ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 2

ณ ป 4/1 อาคารเพชรไพลิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกณิศา  สายเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  ทาทำนุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  แม้นพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
4
เด็กชายกนกพล  อุปติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
5
เด็กชายกมลภพ  ยศนันท์
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรกช  ถิ่นบาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
7
เด็กชายกรวิทย์  แจ้งถิ่นป่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธุ์เขียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญารัตน์  รอดคงสินธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
10
เด็กชายกันต์ดนย์  พร้อมพลากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินสละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัลยา  อรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  นนธิสรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกิ่งเพชร  ภูมิม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติพงษ์  วรศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกุลธิดา  ชูศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกุลพัชร  พรมธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเกศราภรณ์  จินเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
19
เด็กชายเกียรติวงศ์  เจนเจตวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงขนมน  พัฒนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงขนิษฐา  บัวสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงขวัญจีรา  บุญกมุติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
23
เด็กชายจตุพร  ฉวีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิดาภา  วิเชียรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจินต์จุฑา  พงษ์รื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิรัชยา  นาควัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิรัชยา  เหล่าลูกอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
28
เด็กชายจิรายุ  ทองพิกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจีรนันท์  เพชรเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจุฑามาศ  คลุ่ยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงฉันทิกา  โพธิพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชญาณี  สีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชญานิศ  แป้นน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
34
เด็กชายชนาธิป  พิมนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชมพูนุท  เมืองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 2

ณ ป 4/2 อาคารเพชรไพลิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชลธิชา  ชำนิเขตรการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชลธิชา  พันธุ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชลนิชา  ยี่สุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชัญญา  สะราคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชุตินันท์  วิวิตเสวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงญาณิศา  งามวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงญาณิศา  ชินอาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
43
เด็กชายฐิติกร  จงเกษกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงฐิติพร  มหาชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
45
เด็กชายณภัทร  วชีระสูตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณภัทร  สอนจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อู่สิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐกานต์  โสมสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐณิชา  เนื่องวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีอชูรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐนนท์  มั่งคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิ์ดง
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐนิกา  สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐพล  ชังชั่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐพัชร์  ภีระจิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
56
เด็กชาย๊ณัฐภาส  ระเบ็ง
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฐวัชร  กะมะละคร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณิชานัณฐ์  ตั้งมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
59
เด็กชายดิฐพงษ์  วงษ์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงตรีชฎา  รงค์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงทตวรรณ  สัมพันธ์อภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
62
เด็กชายทักษ์ดนัย  เรืองประชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
63
เด็กชายทักษิมันต์  บูชาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงทิวาพร  วรโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
65
เด็กชายเทวินทร์  สุหงษ์สา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
66
เด็กชายแทนธัญญ์  วงษ์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
67
เด็กชายธนกฤต  ธรรมสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงธนภร  รู้อยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
69
เด็กชายธนภูมิ  ปรีชาจารย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธนรัตน์  จงเขตกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 2

ณ ป 4/3 อาคารเพชรไพลิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนวัฒน์  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธนัชพร  ประทานแก้ว
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
73
เด็กชายธนากร  ว่องวิการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธัญชนก  ทวีกสิกรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธิดาวัลย์  วิหก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงธิติวรรณ  บุญเกษสุรพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
79
เด็กชายนพวินท์  วงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนวพร  จักร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนัชชนันท์  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
82
เด็กชายนันทิพัฒน์  โป่งแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนิรชา  จิอู๋
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงนิศารัตน์  ชมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงบุญณิสา  ทุมากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงบุณยวีร์  ดำดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์บุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
88
เด็กชายปภาวิชญ์  เศรษฐเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
89
เด็กชายประสิทธิ์พร  ยงเขตรกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปราณปรียา  ทับทาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปริฉัตร  พลวนอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงปวีณ์ริศา  สว่างจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปัทมา  ชมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปาณิศา  อ่อนจู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
95
เด็กชายปิติพงษ์  อ่ำดอนกลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
96
เด็กชายปิยพนธ์  หัสแดง
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปุณยพศวีร์  อินสว่าง
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
98
เด็กชายพณวรรธน์  ทะแวนสาริกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพลอยนภัตร  สมรูป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
100
เด็กชายพสธร  ภู่ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพอฤดี  วิทยารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพัชญ์ณิชชา  กรลิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพัชนันท์  ดาใจคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
104
เด็กชายพัทธดนย์  สิงห์เวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพิชชานันท์  นันทะโกมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 2

ณ ป 4/4 อาคารเพชรไพลิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพิดารัตน์  รักษากลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
107
เด็กชายพิภู  วัฒนเกษกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เหล่าคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
109
เด็กชายพีรัลวิชญ์  เสาวมาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
110
เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงเพชรธัญณา  แข็งเขตการณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงแพรวพิชชา  วังสีราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
114
เด็กชายภควัชร  สุวาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
115
เด็กหญิงภัทราพร  กลางสุพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงภัทราวรรณ  กุลมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงภิญญดา  โทนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
118
เด็กชายภูมินทร์  ประทุมแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
119
เด็กชายภูวิศ  เพ็ญเขตรกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
120
เด็กชายภูวิศ  แย้มหนองเต่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
121
เด็กหญิงมนสิชา  บุตรดอน
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงมัญทิรา  อินทจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงมินตรา  แสงตะคร้อ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
124
เด็กหญิงมินนิม  มากมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
125
เด็กหญิงเมทิณี  อินทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
126
เด็กหญิงเมธาวดี  พุ่มห้วยรอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
127
เด็กหญิงเมษยา  เชยชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
128
เด็กชายยุทธภูมิ  ธุสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
129
เด็กชายรชยศ  เจริญพะกุไพศาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงรพีพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
131
เด็กชายรังสิโชติ  อรวรรณ มาทีฆะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
132
เด็กชายรัฐภูมิ  หมีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
133
เด็กหญิงรินลดา  พะระนะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
134
เด็กหญิงลลิตา  ลินทอง
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คงเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
136
เด็กหญิงวรดา  ห่างภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงวรวลัญช์  ว่องวิการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
138
เด็กชายวัชรสาร  กลิ่นสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
139
เด็กหญิงวันวิสา  วิทยารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
140
เด็กหญิงวิมลศิริ  งามชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 2

ณ ป 4/5 อาคารเพชรไพลิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงวิยดา  อุ่นผาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
142
เด็กหญิงวิลาวัณย์  คำสมจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
143
เด็กชายวิศิษฎ์  คำสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
144
เด็กชายวุฒิภัทร  พานิชประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงศศิชา  เชตุสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
146
เด็กหญิงศศิชา  อิ่มรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
147
เด็กหญิงศศิประภา  ทิพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
148
เด็กหญิงศศิพิมพ์  แตงทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
149
เด็กชายศักดิ์ระพี  ประชุณหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
150
เด็กหญิงศิรธดา  รอดหนิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
151
เด็กชายศิรภัทร  บูรพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
152
เด็กชายศิรภัสสร  นิลสาตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
153
เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรัณย์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
154
เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์ขุน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
155
เด็กชายศิวกร  ธานีตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
156
เด็กหญิงศิวาพร  ทองลิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
157
เด็กชายศุภกฤต  แจ่มสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
158
เด็กชายศุภกฤต  บรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
159
เด็กชายศุภวิชญ์  พันธุยี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
160
เด็กชายศุภสิน  ศรีฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
161
เด็กหญิงศุภาพร  เหล่าเมืองกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
162
เด็กชายสิทธิชัย  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
163
เด็กชายสิทธิพล  ทัศจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
164
เด็กหญิงสิรินทรา  ปัดชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
165
เด็กหญิงสิริภรณ์  ฉัตรสุริยากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสิริยากร  นาคอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลานสัก
คณิตประถม
167
เด็กหญิงสุกฤตา  ปิ่นทศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
168
เด็กชายสุขสรรณ์  วิมุติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสุทธิตา  อินสรรค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
170
เด็กชายสุทธิภัทร  เกษมณีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
171
เด็กชายสุธี  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
172
เด็กหญิงสุธีมนต์  อนันตวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
173
เด็กหญิงสุพิชชา  เจตเขตการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
174
เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
175
เด็กหญิงโสภานุช  อินต๊ะอุ่นวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 2

ณ ป 4/6 อาคารเพชรไพลิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงอนุสรา  ต่ายหัวดง
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงอภิชชาดา  วงษ์ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
178
เด็กหญิงอภิชญา  ทองหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
179
เด็กหญิงอรกานต์  สั่งสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
180
เด็กหญิงอรอุมา  เขตรกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
181
เด็กหญิงอริสา  สังข์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
182
เด็กหญิงอลิชา  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
183
เด็กหญิงอัญชิสา  ปัทมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
184
เด็กชายอัมรินทร์  บุตรสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
185
เด็กหญิงอามานี่ คาเรน  บัวบาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
186
เด็กหญิงอารยา  ลำพึงกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
187
เด็กหญิงอินทิรา  รูปปัทม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
188
เด็กหญิงอุษามณี  ชัยผัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
189
เด็กชายเอกวิทย์  บุญกมุติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
190
เด็กหญิงะนภรณ์  คฤหปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
191
เด็กชายิิอนุชา  ปิยะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 2

ณ ป 6/1 อาคารเพทาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
192
เด็กชายกชธนณัฐ  พันธุ์เขียน
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกชพร  คุณาพลเทวินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงกนกพร  ขวัญเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงกนกวรรณ  บิณฑวิหค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงกนกวรรณ  ลำหัสแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงกมลชนก  อินทพาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงกมลพรรณ  เนียรภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงกมลวัลย์  ผาวิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงกรรณิกา  พินิจเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
201
เด็กชายกรวิชญ์  แย้มหนองเต่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ปาลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวกลั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เงินแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
205
เด็กชายกันตพัฒน์  วิเชียรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
207
เด็กชายกิตติกรณ์  นฤคนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงกุลชญา  วัฒนเกษกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงกุลนาถ  ต่วนเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงเก็จมณี  ทุมาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงเกศรินทร์  วรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
212
เด็กชายเกษมสุขสันต์  เกษมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงขวัญจิรา  ศุภเกษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงขวัญหทัย  กันทัศน์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงเข็มอักษร  ทองประเทือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
216
เด็กชายคณาชาติ  นวลนุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
217
เด็กชายจักรกฤษณ์  มีสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงจารุวรรณ  เมืองนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงจารุวรรณ์  บุตรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
220
เด็กชายจิณณะณัฎฐ์  ยิ้มจำรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงจิดาภา  ทบพวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงจิตติภัทรา  โทนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงจีรณา  มังกรแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
224
เด็กชายฉันทัช  โพธิพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงชนกานต์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงชนมน  สุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 2

ณ ป 6/2 อาคารเพทาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กชายชนาธิป  ทิพย์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
228
เด็กชายชเนนทร  แจ่มฟ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงชมพูนุท  ระบอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงชมพูนุท  เลากสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงชลิตา  นนท์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
232
เด็กชายชวกร  ทวีกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงชวพร  ทาคำสุข
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
234
เด็กชายชัยภัทร  ศรีทัศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงชาดา  กล้ากสิกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
236
เด็กชายชิษณุพงศ์  นวกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์กลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอี่ยมจิตคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุขสบาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงญาณิศา  พันธุยี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงญาณีนุช  แจ้งแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงฐนิดา  กสิการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงฐิติชญา  ไชยคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
244
เด็กชายฑิวากร  สุภบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงณฐพร  ระวิวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงณฐพร  อินต๊ะอุ่นวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
247
เด็กชายณภัทรพงษ์  กะระวะสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
248
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เผ่าคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
249
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มูลเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงณัฎฐกมล  คลุ่ยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงณัฐกฤตา  บ่อพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีขำ
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงณัฐชยา  แสงกฤษสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงณัฐฏ์ชนก  โชติธนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงณัฐณิชา  สิบแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงณัฐทิชา  อุดมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงณัฐธยาน์  อัครภัคพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปาลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงณัฐธิดา  เสลานา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 2

ณ ป 6/3 อาคารเพทาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กหญิงณัฐนรี  ดิษเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงณัฐนันท์  ผลเอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
วิทย์ประถม
264
เด็กชายณัฐพงษ์  กุสุโมทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
265
เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
266
เด็กชายณัฐพล  บุญชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
267
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ม่วงภู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
268
เด็กชายณัธฐ์นนท์  สุดเขตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณิชากานต์  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณิชาวี  พากเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
271
เด็กชายเดชาธร  เฟื้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงต้นรัก  มุธิตา
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
273
เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
274
เด็กชายเตชิต  คงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
275
เด็กชายเถกิงศักดิ์  ขุนพิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
276
เด็กชายทวีสิน  กลิ่นรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงทิพย์สุดา  นาคสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงทิพวรรณ  พันธ์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
279
เด็กชายแทนคุณ  แมลงภู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
280
เด็กชายธนกร  กุสุโมทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
281
เด็กชายธนกฤต  หอมหวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงธนพร  ทองยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
283
เด็กชายธนพล  จีระดิษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงธนภรณ์  ปักการะโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงธนมวรรณ  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
286
เด็กชายธนวันต์  นิ่มพระยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
287
เด็กชายธนัชพร  เตยหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
288
เด็กชายธนินท์ธร  ปู่สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
289
เด็กชายธนิสร  ทองวิชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
290
เด็กชายธรรมนูญ  มานะกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงธัญชนก  เจตกสิกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนคล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงค์โอษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงธัญญาพร  วงษ์เวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงธันจิรา  ม่วงภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 2

ณ ป 6/4 อาคารเพทาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
297
เด็กหญิงธันยรัตน์  วงศ์พึ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงธาริษา  จันทรังษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงธิดารัตน์  เกิดโมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
300
เด็กชายธีรโชติ  ราสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
301
เด็กชายธีรภัทร  ปานเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
302
เด็กชายธีรสิทธิ์  น้ำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงนพภัสสร  เทียมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงนภัทร  อ่ำสุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงนภัสกร  ใบเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงนภาวดี  น้อยหวอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
307
เด็กชายนรภัทร์  สำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
308
เด็กชายนฤดม  ปัทมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงนฤมล  ขยันการนาวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงนฤมล  ไทยขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงนฤมล  ม่วงกันกิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงนวรัตน์  ภูเหม็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงนัทธ์ทฌา  ทุมากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ปานมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
315
เด็กชายนันทภพ  จิตรปลื้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงนาถตะวัน  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
317
เด็กชายนาวา  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
318
เด็กชายนิชภูม  ตุรงคราวี
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงนุชจรินทร์  สุพลจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงบงกชกร  ครุธพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงบุญญารัก  ศรลัมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงบุลภรณ์  เรืองโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงเบญญาภา  วินทะไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงเบญญาภา  สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
325
เด็กชายปกป้อง  นิลยี่เรือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงปทิตตา  รักเกียรติเผ่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงปภัชชา  พรศิรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงปภาดา  แพ่งพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ดาวดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงปราณปริยา  แกล้วการไถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงปรายธัญวา  ชูประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 2

ณ ป 6/5 อาคารเพทาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กชายปริญญา  แยบเขตรการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงปรียาภัทร  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงปลายฝน  สีกาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงปลีณา  ดิษประภัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงปวิชญาดา  เพ็ญเขตรวิทย์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
337
เด็กชายปัชญาภัทร  เกษจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
338
เด็กชายปัญญา  สาสิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงปัณฑิตา  คุ้ยสุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
340
เด็กชายปัณณวัชร์  จิรากรศิรโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงปาจรีย์  รักเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
342
เด็กชายปิยพัทธ์  หัสแดง
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
343
เด็กชายปิยะวัชร์  กุดแยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงปิยาภรณ์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
345
เด็กชายปุญญพัฒน์  อังกินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
346
เด็กชายปุณญพัชญ์  มณีกระจ่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงปุณณภา  ฤทธิ์บุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงปุณยภา  วรรณภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงเปมิกา  พรายอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
350
เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพชรวรรณ  ชื่นนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพนิดา  ม่วงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
353
เด็กชายพรดำรงค์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพรพรรณ  ลาวิลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงพรพิมล  วงษ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพลอยฟ้า  สาเสน
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงพศิกา  กุลพรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงพัชชา  พัฒนวรเวคิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพัชรดา  เฟื้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงพัชรพร  ยิ้มหนองเต่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงพัชรพร  ว่องเกษการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
362
เด็กชายพัชรพล  พงศ์ชีวะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงพัฎชรดา  สาระมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงพัณณิตา  แจ้งถิ่นป่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
365
เด็กชายพัทธ์นันท์  อภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
366
เด็กชายพัลลภ  หัสแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 2

ณ ป 6/6 อาคารเพทาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
เด็กชายพัสกร  ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงพิชชาภา  งามขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงพิชญาภา  กล่ำน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
370
เด็กชายพิชญุตม์  รักเขตรวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงพิณฑกานต์  จำปีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
372
เด็กชายพิตติธาดา  กำเหนิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วัตุยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  เชียวเกตวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงพิมพ์วดี  รุ่งวัฒนภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
377
เด็กชายพิริยพงศ์  ศรลัมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงพีชรีพร  ตั้งเชยวิไล
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงพีรดา  รอดหนิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หาญสาริกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงภณิชชา  ปิยะศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
383
เด็กชายภวิชช์  กาญจนดุษฎี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงภัทรธิดา  โชคชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงภัทรสุดา  เจริญนาวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงภัทราพร  วิริยะพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงภัทราภรณ์  กระจิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธรรมโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงภิคัมพร  นาคกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
391
เด็กชายมงคล  รู้อยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงมณฑิรา  เริงกสิวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงมณิสรา  แป้มพยอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงมริสรา  ประสิทธิเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงมิ่งมงคล  ชะเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงเมธิกานต์  มงคลศิริ
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงโยษิตา  เบ้าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงรดา  ชูประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงรัตตวัลย์  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงรัตนประภา  บรรเทาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงรุ้งเดือน  บัวบานพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 2

ณ ป 6/7 อาคารเพทาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ทัศนวิฑูรกฤษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงเรืองริน  ทิพวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงวชิรญา  แย้มหนองเต่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
405
เด็กชายวชิรวิทย์  ครุธพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
406
เด็กชายวทันยู  ไชยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงวนิชพร  ปิยะภาค
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงวรพร  วงศ์เฉลียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงวรพิชชา  ไกรสิทธิพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงวรรณิก  พัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงวรัทยา  ถีระพงษ์
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงวริศรา  ประสาทกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงวัณณิษา  จันทร์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
414
เด็กชายวันศุกร์  อัศวรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
415
เด็กชายวิชญะ  เหล่ากสิการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
416
เด็กชายวิชยุตม์  เหลืองวิชชเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
417
เด็กชายวิฑูรพร  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
418
เด็กชายวีรภัทร  คูณปล้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงวีร์สุดา  เกตุหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงศตพร  มหัฆฆพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงศรัณย์ฉัตร  ใยหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงศศิกานต์  คำแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงศศิชา  ทุมมานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงศศิณีนาฏ  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงศศิธร  แสนหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงศศิลดา  รัดรอดกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
427
เด็กชายศักดิธัช  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
428
เด็กชายศิรเดช  ธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงศิรประภา  หวังผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
430
เด็กชายศุภกร  รัตนสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
431
เด็กชายศุภกฤต  ตัณฑพาทย์
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
432
เด็กชายศุภณัฐ  พลบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
433
เด็กชายศุภณัฐ  วันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ครุธพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศีลสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
436
เด็กชายสรวิชญ์  กล่ำทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 2

ณ ป 6/8 อาคารเพทาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กชายสรวิชญ์  เศียรขุนทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงสรียา  บูรพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงสายสวรรค์  ช่วยสุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงสินีนาฏ  หล้าเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
441
เด็กชายสิรภพ  หัสแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงสิรภัทร  นพคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
443
เด็กชายสิรภัทร  นุ่มมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงสิริกร  ระงับภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงสิริธัญญ์  ไชยศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงสุขจิตรา  ทรัพย์ปราชญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงสุจรรยา  ดาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงสุชญา  สาระทิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงสุชานาถ  พูลเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงสุนิศา  โพธิ์พงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงสุพัตรา  ทวิชศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทะสะวะดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงสุพิชญา  เปียมาลย์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงสุภัสสร  บัวเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพยวงศ์จิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงสุภาวดี  กสิกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงสุภาวัลย์  มากรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงสุริษฎา  มุทิตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงสุรีรัตน์  จินะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงหทัยภัทร  พึ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
463
เด็กชายหริหฤษฎ์  หายทุกข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงอชิตวัน  ส้มพูล
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายอดุลวิทย์  สังข์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
466
เด็กชายอธิป  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงอนันยา  พรทั้งสี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงอภิชญา  มาหัวเขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงอภิญญา  เขียวทอง
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
471
เด็กชายอภิวิชญ์  มาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 2

ณ ป 6/9 อาคารเพทาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กหญิงอภิสรา  ตั้งเชยวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
473
เด็กชายอภิสิทธิ์  เพ็ชรอาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงอมรรัตน์  แตงบุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงอรทัย  ส้มสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงอรพรรณ  พูนพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงอรัชญา  เกตุป่ากะพี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงอริญชยา  วงษ์ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงอริสรา  สารมะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงอริสา  กวรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงอัญชิษฐา  คนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงอัญชิษฐา  จุฬมุสิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงอัญชิษฐา  อุ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงอาริตา  ภิญโญชัยเมธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงอาริสรา  มุทิตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงอารีรัตน์  เหมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงอินทิรา  เฉลียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงอุทุมพร  นิ่มมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
วิทย์ประถม