ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (อาคาร๖) ชั้น ๑ ห้องป.๑/๑ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  จิตรานุรักษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชกร  ติ๊บหน่อ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชกร  ทิมเย็น
ป.5
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกชพร  สิทธิพล
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
5
เด็กชายกนกณัฐ  วรวนิชย์
ป.6
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกพร  ลาภกิจถาวร
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกนกภัสร์  แก้วประสม
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
8
เด็กชายกนกรัฐ  สินทรา
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกนกอร  ลาภกิจถาวร
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกมลกัญจน์  บุษบัน
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกมลชนก  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกมลพรรณ  สินแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกมลพีรญา  เจริญกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
14
เด็กชายกมลภู  ชุนเฮงพันธุ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกมลลฎา  โกวิทวิบูล
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกรชนก  เปสิโต
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกรชนก  เสถียรกาล
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
18
เด็กชายกรณ์รวิชศ์  ภิญโญสถาพร
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
19
เด็กชายกรณัฐฐ์  เหมือนเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
20
เด็กชายกรณ์  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
21
เด็กชายกรณ์  เตชะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
22
เด็กชายกรณ์  สว่างทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
23
เด็กชายกรรณพล  รอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกรรณิภักดิ์  ปัดเกษม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกรรวี  จันทร์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกรรวี  ศิรธรานนท์
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
27
เด็กชายกรฤต  ศิริชาติ
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกรวรรณ  ดีจงเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
29
เด็กชายกรวิชญ์  กุลจิระชยังกูร
ป.6
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
30
เด็กชายกรวีร์  กุลจิระชยังกูร
ป.6
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
31
เด็กชายกรวีร์  บุณยชาติพิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
32
เด็กชายกฤชณัท  หวู
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
33
เด็กชายกฤตชญา  พานทอง
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
34
เด็กชายกฤตติภูมิศ์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
35
เด็กชายกฤตธนกร  เจริญเศรษฐี
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (อาคาร๖) ชั้น ๑ ห้องป.๑/๒ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกฤตธรรศ  อรุณพัลลภ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
37
เด็กชายกฤตธัช  แพนพงศ์แสน
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
38
เด็กชายกฤตธี  บุบผาชาติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
39
เด็กชายกฤตธีพัฒน์  วรานุกูลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
40
เด็กชายกฤตนันท์  มณีรัตนโชติ
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
41
เด็กชายกฤตนัย  ฤทธิ์จรูญ
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
42
เด็กชายกฤตพงศ์  แก้วหิรัญ
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
43
เด็กชายกฤตภัค  กลิ่นบุบผา
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
44
เด็กชายกฤตภาส  วิจารณกรณ์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
45
เด็กชายกฤตภาส  ศิลปเสวี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
46
เด็กชายกฤตภาส  เหมหาญวิภาส
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
47
เด็กชายกฤตภาส  อุดมกิจโสภณ
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
48
เด็กชายกฤตยชญ์  จีราคม
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
49
เด็กหญิงกฤตาภรณ์  หารเทา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
50
เด็กชายกฤติเดช  บุณยะยุตกูล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
51
เด็กชายกฤติธี  นาคอุไร
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
52
เด็กชายกฤติน  จารุนันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
53
เด็กชายกฤติน  ฝังกิจ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
54
เด็กชายกฤติน  พรพัชรพล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
55
เด็กชายกฤติน  ศรีสันติสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงกฤติพร  กิตยวัฒนจิต
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
57
เด็กชายกฤติภัทร  เลิศติรสิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
58
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  เชาว์วรวิญญู
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงกฤษชญาดา  เชี่ยนมั่น
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
60
เด็กชายกฤษโชต  ลัคนากูร
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
61
เด็กชายกฤษฏ์ภูมิ  ใช้เทียมวงษ์
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
62
เด็กชายกฤษณราช  เมธปรีชากุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
63
เด็กหญิงกฤษณี  แซ่จง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
64
เด็กชายกฤษณ์  มากธันญา
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
65
เด็กชายกฤษดากร  หนองหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
66
เด็กชายกฤษธิ์อริญญ์  เหลือปัญญา
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
67
เด็กชายกวิน  ฉัตรเลิศพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
68
เด็กหญิงกวินกาญจน์  เธียรธโนปจัย
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
69
เด็กหญิงกวินทิพย์  พิพัฒน์ปัทมา
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
70
เด็กชายกวินภพ  อรุณวาว
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (อาคาร๖) ชั้น ๑ ห้องป.๑/๓ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายกษิดิ์เดช  เมธาเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
72
เด็กชายกษิดิศ  จ้องศิรินุรักษ์
ป.6
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
73
เด็กชายก้องกิดากร  จันคนา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
74
เด็กชายก้องภพ  วทัญญุตานนท์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
75
เด็กชายก้องภพ  อภิชาชาญ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงกอบกาญจน์  แก้ววิจิตร
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
77
เด็กชายกัญจนพล  รชตะวิวรรธน์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงกัญจนรัชต์  เนตรมนต์ประภา
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
79
เด็กชายกัญจน์  ประชาเรืองวิทย์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงกัญญ์จิรา  อินทร
ป.5
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงกัญญ์ณภัทรกร  อธิชัยธนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
82
เด็กหญิงกัญญ์พิชชา  ศิริคู
ป.4
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อาชาพิทักษ์วงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
84
เด็กหญิงกัญญาภัทร  จิ๋วหนองโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
85
เด็กหญิงกัญญารัช  โตสินธุ์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
86
เด็กชายกัณฑ์พงษ์  พันธุ์ธนุสร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
87
เด็กชายกัณฑ์พงษ์  สุจริต
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
88
เด็กชายกัณฑวัฒน์  เล็กสกุล
ป.4
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
89
เด็กชายกัณทร์  สถิรปัญญา
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
90
เด็กชายกันต์ธี  ยงวณิชย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
91
เด็กชายกันตพัฒน์  โฆษิตพันธวงศ์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
92
เด็กชายกันตพัฒน์  ศีลประชาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
93
เด็กชายกันตภณ  สุภัทโร
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
94
เด็กชายกันต์ศมป์  รัชตะทรัพย์
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
95
เด็กชายกันติทัต  ชุติพานิช
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
96
เด็กชายกันติทัต  รัตนเกษร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
97
เด็กชายกันตินันท์  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
98
เด็กหญิงกันยากรณ์  ฤกษ์รัชนีกร
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
99
เด็กหญิงกัลยรักษ์  ธรรมวิรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิวัฒนาธรรม
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
101
เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  ทิพย์รอด
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
102
เด็กหญิงกานต์กวิน  ถิ่นฐานทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เอี่ยมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงกานต์สิรี  ธนยงพิบูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
105
เด็กชายกาย  อริญชย์ กนกากร
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (อาคาร๖) ชั้น ๑ ห้องป.๑/๔ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายกายดี  เพียรขุนทด
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
107
เด็กหญิงกิจศิริ  องอาจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
108
เด็กชายกิตติ  ผาติสุวัณณ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
109
เด็กชายกิตติกร  สุขุมประเสริฐศรี
ป.5
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
110
เด็กชายกิตติโชค  นิตยสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
111
เด็กชายกิตติณพ  เลาหเลิศศักดา
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
112
เด็กชายกิตติณัฐ  ชูรังสฤษฎิ์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
113
เด็กชายกิตติธัช  มานะจิตประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
114
เด็กชายกิตติธัช  เรืองศรีไชย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
115
เด็กชายกิตติพศ  ธีรฉัตรพร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
116
เด็กชายกิตติพศ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
117
เด็กชายกิตติพัทธ์  แซ่ค้อ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
118
เด็กชายกิตติพัศ  ปั้นปรีชา
ป.5
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
119
เด็กชายกิตติพัศ  พงศ์อรุโณทัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
120
เด็กชายกิตติศักดิ์  ปาโมกข์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงกิรณา  ศรีสัตยากุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
122
เด็กชายกีรติ  จิรมนัสวิญญู
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงกุลกนก  ไชยประณิธาน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
124
เด็กหญิงกุลจิรา  พ่อค้า
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
125
เด็กชายกุลนิติ  บุตรชารี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
126
เด็กหญิงกุลประภัสสร์  กุลจิตติชุติพร
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
127
เด็กหญิงกุลปรียา  ธารานิติกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
128
เด็กชายกุลโรจน์  เพียรวิทยาเวช
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
129
เด็กชายกุศลิน  ประทุมแก้ว
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
130
เด็กหญิงกุสุมา  ทองธิราช
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงเกสรา  สิทธิเวชไทย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
132
เด็กชายเกียรติภูมิ  สิเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
133
เด็กชายไกรสิทธิ  หาญถิรเดช
ป.5
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
134
เด็กชายขเคนทร์  สงวนสุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
135
เด็กหญิงขวัญข้าว  พานทอง
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
136
เด็กหญิงขวัญข้าว  วงษ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงขวัญชนก  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงเขมจิรา  แจ้งสุข
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงเขมจิรา  อิโนชิตะ
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
140
เด็กหญิงเขมนิจ  กระแสนิธิ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (อาคาร๖) ชั้น ๒ ห้องป.๑/๖ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายคณธัช  วารณะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
142
เด็กชายคณพศ  ชะโรจน์บวร
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
143
เด็กชายคณพศ  เอกตระกูลเกษม
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
144
เด็กชายคณพัฒน์  เฉลิมเกียรติสกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
145
เด็กหญิงคณศวัญ  โชครุ่งวรานนท์
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
146
เด็กชายคมพณัฐ  ศิริวัฒนาลิขิต
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
147
เด็กหญิงครองขวัญ  เจนเกรียงไกร
ป.5
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
148
เด็กชายคริษเชษฐ์  รัตนกุลชัยวัฒนา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงคันธรัตน์  พินพิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
150
เด็กชายคุณภัทร  ศิริเพ็ง
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
151
เด็กชายคุณภาช  โรจนาประดับ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
152
เด็กชายคุณัชญ์  สุวรรณอำพรชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
153
เด็กชายจตุพร  ศีลธรรมพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
154
เด็กชายจตุรวิทย์  ประจักษ์วิทย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
155
เด็กชายจักรภัทร  จิระวันชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
156
เด็กชายจักริน  เรียงใบ
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
157
เด็กชายจามิกร  ครองยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
158
เด็กหญิงจารุกา  สวนเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
159
เด็กชายจาโรว์  ชิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงจิณห์วรา  ตั้งตระกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
161
เด็กหญิงจิดาภา  มีศิลป์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
162
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสะอาด
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงจิดาภา  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
164
เด็กหญิงจิดาภา  เหมวโรดม
ป.6
โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี
คณิตประถม
165
เด็กหญิงจินต์จุฑา  จิรอุไรพงศ์
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
166
เด็กชายจิรกร  ภูวเนตรวานิช
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
167
เด็กชายจิรกิตติ์  จันทโรจวงศ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงจิรญา  สินธุพาช์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
169
เด็กชายจิรทีปต์  แก้วมโนโชติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
170
เด็กชายจิรทีปต์  พงษ์มุกดา
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
171
เด็กชายจิรทีปต์  มหาสุวีระชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
172
เด็กชายจิรนนท์  ศักดิ์เพ็ญศรี
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
173
เด็กชายจิรพนธ์  ศุภกรรม
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
174
เด็กชายจิรพัฒน์  นาทองคำ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
175
เด็กชายจิรพัฒน์  ประทีปสว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (อาคาร๖) ชั้น ๒ ห้องป.๑/๕ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายจิรพัส  เครือเทพ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
177
เด็กหญิงจิรภัทร  วงศ์ประภาธิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงจิรภิญญา  หีบท่าไม้
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
179
เด็กชายจิรโรจน์  วิรัชพงศานนท์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
180
เด็กชายจิระสิญจ์  วิสุทธากุล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
181
เด็กหญิงจิรัชญา  โชคชัยพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
182
เด็กชายจิรัฎฐ์  เมธานราพงศ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
183
เด็กชายจิรัฏฐกร  ทาทัพ
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
184
เด็กชายจิรัฏฐ์พล  เตชาวุฒิชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
185
เด็กชายจิรัฏฐ์  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
186
เด็กชายจิรัฏฐ์  ศิริวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
187
เด็กชายจิรัฏฐ์  อังกลมเกลียว
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
188
เด็กชายจิรา  กุลจิราพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
189
เด็กชายจิราวัฒน์  หงส์นิมิตชัย
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
190
เด็กหญิงจีรกัญญา  สุดเทศ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  เดชบำรุง
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณิตประถม
192
เด็กหญิงจุฑาธิป  วิริยพรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงจุติณัฐฐา  สวัสดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
194
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถนอมปัญญารักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
195
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  มหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
196
เด็กชายเจตนิพัทธ์  จูงจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
197
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ธนทวี
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
198
เด็กหญิงเจนนี่  พานิชลือชาชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
199
เด็กชายเจมชรันต์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
200
เด็กชายเจริญวัชร์  วีรธีรโชติ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
201
เด็กหญิงเจสสิก้า  ซตัมม์
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
202
เด็กหญิงฉัฐญาณัฐ  ธนิทธิพันธ์
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
203
เด็กหญิงฉัตรชนก  กลั่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
204
เด็กชายฉัตรมงคล  ตั้งวัฒนา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
205
เด็กชายชญทัต  สุรบูรณ์กุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
206
เด็กหญิงชญากาญจน์  โชติวิทยารัตน์
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
207
เด็กหญิงชญาณิณ  รัตนอุดม
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
208
เด็กหญิงชญาดา  ชาญสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
209
เด็กหญิงชญานิศ  ฟูจิอิ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
210
เด็กหญิงชญานิศ  เลิศสุวัฒน์สกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (อาคาร๖) ชั้น ๓ ห้องป.๑/๑๑ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงชญานิศ  สุเมธิวิทย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
212
เด็กหญิงชญานิศวร์  เจริญดิษยารัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
213
เด็กหญิงชญานิษฐ์  แบนพลัด
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
214
เด็กหญิงชญาภรณ์  เล้าแสงฟ้า
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
215
เด็กหญิงชณชนก  ศิริทิณพงษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
216
เด็กชายชนกันต์  ชัยแป้น
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
217
เด็กชายชนกานต์  กาญจนทวีลาภ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
218
เด็กชายชนนทร  ปริศนาดิลก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
219
เด็กชายชนนพัฒน์  ไพฑูรย์โยธิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
220
เด็กชายชนพัฒน์  ทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
221
เด็กหญิงชนม์ผกา  วงศ์พรหมเมฆ
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
222
เด็กชายชนสรณ์  พิเชฐพงศา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
223
เด็กชายชนะใจ  ธนังกูล
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
224
เด็กหญิงชนัญชิดา  ไม้หอม
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
225
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีวงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
226
เด็กชายชนัดพล  จันทร์นก
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
227
เด็กชายชนันธร  แก้วพามา
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
228
เด็กหญิงชนาธร  โสภาจิตต์วัฒนะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
229
เด็กชายชนาวีร์  รูปขจร
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
230
เด็กหญิงชนิดาภา  ชินธเนศ
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
231
เด็กหญิงชนิดาภา  พรหมนุช
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
232
เด็กชายชนิตพล  กำนลมาศ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
233
เด็กหญิงชนิตา  ชุ้นสามพราน
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงชนิสรา  ศุภวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
235
เด็กชายชนุตร์  ทิพย์สถาพรชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
236
เด็กหญิงชมพูนิกข์  เช็ง
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
237
เด็กหญิงชมศมนต์  ชมภูคำ
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
238
เด็กชายชยกร  กาญจนรัตนภูมิ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
239
เด็กชายชยณัฐ  รัตนภานพ
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
240
เด็กชายชยณัฐฎ์  เหลาหา
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
241
เด็กชายชยพล  แจ่มมีชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
242
เด็กชายชยพล  ชูโชติ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
243
เด็กชายชยพล  ติญญนนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
244
เด็กชายชยพล  นนทสูติ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
245
เด็กชายชยพล  บุญเสน่ห์
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (อาคาร๖) ชั้น ๓ ห้องป.๑/๑๐ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายชยพล  เลิศงามมงคลกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
247
เด็กชายชยพัทธ์  ยุรเกตุ
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
248
เด็กชายชยางกูร  กล่อมธง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
249
เด็กชายชยางกูร  นิติสิงห์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
250
เด็กหญิงชยานันท์  สมพอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
251
เด็กหญิงชยาพร  ทองบ่อ
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
252
เด็กชายชยุต  คุณะสารพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
253
เด็กหญิงชลชญา  วัฒกรธนะเดช
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
254
เด็กหญิงชลธเนติ์  พรนิมิตรธรรม
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
255
เด็กหญิงชลธิชา  งามอศัวโยธิน
ป.5
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
256
เด็กชายชลสิทธิ์  เหล่าศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
257
เด็กหญิงชลิดา  บรรเทิงจิตร์
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
258
เด็กหญิงชลิดา  พิทักษ์กุลสิริ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
259
เด็กชายชวกร  ไชยสิทธิ์พูนพงศ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
คณิตประถม
260
เด็กชายชวณัฐ  โซวพิทักษ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
261
เด็กหญิงชวัลญา  ภู่ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
262
เด็กหญิงชวัลญา  สกุลเวสสะอนันต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
263
เด็กชายชวัลวิทย์  ตั้งจรูญธนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
264
เด็กชายชัชชฎายุ  เหลาหา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
265
เด็กชายชัชพงศ์  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
266
เด็กชายชัชวัชร์  ไม้ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
267
เด็กหญิงชัญญฑิตา  แก้วแดง
ป.6
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
คณิตประถม
268
เด็กชายชัญญปภพ  ว่องวิทย์เดชา
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
269
เด็กหญิงชัญญา  เกิดดอนแฝก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
270
เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรเสน
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
271
เด็กหญิงชัญญานุช  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
272
เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  จ้องศิรินุรักษ์
ป.4
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
273
เด็กชายชัยธัช  ตันประวัติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
274
เด็กชายชัยธัช  วรรณแสง
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
275
เด็กชายชัยนันท์  จีระศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
276
เด็กชายชัยพงศ์  ใบโพธิ์
ป.4
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
277
เด็กชายชัยพิสิฐ  อภิโชติพันธุ์
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
278
เด็กชายชัยภัทร  งามเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
279
เด็กชายชัยภัทร  สุจิตเจริญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
280
เด็กชายชัยยา  วัจนคุปต์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (อาคาร๖) ชั้น ๓ ห้องป.๑/๙ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายชัยรัฐกร  อู่ตะเภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
282
เด็กชายชัยวัฒน์  ศุภกมลเสนีย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
283
เด็กชายชานน  คำหอม
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
284
เด็กชายชานน  ตั้งศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
285
เด็กชายชานน  เตชะตระการธรรม
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
286
เด็กหญิงชาลิสา  อิ่มใจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
287
เด็กชายชิติภัทธ์  แดงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
288
เด็กหญิงชินนิชา  จุฬาพงษ์วนิช
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
289
เด็กชายชินภัทร  ชาติศรี
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
290
เด็กชายชินสีห์  สืบไชยวัง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
291
เด็กชายชิวาวุธ  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
292
เด็กชายชิษณุชา  ธรณีพิศาล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
293
เด็กชายชิษณุพงศ์  ครองเมือง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
294
เด็กชายชิษณุพงศ์  จรุงพรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
295
เด็กหญิงชุฏิกาล  สีน้ำเงิน
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
296
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขันตะ
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
297
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อภิวาทธนะพงศ์
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
298
เด็กชายชุติเดช  คัมภีรภาพ
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
299
เด็กหญิงชุติสา  เพชรชุมชน
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
300
เด็กชายชูโชค  วุฒิกนกธำรง
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
301
เด็กหญิงโชติกา  ธานีสอน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
302
เด็กชายโชติธนินท์  ธีระโกมลวิทย์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
303
เด็กชายโชติภูมิ  ใยยอง
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
304
เด็กชายโชติวิทย์  โกศลเมธากุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
305
เด็กชายไซกุน  ธนไชยรุ่ง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
306
เด็กหญิงฌานิศา  จำปาทอง
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
307
เด็กหญิงเฌอมาศ  ฮาดบุตร์
ป.4
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
308
เด็กชายญาณภัทร  สุขจำเริญ
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
309
เด็กชายญาณวิชญ์  สิริปัญญาวิทย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
310
เด็กชายญาณวุฒิ  ทีศรี
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
311
เด็กชายญาณาธร  สัตถาวร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
312
เด็กชายญาณิน  พาย์สุขี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
313
เด็กหญิงญาณิศา  พงศ์พิศาลธรรม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
314
เด็กหญิงญาณิศา  อนงค์เลขา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
315
เด็กหญิงญาดา  เนตร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (อาคาร๖) ชั้น ๓ ห้องป.๑/๘ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงญาตาวี  สิทธิพรหม
ป.5
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
317
เด็กหญิงญาราภรณ์  นวกิจกุล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
318
เด็กชายฐกฤต  พจมานพรชัย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
319
เด็กหญิงฐณัชญ์พร  ชาวระนอง
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
320
เด็กชายฐนกร  ประกอบวิทย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
321
เด็กหญิงฐนันญดา  บานเย็น
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
322
เด็กชายฐปนรรฆ์  โรจน์ขจรนภาลัย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
323
เด็กหญิงฐปนัท  ภักดีรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
324
เด็กหญิงฐปนัท  มาลัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
325
เด็กชายฐากร  คะจิตแขม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
326
เด็กชายฐานัส  ศรีดามา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
327
เด็กชายฐานิสร์  แสงจารึก
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
328
เด็กชายฐาปกรณ์  บุญปราบ
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
329
เด็กหญิงฐาปานีย์  เชาว์ไกรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
330
เด็กชายฐิตพัฒน์  พิพัฒนพงษ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
331
เด็กหญิงฐิตาภา  กิตติสุขมงคล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
332
เด็กหญิงฐิตารีย์  ฐิติถากุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
333
เด็กหญิงฐิตารีย์  สุวรรณเทวะคุปต์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
334
เด็กหญิงฐิติชญา  ไชยโกมินทร์
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
335
เด็กหญิงฐิติชญา  สมบัติธนสุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
336
เด็กชายฐิติโชค  แซ่เจิ้น
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
337
เด็กชายฐิติธัช  โชคดีพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
338
เด็กชายฐิติภูมิ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
339
เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิชชาชู
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
340
เด็กชายฐิติวัชร์  บัวแย้ม
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
341
เด็กหญิงณกมล  ทรัพย์อวยสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
342
เด็กชายณกฤช  ปิ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
343
เด็กหญิงณกัญญา  คำมะนา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
344
เด็กชายณชพล  คล้ายมนต์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
345
เด็กชายณชพล  คูโณปการ
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
346
เด็กชายณชพล  มหัตชวโรจน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
347
เด็กชายณฐกร  คุ้มมั่น
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
348
เด็กชายณฐกร  สวัสดิ์นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
349
เด็กชายณฐชนน  จิรศิรินุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
350
เด็กชายณฐธรณ์  บริบูรณ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (อาคาร๖) ชั้น ๓ ห้องป.๑/๗ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายณฐภัทร  เพชรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
352
เด็กหญิงณฐมน  ชวลิตสุนทร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
353
เด็กหญิงณฐมน  ติรจรัสวุฒิ
ป.5
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
354
เด็กชายณฐรัชต์  ผ่องญาติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
355
เด็กชายณฐวรรฒน์  นาคปนันท์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
356
เด็กชายณฐวัฒน์  อภิสิทธิวาสนา
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
357
เด็กหญิงณณณิฌา  พัฒเสมา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
358
เด็กชายณเดจ  อภิวัฒนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
359
เด็กชายณตฉรรต  ส่งศิริ
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
360
เด็กชายณตะวัน  ประชุมทอง
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
361
เด็กชายณทภัสกร  การสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
362
เด็กชายณธรรศ  ปราบพาล
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
363
เด็กชายณธีพฒน์  พงษ์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
364
เด็กชายณธีพัฒน์  วาทย์ชีรานนท์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
365
เด็กหญิงณปภา  นุชสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
366
เด็กหญิงณปภา  บุญวานิช
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
367
เด็กชายณปวร  ทองแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
368
เด็กชายณพง  มุ่งค้ำกลาง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
369
เด็กชายณพงษ์  หัสดิเทียนทอง
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
370
เด็กชายณพวิทย์  อาชวเมธี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
371
เด็กหญิงณเพลิน  สีตสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
372
เด็กหญิงณภัทร  กุฎีรัตน์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
373
เด็กชายณภัทร  เกศอรุณสกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
374
เด็กชายณภัทร  จึงธนโชติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
375
เด็กชายณภัทร  จูฑะพุทธิ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
376
เด็กชายณภัทร  ใจเต็ม
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
377
เด็กหญิงณภัทร  เถกิงโรจนะกุล
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
378
เด็กชายณภัทร  เทศรำพรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
379
เด็กชายณภัทร  บุญปก
ป.5
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
380
เด็กหญิงณภัทร  ภูริพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
381
เด็กชายณภัทร  รณเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
382
เด็กหญิงณภัทร  โล่สถิตย์มณฑล
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
383
เด็กชายณภัทร  วนัชสุนทร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
384
เด็กหญิงณภัทร  ส่องสมบุรณ์
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
385
เด็กชายณภัทร  สุทธิศรี
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๑ ห้องป.๒/๑ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงณภัทรชนก  พรรณบัว
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
387
เด็กชายณรงค์ยศ  สัมพันธวรบุตร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
388
เด็กชายณรงค์วัส  วาจรัต
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
389
เด็กชายณรัสย์ชัย  จิตรพึงธรรม
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
390
เด็กชายณฤชล  ชินวัฒนกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
391
เด็กชายณวรรฒ  ทรวงบูรณกุล
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
392
เด็กหญิงณวิสาร์  จิรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
393
เด็กหญิงณัชชา  ภักดีกุล
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
394
เด็กหญิงณัชชา  ยุ่นฉลาด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
395
เด็กหญิงณัชชา  วงค์บุญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
396
เด็กชายณัชธร  หมู่พิมล
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
397
เด็กชายณัชพล  บูรณะโอสถ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
398
เด็กชายณัญวัฒน์  พันธ์ไพรักษ์
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
399
เด็กชายณัฎฐ์ชลัท  น้อยใจรักษ์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
400
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ลังเดช
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
401
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ซื่อวาจา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
402
เด็กชายณัฏชนน  ดาดาด
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
403
เด็กชายณัฏฐ์กร  ทักษรัตน์นันท์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
404
เด็กชายณัฏฐกิตต์  สุระพิมลศาล
ป.5
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
405
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศิวะสัตยานนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
406
เด็กชายณัฏฐชัย  เกียรติวีรภัทร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
407
เด็กชายณัฏฐชัย  โชติภูมิเจริญกาล
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
408
เด็กชายณัฏฐชัย  นันทโชคเกียรติ์
ป.6
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
409
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มานะกิจไพศาล
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
410
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลิศศรีสกุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
411
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุกรีฑา
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
412
เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์  พรหมเกิด
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
413
เด็กชายณัฏฐนันท์  ไชยะคำ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
414
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สันติภาพชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
415
เด็กชายณัฏฐพล  บุญปริตร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
416
เด็กชายณัฏฐพล  ศรีอรุณลักษณ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
417
เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร์อร  จิวศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
418
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  รักพานิชมณี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
419
เด็กชายณัฐกรณ์  ธีรสถาพร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
420
เด็กชายณัฐกิตติ์  เจิ้ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๑ ห้องป.๒/๒ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายณัฐกิตติ์  พนาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
422
เด็กชายณัฐกิตติ์  วรรณภิญโญชีพ
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
423
เด็กชายณัฐชนน  มโนมยางกูร
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
424
เด็กชายณัฐชนน  เสาวลักษณ์สกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
425
เด็กชายณัฐชนน  แสงสุรีย์วัชชรา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
426
เด็กหญิงณัฐชานันท์  เลิศนวนิล
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
427
เด็กชายณัฐณวัฒน์  จูฑะโยธิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
428
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฐิติภัทรยรรยง
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
429
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาละสมิทธ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
430
เด็กชายณัฐดนัย  ไกรนรา
ป.4
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
431
เด็กชายณัฐดนัย  หงษ์โต
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
432
เด็กชายณัฐธรรม์  รัศมีสกุลไกร
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
433
เด็กหญิงณัฐธัญธัชช์  โอสถานนท์
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
434
เด็กหญิงณัฐนันท์  วรพฤทธานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
435
เด็กหญิงณัฐนันท์  อักการณ์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
436
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  รชตะวิวรรธน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
437
เด็กชายณัฐปวิชญ์  นงนภัสเปรมปรี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
438
เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมกร
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
439
เด็กชายณัฐพล  เก่งตรง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
440
เด็กชายณัฐพล  ทีปจิรังกูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
441
เด็กชายณัฐพล  ลักษณะงาม
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
442
เด็กชายณัฐพัชร์  คงพิทักษ์สกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
443
เด็กชายณัฐพัชร์  เจริญพานิช
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
444
เด็กชายณัฐพัชร์  ฉันทโรจน์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
445
เด็กชายณัฐพัชร์  ดีสะท้าน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
446
เด็กชายณัฐพัชร์  ตั้งเวนิชเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
447
เด็กชายณัฐพัชร์  มั่นจินตพันธุ์
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
448
เด็กชายณัฐพัฒน์  โรจน์ทินกร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
449
เด็กหญิงณัฐภัค  ทองแท้
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
450
เด็กหญิงณัฐภัค  หลักแหลม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
451
เด็กชายณัฐภัทร  ซันใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
452
เด็กชายณัฐภัทร  เพิ่มพงศ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
453
เด็กชายณัฐภัทร  ศักดี
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
454
เด็กหญิงณัฐภัสสร  วณิชวรนันท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
455
เด็กชายณัฐภูมิ  ห่านศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๑ ห้องป.๒/๓ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงณัฐยมล  มุ่งธัญญา
ป.4
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
457
เด็กหญิงณัฐรดา  ซอรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
458
เด็กหญิงณัฐรดา  ตวงทอง
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
459
เด็กหญิงณัฐรดา  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
460
เด็กหญิงณัฐวดี  ประกอบเที่ยง
ป.4
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
461
เด็กชายณัฐวรรธน์  วรสถิต
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
462
เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีวรเวทย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
463
เด็กชายณัฐวัฒน์  นิติพันธุ์วณิช
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
464
เด็กชายณัฐวัฒน์  พิพัฒน์อนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
465
เด็กชายณัฐวัฒน์  วิศิษฎ์วโรดม
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
466
เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญณะ
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
467
เด็กชายณัฐวิโรจน์  ปรีดาภัทรพงษ์
ป.5
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
468
เด็กชายณัฐวุฒิป์  ทรงสิทธิเสรี
ป.6
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
คณิตประถม
469
เด็กชายณัฐศิษย์  สิทธเดชวงศ์
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
470
เด็กชายณัฐสาร  ศิริพิชญ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
471
เด็กชายณัฐสิทธฺ์  สิริศุภวิชญ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
472
เด็กหญิงณัฐสุดา  อะหมัดตอเฮด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
473
เด็กชายณาศิส  ดวงเวียง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
474
เด็กหญิงณิชกานต์  แสงสุรีย์พรชัย
ป.4
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
475
เด็กชายณิชชา  เชี่ยววณิชชา
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
476
เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ภิรมย์โชติศิริ
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
477
เด็กหญิงณิชนันทน์  โปรา
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
478
เด็กหญิงณิชนันท์  เทียมถนอม
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
479
เด็กหญิงณิชมน  สุภัทรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
480
เด็กหญิงณิชา  อิทธฺิสันติสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
481
เด็กหญิงณิชากร  ลิ้มทองสิทธิคุณ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
482
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปรีดิ์เปรมกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
483
เด็กหญิงณิชาภัทร  วิชาธรรม
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
484
เด็กหญิงณิชาภา  แก้วกฤติยานุกูร
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
485
เด็กหญิงณิชารัศมิ์  เรืองประทีปแสง
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
486
เด็กหญิงณิศาญาน์  อภิวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
487
เด็กชายดนัยภัทร  เลิศรัตนสุนทร
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
488
เด็กหญิงดนุลดา  ทรัพย์สินสุนทร
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
489
เด็กชายดรณ์  สว่างทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
490
เด็กชายดรัส  วรรณสารเมธา
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๒ ห้องป.๒/๙ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายดลปรินทร์  บัวผัน
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
คณิตประถม
492
เด็กหญิงดสิตา  ริ้วศรีกุล
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
493
เด็กชายดีงาม  นามบุตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
494
เด็กหญิงดุจแพรดาว  นลวชัย
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
495
เด็กชายดุลยวัต  บุญศิริไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
496
เด็กชายเดชจรัส  สุวรรณเกต
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
497
เด็กชายเดชาธร  มังกรแก้ว
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
498
เด็กชายเดชาธร  สงวนวรพงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
499
เด็กชายแดเนียล เจมส์  มิลล์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
500
เด็กชายต้นกล้า  แสงสีดา
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
501
เด็กชายต้นรัก  อร่ามศรี
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
502
เด็กชายตรรกพล  ตันธวัช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
503
เด็กชายตฤณ  ศิลป์ชัย
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
504
เด็กหญิงต้องตา  สุธรรมภาวดี
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
505
เด็กชายติณณภพ  จุนเจือจาน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
506
เด็กชายตุลธร  พูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
507
เด็กชายตุลย์  กาญจนาภา
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
508
เด็กชายเตชทัต  เตชมหัทธนะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
509
เด็กชายเตชทัต  เล้าสืบสกุล
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
510
เด็กชายเตชิต  จันทรโชติ
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
511
เด็กชายเตชิต  มุ่งพัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
512
เด็กชายเตโชดม  วัลลีย์ลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
513
เด็กชายทนุธรรม  ธนูพันธ์
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
514
เด็กชายทยากร  ภัทรกรนันท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
515
เด็กชายทรงภูมิ  เกรียงเกริกไกร
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
516
เด็กหญิงทฤฒมน  จรูญศิริ
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
517
เด็กหญิงท้องฟ้า  สนิท
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
518
เด็กหญิงทอฝัน  ร่วมสุข
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
519
เด็กหญิงทัชชกร  แก้วลอย
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
520
เด็กหญิงทัชชกร  พึ่งชื่น
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
521
เด็กชายทัดภู  อุดมเกียรติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
522
เด็กชายทัศน์พล  สรไชยเมธา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
523
เด็กชายทิชานนท์  ฆังคะจิตร
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
524
เด็กหญิงทิพยรัตน์  เอี้ยวบุญญานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
525
เด็กหญิงทิพยา  สวัสดิพิศาล
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๒ ห้องป.๒/๑๐ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายทิวัตถ์  บำรุงธนกิจ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
527
เด็กชายทีปกร  กสิวิริยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
528
เด็กชายเทพทัต  ชววิทยากุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
529
เด็กชายเทรุกิ ณัฐนนท์  ซาโต้
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
530
เด็กชายแทนคุณ  พวงพรศรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
531
เด็กชายไท  อุดมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
532
เด็กชายธณัชพงศ์  ทรงบุญภาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
533
เด็กชายธนกร  เดชาเจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
534
เด็กชายธนกร  ป่าไม้
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
535
เด็กชายธนกร  พุ่มโพธิงาม
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
536
เด็กหญิงธนกร  โพธินิต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
537
เด็กชายธนกร  หาญสัมฤทธิ์ผล
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
538
เด็กชายธนกร  อรรถเวชกุล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
539
เด็กชายธนกร  อวัสดาพร
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
540
เด็กชายธนกฤต  ก้อยพลอย
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
541
เด็กชายธนกฤต  แดงแต้
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
542
เด็กชายธนกฤต  ทองดี
ป.5
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
543
เด็กชายธนกฤต  ธนาอธิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
544
เด็กชายธนกฤต  นันทดุสิต
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
545
เด็กชายธนกฤต  พนมโสภณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
546
เด็กชายธนกฤต  วงศ์วาณิชวัฒนา
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
547
เด็กชายธนกฤต  สุขสกาวผ่อง
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
548
เด็กชายธนกฤต  อร่ามผล
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
549
เด็กชายธนชานน  หุ่นแสวง
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
550
เด็กชายธนโชติ  ชีวพิทักษ์ผล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
551
เด็กชายธนโชติ  เล็กสมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
552
เด็กชายธนโชติ  อนันต์ฤทธิ์กุล
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
553
เด็กชายธนเดช  เกศมณีโชต
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
554
เด็กชายธนเดช  รุจจานันท์
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
555
เด็กชายธนเดช  ลีเจริญกิจไพศาล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
556
เด็กชายธนทัต  รัตนาสิทธิคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
557
เด็กชายธนธร  ชำนาญเอื้อ
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
558
เด็กชายธนธัส  การุณยเลิศ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
559
เด็กชายธนนท์  เรืองสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
560
เด็กชายธนบดี  ธาราเงิน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๒ ห้องป.๒/๑๑ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายธนบดี  เอกวราดำรงกุล
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
562
เด็กชายธนบูรณ์  ไตรตันวงศ์
ป.5
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
คณิตประถม
563
เด็กชายธนพนธ์  ธัญญรัตนาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
564
เด็กหญิงธนพร  ชวนะสุนทรพจน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
565
เด็กหญิงธนพร  ชาญศรีภิญโญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
566
เด็กหญิงธนพร  ธรรมเกษม
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
567
เด็กชายธนพัชร์  เลิศพนานนท์
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
568
เด็กชายธนพัฒน์  บุญมา
ป.4
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
569
เด็กชายธนพิชญ์  ปินะถา
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
570
เด็กหญิงธนภร  รุจานันท์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
571
เด็กหญิงธนภร  อิ่มแช่ม
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
572
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ดี
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
573
เด็กชายธนภัทร  สิงหนาท
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
574
เด็กชายธนภัทร  สิมะขจรบุญ
ป.5
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
575
เด็กหญิงธนรรศ  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
576
เด็กชายธนลภย์  ชินบุตร
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
577
เด็กชายธนวรรธณ์  หิรัญประดิษฐกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
578
เด็กชายธนวัฒน์  รุ่งกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
579
เด็กชายธนวิชญ์  เกียรติเจริญมิตร
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
580
เด็กชายธนวิชญ์  ลิ้มศิริเศรษฐกุล
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
581
เด็กชายธนวิชญ์  ศิริโชติวณิชย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
582
เด็กชายธนสันต์  เชี่ยวชาญอาชีวะ
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
583
เด็กชายธนะพัฒน์  บุญญโภคินพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
584
เด็กชายธนะภูมิ  สุขสง่าเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
585
เด็กหญิงธนัชชา  กอบเกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
586
เด็กหญิงธนัชญา  ทิพโรจน์
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
587
เด็กหญิงธนัชพร  อิทธิบำรุง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
588
เด็กหญิงธนัญชนก  วัยวราวุธ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
589
เด็กชายธนัตถ์พล  ตวงทอง
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
590
เด็กชายธนัท  กนกศิลป์
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
591
เด็กชายธนัท  มูลเสนา
ป.6
โรงเรียนจารุวรรณ
คณิตประถม
592
เด็กชายธนา  โลหะวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
593
เด็กชายธนากร  ตั้งวรชัย
ป.4
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
คณิตประถม
594
เด็กชายธนากร  ปิติผลวานิช
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
595
เด็กชายธนากฤต  ภัทรณัฐกุล
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๒ ห้องป.๓/๔ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงธนาธิป  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
597
เด็กชายธนาพิพัฒน์  กระแสสินธุ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
598
เด็กหญิงธนารีย์  มณีไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
599
เด็กชายธนิต  ยวนแหล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
600
เด็กชายธนิสร  สุรรัตน์รังษี
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
601
เด็กชายธเนษฐ  อมรจิรพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
602
เด็กหญิงธมกร  ปิยมังคลังกูร
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
603
เด็กหญิงธมนต์  จักรกลม
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
604
เด็กชายธมมเดช  วัฒนสาธิตอาภา
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
605
เด็กหญิงธยาดา  อามาตมนตรี
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
606
เด็กชายธรณ์เทพ  จารุสมบัติ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
607
เด็กชายธรณ์  จันทนพันธ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
608
เด็กชายธรณ์  ลามาติพานนท์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
609
เด็กชายธรธร  โสธรประภากร
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
610
เด็กชายธรรมชาติ  ตู้ทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
611
เด็กชายธรรมธัช  ก้อนนาค
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
612
เด็กชายธรรมนิตย์  ไชยภัทรสุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
613
เด็กชายธรรมปพน  ญาณกรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
614
เด็กชายธรรมรักษ์  กอสกุลธรรม
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
615
เด็กชายธรรศนุ  รักไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
616
เด็กชายธรา  ผาติเวทย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
617
เด็กชายธราเทพ  เลาหวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
618
เด็กชายธฤษณัช  วรรณะพาหุณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
619
เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนถาวร
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
620
เด็กหญิงธวัลรัตน์  วีระสกุล
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
621
เด็กชายธัชพงศ์  พิภพโสภณชัย
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
622
เด็กชายธัชพงศ์  สิทธิบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
623
เด็กชายธัชพล  เสรีวิวัฒนวงศ์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
624
เด็กหญิงธัญกมล  ลีนุเกียรติ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
625
เด็กชายธัญกฤต  สนแจ้ง
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
626
เด็กหญิงธัญชนก  สงวนพงษ์
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
627
เด็กหญิงธัญชนก  สังบัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
628
เด็กหญิงธัญชนก  อัครวิกรัย
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
629
เด็กหญิงธัญชนก  อินทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
630
เด็กหญิงธัญชนก  เอื้อโสภณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๒ ห้องป.๓/๓ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายธัญญชัช  ประภาประไพ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
632
เด็กชายธัญญพัฒน์  รักถิ่น
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
633
เด็กหญิงธัญรดา  ควรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
634
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อนุรัชชานานันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
635
เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  จันทร์อำภากุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
636
เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  โพธิ์ผะดุง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
637
เด็กชายธัญวุฒิ  ฤทธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
638
เด็กหญิงธันยธร  เจิ้ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
639
เด็กหญิงธันยนันท์  พูนบันดาลสิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
640
เด็กชายธันวา  ภู่โทสนธิ์
ป.4
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
641
เด็กหญิงธาณัณญา  อาสนะ
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
642
เด็กชายธาม  บัณฑิตอนุกูล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
643
เด็กหญิงธารินันท์  ศรีทองคำ
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
644
เด็กชายธาวิน  กุลศิริรัตกุล
ป.4
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
645
เด็กชายธาวิน  เจริญวงค์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
646
เด็กชายธาวิน  สิงหถนัดกิจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
647
เด็กหญิงธิดามาส  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
648
เด็กชายธิติสรณ์  นวลนิ่ม
ป.4
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
649
เด็กชายธิปก  ตั้งศิริพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
650
เด็กชายธีทัต  ธะกอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
651
เด็กชายธีทัต  ป้อมเมฆี
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
652
เด็กชายธีทัต  สุคันธี
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
653
เด็กชายธีธนัท  สำราญวานิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
654
เด็กชายธีธัช  พิพัฒน์ธราทรชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
655
เด็กชายธีธัช  แสงสุรีย์วัชชรา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
656
เด็กชายธีภพ  ตัจฉกวิทย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
657
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุขแสง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
658
เด็กชายธีรชา  เวชวินิจ
ป.5
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
659
เด็กชายธีรเชษฐ์  วงศ์มาเกษ
ป.5
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
คณิตประถม
660
เด็กชายธีรติ  ทวีชาติ
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
661
เด็กชายธีรธรรม  ชาญโลหะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
662
เด็กชายธีร์ธรรม  ตรีรยาภิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
663
เด็กชายธีรนัย  ธรรมเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
664
เด็กชายธีรพงศ์  นินบดี
ป.4
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
665
เด็กชายธีรพฤทธิ์  ดวงอุดม
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๒ ห้องป.๓/๒ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายธีรพัฒน์  เพิ่มพูลโชคคณา
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
667
เด็กชายธีรเมธ  ปานวัฒน์วาณิช
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
668
เด็กชายธีรเมธ  สุจริต
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
669
เด็กชายธีรวิชญ์  วรเดช
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
670
เด็กชายธีรวิทย์  โรจน์พรประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
671
เด็กชายธีรัตน์  ถนอมพงษ์นาวิน
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
672
เด็กหญิงธีรารัตน์  ศรีธรโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
673
เด็กชายธีร์  โกมลมิศร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
674
เด็กชายธีร์  ด่านสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
675
เด็กชายธีร์  รัศมิรามา
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
676
เด็กชายธีร์  อยู่ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
677
เด็กชายเธียรวิชญ์  พันธุ์สุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
678
เด็กชายนชนน์  ณัฐเศรษฐรัชต์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
679
เด็กชายนที  จันทรมงคลเลิศ
ป.6
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
680
เด็กชายนทีสิชณ์  สันติวิภานนท์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
681
เด็กชายนนทกร  แสงโชคานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
682
เด็กชายนนทนัตถ์  รอดบำรุง
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
683
เด็กชายนนทพรรธน์  พิพัฒน์มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
684
เด็กชายนนทพัทธ์  งามโยธิน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
685
เด็กชายนพรุจ  กิจจารุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
686
เด็กชายนพรุจ  ศิริปุณย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
687
เด็กชายนพรุจ  หนูรูปงาม
ป.5
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
688
เด็กชายนภนต์  คูชลธารา
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
689
เด็กชายนภนต์  อภินทนาพงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
690
เด็กชายนภหิรัณย์  สถิรประภากุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
691
เด็กชายนภัทร  กังหลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
692
เด็กชายนภัทร  เหล่าวาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
693
เด็กหญิงนภัส  วุฒิวิวัฒน์ชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
694
เด็กหญิงนภัสนันท์  พุทธเกิด
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
695
เด็กหญิงนภัสนันท์  รวมศิริวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
696
เด็กหญิงนภัสรพี  พลเดช
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
697
เด็กหญิงนภัสวรรณ  อำไธสง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
698
เด็กหญิงนภัสสร  สว่างแจ้ง
ป.5
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
699
เด็กหญิงนภาพร  ลี่ดำรงวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
700
เด็กหญิงนภิสา  ฉลองวงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๒ ห้องป.๓/๑ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายนรภัทร  คุณาเรืองเดช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
702
เด็กชายนรภัทร  นิมิตรเกียรติไกล
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
703
เด็กชายนรวิชญ์  เกตุแก้วมณิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
704
เด็กชายนราวิชญ์  เขียนดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
705
เด็กชายนราวิชญ์  เผือนพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
706
เด็กหญิงนฤภร  วจีปิยนันทานนท์
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
707
เด็กชายนลทพัฒน์  ดำรงธรรมวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
708
เด็กหญิงนลินนิภา  ขำคล้า
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
709
เด็กชายนวนที  แหยมพรรนัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
710
เด็กหญิงนวพร  เกื้อเส้ง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
711
เด็กชายนววัต  กลิ่นงาม
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
712
เด็กชายนวิน  ขุนพินิจ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
713
เด็กชายนวิน  พัฒนจินดากุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
714
เด็กหญิงนะทสึมิ  บันโซโน
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
715
เด็กชายนัญฌากร  ภณฤทธิ์นวิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
716
เด็กหญิงนัฐชนก  ธุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
717
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
718
เด็กชายนัทธ์ณเชฏฐ์  วชิรคพรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
719
เด็กชายนัทธพงศ์  อ่าวแก้ว
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
720
เด็กชายนัธทวัฒน์  เกริกอำไพสุรกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
721
เด็กหญิงนันฎา  ทรัพย์เรือง
ป.5
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
722
เด็กหญิงนันท์นภัส  คว้าพงศ์ไพฑุรย์
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
723
เด็กหญิงนันท์นภัส  เจียรพงษ์
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
724
เด็กหญิงนันท์นภัส  นาวีระ
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
725
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปุงคานนท์
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
726
เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดแถม
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
727
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิริยะวัฒนา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
728
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีมุข
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
729
เด็กชายนันทพัทธ์  เคหะดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
คณิตประถม
730
เด็กหญิงนันทภัค  แสงจินดา
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
731
เด็กหญิงนันทยา  จันทลักขณา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
732
เด็กชายนันทวิธู  พนาพิทักษ์กุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
733
เด็กหญิงนันทิชา  ชมภูนุช
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
734
เด็กชายนันทิน  เจริญวัฒนา
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
735
เด็กหญิงนันธ์นภัส  วุฒิชัยประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๓ ห้องป.๓/๑๑ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายนันนนนน์  กังหันทอง
ป.5
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
737
เด็กชายนัยยวัสส์  ภิญโญชนม์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
738
เด็กหญิงนานา  สุกิโมโต้
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
739
เด็กหญิงนิจจังกานต์  สิมารัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
740
เด็กหญิงนิชนันทน์  ลู่เจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
741
เด็กชายนิฐิพัตร์  วรรณวาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
742
เด็กชายนิธาน  เรามานะชัย
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
743
เด็กชายนิธิวัตต์  ทรัพย์สินบูรณะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
744
เด็กชายนิพิฐพนธ์  พันธ์ชารี
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
745
เด็กหญิงนิรดา  ธีระรัตน์
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
746
เด็กหญิงนีรภา  เจริญบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
747
เด็กชายเนติภัทธ  เกิดสุภาพ
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
748
เด็กหญิงบรมัตถ์ธร กมลคติกร  ดำรงรัตน์
ป.5
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
749
เด็กชายบรรณวัฒน์  ลือชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
750
เด็กชายบรรณวิทิต  สะเกตุ
ป.6
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
คณิตประถม
751
เด็กชายบวรนันท์  เผด็จสุวันนุกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
752
เด็กชายบวรวิช  ประมวลญาติ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
753
เด็กหญิงบาจิกา  กาลลินกิล
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
754
เด็กหญิงบิลคิส เซีย  มูลตรีภักดี
ป.4
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
755
เด็กหญิงบุญธชา  ขวัญใจธัญญา
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
756
เด็กชายบุญยวีร์  ดีสุขสถิต
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
757
เด็กชายบุณยภู  บุญเจริญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
758
เด็กหญิงบุรัสกร  รุมรัตนะ
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
759
เด็กหญิงเบญญภา  พิมเสนา
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
760
เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
761
เด็กหญิงเบญญาภา  ศุภอาภานนท์
ป.5
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
762
เด็กชายปกป้อง  ธรรมบุตร
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
763
เด็กชายปฎิภาค  โคตรมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
764
เด็กหญิงปณาลี  เวชชาภินันท์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
765
เด็กหญิงปณิตา  ทองประศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
766
เด็กชายปณิธิ  ตั้งหมั่นกิจ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
767
เด็กหญิงปทิตตา  เนตรประสพสุข
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
768
เด็กหญิงปทิตตา  วงษ์ชาญ
ป.5
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
769
เด็กหญิงปนัดดา  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
770
เด็กหญิงปนัสนันท์  เชวงชวลิต
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๓ ห้องป.๓/๑๐ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายปพน  พลเรืองทอง
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
772
เด็กหญิงปพิชญา  คุ้มเมธา
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
773
เด็กหญิงปพิชญา  สิงห์อุสาหะ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
774
เด็กชายปภพ  รื่นภาค
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
775
เด็กชายปภังกร  โซวติเวชย์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
776
เด็กชายปภังกร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
777
เด็กชายปภังกร  มาแพ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
คณิตประถม
778
เด็กชายปภังกร  รังสีสัจจะ
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
779
เด็กชายปภังกร  ศิลาเจริญธนกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
780
เด็กชายปภังกร  อภิญญานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
781
เด็กหญิงปภัทร์สิริ  โต๊ะวิเศษกุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
782
เด็กหญิงปภา  ชัยตันติพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
783
เด็กชายปภาณ  เกียรติพันธุ์สดใส
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
784
เด็กหญิงปภาดา  รัตนนาคิน
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
785
เด็กหญิงปภาพินท์  ฮ้อศิริมานนท์
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
786
เด็กชายปรเมธ  ตันรัตนากร
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
787
เด็กชายปรรณ์  ปรีเปรม
ป.4
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
788
เด็กชายปรวัฒน์  เทศเอม
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
คณิตประถม
789
เด็กหญิงประติมา  อยู่เอียง
ป.5
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
790
เด็กชายประทานชัย  ตันคณิตเลิศ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
791
เด็กชายประภวิษณ์  โอภาสสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
792
เด็กหญิงประภัสสร  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
793
เด็กชายปรัชญ  กฤษดาภิธรานนท์
ป.5
โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี
คณิตประถม
794
เด็กหญิงปรัชญ์มญช์  ชลศิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
795
เด็กชายปรัชญ์สพล  ชัยอำนาจ
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
796
เด็กหญิงปรัชญาณี  ผลแก้ว
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
797
เด็กชายปราการ  พรวิริยางกูร
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
798
เด็กหญิงปรางค์นิภา  วิชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
799
เด็กชายปราชญ์  น้อยเคียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
800
เด็กหญิงปราญชลี  จันทร์วิเมลือง
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
801
เด็กชายปราณนต์  กาศสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
802
เด็กชายปรานต์  จันทนพันธ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
803
เด็กชายปรานต์  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
804
เด็กชายปริชญ์  ตุ้ยมา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
805
เด็กหญิงปริญ  ชื่นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๓ ห้องป.๓/๙ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายปริญ  มิตรารัตน์
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
807
เด็กหญิงปริญญภัทร  ธนะนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
808
เด็กหญิงปริญยดา  ศรีพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
809
เด็กชายปริณ  แสงวรรณ
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
810
เด็กหญิงปริม  ทรัพย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
811
เด็กหญิงปริยากร  สุริยนต์
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
812
เด็กชายปริวาส  ศิรินิคม
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
813
เด็กหญิงปริษฏา  ยิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
814
เด็กหญิงปรีชญา  เทวานฤมิตรกุล
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
815
เด็กหญิงปรียากร  คงพิพิธ
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
816
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปิ่นประภา
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
817
เด็กชายปฤษฎี  ราชแพทยาคม
ป.5
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
818
เด็กชายปลวัชร  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
819
เด็กหญิงปลายญดา  กุลไพจิตร
ป.6
โรงเรียนไทยคริสเตียน
คณิตประถม
820
เด็กชายปวริศ  ปรีงาม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
821
เด็กชายปวริศร์  จินดาบุญเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
822
เด็กหญิงปวริศา  กีรติธรรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
823
เด็กหญิงปวริศา  ขวัญมงคล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
824
เด็กหญิงปวริศา  เตชะบุญเกียรติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
825
เด็กหญิงปวริศา  วงศ์บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
826
เด็กหญิงปวริศา  วีระอำไพพงศ์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
827
เด็กชายปวเรศ  ศิลาบุตร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
828
เด็กหญิงปวีณ์กร  เตรียมศิริวรกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
829
เด็กชายปวีร์  ชมภูพล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
830
เด็กหญิงปองกานต์  มาตระกูล
ป.4
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
831
เด็กชายปองคุณ  ศรีสังวาลย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
832
เด็กชายป้องคุณณ์  ล้วนวรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
คณิตประถม
833
เด็กชายปัญจ์  อภิชาติศักดิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
834
เด็กชายปัญชญา  บัวน้อย
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
835
เด็กชายปัญญชัญ  แตงว้า
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
836
เด็กชายปัญญวัฒน์  ศรีปัญจพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
837
เด็กหญิงปัณฑา  ห้าวหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
838
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สฤษฎ์ผล
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
839
เด็กชายปัณณฑัต  สรรพภาษิต
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
840
เด็กชายปัณณทัต  จิตรภักดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๓ ห้องป.๓/๘ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายปัณณทัต  พฤฒิวรกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
842
เด็กชายปัณณทัต  เมธาจรัส
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
843
เด็กชายปัณณทัต  วงศ์บางโพ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
844
เด็กชายปัณณที  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
845
เด็กหญิงปัณณธร  จีนหีต
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
คณิตประถม
846
เด็กชายปัณณธร  เดชศรี
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
847
เด็กชายปัณณธร  อนันต์กิตติเลิศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
848
เด็กชายปัณณรุจน์  พีรสกุลลักษณ์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
849
เด็กชายปัณณวัชร์  วัฒนะศรีพงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
850
เด็กชายปัณณวิชญ์  โกวิทวนาวงษ์
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
851
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีตระกูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
852
เด็กชายปัณณวิชญ์  สิริปกรณ์ชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
853
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุพรรณวรรษา
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
854
เด็กชายปัณณวิชญ์  อัศวรุ่งเรืองชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
855
เด็กชายปัณณสรณ์  ธัญลักษณ์ภาคย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
856
เด็กชายปัณณ์  ผาณิตพิเชฐวงศ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
857
เด็กหญิงปาณนาถ  อิงคบารมี
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
858
เด็กชายปาณัท  สมคิดสรรพ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
859
เด็กชายปาณัสม์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
860
เด็กหญิงปาณิศา  สว่างสุรีย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
861
เด็กหญิงปาณิสรา  เกื้อสกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
862
เด็กหญิงปาณิสรา  โฆษิตสุรังคกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
863
เด็กหญิงปาณิสรา  มุสตาฟา
ป.5
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
864
เด็กหญิงปาณิสรา  อมรเมฆพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
865
เด็กชายปานปรีย์  สิตะโปสะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
866
เด็กหญิงปานภากร  กมลนันทิน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
867
เด็กหญิงปานมาตา  ประภากรมาศ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
868
เด็กหญิงปานรดา  จิตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
869
เด็กชายปารเมศ  ยศอินทร์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
870
เด็กชายปาริตถ์  ชาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
871
เด็กชายปิยพัทธ์  โอปิลันธน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
872
เด็กหญิงปิยะดา  แพรเทพ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
873
เด็กหญิงปิยะพัชร  พ่อยัน
ป.5
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
874
เด็กชายปิยะวัฒน์  ทู้ไพเราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
875
เด็กชายปิยังกูร  จูฑะสุวรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๓ ห้องป.๓/๗ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายปิยากร  แย้มโพธิ์ใช้
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
877
เด็กชายปุญญธร  นิธิธนิยเมธากร
ป.6
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
878
เด็กชายปุญญพัฒน์  ไชยเรืองกิตติ
ป.5
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
คณิตประถม
879
เด็กหญิงปุญญาดา  ชัยจันทร์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
880
เด็กชายปุญญาวิช  ศรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
881
เด็กหญิงปุณณดา  อภิดิษยภานุ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
882
เด็กหญิงปุณณภัสสร  ทรงสุโรจน์
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
883
เด็กชายปุณณัช  เธียรวณิชพันธุ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
884
เด็กหญิงปุณยนุช  สินสวัสดิ์มงคล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
885
เด็กหญิงปุณยภัทร์  ประมวลกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
886
เด็กหญิงปุณยวีร์  วิศวาจารย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
887
เด็กชายปุณยวีร์  อริยกิตติวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
888
เด็กหญิงปุณรณัตย์  รติชนิยกุล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
889
เด็กหญิงปุณรดา  สกุลรุจา
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
890
เด็กหญิงปุณิกา  เอื้อจิตร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
891
เด็กชายปุริม  แซ่เจน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
892
เด็กชายปุลกิต  อาจเดช
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
893
เด็กชายปูรณ์  เลิศลักษณ์ปรีชา
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
894
เด็กชายเป็นไท  ขยันกิจ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
895
เด็กหญิงเปมิกา  วราสภานนท์
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
896
เด็กชายเปรม  นวลรัตนตระกูล
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
897
เด็กหญิงเปรมฌาย์  ภูมมะภูติ
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
898
เด็กหญิงเปรมบุญธกานต์  บุญญาธนานันต์
ป.5
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
899
เด็กหญิงเปรมปวีณ์  ชีวะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
900
เด็กหญิงเปรมยุดา  ภาณุมาศตระกูล
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
901
เด็กหญิงโปรดปราน  คงชาตรี
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
902
เด็กหญิงไปรยา  ชุติมาชูทิศ
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
903
เด็กชายพงศ์ชณฐ์  อินนาคกูล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
904
เด็กชายพงศ์พัศ  อภินรเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
905
เด็กชายพงศ์วรินทร์  ทวีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
906
เด็กชายพงศ์วรุตม์  ยิ้มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
907
เด็กชายพงศ์หฤษฎ์  ธราอัมพวัน
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
908
เด็กชายพงษ์ชัยวัฒนะ  เดชะขจรปัญญา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
909
เด็กชายพงษ์ประภัสร์  วาศภูติ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
910
เด็กชายพงษภัทร  วาณิชย์ไพศาล
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๓ ห้องป.๓/๖ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กชายพชร  คุณประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
912
เด็กชายพชร  แจ้งยอดสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
913
เด็กชายพชร  เต็มภัทราโชค
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
914
เด็กชายพชร  ธาคากิ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
915
เด็กชายพชร  พรหมชัย
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
916
เด็กชายพชรวินท์  จรรยา
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
917
เด็กชายพณภีมท์  ตั้งวรรณวิทย์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
918
เด็กชายพนธกร  เข็มหนู
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
919
เด็กหญิงพนิตพร  สังขสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
920
เด็กชายพบธรรม์  จันทร์จิเรศรัศมี
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
921
เด็กหญิงพรกมล  จิวะวัฒนาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
922
เด็กหญิงพรชนก  หลิมศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
923
เด็กหญิงพรณภัทร  สงวนนวล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
924
เด็กหญิงพรทิพย์  สวนใจดี
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
925
เด็กหญิงพรธิดา  อภิรักษ์คุณวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
926
เด็กหญิงพรนภา  นารายพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
927
เด็กหญิงพรนัชชา  เนรมิตร
ป.5
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
928
เด็กหญิงพรปวีณ์  ทินกรศรีสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
929
เด็กหญิงพรปวีณ์  เมธางกูร
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
930
เด็กหญิงพรปวีร์  ยี่ทอง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
931
เด็กชายพรภวิษณ์  ประเสริฐศรีศิริ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
932
เด็กหญิงพรรณธร  สหบรรเทิงศิลป์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
933
เด็กหญิงพรรณวดี  อภิวาทน์วิทยะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
934
เด็กชายพรรวินท์  ชินอมรพงษ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
935
เด็กชายพรรวินท์  ตติยบัณฑิตสกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
936
เด็กหญิงพรรวินท์  ฤทธิชัย
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
937
เด็กหญิงพรรษชล  แมนมนตรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
938
เด็กชายพรฤทธิ์  แซ่เจียง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
939
เด็กหญิงพรลาภิณ  สวัสดิบุตร
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
940
เด็กหญิงพรวฤณ  วราอุบล
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
941
เด็กหญิงพรสวรรค์  พรสวรรค์วงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
942
เด็กหญิงพรหมพิริยะ  ประสิทธิ์สม
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
943
เด็กชายพรหมมินทร์  เกตวัฒนานิธิพร
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
944
เด็กชายพระนาย  หนูน้อย
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
945
เด็กหญิงพริมา  สุระดรุณศรี
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก (อาคาร ๒) ชั้น ๓ ห้องป.๓/๕ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงพรีมาดา  วุฒิชัยประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
947
เด็กชายพล  ศีลวัตกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
948
เด็กชายพลภัทร  เริ่มรักษาชัยกุล
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
949
เด็กชายพลวรรธน์  ชุติรัตนโรจน์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
950
เด็กชายพลวรรษ  ทัศศรี
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
951
เด็กชายพลวัฒน์  สุวรรณขจิต
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
952
เด็กชายพลวัต  เข็มแซมเกษ
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
953
เด็กชายพลวิชญ์  ทำเนาว์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
คณิตประถม
954
เด็กหญิงพลอยนารา  นิธิปกรณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
955
เด็กหญิงพลอยฟ้า  แก้วศรีทองธาดา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
956
เด็กชายพลัฎฐ์  อุยะธำรงสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
957
เด็กหญิงพลัฏฐ์ชา  ศรียาภัย
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
958
เด็กชายพศิน  จันธเรศ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
959
เด็กชายพศิน  ปรีชา
ป.5
โรงเรียนดรุณพัฒน์
คณิตประถม
960
เด็กชายพศิน  สัมมาเลิศ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
961
เด็กชายพสิษฐ์พศ  จารุอาภรณ์ประทีป
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
962
เด็กชายพสิษฐ์  ชินสุวรรณพานิช
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
963
เด็กชายพสิษฐ์  เลาหนราทิพย์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
964
เด็กชายพสิษฐ์  สุนทรพินิจกิจ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
965
เด็กชายพสิษฐ์  หวังนิตย์สุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
966
เด็กหญิงพอเพียง  ผลุงกระโทก
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
967
เด็กชายพอเพียง  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
968
เด็กหญิงพอฤทัย  วิริยะภาค
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
969
เด็กหญิงพอหทัย  วิริยะภาค
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
970
เด็กหญิงพัชรพร  เพชรา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
971
เด็กหญิงพัชรพร  สร้อยยุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
972
เด็กชายพัฒนแสง  พินิจพิชิตกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
973
เด็กหญิงพัฒพิชญ์สา  โสภณธรรมพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
974
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เปรมะอิทธิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
975
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แสนกลาง
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
976
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อุดมสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
977
เด็กชายพัณธวัสส์  ชีวะปริยางบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
978
เด็กชายพัทธดนย์  จิตติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
979
เด็กชายพัทธนันท์  เชยกลิ่นเทศ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
980
เด็กหญิงพัทรดา  ประมวลชัยกุล
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง (อาคาร ๑) ชั้น ๑ ห้องป.๒/๖ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายพันธกานต์  ถาวรศุทธิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
982
เด็กหญิงพันธิพา  ศรีสุธาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
983
เด็กชายพัสกร  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
คณิตประถม
984
เด็กชายพากร  จีนะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
985
เด็กหญิงพาขวัญ  เพชรหงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
986
เด็กชายพาคุณ  ติยะบุญชัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
987
เด็กชายพิจิตร  พดุงศิริ
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
988
เด็กหญิงพิชญ์นรี  ปึงศิริเจริญ
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
989
เด็กหญิงพิชญ์พัชชา  ตรีเนตร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
990
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พะสุรัมย์
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
991
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ว่องสิริกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
992
เด็กหญิงพิชญาฎา  องอาจวศินกุล
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
993
เด็กหญิงพิชญาภัค  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
994
เด็กหญิงพิชญาภา  ถาปาบุตร
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
995
เด็กหญิงพิชญาภา  เบ็ญจกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
996
เด็กหญิงพิชญาภา  วิทยวานิชย์
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
997
เด็กหญิงพิชญาภา  เอื้อปกรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
998
เด็กชายพิชญุตม์  ปรุงสิน
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
999
เด็กชายพิชญุตม์  ศุภเวที
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
1000
เด็กชายพิชญุตม์  อริยประยูร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1001
เด็กชายพิชญุตม์  เอื้อสกุลเกียรติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1002
เด็กหญิงพิชฎาณัฏฐ์  แก้วมุสิก
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
1003
เด็กชายพิชยพล  สูงสิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1004
เด็กหญิงพิชากานต์  สุพรรณจิตวนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
1005
เด็กหญิงพิชาพัทร์  พัฒณ์พิวรรษ
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
1006
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงศ์ศุภลักษณ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
1007
เด็กชายพิพัฒนพล  เกียรติสกุลวิไล
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
1008
เด็กชายพิภัช  โตสุโขวงศ์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
1009
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
1010
เด็กหญิงพิมพ์นารา  จารุพงษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
1011
เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุตังคานุ
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
1012
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พิศาลบุตร
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
1013
เด็กหญิงพิมพ์พีรดา  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนจารุวรรณ
คณิตประถม
1014
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรี  สุวรรณทัต
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
1015
เด็กหญิงพิมพ์ภัทร  รัตนโรจน์สกุล
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง (อาคาร ๑) ชั้น ๑ ห้องป.๒/๕ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
1017
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อธิบาย
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
1018
เด็กหญิงพิมพ์รดา  กมลเดชเดชา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
1019
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นิลรัตน์
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
1020
เด็กหญิงพิมพ์วลัญ  มีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
1021
เด็กหญิงพิยดา  งามเจริญสุขพร
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
1022
เด็กหญิงพิรญาณ์  อำไพธนากร
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
1023
เด็กหญิงพิรดาภร  วงศ์จันทา
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
1024
เด็กหญิงพิรพีชา  อุดมระติ
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1025
เด็กหญิงพิราอร  เลิศรัตนนนท์
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
1026
เด็กชายพิสิษฐ์ศรัณ  จิรธนาคุณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
1027
เด็กชายพิสิษฐ์  จิรทวีวงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1028
เด็กชายพิสิษฐ์  เจ้าพิทักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
1029
เด็กชายพิสิษฐ์  พันธุ์เพ็ง
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1030
เด็กชายพิสิษฐ์  พุฒพันธพงศ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1031
เด็กชายพิสิษฐ์  เลิศอัศววิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
1032
เด็กชายพิสิษฐ์  วรรณมโนมัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
1033
เด็กชายพิสิษฐ์  สิริวุฒิโสภณ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1034
เด็กชายพิสิษฐ์  สุวรรณธีรางกูร
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1035
เด็กชายพิสิษฐ์  อภินรเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
1036
เด็กชายพีรกร  ตรีจักรขจร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1037
เด็กชายพีรณัฐ  ทิศาปาโมกข์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1038
เด็กชายพีรณัฐ  ประชาจิตกุล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
1039
เด็กชายพีรณัฐ  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1040
เด็กชายพีรณัฐ  ศฤงคารภาษิต
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
1041
เด็กหญิงพีรดา  ขัตติยะ
ป.5
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
1042
เด็กหญิงพีรดา  พาแพง
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
1043
เด็กหญิงพีรดา  ศรีกฤษณ์
ป.4
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
คณิตประถม
1044
เด็กชายพีรบูรณ์  จินดาลัทธ
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
1045
เด็กชายพีรพงศ์  เตชะโสภณมณี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1046
เด็กชายพีรพล  ภานุทัศนาภร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1047
เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์สิริวิลาศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1048
เด็กชายพีรพัทธ์  เศรษฐีชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1049
เด็กหญิงพีรยา  แซ่เจีย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
1050
เด็กหญิงพีรยา  อัครปัญญาวิทย์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง (อาคาร ๑) ชั้น ๑ ห้องป.๒/๔ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กชายพีรวัส  จำจด
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1052
เด็กชายพีรวัส  จิรพัฒน์ธนารีย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1053
เด็กชายพีรวัส  รักษ์ไชติวงศ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1054
เด็กชายพีรวิชญ์  อินทรโม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1055
เด็กชายพีรวินท์  อธิประยูร
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1056
เด็กชายพีระณัฐ  อนุวงศ์วณิชย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
1057
เด็กชายพีรัชชัย  วิวัฒน์วิวิธชัย
ป.5
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
คณิตประถม
1058
เด็กชายพุฒิพงศ์  จิรเดชสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
1059
เด็กหญิงพุธิตา  พุฒดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
1060
เด็กชายพูนลาภ  เกษหอม
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1061
เด็กชายเพชร  โรจน์มหามงคล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1062
เด็กหญิงเพชรชมพู  เพียราธิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
1063
เด็กหญิงเพราะรัก  บูชนียพงศ์
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
1064
เด็กหญิงเพียงขวัญ  เอี่ยมโอภาส
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
1065
เด็กชายเพียงพระคุณ  มีจินดา
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
1066
เด็กชายเพียรธรรม  ธรรมสโรช
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1067
เด็กหญิงแพรวา  นรากรมังคลา
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
1068
เด็กหญิงแพรวา  แพเจริญ
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
1069
เด็กชายฟ้าใต้  ธนวงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
1070
เด็กหญิงภคพร  เชื่อมชิต
ป.6
โรงเรียนจารุวรรณ
คณิตประถม
1071
เด็กชายภควรรษ  ขำดี
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
1072
เด็กชายภพธรรม  ตั้งแต่ง
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
1073
เด็กหญิงภภรกุล  พฤฒิธรรมกูล
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1074
เด็กหญิงภรณ์ไพลิน  พัฒนะชัยดำรงค์
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
1075
เด็กหญิงภรภัทร  เสาสูง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
1076
เด็กหญิงภริม  ปันทวังกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
1077
เด็กชายภริลพัจ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
1078
เด็กหญิงภวรัญชน์  พิสิฐพงศ์ภากร
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1079
เด็กหญิงภวริศา  ลิมป์ชนาภา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
1080
เด็กชายภวัต  ช่อมะลิ
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
1081
เด็กชายภวัต  รุ่งรัศมี
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1082
เด็กชายภวัต  สมใจนึก
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
1083
เด็กชายภวิศ  พฤฑฒิกุล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1084
เด็กหญิงภัคกร  จิตต์อนงค์
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
1085
เด็กหญิงภัคจิรา  อนันต์อิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง (อาคาร ๑) ชั้น ๒ ห้องป.๒/๘ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงภัคพร  ุอุสาหะ
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
1087
เด็กชายภัคพล  ลิ่มกังวาฬมงคล
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
1088
เด็กหญิงภัคภร  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1089
เด็กหญิงภัควลัญช์  ชยะสุนทร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
1090
เด็กหญิงภัควลัญช์  เสริมบุญยสุข
ป.6
โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี
คณิตประถม
1091
เด็กชายภัคศรัณย์  องค์เจริญวุฒิ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
1092
เด็กชายภัฏ  วงศ์รุจิราวาณิชย์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1093
เด็กหญิงภัณฑิรา  โพธิ์หิรัญ
ป.5
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
1094
เด็กหญิงภัณฑิรา  เล่งระบำ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
คณิตประถม
1095
เด็กหญิงภัณฑิลา  ตั้งสุนทรขัณฑ์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
1096
เด็กหญิงภัณฑิลา  อยู่ยงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
1097
เด็กหญิงภัทธิ์นที  พงษ์ชู
ป.5
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
1098
เด็กชายภัทรกร  ลันโทมรัตนะ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1099
เด็กหญิงภัทรกร  สุยะสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
1100
เด็กหญิงภัทรชญานิษฐ์  คำภา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
1101
เด็กหญิงภัทรชนก  สีโม
ป.4
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
1102
เด็กชายภัทรดนัย  แสงรัตนายนต์
ป.4
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
1103
เด็กชายภัทรพล  เจริญสุขโสภณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1104
เด็กชายภัทรพล  เจียรกาลกุล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
คณิตประถม
1105
เด็กชายภัทรพล  ในทอง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
1106
เด็กชายภัทรพล  ปู่สีแสงอ่อน
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
1107
เด็กชายภัทรพล  พรหมฤทธิเดชา
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
1108
เด็กชายภัทรพล  เหล็กดี
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
1109
เด็กชายภัทรรัฏฐ์  ฮุนพงษ์สิมานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
1110
เด็กชายภัทรวิน  เอี่ยมสุโร
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1111
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ผกามาศ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
1112
เด็กหญิงภัทรียา  พัฒนาพรชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1113
เด็กหญิงภัทรียา  ศรีทิพย์สุโข
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
1114
เด็กหญิงภัทรียา  อาภรณ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
1115
เด็กชายภากร  จิตต์สว่างดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1116
เด็กชายภาคภูมิ  คงสุทธิ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1117
เด็กชายภาคิน  ไชยประณิธาน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
1118
เด็กชายภาคิน  ภควัตศิตานนท์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1119
เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองยาน
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
1120
เด็กหญิงภาทริชา  ฤกษ์นิมิตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง (อาคาร ๑) ชั้น ๒ ห้องป.๒/๗ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงภานิชา  สวางคพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
1122
เด็กชายภานุวัฒน์  เลี้ยวไพศาล
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
1123
เด็กชายภาวัช  จิรนิรามัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1124
เด็กชายภาวิศ  พิรทุสรชัย
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
1125
เด็กชายภาสวิชญ์  กุลแก้วกรพินธ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1126
เด็กชายภาสวิชญ์  พฤกษ์โสภณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1127
เด็กหญิงภิญญดา  ธัญญวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
1128
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพิ่มศิริพัฒนะ
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
1129
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เอื้ออมรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1130
เด็กหญิงภิรญา  กุลภรณ์อภิชา
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
1131
เด็กชายภีภากร  ทรัพย์เหลือหลาย
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1132
เด็กชายภีมพล  ปฏิภาณจำรัส
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1133
เด็กชายภีมม์  พุทธพงศ์วิไล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
1134
เด็กชายภูชนะ  คำนามะ
ป.6
โรงเรียนสิบสองวิทยา
คณิตประถม
1135
เด็กชายภูดิศ  เชาวน์เลิศเสรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
1136
เด็กชายภูดิศ  เต็มสุนทร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
1137
เด็กชายภูตะวัน  กุลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1138
เด็กชายภูตะวัน  เชาว์ดีเลิศ
ป.4
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
1139
เด็กชายภูธดา  ภู่ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1140
เด็กชายภูเบศ  วงศ์หิรัญ
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
1141
เด็กชายภูพิทักษ์  เปลี่ยนปาน
ป.5
โรงเรียนศุภวรรณ
คณิตประถม
1142
เด็กชายภูภัชณ์  วัชรพล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
1143
เด็กชายภูม  เสนานุตร
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
1144
เด็กชายภูมิธรรม  ขยันกิจ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1145
เด็กชายภูมินันท์  หยิ่งยิ่งเจริญ
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
1146
เด็กชายภูมิพัฒน์  ณัฐมหหาธนานันท์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
1147
เด็กชายภูมิพัฒน์  ตั้งจิตรเจริญ
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
1148
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุดดา
ป.4
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
1149
เด็กชายภูมิพัฒน์  ศักดิ์กุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
1150
เด็กชายภูมิพัฒน์  สิริชยานุกุล
ป.5
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
1151
เด็กชายภูมิไพฑูรย์  ตุงคเศรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
1152
เด็กชายภูมิรพี  ไทยนิยม
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1153
เด็กชายภูมิศาสตร์  มากเจริญผล
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
1154
เด็กหญิงภูมิอินทรา  ปาตัก
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
1155
เด็กชายภูรวิช  มณีเมธกุล
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง (อาคาร ๑) ชั้น ๒ ห้องป.๔/๗ โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กหญิงภูริชชา  บวรรัตนชัย
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
1157
เด็กหญิงภูริชญา  ทุมนัส
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตประถม
1158
เด็กชายภูริณัฐ  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1159
เด็กชายภูรินทร์  จูดคง
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
1160
เด็กชายภูรินทร์  สมบัติธนสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
1161
เด็กชายภูรินาท  สวนดอก
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
1162
เด็กชายภูริพงษ์  ศรีวนิชย์
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
1163
เด็กชายภูรี  ศรัทธาบุญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
1164
เด็กชายภูวดล  ธรรมวิมุตติ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1165
เด็กชายภูวเดช  บรรณาการ
ป.5
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
1166
เด็กชายภูวเดช  สุรณากรณ์ชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
1167
เด็กชายภูวิศ  วัฒนชีวโนปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
1168
เด็กชายภูสิษฐ์  อภิวัฒน์ตั้งสกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
1169
เด็กชายมงคล  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนลาซาล
คณิตประถม
1170
เด็กหญิงมณีวรรณ  ปัญญาวรนาถ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
1171
เด็กชายมนกร  จักษ์เมธา
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
1172
เด็กชายมนต์ภัทร  ยอดชมภู
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
1173
เด็กหญิงมนพร  ตั้งทางธรรม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม