ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  แสนประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤษฎี  ตัญญาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
3
เด็กชายกษิดิศ  เดชบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
4
เด็กชายก้องภพ  น่วมเณร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
5
เด็กชายก่อบุญ  จันทศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัลยากร  บุญด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงเกตน์สิรี  กอบสินกิตติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชญานิศ  กันจันทร์วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชญานิศ  โยประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงชนาพร  อรรคสูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
11
เด็กชายชิติพัทธ์  ฤทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
12
เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
13
เด็กชายณัฐวุฒิ  กันสุทธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงดุจษฎี  อุ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
15
เด็กชายธนภัทร  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
16
เด็กชายธนาธิป  บุญอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงธัญวรัตย์  อาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
18
เด็กหญิงธิญาดา  ทาสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
19
เด็กชายธีรภัทร  ตันตุลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
20
เด็กหญิงนภัสสร  ศรียัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงนันทิดา  โสประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
22
เด็กชายปฐพล  ผู้ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
23
เด็กหญิงปณิตา  ชีรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
24
เด็กหญิงปพิชญา  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
25
เด็กหญิงปภัสรา  เหมสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
26
เด็กชายปริญญา  พันติมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
27
เด็กหญิงปาณิสรา  พินธิสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงพัณณิตา  กิติศรีวรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
30
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงพิไลลักษณ์  อาจมังกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
32
เด็กหญิงพิสุทธินี  ทวีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
33
เด็กชายพีรวัฒน์  วันณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
34
เด็กหญิงเพชรดา  เนตรแสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
35
เด็กชายภราดร  กุลาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ศรีน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
37
เด็กชายภูวเดช  พัดพ่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
38
เด็กหญิงรัชนีกร  พุทสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
39
เด็กหญิงลัลลลิลย์  สุขได้พิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
40
เด็กชายวรพิทัณซ์  แถวอุทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงวรรณวิสา  ทิลารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงวริศรา  แสงราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงวริษา  โสประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
44
เด็กชายวิทย์ศรัช  บุตรดีวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
45
เด็กชายศตายุ  ชูเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
46
เด็กหญิงสิรภัทร  เชื่อบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
47
เด็กหญิงสุชัญญา  ต้นกันยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
48
เด็กหญิงสุชัญญา  พรหมสาสน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
49
เด็กชายอภิวัฒน์  หอมชื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
คณิตประถม
50
เด็กหญิงอริษา  สารมะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงอันวา  นนทะโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
52
เด็กชายอิทธิกร  ชำนิยันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
53
เด็กหญิงกตัญญุตา  ภูชุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงกรกนก  ชาวน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
55
เด็กชายกรณ์ดนัย  ดีสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
56
เด็กชายกฤตเมธ  แก้ววิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
57
เด็กชายกฤตยชญ์  บุตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงกฤตาณัฐ  แพนไชยสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
59
เด็กชายกฤษชนะพล  เสริมสถาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงกวิสรา  แก้วแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
61
เด็กชายก้องภพ  สุภาใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงกัลยาณี  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
63
เด็กชายการัณยภาส  โชคชัยชุมพล
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงเกษฎาพร  อุ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงเขมนิตย์  ศรียะภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
66
เด็กชายคณิตศรณ์  ฤทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
67
เด็กชายจักรกฤษณ์  เสวิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
68
เด็กชายจารุพัฒน์  โกมาสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงจิรัชญา  ชาวสกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงจิราพร  พรหมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงจีรพรรณ  โพธิปัสสา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบง
วิทย์ประถม
72
เด็กชายเจตวีร์  สุโขยะชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงเจนจิรา  นนทะโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมพร
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงชนิกานต์  เครือชัยสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
76
เด็กชายชินกร  แก้วพัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
77
เด็กชายญาณวุฒิ  นนทการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงฐิตาภา  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงฐิติมา  กัลยาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงฐิติมา  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงฐิติมา  พรมวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงฐิติมา  พุฒช่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงณภัทร  ุบุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงณัชณรัตน์  แสงพลสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
85
เด็กชายณัฐกรณ์  เหมสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงโสดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงณัฐณิชา  บูรณวิชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
88
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จำเริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
90
เด็กชายณัฐนันท์  เหมือนศรีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
92
เด็กชายณัฐพงษ์  ลีสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงณัฐพร  ไตรพรหม
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
94
เด็กชายณัฐพล  ทั่งทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
95
เด็กชายณัฐพล  พรหมรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
96
เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
97
เด็กชายณัฐภูมิ  พิมพ์วัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
98
เด็กชายณัฐภูมิ  อินทร์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงณัฐวิภา  สอนบุญทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
100
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงณิชมน  ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงณิชารีย์  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
103
เด็กชายตะวัน  แก้วพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
104
เด็กชายทักษ์ดนัย  ตุละรัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงทินมณี  โกษาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
106
เด็กชายธนกฤต  โกษาจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
107
เด็กชายธนทรัพย์  วรรณพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
108
เด็กชายธนพัฒน์  วังนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขามป้อม
วิทย์ประถม
109
เด็กชายธนภัทร  เชยชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
110
เด็กชายธนภูมิ  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
111
เด็กชายธนภูมิ  ระดมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
112
เด็กชายธนภูมิ  วันทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
113
เด็กชายธนัช  จันทร์บุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
114
เด็กชายธนาคิม  บุญโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
115
เด็กชายธนาดุล  ขำวิไล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
116
เด็กชายธนายุต  เมตตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงธนิษฐา  จุลวิถี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงธมลวรรณ  พลเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
119
เด็กชายธรณ์เทพ  สิทธิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
120
เด็กชายธรรมธร  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
121
เด็กชายธวัชชัย  เลียงกาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงธัญพร  หอมชื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
123
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทัศนาทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
124
เด็กชายธีรธัช  ทองปั้น
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
125
เด็กชายธีรภัทร  มานะศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
126
เด็กชายธีรวัฒน์  ไตรสี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
127
เด็กชายธีรวัฒน์  ประสารวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
128
เด็กชายธีระพัฒน์  ศรีชัยนิธิวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
129
เด็กชายธีราทร  มีจินดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
130
เด็กชายธีรายุตม์  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
131
เด็กชายนนทกร  ราชรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงนพจิรา  ยศพิมพ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
133
เด็กชายนพรัตน์  ทองหม่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
134
เด็กชายนภคม  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงนวรัตน์  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
138
เด็กชายนัฐพงศ์  ดอกบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
139
เด็กชายเนติภูมิ  ตัญญารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงปฐมพร  พิมสร
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงปริยฉัตร  ผาจวง
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงศ์โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงปานชีวา  นนทะโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงปารมี  ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงปิ่นมุก  ยาบูฮา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
147
เด็กชายปิยะปราชญ์  หาศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบง
วิทย์ประถม
148
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วังคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
149
เด็กชายพชรดนัย  แหขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
150
เด็กชายพนธกร  จันทศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงพรทิพย์  อรรคสูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงพรรณวรท  ส่งโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงพรสุภา  ศรีคำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงพฤษจิการ  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
155
เด็กชายพิทยา  อินทร์ตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
156
เด็กชายพิทวัส  แสงอร่าม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงพิมพ์สุภา  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
158
เด็กหญิงพิมพ์อักษร  เสนานุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงพิมลมาศ  สุวราพัฒนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
160
เด็กชายพิสิฐ  รัตนะโคตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
161
เด็กชายพีรณัฐ  แก้วเกษศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
162
เด็กชายพีรพล  มั่นเข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
163
เด็กชายพีรภัทร  กมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงภัทรชานันท์  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงภัทรมินทร์  นาคนาคา
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงภัทรวี  กันสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงภัสรา  จันดาหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
168
เด็กชายภาณุพงศ์  สารมะโน
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
169
เด็กชายภานุพล  ปลื้มใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงภิมลมาศ  มีแย้มภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงภูตะวัน  วังคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
172
เด็กชายภูมิภัทร  ภู่พงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงมนต์นภา  วังคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงมนัสชนก  พิมสาลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงมิถุนา  ก้อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงมุฑิตา  ก้ามสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
177
เด็กชายเมธัส  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
178
เด็กชายยุทธชัย  สารมะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
179
เด็กชายยุทธพิชัย  แพทย์ไชโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงรวิปรียา  โคทะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงรวิภา  บุรานัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
182
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
183
เด็กชายรัชภูมิ  โกพลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
184
เด็กชายรัฐเขต  กุลกรม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
185
เด็กชายรัฐภูมิ  ใบกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปัญญามัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงลักษิกา  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงวนิดา  รองเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
190
เด็กชายวรเทพ  อาจภิรมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
191
เด็กชายวรธน  พรมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงวรรณนิสา  เอี่ยมน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
193
เด็กหญิงวรรณภา  ไชยโยทา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
195
เด็กชายวริทธิ์ธร  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
196
เด็กชายวรินทร  โต๊ะสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
197
เด็กชายวสันต์  มูลคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
198
เด็กชายวัชรพงษ์  วิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
199
เด็กชายวัชระชัย  จินดารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงวิชญาพร  อินทรพานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงวิชุรดา  มิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
202
เด็กชายวิเชฐ  โพธิ์ลำเนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงวิภาวดี  โกษาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงวิรัญญาภา  บุญเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงวิรากานต์  จันทศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงศลิษา  วงศ์สีหะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงศิรภัสสร  จันโทภาศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
209
เด็กชายศิวัตร  พงษ์ประพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
210
เด็กชายศุภกฤต  สีบุตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
211
เด็กชายศุภณัฐ  อ่อนวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
212
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชัยศรีชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
213
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทองหล่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงสตรีรัตน์  บุตรโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงสมิตานัน  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
216
เด็กชายสัญญาบัตร  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
217
เด็กชายสิรพัฒน์  โกษาจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงสิริกร  นามสิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
219
เด็กชายสิริชัย  คำหยาด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงสิริญาพร  ฑีฆะวิวรรธน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงสิริวิภา  แก้วดวงตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงสุธาสินี  ประดลชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงสุภาฤดี  สุวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงสุภาวรรณ  วิจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงสุมัตรา  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
226
เด็กชายอดิศักดิ์  แสนประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
227
เด็กชายอติกานต์  วังคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
228
เด็กหญิงอธิติยา  พงสะพัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
229
เด็กชายอเนชา  แก้วพวง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์สถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
231
เด็กชายอรรควัฒน์  สุวรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงอรรัมภา  ภูละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงอรัญญา  หนูสมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงอริสา  สมภาศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงอลิสา  ถมครบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงออมสิน  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
237
เด็กชายอัครเดช  แดงเปีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงอาทิมา  วันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
239
เด็กชายอิทธิพัทธ์  เรืองไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
240
เด็กชายฮาซาฟี  สุธงษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม