
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 448 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1081
เด็กหญิงมัทตรัย  ซาน
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงมานิตา  ลิ้มอุดมพร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายมินธาดา  คำรัตน์
ม.1
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงมุกตาภา  สิงห์จาวลา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงมุกรวี  อุทิศานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กชายเมชฌ์  จันทรทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงเมทิกา  ไทยเเหลมทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายเมธวิน  จิตรอารี
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เล้าแสงชัยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กชายยศกร  ชวรัตนานันท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายยศกร  โพธิ์อ้น
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายยศฉลอง  รังวาณิช
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กชายยศภัทร์  ศุภรานนท์รัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายยศวร  อัตตนาถ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายยศวันต์  จารึกเรืองฉาย
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงยิหวา  ภักดี
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายยุทธ  กาญจนประยุธ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงยูว์กะ  โอชิดะ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กชายรชานนท์  มั่นเขียว
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กชายรณกฤต  นันทศรี
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงรดาพร  จุฑานพมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงรติ  ทิพากรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กชายรพินทร์  รัตนวิไลศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงรพีพิชชา  วราสินกุลภัทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงรมิดา  คงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงรมิดา  ธเนศธันยากร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงรมิดา  พงคพนาไกร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กชายรวิชภาส  พักตร์อำพน
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายรวิทย์  ผ่านภูวงษ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กชายรวินทร์  ชมมิ่ง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กชายรวินภ  โสดาดี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กชายรวิพล  กุรุพินท์ศิริ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงรวิสรา  ไชยชิต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1114
นางสาวรวิสรา  ไชยรัตน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กชายรวิสุต  เรืองจิตทวีกุล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงรษิกา  กอสุราษฎร์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กชายรหัทวิชญ์  ลิขิตบันเทิงพงศ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายระพีชลสิทธิ์  เป้าสาทร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กชายระวัทร์  พสุนธาวิโรจน์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงรักษณาลี  ทรงศรีทยา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กชายรังสิมันต์  สุกเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงรัชฎา  แสงคำ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงรัชณันท์  ทันตปัญโญ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กชายรัชพล  ไข่สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงรัชวิภาเทว  เปรมอนันต์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กชายรัชวุฒิ  สกุลรุจา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงรัญชดา  สินพิชิต
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายรัญชน์  เทวาชลาอังกูร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1129
นายรัญชน์  ประกายรุ้งทอง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กชายรัฐธนินท์  นิธิธรรมรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กชายรัฐนันท์  คงสอาด
ม.1
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงรัตน์จิราภรณ์  สุขพาสน์เจริญ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงรัตนชญา  ฤกษ์วนาพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงรินรดา  กาญจนวุฒิธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงรินรดา  ริ้วตระกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงรินรดา  สุวิยานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงรินรดี  แดงสกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงรุ่งธริยา  กาญจนามั่งศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1140
นางสาวรุ่งอรุน  เหมะศิริ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กชายรุจดนัย  วิวัฒนเจริญชัย
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงรุจิพัชร  เนื่องจำนงค์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1143
นางสาวรุจีพัชร  รัตนตันหยง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงรุจีรัตน์  น้อยประไพ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงรุฑีฆัมพร  สงสาป
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กชายฤทธากร  เลิศปิติธรรม
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายลภัส  พรธนมนตรี
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงลภัสรดา  ไกรศรศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงลภัสรดา  วนานุกูล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงลภัสรดา  สุทธิทศธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงลสธร  จุลประเสริฐศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1152
นางสาวลักษณารีย์  กุลจิติวงศ์ธร
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงวกุล  จึงประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กชายวงศกร  ชัยประเสริฐศรี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายวงศธร  สงแสงทอง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1156
นายวงศพัทธ์  พิมพ์โนนทอง
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กชายวงศพัทธ์  แสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กชายวชิรวิทย์  อุทัยวนิชวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงวนิดา  สิทธิโชคจำเริญ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กชายวรกฤษ  กำเนิดเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1161
นายวรเดช  ทันธิมา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงวรนิษฐา  เลาหสมพลเลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กหญิงวรพรรณ  สมบูรณ์สรณ์สิริ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กชายวรพล  จันทร์นก
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กชายวรพล  อภิรักษ์คุณวงศ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กชายวรพล  อุปริพุทธิ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กชายวรภพ  วิทยธีราภรณ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงวรรณญา  แจ้งตามธรรม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงวรรณรดา  สมบูรณ์ธเนศ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงวรรณิศา  จารุกิจไพศาล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กชายวรลภย์  ศรีชัยนนท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงวรวลัญช์  ทิพยนิธิรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กหญิงวรวลัญช์  รัตนโรจน์เจริญ
ม.1
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กชายวรัญญู  พงศ์สุวรรณสิน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์ต้น
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์สนธิกุล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงวรันธร  ศรีชาญกิจ
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1178
นายวราวิชญ์  จินดานาถ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงวริญญา  พิริยะประสาธน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กชายวริทธิ์ธร  วิริยะ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กชายวริทธิ์  หมื่นแยง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กหญิงวรินดา  ธาดาชนะสุนทร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กชายวรินทร  บวรกิจปกรณ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กหญิงวรินธร  ฉายะโอภาส
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงวรินธร  โตสกุลวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กหญิงวริศรา  เกตุพันธ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กชายวริษฐ์  สุรเมธีเวศน์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กหญิงวริสา  เตชาพิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กหญิงวลัญย์ญพัชร  เสาวพันธ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1190
นางสาววลัยพรรณ  ถิรนันทนากร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1191
เด็กชายวศิน  พิพัฒน์มโนมัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กหญิงวศินี  ธีรวงศ์วศิน
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1193
เด็กหญิงวสิษฐ์พร  สุวรรณมาตร์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1194
เด็กชายวสุพล  จุฑานพมณี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1195
นายวสุวัชร์  เมฆรักเสรี
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1196
เด็กชายวัชรธร  จิณวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1197
เด็กชายวัชรพงศ์  ภูเจริญ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1198
เด็กชายวัชรพงศ์  ฤทธิ์คัมภีร์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1199
เด็กชายวัชรสวัสดิ์  เจตน์โสภณ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1200
นายวันชาติ  สุภวิรี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร